Sunteți pe pagina 1din 240

^ 'ô c c tr r z s ,

*•
-
c O - Q - Q - O - O - O - Q - j

A C A T Ï H S T }Â
Y l sâu c A rte \ X
0 ! CU M U L T E RUGATSUNI
P E N T R U EVLÂVIEA
P FIESTEQVARUI CREŞTIN.

Acum
intr’ a cest c h îp a-shezata de la P ă r in te le
s AMUIL KLAi N delà Szâd,
Ţeromonach din M onasti r ea SSS. T r o i t i e
clin BViju.

t u T y p a r in l lu i M A R T I N H O C H M E IS T E R ,
T y p o g r a p h u l Chaes. C r a ie s c o -D ic a st . i g o i .

—0-- ♦♦
CATRA C E T IT O R IU .

C e Romanii chiàma litere, slove'nnii


z ic slove. L iterele dâra, sau slove­
le, cu qvâre delà o vréme incoace se
slugésc Romanii céi din D a c h ia , sint
slovenésti : Iar céle ve'chi parintéstï
litere ale Romanilor din Dâchia, p r e ­
cum ale Romanilor celor din Itâliea ,
sint cele latinésti. D eci voind a ur­
ma mâibine pre Parintzii, shi pre mâi ,
marii neamului nostru, de qvat pre céi
stranii, shi cu bun adevăr cunoscend,
qve mare shi intru invatzatura s p ô r i u ,
sbi intru politie folôs, shi intra alte
neamuri invatzâte lauda vom dobândi
dintru aceasta’ , qve eâresh vom luoa
literele noastre céle véchi, shi parin-
* s testi.
IV
testi, cu qvare toate neamurile, (ma-
car străine de neamul Romanilor,) c è ­
le iscussite, slii inyatzâte se folosesc,
âm judecat, qva noi céi ce sintem R o ­
mani se punem intra ceasta cărticică
literele noastre cële v d c h i , shi părin­
teşti. Slii socotim » qve fiesteqvarui
adeverit Roman in tie le p t shi eu min­
te buna , mâi placéivà céle părinteşti
deqvat céle străine, qvâre pre neamul
nostru li mare barbarie Iau adus.
Poate , qve vor fi unii prosti , shi
q varii mai voesc a se tavali in gunoiu*
deqvat a se redica Ia frumoase, shi po*
lite, qvarii vor zice, qve sau nici de*
cum, sau anevoe se poate cu slove laţi»,
nésti exprimalui cuvintele romanésd,
qvum acum Ie pronuntxehu'm : Ci unii
ca acestea se pună pre un om, qvat de
invatzat, qvârele nu au invatzât a cea'
imguréste , shi va v e d e a , qvum acéiî
Taceti
v-
rac e tl carte ungureasca 9 sau pre un
u n g u r , qvàrele nu au invatxât latinés-
te sel fâca se ceteâsca latineşte , shi
sel asculte» Ci va zice, qve ungurii,
macâr de scriu cu slove latineşti., dat
dau neste i n d r e p t a r i , shi reguli, cum
fiesteqvârea litera se prommtzîe : A-
shâ z i c shi e u , pentru àcëea shi eu
aici puiu înainta neste îndreptări , shi
r e g u l e , qvare arata putére a , shi pro*
mmtlatiea fiesteqvarii l i t e r e , qvare
reguli delevâ luâ bine aminte , fiesta
cine lesne , shi uslior va putea ceti».
D reptâcea aici mâi anteiu puiu lite ­
rele latinésti , shi supt e'le cele slo­
v e n i ţ i , qvâre lâ ,cei mâi multzi Ro^
n a n i de ai noştri sint cunoscute * fcA*
shâ fie :
A , a. B, h. C, Co B , d. E , e, 1 % &
ii, do K, K« KjK, m. À-, a , 0 , e.
G, g. H, h. î, u L , 1 . M, ni. N , *%
r , u. JC.X. ÎjH , <î,Ae M , av N,
Ţ.r
i

VI

O, o. P, p. Q r , q r. R, V. S, s. T, f.’
O, o. n, n. K, k, f, p. G, c. T , t .
u , u. X , X. Z, z. J, j. V , v. Sh.sh.
OY,{?. â , 3 , 3, HI, æ.fi, b, ULui.
Sht, st. Sct
ffi, IM-
Diftongi sint :
A*. A«. Ea. E i. E a . U . îc.
;, a '* ^ 5 A *«- tfc, w. fîf,
îi- Io. Oa. Ua.
ÏM.» tO. (x)4.
, Aceste litere, qvand ashâ se in«
Cbie, qvat din doao se face un son ,
sau un glas, qvâ cum nu doao; ci nu*
» a i o litera âr fi, Se zic D iftdngi;
],g* tu -> au ' I : M rti, 6A,
c'46 CJ w tA* Umbla a, oy.VKAd, £& -
ftaa, Abiu5 &c. M u ie re , Mjtape,
, h a r ga t dA'fcpr'k. Doamnei, Ao^mhêh,
sau Ao^mhih. 'jfef »rH '/>
<w vw/ea, T£ ou e a 4 v, eo se zice-
qv»
Vïï
qvd cutn z îc imgurîi o. Ia r, tëp. leu ;
ïetf. Io f â c . ïu) $ 4K. Iute, iotç. Ou-'
meni, O am w h » Cu aïui-9 4A$tï , iAÎ
^\£h. &c.
Jâr de éste glâsnica dintaiu în~
» semnata cu accént, atunci nu face dif«
tong v. g . : céi heiÏ5 mărturie* Avu«j
d e , nn'e scrie. &c.
L u ă r i aminte despre pronuntidtiea unor
litere
A . T r e i wSnuti , sau glasuri are
t7no qvâ d, 2 do qvâ Tv, Şti* qvâ
L â începutul cuvântului totdeauna., sa
z ic e qvà a. Iar lâ misloc, shi in sfar~
shit numai qvand are accentul céi as-»
cutz.it, sau Apostroful. ^
Iar de urmeaza dupa a n*, atunci
an se zice qvâ ah totdeima, numai
atunci nu, qvand an are accentul, a-
deqve ân, sau sinx doi n, âdeqve ann.
* 4 lis
VIU

lai cîe este a. îa iîîisloctil, sau în sfar»


silitul cuve inului, shi nici accent, nici
'Apostrof nu are, se zice qvâ v. g.
A r a , ’iîpTx. M aneatur a ,
pii. A r a ta m i casa* angerului? d^TTiMM
A n , ah. Cana, k^hTi.
P a n n u ra , fnmty-K. Lance, AdH4e. £ a / u r t
AdHL^. &C.
, Sau doi ct totdeuna se zic
qva â v. g„ Umblaa, oyMKAd. Araa„
apa. Caraa, KT,pa. Xtt/iaa, a&u. Æoj/h.
Uaa^ Aoj.wiu. &c.
^ Cum am z is de an ashâ tzine shi
de en, 'qve se z i c e qvâ a h . v. g . p e n
S e n t, c^ţvHT. FenaV, bah<it. Ch-
m u , h^baht. P am ent, n'hM&Hr, &c,
r de urmeaza dupa * doi s*u
nn, se z i c e qvâ fH. v. g. B€.
hhh. Sennin, «hhh, &c.
/ « , I m b , /wp. Ia începutul curen­
tului .totdeuna sg zfee q^â y.
IX
' a '3
*
fm barbatdt s Imbatdre 9
-fţviiiwT^pe. I m p e r a t , vf.ri’L.fUT. î m p a c i -
r r , ^mvK4pe. In tra , /jvtqt*. fncep,
«jeu. In d â ta , &c. Altadâta se
z ic e qvâ ï, h. v. g. P ă rin te le, riTvpHH-
Téaê. L in , ah h. Anca shi lâ în c e p u ­
tul cuventului se zice : kh, âdeqva »
qvand d6i n urmează, v. g. In n ,hh. &c
I. dupa r , aorea se z ic e qvâ a ,
ski âtunci bine se poate 7 însemna cu
circumflex,.suleqve cu semnul accstâ A,
L v. g. R îe \ pag. t / r u , o\fP*T.
p^c. R Î u , p ^ « R im a , p-f.wT*. &c. A n ­
ca shi a shi e inainte de r aore se z i ­
ce qvâ & ci shi atunci , a sau e sese
insâmne cu Circumflex, v. g. Sfer shit
f vJ>i5iûujht. Cârma, K&p.WK* Fera5 n&pik.
C. Se zice tocma cumul z ic Ta-
Heanii, v. g. Inai&te de c i qvâ m aî-
tadâta qvâ k. v. g. Cine ce face, «iHue
«ie $4He. Chiar cum câuta9 nUp Kb’tt
* 5 ' Kdtf-
*

m
X

Cruce5 Kp$iie. &c» Shi înainte


de se zice qvâ kă. v. g. Facend\
<Ï>T\K&iia. Zicend, ^hkæha. &c.
Q*' totdeuna se ceteşte qvâ k*
qvare quand, K^pe, vl&ha.
G. Se zice cumul z ic shi Taüea-
v. g. Tnâinte de e, i. qvâ y, aita-
data qva r adeqve : G e r , œep. G/a»
we/z.? ?bi4 M1 \h, Génie, ?k6M6. Ginere*
«HHejic, G ingée, mmiyee* &c. Gard?
rtpA, G o r u n , roptfn. G^'nz, rtfp'h.
G/a>, rA.ic. Grindine, rpiiHAHHe. GÆ/tî-
ck, rUHAf. &c.
Çvand dupa e urmeaza alta SiU
laba cu e atunçi e cel din taiu, de es*,
te lung se zice qvâ 'k, ia, v . g,
l i s t e , McTe^ M u é r e , M^iape. VedérCi
MA^pe. M e rg e re , M'kpyepe. M este c,
MrKCŢ£H. &C.
Ti dupa Régula de obtse se ce«
teste qva Tîj c* g. 'Tinde, pa tim a, .ce,,
tit,
X!
tit^ g c tit, a p o ftî, a p la tît Tmhac* naTw-
MTij H£THT, r l v T H T , A HO([>TH, A DAT^TH*
Iar de vâ mai urma o glasnica se
*.ice qva u,ii* E. g* tie, fratie, Imperatie.
Inse de va ft inaitite de tie S a-
tutîci tzine sunetul cel firesc. E* g«
Stic, Vistierie. ijiiE} BHCTiepie.
Sau de vâ fi ti peurma- Cuventu-
kii ori in Declinaţii iu N ro plurali,
ori in Conjugaţii in âdoa persona A -
menduror numerilor, atunci pentru ushu-
rarea invatzatuvei DecUnatiilor shi t
Conjugatiilor ar trebui se se cetească
U,H. E . g. D r e p t , drepţi. ApenT,
4penu,n. Iar pentru ushurarea Cetire»
se poate adauga shi E . g. D re p tei,
s a n td tţi. Apen^H, k a h t ^ h .
M e Particeoa, sau Pronomen orila
în c e p u tu l, ori lâ sfarshitul cuventului
fie, se zice qvâ MT\. v. g. vie rog, mt»,
fer. Rogume, por$MT\. Au\iin?-> shi
* 0 MG
tue miluesfc• 5 ujh mTi mh-
A ^M l|JE . &C.

E ste , estï se scrie ori e s te , ori


eshte, cum cui place, v. g. milueste,
sâu milueskte. mha^Wi|jé, Omeneşte *
sau omeneshte, OMEH'kijje. N u m e şti, sait
numeshti, h$mei|jh. &c.
Si macâr qve in cuvintele, qvâre
Vin din latinie de sâu scris latineşte
cu 37, româneşte se zice u j h . Ci p e n ­
tru qve nu totzi shtiu., qvâre cuvinte
vin din latinie qvâse nuse fâca cev&
confuzie unde trebue se se zica iu*, se
se scrie cu sh, macâr qve shi cu si ar &
bine v. g. si, shi uni» Credincioşi ere-
iincioshii K p e A H H M O U J H . M o şie , mo$hie,
Mcuiîe. R u şin e3 R u sh in e, p^uJHHf. R o -
R o sh u l. pôiu&\ &c. Ci pentru
qve de multeori si se z ic e qvâ o;,
mâi bine u j h sese scrie c u shi. Si
înainte de /j in cuvintele 3 qvâre via
din
XIII
din latînic mai dupa regula sâr s e n e
c u e v z P e sene sengur senul qve
cum sau *is « se zic e qva « , shi
ashâsâr zice ne cahc, cHrfy, cah»a &c;
C i qvâ se nu fie confuzie se n e s e ori
singur pre sine ori sengur pe sene
tot bine vâ f i , -noi aici numai pentru
oare ce stiintza însemnam.
S h . Totdeunâ se zice qvâ üj. v . g*
Shdtra, uMiyK. Shopërla, i n o n ^ .
Sherpe, uwpne. Shoarece, uio^ene. &c.
Inse sar putea scrie slri s ia m i sioare-

Ce’ poc foarte bine shi du-


«a regula ase z i c e , qva ste , shti sau
M«H. v. g. S c iin n a , s h ,H n « c . u...»-
„•U. JVI.7 w ' « f , »»•/#«*«. «HAiiOUJf. &C.
Ashâ dar qvand vei alla scris : mares
tY, sâu mareshte, se shtii, sâu se s e n ,
^ ve tot atatâ este.

* 7 * se
XIV

J se zice qva jb, cumul z ic shi


Francii, v. g. ÿo/, jroh. Jude, m*Au '
J e r tv a , ffiepi’BTi. J iv in a , tbhshhTv. 3^«
pdti •) JîîbllrtSil. ?ROK. 2fug 1
/ , shi u, in sfârshitul cuventului,
qvare nu este numai de o sillaba ab-
~ea se aude ceva, de nues te însemnat
Cu accent. V. g. Oameni buni fa ce ţi
mari lucruri, ummehm (Jmme^n M^ipn
AîteptfpH. M \ i u adusu se moriu, aa^£
:Tx Mopto. &c.
Iar de cumva /, sau u are accènt,
se zice cu glasul întreg, v. g. Ja ctf,
^'Jvhâ. D o rm i, Aop.MH» Asha shi qvand
cuventul este numai de o sillâba. v. g*.
N u , J u , i ^ 5 Æÿ. Z / , -jN. &c.

D e A p o str o f.

A postrof este , qvand un cuvens


5-S şfaishaste cu glasnica, shi cel urma*
îdrin
XV
t é n u c u v e n ti n c é p e delà glasnica. v. g.
N u am f o s t &c. La o imempîâre qvâ
aceasta cuventul cel dinteiu peide
glàsnica cea depre urma, shi in locul
ei se pune deasupra semnul acesta ,
qvâre se zice Apostrof. Ashd in lo^
de nu am f o s t se scrie n a m f o s t . Asii a
nomina, sâu numele, qvâre se sfarshesc
cu a. v. g. Doamna, Luna, V ita &c.
qvand edu arthiculul cel hotărî tôriti,
ar trebui sese scrie Doamnaa, luunaa,
V it a.a : iar c u Apostrof se scriu Doam­
na’ L u n a vita' &c. Shi a , lâ qvaie
iste pus Apostroful se zice qvâ ay
pentru qva Apdsirofnl face q^d uncha
un a.
Iar qvand cuventul cel dinteiu
se gfarshâshte cu glâsmca, dar cel in-
dâta urmstoriu începe cu in - atunci
nu gldsnica* cea de preurma din c u ­
r e n tu l cel d inte iu, cx i cel dinnain-
ţe
te delà cuvetitul cel dupa acéea se
p e r d e , shi langa ti dinainte se pune
Apostroful, v. g. Delà, incepût, se se
indrc.pté^e cu Apdstrofisjîâl vei scn'e;
Delà ’ncepût ses.c 'ndrepté^e, ne "nti-
tictt, nu 'ntrâ in loc de ne întinat, nu
intra.. &c.
Iàr de se sfarshéste cuventul cel
din taiu cu e, sâu eu /, shi cel urma«*
îériu incepe cu <z, atunci din e, sâu
din z, a cuventului celui dinnâinte,
sbi din a a Cuventului celui urmatd-
?iu se face diftdng. v. g. N e u d â t , in
!oc de ne audàt, N easpûne, in loc de
ne a sprîne, neiA^T, wfcnb’tie. &c.
ïâr de se sfarshesu* cuventul cel
din taiu eu e, shi cel alâlt incepe cu
oy âtiinci din e, shi din o se face dif-
tongtil eo} shi se zice , cum z.ic u n ­
gurii ©, V* g. Te ci b â te , se s cri*
X V II

Teoî b i t e , sau Cum Scriu Ungurii


Toibate, &c.
Eâ aminte, qv& Apostroful poate
se fie, sau se nu fie, shi dri cu Ap6-
strof, 6ri farde Apostrof se se scrie v
shi sese eeté^ca, tot bine é s t e , <Sri se
z î c î : nu am, o r i : n ’am tot bine este.
Inse in vorba foarte mare loc are A -
postroful.
Am zis, qve a farde accentul cel
5scutz.it la mislocul cuventului se zice
qva *lv. Ci ori cu cu accent insemnât.,
<6ri farde accent cel ce este bun R o ­
man sbixe qvand a se zice qvâ a, sau
qvâ T*, sau qvâ <?>.
Ashâ se shtie shi Ti, qvand se z i ­
ce t k , shi qvand ii,h, ori cum fie scris.
Ci despre aceste altadâta mâi multe,
4f-4NMMP» •>

ADU
A D U N A R E A
cé lo r d o a o s p r a z é c e L üni d e p r e s ie
 n n.

Lună lui S E P T E M V R I E ,
i S.Simeon, 16 Evfîmia*
% S. Mama fit. j 7 Sofia.
3 Antlinn. 18 Kvmenie.
4 Moisi'iiu 19 Trôfïm.
5 Zachârie. 20 Eustâiie,
6 Michâil, s i Condrât»
7 Sozont. «2 Foca.
8 JSaster. Prccesiii. 13 îoan Botes.
9 Ioach. shi Anna, *4 Thecla.
10 Minoddra. Evfrosfna,
J i Theodora» 26 Ioau Evangelist.
Is Antonom, 27 Calistrât,
13 Cornilie. 2 g Chariton*
14 InaltzurcaCrucii, 29 Chiriac.
i f Nichita. 30 Grigorie»
Luna lui OCTOM V R I E .
1 Ananie. 5 Charitina*
% Chipruin, 6 Apost, Tiioraa*
Diom'sie. 7 Sei-gie.
•ţ» 09

le.rotkei, 8 Pelagia.
9 Ap
9 Ap. lacov. 21 liarion.
10 E v l a t n p i e , a a Averchie.
n Filip. *2 Apost. Jacor*
11 Prov. 24 Aueta.
15 Caup. 25 Marchian*
1 4 P a u â s c h i r a . * 6 D in u tric .
j 5 L u c h i l i a a , * 7 N e s t o r .
16 Login. *8 Artemie.
17 Pror. fosie. 29 Anastasia*'
ig Luca Evangelist. 30 Zinovie»
19 F r . l o i l . 3 1 Stachie.
ao Artemie. ______
Luna lui N O V E M V R I E .
1 Cosma, shi Dani. 14 Ap* Filip.
2 Achindin. 15 Gurie.
3 Acapsima» *6 Mathei Evang*
4 loanichie* *7 Grigone,
5 Galaction, IS
6 Pavel. I? P r - Avdie*
7 M. M. din Melit* 20 Proctu.
Q y/r. Michail, jâ* î 1 Intrarea in Befcr»
GavriL 22 Fiiimon.
9 Onisifor, * 3 Amfilochie.
î o Erast, 24 Climenţ.
Ki Mina. 2f Ecaterma,
sa îoan. Milostivul. 36 Alinipie.
13 loan Chrisostom,27 lasoa. ,
28 î n -
8 Irinarch. 30 Apos t. A&dreî.
c» c*
9 Paramon,
Lunà lui D E C E M V R I E .
ï Pr, Nauin. j 7 Pror, DaniU
* Pr. Avacurn 1$ Sébastian.
$ Pr. Sofonie, 19 Vonifatie.
4 Varvara.. i5o Ignatie,
5 Sava. 2i Iuliana.
6 JSicûîae. s 2 Anastasia.
7 AmvKosie., 4.3 M.M,, din Crxu
S Patapie. 24 Krgenia.
9 AeiliisU S6 Anne, 25 JSashter. Drunul„
ïo Mina. 26 Mascat»
•î ï Daniel* Dninezeu.
2 j Spiridoo. 27 Stefan.
Evstatie. 20000 Mucenici.
14 T-hirs. 29 1400 Mucenici,
15 Èleuterie. 30 Anisia.
16 Pr. Aggei. 3/ Melaisia.
Luna Iui J A N U A R IE ,
î Kasilie cel mdre. 3 Georgie.
s Silvestru. 9 Polievet,
* Pr, Malachia. 10 Grigorie.
4 Apostoli 70, 11 Theodosie.
ç Theopenta. i S Tatiana.
6 Botezul DmnuluL 13 EnniL
7 loan ivûteigr, 14 Pan'ntzi din sinai
!5 Pavel Thivcii. 24 Xeni.
16 Lântzul S*.Petru.2f Grigm*. Theolog.
17 Antonie 25 Xeuufont.
18 Athanasie, 27 lo&n, Chrisost.
* 9 Macarie. îg Efrem Şirul*
20 EvthimiCa 29 Tgnatie.
21 Maxim. Va silie, Gr ig or ic»
rv «• Ap* Timoteî. Io an.
2,3 Climent. 31 Chir, shi îoan.
Luna lui F E T R U A R IE .
Trifon. 16 Pam 3 .1 .
Streteniea* 17 Theodor Tiron,
î Simeon» 18 Leo Papa.
4 Isidor. 19 Archip.
5 Agata. 20 Lcoo.
6 Vucol. Timotei.
7 Parte mie. 22 M. M. dîn EvgCD.
g Theod. Stratilât. Policarp. '
* 9 Niehifor. *4 Aflarea Capul. &
10 Cliaralampie, î f Taralie.
11 Vlasie. 16 Parfirie.
11 Meletie. 27 Procopie.
*3 Martiniau* sg Vasilie,
14 Avxentie» 2 $ Cassian»
î f Ofiisim*
Lunâ lui M A R T ÏE .
i Evrdochia. J7 Alexie.
a Theodot. 18 Chirii.
S Evtropie* 19 Chrisand.
4 Gerasim. 10 PP. din Mooasr*-
f Conon. Sdveu.
6 MM. din Atnorea i l lacov.
7 MM. din Cherson 22 Vasilie.
8 Theofilacr. 23 Nicon.
9 40 de mucénici. 24 Zacharie.
jo Codrat, if Bunavestire;
11 Sofronie» 36 Arch. Gavriî.
12 Theofan. 27 Matrona.
13 Nichifor. •8 Stefan.
14 Benedict, 29 Marco.
15 Agapie. 30 Toan delà scàra.
16 Savin. Hr Ipatie,
Lunà lui A P R IL IE ,
1 Maria Egiptean. 9 Evpsichie,
2 Ti t. jo Tercntic.,
3 Nichita.. 11 Antipa.
4 IosiV, j 2 Vasilie.
y Clavdie» «3 Artemon».
6 Evtichie. 24 Marţian,,
7 Georgie* I r} Anstarseh*
i Jrodion, Agspia,
17 Si*
t7 Simeon. 24 Savu Stratilat*
18 loan. 25 Evaug. Marco*
19 Ivan.- 2:6 V'asilie.
20 Theodor. 27 Simeon fout, D.
*1 Ianuarie* 2g lason.
22 Theodor. 29 Memnon.
flî Georgie. 30 Ap. Jacov.
Luna lui MĂIU.
f Te re mie proroc .. 17 Andron ic*
2 Athanasie*. 18 Petru».
5 Timotei.. 19 Patricie*.
4 Pelagia, 30 Thalaleu.
3 Irina. 2-1 Constantin Elen$ţ
6 Iov. 22 V^asilise»
7 Acacie. 2 3 Michail*
8 Io an. Arse nie. 24 Simeon.
O W U C U ll.

9 P r.ls a ie. 25 Afllare Capului*


10 Ap. Simon, 26 Carp.
n Mochie. 27 Therapont*
12 German Epifanie. 2 g Nichita.
13 Gliceria. 29 Theodosia*
14 Isidor. 30 Isa ac.
Pacnonie, 31 Ermie.
î6 Theodor.
Lunâ lui JU N IK .
1 Iustin. 3 Lucian»
$ Nichifor 4 Mitrofan*
5 Do.
5Uuroteî, 1 8 LeoBtie»'
6 Visarion, 19 Iuda.
7 Theodot. 30 Methodie,
3 Theodor, Strat. si Iulian,
9 Chirii. n Evsevie*
10 Titnotei. *5 Agripina.
11 Vartolomei A 4 J S a s h t, l u i 2oar*l
î i Onufriea. 35 Fevronia,
13 Achilina. 26 David.
14 Pr. Eliseî» 27 Samson.
15 Pr. Amos, 28 Chir.
16 T i t h o n i 29 A p. P etru , PavsL
\-j Manuil, 30 Tofz. Apostolii.
Luna lui JU LIE.
1 Cosma. 14 Aqvila.
2 Veshrm. Măriei. 15 Chii'iac.
3 Ariatolie, 16 Atinogeo»
'4 Andrei. 17 Marina.
5 Marta. î 3 Iacbinr.-
6 Snoiu* Iuda.
7 Thoma; 20 Pr. llie.
8 Procopie. 11 Pr. lezechîî.
9 Paneraîie» 22 Maria Magdelinæ,
îo mm. 45. 23 Trofim.
11 Evfimia. 24 Christina,
PlOClu. i ç Anna,
»! Arcla. Gavnl» %(> E rm olae.
37 Pan»
a7 Panteleimofl* 3 ° Sila.
28 Prochor, 3 l E^do clum.
39 Calinic.

Luna lui AUGUST.


ï Sltepte Macavei. 16 Diomid.
2 Ştefan. 17 Miron.
3 Isacbie. 18 Mor* Lave*
4 Shepte Coconi. Andrei.
^ Evsi^nie. 20 P ro r. Samuil»
6 Schimb, l â fâ t z a . * 1 Thadeiu
7 Diometie. *2 Agatonie.
8 Emilion. 23 L UPU»
9 Ap. Mathia. 24 Evtic.
10 Luvrentie, 25 Vartolomeu
ix Ev piu. *6 Adrian. Natali»,
£2 Fotie* 27 Prirnen,
15 M axim . 28 Moisiu.
B4 Pr. Midiei. 29 Taearea LapuL
ţ« ^Adormire JXasca- ?o Alexandru.
toatei D zeu, 3} Braul Précestiï*
\

Sfar sfiitul L u n ilo r .

Pnshâ*
JPaschâhe^ qvărea in columna cea din taiu
arăta dnnul delà X s , in aâoa: zioa
nâshterii D X s , in a trea : dulcele Cra-
ts anului de qvate sept em ani, shi de
qvate zile éste, in â pdtr.a': arăta zioa
lunecţ m qvărea se incepe triodul} său
septamană hanzilor, in ă cincea: zioa
lunei m qvărea se lăssa post de pashti,
în ă sheasa zioa lunei, in qvărea căci
pdshtile.

Alinii
J Septe-
An­ Septe-
Zioa 1manile, [Laffatul
nii mana
Na'.htéri shi de Pashtile
delà Har-
lui X S Zilele Post
x s tzilor
Dulcelu
ifioi Mârtzi J/an. 13 (Fevr. 3|M<»it.:>4
I g 0 2 Mercur 8- * 5 — .'Fevr.2 j Fevr 23) Apr. 13
Ï803 j Joi 7— F e v r . ï f j Apr. f
î 8 0 4 ! Viner, r0~ 3— Fevr. 14 Mart. 6 j Apr. 24
Ig o ç Diimiuic. g— i —]Jan. 29 (F ev r 19 Apr. 9
ï r o 5 Lunt 7- - - - - - - t Jan. 21 Fevr. 10 Apr. I
I807I Mârtzi g * — 6— ' Fevr. 3 Fevr.24 Apr. 14
1308 > Mercuri 7— 5— Jan. 26 j Fevr. [ 6 Apr. ç
1 8 0 9 Vineri 5- 3~ Jan .17 Fevr. 7! Mart.2g
J 8 i o Samb. 9— 2' Fevr. 6 Fevr.27! Apr, 17
1811 Dumin, 7 * — Jan. 2» Fevr.i 2 j Apr. *
Ï 3I 2 Luni 1 0 ------- Fevr. i l Mart. 3 1Apr.21
«613 Mercur, j 8 - 5- Fevr. 2 Fevr. 2 3 Apr. 13
1% »4 .foi 4- J a a. l S 1 Fevr. g- M art ,i9
ï 8i î Vineri 1 9— 3— Fevr. 7| Fevr, j 8 Apr, i g
IB ltf Samb. 1 8— 3— Jan. 3.» 1 Fevr. 20 Apr. 9
1SC7 Luni Jan.i8 j Fevr. 4 Mart,35
18 r 8 Mârtzi 8— Fevr. 3 j Fevr.14 Apr,14
38X9 Mercur, Jan. 26 Fevr.16 Apr. 6
î? 2 0 Joi Jan.î 8 ! Fevr. g Mnrt.ag
Sg2« Sfimb. 9— 2—j Fevr. 6 1 Fevr'.ïoj Apr.17
«823 Dumin. 7— I — j Jan.33 F e v r .i a Apr. t
I 82.1 Luni 10— — ! Fevr. 1 1 JMart. 41 Apr,22
SS2 + i Mârtzi 7 _ 6'—i Jan. 27I Fevr.17! Apr. 6
IJoi 4“ Jan, i g Fevr. 8 Mart,29
s $26 Vineri | 9 ~ 3” Fevr. 1 Fevr,3g Apr. 1«
9* ~
Scpte- I
j Septe-
Af.- ^ Zioa m ani le Lafîatul f
1 mana
J1'.1 .Nashterii shi de Pashtile*
I Har-
Zilele Post
x s 1 lui x s • j tZUOT
Dulctlu
ig"7 Samb. j7— 2— Jan. 33 F e v r . »3 Apr, 3
18*8 Dumin. ',6— 1— Jan„ «5 Fevr. 5 Mart,2$
IS^9 i Mârtzi Fevr. 3 Fevr.24 jApr. 1+
*"83 o | Mercur. 7 - 5» Jan. 26 F e v r . i 6 , Apr. 6
*8 3 1 i Joi 9— 4— Fevr. 8 [Mart, 1 Apr. 19
1 5! ? 2 ! Vineri S ~ 3 — Jan, 3' Fevr. 21 Apr. 10
r g ^ j U u n i i i u 7— 1— Jan- 22 Fevr.i a Apr. 2
*834' Luni j 10------- F'evr.i > Mart. 4 Apr. 22
1 g ]5 Mdrtzi , 7— 6~~ Jan. 27 Fevr.i 7 Apr. 7
1 836 Mercur.! 6'— 5 Jan, 19 Fevr. 9 M art ,29
*8371 Vineri 9— 3~1 Fevr, 7 Fevr,28 Apr, 18
1 8 3 8 ' Somb. 7 - 2 - Jan. 53 Fevr. 13 Apr. 3
*8 3 9 ! Dumin. . 6— i —j Jan. 15. Fevr. 5 Mart. 3 6
1 8 4 0 'Luni j 8------- 1 Fevr. 4! Fevr. 25 Apr. 14
124.1 ; Mercur. 6 ~ s - | Jan, 19 Fevr. 9 1Mart.30
J 8 4 2 1Joi S - 4“ Fevr. 8 F evr .291 Apr. 19
i $ 4 3 i Vineri
S~ 3 Jan, 31 Fevr.2 1 j Apr. 11
î 8441 Samb. 5 - 2— Jan, 16 Fevr. 6j Apr. 26
«845' Luni Fevr ,4 Fevr. 25 Apr. î s
1846 j Mârtzi 7- 6 J Jan, 27, Fevr, 17 Apr, 3
1847 j Mercur. 6 - 5 - j»n. «2 Fevr. 9 Mârt,2j
* 8481 Joi 9- 4- ! Fevr. t ! Fevr .*2 Apr. K
18 49 j Samb. 17 — a— , Jan. 2 3 j Fevr. 13 J Mart.3 1
Ï8 5 0 j Dumin., ! 9 - i - i F ev r .i al Mart. SjApr. 23
1 85 * Luni Jan. 18] Fevr. 18 { April, 8
* S 5 j ] M â r u i 1r r _ i Jan, 201 F evr .i olA pr . 30
RUGA-
R D G A T S Û N I
d e!

DIMINEÂTZA.

Dupace te scoli din somn insemnandu •


te eu sém nul s f in t e i Cruci ţ i

U numele T a t a l u i , shi »1 F i i u l u i ,
shi al sfanţului Duh. Amin.

ii-ire T/e Dum nezeul nostru, Ma


rire Tie. Imperite eerésc Mangait<5-
r iu l e , Duhul adevărului, carele pre-
tutindine ésti , shi toâte le plineşti 5
vistiéariul bunatatzilor, shi Datatôriule
de v i é a t z s , vino , shi te salashluéste
intru N é i , shi ne Curatz» de tout»
A «pur-
9
\
t Mu gat s unt

spurcatsuiiea , shi mantue Bunule su*


tfetele noastre.
Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfin­
te farde mrtarte milu^ste r.e pre n<5 i. 3.
Murire Tâtalui, sbi H iului, shi sfan­
ţului D u h . shi acum, si pururea, sbi
in v^ciî vecilor. Amin.
Pre sfanta Trôitza miluéstene pre
n 6 i. Doamne curarc.a pecâtele ndastre:
stepane eârta farde légi le noastre, sfin­
te cercetéaza, shi vindeca neputimze-
le nôastre, pentru IN'mele tau.
Doamne milueste ne. 3.
M ărire T i ta l u i, &c. s l acum , Î3c>
T a t a ) néstru qviuele ^sti in c ériuri,
sfiutzâscase numele tau : V ie inpera-
tica t a , fie voéa tâ precum in csériu
shi pre pâment. Panea néastra cea de
toate zilele danio noâo âstaxi, shi ne
earra greshâlele noastre, cum shi n6i
«rtain greslinzilor nostri : shi n u n e du­
ce
de Dtnune it^a. 5
ce p r e n ô i i n ispita, ci ne izbăveşte de
eel reu. Qv' ata este im peratiea, shi
putérea , shi maiirea a T a t a l u i , shi a
F i i u l u i , shi a sfanţului Duh , acûm shi
pururea, shi in vécii ve'cilor, Amin.
Doamne milueste ne. i s t
A p ô i rugatsünta aceastâ
iO in somn sculandume multzem<*sc T/e
preasfanta T r o it z a , qve pentru multa
bunatâtea t a , shi îndelunga rabdârea ta
nu te ai ïnanieat pre mine léneshul,
shi pecatôsul m'ci mai perdût eu far-
delégile mele, ci ai făcut iubire de
oameni dupa obiceiu: shi inrrn des-
uadasduire xacend eu mai re d ic a t, qva
se manec , shi se marésc putffra ta:
shi acum îumineâze mi tfchii gândului:
deschide mi gura, câ se me invatz c u ­
vintele taie, shi se intzéleg poruncile
u l e , si se fac vôea t a , shi se cant
A a ia*
4 jRugatsûne
intru marturissiYea inimii , shî se laud
presfant ndmele tau âl Tâtalui, shi ai
F i i u l u i , shi âl sfanţului D u h ; acûm,
shi purure a , shi in vécii va c ilo r, Am.

A lta . rugatsûne•
ÜOesch izind ochii trupului méu en
puterea tâ Dumnezeul tnt'u, se cuvi­
ne sdtzi deschid shi ushea inimii mêle,
shi 'se cuvine, precum mdm sculat din
p a tu l, in qvâre zaceam qvâ. un m ort,
ashâ se me sc 6 1 shi din pecâtul farde
lfc^gii, shi al nemultzem irei, intru qvâ-
re zac mort eu leneshul. Dreptacdea
multzeméscutzi Domnul méti, qve mâi
păzit intrdg, shi viu intrâceasta noap­
te. Ved eu Doamne qve âu incepitt
Zioa a se lumină, intru qvarea pdtsu
vedea milite nestatornicii, shi smintë-
ie.- ptitsu se siaitzu multe ispite, se în»
timpin multe p r i c i n i , shi se dau df
şuii»
ie Diminedtua, 5

multe prilésuri , qvâ se caz in peca-


te, shi in nevôi de moarte: shi cam
vom putea scapâ de a c e l e , denumi
vei arîjutâ T u , qve esti putdrea mea.
Pentru aceasta te rog Dumnezeul meu,
semi adjutzi, shi sémi dai darul tau, qve
afiandume inprei'na cu el mevâ păzi ,
se nu caz in vreo greshâla, shi va f i ­
ce, qvâ sêtzi fia pîacut in toate lucru*
ri ie m êle, shi de acum hotare sc , se
nu fac nici un l u c r u , qvare se nu fie
spre buCuriea tâ , spre m anrea ta , shi
spre folôsul méu, shi pentru qvâ se
pun începături buna din incepiîtui Z i-
l e i , aăduc T/e dupa detoriea mea,
shitzî dau tôate gândurile m êle, toate
cuvintele mêle, toate p<5 ftêle m êle,
shi toate lucrările mêle, qvâ se le po-
vatzuésti cu intzeleptsunea tâ , shi se
Ic tocmeşti dupa Judecata D r e p n t i i
t a l e , shi fagaduêsc cu adeverât, cum
A 3 $va
6 Rug&tsûne

qva v<5 ea mea mâimûlt nu se va de«-


partzi de vdea tă, numai se mi se des-
côp e re , shi te rôg , se me intarésti
intru vointza ta , qya un preputérnic ,
qvâ se pay,ésc , shi se le plinesc ace­
ste fagaduéle aie mêle spre laudi t a ,
shi spre folosul sufletului méu. Amin.

Alte rugatsüni de dimineatţa.


V ennifzi sene incbinam Imperâtului no*
sîiu Dmnezéu.
Vennit'Ai sene inchinam lui Xs. Imperâ-
tului nostru Dmnexéu.
Vemmzi sc*ne inchinam, shi se cadém \k
Ensush Xs. imperatui shi Dmne-
xéal nostru.
Psalm 50.
Mi lu ^ste me Dmnezéule dupa mare
mila tâ , shi dupa multzimea indurărilor
t a i e , stérge fardeltgea mea: mai ver-
tos me spàla de fardeltgea m ea , shi
de
de jDiminextX** 7
de pecâtul méu me c û ra tz a, qve far-
delégea mea eu o cunosc, shi pe-
càtul méu înaintea mea este pururea.
Tie unui am gresh.it, shi ren inaintea
ti am f ă c u t , qvâ se te i n d re p e z i in­
tru cuvintele ta le , shi se b iru é s ti,
qvand vei judeca tu : que eâta intru
fardelégi mâm î n c e p u t , shi in pecâte
mau născut maica mea. Qve eâta ade­
vărul ai i u b it : Ce'le ne aratâte, shi
céle ascunse ale intzeleptsünei tale
midi aratât nue : stropi' me vei cu
is ô p , shi me v6»u curatzi , spaîa
me vei , shi mâi vertôs deqvat A.i-
pâdâ me vdiu albi. Auzului meu vei
da b u c u r i e , shi vesseli'e, bucurase
vor oasele cele smerite. întoarce fâ~
txaa ta de catra pecâtele mêle, shi
toate fardelcgüe mele stdrge. Inima
curata zideşte intru mine Dmnezéu-
l e , shi duh drep't inuc'îte intru ce-
A 4 le
§ Rugatsune
Ie din la (întru ale mêle. N u me lepa~
dâ delà fic z â t a , shi Duhul tau cel
Sfanţ nul lua deli mine. Da mie bu-
curiea mantuirei tale , shi cu Duh ste-
panitdriu me întăreşte. Anvatxi voia
pre cei fardele'ge caile tale, shi cei
necredincidshi Ia Tine se vor intoar-
ce. Izbavéste me de sangiuri Dumne­
z e u l e , Dmhezéul mantuirei mele: bu­
curase va limbd mea de dreptatea ta.
Dmne bdzele me'le vei deschide , shi
guraa mea vâ vesti lâudaa ta. Qve de
ai fi voit j e r t v a , ash fi dat: arderi-
le detdt nule vei binevoi, jértvâ ldi
Dninezeu duh umilit, inima înfrânta,
shi smerita Dmnezeu nu o va urgissi»
Fa bine Dmne intru buna* voirea ta
sidnului, shi se se zideasca zidurile
ierusalimului. Atunci bine vei voî
jertva dreptatii , prinôsul, shi arderile
de tot : atiinci vor pune pre oltariul
tau vitzéi.
de Dimineât^x* 9
CreituU
Orez, intu’ unul Dmnete'u Tarai atot
tziitàriul, f a c a t ô n u lc é r i u l u i , shi alpa-
m entului, vexutelor t u t u r o r , shi ne
vexatelor, shi intr ’iinul, Domn ïsus H ri*
stds Fiiul lui D m n e x é u , unul născut,
qvârele diu Tâtai sâu nascut mai inâin-
te de tdtxi vécii. Lumina din lumina,
Dmnexéu adeverit din Dmnexéu ade-
v e râ t , născut,'-nu făcut, cel de o fi-
intz,a cu Tâtal, prin qrâre le toate sâu
faciît, qvârele penmv n&i oam enii,
shi pentru anoastra mântuire sâu pbgo-
rit din cériuri, sâu întrupat din ’P 11^
sfanţ, shi din mâriea FetsţSaraţ shi
sâu făcut o m , shi sâu restigm't pentru
îi<5 i supt Pilât din P o n t , shi au păti­
m it, shi sâu îngropat, shi au invxeat
atréea xi dupa s c r i p td r i , shi sâusuit Ia
cériuri, si shéde dea Dreaptâa Târalui»
şbi iaresh vâ se v/e cu Mărire se jù*
A 5 dece
ïo Rug Lits uni
dece vh'i , shi m o r t z i i , a qvnrui im-
peratii nu va lï sfarshit ; shi intru
Duhul sf'ant Dmnul de vieâtza Faca-
tériul , qvârele din Tâtai ésse celce
inpreiüna eu Tâtai, shi eu luiul este
în c h in a t, shi m arit, qvârele au grait
prin prordei. Intr’unâ sfanta saborni-
c e a s c a , shi apostoliceasca Besérica.
Mărturisesc’ un Botéz intru ertarea pe-
câtelor. Ashtept inviérea mdrtzilor, shi
vieatza veacului ceva se fie. Amin.
Dmne miluéste ne. 40.
Cel ce in toâta vréinea, shi in tôt
csasul in cériu , shi pre pâment esti
in c h in â t , shi marit Xse. Dmneze'ule
indeliftg rabdatdriule, shi mult m ilo­
stive, qvârele pre céj D r^ ptz i iubésti,
shi pre Cei pecatoshi milut'sti , qvare-
îe pre totzi chiémi la mântuire pentru
fagaduiiuzâ bunatatzilor cevor se lïe.
Ensiiiz Dmne primeşte shi rugarsunile
noa-
de Dimmeat^a, II
îioastra in csàsul acesta , shi indrep-
teaza vieatzâ noastra spre poruncile
tale, sutletele noastre le sfïntzéste, tru­
purile le c u ra tz és te , shi ne izbăveşte
pre n<5i de tot necazul célor réle , sbi
al durerii : Ocolestene pre ndi eu sfm*
tzii tai A ngeri, qvà eu mislocirea lor
fiind pazitzi, shi povatzuitzi se ajungem
la unirea c r e d i n tz e i , shi là cunostm-
tzâ marirei tàle ceii ne ôapropiâte, qvn
bine ésti cuventat in v é c u vecilor.
Amin.
Dinne miluestene. 3. M ărire: Shi acum.
Céea ce ésti mai cinstiră deqvàt Cije-
ruvimii , shi mai marita farde aseme-
nâre de qât Serafimii , qvàrea farde
stricatsune pre Dmnezéu cuventul ai
n a scu t, pre Tine cea dup* adevér Nas*
catôare de D m nezéu te mari'm.
Pentru rugat :ünile sfmtzilor Parin-
ïzilor nôstri Drane tse. Xse. Dmneze-
ul noitru , miluéste ne pre côi»
IZ Rugiusüni
Dmne , shi Stepanul vietzü me'le ,
Duhul lenevù-ei, al grisei de milite, al
iubi'rei de stepam'e, shi al grairei inde-
shért numii dâ mie. Jar duhul c u ra tie i,
shi al gândului smerit, al răbdării, shi
al dragostei darueshtel mie Slugii tale.
Asha Dmrte împerate darîiéstemi, qvâ
sémi vez greshalele m êle, shi se nu
ossendésC* pre fratele meu : qve bine
ësti cuventât in vécii vecilor. Amin.
Stepane Dmneze'ule, Părinte atot
putémice. Dmne Fi'iule l'nule nascut
Ise. Xse. shi Diihule sfinte, o Dmne-
x e ire , o putere miluéste me premfne
p e c a td s u l, shi eu judecatxile , qvâre
stii , mantéste me premine nevredni­
cul rdbul tau. Qve bine esti cuven­
tât in vecii vacilor. Amin.
Apoi : S fin te Dtnjje^eule. P r e s f a n tn
T r â ifţa , Tdtai nostru, iic.

Shi
ie Diminedtid. 13
Shi Troparele aceste ale m o r ţ i l o r .
Pomeneşte Dmne qva un bun pre
robii tai, shi qvate in vieatza au gre-
s h i t , edrta l e , qve mmine nu ^ste far­
de pecàt, fara mimai Tu cel ce potzi
shi celor reposâtzi ale dâ odihna.
M ă rire Ot*
Cu sfintzii fa odihna Xse. sufletelor
robilor tai, unde nu e'ste durdre, ni­
ci întristare , mei suspin , ci vieatza
farde sfârshit.
Shi acum•
Fericimu te pre Tine toate nea­
murile nascatoare de'D mnezeu Fetsoâ-
r a , qve intru Tine cel ne incaput Xs.
D m nezéul ndstru a incapea bine au
voit. F e ricitzi sintem shi noi folositoa­
re pre Tine avenriute : qua Zi'oa , shi
noaptea te r<5 gi pe'nrru n u i , shi schip-
srurile imperatiej cu rugatstîniie tsle
A 7 k« ^
H Rugatsûni

se intarésc. Pentru aceasta laurîandu-


te strigam Tie : bucurate cea cu dâr
dărui ta Dmnul é cu Tine.
Dmne müueste ne, î s »

A p o i rugatsunea aceasiaa.
IPomenéste Dmne pre céi ce intru
nadésdea inviérii , sbi a V iétzii vésh-
nice au adormit Parintzii , shi Frâtzii
nostri, shi pre tôtzi , qv ari i incresti-
natate, shi in credimza sau s fa r s h n ,
shi ie earte Iov toata gveshala, shi cea
de v<Se, shi cea farde vüe , qvarea cu
cuventul , sau cu fapta , sâu cu gân­
dul au greshit é i , shi i ashaza in lo­
curi luminoase , in locuri cu racore'a-
l a , in locuri de odichna: deunde au
fugit toata d u r e r e a , întristarea , shi
suspinârea : Unde cercetarea fétzii ta­
le veseléste pre totxi céi din veac sfin-
tzii tai, daruéstele l o r , cili n°âo in*
pera»
ie Dimini.itza* !5

peratiea r â , shi inpartashirea bunata-


tzilor taie celor negrăite , shi veshni-
ce , shi desfatàrea vieizii tale ceii ne
sfârshite, shi fericite. Qve Tu é$û
viéàtzà , shi învie rea, shi odihna r o ­
bilor tai celor adormitei Xse Draneze-
ul nostru, shi Tie mărire inaltxaxi in~
pre li na cu cel farde inceput al tau Pa*
n'n te, shi cu p resfa ntul, shi bunul,
shi de vieatza facatoriul Duhul tau,
acum , shi p u r u r e a , shi in vecii v e ­
cilor. Amin.
Prea marita pururea Fetsoara M ai­
ca alui Xs. Dmneac'tilui nostru, du
rugatsunea noastra la Fiiul tau , shi
Dranezéul nostru, ova se mantueasca
pentru Tine sufletele ndastre.
Nadésëea mea este Tutal-, scaparea
mea este F iiu l, Acoperementul meu
este Duhul sfanţ: Troitza sfanta mă­
rire T:e.
Rugz
i6 Rûgatsûni

Kugatsûnc catra A n g e r Pa%itoriul


viétii«
« î n g e r u l lui Xs. cél sfant catra Tin£
câz , shi me rôg Pazitôriul meu cel
sfant, qvârele delà sfanţul Botéz ésti
dat mie spre pazirea sufletului, shi a
trupului meu célui pecatôs : iar eu eu
lénea m ea , shi cu obiceiurile ine­
le céle réle am mânieat precuràta lu­
mina ta, shi te am gonit delà mine eu
toate lucrurile cele de rus hin e , cu
mintsunile , cu C le v e tirile , cu pis-
mâ , cu osendirea, cu trufiea , cu ne-
plecârea, cu ne iubirea de f râ tzi, shi
cu tzine'rea aminte de réu, cu iubirea
de a rg i n t , cu curviea , cu mam'ea ,
Cu scumpetea, cu mancarea cea far­
de s â tiu , cu betiea, cu v<5 rba cea
multa, cu gândurile ce'le réle , shi vi­
clene, cu narâvurile céle r e l e , shi cu
indra-
de Dimini2t%a* i?

Îndrăcirea spre c u r v ï e , avend ossibita


voire spre toata pofta cea tvupésca.
O rea voire a m e a , qvarea shi dobitoa­
cele céle farde cuvântare nu o fdc, dat*
cum vtH putea se câutzi spre mine? sau
sete apropii catra mine? qva catra u n
fcane inputzit? sau cuce ôchi, Angerul
lui Xs. vei cautâ spre mine, celce mâm
inpletecit ashâ in lucruri u r n e , sau
cum V(5iu putea sé mi c er ertatsune
faptelor mêle célor a m a ra , shi r é l e ,
shi vicléne, in care caz in toate z il e ­
l e , shi n d p tz ile , shi in tot csâsul : ci
câz înaintea tâ, shi me rog Pazitd-
riul méu cel sfanţ milostivestete spre
mine pecat<S»ul robul tau. Fii mie in*
trajutôriu asupraa pismâshului meu cé-
lui réu cu sfintele tâle rugatsdni, shi
inperauei lui Dm nezeu me fa partâsh
C u tdtzi sfintzii. Acum shi p u r u re a ,
shi in vecii vecilor. Amin.
Kum
ï8 Rugatsüni de Diminiât\a.

Rugatsune catra. Nascatoarea de


D m ncţeu.
S^iea sfanta Doamna mea de Dmnezéu
ÎS ascatcSare, cu sfintele , shi prea pu-
teinicile tâ 1e rugatsüni gonéste delà
nune smeritul rôbul tau desnadasdui-
rea , üitarea , necunostintza , nepur-
târea de grise , shi toate gândurile cè­
le s purcate, r é l e , shi hulitoare delà
ticaîéasa inimâ mea , shi delà intune-
cata mintea mea, shi stinge vapaea
poftelor mêle, qve serâc sint, shi mi-
s h é l , shi me izbăveşte de multe ré ­
l e , shi aduceri am inte, shi de narà-
v u r i , shi de toate faptele réle me slo-
bozeste. Ove bine ésti cuventata de
toate neam irile, shi se maréste prea
cinstit numele tau in véci. Amin.
S f ar s hit ul rugat s ûnilor de diminiât^à.
^0^
• 5 9 §3 5 »«»»«*«*«©S 9S99&a&9*£9 l&*iZS&

Canonul Acathistului spre lâudaa


prea sfintei Nascatôarei de
Dmnezéu.

Cantârea. I.

- t ^ e s c h i d e voiu guraa mea, shi sevă


umplea de duh , shi cu cuvent vôiu ma­
ri pre Maicaa Inperatului, shi me vom
arata luminat praznuind , shi-voiu can­
ta minunile Ei bucurandume.
_ Pre Tine Cârtea lui Xs. cea insu-
fletzita Marele Ar ha ng e l vezjndute pe­
cetluita cu duhul , au strigat cacra r i ­
ne Curata: bucurate iacushul bucuriei,
pentru qvarea se strica blastemul Evei.
M ă rire Oc.
Bucura te floarea cea n e v e s te z ita ,
qvdre a una ai crescut mărul cel cu bun
miros. Bucurate ceea ce ai născut mi­
rosul Cel bun al C£lui Cc este singur
Inpe- *
2o Acd^histul Précestei.
In p era t. B u c u r a te inantuirea lumei, ceea
ce nu st ii de nunta,
Shi acum Qc.
, Bucurate comoara curatiei, pentru
qvarea neam sculat din cadérea noastra.
Lucurate srapana crin cu dulce miros,
qvare umple de buna mireazma pre ere-
dinciéshi : tamaea cea cu mirés bun,
shi mirul cel demult pretau*

Cantarea III,
P
re ai tai cantarétzi Nascatéare de
I i tu nez eu Izvorul cel v i u , shi îndestu­
l a t , qvarii Tie ceata sâu inpreunât,,
mtarestei suileresre, s h i i in vreduicéste
cununilor marirei intru dumnezeeasca
mărirea ta.
, t?ea c e a ires e rit spicul cel dumne*
zeesc , cu adeverât qvâ o hélcla ne ară­
ta. Bucurate inâsaa ce insufletzita, intru
qvarea au încăput panea viétzii. Bûcu-
iate sie pa ii a izvérul cel nedeshertât al
apei Viétzii,

M a-
A c athistul Précestii. Èt

M ărire.
Bucurate luceâferul diminetzii ce!
prea luminat, qvârea singura eşti Iaca-
shul lunnnei, céea ce ai purtat pre foa-
rele Xs. Bucurate stricarea iatunerecu-
l u i , shi goni re dracilor/
Shi acum.
r Btîcurate üshea, prin qvareâ au tre­
cut singur cuventul, Doamna, qvarea
cu nâshterea ta ai sfarmat incuetdrile
iadului. Bucurate dumnexeeasca intra­
re acelor ce se m antuesc, céea ce eşti
cu t<5tul laudâta.

Cantârca IV.
shdde intru mărire prescdonul
cei dumne7.eésc Is. Dmnezeu , au venit
pre nor ushi 5 r din preacurata’ Fetadara ,
shi au mântuit pre céi ce striga : M ări­
re Xse putérii tale.
Cu glasuri de cantavi intru crsdi’n-
tza strigam catra Tine cea intrutot cu­
rata : Bucurate Muntele cei gi’^s , sbi
ischicgas cu dub, Bucurate sicsnicc
shi
ss Acathistul Précestii.
s ii nastrâpa, qvarea pdrtzi matin a , ce
induîcesie siintzirile tuturor credincio-
shiior.
b la rîre .
f Bucurate Doamna , qvâre3 ai nas­
cut pre Datatoriul de lége, qvâreJe in dar
curatzéste farde legile tuturor, adanci-
inea cea neştiuta, shi inaltzimea cea
nespusa, qvarea nu sn'i de nunta,
prin qvarea tcStzi neam indumnezeit.
Shi acüm.
Pre Ti'ne cëea ce ai inpletit liimei
cununa neinpletîta de mana, Te lau-
dam strigând catra Tine Fetsôara : Bu-
curale Pazitoarea tuturor, ingradirea,
shi intanrea, shi scaparea cea sfimzita!
Cant are a V.
j-Æiratu sau toate, qvate sint, de dum-
nezeasca tnarirea ta , qve T u fetsoara ,
qvarea nu stii de ndnta , ai primit in
pântece pre Dmnezeu cel preste toa­
te, shi ai nascut Fiiu pre cel farde ânni,
qvâ rele darueste pace tuturdr, célor
te te iauda pre Tine,
Bucu-
Àcathistul Précesti. a3
Bucurate prea Nevinovata, qvàrea
ai născut călea viétzii , shi ai mântuit
l.lrnea din potopul pecâtului. Bucurate
mireassa dumnezeasca , ct^ea ce ésti au-
z i r e , shi grăiu’ infricoshăt. Bucurate
petrécerea stepanuiui faptûrei.
M a rtre.
întaritri fiî'nd eu putérea ta , intru
credmtza strigam T ie : Bucurate cetatea
Imperâtului tuturor, de qvârea sau gra-
ït chiar cille prea m arite, shi vrednice
a se auzi : Muntele cel ne taeat.* Bucu­
rate adancul cel ne mesurât.
Shi âcum.
Céea ce ésti h cas h desfatât Cuve'n-
ttilui, Bucurate prea curata vasul, qva-
re ai scos margaritariul Cel dmnez-eesc.
Bucurate inpacarea cea cu Dtnnezéu
intru tot minunata a tuturor celor ce
pururea te fericesc , nascaioâre de Dum­
nezeu.
Canturea VI*
Sntzeléptzii lui Dmnezéu, qvârii facetzi
acest praznic dmnez.eet>c , shi cu tôtui
cin*
s4 A c a tii stul Preces tu,
cinstit al Maicii lui Dmnezeu; venitzî
se batem Cu manile mărind cu credin-
tza pre cel născut din transa. Ceea ce
ésti camâra nespurcâta cuventului,
sbi pricina indumnezei'rei tuturor: Bu­
curate intru tot cinstita chiemârea Pro-
rôcilôr. Bucurate podoaba Apdstolilor,
M a rtr e ,
Eâta Fets<5 a r a , bucurate, strigam
Ti'e, fii noao adapostire, shi linişte ce­
lor ce ne invaluim intru adancul nevoi­
l o r , shi a tuturdr smintélelor inprotiv-
nicului.
Shi acum.
Céea ce ésti pricinaa bucuriei in-
Lunatatzaza gândul ndstru, qvâ se stri­
gam Tie:î Bucurate rdgul cel ne ars t
shindrul cel prea l u m i n â t , qvare neîn­
cetat umbvézi pre credinciéshi.
Con dac,
Aparatoarei Doamnei laude pentru
biruintza cu muîtzemita izbavindune din
nevéi aducem Tie N ascatoâre de Dmne»
ze u noi robii tai: ci qyâ céea ce ai
si»-
A.ciïthisthul Prêcestii. 25
stapam're nebiruita t slobôzine din toa­
te nevoile , qva se strigam Tie : Bucu­
rate mireâssa pururea Fetsoara.

s ip o i iceasele âcéste.
Ângerul ce'I mâi mare din ceriu au
fost trim is , se zica Nascatôarei D e
Dtrneze'u: Bucurate, shi din preuna
cu glasul ce! netrupésc vezindute pre
Tm e Dmne intrupat, sàu spaimentàt,
shi au statut strigând catra Denssà une­
le qvâ aceste:
Bucurate prin qvârea resare bucur/ea.
Bucurate prin cjvarea pere bhstémul.
Bucurate chemarea Iui Adâm ce'lui c ă ­
zut. Bucurate Naltznne, intru qva-
rea cu anevde se sue gândurile ome-
ceşti. Bucurate adancime , qvârea
nici cu ochi aegevésti nu te pdtzi
lezne vedea.
Bucurate, qve éstî scion împeràtului.
Bucurate, qvepdrtzi p r e cel ce poar­
ta toate»
B Bucu-
Acathîstul Prccestii*
Bucurate s téaoa, qvâre aratzi sdar®*
le* Bucurate pântecele Dmneze*
dstii iutrupari.
Bucurate prin qvârea se innodste făp­
tură. B 'curate prin qvârea ne iti-
chinam Faeatoriului.
Bucurate mireâssa pururea fets o a r a *
Vezfnduse pve sine stanţa intru cu­
răţie , visau lut G a v n il cu indra/m're :
p rearrant glasul iau se arata cu ane-
v 6 e p r i m i t sufletului meu, qvemi ves­
teşti rmiere cu încăpere farde semen-
tza strigând : Alliiuea*
Tntzelëgerea cea farde intzele*gere
cautand Fctsc'araa se o intzeldaga ,
t u strigat catra cel ce slugîa: din
.pan.ece-curat * cum è stt cu putintza,
sese nâsca fiiu , sptfnemi ? catra qvâ­
rea E i au zis Cu f r i c a , irse striganti
tjh-î :
Bucura te Tainuit<jarra sfatului celui
nespus. Bucurate tacérea céior ce
se roaga cu credxntza.
Btîcura te incepaturé minunilor lui X$t
Bâciiïüte. capul poruncilor ldi.
Jîc&thistul Précestih t?

Bucura te scâraa cériului, pre qvarea


sau pogorn Dmnezéu. Bucura te p<5 -
d u l , qvare pre céi depre pamént
tréci la cériu.
Bdcura te minunea, cea shi de angeri
mult cuventâta. Bucura te rana cea
de mult plans a diavolilor.
Bucura te céea ce ai născut lumina’
cea nespussa, Bucurate céea ce n’ai
anvatzât in ce chip au fdst.
Brîcurate céea ce covershésti min­
tea eélor intzeléptfci. Bucura te ceea
ce luminezi gândul célor credin-
cioshi.
Bucura te Maica pururea Fetsdara.
Puterea celui de sus au umbrit
atîînci spre începerea céi'i ce mi stiea
de nuntă, *hi pântecele É i cu bun rod
Iau aratât tuturdr célor ce vor avea se
sécere mântuire, qvand vor canta ashl-
Aililuea.
Cântând nascfrea ta Te îaudam
t é tz i , qvâ pre o B esé rica insufletzita
iNescatoâre de D m n e z ë u , qve lacuind
in P â n t e c e le tau D m n u l , c e l c e t a i -
B & ne
S8 A ca th is tu l P réc estti.

ne toate cu manaa, Iau s f in tz it, shi


lau marit, shi au anvatzât pre totzi
setzi canta T z i e :
Bucura te lacâshul lui Dmnezéu, shi
al cuventuhii. Bucurate sfanta, qvâ-
rea ésli mai mare de qvat totzi siin»
tzîi.
Biicura te lada poleita cu duh. Bucu­
ra te comoâraa viétzii cea pururea
plina.
Bi'cura teCorcua* cea sci'mpa a înpe-
râtzilor célor credincidshi. Bucu­
ra te lauda’ cea de cinste a Preotzi-
lor celor cuvidshi*
Bucura te stâlpul cel neclaut al Be-
séricii. Bucura te Zidul cel nemish»
cât al inperatiei.
Bucura t e , cu qvărea se redica biru-
intzele. Bucura te pentru qvărea
cad vrasmashii.
Bucura te tamadufrea tn'.pului meu. Bii-
cura te mântuirea stiletului méu.
Bucura te Maica pururea Fetsoâra.
Ü Maica prea laudâta , qvărea âi
uasctft pre cuvéntul cel mâi sianc de-
qv ât
Acathistul Précestei * 49
cjvât t<5 1/i sfintzii, primiste acést dar
de lauda, qvâretzi aduc Tzae acum,
shi scoate din munca’ ce vâ se fie pra
tôtzi céi cetz«i canta .* Alliluea,

Cantârea. V II.
• ^ ' a u slugit fapturei intzelléptzii ldi
Dninezeu mai vertôs de qvdt Facato-
riului, ci groaza fdcului barbatéste
calcanduo se bucuraa cântând : prea
laudâte Dmnezéul JLJarintzilor nostri,
bine ésti cuventât.
LJre Tine Te laudam strigând: Ru*
Cura te carutza’ soarelui céiui intzele^a-
tc r iu , shi vitza1 cea adeverata, qvâ rea
ai crescut strugurul cel c o p t, din care
curge v in u l, cel ce veseieste süiletele
celor ce te lauda cu credintza.
M ă rire ,
Marginile hunei Te lauda Fetsoa-
ra , shi te fericesc , shi cu dragoste
striga catra Tine: Bucura te cârtea, ia
qvărea cu degetul Tatălui sau scris Cu-
véntul, pre qvârele roâgal curata Nas-
ca-
30 AcathistuL Precestt'u

catoare de Dmnezéu , qvâ sc scrie in


Cartzile viétzii pre r<5 bii tai*
Shi âcuin.
Plecam genunchii inimii noastre nôi
robii t a i , shi ne rugam Tz-ie : pleaca
tire'chiea ta curata, shi ne maniuéste
pre ndi céi cufundâtzi in n e voi, shi ne
apara de toata robiea vrasmăshului N.ts-
cattfare de Dmnezéu.
Catitârea V IU.
3P r e Cocdnii céi cu buna credintza iau
mântuit din cuptoriu Naşterea nascatôa­
rei de Dmnezeu: atunci adeqva ii'ind
iuchipuitâ, iar acum lucrata au redicat
lumea toata se cânte : făpturile laudâtzi
pre Dtnnul, shil prea maltzatzi intru
totzi vécu.
Prim/tăi in pântece pre C uventul,
shi ai purtat pre cel ce poarta to a te ,
shi âi hrannu curata cu lapte pre cel
ce hrannéste toata lumea cu buna’ voi­
re , qyarui cantam : laudâtzi făpturi
pre Dtnnul, shil prea inalczatzâ intru
%6tzi vécii*
M ă rir e *
Acathistul Précestei . 31

Çdi mdrtzi prin Tine v ie a z a , qve


ai născut vieâtza cea cu un ipostâs. C^i
ce mai înainte eraa mutzi, acum graésc
bine: Leprdshii se curatzdsc, boalele
se gonesc . shi multzimea duhurilor cd-
lor din vezduh se bîruéste, Fetsoarft
céea ce ésti mantuirea oamenilor.
Shi dcutn.
Ceea ce ai născut mantuirea lu-
m e i , prin qvârea ne ai redicât de pre
piment la inaltzime: Bucura te cea cu
totul bine cuventâta Preacurata acopere^
m eniul, p u t d re a , Zidul, shi tan'ea ce­
lor ce canta: Pre Dtnnul laudâtzil toa~
te făpturile, shil prea inaltzâtzi intru
tdtzi vécii.

Cantdrea TX.

neamul pamentésc se salte* cu


duhul, fiind luminat, shi se dantzudas-
ca firea mintzilor céior farde trup cin­
stind sfanta’ praznuire a maicii lui Dm-
n e i é u , pururea Fetsoarei curate,
B 4 fii*
$2 A ca th isu l Préccstei.

Prin Tine Fetsoara facendune n<5 î


partashi bucun'rei ccii de pururea, stri­
gam Tzie : Bucura t e , izbăveşte ne pre
ft(5 i de robie , shi de toate alte batai ,
qvâre pentru nmltzimea pecatelor , viu
oamenilor célor ce greshésc.
M ă rire .
Porumbitza , qvarea ai născut pre
cel milostiv: B u c u r a t e purure f e t s o a r a :
Bucurate laudaa tuturor sfmtzilor* Bu­
cura te Corona’ Martorilor. Bucura te
frumsétzea cea dumtiezeeâsca a tuturor
Dréptzilor, shi mantuirea noastra a
Credincioshilor.
Shi acum*
Fieţzi mila Dmne de moshtenirea ta,
shi trdci acum toate pecâtele noastre,
a vend rtigatoare pentru aceasta’ pre céea
ce te au născut prepament farde semen-
t z a , Xse. cel ce pentru inare mila’ td
ai voit a té inchipui in firea omenesca.
A p o i : Sfinte Dmne^éule g . Prea
sfanţ a T r 6 i t \ a , Ùç, Tdtal n o ­
stru 0 c. m
Shi
A c a th is tü l P réccsteî. 3$

Shi Tropdriul acésta.


Poruncaa cea cu taina intru Cuno-
stintza luanduo celfarde trup de grab au
statut in casaa lui lossiv xicend, cé-
ea ce nu stiea de riuiita: cel ce au
plecat cériurile eu p o g o r ir e a , incape
farde schimbare tot intru Tine, pre qva-
rele vezindul in pântecele tau iuand chip
de rôb, me spaimantëz a tsriga Tzie :
Bucura te Maica pururea Feuoara.

Jiugatsune catra prea sfanta! de Dm*


ne\éu nascatôarea•
iP re a curata Doamna stepana Nasca-
toare de D m netéu, qvarea pdtzi face
tot binele priine'ste àcéste cinstite da­
r u r i , qvâre numâi Tïe se cuvin de­
là mine nevrednicul r<5bul t a u , céea
ce ésti aleasa din toate neamurile, shi
te ai aratàt mâi inâlta deqvat toate fap-
trfrile cere'sti shi pamentésti , qve
prin T i u e au fost cu n<5 i Dmnul Pu-
B 5 ced-
S4 Acathistul l Jrécestei .

terilor, shi prin Tine am cunoscut


pre Fiul lui D m n e x é u , shi ne am în­
vrednicit sfanţului Trupului lu i, shi
preacuratului sângelui lui: Pentru acé-
ea fericita es ti intru neamurile neamu­
rilor ceea ce esti de Dmnez,eu ferici­
ta , mâi luminata deqvet c he ruvim ii,
shi mâi sfanta deqvât serafimii fiind.
Shi acutn prea sfanta Nascatoare de
D m n e z é u , cea cu tdtul curata nu in-
Cetâ ate ruga pentru ndi nevrednicii
rdbii tai , câ sene izbăvim noi de tot
sfatul celui inshelatdriu, slii de toata
primesdiea, shi se fim pazftzi neva-
tamatzi de toata lovirea cea venninâ-
îa a diavolului , shi pene la sfarsbitui
viétzii cu rugatsunile tâ!e ne ossnidit
me pazéste, qvâ cu p a z a ’, shi cu aju-
tdriul tau fiind mântuit, M ă r i r e , lau­
da, multzennta, shi inchinatsüne pen-
tru ttoate se inaltzam lui Dmnezéu ,
cel
A cath istu l Prccestei 3i

c e l unu l in T r ô i t z a , shi Facatdriului


tuturor. Acum , shi pururea , shi ia
vécii vecilor. Amin.
Sfarshitul Acathistului nascatoarei de
D/nneţeu.

Canon de umilnitza al Acatistului


catra Dmnul nostru Is. Xs.

Cantirea I.

îsuse miluéste me pre nune pecat<5 su!f

Itsu se prea dulce Xse. îse in delutig


rabdatôriule vindeca rânnele sufletului
m eu, ise shi îndulceşte inima m e a ,
mult milostive, rôgume, îse. mântuită*
i'iul m éu, qvâ se te mare'sc fiifld
mântuit* M u rire
g C ïsû*.
$6 Acathistul
i
îs use prea dulce Xse. Ise deschf-
demi ushiie pocaintzii iubitôriule de oa­
meni , Tse shi me priméste pre mine â
cel ce caz. lâ T in e , shi fierbinte te rog,
Ise. Mantuitoriul meu , cel ce ésti ertâ-
re pecâtelor.
Shi acum.
Stepana, qvarea ai născut pre Ts,
Dmnezéu , pre acela rôagal pentru ne-
trébnfcii robii tai Preacurata, qvâ se
ne izbăvim de munca cu rugăciunile ta­
le noi cei spurcâtzi,

Cantdrea ITT.

•A.uzi iubit(5 riule de oameni, Ise al


m e u , pre rdbul tau, qvârele intru unii-
iîntza striga , shi me izbavéste Ise al-
jnéu de ossinda, shi de munca, unule
îndelung rabdatériule, Ise prea dulçe
mult milostive.
M artre .
V rém ea, Ise alméu , qvârea mtai
dit in patimi o am cheltuitj Ise àl méu,
Ci
lui I s . X s . 3?
ci me chiama rôgume, stepane Ise prea
dulce, shi me mantuéste.
Shi âcum.
Fe tsoa ra , qvarea ai nascut pre Isüs
al m é u , roagal, se tne izbaveasca de
geénnaa, qve Tu una ésti rugatôare
pentru céi scarbizti , céea cé ésti de
Dmnezéu daruita, shi eu tôtul nevino­
vata, invi-edmcéste me viétzii ceiivesh-
nice.

Cantdrea IV .
O r e s h i t ’ âm Tse al méu preadulce indu­
ra te, Ise al méu manmésteme pre mi­
ne , celce scâp supc acopereméntul tau,
Ise indelung rabdatdxiule ; shi me la
vrédnic inperatziei taie.
M a r tr e •
Nau pecatui't Tse al méu nimene,
cum atn pecatuit eu ticălosul; Ci câd
rugandume, Ise al méu mantuésteme,
shimi daruéste moshtem'rea v i é t z i i , Ise
al méu.
Shi âcum*
fi 7 Cu
33 A ca th istu l

Cu tôtuî laudâta, céea ce ai aas-


cur pre Is D m n u l, pre acelâ rôagal 9
se izbavesca de munca pce totzi céi
ce te lâuda , shi te numesc dup* adever
I^ascatéare de Dmnezeu.

Cantârea V.
C u tétul fil'nd^ surpât lâ pâtimi de o
c â r a , Ise al méu , acum strig: Tu Ise
al m é u , trimitemi mana de ajutôriu,
sbi me scoate pre mine cel ce strig :
inantuéste me Ise al méu.
M artre.
Minte spurcata avend éu Ise. strig
catra Tine : Curatzésteme de spurca-
tsunea cade'rilor in pecàte, shi me sedate
pre mine celce din nestiintza am lu­
necat intru adâncurile reutatzii Mati-
tuitériule Ise, rogurae, shi me matuu-
éste.
Shi âcum.
Fetsoâra Nascatéare De Dmnezéu,
qvârea ai nascut pre I s . , pre acélâ roa«
gai curata se mantuéasca pre tétzi pra*
lui ÏS. X s . 39

yoslàvni'cii, pre calugberi, shi pre Mi-


r é n i , shi se izbaveasca de gheenna’ pre
céi ce Siriga : nu sum alta ajutatôare
a fare de Tine.

Cantârea VI*
üsuse al méu mult milostive, primeş­
te me step ane pre cel ce marturissésc
T ï e , o ise shi me mantuéste, shi
ine scoate din stricatsune Ise âl meu»
M ă rire .
Tse al m eu, shi pre Cur va, shi pre
Cur vâr i u l , shi pre Mannâsse, shi pre
V a mes hui am intrecut cu patimile, o
Ise â l m é u , shi pre talhâriul, shi pre
Ni'neviténi.
Shi acum,
Fetsoara preacurata, qvarea âi năs­
cut pre Isüs al méu, üna nespurcâta. acum
cu isopul rugatsunilor tale curatzeste-
rne pre mine cél spurcat.
Condâc,
Aparat<5riule cel mai mare, shj
Dmne » Biruitôriui e â d u lu i, qvâ cei
€6
4» A cAthistul

ce n ea m i z b ă v i t din moartea cea ve'sh*


n i c a , lauda aducem Tie ndi rd b ii
t a i , shi fapturaa t a , ci qvâ cel ce ai
i n du ra r i n e n u m e r â t e , de toate n e v o i l e
n e s l o b o z é s t e pre ndi , c e i ce st ri­
gam ; I su se Fi'iul lui D m n e z é u milu-
éste ne.
Icos.
F a c a t o r i u l a n g e r i l o r , shi D m n e âl
p u t d r i l o r , d es c h id em i mie n e p r ic e p u ­
t u l u i m in t e a , shi limfaaa spre lâudaa
p r e a c u r a tu lu i tau N u m e , cum ai d e s ­
c h i s a u z u l , shi limb aa c é l u i surd, shi
g a n g â v d e d e i n u l t , q v âr el e graeâ st ri ­
gân d ü n e le câ ac és te : Isuse p re a m i-
n u n ât e man'rea an gerilor. Tse p re ap u -
t é r n i c e i z b ă v i r e a stramoshilor.
Isuse prea dulce Man'rea Pâtriarshi-
lor. Ise prea m ante tariea Inpe-
râtzilor,
ise prea iubite plinirea Prordcilor.
îse prea minunate intarirea muce­
nicilor.
lui ÏS . X s. 41
Tse preah'ne bucurie a calugherilor.
Ise prea milostive dulceâtza Préo-
tziior,
îse prea indurate infrenarea Pustnici­
lor. Ise prea dulce bucurîea cu
viôshilor.
îse peacurâte mititea cea întreaga a
celor curâtzi. Ise cel mai nâiate
de veci mantuirea pecatd'hilor.
Ise Fiiui lui Dinnez,éii mantuéste me.
Vezind Dmne pre veduvaa , qvâre.i
plangea cu amar, shi precum atunci
milostivindute ai invieât pre fïiul éi ,
preqvarele ducea sel ingrôape : A s h â t î
milosti veste shi spre mine acum iubi-
toriule de oameni, shitni invieaza su­
fletul cel oinovit cu pecatele , cel ce
striga T ie : Alliluea.
Intzelegerea cea ne intzeleisa cau-
tand Filip se o întzeleâ^ra, au zis :
Dtnne arata ne pre Tătal. Eâr Tu ai zis
Catra el : atataa vréeme fiind cu mfne ,
au nu atzi cunoscut, que Tătal este in­
tru mine, shi Eu intru Tâcal. Drep ace­
ea Tte célui neurmât cu frica strigam:
Isuse Dmnez/ul cel mâi inainte devé-
ci. Ise Inperatul cel prea puternic*
A c at hi s tul

îsuse Dmnul cel îndelung rabdatdriu*


, îse Inperatul cel prea putérnic.
îse Dmnul cel îndelung rabdatoriu,
Ise Mantuitôriul cel preamilostiv.
Ise Pazitôriul cel prea bun* Ise cu-
ratzéste pecâtele mêle,
îse ste'rge fardelëgile mêle. Ise eârta
nedreptatzile mêle.
Ise nedésdea mea nu me lassa. Ise
ajutôriul méu nu me lepadâ.
îse Facatôriul méu nu me uita. Ise
Pastôriul méu nu me pérde.
I se F/iul lui Dmnezéu miluéste me.
Daruéshtemi dàr Dezlegător iule a
tuturôr deionilor, Ise. shi me pri­
meşte pre mine cel ce me pocaésc, cmn
ai primit pre Pétru, qvârele «au fost
lepadât de Tirae, sbi me chiama pre mi­
ne léneshul, precum de demult .p e Pâ-
v e l , qvârele te gonea: shi me auzi pre
cel ce strig T z /e: Alliluea.
Mărind întruparea ta, t<5 tz,i Te lău­
dăm, shi crëdein eu T o m a , qve Dmn,
shi Dmnezéu ésti eu Tacal inprednâ.
shezitid, shi veî se judéci viii, shi mer-
tzii* Atunci âdeqva me invrednicéste
• sta-
lui î s . X s . 43»

stării ceîi dea dreaptaa pre rnme cei c e


s u ig : „
îs use Inperatul cel mditiâinte de ve­
ci tniluesce me. Ise floarea cea cu
bun m iros, bine mirezmésteme.
îse cald ara1 cea iubita incalzéstenie*
Ise acopereméntul cel mâinainte de
v é c i , acopere me.
Ese vestementul cel lum inat, infrum-
setxia&e me. Isuse Margaritâriul cel
cinstit, lumineaz,a me.
Csuse peâtra’ cea scumpa stralucés-
te me. fsuse soarele dreptatzii, lu-
mineàza me.
îse lumina cea sfa nta , stralucéste
me. Ise de durérile céle sutietzésti,
shi tr apésci izbavésteme.
Ise scoute me d/n manaa protivnici-
ior.' Ise slobozésteme de focul
cel nestins, shi de âlte munci vésh-
nice.
Isüse Fiiul lui Dmnezeu milu'ste me.
O precdulce , shi intru tot indurate
Isuse priméste acum aceasta^ putzi'na
a mea rugatsune, cum ai priant céi ddi
banni a véduvei, shi pazeste moshte-
m’rea
44 Ăcathistul
m'rea ta de vrasmàshii céi veziîtzi, shi
de céi nevezutzi, de venirea al,tor nea­
muri asupra noastra , shi de foamete,
de hoale, shi de toate nevôile, shi de
bataiîe céle aducatoăre de moarte, shi
de muncile céie viitoare mantuéste pre
t ô t z i , qvării strigam Tie : Alliluea,

Cantdrca V II.
•vr
Tse Nime nau pecituit pre pâ­
ment din veac , o Isuse al méu , cutii
am pecatuit eu ticălosul : pentru aceas­
tă Isuse al méu, strig catra Tine : mi-
lostivéste te spre mine, cel ce c a n t:
Bine ésti cu ventât Dmnezéul Parintzi-
lor nôstri.
M a rtre .
Xse Ise de mii de <3 ri éu ticălosul,
o Isuse al m é u , am făgăduit Ti'e a mea
pocaintza , ci am mintzit patimăshul .*
pentru aceasta strig catra Tine Isuse
al m é u , luminează sufletul méu eelce
petrece farde intzelégere , Xse Dmne-
xéule al parintzilor.
S/il acu nu
Ceéa
lui X s . t e . 4S
Céea ce ai născut pre Isus Xs cu
înstrainâre, shi mai presus de fïre pt.p
acélâ roagal ccâ cu tdtul nevinovata se
érte toate pecâtele mele Fetsoara , qvâ
mantui'ndume se strig: bine ésti cuven-
tâta céea ce ai născut pre Dmnezéu cu
trup»

Cantârea V IU .

iPre Tine Isuse al mc'u te rog, precum


ai mântuit precurva , îse al m e u , de­
ni a 1:e greshale ; ashâ shi pre mine, Ise.
al m é u , mantuéste m e , shi curatza su-
Üetul meu cel spurcat, Isuse al méu.
M ărire.
Cazûtam o Isuse in talhârii cei stri­
cători de suflet, shi mam golit acum de
hâinaa cea tz&sûta de Dmnezéu Ise al»
méu, shi zac rannit de ucissetiiri, toâr-
na unt de lém n, shi vin Xse al raëu.
Shi acum.
Céea ce mâi presus de cuvent aii
purtat pre Isds Xs Dmnezéul méu nas-
catoare de Dran«'Aéu M ârie, pre acesta
rôa-
46 A cathistul

rdagnl pururea se mantueâsca de nevdâ


pre robii tai, slii pre cantarétzii tai Fe-
tsoara, qvârea nu stîi de barbar,
r t
Cdntârca IX.
Ï P re tdtzi céi ce delà Adam au peca»
t u i t , Tse alméu , pre céi mâinainte de
lége, shi pre céi din lége , shi pre céi
dupa lége, shi pre céi din légea daru­
lui , ïse alineu, iâtn intrecut cu pati­
mile éu ticălosul, ci Tu Ise al méu
Cu judecatzile tale mantuéste me.
M a rtr e .
Se nu fiu despartz.it, ïse alm é u ,
de marirea ta cea negrăită: se nu alla
Isuse parcea cea dea sritigaa , Preadül-
ce Isuse, ci Tu inpartashindume eu ôi-
îe taie céle dea dreapta Xse Ise alméu,
fa mie odihna, qvâ un indurat,
Shi âcum.
Nascatdare de Dmnézéu, pre Isus9
pre qvârele lai purtat, Mărie Fetsoa-
ra c u r â t a , céea ce una ésti Maica, shi
u u st/l de barbât 5 r d ag a l, qvâ pre
Fîiui
fui Is. Xs't 4?
Fii ui tau , shi Facatdriiil se izbaveas­
ca, pre cei ce aléarga là Tine, de ispi­
te, de nevoi , shi de fôculjcevà se lïe.
A p o i : sfinte D m ne\eule 3. Frea sfan*
ta T r o i t ^ a , &c. Tdtal nostru
Shi Tropariul tic'staa.
Tsu*e da tar <Sri 11L mintii, shi al intze*
lepts'.nei, Indreptatoriiil seracilor, Fo-
lossitdriul lipsitzilor, Doftorul b ol­
n a v ilo r, v indeca, shi luminéaza in i­
ma m e a , TsJise, cea acoperit* cu bu­
bele pecâtelor , shi cu stricatsiinea pa­
t im il o r , shi me mantuéste Istlsfe.
Pe n tru rugatsunile s fi tu z i lor Pa n n -
tzflor ndstri, Dmne Isuse Xse Fiiul
lui Dm nezéu miluéste m e , shi me
mantue'ste pre mine Pecatdsul, shimi
daruéste câ se laud shi se marésc
preasfant ntîmele tau altfi ISds-
S ja r s h itu l Accithistulûi Dmnului n»*
i'tru Isûs J fr is to s ,
Para-
Paraclisul, sau rugăciune de man
• gaére carra Prea stanţa De
Dmnzeu Nascatoare.

Bine e’ cuventat Dtnnezéul nostru


totdeuna’ , acum, shi p u ru re a , shi
in vecii vecilor, Amin.

Sfinte Dmne%iule 3 . Prea sfanţ a T r o i-


t ţ a £?c. T d ta l nostru Dmne mi-
luesthene 12. Venitei sene închinam
Dupacéea Psalmul 142.

J C ^ m n e auzi rugaci'nea m ea, asCitl-


ta cdrerea mea intru adevérul tau: ail-
2.ime intru dreptatea t a , shi se nu in­
tri la judecata cu rôbul ta u , qve nu
se va îndrepta înaintea tâ tot cel viu.
Qve du gonit vrasmâshul sdÜetul méu 5
inpilàtàu vieat^â mea in pamént. Ashe-
z.âtu»
P a r a d i s u l Précestei. 49

zătumau intru intunérec ca pre mor»


tzii veacului , shi sâu mâhnit intru
mine duhul m éu , intru mine sau tur­
burat inimaa mia , adusu miam amin­
te de zilele céle din incepiît, cugetâ-
tâm lâ toate lucrurile tale , la fâptele
manilor tâle am gândit. Tins7 am ca-
tra Tine manile m ê l e , sufletul méu
qvâ neste pamént farde apa Tie. De-
grâb auzime D m n e , slăbit au duhul
meu. Se nu intdrci fâtzâ tâ delà mi­
ne , shi me vôiu asemenâ célor ce se
pogoàra ingroâpa. Auzita fa mie di-
mineâtzaa mila ta, qve spre Tine am
«adasduit. Arata mie Dmne c â le a , in
cârea voiu m érg e , qve la Tine am re­
dicat sdlletul méu, scoâreme delà vras-
mâshii m é i , Dmne lâ Tine am scapât,
anvâtza me se fâc véea t â , qve T u
ésti Dmnezéul méu. Duhul tau cel
bun mevâ povatzui la paméntul cel
C dre jn ;
5o P araclisu l P récestei«

d r e p t: pentru numele tau, Dmne me


véi viea. Intru dreptatea tâ vei seda­
te din necaz sufletul méu , shi intru
mila tâ véi conceni pre vrasmâshii mei.
Shi véi pérde pre t<5 tzi céi ce necasésc
siîflerul méu , qve e'u sent rôbul tau.
M ă r i r e , Gc. Shi acum &c. A l l i -
Iuta A p ô i: D m nezéu ê Domn, shi
sau ararat noao , bine é cuventât cei
c e vine intru numele Dm nulu i 3.
S/ii Troparele dcêste:
Clatra Nascatéarea de Dmnezéu acum
c u nevointza se alergam nôi pecatôshii,
shi eu snierénie se cadérn eu pocaîn-
t z a dintru adancul sufletului strigând :
«tapana milostivéstete spre néi , shine
a ju ia , qve perim demultzimea pecâte-
l o r , nu întoarce pre rôbii tai deshér»
tzi r qve numâi pre Tina te avém aju-
tattfare.
M a r i r t Oc, Shi acum,
y ic i
P a raclisu l Précestei. 51

Nici odâta nu vom tacéa ndi ne­


vrednicii a vesti putérile tale Nasca-
t(5 are de Dmnezéu, qve de nu ai fi sta­
tut Tu se te régi pentru 1161 : Cine ne
arfi mântuit din toate n e v d i l e , sâu
cine ne arfi tzinut pan acum sldbozi,
nu ne vom departa delà Tine stapana :
mantuéste pre robii tai din toata ne~
voea , céea ce singura ésti bine cu-
rentâta.
A P oi Psalm ul 5 o*
Milueste me Dmnezéule &c.
Cautal fo a e a ă. D u p ’ acéea CânnonuU

Cantarea Ï.
A p a a trecanduo ca pre u s c a t, shi din
robi'ea eghiptului scapand Isrâil au stri­
găt : Mantuitdriului, shi Dinnezéului
nostru se cantam.
Prea sfanta N asca to a re de D m ne-
\é u mantueste ne p r e N o i •
Ça .
52 P a r a d isu l P r é cest ei.

De mûhe ispite fiind cuprins, c a»


tra l i n e alerg cautand m ântuire, o
Maica cuventului, shi fetsoara de r é l e ,
shi ce nevxi mantuéste me.
A s i] r / l e l e p a t i m i l o r me t u r b u ­
r a , shi d e mul t a m â h n i r e se u m p l e s ü -
fk uil m t u : ashazcle te isoar a e u linish-
tea t i u i H i i , shi D m n e z é u l u i t a u , ce'ea
c e éôii c u t ot ul f a r d e p n h â n n a .
Murire.
Pre Tine céea et' ai nascut preMan-
tuifonul, shi Dmnezéu Te rog Fetsoa-
r a , mamuéste me din nevôi, qve la
Tine scapand acum émi inuz shi sutie-
tu l , shi gandul.
Shi aevm.
Cu trupul, shi cu sufletul fiind bol­
nav , cerce arii ceii drnnezedsti, shi
purtării âW de griz.e invrednicéste-
nie ura M uca a lui Dmnexéu qvà o bü-
na t shi naseaume acélui bun,
Cuntârea III.
D nnc ce âi fâcut céle dea supra’
Ce1
çur*ului çeiése 3 ghi al besérecii Zidi-
té tiu-
Paraclisul P récestei» 53

t<5 riule , Tu me intarésre intru dragos­


tea ta, cet ce ésti marginea doririlor,
shî credinciôshilor întărire, unule lubi-
tôriule de oâmeni.
Folossitôare, shi acoperemdst Te
puiu pre Tine Nascatoare de Dmnezéu
Fetsoara. Tu me indrepteaza la ada-
postirea ta céea ce ésti pricina tuturor
bunatatzilor, shi credineioshilor intari­
re Una intru tot laudâta,
Rôgume Fetsosra, risssipéste mi
turburârea sufleteasca, shi vifôrul scâr­
belor inéle, qve Tu mireasa dtnnezé-
easca cea de ÏJranezéu fericita ai nas-
eut pre Hristôs inçepatôriul liniştii*
M artre.
Céea ce ai nascut pre facatériul de
b in e , qvârele éste pricinaa bunatatzi­
lor, bogatiea facerii de bine izvorestç
o tuturôr, qve toate le pôtzi , ca cé­
ea ce ai nascut pre Xs. cel putérnic
tru tarie una preacurata,
Shi âcum,
Cu neputmtze cumplite , shi eu
ehinuri de boale fiind c u prins, Fetsoa-
A 3 ra,
54 P a ra clisu l P r i e es tei.

r a , Tumi ajuta; qve pre Tine te stfin


comoara de tămăduiri ne’nputzinata,
shi nechieltm'ta, céea ce ésti cu tdtul
farde prihânna.
A p o i Catavassie.
Mânuieşte din nevdi pre rôbt'i tai
Nascaroare de Dmnezéu: qve totzi du­
pa Dmnezéu là Tine scapam , qva là
un Zid nestricât, shi l’olossitoâre.
Câuta cu milostivire prealaudâta
Nascatdare de Dmnezéu spre necazul
cel cumplit al trupului, shi vindeca du-
rérea sufletului meu,
Shi apoi inddta aceastaa•
Céea ce ésti rugatoare c a ld a , shi
Zid ne biruit, izvdr de mila , shi lumei
scapere, cu deadinsul strigam catra T i ­
ne Nascatoare de Dmnezéu stepana :
vino degrdb shine scôate din nevôi cé­
ea ce ésti grabnica folossitoare.

Cantàrea IV*
^ u z i t a m Dmne tâinaa renduélii tăie ,
cunoscûtâm lucrurile taie, shi am marft
Dmnezeirea ta.
Paraclisul Précestei. 55

Turburărea patimilor m êle , shi


viforul greshalelor mêle alineaz.el, céea
ce ai născut pre Dmnul Indreptatdriul,
Dmnez.eaâsca inireassa.
Chemând éu adancul m ilostm rei
t a l e , damil mie ceea ce ai născut pre
cel milostiv, shi Mantunériul tuturor
celor ce te lauda pre Tine.
Indulcindune preacurata cu daruri­
le t ă i e , T-Me Cantâre de multzemita
cantam , sciîndute pre Tine maica âlui
Dmnezéu.
M ă r ir e ,
In patul D u r é r i i , shi al neputin-
tzii mêle z.ecend é u , Tu dna pururea
Fetsoâra de Dmnezéu Nascatoare aju-
tami.
Shi acum,
Nadésde, shi intarire, shi Zid de
mântuire cusiigandute pre Tine cea in­
tru tot laudâta, de tot necâz.ul ne mau-
tjuim.

Ciin-
56 P araclisu l Précestet\

Cantârea V*
Xvumineâza ne pre NôiDtnne Cu porun­
cile t a l e , shi cu brâczul tau cel inălt,
pacea tâ oda noâo iubitdriuîe de oâ«
meni.
Umple preacurata de vesselie viea-
tzd mea, daruindumi bucun'ea ta cea
nestricàta, céea ce ai născut pricina
bucuriei,
Mantuéste ne de nevoi Nascatoa­
re de Dmnezéu c u ra ta , céea ce ai năs­
cut mauirea cea véshnica , shi pacea ,
qvârea covershâste toata mintea.
M ă r ir e ,
Ressipeste négura greshàlelor mê­
le , Dmnezeeâsca mireâssa , cu strălu­
cirea lunnnei tale, céea ce ai lumina
dumnezeeasca, shi véshnica.
Shi acum.
Tamaduéste, c u r a t a , neputintzia
patimilor mêle invrednicindume cer­
cetării tale , shi sanatâte cu rugatsuni-
le tale daruéstemi.

Can-
Paraclisul Précesteî • 57
Canturea V I.

S^ugatsune vers catra DmnuJ, shi lui


spuiu necazurile mêle ; qve de réle sii-
fietul méu sau umplut, shi vieatzaa mea
de eâd sâu apropieat, shi me r o g , că
Jonâ dm stricăciune Dmnezéule #coa-
te me.
Precum au mantuît de moârte, shi
de strxcatsune firea mea , qvârea eraa
tzinuta de stricatsune, shi de moarte B
Ensush pre sine danduse spre moarte.
Fetsoara roâgate Dmnului t shi Fiiului
tau de reutatzile vrastnashilor se me man-
tueasca.
Folossitoâre viétzii pre Tine te stiu,
shi Pazitoâre Fetsoara, qvârea ressi-
pésti turburarea ispitelor, shi gonésti
asuprelele dracilor, shi me rôg tôt dea-
una de stricatsunea patimilor izbavés-
te me.
M a rin .
Qyâ unZid de scapâre te am Casti*
gât pre Tine, shi sufletelor mantu/re
deplin, shi desfătare intru necazuri*
. C 5 Fe-
53 Paraclisu l Précestei.

Fetsoara, shi de lumina ta pururea ne


bucuram o stepana, shi acum de chi­
n u r i, shi de nevdi izbavéste ne.
Shi acüm.
Tn pat acum zàc neputincios , shi
nu éste tămăduire trupului méu, ci me
rog Tzie ceii bune, qvârea ai nascüc
pre Dmnezdu, shi Mantuitoriul lurnei ,
shi ubavitôriul boalelor, din stricatsu-
nea boalelor redica me.
Apoi : Mantuéste din nev<5 i pre r<5 -
bii tai &c.
Caut a màisus dupa Cantdrea I I I .

D u pa acéea Coniacul acéstaa :


Céea ce ésti folossi'toarc creştini­
lor nerushinâta, mislocitoâre catra Fa-
catoriul neschimbata, nu tréce eu vedé-
rea glasurile céle de rugatsune aie pe-
catoshiJor: ci alearga câ o buna spre
ajuioriul néstru, qvârii eu credintza stri­
gam catra Tine: grabéste spre ruga­
tsune , (shi serguéste spre inblanzire %
aparand pururea Nascatoare de Dmne­
zéu precéi Ce te cinstésc pre Tine,
M ă r i r e Ùc*
Va rdclisul P récestei. 59

Pariate , cuvinte shi Dühule sfin­


te » T r ôitz a sfanta curatza multzimea
pecâtelor noastre»
Shi acum•
Pentru rugatsunile Nascatôarei de
D m n e z é u M ilo s t iv e , curatzé$te mul-
tzimea greshâ/elor noastre.
Shi Stichira aceastaa.
Nume jncredintzâ pretnine folossi'n-
tzii omenésti preasfanta stapana: ci
primeşte rugatsunea rôbului tau , qve
necazul me cuprinde , nu pôtsu se râbtl
sagetaturile dracilor : acoperement nam
agonissi't necaîr se scâp eu ticalôsul,
pururea fiind biruit, shi mangaére nam
afâra de Ti'ne Dmpsa l u m e i, Nadés-
dea , shi folossitoarea credincidshilor :
nu ttréce eu vadérea rugatsûnea m e a ,
ci o fa de fol<5s. *

Cant dre a V il.


Æ^in ludéa vennînd tinerii in vaviloti
oareqvand eu credintzaa Trôitzei Va-
paea cuptériului ax* calc â t, cantand:
C 6 Dmne-
6o P araclisu l P r i e estet.

Dmnezéul Parintzilor ndstri bine ésti


cuventât.
Mântuirea noastra, qvand ai vrut
Mantuitoriule se o renduéshti, in pân­
tecele Fetsoarei te âi salashluit, pre qva­
rea o ai aratât lumei folossitoare» Dmne»
zéul Parintzilor bine ésti cuventât.
Pre voitdriul milei, pre qvâreie ai
născut Maica curâta roagal se izbavés-
ca de greshâle shi de spurcatsunile su­
fletului pre cei ce cu credintza striga;
Dmnezéul parintzilor noştri bine ésti
cuventât.
M ă rire
Comoară de mântuire, shi izvor
de nestricatsune , shi turn de tarie, shi
tfshe de pocaintza pre céea ce te au năs­
cut o ai aratât céîor ce striga : Dmne*
zeul Parintzilor noştri bine ésti cuven­
tât.
Shi acum.
De slabitsi'inea trupului, shi de boa*
laa sufletului, Nascatôave de Dmnezéu,
precii ce vin catra acoperementul tau
cel dmnezeésc, invrednicéshtei sese ta­
ma-
Paraclisul Précestei» 6x

tnadueâsca, céea ce ai născut pre man-


tuitôriul Xs.

Cantârea V III.
1Pre ïnperâtul c e re s c . pre qvârelel lau­
da ôstile angerésci, laudatz.il, shil prea-
nalczâtzi intru t<5 tzi vécii*
Pre céi cele trébue ajutdriul cel
delà T / n e , nui tréce Fetsoara, qvarii
Te lâuda, shi te prea iaâltza intru totzi
vécii.
Bogatie de tămăduiri vershi célor
ce Te lâuda eu credintxa Fetsoara, shi
prea inaltza nâsterea ta cea negrai'ta.
M arire.
Tamaduéste neputintza’ silfîetului
m é u , shi durérile trupului Fetsoara,
qvâ se te marésc curata iu véci.
Shi deum.
A suprélele ispitelor Tu le gonésti,
shi navülaa patimilor, F e tso a ra , pen»
i r u aceasta te laudam intru totzi vécii»

C 7 Can*
62 F aracii sul Précesiîi.
4• s
Cantârea. IX .

C u adeverât Nascatoare de Dmnezé*


pre Tine te marturissim , pn'n Tine fi­
ind mautunzi, Fetsoara curata, cu ce­
tele céle farde trûpuri marindute pre
Tine.
De catra izvdrul lâcramilor mêle
nu te intoarce Fetsoara, céea ce ai năs­
cut pre Xs cel ce au sters toata lâcra-
inaa delà toata fâtzaa.
Umple de bucurie inima’ mea Fe­
tsoara, céea ce ai primit plinirea bu­
curiei, mahm'rea pecatului perzind.
Adapostire f shi folossitoâre fii Fe­
tsoara celor ce scapa la T in e , shi Z id
nemişcat, scapâre, shi acoperement,
shi vesselie.
M a r tr e »
Çu râzele luim'nei tale lumineâza
Fetsoara negură nescii'ntzii, gonind de­
là cei ce cu credintza nascatoare dé
Dmnezéu pre Tine te m anm ,
Shi acum.
Paraclisul Précestei ♦ 63
Pre cet ce se smeréshte in Idcul
dossedirei, shi âl neputi'ntzii, Fetsoa-
i a , vindecai, dintru ne sanatate intru
sanatate facendul,
Apôi :
O prea luminate N or, Mdicaa lui
Dmnezéu, pre céi ce se Jupta eu n ô i,
surpai cu dreâptâ tâ cea atot stepani-
to âre , shi atot putérnica , shi célor ce
sent in scarbe le ajuta; pre céi assu-
priti mantuéstei, shi dezleâga de pe-
câte pre céi ce se roaga Tie , qve toa­
te le p<5 tz,i, qvate le voésti.
Shi indita .
Câdése eu adeverét a te ferici pre
Tïne Nascatoare de Dmnezéu cea pu-
rnrea fericita, shi cu totul farde prihân-
n a , shi màica’ Dmnezéului nostru.
Céea ce ésti mâi cinstita de qvae
C h e r im m ii , shi farde assemanâre mai
marna deqvat serâfimii, qvarea farde
stneatsune pre Dmnezéu cuventul ai
ijasctu, pre Tine cea dup’ adever Nas­
catoare de Dmnezéu te mărim*
Apii
64 Paraclisu l P récesteî.

A p o i Stichirile acéste :
Pentru tôtz ite rogi céea ce ésti bu­
n a , qvârii scâpa cu credintza supt aco-
pereméntul tau cel puternic; qve noi
pecatôshii nu avem catra Dmnezeu in*
tru n e v o i, shi intru scârbe alta izbăvi­
re , pururea fiind insarcinâtzi cu multe
pecâte, o Màica a Dmnezeului celui de-
jus. Pentru acéea cădem inâintea t a ,
sene scôtzi pre nôi rôbii tai di'a toate
nevëile.
Pomeni voiu numele tau intru tot
neamul, shi neamul.
Tuturor scârbdtzüor bucurie , shi
assupntilor folossitoare , shi flamanzi­
lor datatoare de hranna, străinilor man-
gaére, célor inveluitzi adapostire, bol­
navilor cercetare, celor neputîncidshi
acoperement shi sprijineala. Toeâg be-
tranétzelor T u ésti preacurata Mâicaa
Dmnezéului celui desus : Ti'e ne rugam,
grabéste de maniuéste pre rôbii tai.
Asculta Fetsoara, shi v é z i , shi
pleâca uréchea tâ, shi tfita norodul tau,
slii cisaa părintelui tau*
Bu-
P araclisu l P r c c e s te :. 65

Bucurate Fetsoara prea curata. Bu­


curate cinstitul schiptru al fnperatului
Xs. Bucurate céea ce ai crescut strugu­
rul cel de taina. Bucurate ushâ ceriu­
lui , shi rugul Cel ne ars. Bucurate lu­
mina a toata lumea. Bucurate bucuriea
tuturor. Bucurate mantuirea credincio-
shilor. Bucurate Aparatoarea, shi sca-
parea iutur<5 r creştinilor stepana.
M ă rir e ţŞc. shi acum
Bucurate Lauda a toata lumea. Bu­
curate Casa’ Dmnului, Bucurate mun­
te umbrit. Bucurate scapâre. Bucura­
te sfeshnic de aur. Bucurate prea cu­
r a ta marîrea creştinilor. Bucurate Ma­
rie Maica lui Xs. Dmnezéu. Bucurate
râiu. Bucurate masa dumnezeeâsca. Bu­
curate tëeséreca. Bucurate Bucuriea tu*
turoi'î
S farshitu l Paraclisului P réc esteû
66 R uratsuns
O

Rugatsüne catra prea sfanta De


Dmnezéu Nascatoârea.

o D o a m n a ’ mea preabinecuvemâ-
« , Folossitoârea neamului omenesc,
scapârea, shi mamuirea cdlor ce alear-
ga la Tine schi adeverât, qve foarte
am greslnt, shi teatn manieât shi pre
Tine Doamna, shi pre cel cu trup
din Tine nascùc pre Dmnezéu cel bun:
C i am multe chipuri ale c e lo r , qvâ-
rii mâi inâninte de wine au manieât
buna indurarea lui ; pre vâmeshi, pre
Ciirve, shi pre céealâltzi pecat<5 shi
qvarora sâu dat ertare pecâtelor p e n ­
tru pocaintza , shi pentru marturissi-
re. D e c i aceste multe pilde puindu-
le eu inâintea ochilor sufletului méu
célui
catra Nnscatoarca, cit B^cu* *>7

C^lui p e c a td s , shi cautand spre milo­


stivirea lui D m n e z é u , qvarea éi oau
l u a t , am îndrăznit shi éu pecatosul
cu pocaintza a alerga lâ milostivirea
ta cea buna, o prea milostiva Doam­
n a , seini dai mana de ajutdriu , shi
se céi lâ Fiiul t a u , shi Dmnezéu er~
târe pecâtelor mele célor grele. Crez,
«hi marturissesc, qv* a c e l a , pre ca­
rele T u l’ai născut Fiiul tau éste ade-
Verât Xs Fiiul lui D m nezéu célui viu
judecatoriul v i i l o r , shi al mdrtzilor ,
qvâ re le vâ se resplateasca fiestecui
dupa fâptele lui. Crez i a r , shi mar-
turissésc pre Tine a fi adeverat de
Dm nezéu Nascatoare. Izvorul milo-
s tiv ire i, mangaérea celor ce p l â n g ,
cautârea celor perdützi. Créz qve T u
ésti foarte putérnica , shi nencetata
catra Dmnezéu m islocitoâre, shi cvcr,
cutnqve foarte iubeşti neamul e re-
R u g a t sune

stinésc , shi ésti chizeshuirea poca-


întzii m ê le , qve cu adeverât nu este
ale ajutôriu oamenilor, shi acopere-
ment afara de Tine o Dmna prea milo­
stiva , shi nimene , qvârele au nadas-
diut spre Tine nu sâu rushinat, shi
prin Tine inblauzmd pre D m n e z é u ,
m'mine nu éste parassi'r» Pentru aceas­
ta rog bunatâtea cea nenumerâta : des*
chide usbile milostivirei tale mie cé-«
lui ratacît, shi căzut in noroiul adan-
cului , nute scârbi de mine spurcatul,
nu tréce cu vedérea rugatsunea mea
a pe c atdsului, nu me lassâ pre mine
tic a lô iu l, pre qvârele intru pe rz â re
vrasmâshul cel cu reutâte m’au răpit •
Ci inblanzéste pentru mine pre milo­
stivul D m ne z éu, qvârele dintru Tine
sau n ă s c u t , se eârte pecâtele mêle ,
shi se ine scoata din perzârea mea : qvâ
shi eu cii totzi céi ce au dobândit er*»
tare ,
catra Nas-catoarea de D^eu. 6<ş

t a r e , se ca n t, shi se marésc milosti­


virea cea nemesurâta alui D m nezéu
celui născut din Tine . shi â tâ cea ne
infruntâta spre mine folossîntza in viea­
tza âceâsta’, shi intru sfarshîtul vea­
cului. Amin.

G9 6 9 iic«aKe«e 8 0 6 e 9 fi6 eseaeosess4 «MS8 eQ9

Canon de R ugatsune
catra Angerul cel pazitôriü al vie-
tzii omului.

Cantarea I.

F re Tine pazitdriul cel neadormit


al sufletului m éu, shi folossitoriul, slii
indr.'ptatoriul viétzii m êle, pre qvâre-
le tearn dobândit delà Dmnezéu , te laud
Dumnezeescule Angere.
M ă r ir e
Potég
7o Canonul Angerului 4

Potôp cu tin a , shi intunecât de


gânduri de rush/ne intru mine izvoré-
s e despartzînd delà Dranezéu mintea
mea, qvare usca ajutoriul méu.
Shi âcum ijc .
T u Stepana esti linishte, shi ada­
postire celor inve!Hitz,i in marea pecâ-
telor# Pentru aceasta alérg catra atâ
adăpostite invelui't fiind cu viiérul a mul­
te patimi,

Cantarea ITT.

^*/oa , shi noaptea cu féptele mêle ce­


le réle te amaresc, shi te scârbesc,
shi te maniiu , shi câ se stâi departe,
pre Tine Aparatôriul meu te silésc.
M ă r ir e .
Cel ce vézi nevexuta fatzâ tui Dmne-
zéu , qvarele shéde in c é r i u r i , shi cu
gândul se uita pce pament, shil face de
se cu rémura pre acela roagal se me
mantueasca sfinte Augere,
Shi âeuiu,
Mi'u-
Canonul Angerului. 71

M i n t e , shi c u g e t , shi cu v en t darul


l u i D m n e z é u ain lu o â t , câ Cunoscând
p r e s t ep anul cu fapte tn'ne sel c i n s t e s c :
i ar e u cu p atim il e mel e darul o c a -
î a n d , pre D a ta t o r i u l am d e i a i m a t , ste-
p a n a m i l u est e me.
Apoi aceasta Stichira.
Pazf <3 riul sufletului shi al trupului
méu cel aies mie delà Dmnezéu, dum-
nezeescule Angere , urmând lui Dmne-
T,éu tréci cu vedérea, prea sfinte toate
te greshàlele sufletului méu célui tica-
1 6 s , shi me i7,bavéste de ciîrsele céle
de multe féliuri aie inshelatôrnilui, shi
fa milostiv pre Dmnezéul tuturér, qvâ
là judecâta semi dea ertare.

Cantdrea IV .
cu deadinsul toâta reucatea am pli­
nit din tinerétze, shi n’am incetât apa-
ratéiiui méu pre Tine a te arnari cu
cuvinte fardel^ge, shi cu fapte: Dar nu
te maniea: Ci mai asreâpta intzelep-
tzîndume, shi lummauUume, shi inta-
nadume. Martre*
7* Canonul AngtruluU

De parte delà Dmnezéu m’au le»


pedât pecâtul pre mine netrebnicul,
shi nevrednicul rob, dar Dmnul méu Is
m’au primit cu milostivire, shi m’au
făcut al sé ii : Ci éu lapadand atata’ dar
a lui Te sc rbésc shi pre Tine Angerul
lai Dmnez-du,
Shi acum.
Cu adeverât Dmnul au inperatzit cu
inperatzîe, qvârea nu cdde , shi sau in-
bracât din Tine Maica lui Dmnezéu
intru prea frumoasa podoaba in trup
sfanţ, cu qvare au luoât moarte, shi
au surpat inperatia ei.

Cantdrea V.

1 P re Tine câstigandute inpreuna petre»


catériu^ shi inpreuna vorbitériu, sfinte
Angeve paxludume cu mine călătorind,
inpretfna lacuind, shi céle de mântuire
înaintea mea pururea puindule, ce ertâ»
re voiu se eâu uecunoscatériu iiind.
fllartrc*
F»ci
r
Canonul A n g evului, 1%

Nici intrun csas , nici intro c ir t a ,


sâu shi mai putzm nu te am lassat
P a z itô r iu le , shi facotôriule alméu de
bine se te bucuri de mine, shi se te ves-
selésti, fiind eu pururea stricat cu pe-
câtele.
Shi acum-
Prunc nou sâu aratat cel necuprins
cu mintea din Tine cea Cu tôtul nevi­
novata , cel ce au pus pădurile cu ho­
tar , shi muntzii cu âsezementul cunos-
t i n t i i , cel ce numera multzi'mea stele­
l o r , shi picaturile cele de r o a o , shi
schimba suflările vénturilor.

Cantârea. V I.

shi ostindute înprejurul


I P a z in d u m e ,
m éu, shi intorcand inâpoi pornirile dra­
c ilor, shi năvălirile lor céle iu chipul
f e rilo r, shi gonmdule delà mine puru­
rea , nu incetâ Pazitoriul méu , qve pre
Tine team câld folossitériu.
M ă rire.
D Fé-
74 Canonul /.îngerului.

Fétzele vrasmâshilor céle întunecă»


t e , shi inputzite sele acopere rushinea,
shi înfruntarea, qvand seva despartzi
de trup smeritul méu sudet, shi are'pile
tale céle luminate , shi sfinte sel acd-
pere Indreptatatoriule al méu.
S h i a cu m .
Céea ce ésti mai sfanta deqât sfin-
tzii A.ngeri, shi mâi presus de qvât che*
r u v im ii , shi deqvât serafimii mintea
mea , qvârea pre pâment se tarie , shi
céle pamentésti revnéste, arata o mâi
presus de toata pôfta cea pamentésca ,
shi trupésca redicanduo delà pâment ca»
tra dragostea cereasca.
Condeie.
Slugitôriul lui Dmnezéu, shi pazi»
tdriul méu cel prea âles petréci inpre-
lipa cu mine pecat6sul pururea, izba-
Viudume de tonta facerea de re'u a diâ-
v o lilo r , shi indreptandnme lâ cărările
céle Dmnezeésti solindune spre vieâ-
tza nestricata.

Can-
Canonul A n g e ru lu ï. 75

Cant are a V II.


Sntunérecile talhârilor célor nevezutzi,
qvârii câd inpréjur asupra m e a , siii
căuta se t râ g a , shi se rapéasca siltietuL
m e u , nu lipsi gonindule eu sâbiea ta
cea de f o c , qvâ un puternic al méu
adjutatoriu. M a r ir e .
Pentru milostivirea m ile i, shi pe n­
tru multzi'mea iubirei de oameni se me
aedperi eu acoperementul arépilor tăie,
qvand voiu éshi din trup , Pazitdriul
méu , qvâ se nu ved eu fétzele céle
unce ale dracilor.
Shi (icum.
Céea ce ésti poarta ceréasca, shi
ilshe de mantu/re, shi scâra intzelega-
t d a r e , pre qvàrea Dmnezéu sâu pogo-
r it, shi om său suit, cu indurările t a ­
le curata inperatiei cériurilor invred-
nicéste me.

Cant (ir ea V III.


£-^ùpa Dmnexéu pre Tine te am luait
delà D m nezéu folossitôriu, shi poya-
D s
76 Canonul A n gerului.

tzuitoriu, shi adjutatdriu , shi aparatrî-


riu preasfïnte Angere, pentru aceasta7
nu incetâ rogume a ine povatzui, shi
a me îndreptă, shi a me invatzâ se fac
cele cuvioase , shi semi luminezi min­
tea , pena ce me véi pune inâintea lui
Xs. mântuit.
M ă r ir e .
Itulreptatoriule, shi Pazit<5 riule al-
meu, l’olossitdriule, shi izbavitoriule al-
m é u , Pazitoriule al ticălosului meu su­
flet , qvand infricoshătul glas al tram-
bitzei mevă scula din parnent la jude­
c a ta , atunci se stai aproape de mine
blând , shi véssel, cu nadesdea man»
tiu'rei luund delamine fricaa.
Shi âcum.
Cu prea multz/mea bunatatzii indâr
me miluéste, céea ce ai nasciît izvo­
rul milostivirei : qve n’am ce sétzi aduc
vrédnic de mi'la ; devréme ce bunata-
tzile mole mei cum nutzi trebuésc, qvâ
eéea ce nespus ai nascut pre Datatoriul
de bine, shi Mantuitoriul lü m e i, o cé­
ea ce ésti pli'na de dârt
Canonul A n geru lu i 77

Cantdrea, IX .
$ ^ é a dréapta sufletului me'u célui thi-
caîos se te vez, stand luminat, shi blând
pre Tine adjutatôriul, shi folossitoriul
méu , qvand cu anevoe va éshi din mi­
ne sülietul méu , shi gonind pre vras-
mâshii céi amari, qvârii căuta se me
apuce.
M ă rire•
Toata nadésdea mea de mântuire
dupa Dmnezéu spre Tine oam pus, Pa-
zitoriule , shi purtatôriule alméu de gri­
s e , shi aparalôriule, réagate lui Dmne-
zéu pentru mine, luund inpreuna ru­
gători, shi adjutatôri ce'tele Angerilor.
Shi deum.
Inaltza cornul creştinilor, shi s 4 r«
a intaritarile paganilor Nascatoare u î
£ hnnzeu , păzind nebiruita turma’ ci
aceasta , intru qvârea numele tau cei
m are, cu credintza se l a u d a , shi se
mare'ste.

D 3 Piuga-
73 R u gai s un s

Rugatsüne catra Angerul Pazitoriul


V iétzii omului.

JO^fïnte Angere celce stai înaintea pa-


timâshului méu suilet, shi a v iéi 7 ,ii
mêle ceii ticaloâsa, nu me lassa pre-
mine p e c a tô s u l, nici pentru nenfra-
nârea mea nu te departâ delà nn'ne*
N u da loc dracului célui viclean, qvâ
cu silnicie sémi stapaneasca acést trup
muritdriu Intaréste mana mea cea ti-
caloasa, shi slâba, shi me indrepteâza
iâ calea mantuirei. Adeverat sfinte
Angere alui D m n e z e u , celce ésti pă­
zii i r i u , shi acoperitôriu ticălosului
méu suflet, eârtami toate cu qvâte te
am scârbit in toate zilele viétzii mê­
le , shi me a c é p e r e , shi me pazéste
in ceealâlta vréme a viétzii mêle de
toa«
catra A n g e r ♦

toata ispita’ lnprotiVnicului, qva cu


m ei un pecât se nu maniiu pre D m ne­
zéu , shi te roàga péntru mine catra
Dmnuî, qvâ se me intareasca intru fri­
ca tâ, shi vrednic se me arate pre mine
rébul sén bunatafîi sâle. Amin.
Sfarshitul Canonului Angerului.

Canon de R ugatsune
catra sfanţul al qvarui nume pôrtzL

Cantârea I.

1 Ï P re Tine te laud , shi te marésc atui


Dmnezéu sfinte (N.) al qvarui nume
port eu nevrednicul , shi cu rugatsune
câd inâintea ta , qva se te milostivésti
spre mine.
M u rir e .
D 4 Cel
$ţ) tfCanonul Sfanţului.

Cel ce vézi acum in ceriu mari-


rea cea pururea yéshnica , shi intru stră­
lucirile céle prea luminoase ale razei
ceii curate, shi Dmnezeésti te desfa-
tézi slugitoriule alui Xs preafericite, in-
tunérecul patimilor mêle ressipéstel.
Shi acum,
Céea ce ésti folossitoare nebiruita
célor ce sint intru n e v ô i , shi rugatoàre
gâta1 celor ce nadasduesc spre Tine, iz-
bayéste me de primésdii, shi nu me tre­
ce cu vedérea Âdjutatdarea tuturor,

Cantârea III.

ce ésti delà Dmnezéu a lé s , shi dâc


mie pa z itoriu, shi aparatôriu , indrep-
tatoriule alméu prea biîne, T/e cu cu­
cernicie me r d g , fa eu rugatsiinile tâle,
qvâ precum numele tau p o r t, shi fapte­
le tale cele bune sele urméz.
M ă rir e .
Sufletul, shi vieâtzâ mea Tie sfin­
te alui Dmnezeu fericite cu totul aduc,
déçi nu me tréce cu vedérea pre mine
glu>
Canonul Sfanţului. gi

sluga tâ , qvârele ehi'em adjutdriul t a u ,


ci degrâb tindemi mana de adjutoriu.
Shi acum.
Céea ce trupéste âi născut pre
cel farde trup , de Dmnezéu Nascatoâ-
re preacurata, spăla ne pre Ndi de toa­
te intinatsünile trupésti, shi suiletésti.
cu picaturile Dinnez-eéstii tale ruga-
tsuni.
A p o i aceasta.
Catra folosintzâ tâ cea calda, slu
grabnica alergand eu sluga tâ cu umi-
lintza me rog, qvâ se me izbăvesc de
toata primésdiea, shi de toata reutâtea,
qvâ se strig : bucura te purtatôriule ds
sfintzénie aparatoriul méu,

Cantdrea IV ♦
D e ispite , shi de n e v o i , de boale ţ
shi de na pa shti, shi de toate primésdii-
le izbavéste me bunule alméu aparato-
riu cu rugatsunile t â l e , qvâ celce âi
indrazneâla catra Preabunul Dmnezéu.
M ă rire .
D 5 Nu
$3 Canonul Sfanţului•

Nu întoarce fâtza tâ de catra mine


ticalôsul, qvarele cu căldură, shi cu
Credintza te chi'em pre T i n e , shi te fe­
ricesc laudand vieatza ta cea inbuna-
tatxita peniru qvarea te ai invrednicit
bunatatzilor celor Dumnezeésti.
Shi acum.
Pre mine cel omorit cu reutatea
célui inshelatôriu pre cel ce alerg lâ T i ­
ne , shi am căzut intru adancul greshâ-
lelor, invieaza me céea ce ésti cu totul
farde prihanna, qvarea ai nascüt vieâ-
tza , shi me şcoala prea milostiva in­
tru tot nevinovata.

Cantârea V.

2 ?re mine , cel ce cu cuvinte de lauda


te fericesc pre Tine pre pament siînte
(N) de patimile céle necuventatoare izba-
■yéste me cu rugatsunile tale, de Dmne-
zéu fe ric ite , cel ce te ai făcut tainuitô-
riu al cuventului celui farde incepuc.
M ă r ir e ,
Sfm-
Canonul Sfanţului. 83

Sfinte (N .) cel ce cutotdeadinsul


curat ai slugit Facatôriului, shi toata
dragostea sufleteasca spre Densul ti ai
versat, shi pentru aceasta darul D u h u ­
lui ai l u o â t , acelueâshi dar me fa par-
tâshu shi pre mine cu rugatsunile tale,
Shi acum.
Se nu te induri Xse, qvand vei ven-
m cu mărire se judeci lumea , ci mâi
înainte, ressipéste négura greshâleloi*
m êle, pentru rugatsunile cei'i ce te au
născut, shi ale sfanţului (N ) qva u a
bun , shi atotputernic.

Cant dre a V I.
^ re caile cele ce duc la vieacza a utn«
b l ă , intaréste me sfinte (N) shi de toa­
ta inshe/atsunea vrasmâshului cu dum-
nez,eésuLe tale rugatsuni me mantuéste.
M ărire.
Cel ce ésti dumnezeésc dôftor a
sufletelor, shi a trupurilor de Dmne^éu
fericite, neputi'ntzele sufletului, shi aie
trupului méu vindeca l e , rôgu me.
D (S Shi
§4 Canonul Sfanţului.

Shi acum-
Spre Tine nadésdea mantuirei me­
le miâm pus, Maica pururea Fetsoâra,
shi pre Tine folossitoare tare, shi ne-
stricâta viécxii mêle te am agonissit.
Condic.
Cel ce intru rugatsuni ésti prea cald
f o l o s s i t o r iu , shi celor ce cér preagrâb-
nic ascultatôriu, priméste rugatsunea
mea sfinte (N.) shi Iui Xs te roaga se
me milueâsca premine cel ce cu ier-
binte dragoste te cinstésc pre Tine apa-
ratoriul méu cel bun.

Cuntârea V I I.
C e l ce ésti temelie nemişcata a Pesé-
recii Casa sufletului méu cea clattita de
meshteshugiriîe vrasmâshului cu ruga-
tsunile tale intaréste o.
M ă r ir e ,
In marea nevoilor fiînd inviforăt
sfinte fN .) pre Tine ocarmuitôriu te
püiu inâinte, shi me rog se me indréptzi
ià limanul mantuirei, Fericite,
Shi acum•
Canonul Sfanţului» 85
Rôgu te pre Tine preacurata, ce'ea
ce âi născut pre Dmnezéu negrăit, qvâ
se te ri5gi pentru nune rébul tau.

Cantdrea V I I I.

C a i d folossitoriu t shi aparatoriu grab­


nic te am agonissit pre Tine delà Dmne­
zéu , pentruâceasta cu smerénie me rog
T ie stïnte ( N .) grabéste shi réssipe
sfaturile céle réle ale vrasmâshilor mei,
qvare au gândit âsdpramea, shi cu mis-
lociîea ti nevatamat me pazéste,
M ă rire .
Cel ce ésti luminat cu fulgerile cè­
le farde materie à luminei ceii neapii-
s a , pre mine cel surpat intru intunére-
cul necazurilor scoate me, shi lâ lumi­
na veseliei povatzuéste me precel ce
cant : Dmnezéul parintzilor n o s tri, bi­
ne ésti cuventdt.
Shi acum.
Roaga pre Fiiul ta u , shi Dmnezéu
Nascatoare de D m nezéu, qvâ pre mine
££l superàt de cumplite greshalë, shi ds
D 7 arna-
S6 Canonul Sfanţului .

amagiturile vicleanului se ine izbaveas-


cu scump sângele sau, pre cel ce cant:
D mnezéut pan'ntzilor noştri, bine ésti
cuventat.
Cant are a IX .
C e l ce ésti inpreiîna cu sfintzîtele ce­
te ale tuturor sfintzilor, shi cu duinne-
zeeàsca frumsétza inpodobît, sfinte (N)
roaga totdeauna pre Xs cel inpodobît
cu frumsétza , qvâ se inpodobésca ini­
ma mea cu dumnezeéscul dar.
M ă rir e .
Qvâ cel ce dup1 adever ésti crîra
cu bun miros al raiului célui intzelega-
t ô r i u , Fericire (N.) vesseléste sufletul
méu cu stintzite bune mirezme : inpu-
tzitsunea patimilor mêle gonésteo , sa­
na ca te, shi har , shi bucurie mie daru-
indumi.
Shi âcum.
Milostivéste te Drnne, milostivéste
te , qvand véi vrea se me judeci, shâ
se nu me ossendésti in foc, nici cu ma-
oie tâ se me cértiteroaga Feîsoaraqvâ»
rea
JRugatsûne 87
rea te au p u r ta t in pântece p re T in e Xse
shi sfanţul ( N . )
A p o i : Sfin te D m n e \ é u le Prea s fa tr
ta T r c i t ^ a , & c . 'F a ta l n o s t r u , £?c.
D u p a dcéea : Dmn e milueste ne 12»
Shi ru g a ts iin e a aceasta:
v ^ f i n t e , shi prea m a n te a lu i D m n e z é u
s l u g i t o r i u l e ( N . ) c e l ce d in s fa nţul
Bo te z , shi dela chemarea mea c re ş tin
de a to t p u te r n ic u l D m n e z é u ésti a le s ,
shi d ă r u it mie a lt A n g e r p a z i t o r i u ,
shi purtat< 5 r i u de gn'ge, qva se me a c o ­
p e r i , shi se me a p e ri de toate asupré-
le le , shi se me in drepte 2.1 p re c a ile ce ­
le b u n e , shi lu i D m n e z é u p lă c u t e ,
p re q vâre u m b lâ n d m â n tu ir e , shi f e ­
r i c i r e se dobandésc. Pre T in e acum
te ro g , shi me c u c u re s c T i e qvâ Pă­
r i n t e l u i , shi o c a r m u itA r iu lu i méu c e ­
l u i b u n , câuta c u m il o s t i v ir e spre m i­
ne p a t im a s h u l, shi t i c ă l o s u l , shi c u
ruga-
catra sfanţ.

ru g a ts u n ile tale cele s f i n t e , q v a re le


f a c i catra p re a b u n u l D m n e z é u , doban-
de'stemi d a ru l c e l d u m n e z e é s c , q va -
re se me p ova tx u e a s c a a um bla p re ca­
lea d r e p ta tz ii, slii a face p o r u n c ile ce­
le D m n e z e é s t i, slii d e to n e a c h e m ă rii
me'Ie a o p l i n i , shi i n t r u fa p te le ce le
bune â s p o ri , shi in légea D m n u l u i
z io a , shi noaptea a cugeta. Fa qvâ
num ele tau p r i n m in e se nu se batjoco»
reasca, c i mâi v e rto s p r i n v ie a tz a mea
cea b d n a , shi cu vio asa se se l a u d e ,
shi se cunoasca t o t z i , qve te am p re
T i n e o c a r m iu to r iu . F ereşte me de to t
p e c â tu l , shi me fa u rm a td r iu fa p te lo r
tale c é lo r b d n e , shi c r e d i n t z i i , shi
d ra g o s te i, qvărea T u âi a v u t catra
D m n e z é u . A p a ra me de r e le le ; q va-
re vrasm âshii mei cugeta asupra m e a ,
rissipéste s fa tu rile l o r céle ré le , shi
t a r i , qvâ sese ru s h in é z e c é i ce voésc
mie
Rugatsune catra sfant, 89

m ie ré le , shi se nu se b ü c u re vrasm â-
s h ii de r e u l raeu. Pazeste me de toa­
ta nevdea , shi p rim e s d ie a : aceste to a ­
te cu s fin te le tale ru g ats u ni d ob â n ­
deşte le m i e , B d n u l meu A p a r a t ô r i u ,
qva in lin iş te v i e t z u i m l se slugésc
prea p u t e r n ic u lu i D m n e z é u , shi i n -
preuna cu t o t z i cé i p l a c u t z i l u i D m n e ­
z é u se me in v r e d n ic e s c p r in m is lo c ir e a
tâ b u n a t a t z ilo r c e lo r v é s h n ic e , shi
T i e m u l t z a m i t a , shi cu vio asa lauda
s e tz i aduc p e n tr u atatea fa c e r i de b i ­
ne ce fa c i c u m in e p u r u r e p e n tru D m n e ­
z é u c e l m ă r i t , shi la u d a t in vécU
A m in .

C in o r :

C anon de R u g a ts û n e
catra sfanta, a qvarii nüme p ô r tz i.

Cantârea, I.

C ^/ee a ce ai lu o a t v ie a tz a nestricatsoa-
sa , shi fe ric ita p re a c u ra ta stand in â in -
tea sca on ului lu i Xs inpreiîna eu cétele
angerésti lu m in a re da mie c e ii ce p o rt
sfanţ numele ta u , sfanta ( N j qvâ se ur-
m éz shi eu v ie a tz a tâ cea sfanta.
A la rlve .
P r iv in d cu cred in tza lâ razele D ifln u -
l u i , cuvioasa p re a m a rita de D m n e z e u
î n t z e le p t z it a , te a i rug ai cu la c ra m i se
dobândeşti dorirea , q v â re a o ai shi d o ­
b â n dit , i'a cu rugatsu nile tale , q v â se
dobândesc shi eu ertâre pecâtelor,
Shi acum.
L u c r u r i prea m arite sâu g r ă it de
T i n e in t r u n eam urile n e a m u rilo r , céea
ce
Canon 91

ce a i in c a p u t in pancece pre D m nezéti


C uvéntul, shi c u râ ta ai remas de D m ne-
s é u N ascatoare M a r ie , p e n tru aceâstâ
tôtz. te c in s tim p re T in e fo lossito area
n o a s ira cea dupa D m nexéu*

Can td rea IIT .

S û f l ô t u l méu cel in tu n e c â t cu g ânduri


v i c lé n e , shi in tin ă te lum ine âza l i u b i t d -
r iu le de oameni p e n tru rug atsü nile s fin ­
te i ta le , a qvariea nume m ai în v r e d n i­
c i t p re m ine n e v re d n ic a al p u rta .
M ă rire .
P r e D m n u l c e l bùn , shi in d u r a t,
de q v ărele d o rin d cuvioasa ( N ) lai cău­
tat cu la era m i , slii cu s u s p i n u r i , sh i
cu inima u m ilita , p re a c e lâ roa ga l sese
m ilo stivea sca spre su lle tul meu cel do-
s e d i t , qvârele sau alunecat i n t r u adan»
c u i re u ta tz ilo r.
Sh i acum.
T u ésti lauda’ c r e d in c io s h ilo r, céea
Ce n u ş tii de m i r e , T u fo ld s s ito a r e ,
T u scapâre c r e ş t i n il o r , Z i d , shi lim an*
qve-
92 catra S/anta.

q y e d u c i rùgatsunile c a tra F i i u l t a u ,
céea ce ésti cu to tu l farde p r ih a n n a ,
shi mantuésti din n e v d i precei ce c u
credintza T e cundsc pre tin e curâta
Nascatoare de D m nezéu.
A p o i aceasta S t i c h i r a .
Catra fo l o s s i n tza’ ta cea aparatda-
r e , shi calda alergand a c u m , me r o g ,
qvâ se me iz b a v é s c de n e v d i, shi de p a ­
t i m i , shi de p a n d itu rile v r a s m â s h ilo r,
shi de toate p rim é s d iile , shi re u ta tz ile
cu rugatsunile t à l e , shi se dobandésc
m ila , shi a d ju to r delà D m n e z é u s p o rin d
in t r u to t lu c r u l b u n , qvâ pre T in e M a i ­
ca , shi aparatoare te cinstésc mare
sfanta ( N . )
M ă r i r e Sh i acum.
Cu u m ilin tz a ’ sufletului meu p le c
catra T in e gen unc hii m éi céea ce ésti
b una, shi rugandu me s trig : eâ a m in te ,
shi vé zi in p ilâ ta tic a lo s h ie a mea in p e -
c â t e , qva intin an du m i reu s û tie tu l, shi
triSpul méu , astépt dupa faptele m êle
in fric o s h a te le m ünci céle c e v o r se f i e ;
d a r T u Fetsdara a d ju t a m i, shi me iz b a -
veste
Cànonul 95

veste ÿTascat<5 are de D m n ezé u deacé-


le , qve toatele p o tz i.

C an tâ rea IV *

& é e a ce ésti delà Dmnezéu aleasa, shi


data m ie p a z ita âre , shi a pa ra to â re ,
Sndreptatoarea me p re a b u n a , T /e cu c u ­
c e rn ic ie me r o g , fa eu rugatsunile taie
céJe c a tra D m n z é u , qvâ precum nume­
le tau p o r t , shi faptele taie céle bune
sele u rm é z .
M a rtre .
S u fle tu l, shi v iea tza ’ mea o alui
D m n e z é u sfanta fe ric ita aduc T i e , p e n ­
tr u âcéea n u m e trece cu vederea p re m i-
ne slusnicâ t a , cârea chiém a d ju to r iu l
î a u , ci qvâ o buna m ilo s tiv in d u te spre
m i n e , tin d e m i mana de a d ju to n u ,
Sh i âcum.
A c o p e re m é n tu l tau cel g ra b n ic , shi
a d j u t ô r i u l , shi m ila a râ ta o spre m ine
roaba t â , shi alineâza v a lu r ile gându­
r i l o r c é lo r deshérte, c u r a ta , shi sufle­
t u l méu c e l c ă z u t r e d i c a l , de D m n e ­
zéu
94 catra Sfanta.

* é u N ascatdare , qve s tiu Fetsoa ra ,


qve p o t z i , qvate voésti.

Cant are a V.
■ ^ e is p it e , shi de n e v d i, de bdale, shi
de tia p a s h ti, shi de toate p rim é s d iile
izba véste ine buna â mea aparatoâre
cu rugatsunile ta le , qvâ céea ce ai in -
drazneala c a tra p re ab ün ul D m n e z é u .
M ă rire .
Nu întoarce fă t za tâ de catra m ine
tic ă lo a s ă ', qvârea cu c ă ld u r ă , shi cu
c re d in tz a T e chiém pre T i n e , shi T e
fe ric é s c lăudând v ie a tz a ’ tâ cea in b u tia -
t a t z i t a , pentru qvârea b u n a ta tz ilo r cé-
l o r dutnnezeésti te ai î n v r e d n ic it .
S h i dcum4
Pre mine cea o rn a n ta cu reu tătea
célui in s h e la td riu , q vârea alérg la T i ­
n e , shi am c a ziit i n t r u adâncul greshâ-
l e l o r , invieâzaine céea ce ésti cu to ­
t u l farde p rih â n n a , shi âi născut v ie â -
tza : shi me şcoala p re a m ilo s u v a i n t r u
tot nevinovata.
Ccw~.
Canonul 95

Cantarea Vî.
Ï P re m ine céea ce cu c u v in te de lauda
T e fe rice sc pre T in e p re pament sfan-
ta ( N . ) de p a tim ile céle n ecuventatoa-
re iz b a v é s te me cu rugatsunile tale de
D mnezeu f e r i c i t a , céea ce te ai facuc
p lă c u tă c u v é n tu lu i c e lu i fa rd e in c e p u t.
M ărire.
Sfanta (IST.) céea ce cu to td ea dm -
sul c u râ t ai siusît lu i D m nezéu, shi toa­
ta dragostea sufleteasca spre Densul tz â i
v e r s a t, shi p e n tru aceasta d a ru l D iih u -
lu i a i l u o a t , acelueâshi d a r m e fa p a r-
tâshe shi pre m in e cu rugatsunile tale.
S h i acum.
Se tiu te in d tîri Xse qvand vei v e n i
cu M ă r ir e se ju d é c i lumea : ci m âinâin-
te ressipeste negtirâ greshâlelor m ê le ,
p e n tru ru g atsu nile c e ii ce te au născut,
shi ale s fin te i ( N ) q v â un bun , shi atôc
F u té r n ic ,
Coniac .
Céea 'ce in t r u ru g a ts i'n i ésti jn-ea
Çâlda £olossit<5 are, shi c é lo r ce cér p re a
catra Sfanţ a.

grabnica a s c u lta to â re , prim éste ruga»*


tsunea mea sfanta ( N ) shi lu i Xs te ro ă -
ga se me milueâsca pre mine céea ce cu
fe rb im e dragoste te cinstesc p re T in e
aparatoarea mea cea prea buna,

Cantârea vir.
i P r e caile céle ce d uc lâ v iea tza a um­
bla, imaréste me sfanta ( N .) shi de toa­
ta inshelatsunea vrasm âshului cu d um -
nezeéstile tale rug atsu ni me mantuéste,
i M artre.
In mârea n e v ô ilo r fiin d in v ifo r a ta ,
pre T in e sfanta ( N . ) o ca rm u ito â re te
p u iu inâinte , shi me rog se me in d r ë p t z i
lâ lim â n n u l m a n t u i r e i , F e r ic ita ,
Sh i acum.
R d g u te pre T i n e p re acu ra ta céea
ce ăi născut p re D m nezéu n e g r ă i t , qvâ
sete r é g i pen tru m in e roaba ta.

Cantârea V ÏÎT .

C ^âlda folossitoâre, sh i aparatoare grâb»


&iça te am agonissit p re T in e delà D m *
n e z iu p
Canonui 97

nezéu , p e n tru aceasta cu um ih'ntza me


r ô g T ie sfanta ( N ) grăbeşte , shi rés-
sipe s fa tu rile céle réle ale v ra s m a s h ilo r
m e i, qvare au g â n d it a s u p ra ^ m e a , slii
eu m is lo c ire a ta nevatamâta me pazéste.
M a rtre .
Céea ce e'sti lum ina ta cu fû lg e rile
eéie la rd e roârerie a lu m /n e i c e ii ne
a ttisa, p re mine cea surpată in t r u in t u -
nécecui n e c a z u rilo r scoate me, pre céea
ce cant : D m n e z é u i p a r in t z ilo r n é s tr i
b/ue t'sîi cuventât.
S h i âcum.
Roaga p re F i'iul ;au , shi D m n ezé u
nascatoare de D m n e z é u , q v â pre mine
cea superâta de cu m p li te g r e s h â le , shi
de a m a g itu rile v ic le a n u lu i se me iz b a v é -
sca cu scump sângele seu, p re céea ce
c a n t: D m n e z é u i P a r i n u i l o r nosa-i bine
ésti c u v e m â t.

Cant dre a I X ,
<r»,
^ e e a ceé sti inpreuna eu s fin tz /te îc cé-
te ale t u tu r o r s iia tz ilo r , shi eu dumne-
H zeeas»
9S catra Sf a n t a »

zeeasca fn im s é tz a in p o d o b ita sfanta ( N )


roaga totdeünâ pre Xs cel in p o d o b it
eu frum setza, qvâ se inpodobe'sca in im a
inea. eu dum nezeéscul dàr.
M artre.
Q vâ céea ce dupa adever ésti crîn
cu bun m iros al r à i u l u i c e lu i in tz e le -
g a to riu , F e r ic it a ( N . ) vesseîeste su-
iie tu l méu eu sfintzire Intue m irézm e :
in p u tz its û n e a p a tim ilo r mele goneşte o ,
sanatâte, shi l i â r , sh i b u c u rie m ie dă­
r u in d umi,
Shi de uni.
M i l o s t i v i t e te D tnne m ilo s tiv e s te
i e , qvand v e i v.rea se me j u d é c i , shi
se nu me ossindésti in f o c , n ic i eu ma*
m'ea ta seine c e u z i, T e roaga Fetsoara#
qvărea te au p u rta t in pântece p re T in e
Xse shi sfanta ( N ) t

A p ô i : Sfint* Dmne^éuîe 3 . P r e a sfan­


ta T r ô i t i a ., T â t a i nostru Oc*
Du pacéea: Dmne miluéste n t iz *

Sh i
R ug a ts une 99

Shi Rugatsunea aceasta .


O s fa n ta , shi prea m arita a lu i D m -
r/ezéu s lu g ito â re ( N . ) céea ce d in sfan­
ţ u l B o te z , shi delà chemarea mea ere*
suna , de A to tp u te rn ic u l D m nezéu
esti aleasa, shi d ă ru ită m ie ale A n g e s
P a z i t ô r i u, shi p u rta to â re de g rise, qva
seme a c o p e ri , shi seme ape'ri de to a ­
rte a s s u p ré le le , shi seme in d r e p t é z i p re
Caile céie b u n e , shi l u i D m n e z é u .
p l ă c u t e , p re qvâre um b lâ nd m a tm u re ,
shi fe r its ir e se dobândesc. Pre T in e
âcum T e r o g , shi ine cu ceresc T i e
ca M a i c i i , shi o c a rm u ito â re i m êle c e i i
b u n e : cânta c u m il o s t i v ir e s p r e m/ne
p a tim â s h e a , shi tic a lo a s â , shi cu r u~
g a t s u n i l e tale céle s f i n t e , q v â re le fâ c i
c a t r a P r e a b d n u l D m n e z é u , d ob an dé s-
te m i darul cel dum nezeésc , qvâre se­
me p ovatzueâsca â u m b la p re calea
d r e p t a t z i i j shi â fiice p o r u n c ile céle
E 2 dum -
î 00 catra sfanta .

d um nezeésti , shi detoriea C h e m ă r ii


mé'ie a o p l i n i , shi i n t r u faptele ce le
hune â s p o r i, shi in le'gea D m n n l u i
Z io a , shi noaptea a cugeta. F a , q v a
num ele tau p rin m ine se nu se b â tjo -
coreâsca : c i mai ve rtd s p r in vieat7.â
mea cea b u n a , shi c u vio a s a se se la u ­
de , shi se cunoasca t d t z i , qve te âm
p r e T in e o c a rm u ito â re . Feréste me da
to t p e c a t u l , shi me fa u rm atoa re fap ­
te l o r tale c é lo r b u n e , shi c r e d i n t z i i ,
shi d ra g o s te i, qvârea T u ai a vut c a ­
tra D m n e z é u ; A p a ra me de ré le îe ,
qvâre v ra s m â s h ii m éi cugeta asupra
m ea; ressipéste ifâ tu r ile lo r ce­
le r é l e , shi f a , qva se se ru s h in é z e
cé i ce voésc m ie r e l e , shi se nuse
b d c u re vasmâshii de r é u l med. Păzeşte
me de toata nevdea , shi prim ésdiea :
toate aceste cu s fin te le tale rugatsdni
dobandéste le m i e , Buna mea apara-
toâ>
R ugatsûnc catra sfanta .. loi

t o a r e , qva în lin iş te v i e t z u i n d , se
slugéssc p re a p u te r n ic u lu i Dm nezéu,
shi in p re u n a c u t o t x i c é i p la c i î t z i l u i
D m ne zéu , seme in v re d n ic é s c p r i n m is -
lotsi'rea ta a me face partâshe bun ata -
t z i l o r c e lo r v é s h a ic ® , shi T i e m u l-
t z a m f t a , shi c u v io s a lâuda s é tz i aduc,
p e n tru atatea fa c e r i de b in e , ce fâ c î
c u m in e p u ru re a , p e n tru D m n e z é u c e !
m a n ' t , shi la u d ^ t in v é c î. A m i n .

C a n o n cle R u g a t s u n e
Catra t ô tz i Sfïntzii,

Cantârea. L

C ^ uvi nre ce l farde început, pentru s f i n­


t e l e r u g at s un i al e C h e r u v i i n i l o r , S e r a ­
f i m i l o r , a le s t e p a n i i l o r , s c i û u e l o r , .ski
JE 3 aie
Canon

ale p u t e r i l o r c é lo r dum iiezeesti : ale


A n g e r i l o r , A r c h â n g e lilo r , ale c ă pe ten ii­
l o r , shi ale D o m n i i l o r darudste ne m i ­
lele tale céle m a r i, q v â un i u b i t o r i u
d * oameni.
A d ju ta m M e rg a to riu le inânte al D in-
fiu lu i rugând p re A's, s o b o ru l P r o r d c i-
l o r , adunarea A p d s t o l i lo r , cdtele m u ­
c e n ic ilo r ru g â tz i pre Stepam il t u tu r o r
seme mantueasca p re m in e cel c u p r in s
dem ulte pecâte.
M ă rire .
D u m ne zeé stilor mue r i , q vâre b i -
>şie a tz i p ă t i m i t , shi v â tz i p o s t i t , sobo­
r u l A r c h ie r é i lo r , c u v id s h ilo r , slîi D ré p -
t i l o r , c i n s t it z il o r s f j n t z i t z i lo r m u c e n ic i
r u g â tz iv a , q^â se d ob ân dim bun ata tzile
cele vdshnice n o i cei ce c u credintz,a
vu fe r i c i m .
S h i acum.
M intea irtea fiin d r o b it a de d ez m ir-
d a rile tr u p é s d , c u td tu l o slobozéste
stepana ilna. bun a, shi sluga mâi ade­
v e r i t ă p r in fapte bune me arata F i iu l u i
t a u , qvâ dupa deton'e sete mardsc.
Can -
catra t o i y i s f i n t e i i.

Canicirea. III.

l ^ ô g u m e o S e ra fim i, s te p a n ii, C heru-


v i m i iz b a v itz im e de smincdleie vrasma-
s h ilo r : shi D o m n i i , C ă p e t e n ii, scao-
n e , shi A r c h in g e l i in p re u tia cu to tz i
A n g e r ii ru g a tz i p re M a n tu ir d r iu l.
JVlergatdriule inâ inte roaga pre Xs
v ie â tz â cea facatoare de bine mie p u r u ­
rea. P r o r ô c il o r , s lii cétele m u c e n ic i­
l o r , A p o s t o li, ale A r c h i e r e i l o r , shi ale
c i m o s h i l o r , shi ale s fin te lo r m u é r i ,
q v â r i i p r i n sânge v â tz i sfarshit.
M ă rire .
D e s fă tă rii, shi m ă r i t e i , q v a r ii vatzî
i n v r e d n i c i t m u é r i, cele ce virejăshte
âtzi p ă t i m i t , shi lu m in ă c vatzi in f r e u a t ,
shi p re vrasm ashul la tz i b i r u i t , ru g a -
tz iv a , se f i m shi n oi aceeâshi p a rtâ s h i.
Shi ac uni.
D e D m n eze u d ă ru ită curata , ro a -
gate in p re u n a cu cetele céle desus, cu
t ô t z i in t z e lé p tz ii A p o s t o l i i, shi cu p r o -
r d c i i , qva se luam de se varshit desle-
gare de pecâte.
E 4 £an~
Canon

Cantârea IV.

*V ézi Xse r<5 gume , shi se nume tr é c i


c u v e d ir e a p re m iile cel c u p rin s de to a ­
te pecateîe : c i cu rugatsdnile t u tu r o r
s f i n t z i l o r A n g e r ilo r t a i , cu ale m u c e n i­
c i l o r , shi cu ale A p o s t o lilo r m iluéste
me , shi me m a n tu é s te , shi mostean in -
p e r a tie i tale , qvâ un bun , me arata.
P r o p o v e d u ito r iu l l u i Xs M e rg a td -
r iu le in â in te , aprinde acum facliea cea
stinsa a in im ii m ê le , cel ce ai fost lu -
in in a td riu soarelui, c é lu i in tz e le g a to r iu ,
shi te r<$a&a in p re u n a cu P r o r d c i i , shi
cu td rz i s f i n t z i i se trec in tru calda po>
c a i n t i a aceasta v ie â tz a tre c a to â re .
M ă rire .
S tra lucé stem i lu m in a ’ p o c a i n t z i i ,
i n b ito r iu le de o am en i, cu s o li vîl e cd-
lo r ce au slug it T i e i n t r u c u v ii n t z a
Ise ale s fin te lo r m ué ri , ale le r â r s h ilo r ,
shi ale m u c e n ic ilo r, ale P r o r o c il o r , ale
m a r t u r i s s i t o r i lo r , ale A p o s t o l i l o r , shi
me iavred nicé ste se dobandésc m ântuire.
S h i acum.
Céea.
catra. tot^l s f i n te i i.

C^ea ce una ai născut pre Drane-


zâa în tru p a t, cea c u l o t u l sfanta, p re a-
ce'la roagal se ne mantueasca pre to tz i
in z,ioa cea în fric o ş a ta , shi sene în v r e d ­
nicească v i é t z i i , shi lu n u n e i c é ii vésli-
m ce inpreuna cu céi ce bine au sUigit
lu i.

C an td rea V.

I P u t é r il e céle intzeleg atoà re T e rodga


acum m ilo s tiv e D in n e , s te p a n iile , scâo-
neie , S e r a fim ii, shi D m n i i l e , A n g e r i i ,
inp re un a cu A r c a n g e l i i , shi cu căpete­
n i i l e , f i i m ilo s tiv n o r o d u lu i t a u , s n il
mantuéste qvâ un m ilo s tiv .
F e r ic it e M e rg a td riu le înainte , ce l
Ce a i v ie tz u it cu in s t r a in à r e . fa me
s tr ă in de toata m u n c a , rugând p re ts
iu b i t d r i u l de oam» n i , inpreuna cu D ;n -
nezeéstii p r o r o c i , shi cu A p d s t o l i i ,
cu Ie r â r s h ii, shi cu sfin tele osti ale m u ­
c e n ic ilo r .
M ă rire ,
Cel ce ai lu m in a t pre Terarshii tai,
shi p re sfintz.1 m u c e n ic i, D a m e , shi ai
fi 5 ma-
Canonul

m ă r it dumnezeeasca adunarea c in s tite ­


l o r n n ie r i, ce lo r ce vitejashte au p ă t i ­
m it p e n tru rugatsunile acéstora m ilu es-
teme , cel ce s in ii toate pecâtele cele
fa r de uum er.
Shi âcuni.
P re a sfanta F e ts o a ra , qvârea ai
născut p re c u v e n tu l cel cu td tu l s fa n ţ,
goneşte toata m a h m r e a , slu scarba su­
fle tu lu i m é û , shi indeamna gândul meu,
se lu c re z e lu c ru ri dumnezeésti , qva cu
c re d in tza , shi cu dragoste sete măresc.

Cantârea VI.
^ ^ v a seme iz b ă v e s c de m unca cea gă­
t it a a cdlo , C h e r u v i m i , scaone , D o m ­
i n i t A n g e r i, A r h a n g e li, c a p e t é n ii, shi
p u te r i, r u g â tz i p r e stepunul a toaia ta p -
tura„
Cu cetele A p o s t o l i lo r , shi cu 6sh-
tile m u c e n ic ilo r , m e rg a tu riu le inainte
r r o p o v e d t i i t o r i u l lu i Xs roagă pre Lsus
iu b ito n u i. üe oameni in ceasul ju d e c a tz ii,
M ărire*
The-
tu tu r o r S fin ţ i il o r »

T h e c l o , céea ce ésti incepatoare


W iu é rilo r, c é lo r ce tare au p ă t i m i t , în -
preuna cit acéle roaga pre m ilo s tiv u l
D m n e z é u , qvâ sene iz b a v /m de u n i .
nérecul p a tim ilo r , shi de is p ite le céle
de inuite f é l i u r i .
S h i de uni.
P re T /n e s te p a n a , céea ce ésti de
D m n e x e u d a r u i t a , T e lăudam credi’n-
c i o d i i i , qve ai născut cu tru p p re D n -
nezéu cel la u d â t, p re q v â re le roagal.
céea ce ésti c u r a t a , sese mantueasea
n o r o d u l tau.

Cantârea, V IT .

•^ •d o â o le liî m in i a lu tnine i cei'i d in ta iu


f i i n d s f i n ţ i i l o r A n g e ri, eu in p a rta s ü ire a
cea netrup eâ sca , shi preabo^ata v a t x i i
stra lu c /t. P entru aceasta s trig : lu m im itz i
m intea mea cea p iiru re a întunecata cu
p a tim ile ceata cea F e r ic it a a A p o s t o l i ­
lo r , se roaga in p re u n a cu F e r i c it u l m er-
gacdriul înainte a m u c e n ic ilo r , shi a
s f i n ţ i i l o r P r o r û c i , a Ie r â r s h ilo r , shi a
C u v io s h ilo r , iu b i t o r i u l e de oam eni u é -
E 6 ci
Canonul

c i gresbâ’ ele noastre ale t u t u r o r : Bine


ésii cuventât D în ne zeu l P a r i n u i l o r noştri.
M ă rire .
S ch im b a d ure re a sufletu lui m ru Xse
s h il mantuéste p entru s o lir ile s f i n m l o r
m u c e n ic i, ale l e r a r s h il o r , shi ale cu-
V iris h ilo r t a i , shi se nu me rushinézi ,
vaud v d iu sta înaintea scaonului tau :
S ine ésti cu ven tât D m nezéul p a rin tz â lo r
n é s tr i,
Sh i acum.
Qvâ un scâon in c h ip de fo c p o r tz i
p re In p e râ tu l l'apturei , pre qvârele roâ-
gal Fetsoara inpreüna cu Fericitele , shi
sfin tele m u d r i , seine invred nitsa sca în-
p e r a tie i s a le , prém îne celce c u cre-
d in tz a marésc a d ju t é n u l tau,

Cantârea V III.
O C he ru vi'm i céi in c h ip u l f o c u l u i ,
Serafim i céi cu (üciii m u ltz i , scaone,
sta p a m 'i, shi capeténii , A n g e ri , shi
t o i z i A r h a n g e lii, shi siin te le D o m n ii ru-
g â tz iv a in p ie u n u cu M e r g a té r iu l in a in te ,
cu
tuturor S f i n ţ i i l o r . 109

cu p r o r o c i i , cu A p o s t o l i i , cu Ierâusii ,
cu c u v io s h ii, shi cu to iz i D r e p ţ i i , } v â
se ne miiueâsca.
D it / ă n e a d ju td riu P etre, P â v le , T i-
co >e , siii V â n o lo m e e , ^hi T ' m o ,
shi F i t i p e , A n d r e e , M a r c o , in p re un a
cu L u c a , lo â n n e «ubicui iui Xs , S im o ­
n e , shi Judo cel cu tocul f e r i c i t , shi
prea M a re le M a t h i e , fiin d noi b i r u i ţ i i
de is p ite le in s h e la ^ o L iu iu i, shi ic ta c iu i»
M ă rire .
Ştefane in ta iu le m u c e n ic e , cel ce
aî fo st m âi lum ina t d e q v a t ra^a soare­
l u i , rdaşate in p re u n a c u l ô t x i s t i n t x i i
sene lu m in a m t ô t z i , shi se scapam de
toata negura pec;ttulu i N o i cei ce Stri­
gam : P r é o tz i bine cu v e n iâ d , noroade
prea inalczâtzi pre D m n u l i n t r u t o ţ i i
v e c ii.
Sh i acum.
Fetsoara cea cu io tu l curata fa se
urméz, ce lo r ce cu cuviintz.a au v ié rz u -
ît cu v ieâ tza in b u n a ta tz ita , ra n uîn d p re
v ra s m â s h ii céi ce me scartiésc farde
m i l a , sh i ce încetat me su pe ra , tra&an-
£ 7 üuaie
ïïo Canonul

durae Ta p atim ile cèle tr u p é s t i, qva b u-


cnrandume se s trig : N oroade p re a in a l-
tz à tz pre X s in v é c i.

Cantârea IX .

O Dmnezeêsti Serafim i, s te p a n ii, Che-


r ii v i m i , D o m n ii, A n g e r i , scaone , C a -
p c t é n u , shi prea marite p u té n , s iii s iin -
tz i Arhang i f â c e u i ru^aisune la D m n e -
z u , qva bine se viëizaiim , shi se do-
bandim m a n iu ir e , shi sene iz b ă v im de
n ev<5 i.
M e r ja t d r i u le in â in re , qvâ ce! ce
*û fo s t F ro rô e mai a lë s , in p re u n a cu
td tz i p r o r o c i i învre dn iceşte ne tu tu ro r
bunatatz.ilor shi pre nui cê i s u p c râ iz i
de p atim i shi p ururea c u p rin s h i de is p i-
d e c e lu i v ic le a n , shi ue insh ela tsun i-
e v ie 'tz ii qva eu e re d in tza seve c in s tim .
iVJarire.
Dumnezeesti eu t6 tu l m a ritz i c é i
dôisprazéee A p o s t o l i , in p re u n a eu to tz i
m u c e n ic ii, shi eu P r é o t / . i i , shi eu s fin -
tz ii mucem'.’i , shi eu sfin?zii, shi Dmne-
zedstu P r o r o c i. C u v io a s e , shi drépte
tuturor Sftntx'dor . IŢI

tn u é r i, qvâre tare â tx i p ă t i m it , fâ c e tz i
rugatsune p en tru n o i ca tra i u b it o r iu l
de oam eni,
Sh i acum.
Fetsoara , céea ce csti iu b ito a re de
bine , roâga pre F i i u l tau cei bun , shi
D m n u l, qv^â se tamadueasca shi se m an-
tueâ sca sufletul meu cel sl ab , shi ne-
ca s f t p u n ir e de â s u p r-'e le b a la o ru lu i
celui stri 'a rd riu de s u d e t, shi sel te ri-
ceasca in p re u n a cu toate ina ltz.a rile ce­
le p u rta to a re de lum ina.

C a n o n de R u g a ts u n e
pentru céi LVlortzi.

Cantdrea I.

D m n e z é u le , cel ce ésti facat<5 r i ü l


tu tu r o r s d lle te lo r , shi al tr u p u r ilo r ; ju-
d e c a ttm u le * shi D m ne al tu tu ro r c e lo r
depre p a m é iit* i a u u a q v a ru i mana sint
mar-
us Canonul

m ă r g in i le lum ei E n s u tz i p re c redincoshii,
q v a i i i ia i mutat la T i n e , o tiih n é s te i.
M ă rire .
P e n tru tot neamul oam enilor c é lo r
ce au a d o r m it, ste.pane, shi p e n tru toa*
t;i v e rs ta , shi d e r e g a to n e a , s ili m arirea
cu caidura ne rugam , qvâ s t m antuesti
p re c é i ce ia i mutat.
Shi acum.
C urata F e ts o a ra , céea ce ésti sca-
p.uea R uin ei, shi a p a ra io a re t a r e , cu
ru^âisu nile tale cele calde roagate pen­
tru w i z i céi rapaosa.zi r o b ii tai,

Cantdrea UT.

Ç e l ce c u p utérea D u in n e z e é s tii ma»


r i n toate d in tr u ce nâu l o s t , ieai auus
se f i e , f r e T in e Te rugam s u ile tt e
c ie d in c io s lo r r o b ilo r tai , p r e q v â r ii ia i
m uta t depre p â m e n t, odihnéstele,
JM arire .
Cel ce ésti fa c a to riu l t u t u r o r , shi
al ce lo r b a tr a n i, shi al celor t i n e r i ,
p re cc'ice ia i m utâ t depre parnent Xse
iu -
tuor teilo r . 1*3

Învredniceşte! b u c u rie i ceiî vesîinice, shi


d e sfă tă rii tale.
Sh i acum.
Nadésdea lum ei cea tare Nascatoâ-
re de D m n e z é u , nu lepadà delà f i n e
p re céice alearga lâ T i n e pururea cu
dragoste : ci cu ru g a ts u n ile taje iz-ba-
véste de toaca munca p re r o b i i tai c e i
reposâtz..
Apoi :
Cel ce toate cuvdea t i le ai f a c i ' t ,
c r e ş t i n il o r , c e lo r ce au m u r it intru.
C re din tza : P a r / n t z i l o r , m d s b ilo r , shi
s tra in o s h ilo r : F r ă ţ i i l o r , s o r o r i l o r , shi
tu tu r d r r u d d n iilo r , F a c a tô r ilo r d e b m e ,
sh i P r ié a te n ilo r , B o g à t z i i o r , shi Serà-
c i l o r , I m p e r a t z i l o r , shi D o m n ilo r , Bpe*
r i l o r , shi Prds ?lo r : P r e o t z i l o r , shi că­
lu g ă r i lo r : B a r b a tu lio r , sili m u e rilo r, Fe*
t s o r i l o r , shi F etsoâ re lor , shi t u t u r o r ,
ce lo r ce in t r u d reapta c r e d iu tz a au re ­
p o s â t , fa le o d ih n a , rugarau t e , qva un
D m n e x d u lé /.ne e r t a t d r iu , Stepane Xse
ercâre de greshale d a ru in d u le lo r.
M ă r i r e Oc. Shi de uni O c.
P re
Canonul
Pre T in e Z i d , shi lim an T e avem,
shi rugatoare bine p rim ita c a tra D m ne-
xéu , q v â re a nu scii de r a ir s , m â n tu i-
rea credinci< 5 s h ilo rt

Cantârea IV *
i ^ a r / r e a t i cea preacurata â dobândi
invrednicésie pre céi ce sau m u tâ t lă T i ­
ne X s e , unde este lacâshul c é lo r ce se
vesselésc , shi glasul c uratei b ucu rii*
M u rire .
Pritnéste pre céi ce lauda D u tn -
nexeeasca p uiérea tâ, p re céi ce ia i iuo-
ât depre p a m e n t, fa cen du i f i i l u m i n e i ,
c u ra tz in d u le c e a u a p e c â tu lu i, m u lt m i­
lo s tiv e ,
S h i acum♦
L ac â s hu l cel prea c u r â t , Besére-
ca cea cu tiSiui farde p rihâ nn a , s i c r i u l
ce l P reasfânt, lo c u l cel fetsorésc de
s fin c z e n ie , F ru m sétza iu i l a c o v , pre
q v a re a o du aîés stapanai, soléste o d ih ­
na c é lo r rep<5 sâiz,i»

Can-

.
mor te ilo r .

Cantârea V.
P e t r e c e r i i cereşti, shi in p a r t z ir e i d a ru ­
r i l o r în v re dn iceşte D m ne p re c e i a d o r­
m ite i c r e d in c iô s h ii r o b ii ta i, dandule l o r
ertâre de pecâte.
M a rtre .
C el ce s in g u r din fir e ésti facat<5 r iu
de v ie a tz a , shi adaneul cel neurm ât al
bunat7,ii cu adeverât, pre cei ce sau sfar-
s h i t , in v re d n ic ë s te i inp erati'ei taie in ­
d u ra te , unule cel ce t s t i fa rd e moarte*
S h i acum.
T a r i e , shi c a u t â r e , shi m â n tu ire
sau fă c u t c e lo r -perdutzi, celce sau năs­
cut din T i n e stepana Uimei , qvarele au
i z b ă v i t d in p ô r u i l e eâdului p re céi ce
c u c re d in tz a te fe ric e s c p re Tine»

Can tâ rea V L

Kndurate Stepane , m ilo s tiv é s te te M ati-


t u i t ô r i u l e , shi arata miTi tâ , shi m ân ­
uieşte qv â un bun p re t<3tzi , p re q va -
r i i de preste to t p am en tul i ti mutât la
T i n e , qvâ un iu b it o r iu de oameni.
M u rire .
Canonul

în lacashürile c e lo r alêshi, in latu*


rea c é lo r v i i ashâza pre céï ce cu b u ­
na credintza au a d o rm it, pre q v a r ii iai
iuo ât Is e , qvâ un Dmnezéu lézne erta-
to riu , shi 1 um ple de lu m in a ne insera­
ta , shi b u c u r ie i tale eeii cereşti in v re d -
uicestei.
Shi acum •
P re a c u ra ta Stepana cdea ce a i năs­
c u t o â m e n ilo r pre D m n u l C h iv e rn is s ito -
r i u l , a lin e a z a tu rburârea cea ne ince-
t â ta , shi jeâ a p a tim ilo r mêle f shi da
lin iş te i n i m i i inéie.
C ondic.
C e lo r ce ia i m utat delà n o i d in cé-
ste treca to are , fale la c â s h u , shi cu cei
d rd p tz i odihndstei, M a n t u i t o r iu l e , celce
ésti farde m o a rte : qve de au shi gr-e-
s h i t , qvâ neste oameni pre p a m e n t, dar
T u , qva D m n u l cel favde pecâte , eâr-
tale lo r greshalele céle d e v d e , shi cé-
îe farde v ô e , p e n tru m is lo c ir ile N as c a -
to â re i de D m n e z é u , qva se s trig a m cu
u n glas p e n tru D e n s h ii A l l i lu e a .

Can-
mort%ilo >'• 117

C jî ïta re a V IL

1? rea M o a r t e a , cdea ce se selbatacéa


o âi o m o n t c u v in te In c e p a ţd riu le de
vieâ tza , p rim éste pre cei ce au a d o r m it
in tru c re d in tz â ta , q v a r ii canta , shi
graésc Xse ; bine ésti cu v e m â t D m n e -
z.eul p a r in tz iio r n o s tri.
J V Ia r ire •
Cel ce m âi insu fletzit pre m in e o-
rnul cu suflarea cea dumnezeeâsca, D m -
nezéule dtotstepanit< 5 r i u ! e , precéi m u ­
tata in v re d n ic é s te i stapane in p e r a tie i
tale, qvâ sdtzi cânte Ti'e : bine ésti c u -
ventât D m n ezé ul P a r m t z i l o r r o s t r i.
S h i deum.
M ă i presus da toata fă p tu ră te ai
făcut prea nevinovata nascand p re D m -
neeéu, q varele au sfarm at p o r t z ile m or-
t z i , shi au fr â n t in c u e c d riie , pen tru
aceasta pre T in e curara c r e d in c io s h ii
cu c antari T e n ia n 'm , qvâ pre M a ic a
lu i D m n e z é u ,

Can~
Canonul

Cantarea VIÎL

re C r e d in c io ş ii, cei ce in tru sfintzé--.


nie au lassât v i e a t z a , shi la T i n e sta-
p an ul sau m utât priiné stei cu blandé-
tz e , odihm 'n du i qvă un in d u r a t, q v â rii
T e in â ltz a in tru to tz i v é c ii.
M ă rire-
B in e vodste acum a se salashlui in
p a m e n tu l c é lo r b lâ n z i, acésti mâi inăin*
te a d o rm ic z i, M a n t u i t d r iu l e , in d re p ta n -
dui p r in c re d in tz a cea in t r u T in e , shi
p r in dar , q v â r ii te prea m â itz a in tru
t o t z v e c ii,
Shi acum.
F e ric fm u te to iz i prea f e r i c i t a p re
T in e céea ce ai născut pre cuventul cel
cu adeverât f e r i c i t , qvare/e p e n tru M o i
tru p sau f ă c u t , p re q vareiel p re a in a l-
tz a in in tru to tz i v é c ii,

Cantarea IX.
*»>iralutsirea t:i cea lu m in a ta , shi Dmne-
neéasca a d o b â n d i, Ase cei ce cu c re -
dincza sau m u ia t , bine voéste : o d ih ­
na
m o rţilo r. 119

«a în ş ic u rile lu i A v r a a m , q v â un m i ­
lo s t iv d a r u in d u le , shi in v r e d n ic in d u i fe ­
r i i r ei c e ii veşnice.
M ă rire . '
Cel ce din fir e ésti bun , shi m ilo ­
s tiv , slii v o it ô r iu l m ile i , shi adancul
i n d u r ă r i i , p re c é i ce 1ai m u ta t din l o ­
cu l acesta al dossedi'rei, shi clin um bra
m o r t z i i r m a n tu ito riu le , asbâz.ei, unde
stralucéste lum ină té.
S/ii acum.
C o r t sfanţ T e cunoaştem p re c u râ -
t a , shi s i c r i u , shi tabla lê g ii d a r u lu i,
q v e p r in T i n e sau d ă r u it ertare cé lo r
in d re p tâ tz i c u sângele c é lu i ce sau in -
i r u p â t d in pântece le t a u , céea ce ésti
cu to tu l farde p rih a n n a .
A p o i : S f in te D n i n e i e u l e 3 . P r e a s fa n"
ta T r o i ţ e i & c- 'Pûta l n o s tr u Ü c .
Shi 'Trop are le aceste:
Odihnésre M a n tu itd r iu l nostru cu
D r é p t z i pre r<5 b ii t a i , s ilii salasluéste
in c u r tz ile tâle, trecanduîe , q vâ un
b u n , greshâle lo r céle de v<5 e, shi céle
fa rd e v u e , shi idate céle in tru stim*>
iz d j
12 0 R u g a t sune
0
tza , sbi in t r u n e s tiin tz a , Iu b itd riu le
de oameni.
M ă rire .
Cu s fin tz i fa o dihna Xse sufletelor
rc5 b i!o r t ai , unde nu éste d u r e r e , n ic i
întristare, n ic i s u s p in a re , c i vieatza
farde sfarshir.
S h i âcum O c .
Cu rugatsunile ceii ce T e a u nascur,
Xse shi cu ale m u c e n ic ilo r tai cu ale
A p o s t o lilo r , ale P r o r ô c il o r , ale A r c h ie -
r e i l o r , ale c u v io s h iîo r , ale D r e p t z il o r ,
shi cu ale tu tu ro r s f i n t z i l o r , p re r <5bi i
ta i cei ce au a d o r m i t , odihnéstei.

Rugatsiine pentru cei rapossâtz.

I z v o r u l v i é t z i i ce l lu m in a t6 r iu , q v a -
re le p uru re a iz v o r e s ti : D m n u l m ă r i­
t e i c e ii de p uru re a , F i i ui c e l i u b i t
al P ă r in te lu i c é lu i desus : soarele D re p ­
ta -
pentru cei mortui* 12 î

t a t z i i , a u z in e p re n d i c e i ce c u u rn i-
l in t z a ne rugam T i e , shi p rim é s te
c e 're rile shi ru g a ts u n ile n o a s tre , shi
fa odihna s d fle te lo r r o b i l o r tai P a r i n -
t z i l o r n d s t r i , F r â t z i l o r , shi s o r d r i l o r ,
shi f i i l o r n d s t r i , q v â r ii mâi in â in te au
r e p o s â t, shi t u t u r d r r u d e n ii l o r noâstre
c é lo r dupa tru p , F ă c ă to r ilo r d e b in e ,
shi P r i e t i n i l o r , shi t u t u r o r c e lo r de
neam, shi de o fe m in tz ie , shi deo c r e -
d in tz a C u iio i, shi t u t u r o r s u f l e t e l o r ,
q vare m â in â in te au repossat i n t r u na«
désdea i n v i é r i i , shi a v i é t z i i v é s k n ic e ,
shi ashâza sufletele l o r i n Io c de o d ih n a -
i n s in u r ile l u i A v r â a m , shi ale l u i
Is â a c , shi ale l u i Iâc<5 v , in lâ tu re a c é ­
l o r v i i , i n t r u in p e ra tie a c e r u r i l o r in
r a i u l d e s fă tă rii p r in A n g e r i i tai c é i lu -
m in â t z i d uca nd ui p re t o t z i i n t r u s fin te ­
le ta le la c â s h u ri. D m n e D m n e z é u l no­
stru Is e X s e p r i n q v â r e le t d t z i nades*
F d-u»
12 2 Rugatsune

du im , se dobândim m ila , shi e rtâ re


de p ecâte, a u z in e p re n<5 i s m e r it z ii r o ­
b i i ta i q v â r îi cu c u c e r n ic ie ne rugam:
T i e : shi fa odihna s u fle te lo r r o b i l o r
ta i e é lo r ra p o s â tz i în lo c l u m i n é s , itï
I c c eu ve rd eâ tza , in lo c cu r e c o r e â -
l a , de unde au fugi't toàta durérea ,
shi suspinarea, shï ashâza sufletele l o r
i n la c a s h irîle D r e p ţ i l o r , ünde t ô t z î
a f i n t z i i o dihne'sc, shi in v r e d n ic é s te
p ă c i i , shi e rta c iu n e i. D arué ste r e -
p o s a tz ilo r r ô b i l o r t a i , q v â r ii sau m u ­
i a t de a i c i , s lo b o z e n ie , shi e r t a r e ,
shi noâo b lâ g o s lo v é n ie , Shi sfa rsh it
bun , crestine'sc , fardé p atim a , shi
cu pace nedaruëste. D e s c h id e noao ,
shi t u tu r o r c e lo r re p ossâ tz in d u r ă r ile
m i l e i , shi ale i u b i r e i tale de oam eni
î i v e n ire a ta cea g r o a z n ic a , shi i n -
fc i c os ha ta , shi ne fa v re 'd n ic i in p e ra -
u & i t a l e , p e n tru rug atsrinile p re a c u ­
r a te i
pentru cei mortui, 12%

r a te i M a i c i i tale p a ru re F etsoarei M ă ­
r i e i N a s c a tô a re i de D m n e z é u , shi ale
tu c u rd r s f i n ţ i i l o r ta i. A m i n .

A c e a s ta rugatsune se p o a te zice shi


pentru u nu l , pentru qvârea anume
vréi se o \ i c i , âdeqve ashâ :
I z v d r u l v i é t z i i c e l p u ru re a lu m in a td -
r iu , q v d re le to t deunâ iz v o r e s t i :
D î n n u l m a n 're i c e ii v e s h n ic e , F i i u l c e l
i u b i t al T a t a l u i c e ré s c , soarele D r e p -
t a t z î i , a u z i me p re m in e P e c a to s u l 1*<5 -
b u l tau (jsâu pacatoasa roaba ta ) q vâ-
re le c u u m ilin t z a me ro g T i'e , p rim é *
ste c e re re a , shi rugatsunea m e a , shi
fa odihna s u fle tu lu i r é b u lu i tau ( T â ta -
l u i sau F r a t e l u i , sâu B ă r b a t u l u i, sau
F i i u l u i , sâu F a c a td r iu lu i d e b fn e , sâu
P r i e t e n u l u i m é u , sâu M a i c i i , sâu so-
r d r e i , sâu M u é r i i , sâu F f i c i î , sâu
F a c a to ă re i d e b in e , sâu P r ie te n ii mé'«
Fa le *
124 R u gat s une

le , & c . âdeqve p e n t r u qvdire v r e i se


te rogi") qvâre au repossât i n t r u c r e -
d in tz a , shi i n t r u nadésdea i n v i é r i i ,
shi a v i é t z i i de v é c i , shi ashâza su­
fl e t u l l u i (sau s u fle tu l e i) in l ° c d®
o d ih n a in s in u l I u i A v r a â m , shi â lu i
Isaâc , shi â lu i lâ c tW , in lâ tu re a c é -
l o r v i i y i n t r u inperati'ea c e r i u r i l o r ,
i n r a i u l d e s fă tă rii p r i n A n g e r u l tau
c e l lu m in a t d u c a n d u l in t r u s fin te le tale
la c â s h u ri. D m n e D m n e z é u l méu Ise
X s e , p r in q v â re le t é t z i nadesduim se
d ob ân dim m i t a , shi ertâre de pecâte ,
a u z i me p re m in e s m e r itu l r o b u l tau *
s au sm erita roaba t â , qvâre eu c u c e r ­
n ic ie ca z in â in te a tâ, shi me r<5 g T i e i
fa odihna s iîfle tu lu i r ô b u l u i t a u , sau
r o â b e i tâle N . N . in l o c lu m in ô s , in
l o c c u v e r d e â t z a , in lo c c u re c o re â -
la , deiînde âu f u g it toata durérea , in -
m s tâ re a , shi s u s pinâ re a: ashâza su~
fte tu l
pentru cei mortui. *25

f le tu i l u i , sâu E i in la c â s h u rile D r é p -
t z i l o r , unde tc k z î s f n i t z i i ta i o d ih ­
n e s c , s h il în v re d n ic e ş te p ă c i i , shi
erta tsu ne i. D a r u é s te i e rc â re , shi s lo ­
b o z e n ie , shi m ie b là g o s lo v é n ie , shi
sfa rsh it b u n , shi c r e s tin ë s c , shi c u
p i c e , shi fa rd e p a t i m a , shi respuns
bun lâ in fric o s h â ta jud eca ta tâ. De-
s c h id e i l u i , shi m/e in d u r ă r ile m il e i y
shi ale iu b i'r e i de o a m e n i, shi ne fa
v r é d n i c i in p a r a tie i t a l e , p e n tru r u ­
g a ts u n ile p r e c u r â t e i M a i c i i ta le p u r u -
re F etsoâ re i N a s c a to â re i de D tn n e z é u ,
shi ale t u t u r o r s f i n t z i l o r , q v a r iî d in
véc b in e tia u p la c u l T îe . A m in *

S h i C an on ul se poa te p e n t r u u n u l
m u tâ n d r o b i l o r t a i , shi \ i c e n d :
r & b u l u i tau , sau r o a b e i ta le. &c«.

F 3 Ru-
Rugatsunei

9 sa»a0 sseeG6 8 6 6 S6 6 seseGe0 9 S4 e 9 S4 attfiSd 6 $

Rugatsüni in dinte de marturissfrea


P e c à te lo r .

I m p e r â t e cerésc , Oc» S f in t e D m n e -
‘ţ e u le 3 . P r e a s fa n t a T r o i t ^ a t?c*
T â t a l n o s tr u & c . D m n e m ilu estz-
ne i z . M ă r i r e T â t a l u i 6?c. Shi
dcum & c . V e n i t e i sene închinam
A p o i P s a l m u l 5 0 , M i l u e s t e me
D m n e ^ é u le D c . C ân ta i f u a e a 6-

Dup acéea t r o p â r e le acêeste:

jf^ jS jIu é s te ne p re nôi D m n e , m îîu -


éshte ne , qve nep re cep an du ne de « i c i
un re s p u tis , aceasta rugatsüne aducem
T i e , qvâ unui stepan n<5 i p ec a to s h ii
r o b i i t a i , m iluéste ne p re n o i.
M a rtre .
Dmne
înainte de\ mărturisire,] 127

D m n e m i lu is te ne p re n<5 i , qve
i n t r u T in e am nadesduit, nu te maniea
pre n o i fo a r te , n / c i t i ada a m inte de
fa rd e lé g ile noastre : c i c a u t a , shi
a c u m , qvâ un m i l o s t i v , shi ne iz b ă ­
veşte p re N d i de vrasm âsh ii ndscrî ,
qve T u ésti D m n e z é u l n o s tr u , shi n o i
sintem N o r o d u l t a u , t ô t z i l u c r u l m a ­
n i l o r tale , shi num ele tau chemam.
Shi acum .
Ushâ m i l o s t i v i r e i ta le deschide o
noao , B in e c u v e n tâ ta D e Dm nezéu
nascatôare , qvâ se nu p e r/m cei ce
nadesdtu'm i n t r u T i n e : c i p r i n T /n e se­
ne m a n tu im de n e v d i , qve T u ésti
m a n tu ire a n e a m u lu i crestinesc*

A P 6i cu umilintxa . , shi cu inima in~


f r a n ţ a 71 rugatsunea aceasta;
. O m n e z e u l e , shi D m r n i l m é u , jude-
c a to r iu l v i i l o r , shi al m o r t z i l o r , ia»
F 4 tru
Rugatsûne

t r i l ale q v a r u i m ani este v ie â tz a m ea ,


shi a tu tu r o r f ă p t u r il o r , D m n e z é u le atot
p u t e r n i c e , T z i e cu c r e d in tz a , shi c u
u m i l in t z a c a z in â in te , shi me rog
m ile i tale c e ii m u lte , shi m a r e , c â u -
ta spre m ine r o b u l tau (.sau roa ba î a ) :
v é z i smeréniea m e a , shi te m il o s t i v é -
.ste spre m ine n e v r e d n i c u l , shi p e c a -
t ô s u l , s h iin i da d a ru l p o c a i ' u t z i i , shi
a d ju to riiu qvâ sémi aduc am inte de
toate fa rd e lé g ile m êle , shi sémi c u ­
nosc toate pecâ tele m e l e , fa p te le c e ­
le u r i t e , c u v in te le céle d esharte, shi-
n e c u v io a s e , shi v ô rb e le céle de r u -
s h in e , shi g â n d u rile céle réle , shi
n e ir é b n fc e , toate acéste cu in im a i n -
franta , shi cu duh u m i l i t sele m a rtu -
rissésc Ti'e inâintea P r e o t u l u i , p r e -
q v â re le in lô c u l tau l a i p u s , qvâ se
p rim e a s c a , shi se asculte m a rtu ris s f-
rea p e c â te lo r m ê l e , shi c u bunatâtea
înainte de mărturisire. ï 2^

vâ ai tiat l u i putéve a ertâ pecd tele ce­


l o r ce i n t r u adever se marturissesc#
D a m i D in n e parère r e a , shi b a n u ire
p e n tr u pecâ tele m ê l e , qvâ d in toata
in im a setne pocaésc , shi semi p la n g
v ie a tz a mea cea rea , shi sp urcata „
qvârea i n t r u d e s h e rta ts u n i, shi i n t r u
f a rd e lé g i o am p e tr e c u t p e c a tiu n d in â n -
tea t i . D a m ! D m n e gand b u n , shi c u ­
g et de in tô a rc e re , qvâ seme p o c a é s c ,
shi sémi p la n g p e c â te le mêle. I n im a
c u râ ta z idé ste i n t r u m i n e , shi duh
d re p t ino éste i n t r u céle d in la d u tru
a le iné le , mî me lepadâ deIâ fâ tza t â ,
sh i D u h u l tau c e l sfanţ n u l lu o â d elà
m i n e , c i m i da m ie b u c u n e a m â n tu i-
r e i t â l e , shi cu duh s te p a n itô riu me
in t a r é s t e , qvâ â d e v e râ ta , shi s ta td r-
n ic a h o ta n r e se p u iu mâi m u lt a nu p e -
c a tu i n i c i cu l u c r u l , n ie c u cuvéntul»
« ic c u g â n d u l. V é z i D m n e smeré«
F S niea
R u g at s une)

n ie a m e a , shi osteneala m e a , shi la s ­


sa toate p ecatéle mêle. Fa eu m ine
r ô b u l tau dupa m flâ tâ, shi n u me las­
sa se p e r i n t r u fa rd e l é g i , devrém e ce
T u ésti D m n e z é u l c e l m u lt m i l o s t i v ,
shi în d e lu n g r a b d a tô r iu , s b iti pâre réu
de reutatzJIe o a m e n il o r , n i c i v o é s ti
moartea p e c a tô s u lu i , cum v o é s h ti şe­
se in tô a rc a , s lii se tïe v iu . O D m n e ­
z é u l meu c e l p re a b u n arâta shi acum
m ilâ ta spre m in e , shi p rim e ş te măr­
t u r i s i r e a , shi p o c a fn tz a mea. P r im e ş ­
te me shi p re m in e , cum ai p r i m i t v â -
m e s h u l, shi p re c u rv a , shi p re ta l-
h â r i u l , q v â r i i sâu p o c ă it , shi p r e ­
cu m ai p r i m i t p re c é i ce au v e n it i n ­
t r u al unsprazéeele csâs : p rim é s te m e
shi p re m ine p e c a tô s u l, shi nu eu iu -
tz im e a tâ se me m u s tr i, n i c i eu maniea
ta se me e d r tz i. ü m n e , D m n e , T ie
l î n u i am peçatuxc; dâr T i e unui me
shi
indinte de m ă r t u r i s i r e ï j l

shi in c h in , shi c u i n i tua u m i l i t a , qva


o jé r tv a c u r a ta , shi qvâ o ardere d e -
to t aduc m a rtu ris s ire a p e c â te lo r mele „
shi cu c u c e r n ic ie me ro g T i e D m n e
D m n e z é u l m e u , qvâ se n u i n t r f lâ j u ­
decata cu m in e r d b u l t a u , qve nu se­
va in d re p tâ in a in te a tâ to t c e l v i u ,
shi d e m cautâ la f a r d e l é g i , cfn e v a
p utea s u f e r i : P e n tru aceasta d in tr u a -
d a n c u r i s tr ig ca tra T i n e D m n e , D m ­
ne a u z i g la s ul rugatsu ne i m ê l e , p r i ­
meşte m a rtu ris s ire a p e c â te lo r m e l e ,
shi stérge toata in tin atsun ea m e a , s h i
c u ra tz a p e c â te le m ele. T u Dmne cel
ce t i a i versat p r e a c u r a t u l , shi p re a ­
s fâ n tu l tau sânge p e n tru p ecâ tele m ê ­
le* D m n e D m n e z ê u l méu c e l m i l o ­
s t i v , dam i adeverâta p o c a in za , d a m i
lâ c r a m i de in to a rc e re , qvâ semi spal
p e c â te le m e le , dam i a d ju t d r iu l t a u ,
qvâ de p li n se m a rtu ris é s c toate pe-
F 6 câ -
R u g at s une

e d te le 5 shi fa rd e lé g ile m ê le , dami dâ»


r u l tau c e l dumnezeésc , qvâ facend
h o ta n r e b u n a , d e â ic i in â in te de tô t
p e c â t u l , shi deto t l u c r u l reu se me
fe ré s c . D m n e , D m n e daruéstem i e r -
t â r e , shi deslegâre tu t u r o r p e c â te lo r *
shi d e t o r iif o r m êle, T ïn d e n u la ta
shi mie c e lu i ce eu m im a in f r a n t a ,
shi e u là c v a m i m arturissésc p ecâ tele
m ê le , s h im i pâre r e u , s h im i banuêsc,
shi me scarbês de é le. T r i m i t e m i d e ­
sus d in c é r iu d a r u l , shi a d j u t ô r iu l
t a u , qvâ semi schim b v ie â tz a mea cea
rea , qve fa rd e lé g ile m êle eu le Cu-
îiosc , shi p e c â te le m êle in â in te a mea
s in t p iîru re a . C u re tz é s te me p re m in e
n e v r e d n ic u l r d b u l tau, qve am p e c a tu -
i t , shi fardelêge am f a c u t , qvat nu
s in t v r ê d n ic se r e d ic o c h i i m e i , shi
se p r iv é s c lâ in a ltz fm e a c é r i u l u i , pen»
i r u qve am lassât câlea d r e p ta tz ii ta-,
le ,
înainte de mărturisire. 133

i e , slii am. u m b la t in v u ile i n i m i i m ê ­


le . P e n tru aceasta ine ro g neasseme-
nâtei b u n a ta tz i t à l e : eartaine D m ne du­
pa m u ltz îm e a m ile i tale , shi me m i -
luéste p e n tr u sfanţ num ele t a u , qV8
sâu stins i n t r u deshertatsdne z i le l e me­
le : scoâteine d in mana vrasm âsu lui ,
s h im i eârta p e c â te le m e'le, shi om oa-
ra g ân du l méu c e l tr u p e s c , qvâ le p a -
dand p re o m u l c e l v é c h i u , i n t r u c e l
n o u seme in b r â c , shi T i e se v i e t z u -
ésc s te p a n u lu i m e u , shi f a c a t ô r iu l u i
de b in e . Q v e eâta de âstazi in â in te
me fagaduesc cu a d e v e r i t , c u d a r u l ,
shi c u a d ju t d r iu l t a u , se nume m âi
int<5 r c Ia p e c â te le mêle céle m âi d in -
n â i n t e , shi mâi b in e vôesc de m ii de-
6 r i a m u n ', deqvat p re T i n e â te raa-
m e a , sâu v reo p o ru n c a a t i â calcâ ,
shi târe hotaresc i n t r u toâte se te as­
c u l t , shi se fâc vdea tâ , shi p o r u n c i-
F 7 le
134 Rugatsune

le tale , qvâ se dobândesc ertâ re p e -


c â te lo r mêle c é lo r m ari , shi m u lte i
Iz b ă v e ş te me D m n e de toata cade'rea
in p e c â t , shi de p ô fta cea va tam atoâ -
re , petrun da cu f r i c a ’ tâ s u fle tu l, shi
t r u p u l m é u , shi nu lassâ sese abâ-
ra inim a me spre c u v in te de v ic le ş u g ,
c i c u d o rire a tâ ranneste s u fle tu l m éu,
qvâ to t deaîina spre T i n e se c â ut , shi
c u lu m in a cea delà T in e se f i u p o v a -
t z u i t , lâ T in e lu m in a ’ cea n e a p ro p i-
eâta , shi p u ru re a fiito â re p r i v i n d , ne
in c e tâ ta m a rtu ris s i're , slii m u ltz e m ita
se i n â l t z u T a t a lu i c e lu i farde in c e p u t,
shi in p re u n a shi u n u i I\ a s c u t F i i u l u i
t a u , shi prea s f a n ţ u lu i, shi b u n u l u i ,
shi de v ie d tz a F a c a t o r iu lu i D u h u l u i
t a u , acum shi p u r u r e a , shi in v é c i i
v e c i l o r . A m in .

Apoi
là, mărturisire.

A p o i dupace b i n e , shi cz/ amăruntul


ai soco tit toate pecâte'e tale , cu
u m i l i n ti a niérgi inaintaa Duhovni -
c u l u i , shi XL:
} B lâ g o s lo v é s te p ă r i n t e , q^a de p l i n
se p<5ciu m a rtu ris s i toâté p ecâ le m e­
le : E u m is h e l u l , shi p e c a to s u l me
m artu rissesc l u i D m n e z é u céLui i n t r u -
t o t p u t e r n i c , P re a c u ra te i M a i c i i l u i ^
shi t u t u r o r s f i 'n t z i l o r , shi T ï e P ă r in ­
t e , q v â re le ésti in l o c u l l u i D m n e -
l é a , qve delà m a rtu ris s ire a mea cea
m ai dep re ürm a ( a i c i se numeshi v r e a -
mea , q ua nd mâi p r e u r m a teai m a r t u -
r i s s i t ) . Adésse, shi m u lt am pecatui't :
i a r mai aies cu àcéste me a flu v in o v a t ,

. A i c i se s p u i toat e pecâtele tale , a po i


se y i c i ' .
P e n t r u aceste, shi p e n tru toate p e ­
câ tele u ié le , p â re m i r è u , sh im i bana-
és w
1^6 R ugatsûne lâ mărturisire.

ésc, din toata in im a mea , shi d in tot su­


fle tu l m é u , qve éu cu acéste am m a n i­
eât p re P r e a b u n u l D m n e z é u c e l v r e d ­
n ic preste t o a t e , shi in t o t C h ip u l ase
i u b i . M e fagaduésc cu d a ru l l u i D m ­
nezé u qve me v d iu î n d r e p t a , shi
n i c i acéste, n i c i a ltele vc5iu m âi fa c e ,
shi p o ft é s c , qvâ seine canonesc dupa
fa p te le mêle c u cânon m a n 'tu itd riu , shi
seine d eslégi de toâte p ecâtele mêle.
S h i dupace Preotul tid dâ Cânon ,
shi tcvâ deslegâ de p e c â t e , m&rgi mul"
tţ e m î n d lui D m n e z é u , shi âibi buna
g r i j e , qvâ qvat mâi curend seti p l i ­
neşti Cânonul , shi se v i e t \ u é s t i , dupa,
cum te ai f ă g ă d u i t , v i e â t\ a crestineâs -
c a , c u r â ta , shi l u i Dm nezéu binnc
p lăcu tă .

Shepte
Shépte Psâlmi de Pocaintza*

ït P sâ lm 6*

Jc3mne nu eu maniea tâ seme n iu s tri ,


m e i eu iu t z im e a tâ seme c é rti* M l-
lueste me D m n e , qve neputin tsos s in t :
v in d e c a m e D m n e , qve sau tu r b u r a t
oâssele m êle. Shi s u fle tu l m eu sau t u r ­
b u r a t fo â r te , shi T u D m n e pene qvan 1?
In to â r c e te D m n e , iz b ă v e ş te s u fletu l
m eu , mantiieste me p e n tru mi fa tâ. Q v e
n u este i n t r u m oarte c e lc e te p o m e ­
n e ş te , shi in eâd c in e sevâ m avtu rissi
T i e ? ostenicam in t r u su s p in u l m e u ,
spelâ v ô i u in toate n o p tz ile p â r u l m e u :
c u lâ c r a m ile mêle a ş te rn u tu l meu v o iu
uda. T u r b u r a ţ ii sâu d e 'm a n ie o c h iu l
m é u : in v e c h itu m à m i n t r u t d t z i vrasma-
Psalm i

s liïi m ëi. D e p a r tâ tz iv a delà m ine t ^ t x i


c e i ce Iu c r â tz i fardelége ; qve au au*
z i t D m n u l glasul p lâ n g e r ii inéle. A u ~
z ità u D in n u î cdrerea mea. D m n u l r u -
gatsunea mea au p r i m i t . Sese r u s h i-
n ê z e , s lii sese tu rb u re t d t z i v ra s m â s ii
m ei : sese in t o a r c a , shi sese ru s h in é -
ze fo a rte d egrâb.
Mavi're T â t a lu i &C* Shi âcum & c , A ï-
lilu e a ?»

ÎI# Fsâim $ i .
JE* e r i c i t z i , qva roi* sâu e rtâ t farde le ­
g ile : shi q v a r ô r sâu a c o p e rit p e c â te -
Ie* F e r i c i t b a r b a t u l, q v a ru î nu iv a
s o c o ti D m n u l p e c â t u l , n ic i éste in
g urâ l u i v ic le ş u g . Q ve âm t ă c u t , î n ­
v e c h ir ii sâu oâssele m êle , qvand st r i -
gaam éu toâta zîo a. Q v e Z i o â , shi
noaptea sâu ing re oe at preste m ine ma-
&aa tâ : intorsuraâm spre c h in u ir e ,
qvand
Ie Poc lintea. ï g>

qvand sâu i n f / p i m ie g lii mp. 1 . Farde


legea mea atn c u n o s c u t, shi p e c â tu l
m eu nâm a c o p e r it. Z isâm m a r tu iis s i
y.ôhi âsuprâ mea fardelégea mea D m -
n u lu i , sh i T u ai lassât paganatâtea
i n i m i i mele. P e n tru âceastâ se vâ r u -
gâ catra T in e to t c u v io s u l in Vréme
b in e cuvioâssa , inse p o to p de ape
m u lte catra D e n s u l nu se v o r a p ro -
p ie a . T u ésti scapârea mea de n eca ­
z u l ce me c u p r in d e : b u c u rie a mea i z -
bavéste me de c e i ce m au i n c u n g i u -
r â t. I n t z e le p t z it e v o i u , shi te v<5 iu
in d r e p tâ in calea â c e â s ti, in cârea v é i
m é r g e , î n t ă r i v o i u spre tin e o c h ii m e i.
N u f ic z i qvâ c â fu !, shi m u ş h c d i u l , Li
q vâre nu este p r its é p e r e : c u 7 a b â la ,
shi c u fr ê u fă lc ile l o r v o r s t r i n g e ,
ale c e lo r ce nu se a p ro p ie catra T i *
ne. M u lte s bătăile p e c a to ss u lu i : eâr
g re c e lc e nadasduéste spre D m n u l mi*
lai
Psalmi

îâ l va in c u n g iu r â . V e s s e lit z iv a i n t r u
D m n u l , shi ve b u c u r â tz i D r e p t z i l o r ,
shi va la u d â tz i t o t z i c e i d r e p tz i lâ in im a *
M ai-i're T â t a lu i & c. Shi acum & c , A l -
lilu e a & c .

III. Psalm 37%


$3 mne n u c u maniea ta seme m u s tr i,
n i c i c u iu t z im e a tâ seme c e r t z i , qve
sa g e tz ile tale sau î n f i p t in m in e , shi
âi i n t a r it preste mina mana tâ : nu és-
te v in d e c a re in t r u p u l méu d ecatra
fa tz â m aniei ta le . N u e'ste pâce i n ­
tr u oassele mêle de catra fa tz â p ecâ -
t e lo r inele. Q v e fa rd e le g ile mele au
c o v e r s h it c a p u l m e u , câ o s â rc in a
grea sâu in g re o e a t preste m in e . îm -
( p u t z i t u s â u , shi au p u t r e z i t râ n e le
mêle decatra fatza n e b u n ie i m êle. C h i-
n uitu m a m , shi mâm g â r b o v it pen i n -
s fê rs it : toata z io a m ahnindum e u m ­
bla a ni
de pocaint^a» 142

blaam . Qvc* shélele mêle sau u m p lu t


de o c a r i, shi nu este v in d e c a re in t r u ­
p u l méu. N e C a s itu m â m , shi mâm sme­
r i t fo a r te , reg nità m d in suspinârea i n i ­
m i i m êle. D o a m n e inâin-tea tâ e to a ­
ta d o rire a mea , shi s u s p in u l méu de­
là T i n e nu sau ascuns. In im a mea
sau t u r b u r a t , parassitumau v ê rtu te a
mea, shi lu m in a o c h i l o r m ei, shi acea­
sta n u este. c u m in e . P rie a tîm 'i m ei 9
shi v e c i n i i inéi inprasm â mea sau apro?*
p i e a t , shi au s ta tu t. Shi c e i m ai de
aproape a i m é i de departe au s t a t u t ,
shi se s ile a cé i ce cautaa s u fle tu l m éu.
Shi c e i ce cautaa céle r é l e , m ie g ra -
ea d e s h e rta ts u n i, shi v ic le ş u g u r i to a ­
ta z-ioa cugetaa. E â r eu qvâ un su rd
n u a u z ie a m , shi qvâ u n m u t , ce n u si
d esch id e gurâ sâ. Shi mâni fă c u t qvâ
un o m , ce nu a u d e , shi n u are in
g ura l u i m ustră ri. Q v e spre T i n e
D in -
14 t . jPsalmi
?
D i n ne ara n a d asd m t: T u v é i a u a i D m -'
ne D m n e z e u l radu. Q ve am 7,is , ca
nu qvandvâ sese b u c u re m ie v rasm asii
n t é i , shi cand sau c l ă t it p itso a re le
m ê le , asupra mea m a r i au gră it* Qve
eu spre baiai gâtaa s in t ; shi durerea
mea in â im e a mea éste p u ru re a . Qve
fa rd e légea mea eu v é i u v e s t i , slii
me v o iu g r ig i p e n tru p e c a tu l méu. E â r
v rasm asii traésc , shi sau m âi i n t a r i t
de q v â t m i n e , shi sau in m u ltz .it c e i
ce me uresc farde d r e p ta te , c e i c e
resplatesc mie réle p e n tru b u n e , me
c lev e te a : q v a c i urmaam bunatâtea.
IV u me Jasiâ D m n e D m n e z é u l m eu :
nu te departâ delà m in e . E â a m in te
spre a d ju t6 r iu l m eu , D m n e al m an-
t u / r e i mêle.
M ă r ir e T â ta lu i &C. Shi âcum &c. A l -
liluea 3,

Padini
de pocaintza* MS
IV . P salm 5 0 .
IM tilu é s te m e Dmn.ez.eule dupa mare m i­
la tâ , shi dupa m u ltz im e a & c . Cân­
t a i l â r u g a t s u n i l e de d im in e at^ a fo ae a:.
A p 6 i \ M ă r ir e T â t a l u i & c . Shi acum
& c t A llilu e a 3.

V. Psalm io t .
I 3 mne a u z i rugatsanea mea , shi s t r i ­
garea mea la T i n e se v ie se nu i n t d r c i
la t z â tâ delà m ine : o r i in ce z i me n e-
cazésc , p lt â c a ca tra m in e u rechea tâ.
O r i in ce z i te v ô i u chema, degrâb me
a u z i. Q y e sâu stins qvâ f u m u l z i le l e
m ê le , shi oâssele mêle qvâ uscatsiînea
sâu uscât. R a n n it am fo s t qvâ eârbâ,
s h i sâu uscât in im a mea : qve m iâm
u it â t â mancâ panea mea. D e glasul
s u s p in u lu i meu sâu l i p i t ossul méu de
carnea mea : Asem enâtum âm c u p e l i ­
c a n u l de p u s t i e , fa c u tu m â m câ c o r ­
bul
144 Psalmi

b u l de noapte in lo c n e la c u it. P r iv e -
ghiatâm shi mâm fă c u t qvâ o passere
ce este ossibita p re casa. T o a ta z io a
mau o c ă r it vrasm âsh ii m e i , shi c e i
ce me la u d a , asupré mea s e ju ra a , qve
cenushe qvâ panea am m ancât, shi b e u -
tu ra mea cu p la n g e re am amestecat.
D e c a tr a fâ tz â i u t z i m e i ta le , shi a m a­
n ie i tale , q v e in a ltz in d u m e mâm s u r ­
pat. Z i l e l e m êle qva um bra sau p l e ­
cat , shi eu qva earbâ mâm uscât. E a r
T u D m n e in veâc r e m â i, shi p o m e ­
n ire a tâ in neam, shi in neam. T u s c u -
la n d u te v e i m i l u i s i d n u l : qva v rém ea
ê â te m il o s t i v i spre e l , qve au v e ­
n i t vrém ea. Qve bine au v o i t r o b i i
ta i p ie t r il e l u i , shi de tie re n a l u i l e -
v â fi m ila . Shi s e v o r teme n e a m u rile
de num ele D m n u l u i , shi t o t z i Im p e -
r a t x i e p a m e n tu lu i de m a rire a tâ. Q ve
v â a i d i D m n u l s i d n u l , shi seva arata
spre
de l poca in t^ a . 145

i n t r u m arire a s â , cautâ t au spre r u g a -


tsunea, c e lo r s m e r it z i, shi n ’au defa i-
m ât cé rerea l o r , se se s c rie aceasta
i n t r u â lt n e a m , shi n o r o d u l ce se z i -
déste vâ lauda p re D m n u l. Q ve au
p r i v i t d in t r u n a ltz im e a cea sfanta â lu i.
D m n u l d in c é r iu p re p am en t sau u i ­
ta t , qvâ se auza s u s p in u l c e lo r fe r e -
c â t z i , se d e z le g e p re f i i i c e lo r omo»
r i t z i , Q vâ se vesteasca in sicSn n u m e ­
le D m n ţ i l u i , shi lauda- l u i i n Ie ru s a ­
l i m . Qvand s e v o r adunâ n o ro a d e le d in -
p re u n a , shi t n p e r â t z i i , qvâ se slusâsca
D m n u lu i. R espunsâu I u i in câîea tă ­
r ie i lu i : im p u tz in â r e a z i l e l o r mele
s p u n e m i. N u ine duce p re m ine i n t r u
ju m a ta tz â re a z i l e l o r m ê le , in n ea m u l
n e a m u r ilo r a n ii ta i. I n t r u in c e p u t T u
D m n e p a n ic a tu l ai i n t e m e a t , shi l u ­
c r u r i l e m a n ilo r tàle s in t c é r iu r ile . A *
e éle v o r p e r i , ear T u v e i remanea ,
G shi ■
P s àlmi

shi t<5 t z i qvâ o haina- sev or în v e c h i f


shi qvâ u n vestment v é i î n v e l i p re
é i , shi se y o r s c h im b a : ear T u a c e -
la s h i ésti , shi a n ii ta i nu se v o r im -
p u tz in â . F i i i l o b i l o r tai v o r la c u l ,
shi s e m in ţ ia lo r în veac seva în drepta*
M ă r ir e T â ta lu i &c> Shi acum & c . A l -
lilu e a &Co

V î. P salm

D i n t r u a d a n c u ri am s trig a t catra T i ­
ne D m n e , D m n e ari?;i giasul méu. F is
u r é c h ile tale luând aminte spre gla sul
ru g a ts u h ii m ele. D e te ve î u ita lâ farde
l é g i , D m n e , c in e va s u fe ri , qve 1 4
T in e é m ilo s tiv ir e a ; P e n tru n um ele taxa
îe am rabdât D m n e , ashteptât au su­
f le tu l méu spre c u v e n t u l tau , nadas-
d u it au s dfletul méu spre D m n u l . D i n
strâjea d im in é t z ii pene in n o a p te , d in
strâjea d i m i n e î i i i se iwidasdueasca Is«
ra il
Psàtnîi de pocăint^a» Ï47

tail spre Dtnnul. Q,va îâ Dmnul ê


mila shi multa mântuire lâ e l , shi el
va mântui pre Israil de toate fardele'--
gile lui.
M ă r i r e T a ta lu i& o , Shi âcum &c, Al-
liluea

VIT» Psalm 142»

D m ne auzi rugatsunea mea , ascuîta


c e r e r e a m e a . Câutal lâ P a r a clis u l Gre­
ceştii foa ea 4 8 . A p o i
Mărire Tatălui &c» Shi âcum &c. A!-
liluea 3.

H u g atsü n i in ă in te d e C tirn in e c a tu n i»

Inperâte cerésc Ùc. Sfinte B m nezêuit


Oc- 3% M ă r i r e Oc* Shi âcum &c*
G * Pna
1^3 Rugatsunile

Prea sfanta T r ô i t O c » T a t a l no*


stru Ùc. Dmne miluéste ne 12,
Shi aceste tr o p a r e .

D m n e ce l ce te ai născut din F etsoa­


r a , trêci fardelegile m êle, shi cu r a-
tx e inima m e a , fa candu o bese re c a
p re a c u r a t T ru p u l u i , shi sângelui tau ,
shi nu me lepada delà fàtza tâ, ce l ce
ésti farde masura milostiv.
M artre.
Spre inpre unâre a sfintelor tale iu
ce chip v ô iu in d rez n i eu n e v r e d n i c u l :
qve de v d iu c u t e z a inpreuna c u c e i
Vrednici a me apropîea , me vedests
vestmêntul , qve nu êste de trea ba c i ­
n e i , shi solêsc ossenda mult t i c ă l o s u ­
lui meu suflet: ci cu ratzê ste D m n e
spurcatsiînea sufletului m e u , shi me
mantue'ste qva un iubitô riu de oameni»
Shi aeüm•
Peu-.
Cumenecaturei . 149

P e n t r u multa multziroea pe c â te -
lo r mêle là T i n e p re acurata Nasc atoâ-
re de D m n e z é u alerg mântuire t reb u-
îndumi. C erCeteaza neputinciosul méu
suflet , shi te roâga Fi'iului t a u , shi
D m n e z é u l u i n o s tru , qvâ sémi dea mi'e
erta re p e c â t e l o r , qvare am f ă c u t , cé-*
ea ce es ti una bînecuventâta.
A p o i : Dm ne miluéste ne 40,
Shi rugatsunile acéste:

S ^ t e p a n e D m n e Ise Xse D m n e z é u l no*


stru , I z v o r u l v i é t i i , shi al n em urire^
F acat( 5 riule atoate făpturile céle v e-
z u t e , shi nev e zu te , F ii ul Tàtalui c é -
lui farde î n c e p u t , c e l c e esti p u rurea
de o fu'ntza c u De nsul, shi inpreuna far­
de i n c e p u t, ce lce p e n t r u multa buna-
tâte in zilele céle de apôi te ai inbra-
câ t in trup, shi te ai restignit, shi te
ai in g ro p at p e n t ru n6i ce i n e m u l t i e -
G $ mi-
R
’ ugatsunîîe

î n î t ô r i , shî eu narâv réu , shi eu san~


geLe tau ai inoi't firea noastra cea püin
p e c â t stricata. Etisutzi Imperâte c e l c e
ésti farde m o a r t e , stepane iu bitô riu le
de oameni primeşte shî po c a in sz â mea
pecatosului, shi p leaca urdehea tâ catra
mine , shi âsculta grâiu rile gtfrii m ê­
le , qve âm p e c a tu it D m n e , p e c a t u i ­
tam lâ c e r i u , shi inâintea t â , shi nu
sint vre d n ic se caut s p re inaltximea
marfrei sâle , qve âm manieât bunatâ-
tea tâ ealcand i n v atza tu rile tâle : ci
T u D m n e fiind farde re ntate , în d e ­
lung r e b d a t o r i u l e , shi mult milostive ţ
nu mâi dât se p e r c u fardelégile m e­
l e , in tot chipul âsteptand întoarce^
cea mea, Qve T u âi zis iu b ito riu le
de oameni prin P rorO c ul tau : cu v re ­
re nu voésc moartea pec atos ului., pre-«i
cum sese intoarca , shi se f ie viu, qve
tiu vdi stepane se p d r z i fgpturâ manilor
tâle ,
Cumenecatûreu

t i l a , liïci voésti pér derea omeneas­


ca : ci véi sese mantueasca totzi , shi
.&e vie i n t m cunostintza adeverului*
P en tru âcéea shi éu mac âr de sent shi
ne v r e d n ic ceriului , shi p a m e m u l u i ,
shi ac éstii v i é t z i trecato.are., supm'n-
dume p remine cu totul p e c â t u l u i , shi
fa candum e rob desmîvdatsunilor, shi
spurc ând C h ip u l tau ţ ci fiind faptura
t a , shi zidire a tâ , nu me desnadasdu-
ésc de amea mântuire ticălosul ; c l
nadasduindume spre milostivirea ta ce a
farde num e t , v u l , p entru âcéea me
prim eşte shi pre mine iubito riule de
oameni Dmne,, ,câ p re ciîrva , shi câ
p re talhâm il,, câ pre v â m e s h u l , shi
c â p re fi'iul cel curvâriu , shi eâ s ar­
cina ce a grea a fard elégilor mêle, c e l -
c e âi sters pecâtele lumei , shi tama-
duest.i neputintzele omenésti, shi chémi
l a T / n e p r e céi o s t e n i t z i , shi iusarci-
G 4 nâtzi,
152 Rugatsunile

n a t l û C e l c e tiài venft se chémi p re


c é i d ré p tz i la p o ca in tr/,a , ci p re cé i
pecatôshi, cu ratzé ste nie de toâta s p u r -
Catsunea trupului , shi a sufletului, shi
me invâtzîi se sevarsésc sfm tzé nie a i n ­
t ru frică ta, qvâ c a curata eu n o s tin tz a
(t rnei inimii mele prim ind p a r tic e a o a
sfintelor t â l e , se me unesc cu trupiu,
shi cu sângele tau cel sfa nţ, shi sete
am pre T i n e viétzu in d , shi petre când
in tru mine cu P ărintele , shi cu D u ­
hul sfanţ. Adeverâ t Dm ne Ise X se
D m n e z é u l m é u , se nu fie mie spre
ossinda inpre unâre a P r e a c u r a t e l o r , shi
f a c â to â re lo r de vieâtz a T a i n e lo r t a l e ,
tlici se fiu slab cu trupul , shi c u su­
fl e t u l , pentru qve me inpveunéz cu
D é n se le nevrédnic fiind : cimi da pene
lâ sfarshitul v iétzii farde ossinda a
primi partea sfintelor tâle , spre inpre-
unârea Diihului sfa n ţ, spre calatoriea
vie-
Cumenecatürei. 15s

v ié t x i i de véc i , shi spre respuns bine


prim it la infricoshâta ju decata t â , ca
shi eu din preuna eu t o t z i aléshii tai
se fin partâ shu b u n a t a tz i lo r tăie c e lo r
v é sn ic e , qvâre ai gati't celor ce te i u ­
b esc p r e T ï n e D m n e , in tru qv ârii esti
pream ar/t in v éc ii v e c ilo r . Amin»

A l t a rugatsune.
] O m n e D m n e z é u l méu s d u , qve n i c i
sint vre d n ic , n ici cuvi( 5 s , qvâ se i n ­
tri supt âc opere m entul casii sd ü etu lu i
méu , p entru qve éste pustie , shi sâu
spârt t o a t a , shi nâi intru mine lo c c u ­
vios , qvâ s éizi pléci câpul : ci pre-
Cum dintru naltzim e p e n t r u noi te ai
p l e c a t , pleâ cate shi acum lâ sm eré ni-
ea m e a , shi precum âi voit â te p u ­
ne in péstera , shi in éslea d o b ito a c e ­
l o r , ashâ voe'ste â intrâ shi in éslea ne-
c u v e n ta tô riu iu i m é u s ü ü e t , shi in spui-
G 5 câ-
*54 R uga ts un iî t

catul meu trup , shi pre cum nai socot-


tit â fi lucru nevrddnic â i n t r a , shi â
cina cu pecatdshii in Casa lui Simon
cé lui l e p r d s , ashâ voéste â intra shi
in casa sm eritului shi leprd sului mëa
suflet, shi p re cu m nai Iepadât pre c u r -
va cea p ecatoâsa, qvârea era asse'me-
ne mie , shi au venit de sâu ati'tis de
T in e : ashâ te milostivéste shi spre mi­
n e pec atôsul, qvârele viu, shi me âtkig
de T i n e : shi pre cu m nu teai scârb it
de spurcatele éi bu ze céîe in p u tzite ,
c e T e sarutâ : ashâ nute scârbi nici
de s p u r c a t e l e , shi mâi n ec u rate le m e­
l e , deqvat ale a c e i e a , b u z e , nici de
gura mea cea u r n a , shi n e c u r a t a , shi
de limba mea cea pecatoasa ; ci c ă r ­
bunele Preacuratului tau t r u p , shi a
sângelui tau cehii scump se fie spre
l u m i n a r e , shi spre s f m t z i r e , shi spre
sanatâte ticălosului sufletului, shi tru-
Cunicnecatûrei, 155
• v
p u lu î meu , spre ushuràrea g re u ta tzi-
ï c r p e c â te lo r mêle célor multe , shi
spre p a z a de toate lu cru rile diavolésti*
shi spre gonirea célor r é i , shi spre
o p rire a v icleanului méu o b i c é iu , spre
om o rire a p a t i m i l o r , spre p â z a poru n-
tsilor t a l e , spre adâogerea dum nez eés-
Gului tau d â r , shi spre inpartasirea in-
p e r a t z i e i tale , qva nu ca cum ashu î i
farde grije viu catra T i n e D m ne D m -
n e z é u l meu ; ci nadasduindume spre
bunatatea tâ cea n e s p u s a , shi p en tru
qvâ se nu fiu in multa vré me departât
de in p reü n â rea t a , shi se fiu mancât
de lupul ce l in t z e l e g a t d ri u : p entru
âcéea me rog T i e , pre c u m ésti numai
singur sfant stepane sfintzéstemi t r u ­
p u l , shi sufletul, m i n t e a , shi innima*
roarn ntâele, shi pânte cele, shi. me ino»
éste pre ste t o t , shi ra d acineâza frica
tâ i n t ru madularile mele , shi sfintzi»
Q 6 rea
15 6 Rugatsune

re a ta o fa neluoata delà mine , shîmi


fii mie folossitdriu , slii adju tatoriu î n ­
dreptând in lume v ie â tz â m e a , shi in-
vre d n ic in d u m e â sta dea D reapta tâ :
p e n tru rugatsiinile P reacurate i M aicii
tale, shi ale sîugitd rilor tai c é l o r farde
t r u p , shi p re a c u r a t e l o r P u t é r i , shi a
tu turor s f i n ţ i i l o r , qvârii din véc i au
fă cu t celff plăc ute Ti'e. Am in.

A l t a Rugatsune.
S t e p a n e D m n é D m n e z é u l ndstru Ise
X s e ce l ce singur ai putére â erta p e ­
câtele , qvâ un bun , shi de oameni
i u b i t d r i u eârtami céle ce am greshit
eu s t i i n t z a , shi c u n e s t i i n t z a , shi me
invre dnicéste farde ossinda atne i n ­
p re u n a D m n ex e èstilo r , preaman'telorî,
shi p r e a c u r a t e l o r , shi de v iea tx a fa-
ca to âre lo r tainelor t a l e , nu spre gre u­
tate, n ici spre munca, n i c i spre ad â o -
gerea
CumeKScaturei .

g er ça p ec âlo r : ci spre c u r a t z i 'r e , shi


spre sfintzfre , shi spre logodirea v ié-
t z i i , shi inp e ra tz ie i c e v a se fie 5 spre
z,id , shi a d ju to riu , shi spre iz g o n i r e a
c e l o r p ro t i v n i c i : spre pérdere a p e c â -
telo r mêle c é l o r multe : qve T u ésti
D m n e z é u l nulei , shi al i n d u r ă r i l o r ,
shi al iu birei de oameni , shi T ie ma*
ri r e inaltza m din pre una cu Tâtal, shi
Cu D uhul s fa n ţ, acum shi p u rurea *
shi in v éc ii , v ec ilo r . Am in.

Shi qvand vei mérge sete cumineci ţi*


Rugatsünea aceasta.
C r e z D m n e , shi m a r t u r is s e s c , qve
T u ésti Xs F i i u l lui D m n e z é u ce'lui
v iu , qvar ele ai venit in lum e, se inan-
tu ésti pre cei pecatos hi , dintru qvâ-
r i i ce l din taiu sint éu. C r é z , qve
c e eâit cu a d e v e rit éste ensushi p r e a ­
curat tru p u l tau , shi énsushi prea cin-
G 7 su t
î 5§ ' K u g a tsu m le

eti't sângele tau. Pentru acéea me rog


T i e milueste me , shimi eârta , shiini
slabeste greshâlele mele ce'le de voe >
shi farde v ô e , care am făcut cu c u -
ventul, sâu cu lucrul, cu shtiintza, sâu
cu n e s t i i m z a , cu p r i c e p e r e a , sâu cu
gân d u l, shime inv re d n ic e ste farde o s ­
sinda seme inpréun cu p re a c u r â t e tâi-
nele tâle spre ertârea p e c â t e l o r , shi
spre -vieâtza de vec i. Am in.
C in ei tâle céii de taina âstazi f i -
iul lui D m n e z é u partâshu me prim éste,
qva nu vdiu spune vrasmâsilor tai tâi-
nâ t â , nici serutâre vdiu dâ T i e qva
lu d a , ci qva talhâriul marturissindu-
me : pomene'ste me Dmne intru inpe*-
ratiea tâ.
JNuspre judecata , sâu spre ossin­
da se fie mie pre acurât trupul t a u ,
shi preacinstit sângele tau : ci spre er-
tâ-
Cumenecatûrtu /59

t a re a pecatelor., shi spre v iea tz a de


v é c i . Atnin.
A p o i mergi shi te cumineca0

R ugatsuni d a p a C u m en ec atu rat

Bupace te vei cumineca, din inima se


\ici :
M ărire Tie Dinnezéule , M ărire Tie
Dm nez euie, Mărire T ie Dmnezé-uie,
j^yjïultzem e'sc T i e D m n e D m n e z é u l
m é u , qve n u mai iepadàt prenu'ne p e -
e a t ô s u l , ci partàshu â fi sfînczirilor ta­
ie mâi î n v re d n ic it. M u l t z e m é s c , qve
p re mine nevrednicul à me in preuna
pre a c u r a te lo r taie , shi ceréstilor da­
ru r i mâi înv rednicit : ci Stepane iu b i-
tô ri u l e de oameni , qvà rele p e n t ru nôi
ai m û r i t , shi ai i n v i e a t , shi neai dă­
r u i t no ao aceste înfricoşate , shi faca-
toa-
l 6o R u gatsu nile

t c a r e de vieâ tz a T a i n e , spre facerea


de b i n e , shi spre sfintzire a sufletelor,
shi tru p u rilo r noastre : da se fie a c e s ­
te shi mie spre tamadufrea s d t i e t u l u i ,
shi trupului , spre gonirea atot vras-
mâshului , spre luminarea och ilo r i n i ­
mii m ê l e , spre in pacârea sufleteştilor
mêle p u t é r i , spre c r e d m t z a nerushinâ-
ta , spre dragoste n e f a t z a r n i c a , spre
p linir ea i n t z e l e p t s ü n e i , spre pâz.a po-
ru ntsilor t a l e , spre adâogerea dârului
tau celui D m n ez ees c , shi spre u n i ­
rea inpera tiei t â l e , qvâ intru sfintzi-
rea tâ c u acele lan d p ă z i t , se pom e-
nésc darul tau puru rea , shi dupac éea
se nu mâi v i é z mie , ci T /e step an ului
n o s t r u , shi datatô riu lui de b i n e : shi
ashâ esVtind dintru aceasta vie â tz a se
merg intru nadésdea v i é t z i i ceii de vé-
c i , intru odihna cea de p u r u r e a , u n ­
de éste glasul laudatôrilov célor farde
s far-
Cumenecaturei . i6 l

s fa rsh it, shi dulceatxa cea netre ca to a -


r e âc elor ce ved nespusa frumsétzea
fé tz ii t a i e : Qve T u ésù dorire a cea
nespusa âcelor ce te i u b i s e pre I ine
X s e D m n ex é u l n o s t r u , pre q vârele
te maréste toata fapturâ in veci. Amin»

A l t a Rugatsüne.

T r u p u l tau ce l sfanţ D m n e Ise Xse


D m n e x é u l m é u , semi fie mie spre v i -
f i â t x a , shi spre s f i n t x i r e , shi sângele
tai c e l scutnp spre ertâ re a p e c â t e l o r ,
shi spre v i e â tz a de v e c i , shi se fie
mie tivharistiea âceâsta spre bu c u r ie ,
shi spre sanatâre , shi spre vesselie ,
shi lâ infricosâta â doa venire me î n ­
vre d n ic eşte premine pecatôsul se stau
de â dre apta marirei tale p e n t ru ru ga -
tsunile P re a cura te i M aicii tâle , shi
ale tuturor s f i n ţ i i l o r . Amin.
Acum
i fcs R ugat sünile Cumentcatûreu

Acum s l o b o z i t e p re r<5 bul tati


stepa ne dupa •cuventul tau in pace, qve
v ez ura c5 chii mei mamuirea t a , qvâ-
re a ai gătit înaintea fétzii tuturor n o ­
ro a d elo r. Lumina spre descoperire
n e a m u ri lo r , shi mărire noro dului tau
JsrâiI,
A p 6 i\ Sfinte D m nezeule 3. M ărire
Tâtalui &c, Shi a c u m , &c. Prea
sfanta T r ô i t z a &c. Tatu! nostru &c0

S farshitu l R v g a ts u n ilo r -Cum enecatur eu

, GaesMsseeseessţseseeeQeMQSfiMASMasess

.Alte Rugatsüni de mülte tréb l

RugatsMne, qvand ai gânduri urite*

I C ^ m n e D m n e z é u l e , intre âcuî mani


éste intemplârea mea, primeşte me pre-
mine dupa mare mila tâ, shi nu me las-
i t multe trébi .

sa se per intru fardelégile mêle , sûu


se urinez, v o e a , shi poftele trupul ui
céle i n p ro tiv a duhului. Z id irea ta sine
e u , shi lucrul manilor t a l e , nume u r-
g i s s i , n u te întoarce decatra mine.»
milostivéste te, shi nu me defaimâ p re -
mine , nume lepadâ , qve n epu tin cios
s i n t , shi lâ T în e atn scapât scu titô riu l
méu B m n e z é u l e . V i n d e c a suiietul méu,
qve i r a gresît T:e* -Mantueste me p re
mine p e n t ru milâ t â , qve spre T in e
mâm aruncat din tin eré tx e le m ê l e , se-
se rushinéxe céi ce c u lu c ru r i necu-
vioâse , shi c u gânduri urite , shi cu
chipuri strieatsoâse se nevoésc se me
despârta de catra T ine. D e p a r t e â z a
delà mine toâta intinatsunea,, shi re u -
t â t e a , qve numâi T u unul ésti s f a n t v
T u unul ésti târe , unul nemuri ttSriu 4
s in g u r ai putére n ec uprinsa , shi priti
T in e asuprà diavolului, shi â suprâ t%-
berii i
ï64 R u g a ts v n i

b e r ii lui se da putdre , shi tarie. Q.ve


T f e se cuvine toata m a n r e a , putére a ,
shi inchinatsi'nea T â ta lu i , shi F liu lu i,
shi sfanţului D u h , acum shi p u ru r e a ,
shi in v éc ii v e c ilo r . Amin.

R ugatsù ne p e n t r u . hrdnn a, shi p en tru


celc de t r e b u i n t \ a .
j O m n e z é u l m i l e l o r , shi al in d u rări­
lo r , cel. ce ai nreut m a r i , shi m inu­
nate , ce lce prin M oisiiu ai scos p re
Isrâil din robiea cea amara alui F a r a ­
on , cu mana tâ cea drepta nevatamât
p o v a tx u id u l lâ patnentul fa gaduintzii :
ce l ce p r i n pâsseri ai hrannit spre sâ-
tiu mulţime mare de norôd in pustie
îieroditoâre : ce l ce âi ploât mânna
q vâ néste apa din i z v o r u l cel puru rea
c u r g a t d r i u : cel ce âi făcut peâtra cé
vertoâsa â i7.vori i z v d a r e de âpe , shi
jore t o t z i céi insetosâtzi de prisosit
eai
de multe tribu l 6g

eai adapât: asâ shi acum c u obishm u-


ta bunatâtea shi iubire a tâ de oameni
hrannéste me shi pre mine. Daini c e ­
le de t r e b u i n t z a , shi me îndestuleaz ă
c u cele ce sint spre slusba , shi spre
h r â n n a , shi spre t r e b u i n t z a mea ar a-
tand shi in tru mine minunile tâle ce'-
le m a r i , slii me hrannéste pre m ine
spre sâtiu c u blâgoslov«niea bunata-
tz-ii tâle, qve toate sint T ie cu putin-
t z a . Ashâ D m n e Dm nez e'ul n o s t r u ,
ce l ce ai hrannit mii de oameni c u
p u t z i n e pani in p u s t i e , hrannéste me
shi p re mine acum cu m ilostivirea ta
ce a negrăită , shi nu tré ce Cu vederea
rugatsunile mêle ale pecardsului shi
n e v r e d n i c u l u i , qvâ sese mareasca p r e a -
sfant numele tau âl T â t a l u i , shi al F i -
i u l u i , shi âl sfanţului D u h , acum shi
j u i r u r e a , shi in v e c i i v e c i lo r . Amin*

Ruga*
R ugatsüni

R ugatsüne lâ toata b o â la , shi nepït»


tint^â.
S 3 mne ato ttziitoriule D oftorul sufle­
telor , shî âl tru p u ri l o r cel ce sme*-
résti, shi i n d l t z i , c é r t i , shi eàresh ta--
maduésti premiu e p ecatdsul shi n e^
V re d n ic u l r o b u l tau c e l bolnâv , shi
neputinciôs c e r c e t e â z e m e cu mila tâ ,
tinde b r â t z u l tau cel plin de tamadm--
re , shi de dofton'e , shi me tamaduës--
t e , re dic àndu me din pat, shi din boa-
la : ce arta pre D ùhul neputintzi'i , dc-
p arte âz e delà mine toata batâea , toa­
ta d u r e r e a , tôâta rânna , shi vatama*
tura , toate fr ig u r il e , ski t r e m u r a r e a -,
shi tot réul : toate p e c â te le , shi fa r-
delégile, qvàre sint in tru mine slabés-
tele, l â s e l e , eârtale p e n t ru iubirea ta
de oameni. Ashâ D m n e mite indura
de zidire a t a , ci te m i lo s t i v ë s t e , shi
Sinde mi'la 9 shi adjutôriul tau intru
X se
de m u l t e t r i b i. 167

Xs ts D m n u l n o s t r u , cu ca rele b i ­
ne ésti cuy-entât , cu p r e a s f a n t u l , shi
b u n u l , shi de v i e à tz a fa catd riu l D u ­
hu l t a u , âcum shi puru rea , shi in v é -
c ii v e c i lo r . Am in.
Rugatsunea celui ceva se ca îa to r is ca ;

jD^mne D m n e z é u l nostru , ce l ce ai
că lătorit câlea cea ade verâ ta, shi v î <3
Cu sluga tâ TôsiV, călătoreşte in p r é -
una shi cu mine rd bul t a u , shi mg
âpara de tot v i f o r u l , shi b an tu e âlaa,
shi pac e , shi ad jutoria bun rendues»
temi se p o rt gn'se de toata dreptatea
urm ân d poru ntsilor tale : shi bine vo*
éste se me întorc pîin de bu n a ta tz ile
c e r e ş t i , shi pamantésti : qve â ta éste
i n p e r a t i e a , shi p u tere a , shi mărirea
â T a t a l u i , shi â F i i u l u i , shi â sfan­
ţu lui D u h ; acum shi p u r u r e a , shi in
Y-écii v é c i lo r . A m in,
Ruga-
r 68 Mugatiuni

R ugatsûne pentru dobandîrea adjuto-


viu lu i, shi darului lui Dmne%éü Li
ceasul m o r t ţ i i .
!M.arindute T e m ărise p re T i n e D m ­
n e , qve âi caurât spre sm eriniea mea,
shi nu mâi incue ât in manile vrasmâ-
s h i l o r: ci âi mântuit din nev o i sufle­
tul meu. Shi acum T e ro g Stepane
qvâ in ceasul m o r t z i i m i l e seme a c o ­
p e r e p re mine manâ t â , shi se vi e
p reste mine milâ tâ , qvâ se nuse t u r­
b u r e sufletul meu : qvand cu dure re
v â ishi din ticălosul meu , shi s p u rc a ­
tu l trupul â c e s t â , qvâ nu cumva v i -
cle â n u l sfât a c i l u i p r o t i v n i c sel i n t i m -
pine p re e l , shi sel in p ed e ce intru
intunere c pentru p ecâtele cele făcute
de mine cu scii'ntzâ , shi cu n e s c ii n -
t z a in v ieâ tz a âceâsta. Milostiv fii
mie s tep an e , shi se n u v a z a sufletul
«néu întu neca tul chip al v i c l i n i l o r drâ»
de inulte tribu

ci : ci sel eâ pre dénsul angerii tai


Cei st ra l u c it z i, shi luminâtzi : da m ări­
re numelui tau celui s f a n t , shi c u p u ­
tere a ta me re dic a la dm nezeeâsca tâ
judec âta. Qvand me ve i j u d e c â , se
nu me apuc e p r e mine mana D om nu lui
lumii âcêstiea , qvâ se me siîrpe pre
mine pecatôsxil intru adancul eâdului :
ci stai langa mine, sbi fii mie man tui-
t<5 riu , shi sprijinitoriu : p en tru qve
m uncile acéste trupésti vesselie sint
r o b i l o r tai : milueste D m n e suiîetul
m éu ce l intinât e u pâtimile v i é t z i i
ac éstiea , shi cur ât pre él prin p o c a -
i n t z a , shi p rin marturissire el prime'-
ste : qve bine e'sti cuve ntât in ve cii
v ec ilo r . Amin.

H
170 Rugatsune

JRugatsum pentru dobanairea delà D m -


n t \ é u dar a in v at'ii carte, sau limbi„
Sfinte Dtnnezeule &c4 3. Prea sfanta
T r ô i t z a , &c. T âta l nostru, &c*
A p o i aedste tropar e.
P r e c u m ai venit in mis focul u c e n i c i ­
lor tai m a n t u i t o n u le pace d a n d u l e ,
ashâ vino shi tâ noi, shi ne mantueste»
P r e u c e n ic ii tai céi ne ca rturâ ri D u ­
hul tau ce l sfanţ iau făcut i n v a t z â t z i ,
X se D m n e x é u l e , shi ca un a to tpu-
te'rnic prin inpreunârea lim bilor celor
ossibite , toata re tacfrea oau stricât.
C u limbi străine pre u ce n icii tai iai
in oft Xse qvâ se te propove duéasc a pre
T in e cuvént, shi D m n e z é u , qvârele su­
netelor noastre da mare mrla»
M ărire.
In pe ràte ctvésc mangaitoriuîe, B u ­
lbul adevărului , qvârele pretu tindéne
i s t i , shi toate lc umpli , visti£ riu ţ
buna-
i e multe irebi.

Bunatatzilor, shi datatoriuie de vieâ-


tza v ino , shi T e salaslueste intru
fl<5 i , shi ne Curatza de toata spurc a1--
t s u n e a , shi m an tues te Bunule suflete^
le noastre.
Shi acum.
Usha milostivirei tale deschideo noaor
B inecuventâta de Dmneze'u N a s c a -
îoâre, qri se nu per /m , eéi ce nadas-
duim in tru T in e ; ei prin T in e sene
in ancuini de n e v d i , q v e T u éstl mau**'
suirea neamului crestine'sc»

A p o i R ugatsunile aceste.
.ft-i^mne Ise Xse D m n e z e u l nostru, cei
c e prin darul p re a sfanţului tau Duh ,
q vâr ele in limbi de foc sân p o g o n t
.în inimile celor d o is p ra z e c e A p osto li,
ade verâ t ai lă c u it , shi deschiz indule
gura iov , au în c e p u t a grai î 11traite
Aimbi. E n s u t z i D m n e îse Xse Dmne«
H 3 se'ul
173 Rugatsüni

z é u l nostru, p re aceîdshi sfant al tau


D u h trimi'tel shi intru m i n e , shi in
u ré ch ile inimii mêle c u mana tâ scrie
in v atza tu ra cea buna , shi folossitoa-
r e , qvâ se lâud , shi se măresc pre a
sfant numele tau in veci. Amin.
Dmne tse Xse D m n e z é u l nostru c e l
ce ai luininâf inim ile c e lo r d o a o z é c i
shi p a t ru de Betrani, shi aie s fm t z i l o r
tai uce nici, shi A postoli, shi aie sfi'n-
t z i l o r E v ângelis ti. T u ce l ce ai des-
t e p t â t , shi ai luminat pre sfanţul an
taiul m u c e n ic Stefân, E nsuti shi 3 Cutn
inima mea robului tau o lumineaza 9
p e n t ru rnga tsunile p re a b i n ec u v en tâ-
tei stepanii noastre de D m n e z é u ÎSas*
ca t o a v e i , shi pu ru r e a Fetsoare i M ă­
riei : C u putérea cin stitei , shi de v i -
eâ tza facatoarei C r u c i : P en tru ru g a ­
tsunile m ân t u l u i P r o r é c inâintemerga-
t d r i u l u i , shi b o te z a té rin lu i Joann»
de midie trêbi . 173
r l e sfi ntzilor m ă r i ţ i l o r , shi intru tot
laudâ tilor Apostoli : Ale sfanţului A -
postol M a t h i a , shi ale s f i n ţ i i l o r m u ­
c e n i c i A g â p i t , P r o c ô p i e , F i l i t , shi
ale tu tu ro r s f in tz ilo r. Qve T u ésti
lumina sdfletelor, shi a t r u p u rilo r noa*
s t r e , shi T i e mar/re i n a l t z a m , in p re-
una c u ce l farde înce put al tau P ă r i n ­
te , shi cu Preasfantul, shi Bunul, shi
de v iea tz a F a c a t d ri u l tau D u h , acum,
shi pu ru rea, shi in v é c u v e c ilo r . Am in.

R u g a tsu n e catra P rea sfanta Troit^a,

J Prea sfanta T'rditza , Srepanie de o


fiintza inperatie nedespartzita, c e e a ce
i*sti P ric in a tu turo r bunatatilor , bine
voéste shi pentru mine p ecatosul, în ­
t ă r e ş t e , shi intzele ptz éste in iţia mea,
shi şterge toatrf intinatsunea mea , shi
lu m in e â z a gândul m e u , qva tot de a
174 Mu g a i s uni

inia se marésc, shi se te lâud, srhî s e ­


ine inchin T ie , shi se x ic : unul sfanţ,
ilnul Dom n Is Xs in tru M a n re a lui
jP m n e z e u Tata lui. Amin.
N ades dea mea este T atal, scăparea
mea éste Fi'iul, acoperementul méu
és-te Duhul sfanţ : Ţroitza sfânta M ă­
rire Tie..

JRugatsune p r e s te to t ,catra Di/ine^eu*

Ilnperâte ce résc , p re credinciosul In-


perâtul nostru intarestel : credi-ntza
o intarféste, pre pagani inbla-nz,éste ,
lumea o inpâc a, la ca sinii nostru bitiel
pazêste: pre cei naai nâinte repaosâtzi
F arin txii, shi F râtzii noştri in lacâsbu-
rile Drépt-z/vlor a ş h â z e i , shi pre IN oi
i n t r u pravoslâiţiica, c^edintT-a, shi in»
tru marfurissir.e ne piitoiéste , qvâ un
bun , shi de oameni îifbitoriu» Amin*
i c multe trêbi,

Rugatsùnea catra sfanta de Dmne%eu


Nascaloarsa , gvanà ésti in vrea
nevoc*
S?re* sfanta Stepana ajutatoarea lu-
£nei, shi nadesdea C h r e s t i n i l o r , P r e
T i n e acum T e r o g , shi T ie , cé ea c e
ést'î buna, m î cuc e re sc : p e n t r u mine
ce l ce ara g r e s h i t , shi si-nt desnadas-
d m 't , fa m ilostiv p r e F ii ul tau., sh i
© m n u l , de D m n e x e u N a s c a t o a r e , qve
-a; p u t ère eu in d raz n ea îa tâ cea dtf
m aica , qvârea ai catra D e n su l. G r ă ­
b eşte p re acurata , shi fii mislo cito a-
re , shi me scoate din nevoe a aceasta
de ac um p e n t r u milo stivirea m i l e i ,
mi me tréce c u vederea pre mine cel
ce te laud pre T i n e , shi cu -umilin-
tx a c e iu adjutdriul trai.
T o ate nedesdea mea spre Tine o
$$uiu mâîcâ lui Dm nez éw paz éste me
supt acopere ra éntul tau.
H 4 Ste*
17-6 R u g a t suni

Stepana primeşte rugatsunea mea


a rdbului t a u , shi me l'zbaviste din
(©ata n e v o e a , shi n e c â z u l .

j î l t e R ugatsuni catra N ascatoarea de


Dmneiéu-
3ïmperateasâ mea cea p re a b u n a , shi
nadesdea mea N a s c a t o a r e de Dm ne-
a e u . , P rim itoarea s e r â c i l o r , % h i ajuta-
toâre a s t ră i n i l o r: Bucuriea s c â rb iţilo r,
a c operitoârea n e c a sitz ilo r v é z i m i n e ­
ca z u l , v e z i m i n e v o e a , shi scarba ;
ajlitanii qvâ unui neputintsos : hran-
nëste me qvâ p re un străin : n e c à z u l
meu shtii , desleâgal cura vrei , qve
mt ara ait adjutoriu afâra de T i n e ,
nici â\ta folossitoâre de grâb, n i c i al­
te mangaitoàre buna : ci numâi p re
T i n e , o M âica alui D m n e z e u , qvâ s e ­
ine p a z i s t i , shi sem't ac operi in v i ­
cii v e c i lo r . Am in.
A lte
de multe t r i b i % 177

A l t a R ugatsune catra S. Nascatodrea


de D m n eiéu .
ÜBucurate împerateâsa Maica* milii vi-
e â t z a cea dulce , shi nade'sdea noâstra.
B u c u r a t e , catra T i n e strigam n<5i fiii
cei i z g o n i ţ i i â E v e i . C atra Tine c a u ­
tam suspinând, shi plangend in t ru ac eas­
ta vale a p lâng erii : vino dar mangai-
toârea noastre, shitz intoarc e milostiv-
n i c i i tai ochi spre n<5 i , Shi p re Is b i ­
ne cuventâtul r<5 dul p an te celu i tau du-
p a izgonire a aceasta milostiv mii arata
m ie, o in dura ta, shi milostiva. O pre a
d u lce Fetsoâra M arie roâga te pentru
îiôi preasfanta de D m n e z é u N a s c a t o a -
re , qvâ se ne î nvrednic im fa gaduintze-
to r lui Xs. Amin.

H 5 Canr

^ Câ . 2
R u g a t suni

Cantare jedlnica catra p rea sfanta


D m n eţeu N a sca to dre a ,
& ta Maica ca jele plangend
langa Cruce mult lacramand
Qvand Fiiul se restigne*
Sufletul ei cel superac
shi eu durere intnstâf.
I Iau petruns Sâbiea
O triste shi necazsita.
T u acea blagoslovita.
M aica’ unuia nascuit*
Qvârea p langea shi mult jelea
shi trem ur a qvand E a vedea,.
Patima célui născut
Ce om ar fi ne tangui'nd
P r e M a ic a ’ lui îsus vezind
Intra tata chin fiind
Cinear putea fi nejelind
P re M aica lui Hristos privind
Cu Fiiul séu p a th im in d
P é n t ru a omului pec ât
Vezul pre E l in chin bagat
Tru pul lui de chin stricat
P re alséu preadulce baeât
Vezul murind ne mangaeât
^ y a n d El suiietul shau dat
de multe trêbi . *79
M aica i z v o r de iub/re
Fam e se siintzu chinuire
Se plang shi eu eu Tfne
F a se â r z e sufletul méu
J u b in d pre Hristos Dtnnezéu
séi placa intru mine
M âica le milostivéste
R a n a lui Hristos sadéste
T a r e in inima’ mea
A Fiiului tau cel rannit
Cel p en tru mine chinuit
Chinui lui fal pa rte a mes
Fa me cu Tïne a tangui
D e cel răstignit railam fî
Pana ce voiu se traésc
L a n g a Crucea lui a firea
T ie aine însoţirea
la plans bucuvos voésc
A Fetsoârelor Fetsoâra
Num i fii T u mai inult am are
Ci fa se p l i n g ^ u T i n e
Se p o r t alui Hristbs moarte
Shi a pâthimi'i lui soarte
D e rânnei gândind bine
Fa qvâ shi eu se patnnésc
D e Çruçe se nu me lipsise
H 6 S&
R u g a t suni

Shi de scump Sângele Iui


Aprins fierbinte, shi înfocat
lJrin Tine se fiu aparat
In zioa judeczului
F a cu Crucea se me p ă z e s c
Cu Moartea Iui seme intarésc
Shi cu alui dăruire
Qvandu mi vâ muri trupul
F a sémi ca pete sulietui
A raiului mărire.

R u gatsu nile m is ii indinte de p r a n ţ .

T âtal nostru &c» M ă r ir e &c. shi â-


cum, &c. Dmne miluestene 3. D m ­
ne blagosloveşte,
Shi facand Cruce p e s t e Bucate ^ ice,
X s e D m n e z é u l e blag o s lo v eş te Man«
c â r e a , shi beutura r o b i l o r tai , qve
sfanţ ésti totdeauna, acum, shi puru rea,
shi in v éc ii ve c ilo r . Am in.

Dupe
f

de multe trébi. 181

Dupe ce te scoli delà p r a n \ i :


M u l t z e m i m Tîe Dmnexéul nostru,
qve neai saturât pre N d i de bunata-
t x i le tâle céle pamentésti, nu ne las­
sa l i p sitz i shi de ce ré s c â tâ im para-
tfe ; ci p re c u m in m islo cul U c e n i c i ­
l o r tai ai venit M antuitoriule , pâc e
dandule l o r , vino shi lâ noi , shine
mantueste. M a r î r e Tâ talu i, &c. Shi
dcum Oc. D m n e miluestene 3. Dm ne
blâg osloveste.
Bine é cuventât D m n e z e u , c e l
ce ne milueéste, shi ne hranneste din
d a r u ri l e cele bogate, c u al seu dâr ,
shi cu iu b ire a de oameni totdeâunâ ,
acum , shi p u ru rea, shi in v é c i i v e c i ­
l o r . Amin.
înainte de Csina \i*
J ^ ï a n c â v o r s e r â c i i , shi sevor s a t u r a ,
shi v or laudâ p re D m nul, cei ce l ca u­
li 7 ta
R u g a tsu n î .

ta p re D e n su l , vii vor fï in imile îo r


in v e a c u l v ea cu lu i. Amin.
Dmne miluestene 3, Dmne blagoslo­
veşte.
X se Dmnez e'ule blâgoslovéste Man-
c i r e a , sfii beutura ro b i l o r tai , qve
sfant esti totdeauna , a c u m , shi p u ­
r u r e a , shi in v e c i i v e c ilo r . Am in.

D u pe Cina ţ i .
V e s s e l i t u n e a i p re N o i D m n e intru
fă ptu rile tâle, shi intru lu cru rile ma®
n i l o r tale neam bucu rat. In sem nâ-
tusâu pre ste N o i lumina f é tz i i tale
D m ne, datai vesselie in înime mea
din rodul grâului, shi ai v i n u l u i , shi
al untului de l e m n , alor sâu inm u l-
tz.it, c u p âc e inpreuna me v oiu culca,
shi v o iu adormi : qve T u D m ne de
ossébi intru nadesde mâi ashezât.
Mărire &c. Shi acum. Dmne miluési
se ne 3. D m n e blagosloveşte :
de s ara.

Cu N o i éste D u m n e z e u eu d â m l
Iui, shi c u iubirea de oameni, âcum shi
p u ru rea, shi in ve cii vec i llor. Amin.

Kugatsüiii de Sara.

Ma rire T i e Dmnezeul nostru* Mari*


re T ie .
Im perate ceresc: Sfinte Dmne^eule
g . M a r t r e 'Tat a lui ù c . shi acum &?c.
P r e a sfanta T ro it^a Oc. Dmne mi-
luestene 12. V en itei sene închinam
Im perdtului n o s tr u -Dmnezéu 3 . A p o i
P s a lm u l 5 0 . M ilu e ste m e Dm n e\eu le
dupe mare mila ta &c. Cautele deéste
lâ rugatsunile D im in e tz ji fo a e a 1»
shi 6 . A p o i P s a lm 6 y»

l£ 3 mnezéule spre aju toriul meu eâ


aminte ; Dmpe, qvâ sémi ajuţi mitf
gra®
l§4 R u g a t s uni

grăbeşte, sese r u s h i n é z e , shi se;.e in-


fr u n t é z e cei ce cânta sufletul m e u ,
sese intoarc a înapoi, slii sese rushiné-
2,e cei ce voésc mie réle . Intoarca-
se indâta rushinanduse cei ce z i c mie:
bine bine. Sese bu cure , shi sese ves-
s e l e i s c e de T in e tot7,i ce i ce te c a u ­
te p re Tine D m n e z é u l e , shi se zic a
p u ru r e a ; mareâsca se D m n u l , ce i ce
i u b esc mântui rea tâ. Jâr eu ser âc sint,
shi mishel, D m n e z é u l e ajutami. A j u -
t ô riu l m é u , shi Iz b a v i t o r i u l meu ésti
T u , D m ne nu zăbovi.
M a i î r e in tru céi de sus lui Dm-
îi e z é u , shi p re pam ent p a c e , shi i n ­
tre oameni biîne voire. Laudannite,
b i n e te c u v e m â m , in ch inam une tie ,
marimute pre Tine , m ul tz em im T ie
p e n t r u mare mila tâ. Dmne In parâ te
c e r é s c , D m ne D m n e z é u l e , Părinte a
t o t tz iito r iu le . D m ne F iiule unule nas®
Ci'it
Je sdre• 185

e u t Tse X s e , slii sfinte D u h u l e . D m -


îie D m n e z é u l e melushelul lui D m n e ­
z é u , F i i u l Tâtalui, ce l ce redi'ci p e -
c â t u l Uimei. Priméste ruga tsunile noa­
s tre c e l ce shézi de a D re âp tâ Tâta-
l ui, shi ne miluéste pre ndi. Qve T u
ésti ünul sfant , T u ésti linul D om n
Is X s intru marfrea lui D m n e z é u T â ­
t alu i, Am in. In toâte zilele bine te
Y o m cuventâ, shi vom laudâ numele
t a u in véc, shi in vec u l véciilui. D m ­
ne scapâre te âi făcut noao in neam,
shi in n e a m , eu am zis ; D m n e mi-
iu e s te me, v in d ec a sufletul meu , qve
àtn greshit T ie . D m ne lâ T in e âm
scapàt, in v a tz a me se fâc v 6 e a tâ, qve
T u ésti D m n e z é u l méu. Qve la T î -
ne éste izv o ru l v i é t z i i , intru lumina’
tâ vom vedea lumina. T in d e milâ ta
c é l o r ce te cu nosc pre Tine,
Invrednicéste ne D î n n e i n noaptea
âc eâs-
*8 * Rugatsûni

ac easta’ farde p ec ât se ne p azim n<5L


Bfne ésti cuv.entât D m ne D n m e z é u i
p a r in t z il o r nostri, shi laudât, shi in-
p re u n e ma rit é numele tau in vec i ,
Am in. Fie D m n e rai la ta spre n<5 iţ
p re cu m am nadesdu/t intru T i n e . Bi­
ne ésti cuventât Dm ne in vâr za me î n ­
dreptările tâle. Bine ésti cu v e n tât ste*
pane i n tz e le p tz é s te me c u îndre ptările
tâle* Bine e'sti cuve ntât sfinte lumi-
m ineâza me c u îndreptările tâle. D m n e
milâ tâ e in veâc, lu cru rile manilor
tâle nule trece cu vedérea. Ti'e se cu­
vi ne l a u d a , T ie se cu vine C a n t a r e a ,
T i e mărire se c uv ine Tâtalui, shi F i -
ijului, shi sfanţului Duh, acum shi p u ­
r u r e a , shi in ve cii v e c i l o r , Amin»
A p o i : Cred intru u nul D m u e z e m
Cdutal fo a e a D u p ’ acea troparele
aceste.
D m nezé.ul P arintzilor nostri., qvâ-
j;ele faci ^pururea c u nôi dupe blande-
de sârea

mzele t£îe, nu depâvta mila tâ delà «oi:


ci pentru rugatsüni le lor in pâc e o
c a rm uéste y i e â tz â noastre.
M ărire.
C u sfîntzii fa odihna Xse suflete-*
l o r ro b i l o r t a i, unde nu este duré re ,
n i c i întristare, nici s u s p i n â r e ; ci v i -
e â t z e farde sfarsit,
Shi acum.
P e n t r u rugatsunUe D m n e tuturo r
a f u n z i l o r , shi ale N a sc atoârei de Dm»
n e z é u pac ea tâ da o n o 3 o, shi ne man*
tueste qvâ un indurat.
/ i p o i : D m n e milueste ne 49»
Shi R ugdtsunile aceste :
N e s p u r c â t a , ne î n t i n a r ă , nes tri-
câta, farde prihânna curata Fetsioâra
a lui D m n e z é u mire.âssa, Scepana, qvâ*
re a p re Dm nezéu cuve nţul cu oatne*-
ai i prin prea m a n t a nâshterea tâ lâi
u n i t , shi firea c e i lepadâta a n ea m u ­
lui
188 R u g a t suni

Ini no stru en céle ceréshti oai in p r e -


un ât : céea ce singure ésti nadejdea ce­
l o r farde nadéjde slii celor b i r u i ţ i i a-
jut atoâre : G â ta ’ folossitoâre c é l o r ce
âleârga lâ T in e , shi tuturor creshtini-
lo r scapâre : N u te scârb i de mine p e -
catosul, shi spurcatul, qvârele c u u r i ­
te gânduri , shi c u c u v i n t e , shi cu
fapte p re mine toc n etre b n ic mâm fă­
cut, shi prin lene dulcetii v i e t rJ i cu
voea rob mâm făcut : ci qvâ ce ea ce
ésti Mâica â iu b ito riulu i de oameni
D m n e i é u , milostivestete spre mine p e -
c a t o s u l , shi c u r v â r i u l , shi priméste
rugatsunea m e a , qvârea se âducé T i e
din b uze spurcate, shi p r e F ii u l ta u ,
shi stepanul nostru, shi D m nul eu in -
d r a z n e â l â tâ, qvâ o M âica c u p r i n z i n -
d u l , r o â g a l , qvâ semi desc hiz e shi
mie milostivirile céle i u b ito a re de oâ-
meni ale b\m atatzii s â l e , shi trecân d
g re-
i e sare.

greshalele mêle cele nenum erâte, seme


intoârc a la p o c a i n t z a , shi lucra toriu
p o r u n c i l o r sale cu vios se me arate.
Shi fii langa mine p u r u r e a , qvâ o m i ­
l o s t i v a , shi iubito are debine, intru â-
ce asta îideqve v ie a tz a de âcum calda
folossitoâre , shi adjutatoâre, năvălirile
p r o t i v n i c i l o r oprindule ? shi lâ p o c a -
i n t z a in d reptan du me : shi in vre mea
eshirei mêle thicalosul meu suflet p a-
z i n d u l , shi întuneca tele chipuri ale
v i c l e n i l o r draci departe delà D e n s u l
goni ndul e , shi in zio a infricoshâ tei
j u d e c â t z i de munca cea veşnica iz,ba*
v i n d u m e , shi Man'rei ceii negrăite â
Fi'iului tau , shi D m n e z é u l u i nostru
mosteân p re mine aratandume , qvârea
se o shi dobândesc Stepana’ mea pre a-
sfanta de D m n e z é u N asc atoâre p r i n
m ijl oc ir ea tâ, shi sprijineâla : cu da­
r u l , shi c u iubire a de oameni a unuia
nas-
%9 o R u g a t su n i

îl a scut' Fii ul ui tau, Dinu uluî, shi D m -


n e z é u l u i , shi nrantuitoriului nostru îs
Xs« qvar uia se cuvine marirea-, c i n ­
stea, shi inchinatsunea în pteuna cu ce l
farde început alui Părinte, shi cu prea
bunul, shi de vieâtz a Facatroriul D u ­
hul Iui , acum , shi p u rurea , shin in
vec ii v e c ilo r . Am in.
Shi ne da noao Stepane c ë lo r ce
mergem spre somn odina trupului, shi
sufletului , shi ne paze'ste pre noi de
întunecat somnul pe c â tu lu i, shi de toa­
te întunecata , shi cea de noapte p a ­
tima’ d u l c e t i i , ashdze intaritar ile p a ­
timilor, stinge săgeţile vicleanului c e ­
le aprinse, cele p o rn i t e a suprâ noâ«
stra cu vi cleşug. Z b u r d a r i l e tru p u lu i
nostru le potoléste, shi tot gândul n o ­
stru cel pamentésc, shi trupesc 1’ ad o r­
mi, shi ne darudste noao D m n e z e u l e
minte deshteptâta , cu get curat, in ima
tréir
Je sdra. 191

trea za , somn uşor, shi de toata n a l u -


c/rea satânii nestramutât. Shi ne şco a­
la pre noi in vremea rugatsunei , in-
ta r i t z i intru po ru ncile tâle, shi ad u c e­
rea aminte de judec atzile tâle intru
noi nestricâta avenduo. C uventare de
m arirea tâ in toata noaptea noao ne
darueste , qvâ se laudam, shi bine se
c u v e n t a m , shi se marfm prea cinstit,
shi de mare cu v i î n t z a numele tan al
T â alui, shi âl F iiu lu i, shi âl sfanţului
D u h , acum shi pu rurea , shi in v e c i i
v e c i l o r . Amin.
P re a marita pururea Fetsoâra, Bl-
n e c u v en tâta de D m ne ze u N asc atoâre
du rugatsunea noastra lâ F iiu l tau, shi
D m n e z é u l n o s t r u , qvâ se mantueâsca
p e n t r u Tine sufletele noastre.
N adesdea mea éste Tâtal, scapâ-
r e a mea este Fiiu- 1 . Ac opere m e ntui
ineu éste D u h u l sfant, T ro i t x a «fad-
ta mărire T ie ,
193 Rug&tsuni

Dmne miluéstene 3. P en tru r u g a ­


tsunile sfîntz.ilor P a rin tz ilo r nostri
D tnne Ise Xse D m nezéul nostru mi-
lueste ne pre nôi. Amin*
P re ce i ce ne u r é s c , slii ne fâc
strambatâte noao , eârtai D m n e célor
ce ne fâc bane, fale bine.- Frdtzilor],
shi R u d é n ilo r noastre daruestele c e ­
re rile céle catra m â n t u i r e , shi vied-
t z a vésnica. Pre céi Ce sint intru ne-
p u t i n tz e , shi in boale c e rc e t e d z é i, shi
sanatâte le darueste. P re cei din mare
ocarmuestei , cu cei ca latori i n p re u -
na calatoréste. Im per àtului in oaste
ajutai. C e lo r ce ne s l u g e s c , shi ne
m iluesc ertâre p e c âtelo r daru estele,
P r e céi ce ne au p o ru n c it noao n e y r é d -
n icilor se ne rugam p e n t ru D e nshii, mi-
luestei dupe mare mila tâ. A d u tz i amin­
te D m n e de céi mai nâinte repos dtzi
F a r i n t z i , shi de î r â t z i i n o ş t r i , slii le
fa
de s e â r a \ 193

îor odihna, tinde c e rc e t e â z a iuminâ fe-


tZrii tale» A d u t z i aminte Dm ne de F ra -
t z i i nostri cei r o b i ţ i i , shi iz b ă v e ş t e
p re éi de toata nev<5 ea. A d u t z i amin­
te D m n e de cé i ce âduc r o d u r i , shi
fdc bine intru sfintele taie bes é rici,
shi Ie da lor cére riîe céle de m ântui­
re» shi v ie a tz a veshnica. A d u t z i amin­
te D m n e shi de N ô i s m e n t z i i , shi pe-
Catdshii, shi nevrednicii robii tai , shi
Lumineâza mintea nostra cu lumina cu-
n o s t i n tz i i tale , shi ne i n d r e p t e â z a in
Calea p o ru n c ilo r tale p e n t ru rugatsu-
n ile pre a c u r a te i stepanii noastre N a s-
c a to â re i de D m n e z é u , shi pururea Fe*
tsoâre i M a n e i , shi à le tu iu ro r sfinizi-
l o r tai: qve bine ésti Cjiventàt in v e c i i
v e c i l o r . Amin.
A lte Riigatsuni de s tâ r a ’*
HOm nezéulè ce l vé snic , shi Im perate
toata fă ptu ră’, cel ce mâi invre dni-
Ï Cit
194 R v g a tsu n i

c i t p a n ’ intr’ ac<*st csàs â ajunge* eâ r-


tami pec àtele céle ce ârn fa cut intrti
ac easta z i c u lucrul, c u cuvântul* shi
Curatzéste D m n e smerit sutletul meu
de toata spurcatsunea trupului , shi a
s u f l e t u l u i , shi mi da Dmne intr’ ac eas­
ta noapte a tréce somnul c u p a c e , qvâ'
scu lan d u m o din ticălosu l meu ashter*
nut, b r e se plac sfanţului tau nume
in toa^e zilele vidtî ii mêle, shi se câlc
pre vrasmâshiî mei edi trupeshti shi
p re cei farde trup. Shi me izbavéste-
D m n e de gândurile céle deshârte, shi
de p o ftele cdle véle. Q v’ âtâ éste-
im pera tz iea 5 p uterea , shi m arirea a(
Tâtalu i, shi â F iiu h ii, shi â sfa n ţu lui
D u h , acum shi p u r u r e a , shi in vecii;
v ecilo r. Amin.
D inne D m n e z é ù l nostru! ce am
gre shn intr1 aceasta z i cu cuve ntul,.
e u fâjna, c u gândul, qvâ un bun, shi
iu b i -
de seara #

i u b i to r u l de oam eni, eârtamî: somn cu


p â c e , shi farde b a n t u e â l a , shi farde
s carba daruésthemi. P r e An gerul - tau
c e l âparatdriu trimitel semc â c o p e r e 9
«hi seme paxdsca de tot r é u U Qve T u
’^ s t i p a z i to r iu l sufletelor, shî tru p u rilo r
.noastre, shi T i e m a n r e inftltzam Tâ*»
ta lui-, shi Fii'utui, shi sfanţului D u h y
â c u m shi pururea?, shi in v e c i i v e c i4
lor. Amin.

Jlugatsune catra Angcrulcelpaţitoriuv


A ngerul lui Xs P ă z i t o r i ui meu c e t
sfanţ, shi a c operitdriul su fletu lu i, shi
41 tru p u lu i méu, eârtami t o a t e , qvâre
am greshit in 2,10a de â f z t a z i , shi de
toata v icleniea Vrasmâshului meu cé lui
prott'ivRic me i z b a v é s t e , qvâ cu n ici
u n p e c â t se maniu pre B m n e z é u l
m é u , shi te Toâga pen tru mine p ec a-
t d s u l 7 shi n e v r e d n ic u l rob, qvâ seme
I » iretz*
1 96 Rugatsüni

a r e t z i vre d n ic butiatatfcii y sîiî mîleî


sfintei T r o i t z e , shi M â i c i i D m n u l u i
méu fs X s, shi tu tu ro r sfintzilor. A m in.
Inc hin um e T i e preasfanta T r ô i t z a ,
qvârea ésti de o f i i n t z a , de v i e â tz a
facatoâre,, shi n ede spartzita : P ă r i n t e ,
F l i u l e , shi D u h u le sfinte î c r e z intru
T in e , shi T e m arturis sesc, shi T e ma-
ïésCj m u l tz e m é s c u tz i , shi T e laud, c i n -
stescu te, shi T e p r e a i n a l t z u , shi T e ro.g
milueste me p ré nune n e v r e d n ic u l r ô b u l
,tâu«
Preasfanta N a sc ato âre de D m n e -
a é u , qvârea e u nâshterea tâ ai aratât
tjoao lumina cea ad e v erâ ta, ïmperateâs*-
sa c é r i u l u i , shi a p a m e n t u l u i , Natlés-
dea celot farde nadésde , Adjutatoarea
n e p u tin c io sh ilo r , T u ine âc opére , shi
me âpara de toate nevoile, shi impre-
sura rile sufîetéshti, shi trupéshti, shimi
f/î folossitodre, rogu te, cu pxea puter»
« i c e rugatsmiile taie.
de seara'. 197

N e b iru ita , shi Dmne7,eeàsca p u -


tére a c i n s t i t e i , shi de viea tz a faca-
toâre i c r u c i i D înnului, n u m e lassa p e -
c a té s u l : ci eu p utére a tâ in’ ac o p ere
de toata ispfta sufleteasca , shi t r u ­
p ea s ca.
Toate P u é r i l e ce reşti s f i n ţ i i l o r
A n g e r i , shi sfinte mare P r o n i c u l e J >a-
no B ot exatoi iule. S f i n ţ ii l o r A p o s t o l i ,
P i o r d c i , m u ce n ic i, marturissîttfri, A r -
c h îe re i, P r e o t z i , C uvio si, D re p t z i : shi
t o a t e sfintele m u é r i , Tem a to â re de
D m n e z e u , m uce n it z e , Fetsoare , shi
c u v i o a s e , shi totzi 5 shi toate, qvàrii
à t z i slugit lui D m n e z e u , cum se c a ­
d e , n i g â t z i pre D m n e z é u p e n t ru miiîs
pecato sul.
In numele T ata lui, shi âl F iiu lu i,
gfai âl sfanţului D uh. Amin.

I 3 fn-
Ind ex , sau Scara
tcelor ce se cuprind io tr’ aceasta Carte»

•T O- d u n ate a c e l o r x lo a o sp ra ze ce luni de
pre^t. ânn.
î*^schAlie, o'virea cu p r in d e 5 2 d e dnni,
R u g a t s u n i d e D im in e u tz » * o
• A lte r u g a t s n n i d e B i m f n e a t z a 'g
C iin on u i A c â t h is t u lu i N a s c a t ô a r e i d e D u m ­
nezeu - . _ _ _ ■
C â n o n u l A câth istului catra D m n u i IS X S 35
P araclisu l P r écestii ^,g
C a n o n u l A ngerillu i P azitoriul v ié t z ii «. <59
C a n o n catra S. a q v a r u i n iim e p o r t z i - 79
. R u g a t s u n e c a t r a S. a q v o r u i n a i n e p o r t z i 37
C d n o n catra Sta a q v â rii m im e p o r t z i • 90
R u g a t s u n e catra Sa. a q vârii n u m e p ô r t z i 99
C a n o n catra t o t z i S f m t z ii - 101
Cân< n p e n t r u céi M o rţii - n t
R ugatsu ne pentru cei ra p o jjâ tz i - - 12«
R u g a t s ü n i în a in te d e m artu rissirea p e c â t e l o r *26
S h é p t e Ps-Altm d e P o c a f n t z a - - „ 1 3 7
R u g a ts u n e inâinte d e C um inecătura - 147
Pvugatsuni au pa C um inecătură - - 15#
P v u g a t s u n e , q v a n d ai g â n d u r i u r i t e . - 16%
R u gatsu ne. pentru h râ n n a , shi pentru cele
d e treb u in tza - _ _ - 1 6 4
R u g a t s u n e la toata b oâla shi n ep utintz£ 166
Ruga-
R u g a t s u n s celu i c e v â se ca la to réscu - 167
R u g a t s u n e p e n tr u d o b a n d /r e a a ju tôriu lu i shi
d a r u l u i l u i D m n e z e u lâ c s â s u l m o r t z i i 16%
R u g a t s u n i p en tr u d o b a n d ir ea delà D m n e z é u
d<h- a i n v a t z à c à r t e , s â u l i m b i » . 170
R u g a t s u n e catra P r ea S. T r ô i t z a - - 173
R u g a t s u n e p reste t ô t catra D m n e z e u - 17
R u g a t s u n e ca t r a P r e a S . d e D m n e z e u N a s -
c a to a r e a , q v a n d ésti in v r e o n e v o e - 175
A l t e ru g a tsu n i catra N a s c a t o r e a d e D v e z e u 1 7 5
C a n t i l r e j e i i l n i c a c a t r a P r e a -S1, d e D m n e z e u
N ascatoârea - - - - - >7 *
R u g a t s u n i l e m e s s ii la p r â n z sh i lâ c in a - 180
R u g a t s u n i de Seara . 183
A lte rugatsuni d e Seara - - - 19 J
R ugatsune ca tr a A n g e r u l c e l P a z i t o x i u - 19S
f
*

*
*

# * ■

4 '

V

S-ar putea să vă placă și