Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

A. Date generale
Disciplina M VIII- Sănătatea și securitatea muncii
Clasa a XII-a
Titlul lecţiei Echipamente individuale și colective de protecție
Scopul lecţiei predarea- învățarea noțiunilor echipamente individuale de protecție și collective de
protecție
Tipul lecţiei : Lecție de predare
Locul de desfăşurare sala de clasă
Durata lecţiei 50 minute

Competenţa specific: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi
stingerea incendiilor

Obiectivele operaţionale ale lecţiei. La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


O.1 – să definească echipamentul individual de protecție
O.2 – să definească echipamentul colectiv de protecție
O.3 – să precizeze 3 echipamente individuale de protecție folosite pentru protecția respiratorie
O.4 – să identifice 4 echipamente individuale de protecție folosite la pompieri
O.5 - să descopere 2 metode de protecție colectivă

Conţinutul activităţii de instruire:


Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut
1. Echipamente individuale de 1.1 Definire EIP și metodelor colective de
C1 protecție și colective de protecție
1.2 Clasificarea EIP
protecție 1.3 Clasificare metode colective de protecție

C2 3. Exemple de rezolvare 1.4 Rezolvarea unor fișe

Mijloace de învăţământ
Cod Denumire resurse materiale
C Creta
T Tabla
Ca Caiet
P Pixuri
Ct Catalog
F Fișe de lucru
Metode şi procedee de instruire conversația, explicația, problematizarea, exercițiu
Diagrama obiective-conţinuturi:
Obiective/Conţinuturi C1 C2
O1 X
O2 X
O3 X
O4 X
O5 X

C. Conținutul lecției
Măsurile de prevenire reprezintă modalităţi tehnice, organizatorice, igienico-sanitare etc., prin care se
realizează securitatea muncii .
Concret, prin intermediul lor se elimină, evită sau diminuează acţiunea factorilor de risc asupra
organismului uman.
Măsurile de prevenire pot fi împărţite în două mari categorii:
- măsuri organizatorice, care vizează în special executantul şi sarcina de muncă; Principalele măsuri
organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale sunt:
- examenul medical;
- examenul psihologic;
- instruirea personalului;
- propaganda în domeniul SSM;
- organizarea activităţii şi a locului de muncă
- măsuri tehnice, referitoare în special la mijloacele de producţie şi mediul de muncă.
Măsurile tehnice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se împart, la rândul lor,
în trei categorii:
- protecţia individuală;
- protecţia colectivă;
- protecţia intrinsecă;
- protecţia integrată.
În cadrul măsurilor tehnice de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale se disting trei direcţii
principale de acţiune : protecţia individuală , protecţia colectivă şi protecţia integrată
• Protecţia individuală constă în dotarea muncitorilor cu mijloace de protecţie (cască, mască, costum,
cizme etc.). Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie care se atribuie lucrătorului în timpul
desfăşurării activităţii alcătuiesc echipamentul său de protecţie individuală. Prin această modalitate de
prevenire nu se înlătură factorii de risc; echipamentul de protecţie individuală se interpune ca un ecran
între noxă şi organism, diminuând sau eliminând complet acţiunea factorului de risc asupra executantului.
• Protecţia colectivă cuprinde ansamblul metodelor şi mijloacelor tehnice prin care se previne sau
diminuează acţiunea factorilor de risc asupra a doi sau mai mulţi executanţi. În practică, protecţia
colectivă se materializează, în principal, prin dotarea instalaţiilor, maşinilor etc., cu dispozitive şi aparate
concepute cu scopul unic de a proteja lucrătorii în timpul desfăşurării procesului de muncă. Protecţia
colectivă se realizează prin dotarea instalaţiilor tehnologice cu dispozitive şi aparate de protecţia muncii
suplimentare, concepute independent de sarcinile procesului tehnologic şi care au drept unic scop
protejarea lucrătorilor în timpul desfăşurării procesului de muncă. Prin această modalitate de prevenire se
corectează deficienţele maşinilor, utilajelor etc., precum şi parametrii mediului de muncă, în sensul
aducerii lor în limitele de securitate.
Măsuri de protecţie colectivă:
 mecanizarea sarcinilor care implică riscuri ;
 modernizarea maşinilor şi utilajelor cu elemente de siguranţă şi protecţie a omului
 montarea exhaustoarelor în halele de producţie
 profilaxie :control medical periodic;
 modernizarea instalaţiilor sanitare şi aducerea lor la standarde europene;
 distrugerea posibililor vectori de contaminare biologică: dezinsecţie, deratizare;
 curăţarea şi dezinfectarea locurilor de muncă.
Prin echipament individual de protecție se înțelege orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de
către un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori a mai multor riscuri care ar putea să îi pună în
pericol securitatea și sănatătea la locul de muncă, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat pentru
a îndeplini acest obiectiv.
Acest tip de echipament diferă în funcție de tipul de activitate la care este folosit.
Clasificare:
1. În funcție de zona protejată
 Pentru protecția capului: casca care poate fi cu vizor, pe șantiere de construcții și în unele fabrici;
 Pentru protecția ochilor: ochelari de sudură sau mască împotriva radiațiilor ori fragmentelor care
pot produce leziuni traumatice
 Pentru protecția piciorului:se poartă încălțăminte de protecție pe șantierele de construcții și în
unele ramuri industrie, genunchiere,;
 Pentru protecție corpului: îmbrăcăminte profesională generică și specifică (șalopetă, pantaloni
lungi, mănuși, bocanci, șepci, ...) în funcție de temperatură (cald, rece) și de vreme, securitatea la
incendiu, activitate (sudură, substanțele chimice implicate, îmbrăcăminte de mare vizibilitate);
 Măști respiratorii: măști de protecție, filtre;
 Protecție auditiva împotriva zgomotului (scoici pasive, șepci active);
2. În funcție de tipul de activitate la care este folosit
 Împotriva stropilor de produse chimice sau biologice,
 Împotriva căldurii și a riscului de incendiu
 Împotriva riscului traumatic (tăieturi, abraziune, veste antiglonț)
 Contra căderilor de la înălțime: ham, bobine, cârlige, frânghii (coardă dispozitive contră);
 Pentru protecție împotriva riscului de electrocutare sau electricitate statică: scaune și covoare
izolante, mănuși electricieni, dispozitive de împământare, etc.
3. Pentru activități specializate
 Îmbrăcăminte de protecție specifică pentru grupuri specializate: alpinism, scufundare (costum de
scafandru), de vizibilitate mare (pentru a nu fi lovit de vehicul sau pentru manevrare, etc.;
 Pentru protecții specifice: detectoare de gaz, costume de scafandru, aparatul de respirat cu aer
comprimat, etc.
Pentru fiecare tip de activitate angajatorul trebuie să asigure siguranța și protecția salariatului pe care
îl are sub autoritatea sa. Pentru aceasta din punct de vedere legal conducătorul unității, administratorul
după caz, trebuie să facă evaluarea riscurilor.
D Desfăşurarea lecţiei:

Evenimentele Strategie didactică

Timp
instruirii. Forme de Evalu
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijloace de
Conţinuturi/ organizare are
învăţământ învăţământ
Obiective a activităţii
1 2 3 4 5 6 7 8
Moment Verifică prezenţa elevilor, Elevii comunică absenţii şi Conversaţie Frontal
Catalog,
organizatoric disponibilitatea colectivului clasei se pregătesc de lecţie.
1’ caiete,
pentru începerea orei şi pregătește
pixuri
materialele necesare desfăşurării lecţiei.
Reactualizarea Adresează elevilor următoarele Elevii răspund la Conversaţie Individual
cunoştinţelor întrebări: ,,Care este definiția întrebările adresate de
asimilate 7’ elementului de lucru?’’, ,,Ce este o fișă profesor -
anterior individuală de instructaj?”

Captarea La sfârşitul verificării cunoştinţelor Elevii notează în caiet Conversaţie Tablă Frontal
atenţiei anterioare, anunţă şi scrie pe tablă titlul titlul lecţiei noi, ascultă şi Cretă
lecţiei noi : „Echipamente individuale și devin atenţi la obiectivele
2’ ce se vor urmări pe
colective de protecție
parcursul lecţiei
”, după care enumăr pe scurt obiectivele
respective.
operaţionale ale lecţiei respective.
Desfăşurarea Definește măsurile de prevenire. Elevii notează in caiete si Conversaţia Tablă Individual
propri-zisă a Clasifică măsurile de prevenire asculta atenți. Expunerea Cretă
lecţiei Definește EIP și metodele colective de Explicaţia
25’
C1- O1,O2,O3 protecție Demonstraţia
Clasifică EIP-urile Feed-back
Dă exemple
Asigurarea Informeză clasa cu privire la nivelul Elevii se gândesc şi Conversaţia - Frontal
conexiunii atins în asimilarea cunoştinţelor, după răspund la cerinţa Feed-back
inverse care solicită elevilor să redea pe scurt profesorului
noțiunile învățate.
3’

Asigurarea Solicită, rezolvarea fișei de lucru Cu ajutorul profesorului Conversaţie Tablă Frontal
performanţei elevii rezolvă fișa de lucru Feed-back Cretă Individual
5’
C3-O5 Fișă de
lucru
Încheierea Informează elevii cu privire la referatul Elevii ascultă şi notează Conversaţie - Frontal
lecţiei şi tema pe care trebuie să îl facă acasă cu titlu tema pentru acasă.
pentru acasă ”Echipamente individuale de protecție
pentru protecția membrelor”
29