Sunteți pe pagina 1din 200

Editatã de Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanþei” Târgoviºte

Colectivul redacþional:

Director editorial: Alina Mavrodin VASILIU.


Coordonare muzicalã: ªtefan CIGU.
Procesare digitalã partituri: Horaþiu CIGU, Cornel MOLDOVAN.
Culegere ºi corecturã texte: Roxana CIGU.
Tehnoredactare: Adriana ANDREIAª.
Corecturã print: Alina Nistor.
Coperta: Andrei VASILIU.

Mulþumim Primãriei municipiului Târgoviºte, Consiliului Local Municipal


Târgoviºte ºi Teatrului „Tony Bulandra” Târgoviºte pentru sprijinul acordat
în anul 2016 la editarea culegerii „100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur”

ISMN 979-0-69490-018-2
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CUVÂNT ÎNAINTE

Romanþa a gãsit, la Târgoviºte, încã din anul 1968, scena cea mai fidelã,
care a respectat-o, a promovat-o ºi a ocrotit-o neîntrerupt timp de 49 de ani.
Aceastã statornicie vorbeºte de la sine despre rezistenþa gingaºei romanþe
româneºti de-a lungul deceniilor, precum ºi despre dedicaþia organizatorilor
târgoviºteni de a adãuga an de an câte o crizantemã de aur în buchetul acestui
mare eveniment muzical naþional.
Marii creatori ºi interpreþi de romanþe au contribuit, la rândul lor, în mod
substanþial la transformarea acestui eveniment muzical autumnal din cetatea natalã
a compozitorului Ionel Fernic, a poeþilor Vãcãreºti ºi a vestiþilor lãutari într-un
fenomen muzical cãruia cronicarii ºi muzicologii i-au dedicat pagini nemuritoare.
Iatã una dintre ele, aparþinând reputatului muzicolog George Sbârcea:
„Departe de a fi un gen istovit, romanþa continuã sã îmbrace aspecte
contemporane, încât se poate urmãri o linie evolutivã în neîntreruptã schimbare,
modificare, adaptare de la cântecele «de lume» ale lui Anton Pann - romanþe ºi ele
în mare parte ! - la ºuvoiul de melodii lirice din a doua jumãtate a secolului trecut,
culminând în «Mai am un singur dor» de Guilelm ªorban pe versurile lui Mihai
Eminescu. Sau de la romanþele lui Eduard Caudella, George Cavadia ºi Gheorghe
I. Brãtianu, la cele de Ionel Bãjescu-Oardã, Ionel Fernic, Alexandru Leon ºi, în
sfârºit, la romanþele lui Ion Vasilescu, Henry Mãlineanu, Florentin Delmar, Aurel
Giroveanu, Nelu Danielescu etc. O recoltã bogatã ºi variatã, care are o istorie ce
meritã sã fie cunoscutã odatã ce ea pare sã înceapã la Târgoviºte, de unde
primeºte impulsuri noi, introducând în circuitul muzical al þãrii zeci ºi zeci de
romanþe (…)
Romanþa s-a ivit purtând pe actul de naºtere pecetea inelarã a poeziei aflate
ºi azi în capiºtea literaturii româneºti. Se spune cã nicio istorie nu face salturi. Istoria
romanþei a trebuit totuºi sã facã salturi fãrã numãr, unele chiar mortale, pentru a-ºi
menþine existenþa. Întâiul salt a fost de la Ienãchiþã Vãcãrescu, care o þinea, în mare
cinste, la mesele sale, la Iancu Vãcãrescu ºi Heliade Rãdulescu. Dupã cel de-al
doilea salt, romanþa ajunge, prin dascãlul Anton Pann, la Dimitrie Florescu,
compozitorul ce-i croieºte veºtmântul occidental cu care romanþa sare la Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti, pentru ca apoi sã ajungã la Ionel Fernic, de sub
inspiraþia cãruia, în douãzeci de ani de cizelare modernã, sã plece mai departe,
strecurându-se printre alte genuri muzicale. Fiecare salt cu traumatismele lui ºi cu
alt rând de cearcãne vinete pe vise”. („Romanþa ºi povestea ei”, Târgoviºte, 1980).
Dacã Târgoviºtea dãduse doi înzestraþi fãurari de romanþe - Dimitrie Florescu
ºi Ionel Fernic, nu trebuie uitate nicidecum generaþiile de lãutari formaþi la ºcoala
romanþei târgoviºtene. Repertoriul acestora avea sã-l inspire ºi pe ilustrul compo-
zitor ºi dirijor român George Enescu, despre care cronicarii vremii ne asigurã cã
ºi-ar fi îmbogãþit celebrele Rapsodii ºi cu acorduri „culese de pe vioara lui Radu

3
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Urziceanu”. Existã însã mãrturii ºi chiar partituri de o inestimabilã valoare, pe care


efortul de a edita aceastã culegere ni le-a oferit ca pe o recompensã de suflet. Una
dintre cele mai vechi romanþe compuse în România, cu autor cunoscut, am aflat cã
aparþine compozitorului Ciprian Porumbescu. Ne dorim sã îi publicãm partitura într-o
viitoare culegere, în semn de preþuire pentru îndelungata istorie a romanþei - gen
muzical pe care ne strãduim sã îl înscriem pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial
UNESCO.
La trecut-i mare, prezentul ºi viitorul romanþei sunt asigurate ºi de creaþiile în
primã audiþie lansate pe scena „Crizantemei de Aur” de la Târgoviºte, cãrora le-au
adus celebritate nu doar interpretãrile memorabile ale artiºtilor care le-au dat viaþã,
ci ºi versurile marilor poeþi Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Coºbuc,
Octavian Goga, Veronica Micle, ªt. O. Iosif, Ion Minulescu, Victor Eftimiu, Cincinat
Pavelescu, Arthur Enãºescu, Otilia Cazimir, Tudor Arghezi, George Bacovia, Mihai
Beniuc, cãrora li s-au alãturat nume noi de poeþi.
Cele peste 200 de partituri de romanþe (recuperate cu mare dificultate din cele
mai diverse surse), dintre care am selecþionat 100 pentru aceastã culegere, aduc
elogiu noilor generaþii de compozitori, poeþi ºi textieri care ºi-au unit destinele
artistice cu cele ale festivalului.
Creatorii dâmboviþeni se aflã ºi ei la loc de cinste în prezenta culegere, cu atât
mai mult cu cât unele dintre romanþele lor au primit laurii concursului de creaþie ºi au
intrat în repertoriile interpreþilor, trecând astfel proba timpului. Creaþiile semnate de
Dan Stoian, Ioan Tomescu, Lucian Vlãdescu, Vasile Puiu Chiriuc, Constantin Perþea,
Marcel Morãrescu, dar ºi cele pe versurile poeþilor dâmboviþeni George Coandã,
Valeriu Cosmin, Constantin Manolescu, Grigore Grigore, Alexandru Stark ºi alþii s-au
alãturat cu succes creaþiilor marilor compozitori ºi poeþi români în miºcarea de
rezistenþã a romanþei pe scena muzicalã a þãrii.
Istoria romanþei, din care fac parte, cu îndreptãþire, ºi partiturile cuprinse în
prezenta culegere, a consemnat ºi dezbateri aprinse - binevenite, credem noi -
susþinute de cei care revendicau romanþa cãtre un gen muzical sau altul, concluzia
fiind, dupã aproape jumãtate de secol, cã romanþa a inspirat celelalte genuri
muzicale, fãrã sã-ºi piardã identitatea. Reputatul muzicolog George Sbârcea, cu
autoritatea-i incontestabilã în domeniu pusã în slujba descifrãrii destinului romanþei,
ne-a asigurat cã începuturile romanþei, în forma ei modernã, pot fi plasate, fãrã
teama de a greºi, în perioada revoluþiei paºoptiste, „în care romanþa îºi afirmã
definitiv locul ºi rostul în categoria divertismentului artistic”. Aflãm din aceeaºi sursã
cã, la mijlocul secolului al XIX-lea, romanþa se rãspândise nu doar în oraºele ºi
târgurile þãrii, ci ºi la sate, evoluând spectaculos, de la repertoriul tarafurilor la cel al
artiºtilor dramatici ºi urcând cu aplomb pe scenele muzicale în spectacole de operetã
ºi de revistã. Devenise, fãrã doar ºi poate, un gen „la modã”. Editorii se întreceau sã
scoatã caiete cu romanþe, iar librarii - sã le vândã! Dupã apariþia radioului ºi, mai
ales, a televiziunii, romanþa a intrat în casele milioanelor de români. Nu este de
mirare cã se bucura de mare succes. Cu aºa „ploaie de stele” pe scena ei, a mai
provocat ºi câte o „Furtunã în Olimpul romanþei”, cum a fost cea pe care cronicarii au
mai numit-o ºi „rãzboiul celor douã crizanteme”, între marile artiste Ioana Radu ºi
Cleopatra Melidoneanu.
Evoluþia romanþei s-a datorat, însã, în mare mãsurã ºi Festivalului Naþional
„Crizantema de Aur” de la Târgoviºte, din a cãrui echipã au fãcut parte, timp de zeci
de ani, Ministerul Culturii, Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din România,
Televiziunea Românã, Radio România. Studioul de Filme „Alexandru Sahia” ºi Casa
de discuri Electrecord au contribuit ºi ele din plin la promovarea romanþei, a

4
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

interpreþilor ºi a creatorilor sãi. Astfel, municipiul Târgoviºte a intrat în conºtiinþa


naþionalã ca o redutabilã cetate a romanþei, care apãrã acest gen muzical de
patrimoniu al culturii noastre naþionale.
Iatã cã organizatorii acestui festival au considerat cã este de datoria lor sã facã
efortul de a edita aceastã culegere cu 100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur
de-a lungul a patru decenii, pentru a le readuce în repertoriile tinerilor concurenþi
participanþi la secþiunea Interpretare a festivalului, precum ºi în cele ale artiºtilor
consacraþi. Mãrturisesc însã cã efortul de a recupera partiturile romanþelor lansate
în primã audiþie la Crizantema de Aur mi-a depãºit cu mult aºteptãrile, întrucât
aveam sã constat cã, din motive cãrora cu greu le pot gãsi o scuzã, s-au pierdut
sute de partituri de romanþe, orchestraþiile lor ºi, odatã cu ele, adevãrate pagini din
istoria muzicalã a acestui mare eveniment naþional. Am apelat, în acest demers, la
surse private ºi publice, la compozitori, textieri, interpreþi, precum ºi la familiile
acestora, fãrã a avea cumva pretenþia cã le-am epuizat. Tocmai de aceea, pe
site-ul www.crizantemaaur.ro am precizat cã lista rãmâne deschisã ºi toþi aceia care
deþin partituri ale unor romanþe lansate la concursurile de creaþie sunt invitaþi sã ne
contacteze ºi sã ni le trimitã.
Doresc sã aduc mulþumiri celor care au rãspuns cu deosebitã promptitudine
apelului meu: doamnei Camelia Dãscãlescu, domnului Constantin Arvinte,
domnului Lucian Vlãdescu, domnului Constantin Bardan, domnului Mircea
Ciugudean, domnului Ionel Bratu-Voicescu, doamnei Svetlana Badrajan ºi doamnei
Larisa Corobcean (Republica Moldova), domnului Mãlin Mãlineanu (preºedintele
Fundaþiei „Henry Mãlineanu”), doamnei Cici Mizrahy (soþia compozitorului Dan
Mizrahy), doamnei Mariana Cristinoiu (soþia compozitorului Ion Cristinoiu), doamnei
Gabriela Scraba - redactor ºef al Redacþiei Format Muzical al Radio România (fiica
doamnei Gliceria Gaciu, deþinãtoare a Trofeului „Crizantema de Aur”), doamnei Mimi
Popovici (soþia compozitorului Titel Popovici), doamnei Cristina Drãgãnescu-Ilieº
(nepoata compozitorului Ioan Tomescu), domnului Valentin Veselovski (fiul
compozitorului Vasile Veselovski) ºi doamnei Magda Suciu (pentru partiturile
romanþelor compuse de domnul Paraschiv Oprea). Nu în ultimul rând, ci cu
deosebitã preþuire, îmi exprim gratitudinea faþã de domnul Octavian Ursulescu ºi
doamna Eugenia Câlþia de la Revista „Actualitatea Muzicalã” a Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România. Mulþumesc, de asemenea, ºi echipei
coordonate de maestrul ªtefan Cigu pentru efortul de a procesa digital cele 100 de
partituri într-o formã graficã unitarã ºi elegantã.
În final, le mulþumesc organizatorilor festivalului: Primãriei municipiului
Târgoviºte, Consiliului Local Municipal Târgoviºte ºi domnului Primar Cristian Stan,
Consiliului Judeþean Dâmboviþa ºi domnului Preºedinte Adrian Þuþuianu, Teatrului
„Tony Bulandra” din Târgoviºte ºi domnului Director Mihai Constantin Ranin, care au
sprijinit acest proiect artistic dedicat editãrii culegerii „100 de romanþe lansate la
Crizantema de Aur”. Organizatorii au dorit, astfel, sã onoreze ediþia a 49-a a
Festivalului Naþional de Romanþe „Crizantema de Aur” - 2016, care se desfãºoarã,
pentru prima datã în istoria sa, sub Patronajul Comisiei Naþionale a României
pentru UNESCO ºi, totodatã, sã pregãteascã ediþia jubiliarã a festivalului, dedicatã
aniversãrii la Târgoviºte a unei jumãtãþi de veac de interpretare ºi creaþie a
romanþei.

Alina Mavrodin Vasiliu


Director artistic al Festivalului Naþional „Crizantema de Aur”,
ediþia a 49-a, Târgoviºte, 2016

5
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

AI REVENIT

6
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Ai revenit... Ai revenit,
Iubirea mea Iubirea mea
Cu chip frumos, Cu chip frumos.
În ochii mei În ochii mei
Înseninaþi Înseninaþi
Priveºti duios; Priveºti duios.

Te-am aºteptat Sã nu mai pleci


Cu dor nestins Pe nici un drum,
În nopþi târzii... De amãgiri
ªi-adeseori Au trup de fum
Pe drum de vis Sunt doar nãluci,
Simþeam cã vii. Alte iubiri.

Sunt toate-aºa, Ne-am regãsit


Cum le-ai lãsat Ca doi copii
Când ai plecat. Ce s-au certat,
Se simte doar Cu un sãrut
C-a fost pe-aici tristeþea. Mi-ai câºtigat iertarea.

Dar umbra ei Ai fremãtat


S-a depãrtat Ca un copac
ªi viaþa mea s-a luminat. Bãtut de vânt,
Am ºi uitat Ameþitor,
Ce mult am plâns ºi-am suspinat. ªi-n suflet iar
S-a strecurat un cald fior.

Refren:
Sã-mpodobim cu mii de flori cuibul nostru drag,
Cuib de vis ºi poezii.
ªi zi de zi sã rãsãdim numai bucurii
În grãdina inimii.

7
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ALBUMUL CU AMINTIRI

8
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

În seri târzii îmi aduc aminte E prea târziu sã adun regrete din tot ce-a
de un album, fost,
Zeci de poze vechi un basm parcã spun Zeci de poze vechi îmi spun: n-are rost!
Îl rãsfoiesc ºi iar trãiesc Dar le privesc ºi iar trãiesc,
Ca altãdat` , sentimentul uitat.
Ca altãdat` , sentimentul uitat.

Refren:

Mai ºtii vechiul nostru dans?


Pluteam ca vrãjiþi de-un vals.
Tu îmi zâmbeai ºi mã strângeai la piept uºor
ªi-un pas era ca un zbor!
Mai simt primul tãu sãrut,
Dar dragostea-n care-am crezut
S-a risipit ºi ce-a rãmas acum
E amintirea ascunsã-n album.

9
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ALINTÃ-M

10
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Coboarã noaptea liniºtit ªi visul nostru tremurând


ªi-n geam cu drag stropeºte ploaia, Se-apropie spre dimineaþã,
Aºterne visele în gând ªi ploaia cade-ncet, cântând
ªi mã cuprinde ca pe-o floare. O melodie despre viaþã.

Luciul felinarelor Luciul felinarelor


Scânteie-n loc de zi, Scânteie-n loc de zi,
Priveºte-mã cu dragoste Priveºte-mã cu dragoste
Cu foc iubeºte-mã! Cu foc iubeºte-mã!
Refren:
Alintã-mã, alintã-mã,
Cu dragoste sãrutã-mã;
Alintã-mã, alintã-mã,
Cu dragoste, din inimã.

11
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

AMINTIRE

Era Decembrie sau Mai,


Erau sclipiri de noapte albã... Refren:
Sãrutul tãu era o salbã
Pe care, gingaº, mi-o prindeai? Se pierde-n ceaþã chipul tãu,
Chipul tãu, chipul tãu,
Eram aicea pe pãmânt Conturul buzelor îl pierd,
Sau rãtãceam pe alte sfere, Îl pierd, îl pierd,
Învãluiþi de mari mistere Doar amintirea þi-o dezmierd.
Când ora se aprinse blând? Se pierde-n ceaþã chipul tãu
Amintirea þi-o dezmierd
Subþiri erau ºi strãvezii, Se pierde-n ceaþã chipul tãu.
Ca douã flãcãri împreunã
Frânturi de soare ºi de lunã
Ardeau în noapte ºi în zi.

12
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

AMINTIRILE MELE

Mi-am plãtit cu tinereþea Mi-am plãtit cu anii vieþii


Amintirile de-acum, Vârsta anilor ce-i am,
Martorã mi-e frumuseþea La apelul tinereþii
Începutului de drum. Cât de tânãr mai eram.
Martorã mi-e fericirea ªi-am rãmas, ºi sunt ºi poate
Clipei când ne-am cunoscut, Nici eu nu ºtiu alt anotimp
ªi mi-e martorã iubirea Dintre ceasurile toate
Ce nici astãzi n-a trecut. Tinereþea nu mi-o schimb.
Refren:
Mã trezesc cã le chem din senin
Amintirile mele
Ele atunci lasã totul ºi vin
Amintirile mele
Parcã-s florile cerului meu
Parcã-s rouã de stele
Sunt oglindã de suflet ºi eu
Mã privesc ca-ntr-o lume în ele
Amintiri, amintiri, amintiri

13
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ANII VIN, ANII TREC...

14
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Anii vin, anii trec, Refren 1:


Dar iubirea când e-adevãratã Tu, tu, tu ai dãruit sufletului meu
Nu trece vreodatã. Un cântec nesfârºit;
Norii vin, norii trec, Tu, tu, tu ai preschimbat
Numai cerul iubirii Inima-n vioarã ºi-i adevãrat...
Din inima mea ne-ncetat e senin. Refren 2:
ªtiu, ºtiu cã romanþa mea
Câte sunt pe pãmânt Va lua sfârºit la rândul ei ºi ea;
Vin ºi trec iar ºi iar, ªtiu, ºtiu, dar ecoul ei
Trec ºi vin; Va dura cât viaþa
Frunze-n vânt... ªi cât anii mei...
Însã un dor cum e-al meu Lai, lai, lai, lai, lai, ...,
E ca un foc viu mereu, ªtiu, ºtiu cã romanþa mea
Care-ºi adunã vãpãi Va dura cât viaþa
Din ochii tãi... ªi cât anii mei...

15
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Aª VREA SÃ ªTII

16
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Aº vrea sã ºtii...
Cã-mi eºti ce am mai scump
pe-acest pãmânt,
Aº vrea sã ºtii...
Cã þi-am cules din flori nectar de cânt.

ªi bucurii
În prag atâþia ani ne-au troienit,
Iubirea mea,
ªi-n pãr albi ghiocei ne-au înflorit.

Ne dau bineþe ani târzii


ªi-acum aº vrea ºi tu sã ºtii,
C-ai fost ºi îmi vei fi mereu
Comoara sufletului meu.

În prima zi când te-am vãzut


C-un singur zâmbet ai ºtiut
Sã mã apropii ºi sã-mi dai
Parfumul florilor de mai.

Printr-un sãrut mi-ai dãruit


Un vis frumos ce s-a-mplinit.
Iar azi la fel ca-n prima zi
Eu te iubesc, aº vrea sã ºtii.

17
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

AªA E VIAÞA UNEORI

18
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Din casa noastrã poþi sã iei Din casa noastrã poþi sã iei
La despãrþire, tot ce vrei; La despãrþire, tot ce vrei;
Ai hotãrât pentru-amândoi Ia ursul mic de catifea
ªi eu de dat nu dau `napoi... Ce mi l-ai dat de ziua mea;
Aºa e viaþa uneori... Trifoiul cel cu patru foi
Pe drumul ei, n-are doar flori Gãsit odatã de-amândoi;
ªi iatã ºi pe mine-acum, ªi dacã rãscoleºti prin cãrþi
Mã-mpiedicã un spin în drum... Ia florile dintre coperþi...

Refren: Refren:
La despãrþire, dacã vrei, Împarte cum e voia ta
Tu poþi din casã tot sã iei... Chiar în genunchi de m-ai ruga,
ªi totuºi, totuºi e ceva Eu n-am sã-mpart, chiar dacã vrei,
Ce niciodatã nu-þi voi da, Ca pe-un obiect, copii mei,
Chiar în genunchi de m-ai ruga... ªi niciodatã-n viaþa mea,
Nu þi-i voi da, nu þi-i voi da...

19
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

BÃTRÂNE LÃUTAR

20
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Refren:
Hei, bãtrâne lãutar,
Cu vioara ta strãveche,
Adu-mi tu, bãtrâne-n dar
O romanþã veche...

O romanþã de demult Sã-mi amintesc cum fredonam


Cântã-mi tainic la ureche, Romanþa ta frumoasã
Cã mi-e tare dor s-ascult ªi ca în tinereþea mea
O romanþã veche... Te rog sã stai cu noi la masã.

Sã-mi aminteºti de-un nuc bãtrân, Hei, bãtrâne lãutar,


De-o boltã înstelatã, Cu vioara ta strãveche
Sã-mi aminteºti cã sunt român Adu-mi tu, bãtrâne-n dar
ªi nu-mi uit casa niciodatã. O romanþã veche...

Refren: Parlando:

Hei, bãtrâne lãutar, Hei, bãtrâne lãutar


Cu vioara ta strãveche Te-au nins florile de mãr în plete
Adu-mi tu, bãtrâne-n dar ªi mâna-þi tremurã pe strune de vioarã
O romanþã veche... N-o voi uita niciodatã.

21
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

BÃTRÂNUL TEI

22
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Bãtrânul tei
Versuri: Mariana Ionescu Muzica: Dan Mizrahy

Trec ca-nainte, trec primãveri,


Toamne cu frunze-aurite,
Teiul bãtrânul mi-a rãscolit
Dragi, neuitate-amintiri.

Refren
Îþi aminteºti bãtrânul nostru tei?
E greu de floare ºi-astãzi pe alei...

El primãvara uitã cã-i bãtrân


Doar amintiri îi mai rãmân.
Îl udã ploi, îl bate vântul,
Cu creanga mângâie pãmântul.

Refren
Îþi aminteºti bãtrânul nostru tei,
κi ninge floarea pe alei...

Paºii mã poartã în preajmã-i fãrã voie


ªi mã trezesc deodatã-n faþa lui
Chipu-þi reînvie senin ca-n trecut
ªi suntem iarãºi noi doi.

Refren
Îþi aminteºti bãtrânul nostru tei?
κi ninge floarea ºi-astãzi pe alei...

El primãvara uitã cã-i bãtrân


Doar amintiri îi mai rãmân.
Îl udã ploi, îl bate vântul,
Cu creanga mângâie pãmântul.

Refren final
Sã-þi aminteºti bãtrânul nostru tei,
Ce-ºi ninge floarea pe alei...

23
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

BULEVARDUL CASTANILOR

24
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Refren
Bulevardul castanilor
În parfum mã-nconjoarã
De la centru pân` la garã
Când mã plimb încet pe-alei

Bulevardul castanilor!
Strada veche, lume nouã
Sunt frumoase amândouã
Strada mea ºi lumea ei.

Când noapte-ncetiºor coboarã


Marama lunii pe pãmânt
Cetatea splendidã comoarã
Se-mbracã toatã în argint.

Iar turnul vechi ce strãjuieºte


Aleea vechilor castani
Prin piatra lui ne aminteºte
C-am fost aici de ani ºi ani.
Refren...

Lumea ei iubind romanþa,


ªi de drag ºi de alean
Care azi sãrbãtoreºte
Douãzeci de ani.
Refren final
Bulevardul castanilor în parfum mã-nconjoarã
De la centru pân` la garã
Când mã plimb încet pe-alei
Bulevardul castanilor!

25
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CÂNTÃ-M
MI NAIULE, ÎN PRAG

26
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Refren:
Cântã-mi naiule în prag, (rãspuns nai)
Pentru cine-mi este drag! (rãspuns nai)
Poate mi te-aude iarã (rãspuns nai)
ªi se-ntoarce astã searã.
Cântã naiule ºi zi-i, (rãspuns nai)
Cã iubirea tu mi-o ºtii, (rãspuns nai)
Mi-auzi inima cum bate (rãspuns nai)
De iubirea mea departe.
Mai mângâie-mi sufletul
Fiindcã dorul mi-i destul!
(feminin)
Stinge-mi-l de nu þi-e greu
ªi-adu-mi-l pe dragul meu.
(masculin)
ªi când iese prima stea
Adu-mi-o pe draga mea.
Refren:
Cântã-mi naiule în prag
ªi dã-mi oful în vileag,
Spune-i ºtii tu cui, ºtii bine
Care-i drumul cãtre mine.
(cuplet)
Glas de miere ºi de jar
(frazã nai)
Cântã iar ºi iar ºi iar
(frazã nai)
Sã te-audã toþi acei
(frazã nai)
Care azi iubesc ºi ei!

27
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CÂNTAÞI ROMANÞELE

28
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

În ziua când am întâlnit Când anii-n goana lor m-au prins


O fatã dragã ºi-am iubit, ªi-n plete fir de-argint a nins
Cântam romanþe, Cântam romanþe,
Cântam romanþe. Cântam romanþe.

Alei cu frunze-ngãlbenite Azi mi-au rãmas doar amintiri


De tine îmi aduc aminte ªi dorul marilor iubiri
ªi cânt romanþe, Dar cânt romanþe,
ªi cânt romanþe. Dar cânt romanþe.

Refren:

Cântaþi romanþele, Cântã iubirile,


Iubiþi romanþele. ªi bucuria,
Ele sunt ale omului Dar ºi tristeþea
Ca florile pãmântului. Copilãria ºi bãtrâneþea.
Cântaþi romanþele Cântaþi romanþele
Iubiþi romanþele. Iubiþi romanþele.
Romanþele ca visele Ele sunt ale omului
Ca florile pãmântului.

Refren final: Cântaþi, cântaþi romanþele...

29
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CÂNTEC DE LEAGÃN PENTRU MAMA

Dormi-adormi, mãicuþã dragã, Doarme casa ta bãtrânã,


Dorm nepoþii tãi de fragã, Doarme via sub þãrânã.
Dorm ºi blidele spãlate, Dormi! Prin vis, pe val de mare,
Dorm ºi rufele curate; Sã te vezi copilã mare,

Dorm trudite-a scãrii trepte Lângã-un ciob ºi o cordicã


Lângã cuibul meu de pietre, Sã te vezi copilã micã.
Doarme-n tihnã greieraºu-n Sã te vezi ºi mai înainte:
Clopoþelul de la uºã; Când erai cum nu þii minte.

Dormi, mãicuþa mea albitã,


Dormi, mãicuþa mea iubitã!

30
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CE FEL DE OM EªTI TU?

31
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Poem despre nimic, e tot ce-a fost, Solo orchestrã strofa 1, vocea recitã
Sã te mai iert din nou, nu are rost.
Nu-mi spune vorbe dragi acum, te rog, Rãmâi un biet actor, nu te mai cred
Nu încerca sã minþi, nu ºtii deloc! Am învãþat ºi eu sã râd când pierd
Nu-mi spune vorbe dragi acum, te rog,
Iubirea ta e doar un joc.

În tine am crezut ºi te-am iubit


Nu ºtii cât m-a durut când m-ai minþit Refren:
Acelaºi rol mereu tu îl jucai, Ce fel de om eºti tu, nici eu nu ºtiu,
De mine-ndrãgostit pãreai... Mi-e greu sã te-nþeleg ºi e târziu
Ce fel de om eºti tu, nu am aflat,
Deºi o viaþã lângã tine-am stat.
Ce fel de om eºti tu, nici eu nu ºtiu,
Refren: Mi-e greu sã te-nþeleg ºi e târziu
Ce fel de om eºti tu, nici eu nu ºtiu, Nu vreau sã te mai iert, nu vreau, nu pot,
Mi-e greu sã te-nþeleg ºi e târziu Te-am scos din viaþa mea, regret,
Ce fel de om eºti tu, nu am aflat, te-am scos de tot!
Deºi o viaþã lângã tine-am stat.
Ce fel de om eºti tu, nici eu nu ºtiu, Coda
Mi-e greu sã te-nþeleg ºi e târziu
Nu vreau sã te mai iert, nu vreau, nu pot, Ce fel de om eºti tu, nici eu nu ºtiu,
Te-am scos din viaþa mea, regret, Mi-e greu sã te-nþeleg ºi e târziu
te-am scos de tot! Ce fel de om eºti tu, nu am aflat,
Deºi o viaþã lângã tine-am stat.

32
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CE ªTIÞI VOI STRUNELOR?

33
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Ce ºtiþi voi,
Ce ºtiþi voi, strunelor?
Ce ºtiþi voi, clapelor?
Ce-i un dor?
Cum sã ºtiþi,
Cum sã ºtiþi nu puteþi,
Pentru cã voi n-aveþi
Cum au doar oamenii
Inimã .

Iar ºi iar
Zile-ntregi de-aþi cânta,
Nopþi întregi de-aþi cânta,
E-n zadar.
Oamenii, numai ei,
Numai ei
ªtiu taina dragostei.
Voi nu ºtiþi strunelor,
Voi nu ºtiþi clapelor,
Ce-i un dor.
Refren:
Vreau uneori pe-nserat
Când stau singurã-n prag,
Vreau sã m-aline sub stele
Un cântec pribeag.
Notele, flãcãri de note
Surori sunt cu mine,
Totuºi, sunt ceasuri în care-mi par
Toate strãine

Coda:
Ce ºtiþi voi strunelor,
Ce ºtiþi voi clapelor,
Ce ºtiþi voi?

34
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CEASUL MÃRTURISIRILOR

35
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Ceasul mãrturisirilor
Versuri: Nicolae Niþã Muzica: Henry Mãlineanu

Vorbesc cu tine viaþã, ca cel mai bun amic...


Nu mã mai tem de gânduri, de soartã, de nimic!
Nici nu-mi mai fac iluzii...tot ce-a fost vis s-a dus!
Simt doar cã tinereþea coboarã spre apus...
Rãmâne ”o-ntrebare”
Tot ce-am avut de spus... tot ce-am avut de spus?!

Refren:
E ceasul mãrturisirilor,
Ceasul de zâmbet al amintirilor,
De ani împovãrat, de gânduri ostenit,
Regret timpul pierdut ºi tot ce-am risipit!
Dar ceasul mãrturisirilor e, din pãcate, al amintirilor...
Cu patimã-am iubit,
Prosteºte am ºi urât
Regret timpul pierdut,
Sau, poate, nici atât,
Sau ...nici mãcar atât!...

Tu, dorule de-o viaþã, ce încã arzi pe jar,


Tu eºti la fel de tânãr, te du-n lume hoinar.
E greu sã spun vreodatã dac-am fost fericit
Sau dacã bune, rele, ca fumul m-au orbit?
Rãmâne ”o-ntrebare”
Tainã fãrã sfârºit...tainã fãrã sfârºit!
Refren:...
E ceasul mãrturisirilor,
Ceasul de zâmbet al amintirilor,
De ani împovãrat, de gânduri ostenit,
Regret timpul pierdut ºi tot ce-am risipit!
Dar ceasul mãrturisirilor e, din pãcate, al amintirilor...

36
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CRED ÎN FRUMUSEÞEA VIEÞII

37
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Viaþã, viaþã, ghem de aþã, E strigãtul de bucurie,


Ghem mai mare sau mai mic, Sau geamãtul unui oftat;
Orice nouã dimineaþã E umbra de melancolie,
Te desface câte-un pic... Sau cerul brusc înseninat...
Viaþã, viaþã ghem de aþã Eu cred în frumuseþea vieþii,
Astãzi vreau sã ºtii cã eu Eu cred în fiecare zori
Nu întreb pe unde este Ce vin sã-mi batã la fereastrã
Ghemule, sfârºitul tãu... În lungi acorduri de viori...
Refren: Viaþã, viaþã ghem de aþã,
Eu cred în frumuseþea vieþii Cât sunt anii omului;
ªi-n toate darurile ei; N-ai sã ºtii cã dintr-o datã
Eu cred în frumuseþea vieþii E sfârºitul ghemului...
Cred în puterea dragostei... Viaþã, viaþã ghem de aþã
Cã dragostea este visarea, Astãzi vreau sã ºtii cã eu
E flacãra ce-o porþi cu dor, Nu întreb pe unde este
E mângâierea, e chemarea, Ghemule, sfârºitul tãu...
E cântecul ameþitor...
Refren...

38
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CUM TE-A
AI SCHIMBAT, TÂRGOVIªTE IUBITÃ

39
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Cum te-ai schimbat, Târgoviºte iubitã


Versuri: Constantin Manolescu Muzica: Lucian Vlãdescu

Refren:
Cum te-ai schimbat, Târgoviºte iubitã
Oraºul meu cel aurit de vreme
Ca sã-þi înalþi în fiecare toamnã
Brumatele grãdini cu crizanteme.
Cum te-ai schimbat, Târgoviºte iubitã
Oraºul meu cu-nnoitoare steme
Sã-ntinereºti în fiecare toamnã
Cu mândrele grãdini de crizanteme.

Þi-ai pus, ºi-or scrie cronicile toate


Oraºul meu, nou chip de tinereþe
ªi-ai adunat - nicicând mai luminoasã
A vremii noastre purã frumuseþe.

ªi anii noºtri, pisc peste istorii


Te-au smuls din vechea ta încremenire,
Þi-au pus în steme noua bogãþie
ªi te-au scãldat în rouã ºi iubire.

Refren:...

Podoabã-þi sunt palatele domneºti,


Cu turn-nalt, cu-naltele arcade
ªi case cu pridvor vitrat ºi albe
De Cîrlova-amintind, de Heliade.

Dar mai presus de vechile însemne


Cetatea e de-oþel ºi de luminã
Cu mugurii de floare ºi speranþã
Oraºul meu, Târgoviºte grãdinã.

Refren:...

40
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DÃ-M
MI MÂNA ÎN TÃCERE

41
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Dã-mi mâna în tãcere


Versuri: Tania Lovinescu Muzica: Dan Mizrahy

Ne despãrþim iubite,
O ºtim doar amândoi.
Mai bine adevãrul
Sã fie între noi.

Nu-mi spune nici o vorbã


Când ne vom despãrþi.
Dã-mi mâna în tãcere
Nu mai suntem copii.

Îþi vor ieºi-nainte


Cu cofele lor pline,
Femei încântãtoare,
Ispite pentru tine.

În hora lor nebunã,


O clipã te vei prinde.
Dar va veni ºi clipa
Aducerii aminte...

Ne despãrþim iubite,
O ºtim doar amândoi.
Se vor aºterne anii
Ca marea între noi.

ªi totuºi ºtiu ca anii


Din nou ne vor uni.
Dã-mi mâna în tãcere
Când ne vom despãrþi.

42
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DE CE, DOAMNE?

43
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Câte toamne au venit,


Fãrã tine m-au gãsit,
Stau aici într-un decor
Cu-amintiri ºi dragi scrisori.

Numai eu am regretat
ªi am plâns când ai plecat,
Dar sã te întorc din drum
Prea târziu e acum…
Refren:

De ce, Doamne, mi-ai dat oare inima,


Dacã tot n-am ascultat ce spune ea?
Dacã n-am întins o mânã sã-l opresc
Pe bãrbatul ce-l iubeam ºi îl iubesc?

De ce, Doamne, nu vezi oare dorul meu?


Spune tu, fãrã iubire, ce sunt eu?
Dar ºi mâine, chiar de-i toamnã, e o zi
Poate cã iubirea mea va reveni.

Tu nu vii, tu nu mai treci


Doar un lanþ de frunze reci
Însoþeºte pasul meu,
Tot mai singur, tot mai greu.

Numai eu am regretat
ªi am plâns când ai plecat,
Dar sã mã întorc din drum
Prea târziu e acum...
Refren:...

44
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DE CE AI PLECAT?

45
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Visam într-o searã


C-ai revenit, te-ascultam…
Vorbeai de iubire,
Eu melodii îþi închinam.

Cântam fericirea
Parfumul nopþii o trezea,
Veneai cu miresme
Cu amintiri, cu flori de nea.

Refren:
Dar ai plecat, spre alte zãri…
Spre alte zãri, în depãrtãri.
N-am sã te uit, cât voi trãi
ªtiu cã într-o zi vei reveni!
Dar ai plecat, ºi-am regretat
Aºa e scris în cartea vieþii,
Romanþa doar ne va-nsoþi
Ca un simbol al tinereþii.

Ecou de romanþã
Vioara tainic ne ºoptea
A fost primãvarã
În viaþa mea, în viaþa ta.

Te rog, vino dragã


Povestea noastrã s-o trãim
Sã fim împreunã
Nu e târziu sã ne iubim.

46
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DE TINE NU-M
MI MAI ESTE DOR

De tine nu-mi mai este dor!


De ce sã-mi fie dor de tine
Când ai plecat, uitând de mine
Cu un surâs nepãsãtor?
Doar vara când, spre cuibul lor,
Vãd rândunelele cum zboarã,
Îmi iese-n cale dorul iarã,
Dar mi-l înfrâng... ºi nu mi-e dor! În orice zi, când vãd mereu,
Trecând câte-un bãiat ºi-o fatã,
Mã-ncearcã dorul iar, deodatã,
Dar îl gonesc, deºi mi-e greu!...
ªi noaptea, când încetiºor
De tine nu-mi mai este dor! Oftez, dar somnul nu mai vine,
Doar iarna, când stau la fereastrã, Te port în orice gând pe tine,
ªi tot privesc pe strada noastrã, ªi poate plâng... dar nu mi-e dor!
Cum fulgii se astern uºor...
Când vãd al iernii alb covor,
Pe care tu nu vii spre mine,
Îmi sting vâpaia de suspine
C-un cântec drag... ºi nu mi-e dor!

47
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DE-A
AR ªTI OMUL CE-LL AªTEAPTÃ

48
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

De-ar ºti omul ce-l aºteaptã


Ar urma calea cea dreaptã
ªi ar face din iubire
Vremea lui de fericire.
ªi-ar plãti tot ce-i de platã
De-ar ºti omul ce-l aºteaptã.
Refren:
Zi-i gurã, zi-i
Nu te opri
Spune-mi orice
De dragoste!
Zi-i gurã, zi-i
Spune-mi ce ºtii,
Inima mea
Te va ierta!
Însã omul nu prea ºtie.
Fricã-i e de veºnicie
ªi de-ar ºti ce va fi mâine,
Omu-i om, ºi-aºa rãmâne!!!
De-ar ºti omul ce-l aºteaptã,
Toatã lumea-ar fi bogatã.
Ar scãpa de sãrãcie
ªi-ar uita de duºmãnie.
Bucuria i-ar fi soartã
De-ar ºti omul ce-l aºteaptã...
Refren:...
De-ar ºti omul ce-l aºteaptã
Ar ierta ce nu se iartã.
ªi ar trece peste toate
Sfidând teama pentru moarte.
Dor ar ºti cât sã-ºi împartã
De-ar ºti omul ce-l aºteaptã!!!
Refren:...

49
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DOI VOR FI

50
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Doi vor fi
Versuri ºi muzica: Ionel Bratu-Voicescu

E-atâta noapte în sufletul meu


ªi-atâta zbucium ºi chin.
Nu înþeleg cu ce-am greºit?
De ce te-am întâlnit?
Vorbele tale de drag ºi de dor
Mi le ºopteºti tot mai rar,
Aº vrea sã uit de vraja lor
Dar în zadar.
Refren:
Joc de cuvinte ºi joc de priviri
Ascund iubirea din noi.
Am încercat de-atâtea ori
S-o regãsesc în vis.
Timpul aleargã, nu pot sã-l opresc,
Neliniºtea m-a cuprins,
Picuri amari s-au cuibãrit
În ochii mei.
Refren:...

Mâna întinde spre focul aprins,


Cautã-n el amintiri
ªi dã rãspuns gândului meu
Cât nu e prea târziu.
Singurãtatea tu poþi s-o alungi
Chemând iubirea-napoi,
Sub raza ei de curcubeu
Sã fim noi doi.
Refren:...
Vino iarã în sufletul meu
ªi înþelege-mi gândul
Ce dãinuie mereu.
Poate zorii când se vor ivi,
Ca-n orice basm din lume,
Doi vor fi.
Refren

Refren
Iartã frigul din sufletul meu
ªi înþelege-mi gândul
Ce dãinuie mereu.
Poate zorii când se vor ivi,
Ca-n orice basm din lume,
Doi vor fi.

51
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DRAGÃ TOAMNÃ

52
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Ai bãtut... þi-am deschis...dragã toamnã, Ai bãtut ºi-ai venit, dragã toamnã


Nu mai sta pe la uºi, pe la geam, Cu târzii, cenuºii dimineþi.
Însã fii cum te ºtiu, fii o doamnã; Te primesc, doar atât- ºi nu-nseamnã
Mãcar tu nu-ntreba câþi ani am... Cã am timp de amare tristeþi.

Dar sã-þi spun un secret numai þie: Mã întreb iar, ce gând te îndeamnã
Eºti aici ºi – oricum- te-am primit. Sã mai vii, când nici nu te-aºtept?
Am fãcut, poate, iar o prostie ªi-þi mai spun un secret, scumpã
C-am greºit ºi m-am îndrãgostit... doamnã:
Sunt un prost, dar nu pot sã
Refren: mã-ndrept!...
Mã mint sau nu mã mint,
dar când iubesc Refren:
Nu dorm, oftez, dar simt cã-ntineresc Mã mint sau nu mã mint,
ªi-atunci m-ascund ºi fug de dumneata, dar când iubesc
Dar iar la poarta mea... Mã-mbãt cu nopþi de-argint
ºi-ntineresc...
Visez cã zbor spre cer, e minunat!
Târziu, târziu, dar cer sã fiu iertat!...

53
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DRAGOSTE, SCUMPÃ COMOARÃ

Dragoste, scumpã comoarã Tu eºti floarea cea mai rarã


Mi-ai rãmas în suflet vie Care treci prin iarna grea
Cu parfum de iasomie Dragoste, scumpã comoarã
ªi cu cântec de vioarã. Te pãstreazã inima!

Refren:
Ca ºi-n anii tinereþii
Mã-nfior ºi mã mângâi
Viu ecou al tinereþii
ªi-al sãrutului dintâi!

54
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

DU-T
TE INIMÃ-N
N CONCEDIU

55
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

56
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Du-te inimã-n concediu


Versuri: Stelian Filip Muzica: Ioan Tomescu

S-a sfârºit povestea noastrã,


Nimeni n-o s-o înþeleagã
Þi-am dat inima întreagã
ªi tu mi-ai dat prea puþin.
Mai þii minte-n vechea glastrã,
Se-ofilea ultimul crin.
Negurile-au stins tot jarul,
A pãtruns pe uºi calvarul
ªi din tot ce-a fost divin,
A rãmas un veºted crin.
Refren:...

Nu-mi mai rãscoli trecutul,


Nici prezentul, cu-ntrebãri.
Vreau sã duc o altã viaþã
Fãrã nopþi de frãmâtãri.
Nopþi de veghe, de-aºteptare,
De nesomn ºi de coºmar.
Du-le tu în depãrtare,
Îneacã totul în uitare,
Stinge-mi dorul ca de jar
ªi dã-mi liniºtea în dar.
Refren:...

Du-te inimã-n concediu


Sunt sãtul de al tãu joc.
Mi-ai adus numai tristeþe,
Mi-ai adus doar nenoroc.
Du-te inimã, n-ai teamã
De iubit, n-am sã iubesc.
Du-te inimã-n concediu
Valea Dorului sã sece
Sã plec ºi eu fãrã tine
Tocmai la Pârâul Rece.
Refren:...

Refren
Du-te inimã-n concediu
Nu mai vreau ca sã iubesc.
Este singurul remediu
Sã nu mã mai chinuiesc.
Du-te inimã-n vacanþã,
Ori la munte, ori la mare.
Ca sã uit de-o fatã blondã
Ce purta cosiþe-n soare.

57
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

EU TOT TE MAI AªTEPT PRIETEN DRAG

58
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Eu tot te mai aºtept prieten drag


Sã mi te-ntorci de undeva, de nu ºtiu unde
Cã glasul tãu încã-l aud cum îmi rãspunde
De nu ºtiu când, din nu ºtiu care prag.

Prieten drag, eu tot te mai aºtept,


La pururi nestatornica rãscruce
Dar drumul tãu cel luminos ºi drept
Azi nu mai ºtiu în ce pustiu m-ar duce!

De ce-ai plecat? Pe unde-ai fost?


Aº vrea cu mâini de sorã înþelegãtoare
Sã-þi mângâi tâmplele fierbinþi uºor
ªi-apoi pe umãrul tãu veºnic cãlãtor
Sã-mi las truditã fruntea asta grea
Care de-atâta timp, de-atâta timp mã doare.

Prieten drag, eu tot te mai aºtept,


La pururi nestatornica rãscruce
Dar drumul tãu cel luminos ºi drept
Azi nu mai ºtiu în ce pustiu m-ar duce!

59
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

FEMEIA SUFLETULUI MEU

60
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Femeia sufletului meu


Versuri: Angela Georgicã Muzica: Constantin Bârdan

Fiecare toamnã îmi aduce-aminte


De iubirea noastrã, ce s-a destrãmat,
Seara cenuºie, fãrã de cuvinte,
Mi te-a dus departe, dar nu te-am uitat.

Te mai caut încã, printre anotimpuri


La rãscruci de vreme, te aºtept mereu.
Fiecare toamnã, mã gãseºte singur
Tu nu ºtii iubire cât îmi e de greu.

Poate-n clipa noastrã a fost ºi furtuna


Poate nu eram eu, cum þi-ai fi dorit,
Aºa este viaþa, mai rea ºi mai bunã
Însã niciodatã eu nu te-am minþit.

Ai plecat, dar viaþa merge înainte,


Însã fãrã tine nu mai sunt nici eu.
Tu rãmâi femeia tandrã ºi cuminte,
Singura iubire din sufletul meu.

Refren:
Tu rãmâi femeia sufletului meu
Crede-mã ºi vino, te aºtept mereu.
Despãrþirea noastrã n-are nici un rost,
Hai sã punem totul iarãºi cum a fost.
Tu rãmâi femeia sufletului meu,
Mã rog ºi la toamnã ºi la Dumnezeu
S-aducã iertare, în inima ta,
Sã-þi îndrepte paºii, spre iubirea mea.

61
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

FRUMOASÃ EªTI, CA O ROMANÞÃ

62
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Frumoasã eºti, ca o romanþã,


Ce ziua îºi sãrbãtoreºte
ªi îmbrãcând o hainã nouã,
Cu înc-un an întinereºte.
În versul tãu, arc de speranþã
Spre vremea, care totuºi vine;
Frumoasã eºti, ca o romanþã
Iar eu, îndrãgostit de tine...
Refren:
Da, te iubesc,
Cum te-am iubit întotdeauna;
Da, te iubesc,
Te strâng cu drag la pieptul meu;
Da, te iubesc,
Aºa cum soarele ºi luna
Le voi iubi, mereu, mereu
Le voi iubi, cât voi trãi...

Frumoasã eºti, ca o romanþã,


Ce te învãluie în noapte
ªi-ncet, încet, te ameþeºte
Cu versul ei rostit în ºoapte...
Iar versul e-o mãrturisire
Ce n-are-n lume-asemãnare;
Romanþã, cântec de iubire
Frumoasã eºti, romanþã floare...

63
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ICOANA AMINTIRII TALE

64
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Se-aude-un clopot undeva,


Prin iedera-nserãrii
Stau singur /tristã: nu e nimenea
De-a lungul clipei mele...

De când te-ai dus în alte zãri


Sunt numai aºteptare
Îþi caut pasul pe cãrãri
Absenþa ta mã doare...
Ce bine-ar fi de-ar exista
O vorbã sau o rugã
Sã o trimit în lumea ta
ªi-aici sã mi te-aducã.

Dar ºtiu cã totul e-n zadar,


Aºa a fost sã fie:
De liniºte sã n-am habar
Doar de melancolie.

Refren:
Icoana amintirii tale,
Îmi este lacrimã ºi dor,
Îmi este punte între clipe,
Cu ea mi-e greul mai uºor.
Icoana amintirii tale,
Ca un pumnal de catifea,
Se joacã veºnic, fãrã milã,
Cu gândul meu ºi inima.

65
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ÎMI CÂNTÃ O VIOARÃ DORUL

66
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Îmi cântã o vioarã dorul


Atâtor ani, ca o ninsoare,
De clipe care-mi sunt cãrare
Spre ce a fost cândva... fiorul.

Îmi cântã o vioarã dorul


Unei iubiri de altãdatã,
Cu dulci sãruturi pe furate
Ce nu pieri-vor niciodatã.

Îmi cântã o vioarã dorul


Atâtor ani, ca o ninsoare,
De clipe care-mi sunt cãrare
Spre ce a fost cândva... fiorul.

ªi trist nu sunt cã nu mai este


Acea iubire ca o boare.
A mai rãmas din ea o floare
De vis Þesut ca-ntr-o poveste.
Coda: Îmi cântã o vioarã dorul!

Refren:
Ecou este acum
O tandrã amintire,
Trecutã plãsmuire
Ca un albastru fum.
ªi mã cuprinde gândul
Cã totul e târziu,
Dar cald mã bate vântul
Acestui dor prea viu.

67
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ÎMI PARE RÃU

68
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Îmi pare rãu


Versuri ºi muzica: Titel Popovici

Ai stat cu mine, la greu ºi la bine,


Era minunat.
Dar fãrã veste, ca într-o poveste
De ieri te-ai schimbat.

Nu eºti cu mine, azi sunt fãrã tine,


De ce ai plecat?
Eu te-am iubit, te-am crezut fericit,
Dar pãcat, m-am înºelat!
Refren:
Vine o zi când regreþi
Ce s-a-ntâmplat, vrei sã ierþi
Visul frumos, minunat
S-a terminat ºi e pãcat...

Eu te-am iubit, ºtii prea bine


Am suferit pentru tine,
Tu sã-nþelegi niciodatã,
Nu ai ºtiut, nu ai vrut.

Era târziu ºi mergeam împreunã


Ploua, nu ne vorbeam,
Ne prefãceam cã afarã e soare,
Dar noi ne minÞeam...

Deopotrivã în ochi ºi în suflet


Simþeam cã e ceva
Nu-nþelegeam cât de dulce ºi-amarã
Putea fi dragostea...
Coda:

Dacã-ntr-o zi, poate mâine,


Vei reveni iar la mine,
Voi încerca, dar e greu...
Sã mai fiu eu.

Nu mai eºti tu, nu mai sunt eu


Îmi pare rãu!...

69
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ÎN ZI DE TOAMNÃ ROMÂNEASCÃ

70
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

În zi de toamnã româneascã
Versuri: Constantin Manolescu Muzica : Lucian Vlãdescu
La porþi iar se ivesc arcaºi,
Sus pe creneluri, peste vreme,
Sã lase toamna în cetate
De va aduce crizanteme,
Brumate alb, strãlucitoare,
Tot flori de curcubeu ºi soare.
Refren:
E aºa curatã ziua-aceasta
ªi are-n ea atâta zare...
Miresme calde de belºug
Risipã multã de culoare;

E aºa curatã ziua-aceasta


Cetatea-a prins sã-ntinereascã
Zvonesc podgoriile de aur,
În zi de toamnã româneascã.

Un nou însemn pentru cetatea


Simbol de vis, de tinereþe,
ªi-n grai aprins de frumuseþe,
Vin trubaduri ºoptind romanþe
Sub plopii rãscoliþi de vânt,
Cetatea este numai cânt.
Refren:...

Pãºesc pe clape Eminescu,


Suav se-aude Alecsandri,
Ecou de Vãcãreºti rãsunã,
Cã-s felul nostru de a fi
Romanþa, cânt nemuritor,
Speranþã, dragoste ºi dor.
Refren:...

71
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

INIMÃ, NU MÃ CERTA

72
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Tu nu vrei inimã sã ºtii


Cã veºnic tânãr nu poþi fii,
Cã þi-am dat tot ºi tot mai vrei
Sã plângi de dor cu ochii mei...
Tu nu vrei inimã sã vezi
Cã frunza cade prin livezi
În tine arde-un foc nestins
Chiar dacã ierni în pãr mi-au nins.
Îmi spui cã este-o lege-a firii
Cã oamenii-aparþin iubirii
Iar dacã-i toamnã ºi frunza zboarã,
Sunt tineri pomii în primãvarã.
Tu nu vrei, nu ºtii sã înþelegi
De dragoste sã mã dezlegi,
Mã pui pe drumuri, sã iubesc,
Chiar dacã vezi cã-mbãtrânesc.
Tu nu vrei inimã sã ºtii
Cã veºnic tânãr nu poþi fii,
Cã þi-am dat tot ºi tot mai vrei
Sã plângi de dor cu ochii mei...
Sunt tânãr prin ce pot sã simt,
Sunt vesel chiar dacã mã mint
Sã-þi fac pe plac inima mea,
De-acum nu ne vom mai certa.
Cã tânãr omul e pânã moare
Cum tânãr e bãtrânul soare,
Cã dragostea poate da putere
Sã creadã-n viaþã ºi sã mai spere.

Tu nu vrei, nu ºtii sã înþelegi,


De dragoste sã mã dezlegi
ªi simt cã vreau-nu vreau, iubesc
ªi-am sã iubesc cât mai trãiesc.

73
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

INIMÃ

74
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Inimã
Versuri: Ion Haineº Muzica: Ionel Bratu-Voicescu
Inimã,
Cupã cu amar,
Cântec de hoinar,
Suflet lãutar.
Inimã,
Zac bolnav de dor
Dupã un odor
Ochii grei mã dor.
Refren:
Dacã-l întâlneºti
Spune-i cã mi-e greu,
ªi sã-i aminteºti
Ast refren al meu
Inimã,
Cupã de pãcat,
Soarta mi-ai legat,
Cântec blestemat!
Inimã,
Dor al nimãnui,
Ca un vânt haihui,
Focul cui sã spui?
Refren:
Dacã-l întâlneºti
Spune-i cã mi-e greu,
ªi sã-i aminteºti
Ast blestem al meu.
Inima
Facã-i-se jar
Într-un vis coºmar
Cupã cu amar.
ªi din ea
Sã nu poatã bea,
Farmece sã ia
De otravã rea.
Refen:
Dacã-l întâlneºti
Spune-i cã mi-e greu,
ªi sã-i aminteºti
Acest crez al meu.
Inimã,
Ceasul e târziu,
Suflã vânt candriu
În suflet pustiu.
Inimã,
Cupã cu venin,
Þie mã închin,
Demone divin.

75
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ÎNSERARE

76
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Înserare
Versuri: Tania lovinescu Muzica: Dan Mizrahy

Aºtept sã vinã înserarea


Peste pãdurea de mesteceni,
O aripã s-atingã zarea,
Tu sã mã legeni...

Aºtept sã scuture-nserarea
Zãpada neagrã pe uluci,
Din vinul dulce-al sãrutãrii
Tu sã-mi aduci...

ªi de-o sã sune înserarea


Peste adâncuri, peste creste,
O creangã tot îmi mai rãmâne,
O creangã din poveste...

Aleg sã-ntâmpin înserarea,


Peste adâncuri, peste creste
Sã regãsesc printre mesteceni
Cea creangã din poveste.

Atunci când vine înserarea


Peste pãdurea de mesteceni,
O aripã atinge zarea,
Iar tu mã legeni.

Atunci când scuturã-nserarea


Zãpada neagrã pe uluci
Din vinul dulce-al sãrutãrii
Tu îmi aduci.

Alerg sã-ntâmpin înserarea


Peste adâncuri, peste creste,
Sã regãsesc printre mesteceni
Cea creangã din poveste.

77
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

IUBIRE, FLOARE DE CAIS

78
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Iubire, floare de cais, ªi totuºi lin,


Atât de roz ºi-nmiresmatã Ca într-un vis vom mai simþi
S-a scuturat dansând un vals plutind prin astre
Al tinereþii de-altãdatã, Iubirea floare de cais,
Al tinereþii de-altãdatã. Cu tot parfumul vieþii noastre.
Aaa aaa aaa....

Refren:
ªi totuºi lin,
Ca într-un vis vom mai simþi plutind prin astre
Iubirea floare de cais,
Cu tot parfumul vieþii noastre.

79
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

IUBIREA DE MAMÃ

80
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Refren:
Iubirea de mamã
Nimic ºi nimeni n-o poate-nlocui
Inima ei nãscutã e pentru-a iubi
De ce, doar când eºti mamã poþi sã ºtii?
Iubirea de mamã
Rãmâne-n suflet cu duioºia ei
O porþi icoanã oriºicând ºi cu temei
O simt ºi eu acum, la anii mei!

Mamã, la viaþã m-ai adus Mamã, din aºteptarea ta


ªi tu m-ai învãþat Tu vremea alungai
Cã sufletul curat În noapte adormeai
De toate-i mai presus. Visând venirea mea.

Mamã, la tine mã gândesc Mamã, tu tot copil mã crezi


La tot ce ai fãcut Dar am încãrunþit
ªi mâna þi-o sãrut. În ochii tãi iubiþi
ªi-þi spun cã te iubesc. Tu tot frumos mã vezi.

Mamã, ce dor îmi e acum Mamã, nu þi-am cerut nimic


De mângâierea ta, Dar tu mereu mi-ai dat
De supãrarea ta Azi aº fi fost bogat
Când iar plecam la drum. De-aº fi pãstrat un pic.
Mamã, de-ar fi sã-þi cer vreodatã
Într-adevãr ceva
Aº vrea, de s-ar putea
Sã mã mai naºti odatã.

81
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

IUBIRI PARALELE

82
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

83
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Iubiri paralele
Versuri: Angela Georgicã Muzica: Marcel Morãrescu

Când pleci, tu la cine te-ntorci?


ªi cine te-aºteaptã, când eºti lângã mine?
Ce vezi, când tãcut mã priveºti?
Nu pot înþelege ce este cu tine.
Atât de aproape mereu
Te-aº vrea pentru mine sã fii...o viaþã-ntreagã
Dar nu, nu aici þi-este gândul
O scuzã banalã...ºi pleci
iar în grabã.

Refren:
Iubiri paralele, un joc de moment,
Te laºi purtat iar de vânt
Eºti mândru de tine, dar cine-þi dã drept,
Viaþa-i mai mult de atât;
Iubiri paralele, te ademenesc
Dar pânã, pânã-ntr-o zi
Vãpãi de-altãdatã abia licãresc
Nu te voi mai iubi...

De dor, cu tot Raiul pornesc


Ca-n visurile mele sã te am aproape
Când taci gândurile mã viscolesc
ªi iar fãrã tine mai trece o noapte.
Tu joci, vrei sã pari neschimbat
Dar cum te citesc eu uºor ca pe-o carte
În braþe mã iei, dar ºtiu bine,
Eºti lângã mine, dar ai gând departe.

Refren:

Coda: Nu te voi mai iubi...

84
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

IUBITA MEA, ROMANÞA

85
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Romanþa mea, romanþa mea cea dragã,


Nedespãrþiþi suntem ºi-am fost întruna
Ne vom iubi mereu o viaþã-ntreagã
Cum se iubesc pãmântul ºi cu luna.

În seri târzii ce-ncet adunã vise


ªi redeºteaptã-n inimi amintirea
M-ai învãþat cuvintele nescrise
Din cântecul ce l-a compus iubirea.

Romanþa mea, iubita mea romanþã,


De-atâtea ori pe drumul lung al vieþii
Am împãrþit cu tine o speranþã
Ce prevestea seninul dimineþii.

Iar altãdat`, când plânsul sau durerea


Din hãu adânc s-au apropiat de mine
Te-am întrebat ºi þi-am cerut pãrerea
Mi-ai dat curaj, mi-ai spus cã va fi bine.

Romanþa mea, romanþa mea iubitã


M-ai sfãtuit, nu mai ºtiu când, odatã,
De întâlnesc o clipã însoritã
S-o strâng la piept, sã n-o pierd niciodatã.

Te-am ascultat iar astãzi împreunã


Azi ne cântãm iubirea ce ne leagã,
Îþi mulþumesc prietena mea bunã
Romanþa mea, romanþa mea cea dragã,
Romanþa mea, iubita mea romanþã.

86
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

IUBITA MEA

87
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Poate-ai fost sãlbatecã cicoare,


Rãsãritã-n zãri prin buruieni,
Poate zvonul toamnei prin cocoare
Iarbã mãtãsoasã prin poieni.

Poate-ai fost un fir de pãpãdie,


Mângâiat de dangãtul de vânt,
Sau poate un nufãr, cine ºtie,
Peste apele doinind în cânt.

Poate-ai fost o stea plutind uºurel


Pe cãrarea razelor ei mici,
Sau în noapte-adâncã din pãdure,
Zborul frânt de tainici licurici.

Poate-ai fost chemarea cãtre viaþã,


Poate viaþa însãºi tu ai fost
Când urca pe zare dimineaþa
Zilelor, tu le dãdeai un rost.

Astãzi de te pierzi mai nevãzutã,


Depãrtarea nu îmi pare grea
Cã-n fãptura ta de zveltã ciutã,
Tu din toate-ai fost iubita mea.

88
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

IUBITE, NU MAI SUNTEM TINERI

89
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Iubite, nu mai suntem tineri


Versuri: Mihai Beniuc Muzica: Gelu Mihãilã

Iubite, nu mai suntem tineri,


Iar de-ai cãuta în calendar,
La tine-i joi, la mine-i vineri
Ai pãrul nins, am pãrul rar.

Ah, unde-i neaua de-astã iarnã


ªi unde-i faþa ta de nea?
Prin frunze galbene sã cearnã
În calea ta, în calea mea.

Nu lãcrima, durerea crudã


Îngroapã inima adânc,

Ah, unde-i neaua de-astã iarnã


ªi unde-i faþa ta de nea?
Prin frunze galbene sã cearnã
În calea ta, în calea mea.

90
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

IZVORUL VIEÞII

91
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Eminescu þi-a spus „dor”, În fuior de-argint Coºbuc


Zânã, stea ºi floare-albastrã, Flori de mãr þi-a pus pe rochii
ªi þi-a nins petale-n zbor. ªi din frunzele de nuc
Crini de lunã la fereastrã Þi-a aprins sub gene ochii.
Pentru tine-a dãltuit Grigorescu te-a-ntrupat
Slove-n flacãra amiezii Prunc, soþie, sorã, mamã
ªi-n cuvinte-a potrivit ªi pe frunte þi-a suflat
Frumuseþea ta, Arghezi. Veºnicia-ntr-o maramã.

Refren:

Tu femeie, tu eºti viaþa


Rãdãcina ºi lumina
Eºti izvorul de iubire
Eºti pacea, eºti dorul, eºti fericire
Tu femeie eºti zefirul
Focul, marea ºi uitarea
Tu eºti versul, gingãºia
Eºti Universul, eºti veºnicia.

92
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

LA CASA DE PE CENTRUL VECHI

93
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Revãd ca pe o frescã veche Cu- n trenci pe mânã ºi-un baston


Amurgul tinereþii mele, Pe Centrul Vechi mã plimb ”garçon”
Cu dorul prins în visul nepereche Revãd cu nostalgie fiecare colþiºor
spulberat ªi parcã tot mã-ncearcã un fior .
A fost un vis trãit cu-adevãrat. Cu parfum de crini
Dar sunt trist acum Prin împrejurimi
La capãt de drum Grãdina „Dunãrea” e un miraj ,
Ce l-aº porni acum ca altãdat` . Asta-i Târgoviºtea, mi-e tare drag de ea
Acum dac-aº putea aº ºti cu viaþa mea La „Caraiman” e mare chef cu lãutari
Sã o trãiesc ºi-aº face orice ªi-acum îmi mai doresc o searã
doar pentru ea; Cu tot ce-a fost odinioarã,
La „Hanul Galben” – nuntã mare Al strãzii freamãt, cu parfumul ei
„Mai tare struna” - lãutare de altãdat `,
Vioara lui Spoialã cu arcuºu-i fermecat Vã-ntreb „Ce poate fi mai minunat?”
Ne cântã melodii de neuitat, Cu mulþi lãutari
ªi tot chefuiesc ªi cu cerºetori
ªi se-nveselesc, Iar nea Jan Tocilarul ne zâmbea
Nicicând petrecerea nu s-ar opri. Boþoagã cu un ceas ºi Ene c-un compas
La „Cramã”-i tot ce vrei, fripturi ºi mititei Iar „Brazda”-i casã, masã pentru cei
Aºa ne petreceam noi, tineri de-altãdat`. sãraci.
Refren:
La „Casa de pe Centrul Vechi” – odatã
Ne adunam flãcãi de vârsta mea
Ca sã petrecem sã „o facem latã”
ªi vorba lui nea Gicã, sã o þinem tot aºa...
La „Casa de pe Centrul Vechi” – acolo
Sunt clipe dulci ce nu se pot uita
Ce-a fost nu se va-ntoarce niciodatã
Acolo-s amintiri de neuitat din viaþa mea.

94
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

LACRIMI DE IUBIRE

95
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Lacrimi de iubire
Versuri: Constantin Cârjan Muzica: Temistocle Popa

Chiar ºi-o dragoste-nfocatã,


Dor adânc, neprefãcut,
Cu mâhnire, câteodatã,
Cere lacrimi drept tribut...
...Despre cât am plâns odatã
Nimeni n-a ºtiut!
Refren:
Lacrimi de iubire
De mult v-aþi ºi uscat,
Dar în amintire
Pe toate v-am pãstrat...
Lacrimi de iubire
Tristeþi în viaþa mea,
Nu regret niciuna
Din câte-am plâns cândva.

Când ne-am spus întâia oarã


Gândul ce-l þineam ascuns,
Lãcrãmând sub luna clarã
Ochii noºtri au rãspuns...
...Am citit în ei iubirea
ªi a fost de-ajuns!
Refren:
Lacrimi de iubire
Din suflet mici comori,
Despre fericire
Vorbiþi adeseori...
Stropi curaþi de rouã,
Voi martori staþi mereu
C-am trãit iubirea
Pe-acest pãmânt ºi eu!

96
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

LINIªTE, DORM VIOLETELE

97
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

98
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Liniºte, dorm violetele


Versuri: Mariana Dumitrescu Muzica: Alexandru Corfescu

Liniºte, liniºte, dorm violetele!


Uite, ºi-au plecat capul spre pãmânt,
Au adormit ºi le-au cântat regretele
Cu orga lor de umbrã ºi de vânt.

Liniºte, liniºte, dorm violetele!


Copiii primãverii ce-a trecut
Uite, le mângâie capul ºi pletele,
Un zâmbet rãtãcit ºi nevãzut.

Lãsaþi-le sã doarmã, poate c-au murit


ªi-atuncea somnul lor e-adânc ºi greu.
Lãsaþi-le sã-ºi plece trupul obosit
ªi sã viseze soarele mereu.

Liniºte, liniºte, dorm violetele!


Cu fruntea aplecatã spre pãmânt
De-acum doar lacrimile ºi regretele
Le-or legãna cu braþe moi de vânt.

Prozã
Liniºte, poate viseazã cerurile
Sau mirosul pãdurilor de brazi,
Cum le-au nins fulgii vremii ºi dorurile.
Lãsaþi-mi florile sã doarmã azi.
Liniºte, liniºte, liniºte!
Liniºte, liniºte, liniºte!

99
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

LUMINI ªI UMBRE

100
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Surâsul tãu abia ivit


De umbrã-l simt învãluit De vrei doar luminã de la viaþã
Când eu pe chipul tãu lumin-aº Sã uiþi…învaþã !
vrea sã vãd mereu ªi-atunci umbra vieþii va fi stinsã
In ceas târziu… De timp… învinsã !
ªi sã te-aud chemând în gând Refren...
Iubirea mea…
Refren: Prea viu trecutu’-n tine-l porþi
În orice trecut Ducând cu greu trecuþii sorþi
Prin vreme cernut, Când ai putea uºor
Ca ºi-n codrul des S-aduni lumina clipelor,
Lumini se-ntreþes. În ceas târziu…
Cu umbre târzii, ªi sã te simt acum chemând
Ce-n suflet le þii Iubirea mea…
Povarã prea grea, Refren...
Ce n-o poþi uita.

101
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

MÃ-N
NTORC CU GÂNDUL ÎN TRECUT

102
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Mã-ntorc cu gândul în trecut


Când noi abia ne-am cunoscut,
Când tu veneai pe strada mea
Înconjurat de fulgi de nea.

Mã-ntorc cu gândul în trecut


La timpul primului sãrut,
În seara ninsã fãrã ger
La ceasul de adânc mister.

A cãzut zãpada iarã


Iarna-n inimã pãtrunde.
A-nceput sã fie searã,
Leru-i ler în jur se-aude.

Fulgi cãrunþi îºi duc alene


Tãinuita lor povarã.
Port ºi eu ascunºi sub gene
Dulci fiori ce n-au sã moarã,
Port ºi eu ascunºi sub gene
Dulci fiori ce n-au sã moarã.

103
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

MÃI, COTNARE

104
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

105
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Mãi, Cotnare
Versuri: Vlad Hanga Muzica: Ioan Tomescu

Refren:
Mãi Cotnare, mãi Cotnar
Bob ales de chihlimbar
Auriu ºi parfumat
Faimã-n lume-ai câºtigat
Boabã veche, tãmâioasã
Boabã dulce ºi gustoasã
Ai ajuns milionar, mãi, mãi,
Mãi Cotnare, mãi Cotnar.

Fete mândre frumuºele tra-rai-ra tra-rai-ra-ra


Toarnã vinul în ulcele tra-rai-ra tra-rai-ra-ra
Hai noroc ºi sus cãnuþa tra-rai-ra tra-rai-ra-ra
Ah, ce dulce e guriþa, bãi, ce dulce e guriþa.
Refren:...

ªi bãiatu-i frumuºel tra-rai-ra tra-rai-ra-ra


Cã bea numai Cotnãrel tra-rai-ra tra-rai-ra-ra
Cu miros de iasomie tra-rai-ra tra-rai-ra-ra
Aºa cum îmi place mie, aºa cum îmi place mie.
Refren:...

106
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

MAI ESTE-N
N VIAÞÃ-O
O PRIMÃVARÃ

107
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Brumele reci le-am adunat la tâmple


Dar inima tot tânãrã-a rãmas
De-o fi ºi-o fi orice sã se întâmple
Cât mai trãiesc, dau bucuriei glas.
Refren:
Mai este-n viaþã-o primãvarã
Mai este-o floare ºi un dor,
Mai este-un cântec de vioarã
ªi-al dragostei nestins fior.

Când iar mã furã amintirea,


În visuri dragi mã regãsesc
ªi parcã-mi umezesc privirea,
Nu vreau sã cred cã-mbãtrânesc.

O, cât aº da sã mai revãd o datã


Viºinul nins de floare pe-nserat,
ªi sã-i sãrut podoaba parfumatã
ªi sã-l întreb de ce s-a aplecat.

Sã-i mângâi creanga-nlãcrimatã


Ca un copil ascultãtor,
ªi sã-l cuprind ca pe un tatã
Sã plâng ºi eu ºi el de dor.

Sã ne vorbim numai în ºoapte


Sã stau de drag în ramul lui,
Sã uit de mine o-ntreagã noapte,
Sã uit arºiþa dorului.

Sã uit de mine o-ntreagã noapte,


Sã uit arºiþa dorului.

108
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

MAI VENIÞI COPII PE-A


ACASÃ

109
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Mai veniþi copii pe-acasã


Muzica ºi versuri: Temistocle Popa
Mai veniþi copii pe-acasã
Cã mi-e tare dor
Împreunã la o masã
Sã stãm în pridvor…
Mai veniþi ºi voi pe-acasã
Sã mai povestiþi
Cum o duceþi, ce mai faceþi
ªi cum mai trãiþi?
ªtiu c-aveþi ºi multã treabã
Nu mai spun nimic,
Dar vecinii mã întreabã
ªi n-am ce sã le zic!
Mai veniþi copii pe-acasã
Sã ne veselim
ªi-un pahar din vinul nostru
Cu drag sã ciocnim!
Mai veniþi copii pe-acasã
Sã mai stãm cu voi
Pe covor cu iarbã groasã
În curte la noi…
Mai veniþi ºi voi pe-acasã
Cã doar n-o fi foc,
Sã cântãm la umbra deasã
Cântec de noroc.
Casa noastrã vã aºteaptã
De când aþi plecat
C-un ºtergar ºi pâine coaptã
În prag, pe-nserat…
Mai veniþi copii pe-acasã
Vã rog dragilor;
Gândul pentru voi m-apasã
ªi mã sting de dor!
Gândul pentru voi m-apasã
ªi mã sting de dor!

110
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

MELODIA UNEI AMINTIRI

Un poet ºi-a scris odatã


Dorul, într-o poezie;
ªi pe versurile sale
ªi-a brodat o melodie.

Plopii, în tãcerea nopþii


Se-oglindesc în unda-albastrã;
Un poet în arcul porþii
Simte neuitarea noastrã

Un veac de vreme a zburat


ªi ai rãmas nemuritor
Aºa cum noi nu te-am uitat
Vei fi cântat ºi-n viitor.
La la la la la.......

Ai simþit pe româneºte
Când ai scris o poezie.
Noi, gândindu-ne la tine
Am creat o melodie.

Sã se cânte peste vreme


Chiar dacã vor trece anii,
Sã se-ascundã-n crizanteme
ªi s-o murmure castanii.

111
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

MI-A
AMINTESC MEREU DE TINE

112
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Mi-amintesc mereu de tine


Versuri: Constantin Berbec Muzica: Ioan Tomescu

Când ochii-mi au vãzut lumina


Întâia oarã pe pãmânt
Eu gângurind þi-am întins mâna
ªi mamã a fost primul cuvânt.
Când vânturile reci suflau
În nopþile adânci de iarnã,
La pieptul tãu mã încãlzeau
ªi dor ºi dragoste ºi teamã.

Cãldura ta mã-nvãluia
Asemeni soarelui pe-o floare
ªi-atuncea fericirea ta
Pãrea cã margini n-are.

În primii paºi m-ai ajutat


Purtându-mã uºor de mânã,
Iubirea ta m-a îndemnat
Sã merg mereu pe calea bunã.
Târziu în noapte, te rugai
Îngenunchind înfriguratã,
Sã-mi fie drumul mai uºor
Prin lumea rea ºi îndepãrtatã.

Când am plecat pe lungul drum


Prea mic sã cuceresc pãmântul,
Tu singurã m-ai urmãrit
Cu inima ºi gândul.

Când ochii-þi ºi-au pierdut lumina


ªi inima ta a încetat
Pierzându-mi somnul ºi odihna
Cuprins de spaimã, te-am strigat.
Te vãd aievea ºi acum
Cu faþa rece, împietritã,
Plecând pe ultimul tãu drum
Cu inima adânc zdrobitã.

O, de-aº putea ca sã-þi vorbesc


De zbuciumul tãcut din mine
Când peste tot te regãsesc
ªi-mi amintesc de tine.

113
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

MONEDELE

Cu ce monedã sã plãtesc secundei


Ce-mi anunþã la geam
Cu voce de clopoþel, argintie,
Cã mi-a `n-nflorit în ogradã copacul „bucuriei”?

Ce bani sã dau orei


Care-mi anunþã cu tulnicul în depãrtare,
Cã vremea iarãºi apune
ªi iarãºi rãsare.

Cu ce monedã sã plãtesc solul


Fãrã glas, fãrã aripã,
Ce nu ºtie nici de orã, nici de clipã.
Solul scãldat în lacuri de tãrie,
Purtând pe braþe ramuri de veºnicie?...

114
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

N-A
AM SÃ TE UIT

N-am sã te uit iubirea mea, ºtii bine,


Cã viaþa mea de tine mi-am legat,
Când amândoi în nopþi de mai senine
Îmbrãþiºaþi, pe-o bancã-n parc am stat.

Nu pot sã uit c-alãturea de tine


De chipul tãu ce-atât m-a fermecat
Eu mã simþeam cândva atât de bine
N-am sã te uit iubito niciodat’!

115
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

N-A
AVEM ACELAªI DRUM

116
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

N-avem acelaºi drum...


Dar am crezut întâia oarã,
ªi-am mers pe-acelaºi drum
Deºi simþeam c-o sã mã doarã.

Tu lângã mine-ai mers


Dar inima era hoinarã.
De ce-aº mai încerca a doua oarã?

Sã ne oprim în acest loc unde-am ajuns


ªi ca doi cãlãtori sã ne zâmbim,
Ca într-un joc nepãsãtori.
Sufletului i-ar fi prea mult
Îndemnul lui sã mai ascult

Þi-am spus aproape tot


Mai mult nu am, nu pot
Avem douã poteci,
A doua oarã...
Rãmâi cu bine!

117
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

NICIODATÃ

118
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Niciodatã
Versuri: Puiu Chiriuc Muzica: Gicã Rãdulescu

Niciodatã, niciodatã
Cât pe lume vei trãi
Prima dragoste curatã
Nu se uitã orice-ar fi.
Nu pot crede cum deodatã
S-au dus toate ca un vis
ªi-a rãmas doar amintirea
Ca un jar mereu aprins.
Aºa e dragostea dintâi
Cu ea în inimã rãmâi,
Parfumul ei neasemuit
Te face-n viaþã fericit.
Când pe strãzi încep s-aparã
Toamna frunze ruginii,
Mã revãd cu tine iarã
Prinºi de mâini ca doi copii.
ªi-alergând spre banca unde
Þi-am furat primul sãrut,
Chipul tãu mi se ascunde
Într-un depãrtat trecut.
Te caut degrabã pe alei
ªi parcã paºii-mi sunt mai grei.
Da-mi zic în mine : Ei ºi ce-i?
Aºa e jocul dragostei!

119
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

NU MAI VENI, DACÃ NU RÃMÂI

120
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Nu mai veni, dacã nu rãmâi


Versuri: Angela Georgicã Muzica: Constantin Bardan

Când lângã mine tu nu stai


Mi-e dor de ce ºtii tu sã-mi dai.
Cocorii toþi i-aº aduna,
Sã-i schimb pe mângâierea ta.

M-ai învãþat cu nopþi de jar


În clipa mea vii tot mai rar.
Dacã pretinzi cã mã iubeºti
Unde eºti?

Refren:
Nu mai veni, dacã nu rãmâi
Când tu nu eºti, sunt a nimãnui,
Nu mai vreau seri de aºteptãri
Rãmâi cumva în viaþa mea.

O altã zi a mai trecut,


Te-am aºteptat, n-ai apãrut
Deºi mai ieri parcã spuneai
Cã altã dragoste nu ai.

Ce sã fac eu cu vorba ta?


Te vreau pe tine-alãturi,
Dacã pretinzi cã mã iubeºti,
Unde eºti?

121
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

NU SE ªTIE NICIODATÃ

122
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Chiar de-ai întâlnit o fatã


Ca o zânã din poveºti,
Nu se ºtie niciodatã Când nu-i forþã sã abatã
Lângã cine-mbãtrâneºti! Voia soartei omeneºti,
Nu se ºtie niciodatã
De þi-ar fi viaþa toatã Lângã cine-mbãtrâneºti!
Scrisã-n zarea unei ceºti
Nu se ºtie niciodatã Refren:
Lângã cine-mbãtrâneºti! Fericirea-þi este datã
Ca mereu sã-þi aminteºti:
Refren: Nu se ºtie niciodatã
Fericirea-þi este datã Lângã cine-mbãtrâneºti!
Ca mereu sã-þi aminteºti:
Nu se ºtie niciodatã Final:
Lângã cine-mbãtrâneºti! Dar, te hotãrãºte-odatã
Pânã poþi s-o mai gãseºti
Într-o viaþã luminatã Ai nevoie de-o suratã
De iubiri nepãmânteºti, Langã ea sã-mbãtrâneºti.
Nu se ºtie niciodatã
Lângã cine-mbãtrâneºti!

123
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

NU SFÃRÂMAÞI UN BOB DE STRUGUR

124
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Când toamna vieþii noi,


Coboarã ca o balerinã,
În voaluri ºi cu umeri goi,
Cu paºi de splendidã felinã,
În suflet ni se lasã lin,
O nostalgie nesfârºitã,
Ca o pãdure de stejari,
În strunele de lãutari.

Refren:
Nu sfãrmaþi un bon de strugur,
Nu aruncaþi un strop de vin,
În el zac lacrimi neºtiute
Ce-apar, dispar ºi-apoi revin.

Nu sfãrmaþi raza de soare,


Nu aruncaþi un bob de grâu,
Cãci din nimicuri trecãtoare
Se naºte fermecatul râu,
Care ca-n vechile legende
Creeazã un nou paradis,
Când inima pulseazã tainic
În ceas de cumpãnã ºi vis.

Refren:
Nu sfãrmaþi raza de soare,
Un bob de strugur nu striviþi
Aici dorm vieþi nemuritoare
Pentru cei ce n-au fost iubiþi.

125
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

NU TE SUPÃRA

126
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Nu te supãra
Versuri: Ion Haineº Muzica: Ionel Bratu-Voicescu

Nu te supãra iubite,
Sã te superi n-are rost.
Clipa asta n-am dorit-o,
Sã uitãm acum ce-a fost.

ªi aºa ni-i scurt minutul,


O clepsidrã cu nisip,
Îndulceºte-l cu sãrutul,
Noi putem sã-i dãm alt chip.

Refren:
Cine ºtie, poate mâine
Repede se lasã nor,
Tineri noi putem rãmâne
Respirând acelaºi dor.
Nu te supãra pe ape,
Nici pe frunze, nici pe vânt.
Eu am fost ºi-þi sunt aproape,
Lângã tine pururi sunt.

Doar un nor ascunde luna,


Nu te supãra pe nor.
Tu sã ºtii, întotdeauna
Doar de ochii tãi mi-e dor.
Refren:....

Epilog:
Hai sã visãm acelaºi vis
Viaþa va fi un paradis.

127
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

NUMAI CINE N-A


A IUBIT

128
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Numai cine n-a iubit


Versuri: Constantin Cârjan Muzica: Temistocle Popa

Într-un vârtej fericirea m-a prins


Stelele cântã pe cerul aprins,
Oamenii toþi sunt frumoºi, toþi sunt buni...
Nu sunt în dragostea noastrã minciuni!

Dac-am crezut în asemeni minuni,


Dac-am uitat cã pot fi ºi furtuni,
Piatra s-arunce spunând ce-am greºit!
Numai cine n-a iubit!

Tu iubire, dulce vis,


Eºti bunã ºi eºti rea!
Tu m-ai dus în paradis
Fermecându-mi inima...

Dragostea, ºtii, m-a minþit, m-a-nºelat,


ªi dac-a-m plâns ºi nici azi n-am uitat
Sã mã condamne de ce-am suferit
Numai cine n-a iubit!
Numai cine n-a iubit!

129
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

O ROMANÞÃ POATE FI UN ÎNCEPUT

Refren:
O romanþã poate fi un început...
Sã pãstrãm iubirea noastrã nu ne-am priceput
Nu-þi ascunde ochii, ºtiu, ai tresãrit
Primele acorduri când s-au auzit.

Cântece de lume azi nu mã opresc Multe veri ºi toamne vremea a cernut


Trec prin anotimpuri fãrã Pescãruºii se înalþã peste þãrmul mut,
sã mi le-amintesc Azi te simt aproape, timpul nu-i pierdut
Steaua e vrãjitã, totul e ciudat O romanþã poate fi un început.
Simt cã eºti aproape, simt cã n-ai uitat.
Simt cã eºti aproape, simt cã n-ai uitat,
Spune struna veche, stau ºi o ascult, Seara când pãdurea doarme liniºtit
Mustul dulce al romanþei Nevãzute seve calde vin din rãdãcini
ne pândea de mult Soarele mai stã în loc la asfinþit
E romanþa noastrã plinã de tãceri În oglinzi de ape aducând lumini.
Poate vom fi azi mai înþelepþi ca ieri.

130
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ORAª STRÃBUN

131
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Oraº strãbun

Versuri: Puiu Chiriuc Muzica: Constantin Perþea

Domneasca-mi cale o strãbat cu pasul rar


De-atâta timp n-am mai umblat aºa hoinar.
Cetatea mândrã peste ani c-un tril vrãjit
Mi-a spus pe-aleea cu castani ”Bine-ai venit!”.

Aici stângaci am oferit primul buchet


ªi dragostea a înflorit ca-ntr-un sonet.
Iar astãzi, dup-atâþia ani am revenit
Din nou pe strada cu castani ne-am regãsit.

Îmi spun în gând de-atâtea ori ”nu-i în zadar”


Sã-þi dãrui ale muncii flori ca pe-un altar.
Sã pot romanþa sã mi-o cânt în cuibul ei,
Am revenit pe-acest pãmânt al dragostei.
Refren:
Oraº strãbun, oraº strãbun,
Izvor de visuri îndrãzneþe,
Azi anii mei cãrunþi îmi spun
Cã retrãiesc o tinereþe.

Cu Feþi Frumoºi, palate noi,


ªi cu Ilene Cosânzene
Ce-ºi leagã trainicul altoi
De constelaþii pãmântene .
ªi-acum când anii mei apun,
Mã-nveþi ce-nseamnã fericire.

132
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ORAªUL ROMANÞELOR

133
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Oraºul romanþelor
Muzica ºi versuri: Nelu Mãrgineanu

Oraºul romaþelor,
Cu soare cald ºi mândre veri
Pe aleile castanilor,
ªi toamnele-þi par primãveri.
Refren:
O crizantemã înfloritã
E casa-n care cânt,
E-o zi de varã însoritã
Cu adieri de vânt.

Oraºul romanþelor,
Îþi râd toþi oamenii cu drag,
Tu viaþã dai viselor ,
ªi-aduci bucurii în prag,
ªi-aduci bucurii în prag.

Oraºul romanþelor,
Îþi fierb cuptoarele de zor,
ªi din clocotul sarjelor
Se-nalþã cântecele-n cor.

O crizantemã înfloritã-i
Romanþa ta acum,
De ieri abia îmbobocitã,
Azi floare cu parfum.

134
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

PÃRINÞII MEI

135
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Pãrinþii mei
Versuri: Lora Plodnic Muzica: Constantin Bârdan

Pãrinþii mei, ce mândrã sunt


Cã-s umbra voastrã pe pãmânt
Oameni de pace, oameni cuminþi
Cei mai frumoºi ºi buni pãrinþi.

Sufletul meu l-aþi plãsmuit


Din bunãtate ºi frumos,
Ca -ntr-o poveste am trãit,
În cuibul nostru luminos.

Refren:
Pãrinþii mei, averea mea
Mã rog de voi nu-mbãtrâniþi,
Cât voi pe lume mai trãiþi
Am cine sã-mi ºteargã lacrima.

Din dragoste, voi înãlþa


Un templu-n care veþi domni,
ªi pe pãmânt voi zei veþi fi,
Pãrinþii mei, mândria mea.

Demnã de voi sã fiu aº vrea,


Sã regãsiþi în mine-un cânt,
Ce l-aþi cântat în doi cândva
Când dorul nu-ncãpea cuvânt.

136
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

PÃRINÞII NOªTRI NU AU VÂRSTÃ

137
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Pãrinþii noºtri nu au vârstã, Pãrinþii noºtri nu au vârstã,


Ei nu au vârstã pentru noi; Merg mânã-n mânã amândoi;
Chiar dacã anii se adunã, Cu faþa veselã sau tristã,
Rãmân aceiaºi amândoi. Ei sunt aceiaºi pentru noi...
Pãrinþii noºtri nu au vârstã, În drumul lor adunã anii,
Ei nu-s nici tineri, nici bãtrâni; Dar despre ani, ei nu vorbesc;
Indiferent cã vremea trece, Indiferent cã vremea trece,
Pãrinþii tot pãrinþi rãmân... Ei pentru noi , nu-mbãtrânesc...

Refren:

Te prinde-n el vârtejul vieþii


ªi anii trec, fãrã sã-i simþi;
Chiar de suntem în toamna vieþii
Pãrinþii ne rãmân pãrinþi...
Pãrinþii noºtri, dragii noºtri,
Au pentru mulþi, nume de sfinþi;
ªi peste vremea care zboarã,
Pãrinþii ne rãmân pãrinþi...

138
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

PRIMUL FIOR

139
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

De mama când îmi amintesc Vals minunat,


Un cântec simplu desluºesc, Vals fermecat,
De-atunci din anii de demult Clipã ºi vis
ªi ce n-aº da sã-l mai ascult. De neuitat.

De câte ori îl fredona, Mi-a fost ºi mi-e hãrãzit


De-ntâiul bal îºi amintea, Sã -mi iasã-n drum omul iubit
Cu glasu-i dulce depãnând De mama când îi povesteam
Un fir de vis, un fir de gând. De-acelaºi vals îmi aminteam.

Cu primul vals a cunoscut Ea deseori îl fredona,


Primul fior ºi primul dor La primul bal când se gândea.
Trecut-au ani, dar i-au lãsat Cu glasu-i dulce depãnând
Parfumu-i drag, de neuitat. Un fir de vis, un fir de gând.
Mmmmmmmm....
Trecut-au ani, dar i-au lãsat
Parfumu-i drag, de neuitat. Cu-atâta drag eu l-am pãstrat
Aºa cum ea mi l-a cântat
ªi de atunci îl port mereu
Un vals te leagã În suflet ºi în gândul meu.
O viaþã-ntreagã Mmmmmmmm....
De-o amintire ªi de atunci îl port mereu
Sau de-o `mplinire. În suflet ºi în gândul meu.

140
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA DE ODINIOARÃ

Romanþa de odinioarã Romanþa de odinioarã,


E-o picãturã de parfum Când o ascult ºi azi tresar.
Din tinereþea care zboarã, Ea mi-aminteºte de o searã
Din toamnele ce sunt pe drum. De neuitat, sub cerul clar.

Pe-acordurile vii de lire, Romanþa de odinioarã


Am scris romanþa mea cu drag, A strâns prin ani iubirea mea,
În versuri calde de iubire, ªi de o-ngânã o vioarã,
Tot aºteptându-te în prag. Mi-e ºi mai tare dor de ea.

141
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA DRAGOSTEI

Ce te-ai face inimã, Fãrã nimeni, nimeni drag


Fãrã dragoste pe lume? ªi cu dorul pus în fiare ...
Nu þi-ar zice inimã: Ce te-ai face, ce te-ai face, inimã ?
Poate c-ai avea alt nume, Cântã frunza, cântã vântul,
Poate cã de piatrã-ai fi, Cântã primii ghiocei,
Sau ai fi un sloi de gheaþã! Cântã cerul ºi pãmântul
Iarnã, varã, noapte, zi, O romanþã dragostei.
Singurã o-ntreagã viaþã.
Ce te-ai face, ce te-ai face, inimã? Ce te-ai face inimã ?
Cântã frunza, cântã vântul, Fãrã dragoste pe lume ?
Cântã primii ghiocei, Te-ar cuprinde, inimã,
Cântã cerul ºi pãmântul Dor, întunecimi si brume !
O romanþã dragostei. Sã te-aline n-ar putea
Nici o strunã de vioarã !
Ce te-ai face, inimã, Dacã n-ar fi dragostea,
Fãrã dragoste pe lume ? Spune, spune, surioarã !
Tot ai bate, inimã. Ce te-ai face, ce te-ai face, inimã ?
Dar n-ai ºti de ce anume: Cântã frunza, cântã vântul,
Ca un biet drumeþ pribeag Cântã primii ghiocei,
Pe-o cãrare fãrã soare, Cântã cerul ºi pãmântul
O romanþã dragostei.

142
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA FIULUI RÃTÃCITOR

143
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

De câte ori mi-e teamã,


De-atâtea ori mi-e dor,
Sunt pentru tine mamã,
Un fiu rãtãcitor,
Plecat cu cei de-o seamã,
În lume cãlãtor
De câte ori mi-e teamã,
Eu plâng de-atâtea ori,
Plãtesc iubirii vamã,
Durerii sunt izvor...
Refren:
Eu te-am purtat cu mine
Oriunde-am colindat,
Dar n-am putut ºtii bine,
Sã vin când m-ai chemat
Eu te-am avut icoanã,
ªi sfântã ai rãmas...
Mi-ai dat din suflet, mamã,
Tot cântecul din glas.

De câte ori mi-e teamã,


De-atâtea ori te chem:
Cu vorba-þi dulce, mamã,
Mã scapã de blestem!
Iubirea ne destramã,
ªi nu mai ºtim ce vrem,
De câte ori mi-e teamã,
La tine mã gândesc
ªi vin spre-acasã, mamã,
Mereu sã-þi mulþumesc.
Refren: ...
Coda:
De câte ori mi-e teamã,
Mi-e dor de mama mea.

144
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA INIMII MELE

145
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Rupe-mã, inima-n ºapte, Rupe-mã inimã-n patru,


Cã nu mi-e fricã de moarte! Vreau sã mã ºtie tot satul.
Chiar de mi-ai da nemurirea Fiindcã am crezut în iubire
Eu n-aº uita ce-i iubirea... ªi-n clipa ei de-mplinire!
Fiindcã nu ºtiu cum trãieºte Vorba la patimã dulce,
Omul când nu mai iubeºte. Drumul prin viaþã mi-l aduce.
Rupe-mã inimã-n nouã, Rupe-mã inimã-n zece,
Dar nu-mi tãia viaþa-n douã! Când ºtii cã dragostea trece!
De mi-ai dat zile, dã-mi minte Lasã-mi o parte ºi mie
Sã nu pierd tot dinainte; Sã fac din ea veºnicie,
De mi-ai dat dor ºi durere, ªi oricare-n lume sã spunã
Dã-mi pentru toate putere! C-ai fost iubitoare ºi bunã!
Refren: Refren:
E dreptul meu E dreptul meu
Sã plâng de dor. Sã plâng de dor.
ªi am sã plâng ªi am sã plâng
Pân-am sã mor. Pân-am sã mor.
E dreptul meu E dreptul meu
De-a suferi, De-a suferi,
ªi-am sã iubesc ªi-am sã iubesc
Cât voi trãi. Cât voi trãi.

146
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA ÎNSTRÃINÃRII

147
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Mi-e dor sã mã întorc acasã,


Tot lunca mea e mai frumoasã.
Mi-e dor de cei ce m-au iubit
ªi chiar de cei ce m-au urât
ªi plâng de dor...ºi plâng de dor...

Mi-e dor de vorba noastrã dulce,


Noi toþi purtãm a limbii cruce,
Ascult un cântec de la noi,
Mã duc cu gândul înapoi...
ªi plâng de dor...ºi plâng de dor...
Refren:
Grea e viaþa prin strãini,
ªi creºtini ºi necreºtini,
Doar credinþa ce-o mai ai
Îi mai dã speranþei grai.
Grea e viaþa prin strãini,
N-ai nici loc, nici rãdãcini,
Casa ta e-a drumului,
Iar moartea ta e-a nimãnui!

Mi-e dor de foºnet de pãdure


De un izvor, de gust de mure,
Visez sã dorm în fân cosit
Vreau sã renasc tot ce-am trãit
ªi plâng de dor...ºi plâng de dor...

Mi-e dor de casa pãrinteascã,


De sãrbãtori cu vin ºi pascã,
Mi-e dor de-acei colindãtori
Vestind ajunul de cu zori...
ªi plâng de dor...ºi plâng de dor...
Refren:...

148
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA LA TÂRGOVIªTE

Ning amintiri în clipe cu aur de vioarã,


Fior de timp tresare în strãmoºesc pridvor,
ªi nu mi-e toamnã-n suflet ci albã primãvarã,
Maramã împlinitã-n vis din dragoste ºi dor.
M (fredonat)
Maramã împlinitã-n vis din dragoste ºi dor.

ªi trec îndrãgostiþii în clarul de cetate,


În care înfloreºte luceafãr de oþel,
Iubirile-s în sipet de suflet aºezate
Parfum de crizanteme noi, într-un bogat pastel.
M (fredonat)
Parfum de crizanteme noi, într-un bogat pastel.

Bãtrânul turn vegheazã în lacrimã de lunã,


Sunând în zile cronici cu limpede izvod.
Zori cu mireasmã caldã în inimã adunã
Zãloguri de speranþe vii, peceþile de rod.
M (fredonat)
Zãloguri de speranþe vii, peceþile de rod.

Romanþã la Târgoviºte,
De azi, de ieri, de mâine!

149
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA MEA NEMURITOARE

150
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

151
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Romanþa mea nemuritoare


Versuri: Ioan Costea Muzica: Ioan Tomescu

Tu te-ai nãscut din lacrimi de izvoare,


Din doine vechi, mânând spre munþi mioare,
Din freamãt lin de codrii foºnitori,
Din dor pribeag ºi din parfum de flori.

Refren:
Romanþa mea, romanþa vieþii mele
Cu tine-n gând prin vremuri am trecut
Te-am fredonat sub cerul plin de stele
ªi te-am iubit de când te-am cunoscut.

Romanþa mea, romanþã fãrã moarte,


Tu mi-ai aprins iubirea cea dintâi,
Nimic în viaþã nu ne mai desparte
ªi-acum târziu, tot prietenã-mi rãmâi.

Tu te-ai nãscut din crez nestins de pace


ªi-n versul tãu nãdejdea se preface
Pe-ntinsul plai din tot ce-i omenesc
În cântec viu, în cântec românesc.

Refren:
Romanþa mea, romanþa vieþii mele
Cu tine-n gând prin vreme am trecut.
Te-am fredonat sub cerul plin de stele
ªi te-am iubit de când te-am cunoscut.

Romanþa mea, romanþã fãrã moarte,


Tu mi-ai aprins iubirea cea dintâi,
Nimic în viaþã nu ne mai desparte
ªi-acum târziu, tot prietenã-mi rãmâi.

Romanþa mea, gingaºã crizantemã


Te cânt mereu, cu visul împlinit.

152
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA MEA TÂRZIE

153
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Romanþa mea târzie


Versuri: Mircea Block Muzica: Dan Mizrahy

Romanþa mea târzie


O cânt de dragul tãu,
Acum a fost sã fie
Sã vii în drumul meu...
Când toamna argintie
Flori dalbe-n pãr mi-a prins,
Romanþa mea târzie
E-un dor ce s-a aprins...

Refren:
Romanþã, romanþã,
Te-ascult ºi ºoptesc
Tu nu ºtii romanþã
Ce mult te iubesc...
ªi vis ºi speranþã
Prin ani vei cânta,
Eu þie, romanþã,
Îþi dau inima...

Romanþa mea târzie


O cânt de dragul tãu,
E numai bucurie
ªi-aºa va fi mereu...
Romanþa toamnei mele
κi poartã versul ei,
Sub cerul plin de stele
Pe struna dragostei...

Refren:...

154
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA MEA

155
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Romanþa mea de despãrþire


Þi-o cânt acum ºi inima mã doare
Cã s-a sfârºit povestea de iubire
Iar eu plângând: „De þi-am greºit, îþi cer iertare”.
Îmi pare rãu cã plec de lângã tine
ªi-n urma mea îþi las poate tristeþi...
Dacã-ntr-o zi te vei gândi la mine,
Atât aº vrea: ce-a fost sã nu regreþi...

Romanþa mea de despãrþire


O vor cânta pe înserat zefirii,
Si peste ea, rãmasã-n amintire
Încet, încet s-or scutura toþi trandafirii…

Romanþa mea vei auzi-o


Poate din nou, într-un amurg de toamnã;
Romanþa mea, romanþã de adio,
Te va întreba: „Îþi mai aduci aminte, doamnã?”

Îþi amintesti de prima noastrã searã,


Când eu þi-am spus cã eºti iubirea mea,
Pe undeva cânta parc-o vioarã
ªi inima cântând îi rãspundea…

Romanþa mea vei auzi-o


Mã vei chema poate din amintire;
Voi plânge iar, dar îþi voi spune-adio...
E greu s-o faci din nou din cioburi de iubire.

156
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞÃ PENTRU TINE

157
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Romanþã pentru tine


Versuri: Flavia Buref Muzica: Laurenþiu Profeta

De-ai ºti ce greu mi-e uneori


Când uit s-aºtern uitarea
De gânduri, noaptea mea e zi
Dar nu-mi auzi chemarea...

Mi-e dor de ochii tãi de iaz,


De râsul tãu sãlbatic
De mâinile, de pãrul tãu
Ciudat ºi ºturlubatic
Mi-e dor...

Erai un cer ameþitor


Spre care când priveam
Vrãjitã, inima cânta...
Sã fii, sã fii, atât vroiam!
Vrãjitã, inima cânta...
Sã fii, sã fii, atât vroiam!
Sã fii!

Þi-am spus, pãreai cã înþelegi


Dar tot mai des lipseai
ªi prin tãcere cerul meu de stele-l jefuiai.
Deºi mai mult te iubesc, te iubesc.

De-ai ºti ce tremur ºi acum


De tine când vorbesc
N-ai vrut sã fie, nu e drum!
Dar ce mult te iubesc...
Te iubesc.

Te iubesc,
De-ai ºti ce dor mi-e uneori,
De-ai ºti...

158
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞA RUGÃCIUNE...

159
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Doamne, Aº vrea sã uit cumva de ei, Doamne...


Prin anii toþi câþi am trecut Doamne,
Nimica eu nu þi-am cerut În nici o clipã pân-acum
ªi zilele mi s-au cernut, Doamne... N-am cãutat nici un motiv
Doamne, Sã fii cu mine milostiv, Doamne...
Tu ce eºti bun ºi totul ºtii
Tu ºtii cã eu în nicio zi Eu n-am râvnit în viaþa mea
Nu þi-am cerut mari bogãþii, Doamne... La bunurile altuia,
Cu cât aveam mã mulþumeam
Eu n-am râvnit în viaþa mea ªi tristã, singurã, trãiam...
La bunurile altuia, ªi-aºa, tot aºteptând o zi,
Cu cât aveam mã mulþumeam Ce o simþeam cã va veni,
ªi tristã, singurã, trãiam... Eu îþi ceream în tainic grai,
ªi-aºa, tot aºteptând o zi, Putere sã trãiesc, sã-mi dai...
Ce o simþeam cã va veni,
Eu îþi ceream în tainic grai, Doamne,
Putere sã trãiesc, sã-mi dai... Mi-ai dat putere sã trãiesc,
Prin crucea mea îþi mulþumesc
Doamne, ªi cãtre Tine Doamne vin,
Prin anii toþi, la fel de grei, ªi mã închin,
Ce-au fost în viaþã anii mei, Doamne...

160
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ROMANÞELE MELE

161
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

162
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Romanþele mele
Versuri: Nicolae Dumitru Muzica: Henry Mãlineanu

Romanþele mele sunt clipe iubite...


ªi zâmbet ºi lacrimi, din doruri trãite...
Crâmpeie de vise, licãriri de stele...
Sunt pagini de viaþã,
Romanþele mele!

În ele sunt codrii cu-argint de izvoare...


ªi nopþi nedormite, ºi raza de soare...
Cu tot ce e dor, ºi alean ºi speranþã,
O viaþã am stâns în eterna romanþã!...

Romanþele mele, iubirile mele...


Cu suflet în ele, cu bune ºi rele,
Sunt tot ce am pe lume,
Romanþele mele!

Din port cu nãframã ºi albã maramã,


Din frunzã de-aramã din vatrã ce cheamã,
Din dorul de sat din râu înspumat,
Cu lacrima-n glas, mi le-a dat o mamã...

Din vechi povestiri, din fuiorul strãbun,


Din vers de român, cu tot ce-are mai bun,
Aºa le-am primit, aºa le-am pãstrat...
De ele „o viaþã de om”, m-am legat!

Romanþele mele, romanþele mele,


Cu suflet în ele, cu bune ºi rele,
Sunt tot ce las lumii,
Romanþele mele!

163
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

RUGA DE NOAPTE

164
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Ruga de noapte
Versuri: Angela Georgicã Muzica: Constantin Bardan

Ai plecat, orice razã de speranþã-n urma ta s-a stins.


Peste noi un cuvânt vinovat iar a nins
Uneori, poate mult prea uºor, ne certam fãrã rost,
Dar cea mai sfântã nebunie tu ai fost.

ªi-n rugã de noapte


Te chem printre ºoapte
Pânã la pãcat, te-am adorat.

Unde eºti, amãgirea unei clipe te-a chemat cândva


Sã te-ntorci lângã sufletul meu, cât aº vrea,
Te-am pãstrat, pe mãtãnii de dor am scris numele tãu,
ªi la un capãt de speranþã, stau mereu.

ªi-n rugã de noapte,


Te chem printre ºoapte
Pânã la pãcat, te-am adorat.
Refren:
Un dor, o rugã de noapte,
Atât ne mai þine aproape.
În locul tãu e doar tãcere
ªi niciun fel de mângâiere.

Un dor, o rugã de noapte,


Atât mai rãmâne din toate
Aºa e lãsat pe lume,
Din doi, unul singur rãmâne.

Dac-ai ºti câte clipe de-amãgire-n urma ta rãsar


Uneori, la un pas ca al tãu mai tresar,
Ce sã fac? Dacã nu te-am uitat ºi-ncã te mai iubesc,
Dar pe-un altar de-amãgire te gãsesc.

165
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

SÃ NE-A
AMINTIM DE ZIUA ASTA

166
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Noi toþi suntem sortiþi la nemurire,


Cu suflete în veci datoare...
Plãtind, în tainã prin iubire,
Sperând mai mult în viaþa viitoare.
Refren:
Sã ne-amintim de ziua asta,
Acum fiind ceva mai tineri,
Cã timpul fuge ca un vis
Azi este Luni ºi mâine este Vineri.

Sã ne-amintim de ziua asta,


Cã alta-ºi face-acum cãrarea.
Mai scurtã decât cea de azi,
Mai lungã decât urmãtoarea!

Fiþi veseli dragii mei, ºi-acum de sete


Sã curgã vinul în pahare.
Sorbiþi licoarea-ncet ºi pe-ndelete,
Ca într-un moment de mare sãrbãtoare!
Refren:...

Coda:
Noi, sã urãm un „La mulþi ani” ºi...
Sã ne-amintim de ziua asta!

167
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

SÃ NU VORBIM DE AMINTIRI

Vreau sã nu vorbim de amintiri, Vreau sã nu vorbim de-amintiri


Sã uitãm de vechile-amintiri. Flori uscate lângã trandafiri,
Vreau s-alung din gândul meu ºi-al tãu Ierni ascunse-n suflet pânã ieri
Umbre ºi pãreri de rãu. Tu le schimbi în primãveri.

Poate-n inimi încã s-au ascuns Tu, adevãratã dragoste,


Întrebãri fãrã rãspuns, Luminezi azi drumul meu,
Dar cu-o umbrã de tristeþe-n glas Tu îmi dãrui cerul fãrã nori,
Sã le-alungãm din drum c-un bun rãmas. Din zile-mi faci acum doar sãrbãtori.

Sã nu ne amintim de tot ce-a fost Mi-ai dat vise noi ºi împliniri


De gluma dragostei fãrã rost. ªi tu mã faci sã nu trãiesc din amintiri.

168
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

SÃ-M
MI CÂNÞI DE DOR ªI OF

169
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Sã-mi cânþi de dor, sã-mi cânþi de of,


Sã-mi cânþi de inimã albastrã,
Sã-mi amintesc oriunde-aº fi,
Cã-i rupt de-aici, din vatra noastrã.

Mi-e drag s-aud cum pânã-n zãri,


Rãsunã struna ta mãiastrã,
Sã-mi cânþi de dor, sã-mi cânþi de of,
Sã-mi cânþi de inimã albastrã.

Îmi amintesc de satul meu,


De locul care-mi este drag
Bãtrânii mei îi vãd mereu
Cum stau ºi mã aºteaptã-n prag.

Sã-mi amintesc oriunde-aº fi,


Cã-i rupt de-aici, din vatra noastrã.
Sã-mi cânþi de dor, sã-mi cânþi de of,
Sã-mi cânþi de inimã albastrã,
Sã-mi cânþi de dor, sã-mi cânþi de of,
Sã-mi cânþi de inimã albastrã.

170
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

SCRISOARE CÃTRE MAMA

171
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Scrisoare cãtre mama


Versuri: Florica Nubert Muzica: Mircea A. Ciugudean

Când cireºii nãvãlesc în floare


Mamã, aº dori sã vin acasã;
Sã deschid fereastra spre grãdinã
Unde-i dulce foºnet de mãtasã.

Fetei tale cum îi coci o pâine


Sã te vãd pe vatrã aplecatã
Aburind ca firul alb al lunii
S -o gãsesc pe masã aºezatã.

Refren:
Mamã, ºtiu cã astea-s numai vise
Umbra-þi doar prin casã se perindã,
Unde-s toate cele-aici descrise
ªi al cui e chipul din oglindã?

Vin sã numãr florile din tindã,


Puii galbeni risipiþi prin iarbã,
Sã mai scot o apã din fântânã
ªi s-ascult a pãsãrilor zarvã.

Vin sã-þi spun cuvinte calde, bune


Pentru-a tale mâini mereu trudite,
Ce-au ºtiut sã-mi mângâie obrajii
ªi sã-mi þese fire aurite.

Refren:
Mamã, ºtiu cã astea-s numai vise
Umbra-þi doar prin casã se perindã,
Unde-s toate cele-aici descrise
ªi al cui e chipul din oglindã?

172
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

SCRISOARE

173
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Scrisoare
Versuri: Veronica Micle Muzica: Gelu Mihailã

Îþi ziceam cã e minciunã


Când spuneai cã eu þi-s dragã,
Cã eºti un împuºcã-n lunã,
Drac ce apa o încheagã,
ªi cã n-aº putea vreodatã
Nici a te iubi, nici crede,
C-a mea inimã juratã
Nici n-aude, nici nu vede.
ªiretenii de muiere
Ca sã-ncerc a ta iubire...
Dar tu trist ºi în tãcere
Ai plecat plin de mâhnire.
Haide, vino, fii cuminte,
Dac-ai fost împuºcã-n lunã,
Eu am fost, adu-þi aminte,
ªi zglobie ºi nebunã!

Scrisori
Versuri: Mariana Dumitrescu Muzica: Alexandru Corfescu

V-am regãsit într-un sertar sculptat


În maldãr prãfuit ºi dat uitãrii.
V-am regãsit, scrisori de altãdat,
ªi-am plâns cu voi pe undele-nserãrii.
V-am regãsit prietenii mei buni
Ce mi-aþi adus atâta bucurie,
Trecut-au ani, trecut-au luni ºi luni
Dar v-am gãsit, izvor de apã vie.
Ce sunteþi voi? Trecutul îmbrãcat
În haine de hârtie ºi cernealã.
Ce sunteþi voi? Mormântul delicat
Ce þine-nchisã a viselor urzealã.
Cu voi în mâini m-am revãzut deodat’
Înconjuratã de uitate gânduri.
ªi ore-ntregi pierdut’-aºa am stat
Citind, citind mereu albastre rânduri.
V-am stâns apoi în scrinul lãcuit
ªi-am sãrutat a plicurilor salbã.
Dormiþi scrisori în maldãr prãfuit,
ªi-adormi trecut în haina ta cea albã.

174
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

SCRISORI

175
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ªI-A
AI PLECAT, IOANÃ

176
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Ioanã, Ioanã, of Ioanã...


Cântul tãu sfielnic,
În duet cu pianul
A dat glas lui Fernic
ªi lui Mãlineanu.
ªirul de sonete
Floare lângã floare,
Þi-au pus ani în plete,
Ramuri de ninsoare.
Ioanã, Ioanã, of Ioanã...

ªi-ai plecat Ioanã


Glas fãrã pereche
ªi-ai rãmas icoanã
De romanþã veche.
Ne rãmâi aproape,
Zestre de-amintiri,
Lacrimã sub pleoape
Pentru vechi iubiri.
Nu se poate!
Ioanã, Ioanã, of Ioanã...

177
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ªOAPTE D E A MOR

178
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

ªoapte de amor
(De-aº avea...)
Versuri: Mihai Eminescu Muzica: Aurel Giroveanu

De-aº avea ºi eu o floare


Mândrã, dulce, rãpitoare,
Ca ºi florile de mai,
Fiice dulce-a unui plai,
Plai râzând de iarbã verde,
Ce se leagãnã, se pierde,
Unduind încetiºor,
ªoptind ºoapte de amor;
De-aº avea ºi eu o floare
Mândrã, dulce, rãpitoare...
De-aº avea o floricicã
Gingaºã ºi tinericã,
Ca ºi floarea crinului,
Alb ca neaua sânului,
Amalgam de-o roz-albie
ªi de una purpurie,
Cântând vesel ºi uºor,
ªoptind ºoapte de amor;
De-aº avea o floricicã
Gingaºã ºi tinericã...
De-aº avea o porumbiþã
Cu chip alb de copiliþã,
Copiliþã blândiºoarã
Ca o zi de primãvarã,
Cât îþi þine ziuliþa
I-aº cânta doina, doiniþa,
I-aº cânta-o-ncetiºor,
ªoptind ºoapte de amor;
De-aº avea o porumbiþã
Cu chip alb de copiliþã...

179
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

TÂRGOVIªTE, ROMANÞÃ NOUÃ

180
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Ziduri bãtrâne,
Floare ºi cântec
Zâmbeºte-n soare
Renãscãtoare
De poezii.
Dârzã-n furtunã,
Umbra strãbunã
E veºnic de veghe
Drumului nostru
Cãtre senin.
Refren:
Târgoviºte, veche cetate,
Arc peste timpuri de neuitat,
Turnul Chindiei bãtut de vânturi
Slãvit de glorie, stã ºi azi neclintit
Târgoviºte, romanþã nouã
O crizantemã ne-ai dãruit!

Vatrã de þarã
Îþi înãlþarã,
Cununã nouã,
De primãvarã.
Vrednici bãrbaþi,
Pe metereze
Ard foºnitoare,
Stele de aur
Din vechi tezaur
Focuri de-oþel.

181
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

TE VOI IUBI, ROMANÞÃ

182
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Te voi iubi, romanþã


Versuri: Mircea Block Muzica: George Grigoriu

Pe drum de dor, pe drum de stele,


Te chem în gândurile mele
Sã vii romanþã, sã vii în tainicã tãcere.
Cu glasul tãu de mângâiere ºi de speranþã

Sã vii ºi sã aduci cu tine


Încrederea în azi ºi-n mâine
La fel ca soarele ºi luna
Eºti ºi vei fi întotdeauna
Fãrã pereche, romanþã veche…

Refren:
Te voi iubi, romanþã,
Pãstratã-ntr-un album
Cu versul tãu romantic,
Cu vechiul tãu parfum
Cu-acelaºi drag de tine
Mereu te voi cânta
Te voi iubi romanþã
ªi nu te voi uita…

Un dor ascuns, o amintire,


Sau o poveste de iubire eºti tu, romanþã;
Eºti poate-o mica serenadã,
Sau un sãrut furat pe stradã într-o vacanþã;
Dar tu rãmâi la fel de vie,

Cu versul prins pe-o melodie,


Pentru eterna-þi frumuseþe,
Pentru eterna-þi tinereþe
Se scriu poeme, ºi treci prin vreme…

183
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

TE-A
AªTEPT LA POARTA AMINTIRII

Te-aºtept la poarta amintirii,


Cu gândurile strânse în buchet
ªi cu sãrutul cald al despãrþirii
Pe buze încã violet,
Sã depãnãm din caierul iubirii
Trecutul drag încet, încet.

Te-aºtept la poarta amintirii,


Acelaºi singur, visãtor poet,
Ce vrea sã-ngâne ºoapta fericirii
Pe versuri triste de sonet,
ªi-apoi sã uite-n clipa despãrþirii
Trecutul drag încet, încet.

Vom rãtãci iar împreunã


Pe alei ascunse printre foi,
ªi dulce-nlãnþuiþi
Sub clar de lunã,
Vom fi din nou doar amândoi.

184
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

TOAMNÃ CA-N
N POVEªTI

185
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Toamnã ca-n poveºti


Versuri: Mircea Block Muzica: Ion Cristinoiu

Tare eºti frumoasã toamnã ca-n poveºti,


Zile minunate tu ne dãruieºti.
Roadele culese greu îºi aflã loc
Toamnã româneascã, sã trãieºti noroc!
Refren:
Tare eºti frumoasã toamnã ca-n poveºti
Poleind cu aur plaiuri româneºti
Frunzele-ºi îmbracã haine arãmii
Toamnã româneascã te-aºteptãm sã vii!
Aºa-i legea, dupã tine iarna va veni
ªi câmpiile întinse le va troieni
Sub covorul de zãpadã grâul va-ncolþi
ªi se va-nãlþa puternic când va înflori.
Final:
Toamnã româneascã, te-aºteptãm sã vii!

Un pahar de fericire
Muzica ºi versuri: Puiu Chiriuc

Când prinde romanþa acord de viori


ªi florile glas de iubire,
Când visuri aievea te-ndeamnã sã zbori
Sã sorbi un pahar de-mplinire,
Când totul ce-i drept, omenesc ºi frumos
Zi de zi se-oglindeºte-n tine,
Îþi dãrui dragoste al muncii prinos
ªi clipele-þi sunt mai senine.
Refren:
Un pahar de fericire
Sã-l pãstrezi în suflet plin,
Ca pe-o scumpã amintire
Pentru anii care vin.
ªi de-o fi sã-þi calce pragul
Vreun drumeþ, vreun om strãin
Cu gând bun, cu vorbã bunã,
Toarnã-i un pahar de vin.
Ridicã paharul în care-ai strâns
Nectarul iubirii de-o viaþã,
În el primãveri de petale au nins
ªi visuri ºi dor de speranþã.
În el e logodna, sãrutul dintâi
ªi zâmbetul primei femei,
E palma ºi perna ce-o pui cãpãtâi
Sub tâmpla cu albi ghiocei.

186
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

UN PAHAR DE FERICIRE

187
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

VENIÞI, VENIÞI, ROMANÞE VECHI

Veniþi, veniþi romanþe vechi


Vã aºteptãm cu masa-ntinsã; Veniþi cu versurile voastre
Vã aºteptãm sã rãsunaþi, Rãmase de la Cincinat;
Pe strune sã ne legãnaþi Sã ºtiþi cã-n gândurile noastre
ªi într-o lume de poveºti Nici un cuvânt nu am uitat...
Sã ne purtaþi...
Veniþi, veniþi romanþe vechi
Veniþi, veniþi romanþe vechi Vã aºteptãm cu masa-ntinsã;
Lumina-i pentru voi aprinsã; Pe cer senin sau cer cu ploi
ªi poate cât ne-om legãna, Aþi fost la râs ºi plâns cu noi
Cu voi în ºoaptã vom cânta ªi vrem sã fiþi ºi-acum cu noi...
Cum ne doreºte inima...

188
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

VIAÞA-II JOC DE NOROC

189
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Dupã atâþia ani ºi ani de dor,


Ne revedem din întâmplare.
Cândva ne-am despãrþit mult prea uºor
Te-a ispitit altã chemare.

Te rog mai stai o clipã, nu pleca


Mi-e dor sã stau la o cafea cu tine
Mai spune-mi ce-a mai fost prin viaþa ta
Vreau doar sã ºtiu, nu te opresc la mine.

Refren:
Viaþa-i joc de noroc,
ªi-n clipa asta lângã tine,
Triºez câte un pic
Nu vreau sã pierd nimic,
E prea frumos ºi mi-e atât de bine.
Viaþa-i joc de noroc,
De dragul tãu pun totul pe-o carte,
ªi nu vreau sã ºtiu
Cã mâine vei fi departe.

Aproape cã uitasem cum zâmbeºti


ªi multe gesturi mici de altãdatã,
Mã-ntreb ce faci de nu îmbãtrâneºti?
Ai tot la fel privirea-þi caldã.

Mai spune-mi despre tine nu pleca,


Mi-e dor sã stãm aºa iar împreunã
Parcã a-nflorit deodatã candela,
ªi visele, naivele se-adunã.

190
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

VIAÞA

Izvor de cântec ºi de poezie E sãrbãtoare pe a ta câmpie,


Eºti þara noastrã scumpã Românie! Cu joc ºi cântec, imn de bucurie.
Câmpii cu flori ºi brazii sus pe munþi, Ziua de mâine-am pregãtit-o azi
Oamenii tineri ºi cu cei cãrunþi S-avem cu toþii zâmbet pe obraz,
κi cântã: Bunã dimineaþa viaþã, Sã spunem: Bunã dimineaþa viaþã,
Eºti noul vers dintr-o romanþã În mii de ºcoli astãzi învaþã
Romanþa vieþii, a tinereþii Copiii þãrii, voinicii mãrii
A bucuriei ºi-a poeziei, Schimbul de mâine, dospeºte pâine,
Bunã dimineaþa viaþã! Bunã dimineaþa viaþã!

Aici pe plaiul scump al României


S-aude doina ºi cântul chindiei,
Înmugureºte versu-n rima lui
Ca bobu-n spic în lanul grâului,
ªi cântã: Bunã dimineaþa viaþã,
Un zâmbet nou v-aduc pe faþã,
Razã de soare, belºug pe-ogoare,
Lumini în case, inimi voioase,
Bunã dimineaþa viaþã!

191
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

VINO PE ALEEA TRANDAFIRILOR

192
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Vino pe aleea trandafirilor


Versuri: Eugen Mirea Muzica: Aurel Giroveanu

Refren:
Vino pe aleea trandafirilor,
Sã-mpletim povestea fericirilor,
S-auzim cum cântã dragostea
ªi s-o îngânãm cu inima.
Vino pe aleea trandafirilor
ªi în drumul tineresc,
Mânã-n mânã, prinºi de-acelaºi dor,
Sã ne spunem primul „te iubesc”.

Cuplet:
Nu ne-am mai vãzut de-o sãptãmânã,
Dar mereu în suflet te-am pãstrat.
Am fost tot împreunã,
Nicicând nu te-am uitat.
Vremea a cernut zile senine,
Zile dragi aºa cum ne dorim.
Azi în raze de soare, dorul rãsare
ªi ne-ndeamnã iar sã iubim.

Refren:
Vino pe aleea trandafirilor,
Sã-mpletim povestea fericirilor,
S-auzim cum cântã dragostea
ªi s-o îngânãm cu inima.
Vino pe aleea trandafirilor
ªi în drumul tineresc,
Mânã-n mânã, prinºi de-acelaºi dor,
Sã ne spunem primul „te iubesc”.

193
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

CUPRINS

1. Ai revenit ..................................................................................................... 6
(muz: Ioan Tomescu, ver: Stelian Filip)
2. Albumul cu amintiri...................................................................................... 8
(muz: Ionel Bratu-Voicescu, ver: Mirela Fugaru)
3. Alintã-mã...................................................................................................... 10
(muz ºi ver: Larisa Corobcean)
4. Amintire........................................................................................................ 12
(muz: Aurel Giroveanu, ver: Maria Banuº)
5. Amintirile mele.............................................................................................. 13
(muz: Vasile Vasilache Jr., ver: Aurel Storin)
6. Anii vin, anii trec........................................................................................... 14
(muz: Paraschiv Oprea, ver: Aurel Felea)
7. Aº vrea sã ºtii............................................................................................... 16
(muz: Constantin Perþea, ver: Puiu Chiriuc)
8. Aºa e viaþa uneori........................................................................................ 18
(muz: Dan Stoian, ver: Mircea Block)
9. Bãtrâne lãutar.............................................................................................. 20
(muz: Dan Stoian, ver: Mircea Block)
10. Bãtrânul tei................................................................................................ 22
(muz: Dan Mizrahy, ver: Mariana Ionescu)
11. Bulevardul castanilor................................................................................. 24
(muz: Ion Cristinoiu, ver: Mircea Block)
12. Cântã-mi, naiule, în prag........................................................................... 26
(muz: Aurel Giroveanu, ver: Aurel Felea)
13. Cântaþi romanþele....................................................................................... 28
(muz: Alexandru Mateeaº, ver: Ioana Diaconu)
14. Cântec de leagãn pentru mama................................................................ 30
(muz: Titel Popovici, ver: Grigore Vieru)
15. Ce fel de om eºti tu?................................................................................. 31
(muz: Titel Popovici, ver: Angela Georgicã)
16. Ce ºtiþi voi, strunelor? ............................................................................... 33
(muz: Paraschiv Oprea, ver: Aurel Felea)
17. Ceasul mãrturisirilor................................................................................... 35
(muz: Henry Mãlineanu, ver: Nicolae Niþã)
18. Cred în frumuseþea vieþii............................................................................ 37
(muz: Dan Stoian, ver : Mircea Block)
19. Cum te-ai schimbat, Târgoviºte iubitã....................................................... 39
(muz: Lucian Vlãdescu, ver: Constantin Manolescu)
20. Dã-mi mâna în tãcere................................................................................ 41
(muz: Dan Mizrahy, ver: Tania Lovinescu)
21. De ce, Doamne?........................................................................................ 43
(muz: Titel Popovici, ver: Angela Georgicã)
22. De ce ai plecat?......................................................................................... 45
muz: Titel Popovici, ver: Valentin Ciucã ºi Titel Popovici)
23. De tine nu-mi mai este dor........................................................................ 47
(muz: Florentin Delmar, ver: Aurel Felea)
24. De-ar ºti omul ce-l aºteaptã ..................................................................... 48
(muz: Paraschiv Oprea, ver: Eugen Rotaru)
25. Doi vor fi.................................................................................................... 50
(muz ºi ver: Ionel Bratu-Voicescu)

194
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

26. Dragã toamnã ........................................................................................... 52


(muz: Vasile Veselovski, ver: Mihai Maximilian)
27. Dragoste, scumpã comoarã ..................................................................... 54
(muz ºi ver: Puiu Chiriuc)
28. Du-te inimã-n concediu ............................................................................ 55
(muz: Ioan Tomescu, ver: Stelian Filip)
29. Eu tot te mai aºtept prieten drag .............................................................. 58
(muz: Dumitrescu D. Marius, ver: Otilia Cazimir)
30. Femeia sufletului meu............................................................................... 60
(muz: Constantin Bardan, ver: Angela Georgicã)
31.Frumoasã eºti, ca o romanþã..................................................................... 62
(muz: Aurel Giroveanu, ver: Mircea Block)
32. Icoana amintirii tale .................................................................................. 64
(muz: Titel Popovici, ver: Angela Georgicã)
33. Îmi cântã o vioarã dorul ............................................................................ 66
(muz: Titel Popovici, ver: George Coandã)
34. Îmi pare rãu .............................................................................................. 68
(muz ºi ver: Titel Popovici)
35. În zi de toamnã româneascã .................................................................... 70
(muz: Lucian Vlãdescu, ver: Constantin Manolescu)
36. Inimã, nu mã certa ................................................................................... 72
(muz: Titel Popovici, ver: Pompiliu Gâlmeanu)
37. Inimã ......................................................................................................... 74
(muz: Ionel Bratu-Voicescu, ver: Ion Haineº)
38. Înserare ..................................................................................................... 76
(muz: Dan Mizrahy, ver: Tania lovinescu)
39. Iubire, floare de cais.................................................................................. 78
(muz: Constantin Bardan, ver: Claudia Filipescu)
40. Iubirea de mamã....................................................................................... 80
(muz: Ion Cristinoiu, ver: Eugen Rotaru)
41. Iubiri paralele ............................................................................................ 82
(muz: Marcel Morãrescu, ver: Angela Georgicã)
42. Iubita mea, romanþa................................................................................... 85
(muz: Edmond Deda, ver: George Popovici)
43. Iubita mea.................................................................................................. 87
(muz: Edmond Deda, ver: George Popovici)
44. Iubite, nu mai suntem tineri....................................................................... 89
(muz: Gelu Mihãilã, ver: Mihai Beniuc)
45. Izvorul vieþii................................................................................................ 91
(muz: Ioan Tomescu, ver: Georgeta Rusu)
46. La casa de pe centrul vechi...................................................................... 93
(muz: Marcel Morãrescu, ver: George Coandã, Marcel Morãrescu)
47. Lacrimi de iubire........................................................................................ 95
(muz: Temistocle Popa, ver: Constantin Cârjan)
48. Liniºte, dorm violetele................................................................................ 97
(muz: Alexandru Corfescu, ver: Mariana Dumitrescu)
49. Lumini ºi umbre.......................................................................................... 100
(muz: Dan Mizrahy, ver: Mãlina Cajal)
50. Mã-ntorc cu gândul în trecut...................................................................... 102
(muz: Svetlana Badrajan, ver: Ianuº Þurcanu)

195
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

51. Mãi, Cotnare......................................................................................... 104


(muz: Ioan Tomescu, ver: Vlad Hanga)
52. Mai este-n viaþã-o primãvarã................................................................ 107
(muz ºi ver: Puiu Chiriuc)
53. Mai veniþi copii pe-acasã...................................................................... 109
(muz ºi ver: Temistocle Popa)
54. Melodia unei amintiri............................................................................. 111
(muz: Camelia Dãscãlescu, ver: Mircea Block)
55. Mi-amintesc mereu de tine................................................................... 112
(muz: Ioan Tomescu, ver: Constantin Berbec)
56. Monedele ............................................................................................. 114
(muz: Dan Mizrahy, ver: Mariana Dumitrescu)
57. N-am sã te uit ...................................................................................... 115
(muz: Nicuºor Predescu, ver: Geo Mãicãnescu)
58. N-avem acelaºi drum............................................................................ 116
(muz: Camelia Dãscãlescu, ver: Harry Negrin)
59. Niciodatã............................................................................................... 118
(muz: Gicã Rãdulescu, ver: Puiu Chiriuc)
60. Nu mai veni, dacã nu rãmâi................................................................. 120
(muz: Constantin Bardan, ver: Angela Georgicã)
61. Nu se ºtie niciodatã.............................................................................. 122
(muz: Mircea A. Ciugudean, ver: George Corbu)
62. Nu sfãrmaþi un bob de strugur.............................................................. 124
(muz: Noru Demetriad, ver: George ªoima ºi Dana Carp)
63. Nu te supãra......................................................................................... 126
(muz: Ionel Bratu-Voicescu, ver: Ion Haineº)
64. Numai cine n-a iubit.............................................................................. 128
(muz: Temistocle Popa, ver: Constantin Cârjan)
65. O romanþã poate fi un început.............................................................. 130
(muz: Andrei Proºteanu, ver: Tania Lovinescu)
66. Oraº strãbun......................................................................................... 131
(muz: Constantin Perþea, ver: Puiu Chiriuc)
67. Oraºul romanþelor................................................................................. 133
(muz ºi ver: Nelu Mãrgineanu)
68. Pãrinþii mei............................................................................................ 135
(muz: Constantin Bardan, ver: Lora Plodnic)
69. Pãrinþii noºtri nu au vârstã.................................................................... 137
(muz: Dan Stoian, ver: Mircea Block)
70. Primul fior.............................................................................................. 139
(muz: Dan Mizrahy, ver: Constanþa Câmpeanu)
71. Romanþa de odinioarã.......................................................................... 141
(muz: Grigore Leoveanu, ver: George Oprea)
72. Romanþa dragostei............................................................................... 142
(muz: Aurel Giroveanu, ver: Aurel Felea)
73. Romanþa fiului rãtãcitor......................................................................... 143
(muz: Paraschiv Oprea, ver: Eugen Rotaru)
74. Romanþa inimii mele........................................................................... 145
(muz: Paraschiv Oprea, ver: Eugen Rotaru)
75. Romanþa înstrãinãrii............................................................................ 147
(muz: Paraschiv Oprea, ver: Eugen Rotaru)

196
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

76. Romanþa la Târgoviºte ......................................................................... 149


(muz: Laurenþiu Profeta, ver: George Coandã)
77. Romanþa mea nemuritoare................................................................... 150
(muz: Ioan Tomescu, ver: Ioan stea)
78. Romanþa mea târzie............................................................................... 153
(muz: Dan Mizrahy, ver: Mircea Block)
79. Romanþa mea........................................................................................ 155
(muz: George Grigoriu, ver: Mircea Block)
80. Romanþã pentru tine..............................................................................157
(muz: Laurenþiu Profeta, ver: Flavia Buref)
81. Romanþa rugãciune............................................................................... 159
(muz: Dan Stoian, ver: Mircea Block).
82. Romanþele mele.................................................................................... 161
(muz: Henry Mãlineanu, ver: Nicolae Dumitru)
83. Ruga de noapte.................................................................................... 164
(muz: Constantin Bardan, ver: Angela Georgicã)
84. Sã ne-amintim de ziua asta.................................................................. 166
(muz ºi ver: Ion Cristinoiu)
85. Sã nu vorbim de amintiri....................................................................... 168
(muz: Vasile Vasilache Jr., ver: George Mihalache)
86. Sã-mi cânþi de dor ºi of......................................................................... 169
(muz: Dan Stoian, ver: Mircea Block)
87. Scrisoare cãtre mama........................................................................... 171
(muz: Mircea A. Ciugudean, ver: Florica Nubert)
88. Scrisoare............................................................................................... 173
(muz: Gelu Mihailã, ver: Veronica Micle)
89. Scrisori.................................................................................................. 175
(muz: Alexandru Corfescu, ver: Mariana Dumitrescu)
90. ªi-ai plecat, Ioanã................................................................................. 176
(muz: Dan Mizrahy, ver: Harry Negrin)
91. ªoapte de amor..................................................................................... 178
(muz: Aurel Giroveanu, ver: Mihai Eminescu)
92. Târgoviºte, romanþã nouã..................................................................... 180
(muz: Ioan Tomescu, ver: Pompiliu Gâlmeanu)
93. Te voi iubi, romanþã.............................................................................. 182
(muz: George Grigoriu, ver: Mircea Block)
94.Te-aºtept la poarta amintirii................................................................... 184
(muz: Nelu Danielescu, ver: Mircea Ionescu Quintus)
95. Toamnã ca-n poveºti............................................................................. 185
(muz: Ion Cristinoiu, ver: Mircea Block)
96. Un pahar de fericire.............................................................................. 187
(muz ºi ver: Puiu Chiriuc)
97. Veniþi, veniþi, romanþe vechi.................................................................. 188
(muz: Aurel Giroveanu, ver: Mircea Block)
98. Viaþa-i joc de noroc............................................................................... 189
(muz: Constantin Bardan, ver: Angela Georgicã)
99. Viaþa...................................................................................................... 191
(muz ºi ver: Nelu Mãrgineanu)
100. Vino pe aleea trandafirilor................................................................... 192
(muz: Aurel Giroveanu, ver: Eugen Mirea)

197
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Index
Alexandru Corfescu
Liniºte, dorm violetele………………………………………………................... 97
Scrisori…………………………………………………………………….............. 175
Alexandru Mateeaº
Cântaþi romanþele……………………………………………………................... 28
Andrei Proºteanu
O romanþã poate fi un început……………………………………..................... 130
Aurel Giroveanu
Amintire……………………………………………………………….…............... 12
Cântã-mi naiule în prag………………………………………….…................... 26
Frumoasã eºti ca o romanþã……………………………………….................... 62
Romanþa dragostei……………………………………………………................. 142
ªoapte de amor………………………………………………………….............. 178
Veniþi, veniþi romanþe vechi………………………………………...................... 188
Vino pe aleea trandafirilor…………………………………….…....................... 192
Camelia Dãscãlescu
Melodia unei amintiri………………………………………………….................. 111
N-avem acelaºi drum…………………………………………………................. 116
Constantin Bardan
Femeia sufletului meu………………………………………………................... 60
Iubire, floare de cais…………………………………………….……................. 78
Nu mai veni, dacã nu rãmâi…………………………………….……................. 120
Pãrinþii mei…………………………………………………………….….............. 135
Ruga de noapte……………………………………………………….….............. 164
Viaþa-i joc de noroc…………………………………………………….................189
Constantin Pertea
Aº vrea sã ºtii…………………………………………………………….............. 16
Oraº strãbun……………………………………………………………................ 131
Dan Mizrahy..
Bãtrânul tei……………………………………………………….……................. 22
Dã-mi mâna in tãcere…………………………………………………................ 41
Înserare……………………………………………………………………............ 76
Lumini ºi umbre………………………………………………………….............. 100
Monedele…………………………………………………………………............. 114
Primul fior…………………………………………………………………............. 139
Romanþa mea târzie…………………………………………………................... 153
ªi-ai plecat Ioanã………………………………………………………................ 176
Dan Stoian
Aºa e viaþa uneori………………………………………………………............... 18
Bãtrâne lãutar………………………………………………………….................. 20
Cred în frumuseþea vieþii……………………………………………................... 37
Pãrinþii noºtri nu au vârstã………………………………………........................137
Romanþa rugãciune………………………………………………..….................. 159
Sã-mi cânþi de dor ºi of…………………………………………….….................169

198
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Dumitrescu D. Marius
Eu tot te mai aºtept prieten drag……………………………..…...................... 58
Edmond Deda
Iubita mea, romanþa…………………………………………………................... 85
Iubita mea………………………………………………………………….............87
Florentin Delmar
De tine nu-mi mai este dor……………………………………………................ 47
Gelu Mihãilã
Iubite, nu mai suntem tineri………………………………………….................. 89
Scrisoare…………………………………………………………………...............173
George Grigoriu
Romanþa mea…………………………………………………………….............. 155
Te voi iubi, romanþã………………………………………………….…............... 182
Gicã Rãdulescu
Niciodatã………………………………………………………………….............. 118
Grigore Leoveanu
Romanþa de odinioarã………………………………………………................... 141
Henry Mãlineanu
Ceasul mãrturisirilor…………………………………………..…….................... 35
Romanþele mele………………………………………………………….............. 161
Ioan Tomescu
Ai revenit (revenire) ………………………………………………….................. 6
Du-te inimã-n concediu………………………………………………................. 55
Izvorul vieþii……………………………………………………………................. 91
Mãi Cotnare………………………………………………………………..............104
Mi-amintesc mereu de tine………………………..…………………..................112
Romanþa mea nemuritoare…………………………………………................... 150
Târgoviºte, romanþã nouã…………………………………………..................... 180
Ion Cristinoiu
Bulevardul Castanilor……………………………………………….................... 24
Iubirea de mamã…………………………………………………………............. 80
Sã ne-amintim de ziua asta………………………………………….................. 166
Toamnã ca-n poveºti………………………………………………….................. 185
Ionel Bratu Voicescu
Albumul cu amintiri………………………………………………….....................8
Doi vor fi…………………………………………………………………............... 50
Inimã………………………………………………………………………….......... 74
Nu te supãra………………….…………………………………………............... 126
Larisa Corobcean
Alintã-mã…………………………………………………………………...............10
Laurenþiu Profeta
Romanþa la Târgoviºte……………………………………………...................... 149
Romanþã pentru tine……………………………………………….…..................157
Lucian Vlãdescu
Cum te-ai schimbat, Târgoviºte iubitã…………………………........................ 39
În zi de toamnã româneascã…………………………………….…................... 70

199
100 de romanþe lansate la Crizantema de Aur

Marcel Morãrescu
Iubiri paralele……………………………………………….……….…................ 82
La casa de pe Centrul Vechi……………………………….….…….................. 93
Mircea A. Ciugudean
Nu se ºtie niciodatã………………………………………….….……..................122
Scrisoare cãtre mama…………………………………….…….……..................171
Nelu Danielescu
Te-aºtept la poarta amintirii………………………………………...................... 184
Nelu Mãrgineanu
Oraºul romanþelor……………………………………………………................... 133
Viaþa…………………………………………………………………………...........191
Nicuºor Predescu
N-am sã te uit…………………………………………………………….............. 115
Noru Demetriad
Nu sfãrmaþi un bob de strugur……………………………………..................... 124
Paraschiv Oprea
Anii vin, anii trec………………………………………………………..................14
Ce ºtiþi voi, strunelor?…………………………………………………………......33
De-ar ºti omul ce-l aºteaptã………………………………………..................... 48
Romanþa fiului rãtãcitor…………………………………………......................... 143
Romanþa inimii mele……………………………………………………............... 145
Romanþa înstrãinãrii…………………………………………………................... 147
Puiu Chiriuc
Dragoste, scumpã comoarã……………………..…………………....................54
Mai este-n viaþã-o primãvarã……………………………………….................... 107
Un pahar de fericire…………………………………………………....................187
Svetlana Badrajan
Mã-ntorc cu gândul în trecut………………………………….…....................... 102
Temistocle Popa
Lacrimi de iubire………………………………………………………................. 95
Mai veniþi copii pe-acasã……………………………………………................... 109
Numai cine n-a iubit……………………………………………………................128
Titel Popovici
Cântec de leagãn pentru mama…………………………………...................... 30
Ce fel de om eºti tu?…………………………………………………….............. 31
De ce ai plecat?………………………………………………………….............. 45
De ce, doamne?…………………………………………………………….......... 43
Icoana amintirii tale……………………………………………….…................... 64
Îmi cântã o vioarã dorul………………………………………….…................... 66
Îmi pare rãu………………………………………………………….….…............ 68
Inimã, nu mã certa……………………………………………………................. 72
Vasile Vasilache Jr
Amintirile mele………………………………………………………….................13
Sã nu vorbim de amintiri……………………………………………................... 168
Vasile Veselovski
Dragã toamnã…………………………………………………………….............. 52

200