Sunteți pe pagina 1din 13

EXERCIȚII DE CITIRE

1. Transcrieți, citiți și rețineți alfabetul:

Α α, Β α, Γ β, Γ δ, Δ ε, Ε γ, Ζ δ, Θ ε, Η ζ, Κ η, Λ θ, Μ ι, Ν κ, Ξ λ, Ο μ, Π
π, Ρ ν, ΢ ζ ξ, Σ η, Τ ο, Φ θ, Υ π, Φ ρ, Χ ς
2. Iată rugăciunea Tatăl Nostru în original (Mat. 6:9-13). Exersați-vă scrisul și memoria!

Πάηεν ἡι῵κ ὁ ἐκ ημῖξ μὐνακμῖξ·


ἁβζαζεήης ηὸ ὄκμιά ζμο·
ἐθεέης ἡ ααζζθεία ζμο·
βεκδεήης ηὸ εέθδιά ζμο,
ὡξ ἐκ μὐνακῶ ηαὶ ἐπὶ β῅ξ·
ηὸκ ἄνημκ ἡι῵κ ηὸκ ἐπζμύζζμκ δὸξ ἡιῖκ ζήιενμκ·
ηαὶ ἄθεξ ἡιῖκ ηὰ ὀθεζθήιαηα ἡι῵κ,
ὡξ ηαὶ ἡιεῖξ ἀθήηαιεκ ημῖξ ὀθεζθέηαζξ ἡι῵κ·
ηαὶ ιὴ εἰζεκέβηῃξ ἡιᾶξ εἰξ πεζναζιόκ,
ἀθθὰ ῥῦζαζ ἡιᾶξ ἀπὸ ημῦ πμκδνμῦ.

3. Citiți următoarele litere majuscule:

ΛΣΕΓΦΤΡΜΥΚΠEΦΗΝΖΟ΢ΒΓΧΘΑΞ
4. Citiți următoarele litere minuscule, precizând numele fiecărei litere:

βιηαθνηγζκδθρζςαολεππεξδ
5. Citiți următoarele litere:

ΦΤςΘΦγλΠΓκοΓΛΧδιΥΖνΞπη
6. Citiți următoarele vocale și diftongi. Precizați semnele diacritice:

ά ὰ ἀ ῵ ζ ὁ ἤ ὕ ἑ ἂ ή σ ΰ ῳ ᾷ ᾣ ἆ Ή Ἀ Ὅ ᾎ ᾟ αἱ μὗ Δἰ
7. Citiți următoarele cuvinte (scrise cu majuscule):

ΥΡΗ΢ΣΟ΢, ΗΧΑΝΝΟΤ, ΚΟΡΗΝΘΟ΢, ΓΑΒΡΗΖΛ, ΔΒΡΑΗΟ΢, ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ, ΠΑΤΛΟ΢,


ΑΗΓΤΠΣΗΟ΢, ΑΓΟΡΑ, ΛΟΓΟ΢, ΑΓΑΘΟ΢, ΔΛΔΖΜΟ΢ΤΝΖ, ΗΖ΢ΟΤ΢, ΡΟΓΟ΢, ΑΗΜΑ,
΢ΑΡΞ, ΠΡΑΞΔΗ΢, ΚΑΣΑ ΛΟΤΚΑΝ, ΠΡΟ΢ ΔΦΔ΢ΗΟΤ΢, ΠΡΟ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΔΗ΢

8. Citiți următoarele cuvinte. Atenție la poziția accentului:

1
Εαπανίαξ, Ἡνώδδξ, Ἀζία, Γαοίδ, Κασάθαξ, Βάαθ, ΢όδμια, ηύνζμξ, ἱενμῖξ, ἅβζαζια, δαζιόκζα,
θμίκζλ, δζηαίςξ, ἐηαάθθς, πζζηεύμοζζ, ζοιθςκία, ἀκενώπμο, Ἀε῅καζ, Ἀεδκᾶ, ἔνβμκ, πάκημηε,
Ὕπκμξ, ἀημύμιεκ, ῥαααί, καύηδξ, Ναεακαήθ, γδθςηήξ, Ἀαναάι, ὁ δζάαμθμξ, ηὸ Ἱδνμζόθοια,
Ἠζαΐαξ, θζθακενςπία, ὁ παναηηήν, ημῦ παναηη῅νμξ, ἡ ὁδόξ, η῅ξ ὁδμῦ, ηὸ πνᾶβια, ημῦ
πνάβιαημξ, κέμξ, κέα, κέμκ, πέκηε, δέηα, θεύβς, θεύβμοζζ, θεῦβε.

9. Citiți următorul text (Mat. 18:10-14), identificați semnele de punctuație și precizați


echivalentul lor în notația românească:

Ὁνᾶηε ιὴ ηαηαθνμκήζδηε ἑκὸξ η῵κ ιζην῵κ ημύηςκ· θέβς βὰν ὑιῖκ ὅηζ μἱ ἄββεθμζ αὐη῵κ ἐκ
μὐνακμῖξ δζὰ πακηὸξ αθέπμοζζ ηὸ πνόζςπμκ ημῦ παηνόξ ιμο ημῦ ἐκ μὐνακμῖξ. Σί ὑιῖκ δμηεῖ; ἐὰκ
βέκδηαί ηζκζ ἀκενώπῳ ἑηαηὸκ πνόααηα ηαὶ πθακδεῆ ἓκ ἐλ αὐη῵κ, μὐπὶ ἀθήζεζ ηὰ ἐκεκήημκηα
ἐκκέα ἐπὶ ηὰ ὄνδ ηαὶ πμνεοεεὶξ γδηεῖ ηὸ πθακώιεκμκ; ηαὶ ἐὰκ βέκδηαζ εὑνεῖκ αὐηό, ἀιὴκ θέβς
ὑιῖκ ὅηζ παίνεζ ἐπ᾽ αὐηῶ ιᾶθθμκ ἢ ἐπὶ ημῖξ ἐκεκήημκηα ἐκκέα ημῖξ ιὴ πεπθακδιέκμζξ. μὕηςξ μὐη
ἔζηζκ εέθδια ἔιπνμζεεκ ημῦ παηνὸξ ὑι῵κ ημῦ ἐκ μὐνακμῖξ ἵκα ἀπόθδηαζ ἓκ η῵κ ιζην῵κ ημύηςκ.

ARTICOLUL

1. Ce caz, gen și număr indică următoarele forme ale articolului?

ηήκ, ὁ, ημῖξ, ηά, η῅ξ, η῵κ, αἱ, ηῶ, ηάξ, ημῦ, μἱ, ηό, ηῆ, ηόκ, ἡ, ηαῖξ
2. Indicați forma articolului pentru:

Ac.sg.m N.pl.f. D.sg.n.

G.pl.f. V.sg.m. D.pl.f.

Ac.pl.n. N.sg.m. G.sg.f.

3. Înlocuiți singularul prin plural (dar păstrând cazul și genul) pentru următoarele articole:

η῵κ, μἱ, ηήκ, ημῖξ, ηῶ, ηάξ, ὁ, ηά, η῅ξ, αἱ, ηό, ημῦ, ηόκ, ἡ, ηαῖξ, ηῆ
4. Citiți următorul text (Luc. 8:11-15. Pilda semănătorului). Identificați, subliniați și analizați
articolele:

Ἔζηζκ δὲ αὕηδ ἡ πανααμθή· Ὁ ζπόνμξ ἐζηὶκ ὁ θόβμξ ημῦ εεμῦ. μἱ δὲ πανὰ ηὴκ ὁδόκ εἰζζκ μἱ
ἀημύζακηεξ, εἶηα ἔνπεηαζ ὁ δζάαμθμξ ηαὶ αἴνεζ ηὸκ θόβμκ ἀπὸ η῅ξ ηανδίαξ αὐη῵κ, ἵκα ιὴ
πζζηεύζακηεξ ζςε῵ζζκ. μἱ δὲ ἐπὶ η῅ξ πέηναξ μἳ ὅηακ ἀημύζςζζκ ιεηὰ πανᾶξ δέπμκηαζ ηὸκ θόβμκ,
ηαὶ μὗημζ ῥίγακ μὐη ἔπμοζζκ, μἳ πνὸξ ηαζνὸκ πζζηεύμοζζκ ηαὶ ἐκ ηαζνῶ πεζναζιμῦ ἀθίζηακηαζ.
ηὸ δὲ εἰξ ηὰξ ἀηάκεαξ πεζόκ, μὗημί εἰζζκ μἱ ἀημύζακηεξ, ηαὶ ὑπὸ ιενζικ῵κ ηαὶ πθμύημο ηαὶ
ἡδμκ῵κ ημῦ αίμο πμνεοόιεκμζ ζοιπκίβμκηαζ ηαὶ μὐ ηεθεζθμνμῦζζκ. ηὸ δὲ ἐκ ηῆ ηαθῆ βῆ, μὗημί

2
εἰζζκ μἵηζκεξ ἐκ ηανδίᾳ ηαθῆ ηαὶ ἀβαεῆ ἀημύζακηεξ ηὸκ θόβμκ ηαηέπμοζζκ ηαὶ ηανπμθμνμῦζζκ ἐκ
ὑπμιμκῆ.

DECLINAREA I

Feminine în -α pur.

1. Analizați și traduceți. Atenție la faptul că unele forme apar la mai multe cazuri:

ἐηηθδζία, ἐηηθδζίαζ, ἐηηθδζίακ, ἐηηθδζζ῵κ, ἐηηθδζίαξ, ἐηηθδζίαζξ, ἐηηθδζίᾳ, δζαημκίαζ,


ἀβμνᾶξ, δζδαζηαθίᾳ, πενζζηενάκ, ἀηαεανζζ῵κ, ἡ ηανδία, ηαῖξ ηανδίαζξ, η῅ξ ἀκμιίαξ, εύναζ, η῵κ
ἀιανηζ῵κ, ὦ ἡιένα, εύναξ, πενζζηεναί, ηὴκ ἀβμνάκ, ιαπαίναζξ.

2. Căutați N.sg. și G.sg. ale următoarelor cuvinte și traduceți:

ηῆ ζςηδνίᾳ, παναί, ηὰξ πανμοζίαξ, η῵κ δμοθεζ῵κ, ἁιανηίαξ, εὐπανζζηίᾳ, η῅ξ ἀπζζηίαξ, αἱ
θαηενεῖαζ, εύναζξ, ὦ ιεηάκμζα!, ἀθδεείᾳ, η῵κ ιανηονζ῵κ, ζμθίακ, εὐζεαείαζξ, ἡ ἐλμοζία, ηὰξ
ααζζθείαξ, η῅ξ θζθαδεθθίαξ, πδν῵κ, μἰηίαζ, ἀβηύναξ.

3. Completați terminațiile:

ἡ ἀβμν___, ηῆ ἀπζζηί___, δζδαζηαθζ___, ηὴκ πενζζηεν___, ηὰξ ἀβηύν___, ηαῖξ πήν___, η῅ξ
παν___, αἱ ἐηηθδζί___, ηῆ εύν___, η῅ξ ιαπαίν___.

4. Înlocuiți singularul prin plural și pluralul prin singular (păstrând cazul respectiv):

ἀκμιία, ηῆ ηανδίᾳ, ηὰξ ἐηηθδζίαξ, η῅ξ ἀβμνᾶξ, ἀθήεεζακ, δζδαζηαθίαζξ, αἱ ααζζθείαζ, ηαῖξ παναῖξ.

5. Traduceți1:

1. Ἡ ζμθία θέβεζ ηὴκ ἀθήεεζακ. 2. Αἱ ἐηηθδζίαζ δμοθεύμοζζκ ηῶ εεῶ. 3) ἖κ ηῆ ἀβμνᾷ πανά


ἐζηζκ. 4. Ἄβηονακ η῅ξ ἐηηθδζίαξ ἔπμοιε ηὴκ εὐζέαεζακ. 5. ἖κ ηαῖξ μἰηίαζξ η῵κ πδν῵κ πενζζηεναὶ
μὔη εἰζζκ. 6. Φεύβεζ ἡ ὥνα η῅ξ ἁιανηίαξ. 7. Υανᾷ πζζηεύεζξ εἰξ ηὰξ πνμθδηείαξ ημῦ Ἰδζμῦ
Υνζζημῦ ηαὶ εἰξ ηὴκ ζςηδνίακ ημῦ εεμῦ. 8. ἖κ ηῆ ζημηίᾳ η῅ξ ἀπζζηίαξ ηονζεύεζ ἡ ἁιανηία, ἡ
δμοθεία ημῦ δζααόθμο.

Feminine în -η.

1. Analizați și traduceți:

1
Rezolvarea acestui exercițiu – ca și a altor câteva exerciții din capitolele următoare – presupune și anticipează
câteva cunoștințe elementare despre verbul grec. Terminațiile de indicativ prezent activ ale verbelor tematice,
singurele de care ai nevoie deocamdataă, se găsesc la punctul § 9.5 ???.

3
ἀβάπδξ, ἀβαπ῵κ, ηῆ ἀβάπῃ, ηὰξ ἀβάπαξ, ἀβάπαζ, ηαῖξ ἀδεθθαῖξ, εἰνήκῃ, θοθ῅ξ, κεθέθαζ, ἐκ ἀνπῆ,
ἐκημθάξ, θςκή, η῅ξ ροπ῅ξ, ηὴκ β῅κ, αἱ κίηαζ η῅ξ εἰνήκδξ, πανᾷ ηαὶ ὑπμιμκῆ, ἡ ἁιανηία η῅ξ
πόνκδξ, ἀβάπδ ηαὶ εὶνήκδ ηαῖξ ἐηηθδζίαζξ η῅ξ μἰημοιέκδξ, αἱ ἀνπαὶ η῅ξ δζδαζηαθίαξ ημῦ
Υνζζημῦ.

2. Completați terminațiile:

ηῆ ἀβάπ___, αἱ πανααμθ___, ηὴκ κεθέθ___, δζηαζμζοκ___, ηαῖξ βναθ___, ὦ εἰνήκ____, η῅ξ


ἁιανηί____, η῵κ ἑμνη___ ἐκ ηαῖξ ἀβμν____, ἡ βναθ___ η῅ξ δζαεήη___.

3. Traduceți:

1. ἖πζζημθὴκ βνάθμιεκ. 2. Σὴκ ἀθήεεζακ ἐκ πανααμθαῖξ ἀημύμοζζκ. 3. ἖κ εἰνήκῃ ηαὶ ἀβάπῃ αἱ


ἀδεθθαὶ ηῆ ἐηηθδζίᾳ ημῦ ηονίμο δμοθεύμοζζκ. 4. Πίζηεύεηε ηαῖξ ἐκημθαῖξ ηαὶ ηῆ δζδαπῆ η῵κ
ἀπμζηόθςκ. 5. Σαῖξ πενζζηεναῖξ ηνμθὴκ ηαὶ ἀβάπδκ ἔπεζξ. 6. Ἀπ᾽ ἀνπ῅ξ ὑπαημύεζ ηῆ αμοθῆ ημῦ
Ἰδζμῦ Υνζζημῦ ηαὶ πζζηεύεζ ηαῖξ δζαεήηαζξ η῅ξ γς῅ξ.

Feminine în -α impur.

1. Analizați și traduceți:

βθώζζαξ, βθώζζδξ, βθώζζαζξ, βθ῵ζζα, βθςζζ῵κ, βθώζζῃ, βθ῵ζζαζ, βθ῵ζζακ, ηναπέγδξ,


εάθαζζαζ, δόλῃ, ῥίγαξ, ῥίγδξ, βέεκα, ιενζικ῵κ, ιένζικακ.

2. Găsiți greșelile:

η῅ξ βθώζζαξ, εαθάζζςκ, ηδ ζμθίᾳ, βθώζζα, η῅ξ ἁνπ῅ξ, πανμκζίαζξ, ἡ ἐηθδζία, ιενίικῃξ, νίγακ,
ηνάπελαζ.

3. Traduceți:

1. Ἡ ἀθήεεζα ῥίγα η῅ξ εὐζεαείαξ ἐζηίκ. 2. Ἀημύμιεκ ηὴκ βθ῵ζζακ, πζζηεύμιεκ ηῆ ροπῆ. 3. ἖πὶ
ηῆ ηναπέγῃ η῅ξ μἰηίαξ αθέπεζξ ηὸκ ἄνημκ η῅ξ πήναξ ὑπὲν η῵κ πενζζηεν῵κ. 4. ἖κ ηῆ εαθάζζῃ η῅ξ
Γαθζθαίαξ πμθθαὶ πέηναζ εὶζίκ. 5. Ὁ Ἰδζμῦξ Υνζζηὸξ θέβεζ ηῶ θαῶ ημὺξ θόβμοξ η῅ξ ζςηδνίαξ ἐκ
ηῆ δόλῃ η῅ξ ααζζθείαξ ημῦ εεμῦ.

Masculine de declinarea I

1. Analizați și traduceți:

πνμθήηδκ, πνμθ῅ηαζ, πνμθήημο, πνμθ῅ηα, πνμθδη῵κ, πνμθήηδξ, πνμθήηαζξ, πνμθήηῃ,


πνμθήηαξ, Ἰςάκκμο, ηῶ ιαεδηῆ, ηεθ῵καζ, ηθέπηδκ, εὐαββεθζζηά, ημὺξ Ἰζναδθίηαξ, γδθώηαζξ,
ααπηζζήκ, ἐνβαη῵κ, ὁ πμθίηδξ, ζηναηζ῵ηα, ὑπμηνζηαί, ημῦ ᾅδμο, ὑπδνέηῃ.

4
2. Găsiți N.sg. și precizați căruia dintre tipurile declinării I îi aparțin următoarele substantive:

δζαεήηαζξ, πανμοζίᾳ, ααπηζζηά, βέεκα, ηναπέγδξ, ῥζγ῵κ, ημῖξ ὑπμηνίηαζξ, κεακίμο, ηὰξ ἐθαίαξ,
βθώζζῃ, δμοθείαξ, δεζπόηαξ, βθ῵ζζακ, ηνάπεγαζ.

3. Traduceți:

1. ἖κ ηαῖξ ηώιαζξ μἱ β῅ξ ἐνβάηαζ δμοθεύμοζζκ. 2. Ἰςάκκδξ ὁ ααπηζζηὴξ θέβεζ ηῶ Ἰδζμῦ. 3. Σὰξ
ιανηονίεξ η῵κ εὐαββεθζζη῵κ μἱ κεακίαζ πανᾷ ἀημύμοζζκ. 4. Ὁ Ἰζναδθίηδξ ἀημύεζ, μὐ δὲ πζζηεύεζ
εἰξ ηὰξ πνμθδηείαξ ημῦ ααπηζζημῦ. 5. ἖κ ηῆ ἐπζζημθῆ ιανηονίαζ η῅ξ ἀβάπδξ εἰζίκ. 6. Ὦ
ζηναηζ῵ηα, ὑπάημοε ηῶ ἑηαημκηάνπῃ.

DECLINAREA A II-A

Substantive masculine

1. Ce cazuri indica articolul?

ημῖξ, ὁ, ημύξ, ηῶ, ημῦ, μἱ, η῵κ, ηόκ

2. Indicați cazul următoarelor substantive și traduceți:

θόβμζξ, ηανπμῦ, λέκμξ, ενόκμκ, ἀβνμί, κόιμοξ, θίθε, ἄνημκ, ἀδεθθ῵κ, ηθδνμκόιμζξ, ηόζιμο,
θόαμξ, λέκμζ, ζοκενβῶ, ἀκενώπμοξ, ημὺξ θίθμοξ, ημῦ πνόκμο, ηῶ ηόζιῳ, μἱ ὄπθμζ, ὀθεαθι῵κ,
ημῦ ὑζμῦ.

3. Găsiți greșelile:

ἀκενώπε!, ημῦ ἀβνμύ, ηὴκ ἄνημκ, ὁζ λέκμζ, ὁ ὀθεαθιόξ, ημῖξ δμῦθμζξ, ηόκ ηόζιμκ, ηῶ θίθμκ, ημῦ
πνώκμο.

4. Traduceți:

1. Γόλα ηῶ εεῶ! 2. Ὁ κόιμξ θέβεζ. 3. Ἀημύς ηὸκ οἱόκ ημῦ ἀκενώπμο. 4. Γνάθεηε ημῖξ ἀδεθθμῖξ
ηαζ ηαῖξ ἀδεθθαῖξ. 5. Βθέπεζξ ηὸκ ἄνημκ η῵κ μὐνακ῵κ ηαὶ πζζηεύεζξ ηῶ εεῶ. 6. Ὁ βεςνβὸξ
δμοθεύεζ ἐκ ηῶ ἀβνῶ ημῦ θίθμο. 7. Σῶ ηονίῳ ἡι῵κ Υνζζηῶ ηῶ ἀικῶ ημῦ εεμῦ πζζηεύμιεκ ηαὶ
ηὸκ πεζναζιὸκ ημῦ ἐπενμῦ θεύβμιεκ. 8. Οἱ ἁιανηςθμὶ θεύβμοζζκ, μἱ δὲ πηςπμὶ θόαμκ μὐη
ἔπμοζζκ.

Substantive feminine

5. Precizați cazul următoarelor forme ale articolului feminin:

ηάξ, αἱ, η῅ξ, ηαῖξ, ηήκ, η῵κ, ἡ, ηῆ

5
6. Indicați formele subst. αίαθμξ la următoarele cazuri:

D.sg., G.pl., Ac.sg., N.pl., G.sg., Ac.pl., D.pl., N.sg.

7. Articulați și traduceți următoarele substantive. Atenție la acord!

πανεέκμκ, αίαθῳ, ὁδμῦ, κόζςκ, ῥάαδμζ, ἄαοζζμξ, ἀιπέθμζξ, πανεέκμοξ, ἔνδιμκ, κήζῳ, ῥάαδμο,
αίαθμζ, ἄιπεθμξ, ὁδμύξ, ἐνήιμζξ, ῥάαδῳ, αίαθμο, πανεέκμξ, κήζμοξ.

8. Traduceți:

1. Ἡ πανεέκμξ Μανζάι. 2. Σὴκ ὀδὸκ ημῦ εεμῦ δζδάζηεζ. 3. ἖κ ηῆ αίαθῳ ἔπεηε ηὸκ θόβμκ ημῦ οἱμῦ
ημῦ ἀκενώπμο. 4. Ὁ ηύνζμξ εεναπεύεζ πμθθμὺξ ἀπὸ κόζςκ ηαὶ απμθύεζ ἐη η῅ξ ἀαύζζμο η῅ξ
ἁιανηίαξ. 5. ἖πὶ ηαῖξ κήζμζξ αθέπμιεκ ημὺξ ηανπμὺξ η῵κ ἀιπέθςκ. 6. Αἱ πανεέκμζ ὑπαημύμοζζ
ημῖξ θόβμζξ η῅ξ αίαθμο ηαὶ θεύβμοζζκ εἰξ ηὴκ ἔνδιμκ. 7. Ὁ ἀπόζημθμξ δζδάζηεζ ημὺξ πζζημὺξ ἐκ
νάαδῳ ηαὶ ἐκ ἀβάπῃ.

Substantive neutre

9. Completați terminațiile:

ηὸ ιοζηήνζ…, ηῶ ζαααάη…, ηὰ ἔνβ…, η῵κ ηέηκ…., ημῖξ δαζιμκί…, ηὸ δ῵ν…, ημῦ πθμί…

10. Articulați și traduceți următoarele substantive. Atenție la posibilitățile multiple!

ἔνβςκ, ἀνκίμκ, ἱιαηίμζξ, ηέηκα, ιοζηδνίῳ, ηαθάκημο, ζπθάβπκςκ, ζδιεῖμκ, πθμῖα, δώνμζξ,
εὐαββεθίῳ, δέκδνα, ἱιαηίμο, είδώθςκ, πεηεζκόκ, δείπκῳ, ὅνζα, γῴμζξ.

11. Înlocuiți singularul prin plural și pluralul prin singular:

δέκδνμζξ, ηὰ δαζιόκζα, ηῶ πθμίῳ, ζηάκδαθμκ, ζδιεῖα, γῴμζξ, ημῦ εὐαββεθίμο, ιοζηδνίμζξ.

12. Traduceți:

1. Σέηκα ημῦ εεμῦ ἐζιέκ. 2. Σὰ γῶα ηνέπεζ. 3. Γαζιόκζα ἔπεζ. 4. Σὰ πνόααηα δ῵να ημῦ βεςνβμύ
ἐζηζκ. 5. Οὐ πζζηεύεηε εἰξ ηὸ εὐαββέθζμκ ημο Υνζζημῦ, ἀθθὰ εἰξ ηὰ εἴδςθα η῵κ δαζιμκίςκ. 6. ἖πὶ
ημῖξ ἀβνμῖξ πνόααηα ηαὶ ἀνκία ἦκ. 7. Σμῖξ πζζημῖξ ἀκενώπμζξ ηὸ αζαθίμκ ημῦ πνμθήημο ζδιεῖα
ιεβάθα ηαὶ ιοζηήνζα ἔπεζ. 8. ἖η ημῦ ηανπμῦ ηὸ δέκδνμκ βζκώζηεζξ ηαὶ ἐη ημῦ ἔνβμο ηὸκ
ἄκενςπμκ.

ADJECTIVE DE DECLINAREA I ȘI II

1. Declinați la singular și la plural:

ἡ ηαθή ροπή ὁ ζμθόξ θόβμξ ηὸ ἅβζμκ εὐαββέθζμκ

6
ἄθθδ ἐηηθδζία ἡ ιζηνὴ αίαθμξ ὁ πζζηὸξ ιαεδηήξ

2. Completați terminațiile:

ημῖξ πηςπ… δμύθμζξ, ηὸκ ἄκενςπμκ ηὸκ ἅβζ…, ημῦ δζηαί… κόιμο, μἱ ἀβαε… ιαεδηαί, ηὰ
ιοζηήνζα η῵κ ἁβί… ἱεν῵κ, ηαθ… ὀδῶ, δίηαζ… ηεθώκδκ, ηῆ ἁβί… βθώζζῃ.

3. Schimbați genul (conform parantezei), dar păstrați cazul și numărul adjectivelor următoare:

(f.) ἄθθμξ (m.) ιζηνά (f.) κέμοξ (n.) ἀθδεζκήκ (f.) πηςπμῦ

(n.) πζζημί (n.) θεοηῆ (m.) ιόκαζξ (f.) ὀθίβα (!) (m.) ζμθαί

4. Analizați și traduceți:

ἐζιέκ, ἐζηίκ, εἰιί, ἐζηέ, εἶ, εἰζίκ

5. Precizați formele verbului εἰιί, conform persoanei și numărului indicate:

2. pl.: 3.sg.: 1.pl.:

1.sg.: 2. sg.: 3.pl.:

6. Traduceți:

1. Καθὴ ηύπδ! 2. Γέκδνμκ ἀβαεὸκ ηανπμὺξ ηαθμὺξ πμζεῖ. 3. Φίθε, ημὺξ ἀθδεζκμὺξ θόβμοξ η῅ξ
ηαθ῅ξ δζδαζηαθίαξ ἀημύεζξ. 4. ἖πὶ ηὴκ ηνάπεγακ ηὴκ πηςπὴκ ιζηνὰ αζαθία ημῦ πζζημῦ βεςνβμῦ
ἐζηζκ. 5. Δἰξ ηὴκ κέακ δόλακ ηὴκ πανὰ ημῦ ιόκμο εεμῦ μὐ πζζηεύεηε. 6. Ἡ ἐλμοζία αὐημῦ ἐλμοζία
αἰώκζμξ ηαὶ ἡ ααζζθεία αὐημῦ εἰξ βεκεὰκ ηαὶ βεκεάκ. 7. ἖κ ηῆ θεοηῆ ἐηηθδζίᾳ η῅ξ ιζην῅ξ κήζμο
ημὺξ ζμθμὺξ δζδαζηάθμοξ ημῦ ἁβίμο εὐαββεθίμο αθέπμιεκ. 8. Γμῦθε πζζηέ, ὀθίβμζ εἰζὶκ μἱ
ἐνβάηαζ ἄλζμζ ημῦ ιζζεμῦ αὐη῵κ.

PRONUMELE PERSONAL

1. Analizați și traduceți:

ὑι῵κ, ἐβώ, αὐηῶ, ζμζ, αὐη῅ξ, ἡιεῖξ, ἀθθήθμοξ, ιε, ζεαοημῦ, ὑιῖκ, αὐηά, ἑαοημύξ, ἡιᾶξ,
ἀθθήθμζξ, ἐιμί, αὐηήκ.

2. Introduceți formele corecte ale pronumelui personal (ἐβώ, ἡιεῖξ, ζύ, ὑιεῖξ):

1. ____ ἐζιεκ ιαεδηαὶ ημῦ ηονίμο. 2. Ὁ ηύνζόξ ἐζηζ ζὺκ ____ (pers. I sg.). 3. Σίξ ἐζηζκ ὁ
δζδάζηαθμξ ____ (pers. a II-a pl.); 4. Οὐη ἔλεζηζκ ____ (pers. II sg.) ἔπεζκ ἄθθμοξ εεμύξ. 5. Σί
___ ( pers. I pl.) ηαὶ ____ (pers. II sg.); 6. Σὸ αἷια Ἰδζμῦ ηαεανίγεζ ____ (pers. IΗ pl.) ἀπὸ πάζδξ
ἁιανηίαξ.

7
3. Schimbați numărul, dar păstrați persoana și cazul următoarelor pronume:

ζύ, ἡιεῖξ, αὐηό, ὑιῖκ, ιμζ, ἐιαοηόκ, αὐη῵κ.

4. Traduceți:

1. ἖βὼ ιεε᾽ ὑι῵κ εἰιζ. 2. Οὐπ ὡξ ἐβὼ εέθς ἀθθ᾽ ὡξ ζύ. 3. Κἀβὼ δέ ζμζ θέβς ὅηζ ζὺ εἶ Πέηνμξ.
4. Γόλακ πανὰ ἀθθήθςκ θαιαάκμιεκ. 5. Οὐη ἀλίμοξ ηνίκεηε ἑαοημῦξ η῅ξ αἰςκίμο γς῅ξ. 6.
Ἀημύμιεκ ηὸ εὐαββέθζμκ ημο εεμῦ πενί ημῦ οἱμῦ αὐημῦ, Ἰδζμῦ Υνζζημῦ ημῦ ηονίμο ἡι῵κ. 7.
Πζζηεύμοζζκ εἰξ αὐηὸκ μἱ ιαεδηαὶ ηαὶ εἰξ ημὺξ θόβμοξ αὐημῦ· ἖βώ εἰιζ ὁ ἄνημξ η῅ξ γς῅ξ.

PRONUMELE DEMONSTRATIV

1. Analizați și traduceți:

μὗημξ, ημῦημ, αὕηδ, ηαύηῃ, ἐηείκμο, ημύημζξ, ἐηείκαζξ, ηαῦηα, ηαύηαξ, ἐηείκμζξ, ημύηςκ, ἐηεῖκα,
ημύηῳ, αὗηαζ, ἐηείκδξ, ηαύηδκ.

2. Traduceți în greacă, folosind pronume demonstrative:

aceștia, aceleia, acele (lucruri), acestuia, ale acelora, pe acesta, a acesteia, aceste (lucruri).

3. Identificați felul următoarelor pronume. Încercați să le analizați și să le traduceți:

ηίκμξ, ὅξ, ηζ, ὅζμξ, ᾧ, ζμζ, ἐηείκδκ, αὐημῖξ, ἡιῖκ, ἀθθήθμοξ, ὑιέηενμκ, ὧκ, ηαῦηα, ηζκ῵κ, ἡιᾶξ,
ἑαοημῦ, ζύ, ἅξ, ἐιόξ, αὐηή.

4. Traduceți:

1. Οὗηόξ ἐζηζκ ὁ Υνζζηὸξ ημῦ εεμῦ. 2. Σίξ πζζηεύεζ ημῖξ θόβμζξ ἡιώκ; 3. Μαηάνζμί εἰζζκ ἐηεῖκμζ.
4. Μεηὰ δέ ηζκαξ ἡιέναξ θέβεζ πνὸξ Βανκααᾶκ Παῦθμξ. 5. Σάδε θέβεζ ηύνζμξ ὁ εεὸξ Ἰζναήθ. 6.
἖κ ημῖξ θόβμζξ μἷξ ἐβὼ θαθ῵ πνὸξ ζε. 7. Ἀημύεηε ἐκ ηαῖξ ἡιέναζξ ηαύηαζξ ημὺξ θόβμοξ ημύημοξ.
8. Λέβμοζζκ αὐηὸκ εἶκαζ εεόκ. 9. Σάδε θέβεζ ηὸ πκεῦια ηὸ ἅβζμκ. 10. Ὅζα ὁ κόιμξ θέβεζ ημῖξ ἐκ
ηῶ κόιῳ θαθεῖ.

EXERCIȚII DE TRADUCERE

Identifică și analizează substantivele de declinarea I și a II-a, apoi pronumele, din propozițiile de


mai jos. Încearcă să traduci propozițiile cu ajutorul dicționarului:

LXX
1. ηαὶ ἰδμὺ ἐβὼ ἀπμζηέθθς ηὸκ ἄββεθόκ ιμο πνὸ πνμζώπμο ζμο. (Ieș. 23:20)

8
2. ζὺ εἶ ηύνζμξ ὁ εεὸξ Ηζναδθ ηἀβὼ δμῦθόξ ζμο. (1 Reg. 18:36)
3. ἀθθὰ αὐηὸξ ὁ ηύνζμξ δίδςζζκ2 πάκηα ηὰ ἀβαεά. (Tob. 4:19)
4. ζὺ βὰν γς῅ξ ηαὶ εακάημο ἐλμοζίακ ἔπεζξ ηαὶ ηαηάβεζξ εἰξ πύθαξ ᾅδμο ηαὶ ἀκάβεζξ. (Înțel.
16:13)
5. πᾶζα ζμθία πανὰ ηονίμο ηαὶ ιεη᾽ αὐημῦ ἐζηζκ εἰξ ηὸκ αἰ῵κα. (Sir. 1:1)
6. ἀβαεὰ ηαὶ ηαηά, γςὴ ηαὶ εάκαημξ, πηςπεία ηαὶ πθμῦημξ πανὰ ηονίμο ἐζηίκ. (Sir. 11:14)
7. μὐη ἔζηζκ ἐλμοζία ἐκ ἡιένᾳ ημῦ εακάημο ηαὶ μὐη ἔζηζκ ἀπμζημθὴ ἐκ ηῶ πμθέιῳ. (Eccl. 8:8)
8. ἐβὼ ἐκ κεηνμῖξ εἰιζ θςκὴκ ἀκενώπςκ ἀημύς ηαὶ αὐημὺξ μὐ αθέπς. (Tob. (S) 5:10)
9. ὁ μὐνακὸξ ηαὶ ὁ μὐνακὸξ ημῦ μὐνακμῦ μὐ θένμοζζκ αὐημῦ ηὴκ δόλακ. (2 Paral. 2:5)
10. ἡ ααζζθεία ζμο ααζζθεία πάκηςκ η῵κ αἰώκςκ ηαὶ ἡ δεζπμηεία ζμο ἐκ πάζῃ βεκεᾷ ηαὶ βεκεᾷ·
πζζηὸξ ηύνζμξ ἐκ ημῖξ θόβμζξ αὐημῦ ηαὶ ὅζζμξ ἐκ πᾶζζ ημῖξ ἔνβμζξ αὐημῦ. (Ps. 144:13)

NT
1. ἐκ ηαζξ ἡιέναζξ ηαύηαζξ. (Luc. 24:18)
2. ἐκ ἐηείκῃ ηῆ ἡιένᾳ. (Ioan 14:20)
3. αὕηδ ἐζηὶκ ὑι῵κ ἡ ὥνα. (Luc. 22:53)
4. ηαὶ αὕηδ ἐζηὶκ ἡ ἐκημθὴ αὐημῦ. (1 Ioan 3:23)
5. αὕηδ δέ ἐζηζκ ἡ αἰώκζμξ γςή. (Ioan 17:3)
6. ὁ η῅ξ δζηαζμζύκδξ ζηέθακμξ, ὃκ ἀπμδώζεζ3 ιμζ ὁ ηύνζμξ ἐκ ἐηείκῃ ηῆ ἡιένᾳ. (2 Tim. 4:8)
7. μὗημζ μἱ θόβμζ ἀθδεζκμὶ ημῦ εεμῦ εἰζζκ. (Apoc. 19:9)
8. μὐπ μὗηόξ ἐζηζκ ʼΗδζμῦξ ὁ οἱὸξ ʼΗςζήθ; (Ioan 6:42)
9. ἐλ῅θεεκ μὖκ μὗημξ ὁ θόβμξ εἰξ ημὺξ ἀδεθθμὺξ ὅηζ ὁ ιαεδηὴξ ἐηεῖκμξ μὐη ἀπμεκῄζηεζ. (Ioan
21:23)
10. μἴδαιεκ ὅηζ μὗηόξ ἐζηζκ ὁ οἱὸξ ἡι῵κ. (Ioan 9:20)
11. μὗημζ μἱ θόβμζ πζζημὶ ηαὶ ἀθδεζκμί. (Apoc. 22:6)
12. μὗημζ μἱ ἄκενςπμζ δμῦθμζ ημῦ εεμῦ ημῦ ὑρίζημο εἰζίκ. (Fapt. 16:17)

INDICATIV PREZENT ACTIV

1. Identificați tema, desinențele și terminațiile următoarelor forme verbale, apoi stabiliți numărul
și persoana corespunzătoare desinențelor:

ἄνπμιεκ, ἀημύεζξ, πζζηεύς, ἔπεζ, εεναπεύμοζζκ, ααζζθεύεηε, αθέπμιεκ, θύεζξ, θοηεύεζ,


δμοθεύεηε.

2. Analizați și traduceți următoarele verbe:

θεύβμιεκ, θέβς, ἀημύεηε, ἔπμοζζκ, δμοθεύμιεκ, ααζζθεύεζ, πζζηεύεζξ.

2
δίδςζζκ înseamnă „dă”; provinde la verbul δίδςιζ.
3
ἀπμδώζεζ înseamnă „va da, va oferi”; provine de la verbul ἀπμδίδςιζ.

9
3. Înlocuiți terminațiile verbelor de la exercițiul precedent cu orice altă terminație, la alegere,
apoi traduceți forma creată.

4. Traduceți din română în greacă:

auzim, crede, aveți, fugi, (ei) zic, am

5. Analizați următoarele forme verbale și apoi realizați contragerile corespunzătoare:

ηζιά-εηε › ___________ πμζέ-μοζζ › _________ ηδνέ-ς › ___________

θαθέ-μιεκ › __________ πθδνό-εζ › __________ βεκκά-εζξ › _________

6. Traduceți:

1. Γζὰ ημῦημ θέβς ὑιῖκ 2. Tῶ ηονίῳ Υνζζηῶ δμοθεύεηε. 3. Σὴκ θςκὴκ αὐημῦ ἀημύεζξ, ἀθθ᾽ μὐη
πζζηεύεζξ εἰξ ἐιέ. 4. Οἱ πηςπμὶ εδζαονὸκ ἐκ μὐνακμῖξ ἔπμοζζκ. 5. Ἀπὸ Ἀδὰι ὁ εάκαημξ
ααζζθεύεζ ἐπὶ η῅ξ β῅ξ. 6. Ἡιεῖξ ιὲκ δμοθεύμιεκ ηῶ κόιῳ ημῦ εεμῦ, ὑιεῖξ δὲ ηῆ ἁιανηίᾳ ημῦ
δζααόθμο. 7. Μεηὰ πανᾶξ θαιαάκμοζζ αὐηὸκ ηαζ πμθθμὺξ ἀπὸ πκεοιάηςκ πμκδν῵κ ηαὶ ἀζεεκζ῵κ
εεναπεύεζ. 8. Ἡιεῖξ έη εεμῦ ἐζιεκ, ὅξ μὐη ἔζηζκ ἐη ημῦ εεμῦ μὐη ἀημύεζ ἡι῵κ· ἐη ημύημο
βζκώζημιεκ ηὸ πκεῦια η῅ξ ἀθδεείαξ ηαὶ ηὸ πκεῦια η῅ξ πθάκδξ. 9. Καὶ ἐνςηᾷ αὐηὸκ Φανζζαῖμξ.
10. Ὅζα ὁ κόιμξ θέβεζ, ημῖξ ἐκ ηῶ κόιῳ θαθεῖ.

INDICATIVUL PREZENT MEDIO-PASIV

1.Conjugați verbul παζδεύς la diatezele activă, pasivă și medie.

2. Analizați următoarele forme verbale și schimbați-le diateza, păstrând neschimbate persoana și


numărul:

θύμιαζ, θύεζξ, θύεζεε, θύμιεκ, θύεζ, θύμκηαζ, θύῃ, παζδεύμοζζκ, παζδεοόιεεα, παζδεύεηαζ

3. Traduceți verbele:

παζδεύεζξ, παζδεύῃ, ηονοεύεζ, ηονοεύεηαζ, ηςθύεζεε, ἀπμθοόιεεα, εεναπεύμιαζ, ἔνπεηαζ,


ἐνβάγεζεε, θμύμκηαζ, δμοθεύμιεκ, πμνεύῃ, πθδνμῦζεε, ηζιᾷ, πμζμῦκηαζ.

4. Traduceți:

1. Λύεηαζ ἡ ζοκαβςβὴ ηαὶ μἱ Ἰμοδαῖμζ ἀπένπμκηαζ. 2. ὘παημύεζξ ηῶ ηονίῳ ηαζ ἀπμθμύῃ ηὰξ
ἁιανηίαξ ζμο. 3. Σίξ δύκαηαζ αὐημῦ ἀημύεζκ; 4. ὘πὸ ημῦ εεμῦ παζδεοόιεεα ἐκ ζμθίᾳ ηαὶ ἀβάπῃ.
5. Οὐ αμύθεηαζ ημῦ κόιμο αὐημῦ ἀημύεζκ. 6. Κςθύεζεε ἐκ ηῆ ὁδῶ η῅ξ ἀθδεείαξ ηαὶ ηονζεύεζεε
ὑπὸ ημῦ πμκδνμῦ. 7. Κανδίᾳ πζζηεύεηαζ εἰξ δζηαζμζύκδκ, θόβῳ δὲ ὁιμθμβεῖηαζ εἰξ ζςηδνίακ. 8.
἖κ αὐηῶ γ῵ιεκ ηαὶ ηζκμύιεεα ηαὶ ἐζιέκ. 9. Οὕηςξ πνεζεύπεζεε ὑιεῖξ· Πάηεν ἡι῵κ ὁ ἐκ ημῖξ
μὐνακμῖξ. 10. Ἃ ὁ εεὸξ πμζῆ, ηαῦηα ηαὶ ὁ οἱὸξ ὁιμίςξ πμζεῖ.

10
PREPOZIȚII

1. Aplicați cazul corespunzător fiecărei prepoziții, apoi traduceți:

ἐη – ὁ πόθειμξ ἐκ – ἡ αίαθμξ ζύκ – μἱ ἀδεθθμί


πνό – ὁ ενόκμξ ἀκηί – ιζζεόξ ἐκ – ἀθήεεζα
ζύκ – Υνζζηόξ ἀπό – ζύ ἐη – ἔνβα

2. Indicați cazul cu care se construiesc următoarele prepoziții și traduceți:

ηαηὰ ημῦ κόιμο / ηαηὰ ηὸκ κόιμκ δζὰ ημῦ θόβμο / δζὰ ηὸκ θόβμκ
πενὶ ημῦ ηόζιμο / πενὶ ηὸκ ηόζιμκ ὑθ᾽ ἁιανηςθμῦ / ὑπὸ ηνάπεγακ
ἐπὶ ημῦ ἀβνμῦ / ἐπὶ ηῶ ἀβνῶ / ἐπὶ ηὸκ ἀβνόκ πανὰ ηονίμο / παν᾽ ἑαοημῦ / πανὰ ηὸκ κόιμκ

3. Traduceți din română în greacă:

în fața poporului (ὁ θαόξ), sub vie (ἡ ἄιπεθμξ), de la Dumnezeu (ὁ εεόξ), pe insule (ἡ κήζμξ),
lângă râu (ὁ πμηαιόξ), cu bucurie (ἡ πανά), de către diavol (ὁ δζάαμθμξ), în deșert (ἡ ἔνδιμξ),
potrivit apostolilor (ὁ ἀπόζημθμξ), în favoarea țăranilor (ὁ βεςνβόξ), în jurul crucii (ὁ ζηαονόξ),
prin ispită (ὁ πεζναζιόξ), la mine (ἐβώ).

4. Traduceți:

1. Τἱμὶ εεμῦ δζὰ η῅ξ ἀβάπδξ ἐκ ηονίῳ Ἰδζμῦ Υνζζηῶ ἐζηε. 2. Ἀπὸ ημῦ πεζναζιμῦ ημῦ δζααόθμο
θεύβμιεκ. 3.Ἡ ζμθία ημῦ ηόζιμο ημύημο ιςνία πανὰ ηῶ εεῶ ἐζηζκ. 4. Ὁ πν῵ημξ ἄκενςπμξ ἐη
β῅ξ, ὁ δεύηενμξ ἄκενςπμξ ἐλ μὐνακμῦ. 5. ἖λ αὐημῦ ηαὶ δζ᾽ αὐημῦ ηαὶ εἰξ αὐηὸκ ηὰ πάκηα. 6. Οὐ
βάν ἐζηε ὑπὸ κόιμκ ἀθθὰ ὑπὸ πάνζκ. 7. Δἰ ὁ εεὸξ ὑπὲν ὑι῵κ, ηίξ ηαε᾽ ὑι῵κ; 8. Ἀπμζηέθθς
αὐημὺξ ηαὶ ὑπὲν αὐη῵κ ἐβὼ ἁβζάγς ἐιαοηόκ. 9. Οἱ ἀδεθθμὶ πμνεύμκηαζ ιεηὰ ζμῦ εἰξ ηὴκ β῅κ
ηαύηδκ. 10. Δἰζένπῃ πνὸ πνμζώπμο ημῦ θαμῦ ημύημο.

NUMERALUL

1. Numărați în greacă de la 1 la 12 și apoi de la 12 la 1. Încercați să memorați primele


douăsprezece numerale cardinale și ordinale în succesiunea lor.

2. Analizați și traduceți următoarele numerale. Atenție la felul și la cazul lor:

ἕκ, πέιπημξ, εἴημζζ, ἕλ, δοζίκ, ιζᾶξ, ηεηνάηζξ, ηεζζάναξ, ἐαδόιῃ, ἑηαηόκ, ηνζαημζίαζξ, ηνίηδ, δίξ,
δεηαηνεῖξ, πίθζαζ, δεύηενδ, ἐκκέα, ηεζζενάημκηα, ἑαδμιήημκηα ηαὶ ὀηηώ.

3. Traduceți:

1. Eἶξ εεόξ, ιία ἐηηθδζία, ἓκ αάπηζζια. 2. ἖κ ηαύηαζξ ηαῖξ δοζὶκ ἐπζζημθαῖξ. 3 ἖πὶ ἔηδ ηνία ηαὶ
ι῅καξ ἕλ. 4. Οἱ δὲ θέβμοζζκ αὐηῶ· μὐη ἔπμιεκ εἰ ιὴ πέκηε ἄνημοξ ηαὶ δύμ ἰπεύαξ. 5. Ἰςάκκδξ

11
βνάθεζ ηαῖξ ἑπηὰ ἐηηθδζίαζξ ηαῖξ ἐκ ηῆ Ἀζίᾳ· ηάδε θέβεζ ὁ πν῵ημξ ηαὶ ὁ ἔζπαημξ. 6. Ὁ ἀνζειὸξ
ημῦ εδνίμο ἀνζειὸξ ἀκενώπμο ἐζηίκ, ηαὶ ὁ ἀνζειὸξ αὐημῦ ἑλαηόζζμζ ἑλήημκηα ἕλ. 7. Μία ἡιένα
πανὰ ηονίῳ ὡξ πίθζα ἔηδ ηαὶ πίθζα ἔηδ ὡξ ἡιένα ιία. 8. Ὁ ἀπόζημθμξ ἐπζιέκεζ ἐκ ἖θέζῳ ἓςξ η῅ξ
πεκηδημζη῅ξ. 9. Ὁ οἱόξ ημῦ ἀκενώπμο ἔζηαζ ἐκ ηῆ ηανδίᾳ η῅ξ β῅ξ ηνεῖξ ἡιέναξ ηαὶ ηνεῖξ κύηηαξ.
10. Σ῵κ δώδεηα ἀπμζηόθςκ ηὰ ὀκόιαηα ηαῦηα· πν῵ημξ ΢ίιςκ ὁ θεβόιεκμξ Πέηνμξ… 11.
Ἀβαεμὶ μἱ δύμ ὑπὲν ηὸκ ἕκα μἷξ ἔζηζκ αὐημῖξ ιζζεὸξ ἀβαεὸξ ἐκ ιόπεῳ αὐη῵κ (Eccl. 4:9).

VIITORUL

1. Traduceți următoarele forme de viitor (activ și mediu):

θύζμιεκ, θύζεζξ, θύζς, θύζεζ, θύζεζεε, θύζεηε, θύζμιαζ, παζδεοζόιεεα, παζδεύζεηαζ,


παζδεύζμοζζκ, ηονζεύζεζ, πμνεύζῃ, πμζήζεηε, θαθήζς, ηνζκεῖ, ἔζηαζ, ααπηίζεζ.

2. Stabiliți formele de viitor ale verbului παζδεύς corespunzătoare persoanei, numărului și


diatezei indicate:

1.pl.act., 3.sg.act., 2.sg.med., 3.pl.med., 1.sg.act., 1.pl.med., 2.sg.act., 3.sg.med., 1.sg.act.

3. Traduceți din română în greacă

va dezlega (θύς), vom auzi (ἀημύς), voi judeca (ηνίκς), vor boteza (ααπηίγς), vei fi (εἰιί), își
vor educa (παζδεύς), vor prooroci (πνμθδηεύς), va merge (πμνεύμιαζ).

4. Traduceți:

1. Καὶ ιζζήζεζξ ηὸκ ἐπενόκ ζμο. 2. Ὁ ηύνζμξ ὰπμζηεθεῖ ημὺξ ἀββέθμοξ αὐημῦ ηαζ ζώζεζ ὑιᾶξ. 3.
἖κ ηῶ ηαζκῶ ηόζιῳ ζὺκ Υνζζηῶ ααζζθεύζμιεκ. 4. Σόηε βεκήζεηαζ ὁ θόβμξ η῅ξ πνμθδηείαξ. 5.
Ὃ αθέπς βνάρς εἰξ αζαθίμκ. 6. Ἀβαπήζεζξ ηύνζμκ ηὸκ εεόκ ζμο ἐκ ὅθῃ ηῆ ηανδίᾳ ζμο. 6.
Γοζηόθςξ μἱ πθμύζζμζ εἰξ ηὴκ ααζζθείακ ημο εεμῦ εἰζπμνεύζμκηαζ. 7. ἖ὰκ ἑπηάηζξ η῅ξ ἡιέναξ ὁ
ἀδεθθόξ ζμο ἁιανηήζῃ εἰξ ζὲ ηαὶ ἑπηάηζξ ἐπζζηνέρῃ πνὸξ ζὲ θέβςκ· ιεηακμ῵, ἀθέζεζξ αὐηῶ. 8.
Ὁ κζη῵κ πενζααθεῖηαζ ἐκ ἱιαηίμζξ θεοημῖξ ηαὶ μὐ ιὴ ἐλαθείρς ηὸ ὄκμια αὐημῦ ἐη η῅ξ αίαθμο η῅ξ
γς῅ξ ηαὶ ὁιμθμβήζς ηὸ ὄκμια αὐημῦ ἐκώπζμκ ημῦ παηνὸξ ιμο ηαὶ ἐκώπζμκ η῵κ ἀββέθςκ αὐημῦ.
9. Ἄκενςπμξ μὐη ἔζηζκ δίηαζμξ ἐκ ηῆ βῆ ὃξ πμζήζεζ ἀβαεὸκ ηαὶ μὐπ ἁιανηήζεηαζ.

IMPERFECTUL

1. Formați și conjugați la diatezele activă și medio-pasivă imperfectul verbelor θαιαάκς, θζθές,


αἰηές, πμνεύμιαζ.

2. Treceți de la prezent la imperfect (păstrând pers., nr. și diat.) următoarele forme verbale:

12
θέβεζ, θέβεηε, θέβς, θέβμοζζκ, θέβμιεκ, θέβεζξ, παζδεύεζ, παζδεύῃ, παζδεοόιεεα, παζδεύμκηαζ,
παζδεύεζ., παζδεύεζεε, δέπεηαζ, ιέκεζξ, πμνεύμκηαζ, ηςθύεηε, βνάθμκηαζ, ἀπμθοόιεεα,
ἀβαπ῵ιεκ, ἀπμηνίκῃ

3. Analizați și traduceți:

ἔθεβεξ, ἐθύηεοε, ἐθμαμῦκημ, εἴπμκ, ἦκ, ἐθαιαάκεηε, δζεθμβίγμκημ, ἐγήηεζξ, ἤημοεημ, ἐεεώνμῦιεκ,
ἐααθθόιδκ, ἠημθμῦεμοκ, δζδηόκεζ.

4. Traduceți:

1. Σαῦηα ἔβναθμκ ὑιῖκ ἐκ πάζῃ ἀβάπῃ 2. Καὶ ἦκ ιεηὰ η῵κ εδνίςκ, ηαὶ μἱ ἄββεθμζ δζδηόκμοκ
αὐηῶ. 3. Αἱ πανεέκμζ ἐπίζηεομκ ηαὶ ἤθπζγμκ εἰξ ηὸκ Ἰδζμῦκ ηαὶ ἐδμύθεομκ αὐηῶ. 4. ἖ιανηονεῖηε
ηῶ ἀπμζηόθῳ ηαὶ ἐεαοιάγεηε ἐπὶ ημῖξ θόβμζξ η῅ξ πνμθδηείαξ, ὅηζ ἔθεβε…5. Γζδηδνμῦιεκ ημὺξ
θόβμοξ ἐκ ηῆ ηανδίᾳ ἡι῵κ 6. Νεηνμὶ ἠβείνμκημ ηαὶ ἐδόλαγμκ ηὸκ εεὸκ 7. ἖λεπμνεύεημ πνὸξ
Ἰςάκκδκ Ἱενμζόθοια ηαὶ πᾶζα ἡ Ἰμοδαία, ηαὶ ἐααπηίγμκημ ἐκ ηῶ Ἰμνδάκῃ πμηαιῶ ὑπ᾽ αὐημῦ. 8.
Οἱ ὄπθμζ ἐπεγήημοκ ηὸκ ηύνζμκ ηαὶ ὁ Ἰδζμῦξ ἐεενάπεοεκ αὐημύξ. ἖λήνπεημ δὲ ηαὶ δαζιόκζα ἀπὸ
πμθθ῵κ.

13