Sunteți pe pagina 1din 25

PROIECTAREA DIDACTICĂ

Definiții

 proces deliberativ de anticipare a activităţii


didactice

 ”design pedagogic”

 ”design al instruirii”
PROIECTAREA DIDACTICĂ
- CONDI ȚII -

 corelarea componentelor sale

 focalizarea pe competente

 accentuarea dimensiunii acţionale in formarea


personalitatii elevului

 gândirea finalităţilor astfel încât să fie și


aplicabile pentru o perioadă îndelungată în timp;
FORM
ELE P
ROIEC
 Proiectarea globală TĂRII
- planurile de învăţământ
- programelor şcolare
 Proiectarea eşalonată
- planificarea calendaristică: anuală,
semestrială
- proiectul unei unităţi de învăţare
- proiectul de lecție
PROIECTARE

Et a p
e ale
proi
ecta
rii
Înainte de proiectare
(analize diagnostice)

 Motivaţia: -valoarea şi utilitatea lecţiei;

 Condiţii preliminare:
-cunoştinţelor anterioare despre conţinut;
-deprinderi de gândire şi învăţare formate
- caracteristicile psihosociale ale clasei

 Managementul resurselor şi timpului

 Evaluarea: modalităţi de evaluare a cunoştinţelor


şi capacităţilor
Proiectarea propriu-zisă

 anticiparea modul de desfăşurare a


instruirii

 anticiparea performanţelor
aşteptate

 elaborarea proiectului
După lecţie (analiză diagnostică)
 evaluarea performanţelor
înregistrate de elevi în urma
aplicării proiectului;

 pregătirea proiectării, realizării


şi evaluării activităţii ce
urmează a se desfăşura
psihostructura
obiectivele clasei de elevi conţinutul
instruirii Cui Ce?
De ce? ?
Cât? Cum?
timp
predau metodologia
didactică
Unde?
locul de Cu ce?
desfăşurare mijloace

Variabilele spaţiului de instruire


1. Precizarea intenţiilor urmărite
2. Cunoaşterea resurselor şi a condiţiilor
concrete
- disponibilităţile psihologice de învăţare ale
elevilor/studenţilor;
- starea de pregătire a elevilor / studenţilor;
- specificul particularităţilor de
vârsta ale elevilor / studenţilor;
Algoritmul proiectării (Iucu, 2004)
3. Organizarea conţinutului procesului de
instruire

4. Definirea structurilor operaţionale:


- enunţarea comportamentelor observabile,
a performantelor minim acceptate, pe care
trebuie sa le probeze elevii, studenţii la
finele activităţii;
6. Stabilirea modalităţilor de evaluare:
- formativă;
- sumativă;
- predictivă;

7. Obiectivarea acţiunilor de proiectare


 creativă
Proiectarea

 normativă
MO
M EN T
 Moment organizatoric ELE
 Captarea atenţiei LECȚ
 Anunţarea temei si obiectivelor lecţiei I EI
 Verificarea / Reactualizarea elementelor anterior
învăţate
 Prezentarea conţinutului învăţării şi dirijarea învăţării /
Dirijarea învățării
 Obţinerea performanţei
 Asigurarea conexiunii
 Evaluarea performanţei inverse
 Asigurarea retenţiei şi a transferului celor învăţate
 Aprecieri verbale
TI P
UR
ID
EL
EC
Ț II
LECŢIA MIXTĂ
Etape lecţiei:
 Organizarea clasei pentru lectie /Momentul
organizatoric
 Verificarea cunostintelor anterioare ( şi a temei de
acasa dacă este cazul)
 Captarea atenţiei
 Anuntarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei
 Transmiterea şi însuşirea noilor cunostinte
 Fixarea cunostintelor
 Tema pentru acasa (dacă este cazul)
 Aprecierea activităţii elevilor
LECTIA DE COMUNICARE SI INSUSIRE DE NOI
CUNOSTINTE
 Etapele lecţiei:
♦ Momentul organizatoric
♦ Captarea atenţiei
♦ Anuntarea subiectului şi a obiectivelor
♦ Transmiterea şi însuşirea noilor cunostinte
♦ Fixarea cunostintelor
♦ Tema pentru acasa (dacă este cazul)
♦ Aprecierea activităţii elevilor
LECTIA DE FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI
- prin aplicarea cunostintelor asimilate de elevi in activitatea lor
 Momentele lecţiei:
Momentul organizatoric
Reactualizarea cunostintelor necesare activitatii pe care o vor desfasura
elevii
Anuntarea subiectului si obiectivelor lectiei
Efectuarea de catre elevi, sub indrumarea profesorului, a activitatii
Stabilirea si analiza rezultatelor
Formularea unor concluzii si aprecieri asupra modului de lucru
 Variante: lectii pe baza de exercitii aplicative, lectii
de lucrari aplicate, de munca independenta bazate
pe textul programat, lectiile practice in cabinetele
scolare / laboratoare, lectii de munca cu ajutorul
fiselor, lectiile de creatie.
LECTIA DE RECAPITULARE SI SISTEMATIZARE

- in vederea fixarii si consolidarii lor prin reactualizarea acestora si


stabilirea unor corelatii noi intre cunostinte
 Momentele lecţiei:
Momentul organizatoric
Anuntarea subiectului si obiectivelor lectiei
Efectuarea de catre elevi, sub indrumarea
profesorului, a activitatii
- se realizeaza pe baza unui plan de recapitulare
Stabilirea si analiza rezultatelor
Formularea unor concluzii si aprecieri asupra
modului de lucru
LECTIA DE VERIFICARE SI APRECIERE/EVALUARE
-stabilirea performanţelor elevilor, oferirea de informaţii utile atât
elevilor, cât şi profesorilor
 Momentele lecţiei:
Momentul organizatoric
Anuntarea subiectului si obiectivelor lectiei
Efectuarea de catre elevi a cerinţelor
Stabilirea si analiza rezultatelor
Formularea unor concluzii si aprecieri asupra modului de
lucru
 Variante: lectie de verificare si apreciere a cunostintelor, lectie
de verificare si apreciere a priceperilor, lectie de verificare si
apreciere a constintelor, priceperilor si a deprinderilor.
Proiectarea lecţiei pe cadrul ERR

Cadrul Aspecte cognitive şi metacognitive Întrebarea fundamentală


învăţării pentru profesor

Evocare Reactualizarea cunoştinţelor anterioare. Cum îi voi face pe elevi să


Reorganizarea cunoştinţelor anterioare într-o stabilească scopuri pentru
schemă nouă. învăţare și soluții pentru
recuperare?
Realizarea Contactul cu noile informaţii şi experienţe. Cum vor explora elevii
sensului Însușirea noțiunilor și formarea deprinderilor conţinutul predat, pentru a
bună înțelegere și o reală
Monitorizarea propriei înţelegeri
legătură cu practica, cu
realitatea?
Reflecţie Reorganizarea cunoştinţelor Care sunt concluziile lecţiei?
Aplicarea în contexte inedite Care este echivalentul lor în
Exprimarea noilor cunoştinţe cu propriile realitate?
cuvinte Spre ce alte cunoştinţe se pot
îndrepta elevii?
Proiectarea unei lecţii pe cadrul SVI

Ştiu Vreau să ştiu Învăţ


Proiectarea unei lecţii A-B-C
Etape Indicatori
A. Motivația și utilitatea lecției
Stabilirea managementului resurselor și timpului
Orientare
B. Însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea deprinderilor

Achiziţie
C. Integrarea noilor cunoștințe în contexte diferite, inedite.
Evaluarea procesului şi a rezultatelor.
Aplicaţie Reflecții spre o mai bună proiectare a lecției și spre o învățare
activă
şi
transfer
PROIECTARE CLASICĂ
PROIECT DE LECŢIE
 
DATA:
CLASA:
DISCIPLINA:
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
SUBIECTUL:
TIPUL:
LOCUL DESFĂŞURĂRII:
DURATA:
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:/COMPETENŢE SPECIFICE:
OBIECTIVE OPERAŢIONALE/ COMPETENŢE DERIVATE:
COGNITIVE
O1
...
AFECTIVE
O1
…..
PSIHO-MOTORII
O1
…..
STRATEGIA DIDACTICĂ (sau RESURSE PROCEDURALE SI MATERIALE):
METODE ŞI PROCEDEE
FORME DE ORGANIZARE
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
BIBLIOGRAFIE:
 
 
SCENARIUL DIDACTIC 

Momentele Ob. Conţinutul Activitatea Activitatea Resurse Forma Forme/


lecţiei/ / Ştiinţific propunătorului elevului de Mijloace
Dozare comp organizare de
evaluare
procedurale materiale