Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

Disciplina: Chimia

Clasa: a VIII-a

Tema: Proprietățile sărurilor

Tipul lectiei: mixtă

Competențe:Dobîndirea cunoştințelor fundamentale,abilităților şi valorilor din


domeniul chimiei.

Subcompetențe:

- Să caracterizere şi să scrie proprietățile chimice ale sărurilor

- Să utilizeze adecvat limbajul specific chimiei în diverse situații de comunicare , în


scris şi oral

Obiective operaționale: Elevul va fi capabil:

O1 Să enumerăm proprietățile chimice ale sărurilor .

O2 Să evidențieze o serie de proprietăți ale sărurilor.

O3.Să redea corect ecuațiile chimice ale reacților la care participă sărurile.

O4. să realizeze o schemă a proprietăților sărurilor.

Metode şi procedee: conversația euristică, explicarea, descrierea,


algoritmizarea, Păianjenul chimic, ciochine , triada, poezie, mesaj, analiză ,
experimentul , demonstrația , jocul cubului , situații de problemă .

Mijloace didactice: manualul de chimie cl.VIII, Sistemul periodic, fişe , reactive .

Profesor: Russoi Aliona


Declanşarea activităţii:
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi
lecției tehnici
1.Moment Se salută elevii. Se pregătesc pentu lecție cu Mesaj
oganizatoric Mesaj: „Trebuie să încerci toate cele necesare.
(2 min) necontenit să urci foarte sus,
dacă vrei să poți să vezi prea
departe”. Comentează mottoul lecției.
Motto: „Cine se opreşte din
învățat, fie la 15 sau la 25 sau 80
de ani acela este un om
bătrîn.Cine învață mereu,
rămîne TÎNĂR”.(Henri Ford)
2.Verificarea Pentru acasa ați avut de învățat Sărurile. Importanța . Utilizarea.
cunoştințelor tema :
(6 min) Jocul cubului :
1. Descrie Metal+rest acid
Jocul cubului
Descrieți formula generală a
a) (NH4)2SO4
sărurilor.Scrieți formulele
sărurilor care au denumirile : b) FeCl3
a) Sulfat de amoniu
b) Clorura de fier (III) c) CaBr2
c) Bromură de calciu
d) KNO3
d) Azotat de potasiu
Elevul clasifică :

Chiorchine
2. Compară
Clasifică următoarele săruri :
NaHCO3 ; CuCl2 ; NaNO3 ;
CuSO4 ; Ca(HCO3)2 ; AgBr ;
Na2SO3 ; NaNO2; KHSO4 ; MgS ;
CaCO3 ; Mg(HSO3)2 ; CaI2 .
Anexa 1. Elevul asociază :

3. Asociază
Asociază fiecare formulă din Triada
coloana A cu una sau mai multe
utilizări a sării din coloana B
Anexa 2 .

Elevul scrie reactiile și le


argumentează
4. Argumentează Explicația
Alegeți din substanțele indicate
mai jos , reactanții care în urma
interacțiunii dintre ei , să
conducă la trei săruri solubile şi
două insolubile . : H2SO4 ; AgNO3
; Zn ; BaCl2 ; NaSO4 .Verificați
ipotezele stabilite prin scrierea
ecauțiilor reacțiilor chimice. Elevul scrie reacțile și
5. Analizează analizează
Analizați comportarea .Scrieți
ecuațiile reacțiilor chimice şi Analiza
stabiliți ce substanțe corespund
4.Predare Bazîndu-ne pe schema seriilor Elevii studiază schema. Poiezia
/învățarea genetice , vom stabili clasele de
temei noi compuși anorganici , cu care
(20 min) pot interacționa sărurile . Conversația
Metal→oxid bazic →bază dirijată
→sare

Nemetal→oxid
acid→acid→sare Metalele , bazele , acizii ,
sărurile , nemetalele.
Cu cine întră în reacție
sărurile ?

Oxizii

Cu cine nu interacționează
sărurile?

Să analizăm fiecare proprietate


în parte . La mesele de lucru
fiecare grupă aveți substanțele :
cui de fier , NaOH , CuSO 4 ,
AgNO3 , HCl , BaCl2 , Na2SO4
.Experimentați proprietățile
chimice ale sărurilor apoi Elevii își alege substanțele Algorit-
completați fișele de mai jos . necesare și realizează reacția
chimică ,completează fișa Mizarea
I grupa studiază interacțiunea
sărurilor cu metal și bază .

Sare + metal→ ..... +......

Elevii își alege substanțele Conversația


Sare + bază →...+....
necesare și realizează reacția
II grupă studiază interacțiunea chimică ,completează fișa
sărurilor cu nemetal și acid .
.
Sare + sare→ ..... +......

Sare + acid →...+....


Elevii notează reacția în caiet .
Iar acum împreună o să Experimentul
determinăm interacțiunea dintre
o sare cu altă nemetal . Observația
Elevii numesc substanțele
KBr + Cl2 → KCl +Br2 finale

Descompunerea sărurilor :

CaCO3 → ...+... Fișe


Consolidarea 1. Numiți clasele de
cunoştințelor compuși cu care
interacționează Elevii completează shemele
(15 min)
sărurile .Scriețiile sub propuse de ei .
Demonstrația
formă de schemă .

2. Asociază coloana A – Elevii complectează fișa.


substanțe inițiale și
coloana B – substanțe
finale.Anexa 3

3. Se calcinează 400g de
calcar . Stabiliți ce4 Elevii rezolvă problema .
produși de reacție s-au
format și care este
cantitatea și masa lor.
(grame și moli). Explicația

Arborele
genealogic

Triada

Situații de
problemă

Tema pe De scris ex.1,3 pag.162, manual. Elevii notează tema în caiet


acasă De scris un eseu cu tema
„Importanța sărurilor”
Anexa 1 clasificarea sărurilor
anexa 2 Asociază
Metal→oxid bazic →bază →sare

Nemetal→oxid acid→acid→sare
Completează cu reacțiile chimice şi
clasele de compuşi anorganici

Sare + metal→ ..... +......


Sare + bază →...+....
Completează cu reacțiile chimice şi
clasele de compuşi anorganici

Sare +nemetal→ ..... +......


Sare + acid →........+.......
Anexa 3 proprietățile chimice ale sărurilor