Sunteți pe pagina 1din 6

Curs CCD: MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI PERFORMANŢA EDUCAŢIONALĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PREUNIVERSITAR

Portofoliul de evaluare finală prof. Iris-Lisbeth Müller

Planul de îmbunătățire specific organizației școlare

APROBAT
În şedinţa Consiliului profesoral din 14.09.2016
VALIDAT
În şedinţa Consiliului de administraţie din 17.09.2016

Director,
Prof. Valentin Maxim-Oros

RAEI – Partea a IV-a.

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU


ANUL ŞCOLAR 2016-2017

NOTA: TIPURILE DE ACTIVITATI la care se face referire sunt:


1. Activitati la nivel de curriculum si metodologie didactica

1
2. Activitati la nivel extracurricular
3. Activitati privind baza materiala
4. Activitati privind resursa umana
5. Activitati de proiect
6. Activitati la nivelul managementului unitatii scolare

Nr. Activități Tipul de activitate Obiective Termene Priori- Responsabi Indicatori de


crt tate -lități realizare
1. Evaluarea rezultatelor 1.Intervenții/activități la Realizarea corecta și 1.11.2016 maximă Toate CD Planificări revizuite
obținute de elevi la nivel de curriculum și responsabilă a planificării și CEAC- Teme pentru
proiectării materiei, luând in
testările inițiale. metodologie didactică monitori- recuperare
considerare rezultatele obținute
la testările inițiale; zare Programe de
Recuperarea materiei de studiu recuperare
(capitolul/tema) la care elevii au
întâmpinat dificultăți;
Analiza obiectivă și relevantă a
itemilor din testările inițiale.
2. Îmbunătățirea calității 1. Intervenții/activități la Evaluarea obiectiva a elevilor; 23.12. maximă Toate CD Imbunatatirea cu 10%
actului de evaluare . nivel de curriculum și formularea clară a obiectivelor 2016 Sefi Comisii a rezultatelor elevilor;
și a itemilor;
metodologie didactică metodice Formarea unor
Informarea elevilor cu privire la
punctajul acordat pentru fiecare Directori competente de
item; CEAC autoevaluare la elevi;
Elaborarea măsurilor de Stabilirea unui

2
Nr. Activități Tipul de activitate Obiective Termene Priori- Responsabi Indicatori de
crt tate -lități realizare
recuperare a materiei. program de remediere
a elevilor cu lacune.
Revizuirea
planificărilor /
recuperare.
3. Actualizarea Intervenții/activități la Continuarea unei culturi şi a 30.11. maximă Toate CD - fişe de verificare a
conţinutului nivel de curriculum și unei mentalităţi a calităţii la 2016 - membrii portofoliilor
nivelul întregului personal al
portofoliilor cadrelor metodologie didactică CEAC; profesorilor,
şcolii
didactice, catedrelor şi 2. Activitati la nivel responsabili învăţătorilor,
comisiilor, utilizate ca extracurricular comisii/cate responsabililor de
documente de bază în 6. Activitati la nivelul dre catedre şi comisii
procesul de evaluare managementului unitatii
interna scolare
4. Îmbunătăţirea activităţii 1. Intervenții/activități la Diversificarea şi modernizarea 15.06.2017 medie Directori - fişe de lucru pe
metodice privind nivel de curriculum și strategiilor de predare-învăţare stiluri de învăţare;
metodologie didactică centrată pe elev. CEAC - fişe de evaluare
metodele de predare-
4. Activitati privind Realizarea unor colaborari intre - fise de observare a
învăţare centrată pe CD pentru pregatirea elevilor pt. Sefi catedra lectiilor
elev cu accent pe resursa umana Olimpiadele interdisciplinare. (interasistente)
aplicatii Organizarea unor Cercuri
interdisciplinare stiintifice.

3
Nr. Activități Tipul de activitate Obiective Termene Priori- Responsabi Indicatori de
crt tate -lități realizare
5. Evaluarea eficientei 2. Intervenții/activități la Selectarea proiectelor care 20. 06. 2017 medie Directori Proiectul
activităților educative- nivel extracurricular interesează elevul; CEAC Portofoliul
prin analiza 5. Activitati de proiect Atragerea unui număr mare de Sefi catedra proiectului;
impactului elevi in activitățile din proiect; Numărul de elevi
proiectelor asupra Folosirea achizițiilor ca suport beneficiari
creșterii in procesul instructiv educativ. Rezultatul pe care il
randamentului
da chestionarul
școlar.
aplicat;
6. Încurajarea cadrelor 2. Intervenții/activități la Îmbunătăţirea calităţii 01.03.2017 medie Directori Planurile si
didactice de a se nivel extracurricular activităţilor educative Consilierul rezultatele proiectelor
implica în 4. Activitati privind educativ avizate
desfăşurarea unor resursa umana Cadrele
proiecte şcolare şi 5. Activitati de proiect didactice
extraşcolare diriginţi
Părinţi
7. Reducerea 1. Intervenții/activități la Reducerea numărului de 30.05. majoră Directori -scaderea cu 5% a
absenteismului școlar nivel de curriculum absențe nemotivate; 2017 Consilierul numărului de absențe
în rândul elevilor de 2. Intervenții/activități la Micșorarea riscului de abandon educativ nemotivate;
liceu. nivel extracurricular școlar; Cadrele -numarul notelor
Asigurarea monitorizării didactice scăzute la purtare
absențelor. diriginţi pentru absențe.
Părinţi

4
Nr. Activități Tipul de activitate Obiective Termene Priori- Responsabi Indicatori de
crt tate -lități realizare
8. Îmbunătățirea Intervenții/activități Realizarea unei comunicări 20.06. medie Directori Rezultatul pe care il
comunicării interne privind baza materială și eficiente dinspre conducerea 2017 Secretar șef da chestionarul
dotarea școlii școlii, cadre didactice , elevi și CD aplicat.
invers.
9. Actualizarea bazei de Intervenții/activități Asigurarea comunicării 15.06. Medie Directori Completarea bazei de
date a școlii în vederea privind baza materială și interne/externe eficiente; 2017 Secretar șef date;
Asigurarea comunicării
funcţionării și raportării dotarea școlii Inginer Informări corecte;
interne/externe eficiente;
corecte la nivel naţional Monitorizarea rezultatelor sistem
şi local; evaluărilor interne/externe.

10. Participarea cadrelor 4. Activitati privind Formarea profesională a 30.04. maximă -directori -10% mai multe
didactice la cursuri de resursa umana cadrelor didactice. 2017 - cadrele acțiuni în colaborare
formare profesională, 6. Activitati la nivelul Promovarea misiunii si viziunii didactice cu: CCD, institutii
perfecţionare managementului unitatii scolii noastre prin organizarea înscrise formare, cabinetul
scolare unor dezbateri periodice in pentru medical, psiholog
cadrul unor consilii profesorale obţinerea consilier, fosti
cu tematica adecvata. gradelor absolventi cu cariere
didactice de succes, comunitate
-cadre locala.
didactice
11. Revizuirea periodică a 1. Activitati la nivel de Definirea ofertei educaționale 15.03. medie Directori Pliant;
ofertei educaționale curriculum si prin cunoașterea așteptărilor din Consiliul pt.
partea părinților, a comunității, a 2017 Chestionar
a şcolii metodologie didactica
educabililor.
curriculum
2. Intervenții/activități la Cadrele satisfactie
Congruenta ofertei cu cerințele beneficiari;
nivel extracurricular comunității; didactice

5
Nr. Activități Tipul de activitate Obiective Termene Priori- Responsabi Indicatori de
crt tate -lități realizare
Formarea unui mediu diriginţii Site-ul școlii
concurențial cu școlile de elită Părinţii
din oraș;
Elevii
Cresterea/menținerea numărului
de elevi care aleg oferta scolii CEAC –
noastre. monitori-
zare
12. Revizuirea 1,2,3,4,5,6 Revizuirea și îmbunătățirea 30.12. medie Documente corecte și
documentației CEAC în procedurilor și a documentelor 2016 Director pertinente
funcție de noile situatii CEAC în funcție de situațiile noi Comisia
care pot apărea CEAC

Director,
prof. Valentin Maxim-Oros

Coordonator CEAC
prof. Iris Müller