Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROCEDURA DE EDIȚIA I

NAȚIONALE SISTEM/OPERAȚIONALĂ
_____________________________ Privind promovarea ofertei educationale REVIZIA___
CODPS/PO___________ EXEMPLAR 1

Procedura de sistem/operationala
Privind promovarea ofertei educationale
Cod: PS - ___________________________________________
Editia [ I ], Revizia [....], Data 16.06.2018

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul editiei procedurii documentate (conform modelului
de mai jos)
Elemente privind
Numele si prenumele Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat 16.06.2018
1.2. Verificat 16.06.2018
1.3. Avizat 16.06.2018
1.4. Aprobat 16.06.2018
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii documentate (sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Editia sau, dupa caz, revizia în Data de la care se aplica prevederile editiei
Componenta revizuita Modalitatea reviziei
Nr. crt. cadrul editiei sau reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x 16.06.2018
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii documentate (sistem/operationala) (conform
modelului de mai jos)
Numele si
Scopul difuzarii Exemplar nr. Departament Functia Data primirii Semnatura
prenumele
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Didactic 16.06.2018
3.2. Aplicare 2 Contabilitate 16.06.2018
3.3. Aplicare 3 Secretariat 16.06.2018
3.4. Aplicare 4 Didactic auxiliar 16.06.2018
3.5 Aplicare 5 Nedidactic 16.06.2018
3.6 Informare 6 Didactic 16.06.2018
3.7 Informare 7 Contabilitate 16.06.2018
3.8 Informare 8 Secretariat
3.9 Informare 9 Didactic auxiliar
3.10 Evidenta 10 Secretariat 16.06.2018
3.11 Arhivare 11 Secretariat 16.06.2018
1. Scopul procedurii
 Utilizarea oportunităţilor existente în societate şi comunitate.
 Facilitarea cunoaşterii de către toţi cei interesaţi a ofertei educaţionale a şcolii prin postarea acesteia pe pagina şcolii
 Realizarea şi reactualizarea unor pliante de promovare educaţionale.
 Distribuirea pliantelor la nivelul comunităţii.
 Realizarea activităţii „Ziua porţilor deschise” pentru părinţii preşcolarilor din grupa mare.
 Consilierea şi orientarea părinţilor preşcolarilor din grupa mare în vederea cunoaşterii ofertei educaţionale a şcolii.
 Diseminarea acţiunilor şcolare şi extraşcolare în presa scrisă şi audiovizuală locală.
 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate
 Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul instituţional;
 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi
beneficiarilor procesului educaţional;
 Colaborarea eficientă cu toţi beneficiarii procesului educațional;
 Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc,
susţinerea elevilor cu înalte abilităţi;
 Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală;
2. Domeniul de aplicare
Prezenta procedură se adresează tuturor elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor elevilor din unitatea scolara.
3. Documente de referinta
3.1. Reglementări internaționale
 Standardele internaționale de control intern

3.2. Legislaţie primară:


 Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
o LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

3.3. Legislaţie secundară


- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Instructiune nr. 1 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevazut in Codul controlului
intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
3.4. Alte reglementări interne ale entităţii publice
- regulamentul de organizare și funcționare;
- regulamentul de ordine interioară;
- circuitul documentelor.
4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt
Entitate publica Autoritate publica, institutie publica, companie/societate
nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri
publice si/sau patrimoniu public.
Departament Directie Generala, Directie, Serviciu, Birou, Compartiment;

Procedura Prezentare, în scris, a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de


lucru stabilite si a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atributiilor si sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitatilor;
1. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
Conducatorul departamentului Director general, director, sef serviciu, sef birou, sef
(compartimentului) compartiment;
2. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice. Procedura care descrie un proces sau o activitate ce
se desfasoara la nivelul tuturor departamentelor din cadrul
entitatii publice;
3. Procedura de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
generală) entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publică. Procedura care
descrie un proces sau o activitate ce se desfasoara la nivelul
unuia sau mai multor departamente din entitatea publica.
4 Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.
4.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. PS/PO Procedura documentată
2. PO Procedură operaţională (procedură de lucru)
3. PS Procedura de sistem (procedură generală)
4. E Elaborare
5. V Verificare
6. A Aprobare
7 Ap Aplicare
8 Ah. Arhivare
9 EP Entitate publica

DESCRIEREA PROCEDURII
Modul de lucru: Modul de lucru şi responsabilităţi
Proiectarea globală-prefigurează activitatea din şcoală pe un an şcolar. Operează cu obiective, resurse, strategii şi criterii de evaluare cu un grad ridicat
de generalitate, fiecare membru al Comisiei de promovare a imaginii şcolii având termene şi acţiuni bine stabilite de Consiliul Profesoral şi Consiliul
de Administraţie;
Proiectarea eşalonată - se materializează prin propunerile cadrelor didactice şi nu numai de modalităţi de promovare a imaginii şcolii, elaborarea
Proiectului de promovare a imaginii şcolii de către membrii comisiei, delegarea de atribuţiuni pentru punerea în aplicare a proiectului de către
persoanele implicate;
Etapele întocmirii unui Proiect privind promovarea imaginii şcolii.
Unitatea şcolară:
Tipul şcolii: Şcoală gimnazială
Limba de predare: limba română
Populaţia şcolară: Număr de elevi: evaluare;
Număr de clase:
Provenienţă: mediu:
Personalul şcolii: Număr de cadre didactice:
Personal auxiliar:
I . ANALIZA DE NEVOI 1) INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV
Populaţie şcolară – nr. elevi - rata abandonului şcolar:
 ciclul primar  ciclul gimnazial - rata de promovabilitate; - ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune; - frecvenţa abaterilor prin note scăzute la
purtare; - promovabilitatea la examenul de evaluare naţională. Personal didactic – nr. cadre didactice - nr. cadre didactice calificate (%); - nr. cadre didactice
titulare cu gradul I (%); - nr. cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică. Resurse materiale – nr. spaţiilor şcolare – , dintre care: - săli
de clasă – ; - cabinete – ; - laboratoare – ; - ateliere – ; - biblioteca – ; - nr. spaţiilor sanitare – ; - material didactic – şcoala este dotată satisfăcător cu material
didactic modern; - şcoala are (nu are) fonduri băneşti extrabugetare.
2) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV - Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu - Calitatea personalului didactic: 
calificat – %;  cu performanţe în activitatea didactică – %.
Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare; - Calitatea managementului şcolar – directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre
didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli
din ţară şi din străinătate, cu comunitatea locală. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.
3) CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Se caracterizează printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de trăsături având ca valori dominante
cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare. Regulamentul de
ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a
Unităţilor de învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor
didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat
prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratic, de
încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează
bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste
aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă şi în conduita cadrelor didactice. 4) ANALIZA SWOT Pentru a realiza o bună diagnoză a
organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere: - oferta curriculară; -
resursele umane; - resursele materiale şi financiare; - relaţiile cu comunitatea.
a) Oferta curriculară
PUNCTE TARI Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe
şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).
PUNCTE SLABE Organizarea defectuoasă a CDŞ: - managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor; - administrativ – opţiunile se fac în
funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei; - resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi
copiilor) beneficiarilor.
OPORTUNITĂŢI Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice. CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în
diferite domenii de activitate. Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci
pentru învăţare. CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.
AMENINŢĂRI - Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare
precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. - Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.
Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient.
b) Resurse umane PUNCTE TARI - personal didactic calificat în proporţie de - %; - ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de - %; -
ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de -%; - relaţiile interpersonale (profesor - elev, conducere - subalterni, profesori -
părinţi, profesori - profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; - există o bună delimitare a responsabilităţilor
cadrelor didactice (există comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora;
- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor.
PUNCTE SLABE - slabă motivare cauzată de salarii mici; - slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare din cauza accesului la aceste cursuri prin
achitare de taxe; - lipsa cabinetului de consultanţă psihopedagogică; - conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;
OPORTUNITĂŢI - numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea
coeziunii grupului, o comunicare mai bună; - varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi; - posibilităţile financiare
de stimulare, motivare a cadrelor didactice; - întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la
nivelul clasei / şcolii, consultaţiile).
AMENINŢĂRI - scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare,
confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.); - scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori
recunoscuţi pe plan local; - criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se
reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor. c) Resurse materiale şi financiare PUNCTE TARI - starea fizică a spaţiilor şcolare
şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare; - existenţa unor cabinete şi laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline; - şcoala are bibliotecă.
PUNCTE SLABE - nu există sală de sport; - nu există cabinet de consiliere psihopedagogică; - fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat, biblioteca nu
este conectată la reţeaua Internet; - materialul didactic este insuficient şi depăşit;
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru
întreţinerea spaţiilor şcolare, şcoala nu dispune de fonduri extrabugetare.
OPORTUNITĂŢI - descentralizare şi autonomie instituţională; - parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), firme; - posibilitatea antrenării elevilor
şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii.
AMENINŢĂRI - degradarea spaţiilor şcolare din cauza fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii. d) Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI - semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile; - în şcoală s-au
desfăşurat programe educaţionale: ..............; - întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii; -
dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul activităților extrașcolare; - contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor
activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, etc., introduc elevii în mediul
comunitar şi contribuie la socializarea lor.
PUNCTE SLABE - slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri; - legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt
insuficiente şi necoordonate.
OPORTUNITĂŢI - disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale); -
cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi; - interesul liceelor de a-şi prezenta
oferta educaţională; - responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă.
AMENINŢĂRI - organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate; - nivelul de
educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară; - instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor
potenţial partenere; - slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere.
II. MISIUNEA ŞCOLII Să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a
elevilor, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societăţii, condiţie esenţială a progresului economic şi cultural.
DEVIZA ŞCOLII “Mâine să fii mai bun ca azi!”
III. SCOPURILE STRATEGICE 1. Constituirea imaginii şcolii în raport cu contextul politic, economic, social şi tehnologic. 2. Promovarea imaginii şcolii în
contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională. 3. Menţinerea imaginii şcolii având în vedere dinamica resurselor şi a
contextelor. (Obiectiv pe termen lung)
IV. OPŢIUNI STRATEGICE 1. a) Dezvoltarea curriculară; b) Dezvoltarea resurselor umane; c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei
materiale; e) Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a: - ofertei curriculare; - calificării şi prestigiului personalului didactic; - bazei materiale a
şcolii; - modului în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii. 2. Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor
(potenţiali).
V. PLANURILE OPERAŢIONALE
a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ (CDS)
RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE
OBIECTIVE RESURSE
(TERMENE) PERFORMANŢ
Identificarea cererii şi nevoilor - părinţi, profesori, elevi - învăţători, diriginţi – coordonaţi - Alcătuirea unui centralizator
de educaţie ale beneficiarilor - chestionare adresate elevilor şi părinţilor; de directorul şcolii şi de Consiliul al opţiunilor
- alocarea timpului necesar unor discuţii cu pentru curriculum
beneficiarii TERMEN –
reglementările în vigoare privind
organizarea CDS

Identificarea resurselor existente - profesori şi învăţători; - Consiliul pt. curriculum; -Listarea resurselor existente
în vederea alcătuirii CDS - spaţii şi dotări materiale existente; - director; privind potenţialele opţionale
- reglementări în vigoare cu privire la - profesori, învăţători.
organizarea
CDS;

Dezvoltarea ofertei curriculare - cadre didactice - Consiliul pentru curriculum; - Întocmirea unei liste cu
abilităţi
- baza materială - director; , competenţe pentru
- cursuri de perfecţionare oferite de - profesori, învăţători. cadrele didactice cu atestate,
CCD, ONG, universităţi. diplome, certificate etc.;
Achiziţionare
- a de noi
echipamente şi materiale
didactice.
Realizarea ofertei şcolii în - cadre didactice; - director; - Oferta pentru fiecare an de
funcţie de nevoile beneficiarilor - baza materială. - Consiliul pentru curriculum; studiu să conţină cel puţin
şi de resurse patru opţionale

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE
OBIECTIVE RESURSE PERFORMANŢĂ
(TERMENE)

Identificarea nevoilor şi - conducerea şcolii; - conducerea şcolii; Dezbatere în consiliul profesoral privind
posibilităţilor de formare - oferta de la CCD, ONG, universităţi; - Comisia pentru nevoile şi posibilităţile de formare
- chestionar adresat cadrelor didactice privind perfecţionarea şi formarea
nevoile lor de formare; cadrelor didactice;
- centralizatorul opţiunilor beneficiarilor.
Atragerea şi selectarea de - resursele materiale şi financiare ale şcolii - conducerea şcolii Număr mare de candidaţi la
personal didactic competent - poziţia geografică şi reputaţia şcolii concursurile de ocupare a catedrelor
- oferta curriculară a şcolii vacante
Perfecţionarea şi formarea - ofertele CCD, ONG, universităţi, dezbateri - conducerea şcolii; Realizarea de către toate cadrele
continuă a cadrelor tematice ale Consiliului profesoral - Comisia de formare şi didactice a orelor obligatorii de
didactice - abonamente la reviste de specialitate perfecţionare. formare;
- achiziţionarea de către biblioteca şcolii de - Consiliul de administraţie Întruniri tematice la nivel de catedră.
lucrări ştiinţifice adresate cadrelor didactice;
- informaţii obţinute de pe internet
c) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOTAREA BAZEI MATERIALE

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE


PERFORMANŢĂ
(TERMENE)
Alcătuirea de strategii de - scrisoarea de intenţii a şcolii - conducerea şcolii - Planul strategic privind obţinerea de
atragere de fonduri (fund - cadre didactice şi părinţi resurse financiare;
raising) - planul de dezvoltare al şcolii - Informarea părinţilor privind situaţia
- baza materială existentă economică a şcolii prin intermediul
şedinţelor cu părinţii la nivel de clasă
şi şcoală.
Continuarea contractelor - contractele existente (două contracte) - directorul şcolii;
pentru obţinerea - contabilul.
fondurilor extrabugetare
Identificarea surselor de - instituţii potenţial partenere - directorul şcolii - Listarea posibilelor surse de
finanţare - cadrele didactice finanţare
- părinţii
Încheierea de contracte - instituţii partenere - directorul şcolii - Creşterea numărului de contracte şi
de sponsorizare - Consiliul de administraţie - contabilul a fondurilor extrabugetare cu 30 %.
- contabilitatea

d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE

RESPONSABILITĂŢI
OBIECTIVE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
(TERMENE)
Identificarea potenţialelor - Biserica, Poliţia, Primăria, ONG, - Comisia pentru relaţii cu - Centralizarea potenţialilor parteneri;
instituţii partenere instituţii culturale şi educative etc. comunitatea locală; - Întruniri ale Comisiei pentru relaţii cu
- cadrele didactice; comunitatea.
- părinţii.
Stabilirea de contacte; - biserica, poliţia, primăria, ONG, - Comisia pentru relaţii cu
negociere instituţii culturale şi educative etc. comunitatea locală;
- cadrele didactice;
- părinţii.
Planificarea activităţilor - instituţii partenere - Comisia pentru relaţii cu - Alcătuirea de programe de activităţi de către
comune - şcoala comunitatea fiecere clasă şi centralizat la nivelul şcolii
- schema orară - învăţători şi diriginţi
Realizarea programelor - reprezentanţii instituţiilor - învăţători şi diriginţi; - Respectarea schemei de programe;
partenere - Comisia de activitate - Atingerea obiectivelor urmărite de fiecare
- cadrele didactice extracurriculară; program.
- conducerea şcolii - Comisia PSI şi PM;
- spaţii de întâlnire - Comisia pentru relaţii cu
- bază materială comunitatea.

e) ELABORAREA ŞI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE


PREZENTARE

RESPONSABILITĂŢI
OBIECTIVE RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
(TERMENE)
Identificarea mediilor de - cadre didactice - Comisie special constituită (2 - Specificarea a cel puţin 3 medii eficiente
distribuire a informaţiilor - Consiliul reprezentativ al elevilor membri) de distribuire a informaţiilor

15
Elaborarea planurilor - cadre didactice, specialişti; - Comisia de promovare a - Alcătuirea a cel puţin 3 planuri de
concrete de prezentare a - resurse financiare; imaginii şcolii promovare a imaginii şcolii
imaginii
şcolii - laboratorul de informatică.

Realizarea planurilor - cadre didactice, specialişti; - Comisia de promovare a - Apariţia a cel puţin 2 numere pe an a
(Revista şcolii, prezentare - resurse financiare; imaginii şcolii Revistei şcolii
peInternet,Broşuri - laboratorul de informatică; - Publicarea pe Internet a prezentării şcolii;
informative) - elevi; - Tipărirea şi distribuirea de broşuri
- profesorul de informatică. informative.

Alcătuirea unui plan de - directorul; - directorul; - Elaborarea unui instrument de colectare a


evaluare continuă a - Comisia de promovare a imaginii - Comisia de promovare a datelor
impactului şi materialelor şcolii. imaginii şcolii.
distribuite
6.0. RESPONSABILITĂŢI
1. Directorul unităţii de învăţământ :
a) verifică modul de elaborare a Proiectului de promovare a imaginii şcolii, referitor la:
corectitudinea datelor transmise de personalul didactic în termenele stabilite către comisia de elaborare;
- structura Proiectului de promovare a imaginii şcolii;

16
b) înaintează spre discutare şi aprobare proiectul către Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral
c) aprobă proiectul;
d) verifică modul de punere în aplicare a acestuia.
2. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii:
- primeşte propunerile cadrelor didactice şi altor angajaţi ai şcolii privind proiectul;
- întocmeşte Proiectului de promovare a imaginii şcolii;
- prezintă proiectul directorului pentru verificare;
- afişează proiectul după aprobare şi înregistrare şi trasează sarcini pentru punerea în aplicare a acestuia.
3. Secretarul:
- înregistreză proiectul după aprobare;
- arhivează proiectul la sfârşitul anului şcolar.
7. Formular evidenta modificari
Nr. Descriere Semnatura conducatorului
Editia Data editiei Revizia Data reviziei Nr. pag.
crt. modificare departamentului
1 I 15.06.2018 - -
8. Formular analiza procedura
Nume si prenume Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr.
Compartiment conducator drept sau
crt. Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compartiment delegat
1 Didactic Director 15.06.2018
2 Contabilitate Adm. finan. 15.06.2018

17
3 Secretariat Secretar 15.06.2018
Biliotecar, laborant, 15.06.2018
4 Didactic auxiliar
pedagog, antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim. 15.06.2018
9. Lista de difuzare a procedurii
Nr. Data intrarii în
Compartiment Nume si prenume Data primirii Semnatura Data retragerii Semnatura
ex. vigoare a procedurii
1 Didactic Director
2 Contabilitate Adm. finan.
3 Secretariat Secretar
Biliotecar,
4 Didactic auxiliar laborant,
pedagog, antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim.
10. Anexe/formulare

18
11. Cuprins

Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina


în cadrul
procedurii
operaţionale
1 Scopul procedurii
2 Domeniul de aplicare
3 Documente de referință
4 Definiții și abrevieri
5 Descrierea procedurii
6 Responsabilități
7 Formular de evidență modificări
8 Formular analiză procedură
9 Formular de distribuire/difuzare
10 Anexe
-

19