Sunteți pe pagina 1din 11

PROGRAMA DE OPTIONAL INTEGRAT

BIOLOGIE – EDUCATIE TEHNOLOGICA – CHIMIE

CASA a VII a

TITLUL OPTIONALULUI : FARMACIA NATURII


‘’Sanatatea nu este totul, dar fara
sanatate totul este nimic’’
Artur Shopennhauer

ARGUMENT

Optionalul integrat biologie - educatie tehnologica – chimie, cu titlul


”FARMACIA NATURII” a fost realizat in urma unor discutii cu elevii.
Aceste discutii s-au ivit pentru ca intr-o dimineata o eleva tusea foarte tare,
avand o tuse neproductiva,si am sfatuit-o sa bea ceaiuri necesare in acest caz. Am
fost surprinsa sa- mi multumeasca peste cateva zile si sa-si arate intersul pentru
studiul plantelor medicinale, impreuna cu colegii sai.
Temele propuse in acest optional nu sunt cuprinse in programa scolara si se
vor desfasura pe parcursul unui an scolar, o ora pe saptamana.
Optionalul ’’ FARMACIA NATURII” se adreseaza elevilor de clasa a VII a care
doresc sa-si raspunda unor intrebari din viata cotidiana:Ce plante au proprietati
terapeutice? Ce determina proprietatile terapeutice ale plantelor?Care sunt
afectiunile ce se pot ameliora/trata cu anumite plante? Sub ce forma se consuma
preparatele din plante? Cum si cand se recolteaza anumite plante medicinale? Cum
se depoziteaza pentru pastrare aceste plante? Exista plante sau preparate din plante
daunatoare omului?
Prin parcurgerea temelor propuse se asigura largirea orizontului stiintific si de
cultura generala al elevilor.
Orele se vor desfasura in laboratorul de chimie si in natura (curtea scolii,
fanete, izlazuri, liziere ale padurilor etc.) antrenand elevii in activitati care sa-i initieze
in minunata lume a stiintelor si tehnologiei.
Predarea interdisciplinara a acestui optional asigura o buna cunoastere a
efectelor produselor naturiste asupra organismului uman, acum cand suntem in
secolul informatiei si tehnologiei, al inventiilor spectaculoase si totusi, n-am reusit sa
descoperim remediile benefice identice cu cele din natura.
COMPETENTE GENERALE

1. Analiza impactului folosirii plantelor asupra sanatatii omului.

2. Formarea deprinderilor de viata sanatoasa, naturista folosind instrumente si


procedee adecvate.

3. Comunicarea folosind diferite limbaje specializate, permitand relationarea


informatiilor din domenii inrudite.

4. Investigarea /observarea stiintifica, experimentala si teoretica.

5. Protectia propriei persoanei, a celorlalti si a mediului.


VALORI ŞI ATITUDINI

o Interes si curiozitate pentru realizările şi descoperirile din domeniul


ştiinţelor
o Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică
o Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de viaţă
o Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora
o Cultivarea receptivităţii şi a flexibilităţii pentru aplicarea cunoştinţelor de
biologie si chimie în viaţa cotidiană
o Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv
cele create prin aplicarea TIC
o Initiativa personala
o Disponibilitate de a considera ipotezele ca idei ce trebuie testate;
o Disponibilitate de a nu trage imediat concluzii;
o Disponibilitate de a avea o viziune neinfluenţată de convingerile
personale;
o Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediul
înconjurător
Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global
COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI ASOCIATE

COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI

1.1selectarea plantelor in functie de 1.Relatia planta – om – terapie


influenta lor asupra sanatatii omului 1.1Generalitati. Importanta studiului
2.1descrierea tehnicilor de recoltare, plantelor medicinale
uscare si pastrare a plantelor medicinale 1.2Denumirea plantelor medicinale
2.2utilizarea calendarului de recoltare a 1.3Recoltarea, uscarea si pastrarea
plantelor medicinale pentru recoltare la plantelor medicinale
momentul propice
3.1valorificarea conceptelor economice in
comunicare
3.2folosirea terminologiei specifice in
scopul denumirii plantelor medicinale
4.1analiza factorilor de mediu asupra
calitatii plantelor medicinale
4.2analiza relatiilor dintre compozitia
plantelor si tipul de afectiune pe care o
trateaza/amelioreaza
5.1identificarea efectelor recoltarii
plantelor medicinale asupra mediului
natural

1.2aprecierea avantejelor si 2.Modalitati de folosire a plantelor


dezavantajelor utilizarii a celor mai medicinale
cunoscute plante medicinale 2.1Solutii extractive apoase pentru uz
2.3identificarea principalelor moduri de intern (infuzia, decoctul, maceratul,
utilizare a plantelor medicinale siropul).
3.3descrierea anumitor efecte Efecte terapeutice
terapeutice ale celor mai cunoscute 2.2Solutii extractive apoase pentru uz
plante medicinale extern (cataplasma, inhalatia, gargara,
4.3utilizarea aparaturii de laborator baile de plante).
pentru obtinerea unor preparate din Efecte terapeutice
plante medicinale 2.3Alte forme de utilizare a plantelor
5.2aplicarea normelor de protectie medicinale (vinul medicinal, otetul
personala in laborator si de protectie a aromatic, uleiurile medicinale, tincturile,
mediului uleiurile eterice).
Efecte terapeutice

1.2aprecierea avantejelor si 3. Plante condimentare si aromatice


dezavantajelor utilizarii a celor mai 3.1Plante cultivate in gospodarie
cunoscute plante condimentare si 3.2Folosirea plantelor aromatice si
aromatice condimentare
2.4descrierea principalelor moduri de 3.3Cultivarea plantelor condimentare si
folosire si pastrare a plantelor aromatice
condimentare si aromatice
2.5executarea lucrarilor simple pentru
cultivarea plantelor aromatice si
condimentare
3.4descrierea oportunitatilor profesionale
legate de utilizarea plantelor aromatice si
condimentare
3.2folosirea terminologiei specifice in
scopul denumirii plantelor aromatice si
condimentare
4.4executarea lucrarilor simple pentru
cultivarea plantelor aromatice si
condimentare
4.5utilizarea in viata cotidiana a plantelor
pentru condimentarea alimentelor
5.2aplicarea normelor de protectie
personala in laborator si de protectie a
mediului

1.3identificarea actiunii plantelor toxice 4. Plante daunatoare (toxice) sanatatii


asupra starii de sanatate – drogurile
3.5.utilizarea surselor bibliografice 4.1Efectele drogurilor asupra
referitoare la denumirea unor droguri organismului uman (dependenta,
sevrajul)
5.3analiza factorilor de risc rezultati in 4.2Droguri obtinute din plante (opiu,
urma consumului de droguri cocaina, hasisul, marijuana)
5.4formularea de concluzii si generalizari
in scopul evitarii tentatiei de a consuma
droguri.
EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

Competente specifice Exemple de activitati de invatare

1.Analiza impactului folosirii plantelor asupra sanatatii omului

1.1selectarea plantelor in -incadrarea unor plante in clasa de apartenenta


functie de influenta lor asupra -clasificarea unor plante in functie de influenta lor
sanatatii omului asupra starii de sanatate
1.2aprecierea avantejelor si -discutii privind avantajele/dezavantajele folosirii
dezavantajelor utilizarii a celor plantelor medicinale
mai cunoscute plante -compararea efctelor diferitelor produse din plante
medicinale asupra sanatatii umane
1.3identificarea actiunii plantelor -intocmirea unor referate cu tematica adecvata
toxice asupra starii de sanatate -comunicarea in forma scrisa sau orala a
informatiilor privind efectele anumitor plante
consumate de om

2. Formarea deprinderilor de viata sanatoasa, naturista folosind


instrumente si procedee adecvate.

2.1descrierea tehnicilor de -discutii asupra tehnicilor de recoltare, uscare si


recoltare, uscare si pastrare a pastrare a plantelor
plantelor medicinale -intocmirea unui calendar pentru recoltarea
2.2utilizarea calendarului de anumitor plante
recoltare a plantelor medicinale -organizarea unor excursii/drumetii pentru
pentru recoltare la momentul recoltarea unor plante
propice -realizarea unui ,,ierbar’’
2.3identificarea principalelor -relizarea unui album foto cu diverse plante
moduri de utilizare a plantelor -confectionarea unor ambalaje di materiale
medicinale reciclabile pentru pastrarea plantelor uscate
2.4descrierea principalelor -identificarea unor repere istorice a unor activitati
moduri de folosire si pastrare a de recoltare, uscare, pastrare a plantelor
plantelor condimentare si
aromatice
2.5executarea lucrarilor simple
pentru cultivarea plantelor
aromatice si condimentare
Competente specifice Exemple de activitati de invatare

3.Comunicarea folosind diferite limbaje specializate, permitand


relationarea informatiilor din domenii inrudite.

3.1valorificarea conceptelor -consultarea unor materiale aparute pe internet


economice in comunicare pentru stabilirea denumirii unor plante
3.2folosirea terminologiei -discutii asupra efectelor terapeutice ale diverselor
specifice in scopul denumirii plante
plantelor medicinale -recunoasterea unor plante din fotografii
3.3descrierea anumitor efecte -intrebari cu raspunsuri la alegere pentru a distinge
terapeutice ale celor mai diverse efecte terapeutice
cunoscute plante medicinale -elaborarea unui plan simplu de afaceri pentru
3.4descrierea oportunitatilor cultivarea sau distribuirea unor plante folositoare
profesionale legate de utilizarea -descrierea unor meserii care utilizeaza plante
plantelor aromatice si medicinale
condimentare -folosirea unor carti cu tematica adecvata pentru
3.5.utilizarea surselor identificarea unor plante
bibliografice referitoare la
denumirea unor droguri

4.Investigarea /observarea stiintifica, experimentala si teoretica.

4.1analiza factorilor de mediu -discutii privind factorii de mediu care influenteaza


asupra calitatii plantelor calitate plantelor
medicinale -exercitii de recunoastere a unor plante
4.2analiza relatiilor dintre -identificarea in cadrul unor experimente pe grupe
compozitia plantelor si tipul de sau individual a metodelor de prelucrare a unor
afectiune pe care o plante
trateaza/amelioreaza -obtinerea in laborator a diferitelor preparate din
4.3utilizarea aparaturii de plante
laborator pentru obtinerea unor -cultivarea unor plante
preparate din plante medicinale -organizarea unor ateliere de lucru
4.4executarea lucrarilor simple -aromatizarea unor preparate
pentru cultivarea plantelor
aromatice si condimentare
4.5utilizarea in viata cotidiana a
plantelor pentru condimentarea
alimentelor
Continuturi specifice Exemple de activitati de invatare

5.Protectia propriei persoane, a celorlalti si a mediului.

5.1identificarea efectelor -descrierea caracteristicilor unui areal inainte si


recoltarii plantelor medicinale dupa recoltarea plantelor
asupra mediului natural -discutii cu privire la normele de protectie
5.2aplicarea normelor de personala si a grupului
protectie personala in laborator -realizarea unor afise/postere in care sa se
si de protectie a mediului gaseasca in ipostaze reale consumatori de droguri
5.3analiza factorilor de risc -realizarea unor sondaje de opinie
rezultati in urma consumului de -completarea unor chestionare
droguri -vizionarea unor filme adecvate
5.4formularea de concluzii si
generalizari in scopul evitarii
tentatiei de a consuma droguri.
SUGESTII METODOLOGICE SI MODALITATI DE EVALUARE

Optionalul cu titlul ”Farmacia naturii” permite abordări flexibile şi diferentiate


în funcţie de scenariile didactice ale profesorului, de nivelul clasei, de omogenitatea
elevilor clasei, de posibilităţile oferite de baza materială a şcolii si mediul din
apropierea sa.
Lecţiile se poate desfăşura în laboratorul de chimie, de biologie sau în aer
liber (faneata, pasune, padure, curs de apa etc).
Conţinutul fiecărei lecţii (capitol) va avea în vedere formarea competenţelor
specifice şi va fi studiat în funcţie de experienţa profesorului şi specificul local al
zonei.
Exemplele concrete studiate în clasa sunt stabilite de profesor; se va ţine cont
şi de preferinţele elevilor.
Se recomandă ca metode de învăţare: studiul de caz, descoperirea prin
explorare, dezbateri pe teme date, simularea, jocul de rol, realizarea de proiecte,
activitati practice etc.
Se vor utiliza materiale didactice variate, dar se recomandă printre acestea
filme didactice cu prezentări concrete de evenimente, publicaţii cu descoperiri
ştiintifice recente, si articole de specialitate, cataloage de prezentare de la diferite
firme sau societăţi comerciale, cărţi de specialitate, muzică etc.
Se vor organiza ore de aplicaţii practice pe calculator, de exemplu: incursiuni
pe internet pentru a exersa posibilităţile de descoperire şi de comunicare
internaţională, utilizarea unor softuri sau CD-uri care conţin informaţii din diferite
domenii şi simulari ale unor activităţi profesionale, realizarea unor eseuri sau proiecte
şi prezentarea grafică pe calculator a unor experienţe si interpretarea rezultatelor
acestora.
Profesorul are libertatea de a utiliza modalităţi de evaluare care să permită
aprecierea imaginaţiei, a originalităţii, a spiritului novator, a creativităţii. În acest scop
se recomandă: realizarea unor portofolii, sau a unor proiecte simple, simulări, jocuri
de rol, observarea sistematica a comportamentului elevilor, investigatia, evaluarea
directa a produselor realizate (ierbare, cataplasme etc.), lucrari practice, referate care
să pună în valoare criteriile de mai sus.
Activitatile trebuie să aibă în vedere integrarea în societate şi dezvoltarea
propriei personalităţi a elevului.
BIBLIOGRAFIE

-Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovarii, Consiliul Naţional pentru


Curriculum, Programe şcolare pentru clasele a V-a –a VIII-a.
Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii
-Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovarii, Consiliul Naţional pentru
Curriculum, Programe şcolare pentru clasele a V-a –a VIII-a.
Aria curriculară Tehnologii
-Becher,M., Buran,C.,Berger, D. – Chimia este viata, Ed. Fast Print, 1997.
-Calota,R., Danciulescu, D., Margineanu, D. – Consultatii pentru activitatea
educativa – gimnaziu, Ed. Eurobit, 1994.
-Ciolompea, T., Niculescu, V. – Drogurile – o problema fara rezolvare?,
Laboratorul pentru promovarea sanatatii.
-Constantinescu, C. – Plante medicinale in apararea sanatatii, Bucuresti 1975
-Geiculescu , V.– Bioterapia, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1986
-Laza, D. – Indreptar profilactic si terapeutic de medicina naturista, Bucuresti,
1977.
-Neamtu, G., Campeanu, Gh.,Socaciu, C. – Biochimie vegetala, Ed. Didactica
si Pedagogica, Bucuresti, 1993.
-Treban, M. – Alimentatia sanatoasa cu plante, Ed. Acolade Print, 1995.
-Rausch, A. – Plante aromatice, Ed. All, Bucuresti, 2009.
-Grigore, G., Grigore, C. – Ghidul plantelor medicinale si al bolilor tratate cu
plante medicinale, Ed. All, Bucuresti, 2008.