Sunteți pe pagina 1din 5

Fondul Social European

Programul Operațional
țional Capital Uman 2014-2020
2014
Axa prioritară 6. “Educațieție și competențe”
Prioritatea de investiții:
ții: 10i „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal
la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non
formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”
Partener: Universitatea din Pitești
Titlul proiectului: „Motivație,
ție, stabilitate și competență – perspectiva calității
ții formării resursei umane din școli
defavorizate [MSC-EDU]”
EDU]” (Numărul de identificare al contractului: POCU/73/6/6/106918)
Contract de finanțare
țare nr.: 30920/08.05.2018
Cod SMIS: 106918

AUTOCUNOȘTEREA
ȘTEREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ

Conf. Univ. dr. Burtoiuu Natalia

Cursant: DANCIU(NICOARĂ) CARMEN


ANGELA
Grupa: Reconversie profesională jud. Mure
Mureș –
Petelea
An de studiu I, sem. I
,,Îndrăzneşte să devii ceea ce eşti ! Există posibilităţi minunate în fiecare fiinţă.
Convinge-te
te de forţa ta. Să ştii să spui mereu: nu depinde decât de mine."

Dezvoltarea personlăă este o evoluție,


evoluție, o îmbunătățire personală, este ce majoritatea dintre
noi o facem zilnic, fără să ne dăm seama: ne dezvoltăm pe noi înșine.
înșine. Dezvoltarea personală
se referă la studiul și practica de a-ți îmbunătății
ții viața, cariera, educația, realțiile, sănătatea,
productivitatea și spiritualitatea, prin efortul propriu al fiecăruia. Reprezintă strădania
permanentă a fiecărui om de a deveni mai bun, de a se autodepăși,
autodepăși, de a se perfecționa tot mai
mult,
lt, un proces continuu de auto-îmbunătățire,
auto care durează toată viața.

Dezvoltare personală este un proces desfășurat


desfă de-a lungul vieții,
ții, o cale de a ne evalua
abilitățile
țile noastre, luând în considerare scopul nostru în viață și obiectivele pe care le
le-am
stabilit, pentru realizarea și maximizarea potențialului nostru.

Dezvoltarea personală depinde în cea mai mare măsură de conștientizarea


conștientizarea și identificarea
acelor nevoi( informații,
ții, abilități, competențe) care vor conduce spre atingerea scopului.
Atingerea scopului și a obiectivelor depinde în cea mai mare parte de resursele de care
ștințe, abilități) și mai ales de motivația
dispunem(timp, bani, cunoștințe, ția necesară.

Primul pas în dezvoltarea personală o reprezintă autocunoașterea pentru ca apoi să


hotărâm ce anume dorim să îmbunătățim,
îmbunătățim, poate nu știm cum să stabilim obiectivele, poate nu
avem o imagine prea bună despre noi înșine
înșine și asta ne face să batem pasul pe loc, poate avem
convingeri care sunt piedici sau poate comunicarea este deficitară. Este foarte important în ce
zonă putem să creștem
ștem și apoi să realizăm cum se poate schimba situația.

Dezvoltarea noastră personală începe cu autocunoșterea(


autocunoșterea( să te cunpști pe tine, să îți
cunoști
ști abilitățile și slăbiciunile și să știi încotro te îndrepți), continuă cu planifica
planificarea și
elaborarea unui plan de atingere a obiectivelor propuse pentru a urma îmbunătă
îmbunătățirea
ților care permit atingerea scopului final și în final la încrederea în sine .
permanentă a abilităților

Conceptul de autocunoaştere se referă la ,,procesul de explorare si


si structurare a propriilor
caracteristici (de exemplu. abilitati, emoţii. motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de
apărare si adaptare. etc.) in urma caruia rezultă imaginea de sine a persoanei". Funcţionarea
eficientaă în mediul socio-profesional
socio contemporan
emporan este facilită de capacitatea de
autocunoaştere si autoreglare eficientă a persoanei.

Aspectele relevante ale autocunoasterii sunt:

. imaginea de sine;

. aptitudinile si abilitătile personale;

. sistemul motivaţional al individului;

. emoţiile si mecanismele de apărare si adaptare;

. autoeficacitatea percepută.

Cunoasterea de sine se dezvoltă o data cu vârsta si cu experientele prin care trecem. Pe


masură ce o persoană avansează în etate, dobândeşte o capacitate mai mare de autoreflexie.
Totuşi. niciodată
ciodată nu vom putea spune ca ne cunoaştem pe noi înşine în totalitate; cunoaşterea
de sine nu este un proces care se încheie o data cu adolescenţa sau cu tinereţea. Puşi în faţa
unor obstacole, a unor provocări, vom gasi de multe ori resurse de care poate nu eram
constienţi până în acele momente.

Cunoaşterea de sine este un proces cognitiv, afectiv si motivaţional individual, dar suportă
influenţe puternice de mediu.

Comunicarea interpersonala este una dintre sursele de autocunoastere. 0 comunicare


eficienta poate asigura un climat securizant, facilitator al autodezvaluirii si intercunoaşterii.

Pecând de la ideea lui Ralph Waldo Emerson ” Ceea ce se află în urma noastră și ceea
ce se află înaintea noastră sunt lucruri mărunte în comparație
comparație cu ceea ce se află înlăuntrul
nostru.” , este foarte important pentru noi ca și cadre didactice să ne dezvoltam personal în
permanență,
ță, să luminăm, să ne menținem lumina aprinsă dar cel mai important este rolul
nostru acela de ai face pe elevi să lumineze, să învețe
înve să își
și aprindă singuri lumina personală.
Aceasta înseamnă ca elevii prin activitățile
activitățile desfășurate atât în grup la clasă cât și cele
individuale de consiliere pe care le oferim ca dascăli să reușească,
reușească, să se autocunoască, sa se
dezvolte personal și să le insuflăm
nsuflăm dorința
dorința de a se dezvolta personal toată viața.

Fiecare dintre noi îşi luminează propria viaţă şi îşi creează propria fericire. Copiii şi
adulţii pot să îşi aprindă propria lumină în viaţă dacă:

 îşi asumă răspunderea pentru crearea propriilor sentimente,


senti
 îşi creează sentimente adaptative, utile, mai degrabă decât sentimente
neproductive.
 se raportează la ei înşişi cu respect şi bunătate.
 îşi păstrează în permanenţă mai multe surse de satisfacţie, astfel încât dacă una
nu mai funcţionează, pot alege dintre celelalte ceva mai potrivit.

Cum devin unii copii cei mai buni atleti, cei mai buni elevi, cei mai bun muzicieni? Care
este reteta succesului?

Fiecare
iecare dintre noi are puterea de a-şi
a şi lumina propria viaţă, dând naştere la propria-i
fericire si satisfactie. Prin urmare,
urmare, nu trebuie sa depindem de ceilalti pentru a trăi sentimente
de căldură şi fericire: interacţiunile cu ceilalţi ne pot produce mare plăcere, dar nu sunt
neapărat suficiente. De fapt, în fiecare dintre noi se găseşte butonul care ne aprinde lumina în
viaţă şi care o poate menţine aprinsă mereu.

Ajutând
nd astfel elevii pe care îi îndrumăm aceștia
aceștia pot să obțină succesul prin
autocunoaștere,
ștere, autocontrol, gândire rațională și implicit dezvoltare personală acestea fiind
mai importante pentru succesul școlar decât inteligența. Modelându-ii pe elevi astfel le ooferim
un avantaj care îi va ajuta întreaga viață,
viață, avantaj care îi va conduce spre succes. Astfel vor
putea să facă față
ță oricăror situații neprevăzute, să facă față schimbărilor simple dar și
complexe, să vadă schimbările în avantajul lor, de a se descurca cu schimbările și să înteleagă
că aceste le pot aduce succesul.

”Succesul nu este un fruct care cade singur din pomul vieții


vieții în palma omului ” - Senecca

S-ar putea să vă placă și