Sunteți pe pagina 1din 247

IULIANA CIUBUC

THE HARMONY OF NATURE

on the Xth anniversary of eTwinning


Examples of good practice

Editura PIM IAŞI


THE HARMONY OF NATURE

Coperta- Pârcălăbescu Ioana Izabela

Corectura limba română– Ionela Calin

Corectura limba engleză- Butaciu Carmen-Mirela

Tehnoredactare computerizată- Pârcălăbescu Ioana Izavela & Ciosu Elena

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


The harmony of nature : on the Xth anniversary of
eTwinning : examples of good practice / coord.: Iuliana
Ciubuc. - Iaşi : PIM, 2021
ISBN 978-606-13-6385-8

I.. Ciub , Iuliana (coord.)

37

Copyright ©

Nici o parte a acestei cărţi nu poate fi folosită sau reprodusă, în niciun mod, fără
acordul scris al autorului, cu excepţia unor scurte citate încorporate în articole sau
recenzii.

2
THE HARMONY OF NATURE -

on the Xth anniversary of eTwinning


Examples of good practice

I. COLABORARE CU AMBASADORI
ETWINNING

Ambasadori eTwinning, parteneri de proiect

Incă de la primele ediţii ale proiectului, ne-am bucurat de sprijinul ambasadorilor


eTwinning, atât prin acordarea de asistenţă, cât şi prin participarea efectivă la proiect. Au
implicat grupele de elevi să desfaşoare activităţi din proiect şi au postat pe spaţial eTwinning
materiale realizate de elevii lor, fiind pentru noii veniţi în proiect un model de participare. Tot
timpul ne-au fost alaturi cu exemple de bune practice din activitatea lor cu elevii.

Cel mai mult am colaborat cu profesorii: Tudor Ana(Mioveni), Popescu Teodora(Bistriţa),


Iuliana Ispir& Vlad Alexandra Ana Maria(Rm. Vâlcea), Cristina Nicolăiţă(Caracal), care la
momentul aderării la proiect nu erau ambasadori eTwinning.

Experienţa dobândită de-a lungul anilor în colaborare, atât a elevilor, cât şi a profesorilor,
a reprezentat un mare succes la nivel naţional şi internaţional al proiectului.

Iată lista ambasadorilor eTwinning care au fost colaboratorii noştri la proiect, cărora le
datorăm recunoştinţă şi le mulţumim tuturor.

3
THE HARMONY OF NATURE
- HARMONIA E NATYRËS

Petrini Mataj (Blushi)


eTwinning Ambasador, Albania

Harmonia e Natyrës -2019 , project i cili arriti të komunikojë dhe bashkëpunojë, pastaj të
bëjë krahasime dhe të nxjerrë konkluzione në lidhje me fenomenet fizike, kimike, biologjike,
astronomike, shoqërore të studiuara. Ai është një projekt ndërkurrikular, transdisiplinar,
STE(A)M, kushtuar 2019, Viti Ndërkombëtar i Tabelës Periodike të Elementeve Kimike, 150
vjet nga përvjetori i tij.

Kjo qasje zgjoi kureshtjen e të gjithëve. Aktivitetet janë krijuar për të zgjuar kureshtjen
shkencore, teknologjike, inxhinierike, artistike dhe matematikore të viteve të para të trajnimit.
Projekti mund të afrohej nga moshat më të reja (kopshti) në shkollën e mesme përfshirëse apo
edhe kolegjin. Ne vërtet kemi bashkëpunëtorë që janë në universitete në të gjithë botën. Përmes
edukimit STE(A)M ne synojmë të promovojmë dhe përdorim metodat e mësimdhënies bazuar
në hetimin dhe analizën e drejtpërdrejtë, për të përfshirë studentët drejtpërdrejt, por edhe duke
prezantuar modele të karrierës në terren, në mënyrë që fëmijët më të rritur të gjejnë një model
që ata duan të ndjekin në jetën e të rriturve.

Ne gjithashtu integruam aktivitete në fushën e arteve (STE(A)M), në mënyrë që të


ndërthurim pedagogjinë me kreativitetin. Teknologjia përfshin fusha të tilla si programimi
kompjuterik, analiza dhe dizajni, arkitektura dhe mjekësia. Inxhinieria mund të përfshijë fusha
të tilla si elektronika, robotika dhe makineritë e së ardhmes, kështu që termi kryesor në arsimin
STEM ose edukimin STE(A)M është integrimi. Ne kemi konsideruar disa objektiva për arsimin
global, për jetën, përkatësisht:

• edukimin mjedisor, sepse mjedisi nuk ka kufij, për zhvillimin e qëndrueshëm,


• përmirësimin e komunikimit në një gjuhë të huaj të studentëve dhe mësuesve,
• zhvillimin e aftësive kërkimore, përdorimin e burimeve të aftësive artistike dhe
shkencore,
• përdorimi i teknologjive të TIK

4
• zhvillimi i ndjenjave pozitive ndaj natyrës, në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi për
nevojën për ruajtjen e mjedisit,
• integrimin e aktiviteteve eTwinning në kurrikulë,
• zhvillimin e krijimtarisë, imagjinatën e studentëve dhe përdorimin e të nxënit aktive
• pjesëmarrëse bashkëpunuese metodat.
• detyrat e punës së studentëve në një mënyrë bashkëpunuese.

Projekti iu drejtua nxënësve të moshës 4 -19 vjeç dhe u menaxhua dhe u konkludua nga
mësuesit, duke integruar, për aq sa ishte e mundur, temat në planprogram. Për secilën detyrë
kemi kontaktuar partnerët për të zgjedhur metodën më efektive të qasjes, secili duke shprehur
mendimin e tij në internet, pastaj duke vendosur një qasje të përbashkët.

Links to project results


https://www.facebook.com/groups/294872000720365
https://apps.facebook.com/slidely/?objectId=aae210417b8a722af5a9c0848a2ddcb7&nid=view_
as_gallery_notification&v=g&utm_sampaall&v=g&utm_sampaign=view_as_gallery_notificati
on &ref=notif_if_t=app_notification
http://armonianaturii.wikispaces.com/space/content
http://c3.cniv.ro/?q=2015/lista-autorilor-cniv
https://issuu.com/home/publications
https://en.calameo.com/account/book
https://www.tripline.net/trip/THE_HARMONY_OF_NATURE-
2019%2C__ed._X%2C_eTwinning_project%2C_founder._teacher_Iuliana_Ciubuc-
20326447254410159B9?
https://www.tricider.com/admin/2RMQA8hPb6l/EovQnwdMbnD

Përshkrimi i projektit
Inovacioni dhe risija pedagogjike

Risia pedagogjike konsistoi në faktin se eksperimentet janë hartuar në mënyrë të tillë që


nxënësit e të gjitha moshave t'i kryejnë ato nën drejtimin e koordinatorëve, në mënyrë që
vëzhgimet të kalojnë në një fletë pune, për të përpunuar të dhënat, për të riprodhuar ato në
varësi të aftësive të tyre, duke krahasuar rezultatet me shkollat e tjera dhe nxirrë përfundime.
Me fjalë të tjera, projekti edukon nxënësit të bëhen hulumtues , të kuptojnë se çfarë ndodh në
natyrë, të zbulojnë dhe verifikojnë ligjet e natyrës, të arrijnë të kuptojnë natyrën dhe të krijojnë
besime të forta. Projekti u ofroi nxënësve pjesmarrës mundësinë për të përdorur shumë metoda
bashkëkohore pedagogjike. Nxënësit që kanë kompetenca matematikore dhe shkencore kanë
kryer aktivitete kërkimore, studentë të tjerë me aftësi krijuese artistike kanë bërë punime
(vizatime, postera, vizatime, piktura, kolazhe, modele, që ishin ekspozuar në ekspozitën
ndërkombëtare, në vend të publikut, siç është planifikuar në projekt.

5
Nxënësit u përfshinë në tema kërkimore të fazave të Hënës, panë të gjitha fenomenet e
rralla astronomike nga viti 2019, filmuan, pozuan, vizatuan, duke bërë portofole të vërteta.
Punimet iu kushtuan Vitit Ndërkombëtar të Tabelës Periodike të Elementeve Kimike, zbuluar
nga Dimitrie Mendeleev 150 vjet më parë.

Integrimi i kurrikulës

Shumica e aktiviteteve ishin të integruara në kurrikul, në të gjitha lëndët, projekti që çoi


në krijimin e kompetencave mësimore dhe kompetencave kyçe të nxënësve. Detyrat e projektit
u integruan në mësimet tona, duke kryer aktivitete gjatë orëve të mësimit dhe duke zgjedhur
temat e projektit sipas programit shkollor. Mësuesit e secilës shkollë partnere bashkëpunojnë
dhe kryejnë veprimtari të integruara në orë mësimore. Nxënësit realizuan me pasion
eksperimente, aktivitete kërkimore, ndanë rezultatet me kolegët e tyre në projekt, duke mbajtur
vazhdimisht kontakte përmes postës elektronike dhe skype, messenger duke ndjekur materialet
e postuara në portalin eTwinning nga kolegët në projekt. Të gjithë studentët e përfshirë në
projekt kanë fituar aftësi gjuhësore të komunikimit në anglisht dhe frëngjisht, si dhe në
përdorimin e teknologjive të TIK. Ata arritën të mësojnë metoda dhe teknika të reja të
përdorimit të kompjuterit, në përpunimin e të dhënave të mbledhura gjatë hulumtimit të
fenomeneve natyrore, hetimit shkencor, përdorimit të fjalorëve në internet dhe përdorimit të
shumë programeve. Janë realizuar disa takime në internet në Skype, në Facebook, me e-mail,
me shkollat partnere për reagime. Ne gjithashtu aplikuam një pyetësor, i cili u plotësua nga
shumica e shkollave partnere. Ne gjithashtu zhvilluam një konkurs logo në internet në
www.tricider.ro, dhe 10 shkollat e para u shpërblyen.

Bashkëpunimi midis shkollave partnere

Bashkëpunimi midis shkollave partnere në projekt përfaqësoi një shkëmbim real të


përvojës, një hapësirë për të mësuar dhe trajnuar të tjerë, duke kryer studime të shumta,
hulumtime, aplikime, duke përshkruar fenomenet e studiuara, eksperimentet, përmes krijimeve
letrare, shkencore (portofole të ndryshme edhe online). Përmes shkëmbimit sistematik të ideve,
vlerësimeve, burimeve arsimore, hapësira e projektit është bërë një vend eksplorues për kërkim
dhe zbulim. Nxënësit dhe mësuesit tanë morën pjesë në të gjitha aktivitetet e hartuara. Ne kemi
komunikuar vazhdimisht me shkollat partnere përmes llogarisë së grupit "Harmonia e Natyrës"
e krijuar në Facebook. Për këtë, ata u njoftuan në adresat e postës elektronike për secilin
aktivitet që duhet të kryhet në kohën e duhur. Ne përdorëm mjetet e ndryshme në internet
(polls, pyetësorët, netmeeting, bisedat, messenger, WhatsApp, instagram, posta). Për t'u njohur
dhe bashkëpunuar në kohë reale. Për këtë qëllim ne e ndamë projektin në 4 seksione dhe, për
secilin seksion, hapëm një grup në Facebook, ku studentë dhe mësues nga e gjithë bota mund të
postonin letra, ne mund të komunikonim me njëri-tjetrin në chat, duke përdorur përkthimin
google translate.

6
Nxënësit dhe mësuesit ishin shumë të kënaqur me këtë mundësi, sepse duke biseduar
shumë shpesh ata gjithashtu përmirësuan kompetencen e të shprehurit në një gjuhë të huaj , por
gjithashtu duke përdorur gjuhën e tyre amtare. Ky projekt bazohet në një bashkëpunim shkencor
multidisiplinar dhe transdisiplinar STE(A)M. Për të arritur të gjitha objektivat e projektit, ishte e
nevojshme të bashkëpunohej midis shkollave, aktivitetet ishin vendosur në një datë të caktuar,
kur ne festojmë disa ngjarje evropiane ose ndërkombëtare që duhej të përfundonin nga ekipet e
projektit nga shkollat partnere në të njëjtën ditë. Ashtë një kënaqësi për ne që rezultatet e marra
nga shkolla jonë vlerësohen nga partnerët e projektit. Nxënësit e kuptojnë se përparimet në
shkencë bazohen domosdoshmërisht në punën në ekip, në bashkëpunimin midis disa disiplinave
. Ata inkurajohen të analizojnë të dhënat e kryera eksperimentalisht nga shkollat partnere. Gjatë
viteve ne kemi qenë besnikë ndaj partnerëve tanë të projektit dhe ne tashmë bashkëpunojmë si
miq. Menaxhimi i shkollave partnere mbështet zhvillimin e projektit, si provë që ai po zhvillon
me interes dhe sukses për 11 vjet në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe për 8 vjet
ndërkombëtarisht në projektin eTwinning. Çdo vit ne ia kushtojmë projektin një feste të
rëndësishme ndërkombëtare në lidhje me mjedisin. Për studentët tanë, kjo pjesëmarrje e shumë
shkollave në të gjithë botën është një burim krenarie.

Përfshirja e tyre në projekte ka një efekt sinergjik dhe i ndihmon ata si në përparimin e
shkollës ashtu edhe në shërimin mjekësor. Progresi në mësim dhe disiplinë njihet gjithashtu nga
shkollat e tyre, ku ata kthehen pas çdo periudhe të shtrimit në spital. Që nga fillimi, ne kemi
organizuar një mësues për të koordinuar aktivitetet, për të përfshirë sa më shumë mësues dhe
studentë nga ajo shkollë, për të kryer aktivitetet dhe për të postuar dokumente, si në eTwinning
dhe në faqet e tyre të internetit, blog, etj dhe për të shpërndarë ata në Facebook tek grupi i
themeluar me shkollat që janë bashkuar në projekt. Shkollat u përgjigjën me shumë interes duke
kryer aktivitete komplekse në nivelin e shkollës apo edhe nga disa shkolla shoqëruese, të tilla si
aktivitetet e shkollave në Lituani, Gjeorgji, Poloni, Sllovaki, Reunion Island-France, Republika
e Moldavisë, Gjeorgji. Partnerë të projektit në Ukrainë, Maqedoni. Shkëmbimi i përvojave u
zhvillua përmes flash memeve të dërguara në Skype, pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë në
Konferencën Ndërkombëtare dhe Simpoziumin që ne zhvillojmë çdo vit në Ditën e Mjedisit, në
kuadër të Festivalit të Krijimit Letrar për Fëmijë dhe Rini, pjesëmarrje me punime për
ekspozitën kushtuar vitit 2019 -Viti Ndërkombëtar i Tabelës Periodike të Elementeve Kimike,
150 vjet pas prezantimit të tij nga Dimitry Mendeleev. Pas prezantimit dhe vlerësimit të
punimeve shkencore të paraqitura nga studentë dhe mësues, punimet botohen në vëllime me
ISBN, shumë kopje përdoren për të vlerësuar studentët në konkursin kombëtar "Fëmijët dhe
Biosfera" brenda projektit Harmonia e Natyrës.
https://twinspace.etwinning.net/2982/materials/images
https://twinspace.etwinning.net/81738/materials/videos

7
Përdorimi i teknologjisë

Ne përdorëm shumë mjete të TIK së bashku me studentët, për të arritur objektivat tona
pedagogjike në projekt. Gjatë gjithë projektit kemi përdorur të dy mjetet e siguruara nga
hapësira eTwinning (blog, forum, Wiki, Arkivi i Skedarëve, galeri imazhesh, përmbajtje në
internet, mesazhe, ditar projekti, twinspace, etj), si dhe përmes aplikacioneve shtesë (Picovico,
LinoIt , Piktochart, konferenca video, bisedë, Voki, Shteg fotografish, Foto pjeshke, Talk
Fusion, Slidely, Smilebox, Picasa, Kizoa, TripWow, Tricider.ro, Tripline (hartë interaktive),
Google drive, Google maps, Google Forms, Mentimetër, etj. Site të hapura posaçërisht për
projektin: hapësira të wikis, webs, facebook, blog, Twitter. Për një prezantim më të gjerë të
aktiviteteve dhe rezultateve të aktiviteteve, ne u përpoqëm të kombinojmë në një mënyrë
krijuese dhe estetike mjete të ndryshme të tjera: skedarë video, voki, foto, pdf, pps, ppt, padletë,
mjete të tjera dhe faqe të specializuara. Nxënësit dhe mësuesit pjesmarrës bashkëpunuam me
përkushtim duke krijuar aftësi të reja , të cilat i ndamë me njëri-tjetrin.
https://twinspace.etwinning.net/81738/home

Rezultatet, ndikimi dhe dokumentacioni

Ne kemi kryer vëzhgime të shumta, aplikime, vizatime, filma, prezantime, shfaqje,


konkurse, pyetësorë, sondazhe, duke shkëmbyer vazhdimisht përvoja dhe ide me studentë nga
shkollat partnere. Studentët tanë ishin shumë të kënaqur që ishin në gjendje të komunikojnë në
Shqip, Anglisht dhe Italisht.

Projekti meriton QL dhe NQL, sepse ne kemi investuar shumë përkushtim, me studentë
me nevoja të veçanta, shumica e tyre nga kujdestaria ose vendosja në familje dhe përveç kësaj
ata janë të sëmurë me sëmundje kronike dhe të rënda. Duke filluar nga planifikimi i
aktiviteteve, zhvillimi i tyre, duke ndjekur progresin e bërë dhe marrjen e reagimeve, ne
bashkëpunuam me partnerët e projektit. Gjatë gjithë projektit ne kemi krijuar lidhje të shumta
dhe të vlefshme me partnerët e projektit, marrëdhënie të dobishme që do të përdorim në
projektet e ardhshme eTwinning. Nga reagimet e bëra pas vlerësimeve ne arritëm në
përfundimin se projekti kishte një ndikim pozitiv, partnerët shprehën dëshirën e tyre për të
vazhduar bashkëpunimin. Projekti Harmonia e Natyrës - 2019 është një nga projektet , ku
studentët tanë brenda dhe jashtë vendit, për shkak të eksperimentit, ndërdisiplinës, krijuesit dhe
ndërveprimit dhe për mundësinë për të vlerësuar dhe vetëvlerësuar, krahasuan punën e tyre me
partnerët e tjerë. Bashkëpunimi midis mësuesve të shkollës dhe mësuesve partnerë përcaktoi
përvetësimin e kompetencave dhe aftësive të reja nga disiplina të ndryshme, duke qenë në
gjendje të qasen në shumë orë mësimore kroskurrikulare.
https://twinspace.etwinning.net/81738/pages/page/528290
https://twinspace.etwinning.net/81738/materials/video

8
Pjesmarrja dhe kontributi i shkollës sime:

Unë, kam marrë pjesë në disa trajnime me video konferenca se si t'i qasemi projekteve
shkencore të tipit STE(A)M, jam certifikuar me titullin ambasador i eTwinning ne 2018 dhe
Leading Teacher me CODE WEEK, njohuritë e fituara në keto trajnime i kam ndarë me
partnerë (mësues dhe studentë). I koordinoja gjatë gjithë kohës në kryerjen e aktiviteteve
eksperimentale, disa me një shkallë të lartë vështirësie, studentët kanë mosha të ndryshme dhe
aktivitetet duhej të përshtateshin me moshën dhe njohuritë e studentëve. Kam instaluar dhe
përdorur aplikacione të ndryshme, të dobishme në telefon, duke përfshirë studentët në krijimin e
filmave dhe vizatimeve të tyre për projektin. Këto aplikacione i ndihmuan ata të kuptonin më
mirë fenomenet, të ishin më krijues, më të sigurt në pikat e tyre të forta, më të motivuar për të
mësuar. Projektimet e postuara për logot janë një burim i rëndësishëm për projektin,
eksperimentet ndihmuan studentët e moshave të ndryshme për të kuptuar më mirë natyrën, janë
shembuj të praktikave të mira. Eksperimentet, mësimet e fizikës, biologjisë, vizitat në
muzeume të shkencave natyrore plotësojnë arkivin e projektit me shembuj ndërtues. Aktivitetet
programuese brenda Hour of Code, programi Code Week janë modele të tjera të praktikës së
mirë. Kombinimi i aktiviteteve të rikapitulimit të operacioneve matematikore, me studimin e
karakteristikave të kafshëve, brenda programit CodeWeekEU, është një model i kombinuar,
mësimdhënie kroskurrikulare, që i mbështet ato në procesin e zhvillimit personal. Të gjitha këto
aktivitete i ndihmuan ata të zhvillojnë aftësitë e tyre dixhitale, të shndërrohen nga përdoruesit në
krijues programesh, duke përdorur prirjet dixhitale vendase në mundësitë e të mësuarit dhe duke
i shndërruar ata në krijues të trajnimit të tyre.

9
THE ITEACH PLATFORM’S VALUE FOR CONTINUOUS
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

Ana Tudor,
eTwinning Ambassador
Romania from 2013

If you are looking for your continuous professional development, register on the iTeach
online platform. Once time registered, looking for courses mentored by Oracle and eTwinning
specialists, true ambassadors of trening pedagogical competencies for the Romanian teachers of the
third millennium. They know how to guide you through the exchange of resources and facilitate
your collaboration with teachers from all over the country through this wonderful portal.

Following the courses ”International educational collaboration projects” and ”Project-based


approaches”, I had the chance to make a qualitative leap in eTwinning partnerships and a thorough
personal improvement in the development of educational projects in my school. Given the fact that
the topics were organized so as to combine theoretical and practical elements, I followed all the
steps indicated by the trainers, aiming at an adequate modeling in the elaboration and
implementation of collaboration projects, relevant for my students, an effective training meant to
allow me the monodisciplinary and integrated approach in the curriculum of all the developed
projects. These courses have made it easier for me to identify possible connections and ways to
combine eTwinning and Comenius projects, in order to support my school collaboration and
professional development, which are so effective for me as a founder or team member of multiple
eTwinning projects, appreciated with national syrupy certificates, but also for my quality of
coordinator of the two multilateral Comenius projects, developed by the “Liviu Rebreanu” School
in Mioveni in 2009-2011.

Conducted through individual study of the proposed materials, online discussions and
seminars or interactive exercises, the courses offered by the iTeach platform provide through a fair
assessment of the involvement of participants in terms of quality of interventions and solving tasks
and a final evaluation based on tests and articles posted on the platform's blog, the certificate of
participation that gives us the fruit of our involvement in an improvement made for the benefit of

10
our students. This platform also helped us to develop activities in the project ”The Harmony of
Nature”.

Promoters of the student-centered teaching process, the mentors of the iTeach platform
describe to us the opportunities to diversify the methodology of initiating and carrying out projects
and the learning means that adapt the training to the specifics of our students' learning styles. They
give us the courage to start from the premise that each project is a learning experience, an attractive
and effective way for students and teachers to work together, identify and solve problems, learn by
applying or using out-of-school spaces to make practical applications, so that the teacher-student
relationship can acquire new valences.

11
INSTRUMENTE WEB 2.0
- ÎN PROIECTELE ETWINNING

Prof. Cristina Nicolăiță


Șc. Gimn. ”Gh. Magheru” Caracal
Ambasador eTwinning

eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari, consilieri școlari,


informaticieni) ce activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de
comunicare, colaborare, demarare de proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care
să simtă că fac parte din cea mai activă comunitate educaţională din Europa. Acţiunea
eTwinning promovează inovarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor informației și
comunicării (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi alte servicii şcolilor.
Portalul pune la dispoziţia cadrelor didactice instrumente online cu ajutorul cărora pot
căuta parteneri, pot dezvolta proiecte, pot face schimb de idei şi bune practici şi pot începe să
colaboreze imediat graţie gamei variate de instrumente personalizate de pe platforma
eTwinning. De asemenea, există oportunități de dezvoltare profesională continuă, dar și de
schimb de experiență în cadrul grupurilor tematice , evenimente live, webinarii sau cursuri
scurte denumite Evenimente de învățare.
Proiectele eTwinning contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii Europene de
îmbunătățire a competențele digitale; ele sunt proiecte care se desfăşoară online, prin urmare
utilizarea calculatorului este absolut necesară. Tehnologiile informaţiei şi comunicării oferă o
varietate de instrumente care pot deschide noi posibilităţi în sălile de clasă și în proiectele
online. De multe ori elevii sunt cei care descoperă şi recomandă diferite instrumente web 2.0
noi de utilizat în proiect.
Pentru profesori, apariția și dezvoltarea web 2.0 a însemnat o multitudine de instrumente
la dispoziția lor, la doar un click distanță. Cu toate acestea, instrumentele nu trebuie folosite
doar de dragul lor, ci urmărindu-se beneficiile lor pedagogice. Profesorul trebuie să se asigure
că instrumentul ales este cel potrivit, că îi ajută pe elevii săi să își dezvolte competențele, în
special competențele secolului al XXI-lea.
Twinspace sau spațiul virtual al proiectului este un spaţiu destinat activităţilor de
colaborare, creat automat pentru toate proiectele eTwinning. Fiecare dintre aceste pagini este
prevăzută cu un număr de „aplicaţii”, de exemplu: conținut, twinboard, discuție sau sondaj.
Acestea au rolul de a personaliza pagina conform sarcinilor pe care doriţi să le efectuaţi. Într-o
pagină se pot insera materiale realizate cu diferite instrumente web 2.0, folosite în mod creativ
de elevi și profesori.
Instrumentele web 2.0 folosite într-un proiect eTwinning trebuie selectate cu grijă, în
funcţie de priorităţile şi scopurile proiectului, de abordarea pedagogică și de produsele finale
preconizate ale proiectului. Fiecare instrument serveşte unui scop anume, este potrivit unui

12
anumit moment din desfășurarea unui proiect și unei anumite categorii de vârstă sau de
competențe și abilități TIC ale elevilor. . Este de asemenea important dacă instrumentele sunt
colaborative, gratuite, dacă necesită sau nu instalare în propriul calculator, creare de cont, și
dacă pot fi inserate in twinspace sau alt spațiu creat special pentru proiect.
Instrumentele web pot fi utile în etapa de planificare colaborativă a proiectului, în
timpul implementării proiectului și realizării produselor finale, sau în faza de evaluare și
diseminare a proiectului. Unele instrumente sunt foarte versatile, pot fi folosite în oricare dintre
aceste etape, fiind foarte populare în rândul eTwinnerilor. Voi prezenta în continuare unele
dintre cele mai utilizate instrumente web 2.0 în proiectele eTwinning, care se remarcă prin
versatilitate, ușurință în accesare și utilizare, posibilitate de colaborare și inserare, gratuitate și
aspect plăcut.
• Suita Google - oferă un set de instrumente gratuite deloc de neglijat, mai ales datorită
utilizării facile. Astfel, odată ce ai un cont pe gmail, obţii gratuit un spaţiu de 15GB în
Google Drive. Google Drive este un spaţiu în care poţi stoca fişiere de diverse tipuri şi
care pot fi accesate de la orice calculator cu acces la internet. În Google Drive poţi să şi
editezi fişiere noi de diverse tipuri.
Cele mai utilizate ]n proiectele eTwinning sunt:
- Google docs permite scrierea colaborativă, partenerii unui proiect putând accesa și
edita același document. Ei pot de asemenea discuta pe chat direct din document sau
adăuga comentarii. In timp ce altcineva editează documentul puteți vedea în timp
real cursorul și modificările persoanei respective. Un alt avantaj este că totul se
salvează automat, nu este nevoie să mai folosești butonul Save. Este util în orice
etapă a proiectului, permițând colaborarea asincronă, dar și sincronă.
- Google slides permite realizarea de prezentări colaborative, care pot fi inserate apoi
în spațiul proiectului. Ele conțin o varietate de teme, sute de fonturi, videoclipuri
încorporate, animații și multe altele. Toate sunt gratuite. Este util în faza de
desfășurare a proiectului, pot fi produse finale sau materiale de diseminare.
- Google forms permite crearea de sondaje, fie în faza de planificare a proiectului,
pentru votarea diverselor logo-uri sau alte produse ale proiectului, dar și pentru
sondajul final, de feedback.

- Google meet este un alt instrument google util în comunicarea sincronă între
parteneri, în completarea twinspace live event, care nu poate fi utilizat decât de

13
profesori. Astfel, se pot organiza videoconferințe la care pot participa atât profesorii,
cât și elevii membri în proiect, uneori putând participa și alți invitați din afara
proiectului, ca de exemplu părinți sau experți într-un anumit domeniu.
- Google sites permite realizarea unui produs final al proiectului sub forma unui site.
Instrumentul permite:
*să creați site-uri web fără a avea experiență în programare sau cunoștințe despre
coduri;
*să invitați alți editori să colaboreze în timp real;
*să beneficiați de optimizare automată pentru dispozitive mobile sau desktop, astfel
încât utilizatorii să poată vedea cu ușurință conținutul dvs. oriunde.
• Padlet https://padlet.com/ este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și
exprime cu ușurinţă opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele
este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii publică scurte mesaje conţinând text,
imagini, clipuri video şi/sau linkuri. Poate fi folosit pentru sesiuni de brainstorming,
pentru a posta adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă
dată. Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului.
• Tricider http://www.tricider.com este o aplicație ce face mai ușoară luarea deciziilor
într-un grup. În proiectele eTwinning poate fi folosit:
- când provocați elevii să caute idei pentru proiecte;
- la organizarea/planificarea unui proiect;
- când doriți să faceți un sondaj sau un vot;
- când creați o dezbatere/ dicuție asupra unui subiect;
- când doriți să faceți evaluarea finală a proiectului.

• Smore https://www.smore.com permite crearea de newsletters, fluturaşi, reclame şi


invitaţii în mod gratuit. Se pot include poze, fişiere video de pe Youtube, fişiere audio,
informații despre un eveniment, şi chiar informaţii biografice. Este o modalitate
extraordinara de a promova şi disemina proiectul, de a stoca rezultatele întregii echipe!
• ZeeMaps https://www.zeemaps.com/ permite vizualizarea datelor geografice și
personalizarea hărților în modul în care doriți. De exemplu, puteți crea harta partenerilor
de proiect, sau puteți crea hărți cu locuri de vizitat în orașul sau țara voastră. Nu este
nevoie de creare cont și se pot adăuga imagini, text sau video la markerele folosite.
• Random Name Picker http://www.classtools.net/random-name-picker/ și Fruit Machine
http://www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine de la ClassTools.net sunt

14
moduri mai distractive de a realiza echipele și de a repartiza sarcinile de proiect prin
tragere la sorți. Nu necesită creare de cont, e ușor și distractiv de folosit, dar echipele
sunt mai eterogene. Tot pe ClassTools.net se pot crea jocuri gratuite , diagrame,
chestionare şi alte activităţi în câteva secunde. Acestea pot fi apoi inserate cu uşurinţă în
spațiul virtual eTwinning sau pe blogul proiectului, fără înregistrare, fără parolă şi
gratuit.
• Calameo http://en.calameo.com/ este o platforma de publicare pentru reviste digitale,
publicații interactive și cataloage online. Puteți converti documentele în publicații
frumoase și să le împărtășiți în întreaga lume. Necesită creare de cont și este util la
realizarea produselor finale sau în diseminarea proiectului.
• Kahoot! https://getkahoot.com/ este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și
tehnologie educațională. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de
învățământ din întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot! pot fi create de oricine, pe
orice subiect și pentru elevi de toate vârstele. O facilitate a KAHOOT! permite lansarea
jocului ca challenge, care poate fi jucat în ritm propriu de către elevi, aceasta fiind
varianta cea mai potrivită pentru proiectele eTwinning.

• Edpuzzle https://edpuzzle.com/ este o platformă care permite crearea sau reutilizarea de


conținut video. Pe parcursul unei secvențe video alese de profesor, pot fi inserate
întrebări și sarcini de lucru. Platforma permite accesul cu un cont google. Cu ajutorul
aplicației se pot crea produse finale ale proiectului.
• Sway https://sway.office.com/ este o aplicație de la Microsoft Office care vă ajută să
creați și să partajați rapoarte interactive, articole, prezentări și multe altele. Cu Sway nu
mai sunteți constrâns să alegeți un șablon predefinit care vă face prezentările identice cu
ale altor persoane și nu este nevoie să aveți abilități de proiectare pentru a transforma și
a prezenta informații prin mijloace moderne, interactive și captivante. Sway este gratuit
de utilizat pentru oricine cu un cont Microsoft.
Lista poate continua, dar fiecare profesor are instrumente preferate, adaptate elevilor săi, pe
care le-a testat deja și cu care a obținut rezultate deosebite. Alți profesori sunt mereu în căutare
de ceva nou, de instrumente spectaculoase, care aduc un element de inedit proiectului. Fiecare
proiect are specificul său, are o evoluție proprie, iar instrumentele web folosite trebuie adaptate
situației concrete, pentru o bună implicare a elevilor în spațiul de lucru al proiectelor, în
activități de învățare variate și motivante

15
COLABORARE DE SUCCES

Iuliana Florentina Ispir


- eTwinning ambassador
& Vlad Alexandra Anamaria

The Harmony of Nature project is among the first projects in which I participated in the
eTwinning portal, adviced by the initiator teacher Iuliana Ciubuc.
The first participation was in 2012, wich was dedicated to the Year of the Citizen - was
not awarded, due to lack of experience in eTwinning platform, and the fourth from the 2014 -
Harmony of Light, due to the lack of experience with STEAM elements.
But I was not discouraged and, because I believed in myself, but also with the help of
Mrs. Iuliana Ciubuc, I become successful and I co-opted my niece Vlad Alexandra, who is now
also my classmate.
The year 2013 - dedicated to the International Year of the Family, was the first great
success for me, because I learned to involve the parents of preschoolers in the project. Together
we managed to take the first important prize in this project.
Then followed other prizes in 2015, 2018, 2019, 2020.
The activities with tradition in the project such as: International IP Number Day, Spring
Equinox, Children's and Family Rights - were intertwined with specific ones such as:
International Year of Biodiversity or International Year of the Periodic Table.
This is how we were able to work in a team: me - my colleague, Vlad Alexandra-
parents, in small groups, individually or frontal with the whole class and we did memorable
activities. Every year, due to the specifics of the kindergarten activities and working with
different age groups, we had to come up with new ideas to arouse the children's interest. It was
also important that, working on projects and stories, all project activitiesto be integrated into the
curriculum and we made it.
The project - one with an amzing tradition in the eTwinning portal, aroused the interest
of other colleagues from kindergarten, but also from the county and like that we reached a
wonderful collaboration.

16
17
,,THE HARMONY OF NATURE ”
- UN PROIECT ETWINNING ATRACTIV

prof. Silveșan Tatiana,


Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean
Ambasador eTwinning

În ultimii ani, am fost interesată de problematica proiectelor europene şi am început să


cunosc mai bine eTwinning. Accesul permanent la mediul virtual de colaborare, oportunităţile
de dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la
seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă au făcut ca parcursul meu în
eTwinning să fie din ce în ce mai incitant şi stimulativ.
Proiectele eTwinning presupun muncă în echipă, sprijin reciproc, efort comun pentru
rezolvarea unor sarcini, implicând astfel, pe lângă dimensiunea cognitivă a procesului de
învăţare, şi dimensiunile afectivă şi socială – acestea stimulând motivaţia, implicarea şi
performanţa. Activitatea din proiect trebuie derulată în cooperare, și nu în paralel, dar ea poate
îmbrăca mai multe aspecte.
Din anul școlar 2010-2011 am participat în parteneriat cu alte școli europene, la un
număr de 47 Proiecte eTwinning. Din anul 2016 sunt Ambasador eTwinning. În general, toate
proiectele în care m-am implicat au avut aceleaşi curs. Odată stabilite obiectivele şi activităţile,
se trece la organizarea spaţiului virtual al proiectului. Fiecare şcoală participantă poate să-și
gestioneze spaţiul propriu, fiecare cadru didactic are drept de administrator. De asemenea,
fiecare are posibilitatea să posteze, pe lângă creaţiile copiilor, aspecte din timpul desfăşurării
activităţilor de proiect, prezentări proprii, păreri, sugestii, materiale. Camera profesorilor, spaţiu
special amenajat pentru colaborarea cadrelor didactice, unde elevii nu au acces, ne-a dat
posibilitatea să discutăm, să ne punem de acord, să ne organizăm, să ne împărtăşim din
experienţele proprii. ,,Voki” şi ,,wiki” au fost utilizate ca resurse de proiect şi au fost foarte
bine primite de copii (deci, deosebit de motivante). Au fost folosite şi alte instrumente de
colaborare digitală atât în derularea proiectelor, cât şi în realizarea produselor finale, precum:
chat-ul, email-ul, jurnalul de proiect, twinspace, fișiere video, blog, PowerPoint, Animoto,
ImageChef, Glogster, PhotoStory, broşură, pagină Web, expoziţie, e-book etc.

18
Un proiect atractiv și de succes este Proiectul ,,The Harmony of Nature-Crosscurricular
project, transdisciplinar and STE(A)M”, la care participăm din anul 2018, se adresează elevilor
de vârste diferite, atât din școala de masă cât şi cu dificultăţi de învăţare (elevi din învățământul
special), şi a urmărit asistarea acestora în a deveni cetăţeni activi într-o societate aflată mereu în
schimbare.
Acesta este un Proiect educațional intercurricular menit să îi ajute pe copii să
folosească limbi străine, să-i ajute în dezvoltarea abilităților de cercetare, să-i pună în poziția
de a oferi observații exacte obținute prin căi științifice și artistice, de asemenea prin utilizarea
TIC și prin toate mijloacele pentru a-și spori sentimentele pentru natură și pentru a face
conștienți atât copiii, cât și profesorii despre necesitatea păstrării mediului nostru, au comparat
şi au analizat toate aspectele legate de viaţa şcolară, de mediu, de culturi şi de climat şi au aflat
mai multe informaţii despre viaţa în alte regiuni ale Europei.
Am integrat proiectul, printr-o abordare transdiciplinarǎ, prin jocuri didactice pentru
dezvoltare personală, activităţi pe domenii experienţiale, activitǎţi opţionale şi activitǎţi
extracurriculare. În fiecare lună, am realizat plimbări şi observǎri în mediul înconjurator,
memorizǎri, audiţii, jocuri muzicale, cântece, am citit şi am creat poveşti, am construit, am fǎcut
experimente, lecturi pe bază de imagini, convorbiri cu şi fără suport intuitiv, picturi, desene,
fotografii, colaje, puzzle, logo, jocuri şi întreceri sportive.
Profesorii înscriși în proiect au beneficiat de oportunitatea de a cunoaște și de a prelua
modele de bune practici ale celorlalţi parteneri, de a stabili legături valoroase, utile activităților
didactice viitoare. Pentru această reușită, mulțumim eTwinning, partenerilor europeni,
colaboratorilor și în special d-nei prof. Ciubuc Iuliana fondatorul acestiu proiect.
eTwinning este o comunitate de excepţie. Este o lume minunată atât pentru elevi, cât şi
pentru cadrele didactice. Elevi şi profesori din şcolile Uniunii Europene, şi mai nou şi din alte
câteva ţări din afară, se întâlnesc virtual pe Platforma eTwinning, se cunosc, discută,
colaborează, îşi planifică proiectele educaţionale, fac schimb de bune practici, îşi cunosc
reciproc ţările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experienţele didactice,
desfăşoară activităţi împreună extinzându-şi orizontul cultural şi competenţele sociale,
lingvistice, competenţele şi abilităţile tehnice. Aceste proiecte ne ajută să îi scoatem pe elevi din
rutină, să le dezvoltăm curiozitatea și multiple competențe. Dacă le oferim elevilor noștri
activități atractive, învățarea poate fi temeinică, plăcută.

19
Bibliografie:
www.etwinning.ro
ISTRATE, O. et al. (2013) Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare
internationale. Raport preliminar eTwinning RO12. București, TEHNE- Centrul pentru Inovare
în Educaţie. Online: http://www.etwinning.ro/eT w_RO12_raport_preliminar.pdf

20
II. COLABORARE CU PROFESORI
DE ELITĂ DIN ÎNTREAGA LUME,
LAUREAŢI AI PREMIULUI

GLOBAL TEACHER AWARD INNOVATIVE

The success of the project is due to the collaboration between elite schools in the country
and in the world, in which teachers and students with a professional training and in the IT field
at the highest level were involved.

During the 11 years of our project "The Harmony of Nature" we have acquired the
highest competencies in education through collaboration with elite teachers in the country and
in the world.

We had the privilege of collaborating with 13 teachers in the country and around the
world, who received the "Global Teacher Award Innovative" award equivalent to the Nobel
Prize in education. That says everything we have managed to be appreciated and known around
the world. For this we are grateful to all collaborators, but especially to the collaborators who
are the most valuable in the world, namely:

21
FRIENDSHIP WITH RASHMI KHATURIA - INDIA

Rashmi Khaturia- Kulaki Hansraj


Model School,
New Delhi, India
Global Teacher Award Innovative

22
23
24
UN PARTENERIAT ÎN CARE NE-AM IMPLICAT

CORINA ȘUJDEA
Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu
Huși, jud. Vaslui, România
Învățătoare

Sunt Corina Şujdea, învățătoare la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Huși, județul
Vaslui.

Am avut onoarea și plăcerea să o întâlnesc pe doamna Iuliana Ciubuc cu mulți ani în


urmă, și totodată să devin colaboratoarea dumneaei în diferite proiecte naționale și
internaționale. În acest fel am devenit partener în proiectul eTwinning The Harmony of Nature,
proiect coordonat de distinsa doamnă Iuliana Ciubuc, și am participat cu drag alături de
profesori din întreaga lume, la activitățile desfășurate în cadrul acestuia, aproape în fiecare an
de la prima ediție.

Pot spune că sunt o norocoasă că am avut această șansă, deoarece mi s-au deschis noi
orizonturi ale educației, iar colaborarea cu dna Ciubuc a fost una fructuoasă pentru cariera mea
didactică.

Un profesor atât de dedicat, atât de perseverent în tot ceea ce face, mai rar întâlnești.
Spiritul de profesionalism m-a facut să înțeleg că trebuie să fiu mândră și fericită că avem astfel
de oameni printre noi.

25
Vă mulțumesc, doamna Iuliana Ciubuc! Mă simt mandră că
v-am cunoscut!

O învãtãtoare din Huşi, câstigãtoare la Global e-Innovation


Award, în primii şase dascãli din lume!

Ce înseamnă colaborarea cadrelor didactice cu conducerea


şcolii-succesul tuturor asigurat

PERFORMANŢÃ O învãtãtoare din Huşi a reuşit o performanţã de excepţie! Fundaţia


“Barthi Global”, una dintre cele mai importante organizaţii mondiale pentru susţinerea
Educaţiei, a Drepturilor Omului, pentru combaterea sãrãciei, Protecţia Mediului, dar şi pentru
susţinerea artei şi culturii la nivel global, i-a atribuit învãţãtoarei, Corina Şujdea, meritul de
“Profesor inovator al anului 2015”! Din miile de dascãli din lumea întreagã, care au aplicat
pentru aceastã recunoaştere internaţionalã, doar Corina Şujdea, alãturi de alte cinci cadre
didactice (din China, Finlanda, Malaezia, Sri Lanka, respectiv Columbia) au fost distinse. În
urmã cu douã zile, Corina a primit în plic, prin postã, certificatul de “Profesor inovator al
anului 2015” şi abia a aşteptat sã împartã bucuria acestui succes grozav cu elevii, dar şi cu
colegii sãi, de la Şcoala “Mihail Sadoveanu” din Huşi. Dupã calificãrile a patru elevi, la fazele
naţionale ale olimpiadelor din anul scolar 2015 – 2016, Şcoala “Mihail Sadoveanu” din Huşi are
un nou motiv de mândrie! Una dintre învãţãtoarele instituţiei, Corina Şujdea, a primit distincţia
de “Profesor inovator al anului 2015”, în cadrul unei competiţii internaţionale de anvergurã,
numitã “Global e-Innovation Award”, în finalul cãreia doar şase dascãli, din tot atâtea ţãri ale
lumii, au fost premiaţi. I s-a recunoscut astfel strãdania sa de a performa în profesie, de a
descoperi noi soluţii pentru ca elevii sãi sã iubeascã ideea de cunoaştere şi evoluţie prin studiu,
dar şi prin lãrgirea orizonului cultural. Competiţia a constat în prezentarea dovezilor privind
activitatea susţinutã în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale, precum şi a rezultatelor
obţinute de-a lungul timpului. A fost nevoie, de asemenea, de susţinere în spaţiul virtual, venitã
din partea celor care au apreciat consistenţa ideilor şi, în genere, a activitãţii competitorului.
Deşi s-a înscris în concurs cu o dozã de îndoialã, gândind, spune ea, cã, între atât de mulţi
aspiranţi, sigur vor fi alte cadre didactice cu şanse mai mari, surpriza huşencei a venit în plic,
prin poştã, direct din India. Emoţionatã, mãrturiseşte cã participarea sa se datoreazã unui coleg,
cadru didactic, din India, care, urmãrindu-i activitãţile prezentate în spaţiul virtual, a insistat ca
ea sã se înscrie. “Îi datorez acest premiu colegului mei din India, domnul Naveen Gautam, care
a insistat atât de mult. Întâi am râs, am spus cã nu am nicio şansã, iar apoi mi-am zis: de ce nu?!
Şi iatã cã am obţinut premiul”, spune, cu modestie, Corina Şujdea. Cum plicul cu mesajul
grozav a ajuns la Huşi abia vineri, azi va împãrţi bucuria cu colegii, dar şi cu elevii sãi, de la
Şcoala “Mihail Sadoveanu”.

26
“A fi dascãl în municipiul Huşi e o onoare pentru mine”

“Sunt o simplã învãţãtoare, care lucreazã cu copii normali, copii care provin din diverse
medii sociale. Am încercat întotdeauna sã aduc ceva nou şi interesant elevilor mei, prin
proiectele pe care le desfãşor. Şi pe aceastã cale ţin sã îi mulţumesc doamnei profesor de la
Colegiul “Ion Kalinderu” din Buşteni, Iuliana Ciubuc, un model pentru mine, o doamnã
cu multã dãruire, devotatã muncii ei, care m-a implicat în toate aceste activitãţi
internaţionale. A schimbat, aş putea spune, cursul carierei mele didactice. Am încercat
întotdeauna sã le deschid noi orizonturi de cunoaştere elevilor mei, sã conştientizeze cã educaţia
este importantã, indiferent de culoarea pielii, de religie sau naţionalitate. Consider cã toleranţa
ar trebui sã fie primordialã în aceste vremuri, de aceea, în acest an am depus la Uniunea
Europeanã un proiect Erasmus pe aceastã temã, un parteneriat între 6 ţãri europene. Motivaţia
mea este pasiunea pentru cariera didacticã şi dragostea pentru copii. Asta mã determinã sã merg
cu drag la şcoalã, zi de zi, şi mã bucur pentru fiecare reuşitã a elevilor mei, care, deşi unii dintre
ei provin din medii defavorizate, au obţinut rezultate frumoase la concursurile şcolare, de-a
lungul anilor”, a spus Corina Şujdea. În vârstã de 41 de ani, Corina a absolvit Şcoala Postlicealã
de Învãţãtori-Educatoare în anul 1996, iar cariera didacticã şi-a început-o la Şcoala din satul
Râseşti. S-a titularizat la Şcoala din Lunca Banului, iar, din 2012, spune cã a avut marea şansã
sã devinã cadru didactic al Şcolii “Mihail Sadoveanu” Huşi. “A fi dascãl în municipiul Huşi e o
onoare şi totodatã o plãcere pentru mine. Sunt cadru didactic la aceastã şcoalã de aproape 4 ani,
o şcoalã fruntaşã a oraşului nostru, cu cadre didactice deosebite şi implicate, de la care eu mereu
am avut de învãţat. Este o şcoalã cu o conducere exemplarã, datoritã domnişoarei director,
Brãnici Daniela, şi domnului director adjunct, Brînzã Gabriel, doi oameni care mereu ne-au
sprijinit şi ne-au fost alături”, a declarat învãţãtoarea, Corina Şujdea.

27
CEL MAI PREMIAT ŞI MAI APRECIAT PROFESOR DIN ÎNTREAGA
LUME, PERTENERA NOASTRĂ DE PROIECT, RANIA LAMPOU -
GREECE CREATIVITY IN STEM EDUCATION - RANIA LAMPOU

Multi-award winning STEM instructor,


ICT teacher trainer, Greek Ministry of Education
Global Teacher Award Innovative

I am a Global Educator, a STEM instructor and an ICT teacher trainer in Greece.


Currently, I am a flexible zone teacher in primary education and a STEM instructor at the Greek
Astronomy and Space Company (Annex of Salamis). I have been awarded many national and
international prizes (43) and I am a “Global Teacher Award 2020” (AKS Awards) winner and a
“Global Teacher Prize finalist 2019” (Varkey Foundation). I promote STEM vision by
introducing STEM in astronomy and physics projects.

During the coronavirus pandemic I collaborate with Iuliana Ciubuc, founder of the very
enriching and constructive project "Harmony of Nature" and I teach my students online
regularly. This is a period when only remote learning is acceptable and I try to keep the
standards as high as possible. I have adjusted my methods because remote learning has different
demands from in-person learning, therefore different methodologies, techniques, procedures.

Using distance teaching tools and platforms make my work more challenging since internet
connections are not always predictable but it’s a new experience that gives me the opportunity
to explore different aspects of the learning process. There is less control from the teacher but
this can be an advantage because it can change the dynamics in the relationship between
teachers and students. It certainly makes students become more responsible for their education.

28
Furthermore, children acquire digital skills as long as they have the financial and social
background to keep up with the newest developments in education.

Other children who come from an underprivileged social background can get totally
disconnected even from basic and elementary learning. Under these circumstances, the digital
divide becomes even more obvious and has more serious consequences on children’s education.
Many of my students don’t have the necessary equipment. Therefore I applied to the municipal
authorities of my city in order for my students to get a laptop or a tablet in order to support their
remote education. Besides, we should have in mind that the new way of approaching education
places more demands on students’ learning skills. Some of them won’t be able to follow their
classmates since they lack the skills needed for attending e-classes and participating in online
learning.

Despite the challenges related to remote learning, within the framework of the "Harmony of
Nature" project I teach my students of the 4th Primary School of Artemida, relatively difficult
STEM projects with success because I think that distance learning is not suitable only for
history, maths and grammar. It can also be useful for teaching STEM and experiments. For
instance, I decided to teach my students how to make a paper house with an autonomous
electrical power supply so they can learn the basic principles of electricity and have fun at the
same time and try their tinkering skills. During this STEAM project, called "Paper home with
an autonomous electrical power supply" children experimented with new learning activities
focusing on hands-on activities using commonly found and used objects to increase their
engagement level. I try to keep my optimism and positivity on a high level because I want to
inspire my students and make the best of a new experience, an experience that I consider as an
opportunity for innovations.

I use the WebEx platform and I perform experiments and guide my students through the
necessary steps for the implementation of STEM projects. Distance learning can be as effective
in this area as classroom learning.

29
Click on this link to watch the video:

https://www.youtube.com/watch?v=TKZz3Lfu_ak&lc=UgxOF1lVTw-ucsfqnep4AaABAg

Another STEM project I implemented with my students concerns the construction of a


handmade Solar Heater.

Furthermore, we implemented the construction of an Hydraulic Robotic Arm using


cardboards and syringes.

30
THE JOURNEY OF STEM & STEAM PROJECTS
DURING PENDAMIC

Author
Dr Malini Eaganathan
TMP Little Scientist Club
Malaysia

The pandemic has overturned practically every part of our lives and mostsignificantly in
education. Students and educators all around the globe are outfitting to another method of
learning and educating, numerous subjects have effectively progressed on online. However,
STEAM learning is particularly moving region to reproduce online since it requires hands on
work and actual admittance to labs. While there is no denying that there are challenges but still
the teachers overall are considering it to be a chance to incorporate assorted, real-world
activities into their students' STEAM-learning encounters. Regardless of whether in a face to
face, hybrid or remote learning, science and STEAM educators have likely wrestled with at
least one of these inquiries as they start this school year in the midst of COVID-19. Also, while
there certainly won't be a 'right' or 'wrong' approach to instruct science practices during the
pandemic.
As other educators around the world I have also tried many new things during this
pandemic especially in STEAM projects, with my students aged of 4 to 17 years old. In the year
2020 when the first lockdown was introduced in Malaysia.A very first time most of us were
clueless. We the educators who were not the IT savvy, and was very much worried on how are
we going to conduct classes especially the projects which need hands-on practices. It never been
an easy journey for us at the beginning because we were not used to the online education. I still
remember how badly, I have conducted the very first Zoom Class. The whole session of 1 hour
went only with mute and unmute session with my students. Honestly its really funny when I
recalled it now.
After the first zoom I have learned many new things online. Slowly I integrate my classes
into online which gives me a very big success today. I trained and introduced many teachers
around Malaysia to use the online web. I have classified my online STEAM classes in to many
new groups.Handling the primary and secondary online STEAM classes was much easier
compare to the pre-schoolers aged 4-6 years old. As we know kindergarten students attention
span is low compared to the primary and secondary students. However I have created many
interactive activities which glue them up during the online classes. As the days goes on, the kids
started to participate in many interactive activities which was conducted by us.

31
HANDS-ON ACTIVITIES THROUGH ONLINE TO MARK THE CONTRIBUTIONS
OF THE FAMOUS SCIENTIST OF THE WORLD.

(DR.APJ ABDUL KALAM BIRTHDAY SPECIAL SEED BALLS )

To mark the contribution of Dr. APJ Abdul Kalam former president of India and scientist,
every year on October 15, which is Kalam's birthday, World Students Day is celebrated. It was
first celebrated in the year 2010 to honour Kalam. The former President had many roles but his
favourite one was a teacher. He insisted everyone to plant tree inorder to save the mother
nature.To make his vision into reality, we had done seed balls.A simple activity which is related
to science to care the nature.These seed balls werethrown by the students to the land inorder to
grow more plants and trees. This idea of making seed balls was extremely welcomed by
students and the teachers ⚘

ONLINE Q & A SESSION

This activity was conducted by online whereby certain questions were asked to the kids. They
need to reply it in hypothesis answers in writing and drawings.

32
UNNOTICED
This is an activity which is conducted through online during the pandemic whereby in
each class session, there will be an unnoticed section. This section is basically about the things
which we passed byevery day without knowing the science behind it. This activity becomes
very popular within the kids whereby the kids get excited when they understand the logic
behind every reaction.

FIELD WORKS
During the pandemic season the kids also involved in field work which encourage them
to work on green projects which is related to our nature.

33
SIMPLE EXPERIMENT AT HOME

During the pandemic season we have introduced many new experiments which the kids
hands-on the most. Since we can’t meet the kids during the MCO, we have done drive-through
to pass the materials of the science experiments to the parents. The classes were conducted
online.

MODEL OF KIDNEY

This class was conducted after the first three months of MOVEMENT CONTROL
ORDER (MCO/government policy on pandemic Covid 19) whereby we were allowed to have
physical classes with full of SOP. So, this class was all about creating human modals with
recycle materials. This was a very fun and interactive activity for kids whereby they were very
much excited to create something new out of their creativity.

34
CLASSROOM HANDS-ON ACTIVITIES FOR PRESCHOOLERS

35
KIDS SCIENCE CARNIVAL

We have also conducted online & physical Science Carnival for the kids. The kids delivered
their presentation on science projects.

36
LIFECYCLE OF HONEYBEE
This is a practical life project though roleplay whereby the kids learnt the lifecycle of
“BEES”. Besides they also learn the whole process of getting honey from the hive. This activity
becomes very popular within the students and the parents.

PARTICIPATION OF SCIENCE INNOVATION COMPETITION

During the pandemic many competitions were organised online. Our preschool kids do
partipate in online innovation competitions and won gold medal.

37
SPACE MONTH

We have guided our primary school students to participate in World Space Month
competitions during this pandemic. The whole training was done through online. My students
won bronze award for this National Level Competition

Overall, we are not limited with our daily routines during the pandemic. We performed
the responsibility of helping the students to excel more in their education. We learned many
new things during this pandemic. Pandemic never been a barrier for us to reach the heights.

UMBRELLA CANT STOP THE RAIN, BUT CAN MAKE YOU TO STAND UNDER THE
RAIN

SOMETIMES CONFIDENCE WILL NOT GIVES YOU THE SUCCESS BUT IT WILL

BOOST YOU TO FACE THE CHALLENGES…..

38
39
CONSULTAREA ŞI COLABORAREA PERMANENTĂ
CU UN MARE SPECIALIST MONDIAL

Hari Krishna Arya -


Global Teacher Award Innovative,
India

Member, State Education policy Committee


Director (Academics), Gyanodaya International School
Hanumangarh Town (Raj) INDIA - 335513
Recipient - National Computer Literacy Excellence Award & National ICT Award
MIE Expert, MIE Fellow, MIE Master Trainer, Skype Master

Academic Coordinator NCSC, Science Communicator


1. 2019 was dedicated to raising awareness about the languages of indigenous peoples
around the world. The United Nations General Assembly has declared 2019 the International
Year of Indigenous Languages. Many countries participate in global and local events to
promote the UN years.
2. The focus on Earth Day 2019 will be "Protect our species". All our plants and animals
have value in themselves and are part of the network of life. Our lives and theirs are
inextricably linked - without them, our own species may not survive.
3. In science, the United Nations has designated 2019 as the international year of the
periodic table of chemical elements. The holidays throughout the coming year will aim to raise
public awareness of chemistry. The year will coincide with the 150th anniversary of the creation
of the table by Dmitry Mendeleev. It will also mark a number of other landmarks in the history
of chemistry, including the discovery of phosphorus 350 years ago, the classification of 33
elements by Antoine Lavoisier in 1789, and the formulation of the law of the triad by Johann
Wolfgang Döbereiner 190 years ago.
4. You can also choose a topic from Climate Action, Combating Plastic Pollution,
Sustainable Development Goals, etc.

40
For more information, you can contact me without hesitation. Now I promise to respond
promptly. If you want, you can also contact me via Skype to decide the topic. Again, I'm very
sorry for the delayed response.

The International Day of Families is observed on the 15th of May every year. The Day
was proclaimed by the UN General Assembly in 1993 and reflects the importance the
international community attaches to families. The International Day provides an opportunity to
promote awareness of issues relating to families and to increase knowledge of the social,
economic and demographic processes affecting families.
The International Day of Families has inspired a series of awareness-raising events,
including national family days. In many countries, that day provides an opportunity to highlight
different areas of interest and importance to families. Activities include workshops and
conferences, radio and television programmes, newspaper articles and cultural programmes
highlighting relevant themes.
The International Day of Families is observed on the 15th of May every year. The Day
was proclaimed by the UN General Assembly in 1993 and reflects the importance the
international community attaches to families. The International Day provides an opportunity to
promote awareness of issues relating to families and to increase knowledge of the social,
economic and demographic processes affecting families.
The International Day of Families has inspired a series of awareness-raising events,
including national family days. In many countries, that day provides an opportunity to highlight
different areas of interest and importance to families. Activities include workshops and
conferences, radio and television programmes, newspaper articles and cultural programmes
highlighting relevant themes.

41
42
THIS PROJECT „THE HARMONY OF NATURE”
IS REALLY A BLESSING FOR US
S M TAHMINA GLOBAL TEACHER AWARD INNOVATIVE

Assistant Head Teacher G K Model


High School British Council Schools Ambassador,
Bangladesh. ICT4E
Ambassador,
a2i 01715654115 smtahminar@gmail.com
Gazipur. Bangladesh.

Many thanks and gratitude to"Nature of the Harmony "for giving such a beautiful
platform as a gift to our education department.Everything we need to do to ensure quality
education and prepare the present generation for the future, to make our world habitable, to love
and protect nature, we have got from the "Harmony of Nature" project. All of our students have
benefited from participating in this project with different countries of the world with great
pleasure. How to love nature, that we are indebted to nature, how much nature loves us, how
generous for us! And this is how we are destroying nature, our responsibilities, everything we
have known and learned very nicely and happily working on this project. I am really grateful to
" Iuliana Ciubuc", with my students, my school and above all for giving my country the
opportunity to work here. I always want to add International Dimension to my regular studies so
that my students get help themselves to think globally and become global. It is a very useful
thought, it works here. I have been able to get acquainted and make friends with different
countries, including Romania. We teachers always have a responsibility to prepare students for
lifelong and here we have to think first about how any education can nurture and hold in their
hearts. Otherwise, no education is of no use in their life. The only lesson they can learn from
their heart is to grow up and everlasting. This project is really a blessing for us. Thank you from
Bangladesh, LOVE YOU ALL.

Photos galleries
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMmqPuZCM_jf-o9iOfV1W-Sm718kwKt41FZVylr

43
44
45
A SUCCESSFUL PROJECT AND A WONDERFUL
COLLABORATION, ROMANIA - VIET NAM

Nguyen Thi Duyen


Vietnam

Nguyen Thi Duyen - Vietnam


Name: Nguyen Thi Duyen
City: Dong Ha State: Quang Tri. Vietnam
Job category: primary teacher
Occupation: teacher
Email ID: Ngduyen78@gmail.com
Age: 10-08-1978
Address: Ham Nghi Primary School,
Dong Ha City, Quang Tri Province, Vet Nam
PIN code: +84
Call: 0915024033

I collaborated with great pleasure with my students in the project "The Harmony of
Nature, because we are also lovers of nature and we teach our students to protect the
environment, because nature has no borders.
I also received the Global Teacher Award Innovative award due to my collaboration with
elite schools in Europe where I gained a lot of experience in all fields of education.
In teaching, with enthusiasm and experience, I constantly innovate innovative teaching
methods, create excitement for students, improve learning quality, improve students' confidence
skills. My class is always at the top of the whole school in emulation movements, the quality of
learning exceeds the set targets.
In this ever-changing world, one of the most important skills we can teach our students is
effective communication. Thanks to Microsoft's Skype app, I've connected my students to
participate in classes around the globe. The Skype Classroom experience gives my students
real-world connections. By connecting with other classes via Skype, they can collaborate with
students around the world who are learning the same content with them. These experiences
inspire and motivate the use of what they are learning to make a positive impact. They receive
free English communication skills training, which helps to develop knowledge and related skills
through open tasks, encouraging students to explore and understand their knowledge. learn from
making and creating your own products.

Two years, my students and I have traveled to 31 countries around the world, connected
more than 1,000 times and traveled more than 6 million km. My scientific research topic has
been highly appreciated by my superiors. This model has been replicated to teachers in schools
and cities with face-to-face seminars and trainings, and I have guided and replicated to more
than 1000 local and international teachers.
I always fulfill my assigned tasks, pioneer in the emulation movement "Teach well -
Study well", innovate teaching methods, apply IT in teaching process, as well as professional
work, career. service. The service achieved high results, was recognized by the collective,

46
received many certificates of merit, certificates of merit, certificates of merit from the city,
province to the national level.
+ I am one of two teachers of Quang Tri province honored to attend a typical teacher in
Hanoi and was awarded the Certificate of Merit from the Ministry of Education and Training
"Teacher of the Year 2019."
+ Global Teacher Award 2020 Winner of AkS Education Awards (Global Teacher
Award 2020 Winner, AKS). Awarded on December 22, 2020 on youtobe and Facebook
channels.
+ An advanced role model in 2019 (the period 2014-2019) of the Dong Ha Education
Union.
+ Achieved the title: Provincial emulation soldier.
+ Certificate of Merit from the People's Committee of Quang Tri province.
+ Achieved a good homeroom teacher at the provincial level.
+ Achieved provincial good teachers
+ Certificate of Merit from the Department of Education and Training for the
application of IT in teaching and management in 3 years.
Certificate of Vietnamese Knowledge System - National Science and Information
Administration and Microsoft Vietnam Corporation in supporting Covid-19 epidemic
prevention and control and promoting online education.
+ National Certificate "Innovation based on IT in 2019" organized by Education-Times
newspaper and Microsoft.
+ National Certificate "Innovation based on IT in 2020" organized by IT Department
and Microsoft.
+ Project: "The journey of rescuing dead plastic" on the topic of environmental
protection with IT application of the class of the head teacher has reached the top 50 contest
projects in Hanoi in 2019.
+ Project: "Mystery from the tarpaulin" topic of environmental protection with IT
application of 5G class has reached the top 50 contest projects in Ho Chi Minh City by 2020.
From the school year 2015-2016 to 2019-2020, there are 3 experienced initiatives in
teaching and homeroom work recognized by the scientific council of the education sector.
+ SKKN: "Expanding traditional classroom space with Skype" recognized by the
province
+ SKKN: "Some experience to do well the work of grade 4 head teacher" Department
of Education of Quang Tri province, Vietnam acknowledged.
+ Experience initiative: "Managing an interactive classroom with parents through
Webstte ClassDojo" at City level.

With the support from all levels of leadership, I have forged innovation in teaching and
effective technology application for colleagues in the school. I boldly borrow the facebook page
to share on personal pages, domestic forums such as group MIE Experts Vietnam, international
community to disseminate to domestic and foreign teachers. I set up a team on "Skype
Vietnam" to support teachers who have a passion for connecting. After a while, many teachers
confidently share the technology applications they have applied to their classrooms. As the
teacher became more involved, I formed a Microsoft Teams team. Every evening "9:00 love"
we invite teachers who are members of the MIE Experts Vietnam community of creative
teachers to join. I was recognized by the Director of Education Microsoft Vietnam and invited
me to join the media group to promote major events, articles related to the technology sharing
of teachers in the community.

47
In addition to teaching, I also do many charity activities for students in difficult
circumstances where I live. Every month, I take a meager portion of my salary, contribute to a
"benevolent porridge pot" to cook for cancer patients at the hospital in my hometown, every
Friday afternoon. I and members of the charity group connecting with domestic and foreign
sponsors give gifts to poor students, students from ethnic minorities in remote, mountainous
areas to encourage them to go to school. extreme learning.
I am currently the "Administrator" of many IT application groups for domestic and
foreign teachers on facebook, Skype, Microsoft Teams, ... Skype Vietnam group has reached
600 members, we exchange daily, Discuss professional issues, apps in teaching, or shared study
reminders on Micrrosoft Teams. Link group: https://join.skype.com/Rgd2pXlJOQhq
The group "Loving 21h (SKYPE - GROUP VIETNAM) on Microsoft Teams is managed
by me, now more than 3,000 members participate. I am a bridge, inviting good teachers to share
technology applications for teachers to participate. study, at 21:00 in Vietnam. (More than 200
videos are hosted on the Teams).
I am also the Administrator of the International Connectivity Group: (Skype / Skype
Mystery in the Classroom) on facebook, more than 6,000 teachers from all over the world
participate, they exchange, connect for their class. Link:
https://www.facebook.com/groups/333792373465203/

Proof of awards and work I do.

I collaborated with great pleasure with my students in the project "The Harmony of
Nature, because we are also lovers of nature and we teach our students to protect the
environment, because nature has no borders.
I also received the Global Teacher Award Innovative award due to my collaboration with
elite schools in Europe where I gained a lot of experience in all fields of education.
In teaching, with enthusiasm and experience, I constantly innovate innovative teaching
methods, create enthusiasm for students, improve the quality of learning, improve students'
confidence skills. My class is always at the top of the whole school in emulation moves, the
quality of learning exceeding the set goals.
In this ever-changing world, one of the most important skills we can teach our students is
effective communication. Thanks to the Skype application from Microsoft, I connected my
students to attend courses around the world. The Skype Classroom experience gives my
students real-world connections. By connecting with other classes via Skype, they can
collaborate with students around the world who are learning the same content with them. These
experiences inspire and motivate the use of what they learn to have a positive impact. They
receive free instruction in English communication, which helps to develop related knowledge
and skills through open tasks, encouraging students to explore and understand their knowledge.
learn from making and creating your own products.

For two years, my students and I have traveled to 31 countries around the world,
connected more than 1,000 times, and traveled more than 6 million miles. My subject of
scientific research has been highly appreciated by my superiors. This model was reproduced to
teachers in schools and cities, with face-to-face seminars and trainings, and I guided and
reproduced over 1000 local and international teachers.
I always fulfill my assigned tasks, I am a pioneer in the emulation movement "Learn well
- Study well", I innovate teaching methods, I apply IT in the teaching process, as well as
professional work, career. service. The service achieved high results, was recognized by the

48
team, received many certificates of merit, certificates of merit, certificates of merit from the
city, province at the national level.
+ I am one of the two teachers from Quang Tri Province honored to participate in a
typical teacher in Hanoi and received the certificate of merit from the Ministry of Education and
Training "Teacher of the Year 2019".
+ Global Teacher Award 2020 Winner of the AkS Education Awards (Global Teacher
Award 2020 Winner, AKS). Awarded on December 22, 2020 on youtobe and Facebook
channels.
+ An advanced model in 2019 (2014-2019) of the Dong Ha Education Union.
+ Obtained the title: Provincial Emulation Soldier.
+ Certificate of Merit from the People's Committee of Quang Tri Province.
+ I got a good home teacher at the provincial level.
+ We got good teachers from the province
+ Certificate of merit from the Department of Education and Training for the application
of IT in teaching and management in 3 years.
Certificate of Vietnamese Knowledge System - National Science and Information
Administration and Microsoft Vietnam Corporation in support of the prevention and control of
the Covid-19 epidemic and the promotion of online education.
+ National certificate "IT-based innovation in 2019" organized by Education-Times and
Microsoft.
+ National Certificate "IT-based innovation in 2020" organized by the IT Department
and Microsoft.
+ Project: "The journey of saving dead plastic" on the topic of environmental protection
with the IT application of the head teacher's class reached the first 50 competition projects in
Hanoi in 2019.
+ Project: The topic "The Mystery of the Tarpaulin" of environmental protection with
IT applications in class 5G reached the first 50 competition projects in Ho Chi Minh City by
2020.
Starting with the 2015-2016 school year until 2019-2020, there are 3 initiatives with
experience in teaching and classroom work, recognized by the scientific council in the
education sector.
+ SKKN: "Extension of the traditional classic space with Skype" recognized by the
province
+ SKKN: "Some experience to do the job of the 4th grade teacher well," acknowledged
the Department of Education in Quang Tri Province, Vietnam.
+ Experience Initiative: "Managing an interactive class with parents through Webstte
ClassDojo" at city level.

49
PROOF OF AWARDS AND WORK I DO

Achievements Links Picture


1. Administrator of MIE Link:
Experts Vietnam. https://bom.to/0GotF

- It has more than 49,0k


national and international
teachers. They come and
share technology tools to
enhance their teaching. Most
of them are developed by
Microsoft education.
- This fanpage is managed by
Ms.Nguyen Hong Minh
(Microsoft Education
Management) and Mr. Ngo
Thanh Nam (MIE
administrator).

- To help teachers to apply


teaching tools, we have
conducted a lot of lessons on
Microsoft Teams with
experienced teachers from the
fanpage. Until now, we have
200recording videos on
Microsoft Streams, so that
other teachers can learn later.
- We set up teaching sharing
timetable and invite teachers
to come and learn on
Microsoft Teams. Some
lessons we have held: How to
use Skype, Teams, Flipgrid,
Onenote, One Drive, Sway,
Quizziz, Quizlet, kahoot, Class
Dojo..

50
Achievements Links Picture
2. Administrator of Skype-
group Việt Nam.

- Now it has maximum member


of 600 participants. We share
teaching lessons, connect
teachers, share teaching
experience and help new-
coming teachers.

3. Administrator of
Mystery Skype / Skype in the
Classroom on Facebook

- Now it has 6,400 members


(national and international)
who are following “Open Hearts,
Open Minds”
from Microsoft. On the Global
Connect of Microsoft,
10 và 11 November 2021, we
have hundreds of
connections thanks to this
fanpage.
4. Administrator of group
“Hành trình giải cứu nhựa
chết “Recycling plastics”.

- I save some documents


related to garbage and
educate people to protect the
environment. I conducted a
big project about creative
ideas to recycle plastics. My
students had a lot of amazing
idea.

51
Achievements Links Picture
5. Administrator of “Diễn đàn
giáo viên môn Toán”

(Math teacher forum)

I and 23 teachers, lead


discussions on lectures, students
test, math puzzles with 18,3k
nation-wide teachers

6. Microsoft innovator for


2017-2018, 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021

7. I am Skype Master of
Microsoft Education, one of
the first 8 educators in Vie
tnam

52
Achievements Links Picture
8. I am on media. Some https://bom.to/TEaP9
papers write about my https://giaoducthoidai.vn/ket-
teaching career that help noi/nguoi-truyen-lua-tren-
motivate students and manh-dat-anh-hung-3970183-
teachers as well. q.html?

9. I am on television.
They have a program to
show how I apply
technology effectively
in teaching.

10. I also received a


typical teacher award
for five years from 2014
- 2019 at the city level.

11. Global Teacher


Award 2020 Winner of
AkS Education Awards
(Global Teacher Award
2020 Winner, AKS).
Awarded on December
22, 2020 on youtobe
and Facebook channels.

53
Achievements Links Picture
12. I am one of two teachers
of Quang Tri province
honored to attend a typical
teacher in Hanoi and was
awarded the Certificate of
Merit from the Ministry of
Education and Training
"Teacher of the Year 2019."

13. I held the event “Virtual


Field Trip” by Skype to
connect teachers and students
all over the world to have a
tour around historic places in
my hometown.

14. I and my volunteer group


connected a lot of donors
directly to villages and schools
that were badly damaged by
the floods with the amount of
more than 500 million VND. I,
with my colleagues and
volunteers, did not mind
difficulties, spread love, and
helped many people in flood
areas in 2020 in my homeland.

54
ARMONIA NATURII

ESTE UN PROIECT ETWINNING


INTERNAŢIONAL DE MARE VALOARE

Cornelia Băţauş,
Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”
Bucureşti

Sunt prof. inv. Primar, Cornelia Băţăuş, la Şcoala Gimn. Cosntantin Brâncuşi din
Bucureşti. Sunt Microsoft Expert 2020, Global MIF 2019, Speaker TeD Education, Creator în
educaţie 2020.

ARMONIA NATURII este un Proiect eTwinning Internaţional de mare valoare,


coordonat de dna prof., Iuliana Ciubuc.

Particip de 10 ani în cadrul acestui minunat proiect, direct şi indirect, elevii mei, din 3
serii, cu mare plăcere se implicau în activităţile de protejare a naturii, organizate de dna prof.
Iuliana Ciubuc. Am plantat pomi atât la noi în curtea şcolii ,cât şi la Buşteni în curtea Şcolii
Sanatoriale, în curtea Centrului Cultural “Aurel Stroe” Buşteni, în cadrul activităţilor
organizate, am avut concurs de pictură, am participat la premiere cu câţiva elevi la Buşteni.
Copiii au scris poezii, compuneri deosebite care au fost premiate şi publicate, an de an, în cărţile
proiectului.

Un proiect prin care am învăţat ce înseamnă cu adevărat voluntariatul. Impreună cu d-na


profesor, Iuliana Ciubuc, am organizat activităţi de voluntariat, elevi de-ai mei cu părinţii lor ,
cu Agenţia de turism, Cistour ,am reuşit să aducem bucurie copiilor necăjiţi de la Şcoala
Sanatorială din Buşteni.

Datorita dnei profesor, Ciubuc Iuliana, eu am învăţat să lucrez pe platforma eTwinning,


m-a îndrumat mereu, a fost alături de mine oricând, mi-a explicat cu mare răbdare şi am învăţat
multe de la dumneaei. Am şi eu proiect eTwinning acum, am câştigat certificatul de calitate
anul trecut şcolar. Am câştigat cu Proiectul meu eTwinning”Cercetător în devenire (The would
be researcher Steam), premiul naţional CREATOR IN EDUCAŢIE IN 2020. Şi pe această
cale,vă mulţumesc,dragă doamnă!

55
Tot prin intermediul proiectului Armonia Naturii, am avut şansa să ii cunosc pe dl şi dna
prof. Dr. Sporea de la Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, mentorii mei în cadrul
proiectului meu. Schimbul de experienţă, dintre cadrele didactice din lumea întreagă, a fost şi
este în continuare foarte bun, inovativ, armonios.

Am reuşit, datorită îndrumării sale şi încurajării permanente să imi realizez şi un site


educaţional www.creativeforlife.ro prin care promovez educaţia de calitate, inovativă, prin care
elevul descoperă lumea prin propriii ochi.

Cu respect, mulţumiri pentru bogata experienţă didactică oferită necondiţionat!

56
PRIMA COLABORARE CU UN
AMBASADOR ETWINNING

Daniela Bunea
Colegiul Naţional” Gheorghe Lazăr”
Sibiu-România -ambasador eTwinning

57
58
59
60
61
III. COLABORĂRI DE SUCCES ŞI DE BUNE PRACTICI CU
PROFESORI DIN ROMÂNIA ŞI DE PE TOATE
CONTINENTELE

CARIBBEAN UNIVERSITY, POERTO RICO AND BUSTENI ROMANIA


MATHEMATICS AND SCIENCE WITHOUT BORDERS

Dr. Gloria M. Isidro Villamizar


E-mail:gisidro@caribbean.edu

Abstract
This article presents educational activities in mathematics and science developed
incollaborationbetween Puerto Rico and Romania.

Keywords
ChemicalElements,Eratosthenes Project,Equinox,Periodic Table,SolarSystem.

Introduction
Designing and developing projects in collaboration with different countries contributes
tothe motivation of us as teachers, at the same time that we motivate our students. It is tofeel
that we arefar away andforthemoment to feelclose, itisto recognizethat whatweare doing here
and there is justas importantand interesting.

EratosthenesInternationalProject
At Caribbean University since 2016 we have been participating in the Eratosthenes
International Project, two years later (2018), we joined the Eratosthenes Facebookgroup, on
some occasions we coincide as a pair to obtain the measurement of thecircumference of the
Earth, with the Professor Iuliana Ciubuc who participates with herstudents from Romania. It
is in the Eratosthenes group that we started ourconversations (October 2018), our purpose:
collaboration in the design anddevelopment of activities to celebrate Mathematics and
Science. Activities includeInternational Days and Years established by the UN. For example,
International PiNumber Day (March 14), International Year of the Periodic Table

62
(IYTP2019),Eratosthenes Day on the days of the Spring Equinox and Autumn Equinox,
Planet EarthDay (April 22),among others.

150thAnniversary ofMendelev's Periodic Table


One of the activities carried out in collaboration with Romania was the celebration of
theInternational Year of the Periodic Table. At Caribbean University we celebrate on March6,
2019, the 150th Anniversary of Mendelev's Periodic Table. Both teachers andstudents come
together to celebrate and disseminate the importance of chemicalelements in the Universe, on
Planet Earth and more importantly, in our daily lives. Thecelebration activity carried out at
the Caribbean University Bayamón Campus wasrecorded on a YouTube channel and shared
with Professor Iuliana Ciubuc with thepurposeofmaking the educationalcommunity in
Romania participate inouractivities.
Professor Dr. Gloria Isidro Villamizar, offered the conference "The Solar System
andChemical Elements", at the conference she highlighted the chemical elements that
wereceive from the Universe, Supernovae, Stars and Cosmic Rays. The presentation ofthe
lecture by Dr. Gloria Isidro Villamizar in power point format was sent to
ProfessorIulianaCiubuc fordissemination with herstudents in Romania.

In addition, for the same activity, we exchange documents with contents of


Mendelev'sPeriodic Table. For example, we received from Professor Iuliana Ciubuc,
documentssuch as OUR SOLAR SYSTEM, Litiul, Heliu, these documents were printed and
placedon display and we shared with the students in the classroom. Also in the
classroom,with groups of students, we saw and listened to a video of the Periodic Table that
wereceived fromProfessorIuliana Ciubuc.

Conclution
Mathematics and science have no borders, in this globalized world we need to
cometogether from different parts of the Earth to design and develop activities that
awakentheinterestofstudents to investigate.

References:

[1]Eratosthenes. (Sin fecha). En facebook. [2]https://es-la.facebook.com/groups/Eratos/


[3]Asociación Estudiantil de Ciencias y Matemáticas de Caribbean University,
AECMCaribbean University. En facebook.
[4]https://www.facebook.com/pages/category/Community-College/AECM-Caribbean-
University-1870503519892835/
[5]https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipNmX_VMIp9U-
y9r4nyC6PJXNDPsJOvn_ve6MRgm
[6]https://www.facebook.com/AECM-Caribbean-University-
1870503519892835/photos/?ref=page_internal

63
64
Photosgalleries-https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipNmX_VMIp9U-
y9r4nyC6PJXNDPsJOvn_ve6MRgm

65
ARMONIE ÎNTRE PROIECTUL

“THE HARMONY OF NATURE”


ŞI ARTĂ TIMP DE 12 ANI

Mocănescu Tănase
Membru al Uniunii Artiștilor plastici din România,
Şcoala Gimnazială George Enescu, Sinaia
Colegiul Mihail Cantacuzino, Sinaia
Şcoala Gimnazială Principesa Maria ,Sinaia,
Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta, Buşteni
Centrul Cultural Carmen Sylva , Sinaia, România

Încă de la început aş vrea să amintesc contribuția soției mele, Mocănescu Olga , care a fost
bibliotecar la Şcoala Gimnazială "George Enescu " din Sinaia, care a fost trup şi suflet alături de toate
activităţile derulate în cadrul proiectului de la prima ediţie, până când a plecat la Domnul.

Începând din anul 2009 am participat împreună la toate activitățile organizate în cadrul
Proiectului Internațional "Armonia Naturii " până în anul 2015 când a adormit întru Domnul. Îi
aducem cu toţii mii de mulțumiri!

Proiectul International “Armonia Naturii”, coordonat de dna prof. Iuliana Ciubuc, a fost cel mai
important proiect la care am participat în cei 42 de ani de activitate din învăţământ.

Am fost atât de captivat de temele propuse an de an, atât eu , cât şi elevii mei, încât am participat
cu lucrări ale elevilor la toate concursurile şi expoziţiile internaţionale an de an, organizate în spaţii
publice generoase.

De asemenea, am participat la toate conferințele, simpozioanele , festivalurile cu lucrări


ştiinţifice, care au fost publicate în volume cu ISBN.

Dintre lucrările prezentate dau cateva exemple:

În ediția I ,2009-2010 , cand proiectul a fost dedicat anului Internațional al Biodiversitatii, am


participat cu lucrarea științifică “Ce ne spune curcubeul”.

66
Simpozionul s-a desfășurat la Centrul Cultural “Aurel Stroe” Bușteni, cand a avut loc si
vernisajul expoziţiei celor peste 5000 de lucrări expuse şi evaluate, precum şi lansarea volumului
“Armonia Naturii”, cu recenzie realizată de dna prof. Lucica Sfrijan.

În anul 2016 am participat la simpozionul internațional dedicat anului internațional al luminii în


proiectul The harmony of Nature, The harmony of Light, cu lucrarea “Lumina în arta” apărută în
volumul Armonia Naturii cu ISBN “Light & Life”.

În cadrul conferinței internationale, dedicate Anului 2018 , Anul European al Patrimoniului


Cultural şi Centenarului Marii Uniri am participat atât la amenajarea expoziţiei internaţionale, cât şi la
vernisajul expoziţiei şi cu o lucrare ştiinţifică ”Biserici de lemn din Maramureş”, lucrare apărută în
volumul cu ISBN The harmony of Nature” 2018.

Elevii din cele 3 școli, plus elevii care fac parte din echipa de elită a micilor pictori de la Centrul
Cultural “Carmen Sylva” Sinaia au participat cu lucrări de creație plastică, în diverse tehnici, lucrări
deosebit de valoroase şi premiate .Lucrările au fost evaluate de o echipă de specialişti în domeniul
artelor plastice, membrii ai Uniunii artiştilor plastici: Mădălina Gheorghe Tănase, Vladimir Baciu,
Tănase Mocănescu.

Lucrări deosebit de valoroase au realizat elevii noștri pentru expozițiile şi concursul


internațional: Anul European al Cetățenilor 2013, expoziția Lumina si viața- 2015, Universul în ochi de
copil, Plante si animale protejate de lege, 2016, Copiii si Biosfera, 2017, Centenarul Marii Uniri 2018,
Anul Internațional al tabelului periodic al elementelor Chimice, 2019. În anul 2020, din cauza
epidemiei, lucrările elevilor dedicate sănătăţii plantelor şi animalelor n-au putut fi expuse public.
Expoziția s-a organizat online, virtual.

Atât elevii mei, cât si eu am avut enorm de mult de învăţat din colaborarea cu acest minunat
proiect atât din domeniul ştiinţelor, cât şi din abordarea multi şi transdisciplinară a proiectului STEAM,
The Harmony of Nature- de-a lungul celor 12 ani de colaborare.

Proiectul a dat posibilitatea elevilor să-și descopere aptitudinile, talentele, să-şi îmbogăţească şi
să-şi formeze competenţe noi , să-și vadă creațiile apreciate pe toate continentele pământului.

67
68
Galerie foto expoziţii The Harmony of Nature-2009-2021
https://photos.google.com/album/AF1QipPHCppDouFsY0D0sQtVW8AdPUzohqxON6SVtcGs

69
CNNB și CENTENARII NB
la CEAS DE CENTENAR

Prof. Cucuianu Marița


Colegiul Naţional Neagoe Basarab,
Olteniţa, CL, România

,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva


pentru salvarea naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a
contribui la fericirea omenirii”

Eugen Pora

Activitățile desfășurate cu prilejul Centenariului Colegiului Național ,,Neagoe Basarab”Oltenița


,au coincis și cu colaborarea în proiectul eTwinning THE HARMONY OF NATURE -2019. Toate
activitățile au fost o încântare pentru elevii clasei Centenarii NB, ei colaborând și descoperind
împreună abilități pe care le aveau, dar încă nu le descoperiseră despre ei.

1. O primă activitate a fost o acțiune de plantare de stejari.

Am gândit acestă activitate ca un eveniment din cele care vor urma în cadrul sărbătoririi
centenariului Colegiului CNNB.

Cum fiecare clasă la care am fost dirigintă a avut o denumire, un logo, la fel și clasa a-V-a, la
care sunt dirigintă 2018-2022, se numește Centenarii NB. Am considerat că plantarea unui stejar este
lucrul cel mai important deoarece un logo al nostru, pictat de fosta elevă, Cipleu Erika, cuprinde
stejarul din curtea liceului care este plantat din 1928. Începând cu data de 01.04.2019, copiii și-au scris
pe hârtie fiecare ce vor să transmită peste ani în Capsula Timpului generației viitoare.Același lucru au
făcut și celelalte clase de gimnaziu care au scris un mesaj din partea clasei ,fiecare copil semnând
mesajul respectiv.Cum fiecare dintre noi a avut tricouri albastre,galbene și roșii la fel am strâns
mesajele și le-am pus în trei capsule colorate în albastru, galben, rosu.

Capsulele au fost îngropate la rădăcina unuia din cei trei stejari plantați în curtea
bisericii,,Sf.Gheorghe”din Oltenița.Toate mesajele au fost scrise la dublu câte unul rămânând în
,,Jurnalul Călător”al clasei Centenarii NB.Această activitate o să fie înregistrată la secretariatul liceului
pentru a rămâne peste ani .Aceste mesaje au fost postate și expuse în curtea bisericii, ca și cei veniți să
ia parte la activități să cunoască mesajele din capsula timpului.

Alături de noi, la activitate au participat și părinții,bunicii și frații. Filmarea și pozele au fost


făcute de elevii din generația,,Dunărea Albastră”care au fost foarte încântați să fie alături de noi.

Scopul activităților a fost acela de a lăsă ceva care să amintească de această clasă și acest
colegiu,de a face elevii să înțeleagă importanța apei,a pădurii,să păstreze și să prevină deteriorarea
mediului,să păstreze și să întrețină mediul înconjurător ,să interacționeze cu mediul înconjurător ,să

70
creez acele sentimente de mândrie și emoții, să interacționăm unii cu alții ,să petrecem timpul liber
împreună în natură .

La început am făcut o scurtă prezentare a liceului, de la înființare și până în prezent,apoi am


plantat stejarii iar la final am prezentat sceneta S.O.S. Natura.

Activitatea poate fi văzută


https://www.youtube.com/watch?v=BbmAyCkE33E&feature=emb_logo&fbclid=IwAR24SNxibLxge
N85Qg2MEJJN2-b4t6T3V9LdP24SaSicBI1y17Ah2DKnmWA&ab_channel=XICEFULLHD

71
În anul școlar 2018-2019 noi, Centenarii NB ,am avut o onoare deosebită să plantăm la Ceas de
Centenar al Colegiului Național ”Neagoe Basarab” stejarii care vor dăinui și vor aminti de acest măreț
eveniment pentru Colegiul Național ”Neagoe Basarab” ,împlinirea a 100 de ani de existență.

72
Noi Centenarii NB transmitem și in viitor ceea ce ne caracterizează pe noi și anume, acest
acrostih:
Colaborare
Energie
Naturalețe
Tenacitate
Elan
Noi Proiecte
Amabili
Responsabili
Inteligenți
Inventivi
Capsula timpului o să transmită gândurile elevilor, scrise la ceas de centenar, spre copiii din
2119 și, cu siguranță, pașii lor se vor îndrepta peste ani să vadă acești stejari, braț la braț cu familia ,cu
nepoții lor și de ce nu cu stranepoții .Poate acum nu au realizat importanța acestui moment ,dar cu
siguranță peste ani vor vedea cât de important a fost momentul.

Alături de noi, clasa a-V-a Centenarii NB, au fost și reprezentanți de la celelalte clase de
gimnaziu ale CNNB și au transmit și ei gândurile lor din partea claselor pe care le reprezintă.

Poze de la activitate se găsesc


https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.2087801291333693&type=3

https://www.facebook.com/brasoveanu.veronica/posts/1846936912079690

73
2. O altă activitate, desfășurată joi 12.12.2019, a fost activitatea metodică - Proiecte
educaționale europene, responsabil comisie și coordonator proiect Erasmus+ prof.Anghel
Daniel și responsabil cu diseminarea prof .Cucuianu Marița.

Au fost diseminate proiectele desfășurate pe eTwinning și proiectele Erasmus +

The Harmony of Nature -2019 Proiect eTwinning


https://padlet.com/cucuianumarcela/ociq5qe9gijq
Social Media în The Classrroom
https://padlet.com/cucuianumarcela/sdgh54ihyuop
Viitori informaticieni pentru Europa digitală ( INFOED)

https://padlet.com/erasmus_infoed_cnnb_19/3wsvbvuzo23j

În cadrul proiectului eTwinning THE HARMONY OF NATURE -2019 am desfășurat multe


activități cu elevii clasei Centenarii NB, punând în scenă diferite scenete scrise de doamna Iuliana
Ciubuc, ele găsindu-se pe pagina de youtube a clasei,au creat logo-uri,au făcut prezentări care au fost
încărcate pe pagina proiectului. Elevii au descoperit platforme noi și au încărcat logo-urile pentru a fi
votate pe Tricider.

74
Vitamina C

https://www.youtube.com/watch?v=k-
BI5o3l8AI&list=PLwsu9t88rs3bJ_IZl1Xo_PjnXMkpExR00&ab_channel=XICEFULLHD

75
Dacă apa e curată viața ni-i
asiguratăhttps://www.youtube.com/watch?v=TrzK6PZOIOE&list=PLwsu9t88rs3bJ_IZl1Xo_
PjnXMkpExR00&index=2&t=33s&ab_channel=XICEFULLHD

76
S.O.S. Natura

https://www.youtube.com/watch?v=BbmAyCkE33E&feature=emb_logo&fbclid=IwAR24SNx
ibLxgeN85Qg2MEJJN2-
b4t6T3V9LdP24SaSicBI1y17Ah2DKnmWA&ab_channel=XICEFULLHD

3. Matematica și arhitectura în an centenar la CNNB


Acest proiect a început în clasă, prin definirea și înțelegerea sarcinii de lucru apoi am postat
temele pe pagina proiectului pe platforma www.didactic.ro

https://www.didactic.ro/pagina-proiectului/index/de-a-arhitectura-in-an-centenar-la-cnnb

Elevii au realizat desene,fotografii,colaje cu fotografii vechi reprezentând elevi,profesori,ai


Colegiului Național ,,Neagoe Basarab”.La final, fiecare echipă a realizat machetele liceului din
materiale cât mai diferite .

Aceste proiecte își ating și mai mult scopul dacă cu produsele finite, se organizează și expoziții
cu produsele realizate de elevi și care să fie văzute de cât mai multe persoane.

Elevii au fost foarte mândri de ei când cei care au fost la expoziție au lăudat lucrările lor și i-au
felicitat.

77
Cu siguranță au devenit mai încrezători în forțele lor ,au fost încântați când au făcut cunoștință cu
doamna profesoară Ciubuc Iuliana, despre care le vorbisem ca fiind un om deosebit ,mentor pentru
mine în proiecte eTwinning cu care colaborez de un an în proiectul THE HARMONY OF NATURE
-2019 și au avut ocazia să o întâlnească,să o îmbrățișeze.

Aceste proiecte încurajează transferul de cunoștințe,deprinderi,capacități,facilitează și solicită


abordările interdisciplinare și consolidează abilitățile sociale .

Proiectele evidențiază o multitudine de abilități ale elevilor,dezvoltă creativitatea,precum și


capacitatea de argumentare și gândirea logică. Elevii sunt puși în situația de a acționa și de a rezolva
sarcini în mod individual sau în grup, autotestându-și capacitățile cognitive,sociale și practice.

La final a fost realizată și o expoziție cu produsele realizate de copiii ,,De-a arhitectura în an


centenar ”1919-2019 . Titlul expoziției a fost realizat de elevii de clasa a-VII-a ,folosind cele 7 piese
de tangram pentru fiecare literă în parte.

Iar desenul realizat de ei este


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2421329681314184&set=a.2421301704650315&type=3&
theater

Album poze ,,Matematica în an


centenar՚՚https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.2546631092117375&type=3

Album desene cu liceul,,De-a arhitectura în an centenar la CNNB ՚

https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.2421301704650315&type=3

78
CU ŞI DESPRE…
“THE HARMONY OF NATURE”

Prof. Rusan Oana-Raluca


Şcoala Gimnazială Nr.195,
Bucureşti

Devotamentul, dedicaƫia unui profesor pentru meseria sa reprezintă flori rare, puƫin apreciate de
societate.
O astfel de persoană este doamna profesoară Ciubuc Iuliana din Buşteni care, de peste un
deceniu, organizează proiectul internaƫional “Armonia Naturii”, devenit, între timp, internaƫional
eTwinning “The Harmony of Nature”, proiect premiat an de an.
Ca profesor de Limba şi literatura romȃnă, am selectat lucrările elevilor mei cu potenƫial creativ
şi le-am trimis la concurs. Aşa a apărut volumul colectiv “Culegere de creaƫii literare participante la
Concursul Armonia Naturii”, coordonat de doamna profesoară Ciubuc Iuliana, la Iaşi, la Editura Sf.
Olimpiadă, în 2010. M-a bucurat foarte tare primirea volumului în paginile căruia am regăsit două
lucrări de-ale elevelor mele. Mulƫi dintre elevii din întreaga ƫară publicaƫi în volum au fost descoperiƫi
prin intermediul acestui concurs.
După această frumoasă colaborare au urmat altele. Prin intermediul doamnei profesor Ciubuc
Iuliana, l-am cunoscut pe domnul ambasador la Convenƫia ONU de la Geneva, George Călin, scriitor,
publicist şi om cu suflet mare care apreciază debutanƫii în domeniul creaƫiei. Am regăsit-o pe doamna
profesoară Ciubuc Iuliana cu creaƫii proprii sau cu creaƫii ale propriilor elevi în calitate de profesor
coordonator în paginile revistei “Apollon”şi, câƫiva ani după aceea, în paginile revistei “Apollon
Junior”, ambele sub oblăduirea domnului George Călin. Prin bunăvoinƫa domnului ambasador, de la
câteva pagini dedicate copiilor în revista “Apollon” am ajuns la o întreagă revistă dedicată acestora
(“Apollon Junior”). Am apreciat întotdeauna dăruirea, efortul constant de a încuraja elevii să scrie, să
publice, efortul depus de profesori precum doamna profesoară Ciubuc Iuliana care îşi “rup” din timpul
dedicat familiei lor pentru a pune în valoare talentul unui copil. Am fost întotdeauna impresionată de
entuziasmul cu care desfăşoară activităƫi pentru care nu se oferă ca recompensă decât zâmbetul, lumina
din ochii unui copil fericit. Dacă participarea în paginile revistei “Apollon” putea să nu fie
consecventă, cea din paginile revistei “Apollon” trebuia să fie mensuală, ceea ce făcea selecƫia
lucrărilor mai dificilă, în calitate de membre în colegiul de redacƫie, alături de alte distinse colege.
Promovarea copiilor de la Colegiul “Ion Kalinderu”/Şcoala Sanatorială Buşteni în paginile acestei

79
reviste a devenit imperios necesară, alături de cea a unor educabili din întrega Românie, printre care s-
au aflat şi cei ai Şcolii Gimnaziale Nr.195, Bucureşti pe care am încercat săîi încurajez să scrie,să
publice.
Drumurile literare ni s-au “intersectat” din nou la Concursul Internaƫional de Creaƫie literară
“Vis de toamnă”, organizat de Societatea Culturală “Apollon”, România. Elevii talentaƫi au fost
promovaƫi prin intermediul volumului dedicat evenimentului şi au beneficiat de publicarea creaƫiilor
apreciate de juriu.
Anul 2016 a adus cu sine altă recunoaştere a valorii lucrărilor elevilor selectaƫi pentru proiectul
“The Harmony of Nature” coordonat de doamna profesoară Ciubuc Iuliana. Astfel, elevii mei au
participat cu creaƫii literare la Conferinƫa Naƫională “Light and Life” de la Buşteni în anul 2015 şi la
Simpozionul Naƫional cu participare internaƫională din cadrul proiectului eTwinning “Armonia Naturii”
din anul următor. Activităƫile s-au materializat prin apariƫia unui alt volum colectiv în care atât
lucrările cadrelor didactice, cât şi cele ale elevilor s-au reunit sub coordonarea atentă a doamnei
profesoare Ciubuc Iuliana.
Colaborarea şi-a urmat cursul şi în următorii ani, promovarea tinerelor talente fiind un “target”
al profesorilor din întreaga lume sub “umbrela” proiectului doamnei profesoare de la Buşteni. Generaƫii
întregi au trecut “prin furcile caudine”, dar au răzbit în domeniul atât de sensibil al literaturii, unii
dintre aceştia “cochetând” şi astăzi cu acest domeniu.
La ceas aniversar, se cuvine să mulƫumim din suflet doamnei profesoare Ciubuc Iuliana pentru
întregul efort depus pentru a promova tinerele talente şi suntem, de asemenea, plini de recunoştinƫă
pentru munca deloc uşoară de coordonator de proiect Etwinning, “Armonia naturii”

FOTOGRAFII ILUSTRATIVE ŞI TESTIMONIALE ALE UNOR ELEVE DE-ALE MELE


PARTICIPANTE LA PROIECT:

Volum colectiv (creaţii literare) Afişul Festivalului din 2015


-Armonia Naturii, 2010

80
Revista “Apollon Junior”, Nr. 2, Februarie 2015 Revista “Apollon”, Nr.77, Septembrie 2016

Volume colective de promovare a tinerelor talente literare

Premii obƫinute de elevele mele la Festivalul de Literatura pentru Copii şi Tineret şi în cadrul activităƫilor din
proiectul internaƫional eTwinning “Armonia Naturii”

Galerie foto- activitati : https://photos.google.com/album/AF1QipMhBajOuaswlDvOmv2vIUJ_ik2IX-


sKAe1sRj4v

81
Z.I.C.I CU CVINTETE ECOLOGICE
ȘI MIJLOACE TEHNOLOGICE

Prof. înv. primar Lazăr Mariana Mihaela


Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi,
Brașov

Proiectul The Harmony of Nature ne-a fascinat și inspirat pe calea descoperirii misterelor
Naturii și Științei. Activitățile practice și activitățile extrașcolare au fost pe placul copiilor. Am căutat
să adopt o abordare integratoare originală, modernă și interdisciplinară prin transformarea domeniului
STEM în STEAM. Avantajele acestei abordări au fost multiple. Elevii au învățat mai ușor prin
sarcinile variate care au cuprins și domeniul Artelor-Muzică și Mișcare, Arte și Abilități practice. Am
reușit să contribui la metamorfozarea sălii de clasă și activităților online într-un mediu de învățare
creativ, unde copiii au învățat dansând, pictând, cântând, experimentând.
Activitățile extrașcolare au fost impulsionate de proiectul inovator, astfel Ambițioșii Creativi
din clasa a III-a D, de la Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov, au reușit să marcheze într-
un mod original Ziua Internațională a Cititului Împreună. Ei au pregătit pentru Centrul de Excelență
pentru copii și tineret al Bibliotecii Județene George Barițiu, Brașov, o planșă frumoasă cu un copac
înflorit, cu flori 3D scrise cu cvintete despre citit și natură compuse de ei și realizate cu mijloace
tehnologice în WordArt. Au realizat și semne de carte cu surprize ascunse într-un cod QR pe care le-au
oferit gazdelor, invitaților și celorlalți cititori ai bibliotecii în care aceștia puteau descoperi prin
scanarea codului, cvintetele realizate de ei.
Cu acest prilej, elevii au prezentat și posterele și afișele despre evenimentul ZICI părinților,
bunicilor voluntari și invitaților speciali, doamna inginer Alina Curtu, de la Direcția Silvică Romsilva,
Brașov sau doamna Camelia Vlad, redactor la Radio România Brașov FM, care au participat, alături
de cei mici la activitate.
Cartea ”E și treaba mea!” de Mihaela Coșescu, propusă de Asociația Citim Împreună România
în cadrul #ZICI2020, a fost citită cu toată dragostea de doamna bibliotecară Melania Luana Butnariu,
zâna-gazdă de la Centrul de Excelență pentru copii și tineret, dar și de copiii prezenți, părinți și
invitatul special de la Direcția Silvică. Povestea a fost apreciată și ascultată cu mult interes și a prilejuit
numeroase discuții.
Au învățat de la Sofia, personajul principal al poveștii, că e și responsabilitatea noastră de a lua
atitudine, de a nu fi nepăsători față de nedreptățile și suferințele altora sau ale planetei. Am înțeles că E
ȘI TREABA NOASTRĂ să apărăm planeta, să fim solidari cu natura și să luptăm împreună cu cei
dragi pentru o lume mai bună.
Și pentru că e și responsabilitatea noastră, „CITIM ÎMPREUNĂ PENTRU A VINDECA
PLANETA!”, iar, în calitate de membri ai grupului vocal ”Curcubeul Armoniei”, Cantus Mundi am

82
lansat un manifest muzical pentru mediu sub genericul ”CÂNTĂM ÎMPREUNĂ PENTRU A
VINDECA PLANETA” sub privirile încurajatoare ale invitaților și voluntarilor.
Proiectul The Harmony of Nature 2020 este valoros datorită caracterului experimental,
interdisciplinar, creativ şi interactiv şi datorită faptului că oferă posibilitatea fiecărui participant de a se
evalua si autoevalua, prin compararea propriilor activități cu ale celorlalţi parteneri. Colaborarea în
cadrul proiectului a determinat dobândirea de noi competenţe şi abilităţi din discipline diferite, oferind
posibilitatea abordării lecţiilor inter şi transdisciplinar.
Consider că poziția de Ambasador Îndreptar Digital m-a ajutat atât pe mine, cât și pe elevii mei
să dăm o notă aparte materialelor create pentru proiect. Am instalat și folosit aplicații variate, utile pe
telefon, implicând elevii în crearea propriilor filme și planșe pentru proiect.

Aceste aplicații i-au ajutat să înțeleagă mai bine fenomenele, să fie mai creativi, mai încrezători
în forțele lor, mai motivați spre învățare.

83
CLAIN MARIE - FRANCE PATRICIA

College Quartier Francais


Sainte Suzanne
Ile de la reunion
Reunion Island

The project “STE (A) M science projects


(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)

Regarding the activities carried out within the project, for this session the students wear
everything their focus on Earth Day April 22, 2022.

This year, Earth Day will be dedicated to trees.

Figure 1: Tree of our school garden

84
A fight to "build a healthy and sustainable environment, face the changes climate and protect
the Earth for future generations

We will proceed to the planting of two trees that we will film and make a direct with our
partners in the Erasmus + project that we are carrying out on the protection of bees and insects.

In addition, we shared with the STE (A) M project the elaboration of an interactive poem via Padlet in
the form of the Chinese portrait. Each member of the STE (A) M group will write a prose worm to praise our
planet earth at the following link https://padlet.com/patriciaclain62/juspdz0ty3edugml

85
We have also created a padlet to identify insects and their habitat by country. Everyone must contribute
by visiting the site https://padlet.com/patriciaclain62/8120ns2tgefschmr

We therefore encourage you to continue our success by maintaining constant motivation.

86
DE CE “ARMONIA NATURII”?

Prof. Dumitru Dorina Elena,


Colegiul Ion Kalinderu,
Buşteni, România

Ce este “Armonia naturii”?


Poate pentru mulţi acesta este doar un
proiect, dar pentru noi, oamenii care am avut-o
constant aproape pe doamna Iuliana Ciubuc, este
mult mai mult.
Îmi amintesc şi acum căldura cu care
doamna Iuliana ne-a invitat să participăm la acest
proiect.
În primă instanţă, am fost reticentă în ceea ce priveşte participarea într-un proiect naţional şi
internaţional. Însă, treptat, cu sprijinul doamnei Iuliana Ciubuc, am realizat că acesta era mai mult
decât un simplu proiect, era vorba despre o mare echipă, o mare familie.
În cadrul proiectului am desfăşurat o multitudine de activităţi: cenaclu literar (alături de scumpa
mea colegă, Angelina Poenaru), concurs de poezie şi proză, piese de teatru, recital de poezie.
Activităţile au avut un real succes, fiind adevărate exemple de bune practici. Pe noi, profesorii,
acestea ne-am facut să depăşim barierele rigide ale învăţământului tradiţional şi să tindem spre
transdisciplinar, îmbogăţindu-ne palmaresul şi deschizându-ne noi perspective. Pentru elevi, acest
proiect a fost un prilej de socializare, îmbogăţire de cunoştinţe, dezvoltare personală şi culturală.
Fiecare etapă a proiectului a fost aşteptată cu entuziasm şi jovialitate, deoarece în cadrul acestui proiect
s-au îmbinat perfect utilul cu plăcutul, teoria cu practica, tradiţionalul cu modernul.

87
Această experienţă este într-adevăr o “armonie”, o concordanţă, cooperare între persoane care
nu se cunosc, dar care au acelaşi obiectiv: să se dezvolte, să evolueze, “armonia naturii” fiind, în
acest context, marele secret al artei.

88
O MINUNE A EDUCAȚIEI NONFORMALE
– PROIECTUL ”ARMONIA NATURII”

prof. grad I, Leșe Maria-Adriana, Școala Gimnazială “Herăstrău”, București


Petru Cristian Țurcaș – student anul I al Universității București, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației, Pedagogia Învățământului
Primar și Preșcolar

Proiectul Armonia naturii a schimbat, pe parcursul a mai bine de zece ani, optica a sute de
profesori și sute de elevi cu privire la ceea ce înseamnă actul didactic în ansamblul lui. Am devenit
empatici, bine documentați, veseli, comunicativi, inventivi și am învățat să devenim dascăli eficienți
care asigură progresul, evoluția și obținerea de rezultate remarcabile pe ruta: ”Cine suntem?”, ”Cine
trebuie să devenim?”, ”Ce schimbări sunt necesare?”, ”Ce plan avem pentru a realiza schimbările?”,
”Ce valori ne susțin în demersul nostru?” și ”Cine sunt beneficiarii schimbărilor?”.
În opinia noastră, ca participanți direcți la proiect, ne-am dat seama că trăim într-o societate de
consum care devalorizează esența umană și distruge natura. Peste adevăratele valori se așterne fie
nepăsarea, fie uitarea. Ne mai bucurăm la fel ca bunicii noștri la venirea Crăciunului? Mai suntem
capabili să ne oprim din tăvălugul rutinei zilnice și să ne întrebăm unii pe alții: ”Ești bine? Ai nevoie de
ceva?”. Proiectul ne-a sensibilizat, ne-a adus mai aproape de esența noastră de oameni, ne-a repus în
legătură cu natura și problemele pe care noi i le-am creat.
Considerăm că speranța moare, cu adevărat, ultima. De aceea sperăm că o atitudine pozitivă,
încrezătoare în forțele elevilor noștri, permisivă (cu limite) în ceea ce privește curiozitatea și libertatea
de exprimare a punctului propriu de vedere va face din aceștia, la vârsta maturității, oameni capabili de
adaptare la vicisitudinile vieții, oameni care se pot autoeduca, adevărați cameleoni pe piața muncii
aflată în continuă schimbare și adevărați luptători pentru binele naturii înconjurătoare.

ȚINTE STRATEGICE atinse prin participarea la proiect:


✓ Identificarea, aprofundarea și aplicarea celor mai adecvate metode de formare și
stimulare a gândirii elevilor în funcție de nivelul de percepție al fiecărui elev la clasă,
✓ Creșterea calității actului didactic și a performanței școlare a elevilor,
✓ Dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate,
✓ Realizarea cadrului adecvat în școală pentru o educație de calitate.
La final se impune un motto: ”Toată viața este școală” (Comenius)
Din anul 2009, profesor dr. Țurcaș Crina-Valentina, Colegiul Tehnic “Carol I”, am făcut
cunoștință cu minunata idee a proiectului Armonia Naturii, idee care oferă pe termen lung o dezvoltare
sustenabilă a măsurilor de protecție a mediului înconjurător în vederea unei reale dezvoltări durabile.
Pe parcursul celor 11 ani, colega și prietena mea, profesor Leșe Maria-Adriana a fost fascinată de

89
amploarea internațională a proiectului și a decis cu entuziasmul unui dascăl dedicat meseriei lui să
participe.
Eu, profesor gr. I, Leșe Maria-Adriana, am antrenat 2 generații de elevi pentru a participa la
acest proiect, care ne-a dezvoltat creativitatea, dragostea față de natură, și ne-a oferit bucuria lucrului în
echipă.
Menționez eu, student anul I P.I.P.P. ȚurcașPetru-Cristian, că am crescut și m-am dezvoltat
odată cu proiectul Armonia Naturii, alături de doamna profesor Leșe Maria-Adriana și de mama mea,
profesor doctor Țurcaș Crina Valentina. Mă simt un om împlinit, empatic și mai atent cu evoluția
mediului înconjurător.
Anexăm o serie de fotografii edificatoare din timpul edițiilor la care am participat.

90
GEOMETRIA FULGILOR DE NEA
– EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN STUDIUL MATEMATICII

Autor prof. grad I Leșe Maria-Adriana,


Școala Gimnazială “Herăstrău”,
București

Motto: ,,Dacă te gândeşti la ziua care va urma, ia-ţi de mâncare,


Dacă te gândeşti la anul care va urma, plantează un copac,
Dacă te gândeşti la secolul care va urma, educă copii.”
(proverb chinezesc)

Din păcate, în școală suntem îngrădiți de programă, de aplicarea strictă a ei, am fost și suntem
sufocați de profesori îngrijorați, grăbiți să termine materia, să se încadreze în cerințele fișei postului,
deci școala ideală ar putea fi considerată un mit. Dar, în realitate, se pot găsi metode care să conducă la
obținerea unei activități de predare-învățare ideală, atractivă. Ce înseamnă pentru mine, ca profesor,
școala ideală? Această întrebare își are unul dintre răspunsuri în învăţarea bazată pe proiect care vine
în spijinul dezvoltării creativității și poate fi considerată un „complement didactic” al activităţilor
zilnice, cu rolul de a sprijini cadrul didactic în încercarea lui de a-i atrage pe elevi către şcoală, oferind
un context mult mai atractiv decât o oră de curs obișnuită, bazat pe interesele şi nevoile elevilor, pe
deciziile luate de cadrul didactic împreună cu elevii, dar respectând totuși şi cerinţele formulate de
programă.
Matematica este omniprezentă,de la natură până la cele mai mici detalii din locuință. Nevoia de
a înțelege matematica este diferită pentru fiecare în parte, dar totul devine mult mai ușor atunci când
“înveți făcând”.Suntem diferiți, gândim diferit, înțelegem diferit, dar constat că la matematică, prin
proiecte, toți copiii înțeleg matematica mult mai ușor.
Matematica studiată “altfel”, în care elevul observă și descoperă, apoi înțelege și aplică, este
incitantă pentru elevi, deschide o nouă perspectivă. O metodă activă recomandată de specialiști pentru
utilizarea la clasă este proiectul, ceea ce am și aplicat cu succes și entuziasm.
Proiectul clasei este un proces şi un produs individual şi colectiv, în care fiecare elev contribuie,
în măsura posibilităţilor şi intereselor lui, la obţinerea unui rezultat concret colectiv. Această
contribuție are rolul de a-i crește stima de sine, de a-i oferi posibilitatea de a deveni designerul propriei
cariere prin experiment aflând pe măsură ce se implică mai profund în proiect ce anume poate realiza
cu adevărat și care îi sunt abilitățile, știut fiind pericolul creat de prăpastia între ce ne dorim și ce
suntem capabili să realizăm practic.
În practica didactică, proiectul are două componente importante (e.g. Ulrich, 2016): a) pornește
de la o întrebare sau de la o problemă, care nu pot primi răspuns prin învățarea bazată pe memorare
șicare direcționează activitatea în cadrul proiectului; b) se finalizează printr-un produs, care răspunde la
întrebarea/problema de start.
Așadar am formulat problema: Cum pot construi un fulg de nea, utilizând ceea ce am învățat la
matematică?Ce proprietăți are figura geometrică obținută?
Fulgii de nea sunt printre cele mai spectaculoase creații ale naturii.Forma unui fulg este
influenţată de temperatura şi umiditatea din atmosferă, conform earthsky.org. Astfel fulgii de zăpadă

91
pot lua numeroase forme, de la prisme la stele, de la forme neregulate la modele precise şi foarte
complexe. Se pare că nu există doi fulgi identici, aceștia diferă în funcție de particulele de praf din
atmosferă, particule create de oameni, prin poluare. Dacă nu vom opri încălzirea globală,fulgii de nea
vor deveni o legendă urbană pe care bunicii o vor povesti viitoarelor generații, asemenea poveștilor
“Crăiasa zăpezii”sau„Regatul de gheață”.Ideea unicității fulgilor de nea este susținută și de
creativitatea copiilor. Ca niște clarvăzători, au descoperit acest lucru realizând proiectul la matematică-
“Geometria fulgilor de nea”, la clasa a VII-a, după parcurgerea lecțiilor legate de cerc și de poligoane
regulate.

Figura 1
În Figura 1 apare descrierea proiectului din manual.

92
În următoarele figuri sunt prezentate imagini din produsele proiectelor realizate de elevi:

Figura 2

Figura 3

93
Figura 4 Figura 5

Figura 6

94
Figura 7

Pe lângă construcția efectivă a unui fulg de nea, elevii, împărțiți pe echipe, au descoperit și
formulat proprietăți ale figurilor obținute, studiate în acest capitol: centru de simetrie, axe de simetrie,
poligoane regulate înscrise în cerc, elemente ale cercului.Chiar dacă orele se desfășoară online, ei au
lucrat pe echipe, fiecare elev a realizat cel puțin un fulg, dar fișa cu proprietățile figurilor a fost
discutată și realizată în echipă (au colaborat pe platforma Zoom). În cadrul orei (tot pe platforma
Zoom), un reprezentant din fiecare echipă a prezentat fișa proiectului, inclusiv poze din timpul
realizării acestuia, iar colegii din celelalte echipe au apreciat lucrările colegilor și au adus completări,
acolo unde era cazul. Am constatat că cei mai mulți dintre elevi și-a însușit mult mai bine noțiunile
predate.Deși unii elevi au avut probleme în transpunerea proprietăților în limbaj matematic, în urma
prezentării proiectului și-au remediat și îmbunătățit substanțial modul de exprimare, iar proprietățile au
fost înțelese mult mai bine.

Concluzionând, activitățile interdisciplinare fie că se desfăşoară sub formă de proiecte, de jocuri


didactice, în care se folosesc metode moderne active, fie sub formă de experimente, memorizări, creații
proprii, eseuri, fie că se desfăşoară cu întreaga clasă, pe grupe sau individual, şi, indiferent de
momentul zilei, contribuie cu certitudine la implicarea activă a elevilor în procesul însuşirii noţiunilor,
dar şi la dezvoltarea globală a personalităţii lor pentru integrarea în societate, aceasta la rândul ei,
dobândind oameni capabili să îi susțină dezvoltarea sustenabilă, capabili să învețe pe tot parcursul
vieţii (lifelong learning).

Bibliografie:

1. https://earthsky.org/?s=snowflakes
2. Singer, M., Voica, C., Voica, C.L. (2017).Matematică. Manual pentru clasa a V-a, București, IDEE
3. Ulrich, C. (2016). Învățarea prin proiecte. Ghid pentru profesori, București, Ed. Polirom

95
MODELE CONCRETE DE INSERARE A NOILOR EDUCAȚII ÎN
CURRICULUMUL FORMAL

prof. grad I, Leșe Maria-Adriana, Școala Gimnazială “Herăstrău”, București


Petru Cristian Țurcaș – student anul I al Universității București, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației, Pedagogia Învățământului
Primar și Preșcolar

În domeniul educației, conceptul de ”curriculum” a fost utilizat în anul 1582 la Universitatea


din Leyda, Olanda și în anul 1633 la Universitatea din Glasgow, Scoția ca un răspuns al autorităților
statale la autonomia mare a universităților. Primele programe de învățământ erau destinate școlilor
ecleziastice de pe lângă mânăstiri și celor șapte arte liberale (septem artem liberalis): gramatică,
retorică, dialectică (trivium) și aritmetică, geometrie, astronomie, muzică (quadrivium)
În viziunea clasică asupra învăţământului procesul de predare-învăţarea era determinat
deconţinut. Astfel programa (curriculumul) cuprindea o serie de conținuturi culturale importante
individual sau în context social înțelese în sensul transmiterii lor. Aceste conținuturi impuneau la
rândul lor, alegerea, aranjarea, stabilirea scopului, selectarea metodelor, verificarea și pregătirea
predării. Secolul al XVIII-lea, caracterizat de curentul iluminist din Germania, Franța, Anglia, aduce cu
sine obligativitatea școlii și automat, stabilirea de programe școlare (obligatorii) pentru fiecare tip de
școală. Această tradiție este păstrată și astăzi. (Lect. Dr. Velica Ioana, Curs ”Curriculum, Teorie și
dezvoltare”, pg. 2,4)
Concluzionând, în sens restrâns, curriculumul se referă la conținutul învățământului iar în sens
larg, este un concept integrator, abordat într-o viziune globală și valorifică interdependențele dintre:
obiective, conținuturi, metode de predare-învățare, strategii de evaluare. Tipurile de curriculum (ținând
cont de tipul de educație) sunt: formal (cuprinde toate documentele școlare oficiale, care stau la baza
proiectării activității instructiv-educative la toate nivelele sistemului și procesului de învățământ),
nonformal (extrașcolar – cu caracter opțional, structurat și organizat într-un cadru instituționalizat
extrașcolar) și informal (include efectele indirecte provenite din diferite medii sociale: familie, prieteni,
stradă).
Constatăm astăzi că ne confruntăm cu o serie de probleme legate de diverse domenii ale vieții
sociale și de aplicarea, cu numeroase efecte negative la nivelul naturii și chiar a existenței umane, a
tehnologiilor industriale și postindustriale. Acestea pot diminua, până la eliminare doar dacă am institui
un model educațional cu un nou sistem de valori, altfel spus curriculumul formal trebuie să includă
conținuturi legate de noile educații capabile a instrui generația actuală și generațiile viitoare în vederea
unei dezvoltări durabile apte a îmbunătăți semnificativ și cuantificabil calitatea mediului și a vieții pe
Terra.
Conferinţa Internaţională de Educație a UNESCO, din 5-8 septembrie 2001, având ca tematică
”A învăța să trăim împreună”, include cele patru scopuri definitorii ale educaţiei în sec. XXI:
✓ a învăţa să înveţi cu referire la educație permanentă (cu accent pe autoeducație) pe parcursul
întregii vieţi;

96
✓ a învăţa să faci – referitor la formarea profesională și la obţinerea unor competenţe necesare
adaptării societății moderne;
✓ a învăţa să fii însemnând posibilitatea de modelare a personalităţii proprii în baza valorilor ce
guvernează societatea din propriul timp, capacitatea de a evolua permanent şi de a fi
responsabil;
✓ a învăța să trăiești cu alții –empatie din punctul de vedere al toleranței și al respectului față de
oameni diferiți de propria concepție de viață(Conferinţa internaţională de educaţie. A 45-a
sesiune Educaţia pentru toţi: A învăţa să trăim împreună. Conţinut şi strategii de învăţare:
probleme şi soluţii, Geneva, 5-8 septembrie, 2001. // www.ibe.unesco.org)
În plan educațional, G. Văideanu elaborează o sinteză a sistemului axiologic de educație al
umanității care poate fi încadrat cu succes în curriculumul formal (tabel nr.1)(Văideanu G. ”Educaţia la
frontiera dintre milenii”, 1988)

Tabel nr.1Sinteza sistemului axiologic de educaţie al umanităţii

Cunoştinţe de dobândit Atitudini şi valori Competenţe


1. Egalitatea popoarelor: toate 1. Respectul de sine şi 1. Gândire critică: capacitatea
popoarele sunt egale şi au respectul faţă de altul. de a aborda problemele cu
aceleaşi drepturi la existenţă, la 2. Grija faţă de mediu. spirit critic şi flexibil, a şti să
libertate şi la autodeterminare. 3. Ataşament faţă de recunoşti şi să refuzi
2. Menţinerea păcii: înţelegerea dreptate şi de pace. prejudecăţile, îndoctrinarea şi
diferitelor tipuri de conflicte şi a 4. Deschidere spirituală şi propaganda.
naturii negative sau pozitive a solidaritate. 2. Cooperare: capacitatea de a
păcii, înţelegerea cauzelor lucra în echipă pentru
conflictelor. realizarea obiectivelor
3. Dezvoltarea: înţelegerea complexe.
necesităţii de a menţine un 3. Imaginaţie: capacitatea de a
echilibru între creşterea proiecta un viitor dorit.
economică şi dezvoltarea socială. 4. Afirmare de sine:
4. Sistemul Naţiunilor Unite: capacitatea de a exprima şi de
înţelegerea rolului, metodelor, a argumenta puncte de vedere.
funcţionării şi iniţiativelor ONU 5. Toleranţă: capacitatea de a
şi ale agenţiilor sale (UNESCO, se implica responsabil în
OMS, FAO). luarea deciziilor la nivelul
comunităţii locale, dar şi la
nivel naţional, regional şi
internațional

Revenind la ideea de noi educații, acestea reprezintă demersul societăţii actuale pentru educaţie,
o suită de strategii şi obiective generale răspunzând imperativelor indicate de problemele societăţii
actuale, şi nu nişte concepte sau teorii educaţionale cu privire la conţinuturile educaţionale (Cemortan
S. ”Oportunitatea dezvoltării curriculumului preşcolar în conformitate cu teoria noilor educaţii”,
pg.14). Noile educaţii decurg din tipurile de educaţie care s-au constituit tradiţional: educaţia
intelectuală, educaţia morală, educaţia estetică, educaţia religioasă etc.
Noile educații se referă la: educația pentru pace și cooperare; educația ecologică; educația
pentru participare și democrație; educația demografică; educația pentru schimbare și dezvoltare;

97
educația pentru comunicare și pentru mass-media; educația nutrițională; educația economicăși casnică
modernă; educația pentru timpul liber; educația pentru democrație și drepturile fundamentale ale
omului; educația pentru o nouă ordine economică internațională; educație interculturală; educația
pentru tehnologie și progres; educația sanitară modernă; educația cu vocație internațională (Cucoș,
1999, Stanciu, 1999). Printre ”noile educații” se numără educația pentru timpul liber care este una
dintre cele mai studiate și mai apreciate deoarece poate răspunde la întrebarea pe care și-o pun elevii
cel mai des: ,,cum să-mi administrez timpul, astfel încât să mă pot relaxa cât mai mult”? În plus, există
nevoia de a pătrunde în mecanismele economiei de piaţă care include educaţia centrată pe nevoile
individului, prin asumarea unor noi valori: individualitate, libera iniţiativă, competenţă şi
competitivitate, concurenţă loială, asumarea responsabilă a riscului, capacitatea de a construi reuşita
proprie. Împlinirea acestor deziderate necesită timp în afara programei școlare tradiționale.

Există posibilitatea aplicării practice a acestor noi educaţii în diverse programele educaţionale
naţionale și anume:
➢ considerarea lor ca discipline distincte, avându-se în vedere și evitarea pe cât
posibil a supraîncărcării programelor şcolare;
➢ crearea, în cadrul disciplinelor tradiționale, de module specifice tematicii noilor
educaţii,(de exemplu, educaţia ecologică poate fi abordată ca modul în cadrul
biologiei, în învăţământul liceal)
➢ introducerea de lecții ce ţin de aceste noi conţinuturi în cadrul disciplinelor clasice,
(de exemplu, lecții care să vizeze problematica educaţiei ecologice predate în
cadrul biologiei, chimiei, geografiei, fizicii etc. sau lecții de educaţie sanitară
modernă care să conducă la formarea de cunoştinţe şi capacităţi de îngrijire
corectă a corpului şi crearea unui mediu şi a unui mod de viaţă sănătos)
➢ derularea unor serii de proiecte cu rol de potențare a noilor educații desfășurate sub
coordonarea echipelor formate din profesori de biologie, chimie, fizică,
geografie, economie, sociologie, filosofie etc., care să conțină lecţii de sinteză,
dezbateri tematice și concursuri şcolare(acestea din urmă având rol de feed-
back).Un exemplu îl constituie proiectul referitor la educaţia pentru pace ce
poate cuprinde memorizări, povestiri, activităţi de observare, desene realizate de
copii, lecturi după imagini, filme, convorbiri tematice, jocuri de rol, recitare de
poezii, elaborare de eseu, scriere de compuneri, expuneri, elaborarea planurilor de
idei pentru rezolvarea unui conflict apărut în clasă, rebusuri, dezbaterea unor fapte,
exerciţii de simulare, etc.

Astfel școala ar putea fi:


• o școală laborator capabilă să prelucreze pentru elevi și să le transmită experiența culturală a
omenirii,
• model de întreprindere – formând adevărați cameleoni pe piața muncii, oameni capabili deci, să
se reprofileze profesional atunci când este nevoie,
• școala integrată în viața orașului colaborând real cu autoritățile, cu agenții economici creându-
se relații specifice unui veritabil ecosistem socio-cultural,
• bazată pe pedagogii diferențiate – capabilă să admită diferențele dintre elevi (religios, cu
orientări sexuale diferite, fără a fi ostracizați, cu diverse tipuri de handicap) astfel încât și acești
copii să fie autonomi în viață (atât cât este posibil)

98
Tabel nr. 2 Funcțiile tradiționale ale sistemului instituțional-educativ versus funcțiile sistemului
instituțional-educativ bazat pe principiul educației permanente (Conf. Univ. Dr. Diana Csorba
”Noile educații și educația permanentă”)

Funcțiile tradiționale ale sistemului Modificarea funcțiilor tradiționale ale


instituțional- educativ sistemului instructiv – educativ pe baza
principiului educației permanente
- formarea competențelor de bază, - competențele de bază se formează și prin
- funcția de socializare, activități de actualizare sau de educație de bază
- funcția de selecție școlară prin examenele de pentru adulți,
capacitate și bacalaureat și, în cazul școlilor - învățare prin experiență directă – stagii de
vocaționale, prin selecție profesională, practică și studiul științelor aplicate, prin
- trunchiul competențelor de bază nu mai activități directe de cercetare, inovați și chiar
constituie o platformă de sprijin pe parcursul producție,
vieții deoarece dinamica economică și socială a - instituția educațională devine instituție de
societății impune noi modificări, interes public unde nu va mai fi prioritară
- formarea profesională oferită de școală menținerea catedrelor, a normelor didactice în
(inițială) nu corespunde, de cele mai multe ori, detrimentul cerințelor de pe piața muncii iar
cu cerințele de pe piața muncii, societatea civilă are dreptul de a controla şi de
- funcția de dezvoltare socială și culturală, a participa la decizii privind oferta educaţională
- pregătire pentru viața activă, şi resursele pe care ea le implică.
- ideea de pregătire academică nu face față - se va pune accent pe abordările
totdeauna competențelor cerute de viața activă interdisciplinare, neglijând parțial identitatea
propriu-zisă. epistemologică a unui domeniu în favoarea
capacității de a rezolva probleme reale.

Un exemplu de activitate de învățare și evaluare, cu tema ”Noile educații”:


Se completează o fișă de lucru, utilizând metoda CADRANELE unde cadranul I reprezintă
definiția sintagmei ”noile educații”, cadranul II – caracteristicile noilor educații, cadranul III –
conținuturile specifice ale noilor educații și cadranul IV – o propoziție generalizatoare cu referire la
noile educații
Metoda CADRANELE
1. Se propune elevilor o fişă de lucru, care conţine două axe perpendiculare şi care formează patru
cadrane
I II
IV III
2. Cele 4 cadrane vor fi completate de elevi în următorul mod: în primul cadran, se va scrie o
definiţie a termenului-cheie principal, al conținutului studiat, în al doilea cadran se vor ilustra
caracteristicile termenului definit, în al treilea cadran vor fi făcute trimiteri la alte aspecte ale
acestui termen și în ultimul cadran, al patrulea, se va formula o propoziţie generalizatoare
privind termenul – cheie expus (noi educații).

99
• Se cere elevilor să redacteze un eseu în care să fie aduse argumente pentru alegerea acelei „noi
educaţii” care necesită o abordare distinctă în sistemul nostru de învăţământ, pornind de la situaţia
actuală din ţara noastră din punct de vedere social-economic şi politic.
• Cu rol de feed-back se cere să se comenteze următoarea afirmaţie: ”A trata despre noile
educaţii înseamnă a defini educaţia ca valoare perenă” (Butnari Nadejda, ”Noile educaţii: Suport de
curs” Chişinău, 2017, pg. 23-24).
Concluzionând, modul de dezvoltare a lumii este determinat, în mare măsură, de modul în care
educaţia poate satisface cerinţele acestei dezvoltări, deci rolul ”noilor educații” în construirea unei
societăți durabile este covârșitor iar implementarea lor în curriculumul formal este imperios necesară.

Bibliografie:
1. Butnari Nadejda, Noile educaţii: Suport de curs / Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău: CEP
USM, 2017,
2. Cemortan S. ”Oportunitatea dezvoltării curriculumului preşcolar în conformitate cu teoria
noilor educaţii”, Centru educaţional PRO DIDACTICA, 2007, nr. 3-4
3. Conferinţa internaţională de educaţie. A 45-a sesiune Educaţia pentru toţi: A învăţa să trăim
împreună. Conţinut şi strategii de învăţare: probleme şi soluţii, Geneva, 5-8 septembrie, 2001. //
www.ibe.unesco.org
4. Conf. Univ. Dr. CsorbaDiana ”Noile educații și educația permanentă”. pptx
5. Văideanu G. ”Educaţia la frontiera dintre milenii”, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
1988
6. Lect. Dr. Velica Ioana, Curs ”Curriculum, Teorie și
dezvoltare”,http://dppd.ubbcluj.ro/germ/materialien

100
HUMAN RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT

Gaurav Kumar-Swami
Vivekanand Public School Yamunanagar,
India

The advance technologies destroying the environment which results in the imbalance of nature.
Harmful smoke exhausted from the industrial companies daily are polluting the natural air. This air
impacting the health of human beings, animals, and other living things as they daily inhale it.

In our busy and advanced lifestyle, we must take care of this type of small bad habits daily. It is
important that everyone should put a little effort to bring a positive change in the destruction of the
environment. We should take an initiative to make our environment safe and pollution-free.

We should follow some rules to make our environment clean and safe. We can get pure air,
greenery, and water with peace and serene atmosphere in our life from a healthy environment. A good
environment brings happiness to our children’s life. An environment plays an important role in the
development of the society or an individual.

The quality of an environment is increasing by making laws against noise pollution. Also,
inspiring the usage of public transport. We should stop using poly bags, throwing wastes on the road or
public areas. We can adopt the recycling of old things, repair and use broken things without throwing
it. We can use rechargeable batteries or alkaline batteries, and fluorescent lights. We can also adopt
rainwater conservation, reduce wastage of water, energy conservation, less consumption of electricity,
and so forth.

People should take part in tree plantation to make a healthy environment. we are making noise
pollution by listening to loud music which impacts on the environment. Spreading awareness and
inspirational speeches are not enough to save the environment. We must take a strong initiative to
protect the environment.

Thanks and regards!

101
102
103
104
OUR COOPERATION IN STE(A)M PROJECTS
CO-FOUNDER PROJECT
”THE HARMONY OF NATURE”

Stoyna Ilieva, Vocational School of Economics


“Dr. Ivan Bogorov” – Varna,
Bulgaria

STE(A)M is one of the approaches that can help to achieve the integration of theory into
practice, to create an environment in which the student must be his own teacher, researcher and traveler
in the field of science.This is a philosophy of education that includes teaching skills and subjects in a
way that resembles real life. STE(A)M encourages students to learn how to integrate and develop
different scientific disciplines together. Education is no longer memorizing facts. Instead, the need to
think critically and evaluate information comes to the fore.

Our international interdisciplinary project STE(A)M "Harmony of Nature - 2020" covers the 4
principles identified as key elements in the education of the 21st century: creativity, collaboration,
critical thinking and communication. By incorporating research principles and a highly adaptive
framework that meets the different needs of students, the STE (A) M project helps to guide students'
love of learning.With interest and enthusiasm the students participated in various activities in the
international interdisciplinary project STE(A)M "Harmony of Nature - 2020". Most of the activities
were subordinated to the "2020 - International Year of Plant Health" (IYPH), announced by the UN
General Assembly. Many of the initiatives were implemented online due to the epidemiological
emergency, but accompanied by great interest and excitement.
The basic idea of the project is focused on training inthe areas – science, technology,
engineering, art, mathematics - in an interdisciplinary and applied approach. What distinguishes the
work on the project, "Harmony of Nature - 2020" from traditional education and science is a mixed
learning environment that demonstrates tostudents as a scientific methods can be applied ineveryday
life. Project results report facts thatconstantly advancing technology to change the way children
participate, connect with others and interact between each day. In the process of work, students interact
with their partners, using different methods in gathering information, solving problems and checking
research activities. They play different roles – researchers, designers, artists, scientist in biology,
chemistry and physics and others.

105
боThe students participated in the planning and implementation of the results of the project, for the
implementation of fruitful cooperation between the partners from the different schools.We present
some of the implemented project activities:
- Safe internet campaign

- Search and presentation of information on plants and animals protected by law

- Participation in the National Online Quiz "Natura 2000 and Vultures in Bulgaria"

106
- Participation in IV national online environmental conference"Thinking ecologically about the
future"

- Celebrating days of world importance

107
108
- Visit to Botanical Garden, Nature Park, Aquarium, Delphinarium

- Participation in the "Biggest Lesson in the World", a UNICEF campaign

109
- Presentation of some of the activities under the project "Harmony of Nature - 2020" to:

National seminar "Extracurricular and extracurricular activities for sustainable quality education,
upbringing and development of children and students", SOC Kamchia, August 2020;
Award presented by the Minister of Education in Bulgaria

National Conference "Children, School, Books and Library", Varna, October 2020

110
ETWINING PROJEKTAS
,,THE HARMONY OF NATURE“

Neringa Stravinskiene Griskabudzis Sakiu,


Lithuania
Co-founder project 2011-2019

Šių metų vasario mėnesį mūsų mokyklos mokiniai įsijungė į projektą ,,The Harmony of Nature“
(„Gamtos harmonija“). Projektas integruotas į gamtos ir žmogaus, biologijos, geografijos ir anglų
kalbos pamokas.

Mokiniai stebėjo gamtos reiškinius, juos fiksavo nuotraukose, diagramose ir kreivėse. Sudarę
kovo ir balandžio mėnesių orų kalendorių, mokiniai pristatė projekto partneriams pavasario orų kaitą
Lietuvoje.

Nuotraukose mokiniai fiksavo fenologinius reiškinius ir juos pristatinėjo įvairiais informacinių


technologijų įrankiais, sudarinėjo besikeičiančio mokyklos kiemo panoramas ir visai tai pristatė savo
partneriams iš Rumunijos, Slovakijos, Turkijos, Latvijos. Svečių teisėmis mūsų mokyklos mokiniai
(6a klasė) savo medžiagą pristatė ir Rumunijos nacionaliniame projekte ,,Armonia naturii“. Šiuo metu
šeštokai ruošiasi video susitikimui su savo partneriais, jo metu mokiniai gyvai pristatys projekto metu

111
surinktą medžiagą. Projekto kūrėjos: Rumunijos Busteni mokyklos fizikos ir chemijos mokytoja
Iuliana Ciubuc ir mūsų mokyklos biologijos mokytoja Neringa Stravinskienė.

2012-05-03 projektas apdovanotas nacionaliniu kokybės ženkleliu, o mokiniai, dalyvavę šiame


projekte, apdovanoti eTwining mokinio kokybės ženkleliais.

În luna februarie 2012 elevii școlii noastre s-au alăturat proiectului „Armonia naturii”. Proiectul
este integrat în lecțiile despre natură și om, biologie, geografie și engleză.

Elevii au observat fenomenele naturale și le-au înregistrat în fotografii, diagrame și curbe. După
compilarea calendarului meteo pentru lunile martie și aprilie, studenții au prezentat partenerilor de
proiect schimbarea vremii de primăvară din Lituania.

În fotografii, elevii au surprins fenomene fenologice și le-au prezentat diverse instrumente de


tehnologie informațională, au creat panorame ale curții școlii în schimbare și au prezentat toate acestea
partenerilor lor din România, Slovacia, Turcia și Letonia. Elevii școlii noastre (clasa 6a) și-au prezentat
materialele în cadrul proiectului național românesc „Armonia naturii” ca invitați. Elevii din clasa a
șasea pregătesc în prezent o întâlnire video cu partenerii lor, în cadrul căreia elevii vor prezenta
materialul colectat în timpul proiectului în direct. Creatorii proiectului: Iuliana Ciubuc, profesor de
fizică și chimie la Școala Bușteni din România, și Neringa Stravinskienė, profesor de biologie la școala
noastră.

La 3 mai 2012, proiectul a primit o etichetă națională de calitate, iar studenții care au participat la
acest proiect au primit o etichetă de calitate a studenților eTwining.

In February of this year, the students of our school joined the project "The Harmony of Nature".
The project is integrated into the lessons of nature and man, biology, geography and English.

Pupils observed natural phenomena and recorded them in photographs, diagrams and curves.
After compiling the weather calendar for March and April, the students presented the spring weather
change in Lithuania to the project partners.

In the photos, the students captured phenological phenomena and presented them with various
information technology tools, created panoramas of the changing school yard and presented all this to
their partners from Romania, Slovakia, Turkey and Latvia. Pupils of our school (grade 6a) also
presented their material in the Romanian national project "Armonia naturii" as guests. The sixth
graders are currently preparing a video meeting with their partners, during which the students will
present the material collected during the project live. Project creators: Iuliana Ciubuc, a physics and
chemistry teacher at Busteni School in Romania, and Neringa Stravinskienė, a biology teacher at our
school.

On 3 May 2012, the project was awarded the National Quality Label, and the students who
participated in this project were awarded the eTwining Pupil Quality Label.
http://www.griskabudziovidurine.lt/naujienos_ir_ivykiai/eTwining-projektas-The-Harmony-of-Nature

112
Daugiau informacijos
Mokinių wikispaces skirtas šiam projektui

Mūsų partnerių rumunų puslapis


Armonia Naturii - ed. II

Pasiruošk egzaminams | Griškabūdžio gimnazija facebook'e | Gyventojų perspėjimo ir informavimo


sistema (GPIS) | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
10 mai- 2012 11:45

113
Photos galleries-
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipP3OI8xz5qoVU4j6BMQXuiDBPinUvusmsc3Lw8j

114
PRIETENIE...
Alina Sorinela Didu,
Profesor Liceul Tehnologic
„Alexandru Macedonski”, Melinești, Dolj

O cunosc pe distinsa doamnă profesor, Iuliana Ciubuc, de peste 10 ani. Am cunoscut-o alături de
colegii din școala mea, pe drumul frumos, dar greu, al desfășurării activităților extrașcolare. Mai exact,
„Armonia Naturii” este concursul internațional care ne-a adunat pe slujitorii condeiului din țară și de
peste hotare.
La început am participat ca orice cadru didactic dornic de a arăta prin culoare și litere, prin
desene și creație literară, talentul elevilor săi care aspirau cu sufletul la gură, să ia un premiu.
Generații de elevi participanți de-a lungul timpului păstrează și acum diplomele obținute- dovada
strădaniei lor- în bibliotecile personale.
Cu timpul, afinitățile ne-au determinat să ne cunoaștem personal, să devenim prietene, să
conlucrăm. Sunt convinsă că Dumnezeu ne-a ajutat să participăm la activități prin care să progresăm
cultural și spiritual.
Am apreciat întotdeauna dăruirea pe care o are pentru profesia de dascăl și pentru implicarea în
activitățile extrașcolare. Este un om talentat, un dascăl bine pregătit și răbdător. Credința în Dumnezeu
și patriotismul răzbat din lucrările dumneaei, dar și din conversațiile purtate. Nu este ușor, și asta o știm
cu toții, să renunți la liniște, la timpul tău de odihnă, pentru a desfășura, voluntar, proiecte.
Recompensa pe care o primim cu toții este bucuria elevilor noștri care se întipărește pe chip atunci
când primesc un premiu pentru strădania lor.
Am avut onoarea de a publica lucrările elevilor mei în culegerile coordonate de către doamna
profesor, printre care amintesc „Culegere de creații literare participante la Concursul Armonia Naturii”
(2010) .
Am participat alături de doamna profesor Ciubuc la Festivalul Național de Literatură pentru
Copii și Tineret „Cezar Petrescu”, doamna fiind gazda și coordonatoarea acestui eveniment deosebit
din Bușteni, „capitala de vară a culturii”, așa cum preciza scriitorul Victor Gh. Stan, președintele
Secției de Literatură pentru Copii și Tineret, din cadrul Asociației Scriitorilor din București a Uniunii
Scriitorilor din România. Am avut prilejul de a cunoaște oameni deosebiți, scriitori aparținând Uniunii
Scriitorilor din România, alături de care ne-am îmbogățit cultural. Acest eveniment mi s-a întipărit în
suflet nu numai pentru premiul al II-lea pe care eleva mea, Maria Cristina Tănasie, l-a obținut la

115
secțiunea creație literară, ci și pentru faptul că în cadrul Festivalului a avut loc lansarea cărții mele
dragi „ Călător în Lumea Versului”.
Nu pot să nu mărturisesc faptul că, de curând, eu și doamna profesor Iuliana Ciubuc am avut
onoarea, la propunerea distinsei doamne Ligya Diaconescu, scriitoare foarte talentată și
„ambasadoare” neobosită a culturii românești de pretutindeni, să facem parte din Liga Scriitorilor din
România. Este o bucurie pentru fiecare dintre noi să facem parte din această echipă minunată, alcătuită
din oameni de elită; oameni care își pun amprenta asupra literaturii, având grijă ca ecoul acesteia să
răsune în întreaga lume. Sărbătorirea Zilei Limbii Române la Horezu și la Olănești au constituit
prilejuri de a ne reîntâlni, de a depăna amintiri, de a cunoaște oameni noi și, mai ales, de a aduce mărire
prin vers și cântec LIMBII NOASTRE ROMÂNEȘTI pe care o prețuim toți românii, oriunde ne-am
afla.
Îi mulțumesc doamnei profesor Iuliana Ciubuc pentru cooptarea în proiectele pe care le
coordonează și pentru prietenia necondiționată, o felicit pentru activitatea desfășurată și îi urez succes
mai departe!
Alina Sorinela Didu,
Profesor Liceul Tehnologic
„Alexandru Macedonski”, Melinești, Dolj

116
Elevii şcolii noastre au participat activ la proiect, s-au implicat în aproape toate activităţile planificate
de-a lungul anilor, elevii talentaţi la teatru au dramatizat scenete realizate de dna prof. ,Iuliana Ciubuc, şi le-
au prezenat în faţa colegilor cu anumite ocazii legate de proiect, de Ziua Mediului, de Ziua Apei, de Ziua
Pământului.

117
NEODIHNA UNEI DOAMNE CARE IUBEȘTE COPIII

Scriitor – membru Uniunea Scriitorilor din România


Lică Pavel

În scurta perioadă în care am făcut parte din Filiala Literatură pntru Copii și Tineret ( de câțiva
ani m-am transferat la Filiala București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România), am avut
posibilitatea să merg la Bușteni pentru a juriza, alături de alți colegi, creațiile trimise de copii din
întreaga țară la Festivalul menit a descoperi și promova tinere talente care cresc în grădina florilor de
spirit a învățământului românesc.
Așa am avut prilejul să o cunosc pe doamna profesoară Iuliana Ciubuc, datorită căreia este
posibilă desfășurarea amintitei întreceri a aspiranților la gloria literară. O excelentă organizatoare care
cu delicatețe, de dascăl e atentă la detalii, de la cazarea oaspeților scriitori, până la întâlnirile acestora
cu elevii și cadrele didactice și responsabili de la instituțiile de învățământ și de cultură din frumoasa
stațiune Bușteni, de pe Valea Prahovei.
Nu voi insista asupra travaliului jurizării a sute de lucrări sosite pe adresa indicată de distinsa
doamnă profesoară, care deși a predat și predă fizică-chimie la Colegiul ”Ion Kalinderu” din localitate,
manifestă un interes deosebit pentru creația literară, însăși domnia sa semnând poezii sau piese de
teatru dedicate copiilor. Am avut surpriza să descopăr că, în paralel cu Festivalul, doamna Iuliana
Ciubuc organizase și o expoziție cu lucrări de artă plastică ale copiilor români din țară și din străinătate
despre natură și interacțiunea oamenilor cu ea. Mai mult, am asistat și la scurte programe artistice
susținute de elevi, unele recitări fiind din scrierile oaspeților. Tot atunci am aflat și despre cum domnia
sa îi învață pe copii să descopere cerul, în cadrul unor activități extrașcolare legate de astronomie.
Așa se explică faptul că numele Iuliana Ciubuc a depășit granițele țării, primind numeroase
diplome de recunoaștere internațională a frumoaselor programe de instruire și educare a elevilor.
Am încercat să-mi explic resortul interior al unor asemenea demersuri, al unei asemenea
neodihne. Și aveam să-l descopăr curând, la întâlnirea pe care ne-a prilejuit-o domnia sa cu elevii
Colegiului ”Ion Kalinderu”.
Era în anul 2014.
Atunci și acolo mi-au dat lacrimile de emoție!
Nicăieri nu am întâlnit atâția copii care să aibă nevoie de dragoste și de ocrotire. Mulți erau cu
probleme sociale și nu voi intra în amănunte. Dornici de îmbrățișări, la propriu.
Îmi amintesc cum am fost înconjurat de băieții adolescenți, impresionați că în biografia mea au
descoperit și calitatea de ofițer al Armatei române (e drept, rezervist) și voiau să știe cum de puteam
mânui și arma și condeiul. Simțeam dragostea lor și le-am întors-o cum am știut mai bine în acele
clipe...
Și am înțeles de ce doamna profesoară Iuliana Ciubuc nu poate avea liniște în acest ocean de
iubire reciprocă din instituția de învățământ care încălzește și sufletele copiilor care au nevoie de
iubire.

118
Da, doamna profesoară Iuliana Ciubuc este ”bolnavă” de iubirea pentru acești copii, o iubire
pe care construiește zi de zi personalitatea lor, îmbogățindu-i cu caratele cunoașterii.
Plecăciune, distinsă doamnă profesoară Iuliana Ciubuc!
NOTA: Nepoţelul dlui scriitor Paul Jules Butler – româno-american, foarte talentat la pictură,
încă de la vârste foarte fragede a colaborat în cadrul proiectului, realizând diverse lucrări din tematica
proiectului, pe care nu le-a expediat prin poştă pentru a le pune în Expoziţia Internaţională"Armonia
Naturii". Lucrările sunt foarte valoroase şi premiate în lume , iar în evaluările din România a obţinut
premiul I.

119
120
Pavel Lica- Scriitor, Membru al Filialei de Poezie a Uniunii Scriitorilor din Romania
Galerie foto- https://photos.google.com/album/AF1QipOPULjDt1K9iIXP4-
IC43VIsAfg1HVM3tgL2uZW

121
UN NOU… VIS ÎMPLINIT!

O DEPLASARE CU PRETENŢII ŞI MULTE PERIPEŢII,


O AVENTURĂ, O ADEVARATĂ PROVOCARE….

Ion Vasiliu – Huşi

Sunt Ion Vasiliu, învăţător şi coordonatorul trupei de solişti, dansatori, instrumentişti, de la


Asociatia Vatra Strămoşeasca, de la Şcoala Gimnazială”Mihail Sadoveanu”, Huşi, jud. Vaslui.
Am primit invitaţia de a participa la Festivalul de Literatură pentru copii şi Tineret „Cezar
Petrescu” al Filielei de Literatură pentru copii şi Tineret, Bucureşti, din Uniunea Scriitorilor din
România şi Simpozionul Internaţional „Copiii şi Biosfera” din cadrul proiectului Internaţional
„Armonia Naturii” ediţia a VII-a, Buşteni, România, 2016, în perioada 21-23 aprilie.
În cadrul parteneriatului şcolii noastre cu Şcoala Gimnazială Sanatorială Buşteni, PH, România,
în proiectul Internaţional

am primit invitaţia de a participa atât la secţiunea de creaţie literară şi plastică din cadrul
proiectului, cât şi la programul artistic dedicat întalnirii cu scriitori din USR de literatură pentru copii şi
tineret, lansări de carte scriitori şi elevi-scriitori, în care se promovează tinere talente literar- artistice,
de creaţie plastică, etc.
Când am primit propunerea din partea colegei mele, dna prof. Corina Sujdea, şi sprijinit de dna
învăţătoare Mandrea Luminița (co-fondatoare și colaboratoare în Asociația cultural-artistică VATRA
STRĂMOȘEASCĂ) am fost entuziasmat şi deja ne văzuserăm cu copiii pe o scenă mare din Buşteni,
în faţa atâtor personalităţi ale culturii naţionale, în care micuţii noştri artişti să le prezinte măiestria lor
de mici vedete în manuirea instrumentelor muzicale dar şi din domeniul coral.
Am discutat cu colegii de şcoală pentru sprijinirea noastră( însoţirea a 25 de copii de clasa a II-a,
timp de 3 zile) în acest măreţ proiect, au sărit în ajutor mulţi, însă de mare ajutor ne-au fost, ca de
obicei, părinţii elevilor.
Din ce ne doream mai mult să participăm la proiect, din atât avem mai multe piedici: distanţa
foarte mare, copiii foarte mici, costuri foarte mari, ba nu găseam sponsori, ba nu puteau să lipsească de
la şcoală colegii(ca să însoţească elevii ) şi elevii(fiind şi zile cu program şcolar), ba nu gaseam
autocar, ba era vreme urâtă, cu frig şi ploi, ba nu gaseam cazare la Buşteni……
Dar nu am renunţat la idee şi, până la urmă, am depăşit toate piedicele şi am ajuns la Festival,
unde eram asteptati cu caldură, cu braţele deschise, cu dragoste, atât de fondatoarea proiectului
„Armonia Naturii”, cât şi de dl. Preşedinte al Filialei de Literatură pentru Copii şi Tineret, din
Uniunea Scriitorilor din România, dl. scriitor,Victor Gh. Stan.

122
La poalele Crucii Caraiman, am avut cu toţii 3 zile de neuitat la acest minunat Festival, la care au
participat sute de copii, părinţi, profesori, elevi, bunici, vizitatori, etc.
Ceea ce mi-a umplut inima de bucurie a fost Diploma de excelenţă ce mi-a fost conferită de
către dl. Victor Gh. Stan, pentru promovarea culturii şi tradiţiilor româneşti în cadrul festivalului.
Toţi elevii din trupa de artişti din Asociaţia Cultural artistică „Vatra Strămoşească” au fost
premiaţi în cadrul concursului cu participare directă” Copiii şi Biosfera” -2016 - International Year
of Sustainable Development, inclus în proiectul Internaţional

ediţia a VII-a.
Din păcate, nu am putut urca în munţii Bucegi, pentru a face şi excursia de studii, deoarece
vremea era una neipreilnică şi telecabina nu funcţiona!
A ramas să revenim în alt anotimp, când la munte este timp frumos!
Amintirile noastre sunt vii şi de neuitat de la aceasta frumoasă activitate educaţională!
Multumim tuturor celor care ne-au sprijinit, ca să ne îndeplinim acest minunat vis-UN
NOU…… VIS ÎMPLINIT!
ION VASILIU- fost învăţător Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Huşi, jud. VS-România,
instructor trupa de copii”Vatra Strămoşească” Huşi- România.

123
124
125
PĂRINTE DE COPIL DIN VATRĂ...

Cristina-Maria Moraru
voluntar Asociaţia Vatra Strămoşească-
Huşi, jud. Vaslui, România

Aveau șase ani când au intrat la școală...

...dar nu fost doar atât.

Pe lângă carte, trebuiau să mai facă ceva ce îi


diferenția de toți ceilalți copii.

Domnul învățător Ion Vasiliu îi învăța să


cânte la mandolină, ocarină și fluier, la care s-au
adaugat cursurile de dans tradițional.

Acestea fiind puse la punct, în câteva luni au început


spectacolele și totodată emoțiile pentru noi toți.

126
Am răspuns invitaţiei dnei prof. Iuliana Ciubuc , fondatoarea proiectului international „Armonia
Naturii”, aflat la a VII-a ediţie, dedicat Anului international al Familiei şi, cum era să lăsăm copiii
doar cu dl învăţător, să facă delpasarea la Simpozionul şi Festivalul Internaţiolal, pe o distanţă atât de
mare, cu mulţi copii foarte mici, cu atâtea instrumente, etc.?. Pentru că tot suntem o familie, ne-am
mobilizat câţiva părinţi, cadre didactice, voluntari să sprijinim această activitate de mare anvegrură!

Nu mai zic că, aproape toate ne mergeau pe dos, nimic nu se lega, dar totul e bine , când se
termină cu bine. Am facut rost şi de bani , şi de aprobare să deplasăm copiii la Buşteni, şi cazare la
Buşteni , şi autocar, şi am pornit într-o veselie la drum.

Am ajuns cu bine, pe o vreme ploioasă, rece, la mijloc de aprilie, ne-am cazat, ne-am odihnit
puţin şi am început repetiţiile pentru spectacolul dedicat festivalului.

Copiii au participat şi la concursul naţional de creaţie plastică şi literară ”Copiii şi biosfera” din
cadrul Proiectului şi al Festivalului Naţional de Literatură pentru Copii şi Tineret, ediţia a VII-a ,
„Cezar Petrescu”,organizat de Filiala de Literatură pentru Copii şi Tineret Bucureşti, al Uniunii
Scriitorilor din România , copiii primind numeroase premii!

A urmat să intram în spectacol,fiind apreciaţi de toţi spectatorii. A fost un adevarat regal


prezentat de copii. Au interpretat numeroase melodii atât vocal, cât şi la diverse instrumente:
mandolină, fluier, ocarină! Am trait cu toţii amintiri de neuitat şi momente deosebit de emoţionante.

Implicarea în activităţile Asociației “Vatra Strămoșească” a fost un prilej pentru mine, ca parinte,
să cunosc locuri interesante şi oameni minunaţi, să mă dezvolt pe plan personal şi cel mai important,
sper că prin participarea copiilor la diferite proiecte ca “Armonia naturii”, am reuşit să aduc plus
valoare Asociației.

127
DESPRE UN PROIECT BAZAT
PE COMPETENŢE...

Prof. Ec. Gabriela BERNICU,


Colegiul Naţional Economic Andrei Bârseanu,
Braşov, România

Suntem în acest proiect de câțiva ani. Activitățile sunt interesante, interactive, implică
creativitatea, efortul nostru de a găsi soluții la diverse probleme ale societății contemporane.

Mereu am ales echipele dornice de participare, elevii cu anumite abilități. Am participat la


activitățile desfășurate la Bușteni, unde ne-am simțit extraordinar, alături de suflete dragi din țară,
implicate în proiect, de cei din străinătate (comunicare online). Bucuria a fost imensă atunci când
cultura s-a împletit cu natura într-un spectacol al sufletului curat al participanților, la poalele
Caraimanului.

128
Activitățile au fost mereu clare, bugetul a fost propriu și cu sponsorizare. Diversitatea a atras
implicarea persoanelor. Fiecare an a fost dedicat unui scop anume.

Trecem printr-un an care implică activități online, însă dorim ca în al doilea semestru să ne
implicăm în mediul înconjurător mai mult ca în primul (teama a fost un obstacol în realizarea
activităților), căci mediul înseamnă efort personal în mijlocul naturii, experiențele fiind memorabile
pentru toți.

Activitățile noastre se găsesc pe etwinning, pe facebook, alte mijloace la care am avut acces.

Mulțumim coordonatorului principal, fondatorului de proiect, Profesor Iuliana Ciubuc, că ne-a


dat ocazia să fim parte a acestui proiect!

AN INTERNATIONAL COLLABORATION
OVER SEVERAL YEARS IN THE PROJECT
THE HARMONY OFNATURE "

Sohail Iqbal, Balad ul Ilm School System,


Gaziabad, Lahore, Pakistan

There was a lot of data related with our projects with you in 2014 to 2017.

2014 -- PI Day activity pictures of students participated in activity and classroom board
preparations.
Questionnaire shared with students -- What do you know about PI?
Signed agreement mentioned all three branches of Balad ul Ilm School System.
2017 -- PI Day agreement

129
Harmony of Nature and International Family Day Data included Questionnaire we discussed
within our all campuses and with our international partner school.
Comments of students about the activity .
Few students with their certificates.
Students pictures with their presentations.

Regards,

Sohail Iqbal- Lahore,


Pakistan

130
CENTENARUL MARII UNIRI, SERBAT LA BUŞTENI
LA SIMPOZIONUL „ARMONIA NATURII”

Prof. Marinescu Marinica Maria


Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare

Educaţia patriotică trebuie să fie un aspect de bază al formării caracterelor cetăţenilor României.
Procesul educării patriotice se desfăşoară neîntrerupt în familie, în instituţiile de învăţământ, în
societate (oriunde), insul fiind supus neîncetat, de-a lungul întregii sale vieţi, tuturor influenţelor
pozitive şi negative posibile, uneori chiar atât de rele şi agresive, încât pot să devină imposibil de
suportat.
Vorbind la modul cel mai general cu putinţă, se poate susţine că instrucţia adună informaţia,
anume, cunoaşterea şi formarea (de tehnici, deprinderi, abilităţi practice, fond de idei teoretice etc.), iar
educaţia cumulează idei, concepţii, atitudini din care izvorăsc trăiri, emoţii şi sentimente - mai simplu:
instrucţia ne spune ce cunoaştem şi ce ştim să facem pe baza cunoaşterii, iar educaţia arată cum
utilizăm ceea ce ştim, în slujba cui o facem şi cu ce scop.
Într-un şir lung de componente, cel dintâi element de conţinut, fundamentul întregului edificiu al
patriotismului îl constituie, fără putinţă de tăgadă, sentimentul apartenenţei la comunitatea naţională
românească, care îi asigură fiecărui ins un loc între ai săi şi cu ai săi, posibilitate de comunicare directă

131
prin limba maternă, deschisă sufleteşte, linişte, siguranţă, apărare, condiţii de vieţuire şi manifestare
deplină, totul în limitele buneicuviinţe şi legilor ţării.
Condiţia de român este un dat istoric. Aceasta se repercutează asupra vieţii fiecărui ins împreună
şi simultan cu o serie de date circumstanţiale de natură mai mult sau mai puţin concretă, care, vrând-
nevrând, au putere de personalizare, de aceea, în cadrul vieţii reale, condiţia de român este simţită,
gândită, acceptată, onorată şi slujită diferit.
Dragostea de Patrie sau Patriotismul este un sentiment pozitiv şi firesc. El se bazează pe
cunoaşterea adevărată şi destul de profundă a prezentului, trecutului şi viitorului Patriei, ceea ce
permite subiecţilor educaţiei să-şi reprezinte în conştiinţă chipul patriei sub formă de imagini: picturale,
sculpturale, sonore, dinamice etc, etc. Cunoaşterea este un proces de durată, care poate să ţină vreme
îndelungată - toţi anii de şcoală şi apoi încă multe decenii.
Cultivarea sentimentului patriotic în sufletele copiilor şi tineretului şcolar, în condiţiile timpului
istoric prezent, nu este o chestiune uşor de rezolvat, deoarece societatea românească de azi este
cuprinsă de o periculoasă stare de dezorientare, bulversare. Şcoala este singurul loc instituţional în care
educaţia, în general, şi educaţia patriotică, în special, constituie o obligaţie de serviciu permanentă şi de
mare importanţă, cu atât mai mult într-o perioadă atât de încărcată emoțional cum este apropierea
momentului împlinirii a 100 de ani de la realizarea dezideratului de secole ale poporului român,
MAREA UNIRE.
Activitatea desfășurată cu copiii de la Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare s-a
finalizat printr-o expoziție organizată la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Baia Mare și s-a bucurat
de un mare succes. Aceasta a avut un impact educativ important pentru dezvoltarea personală şi
motivațională a elevilor, deoarece aceștia au conștientizat rolul Marii Uniri şi a respectului față de
înaintași. Elevii au demonstrat prin dezbateri, proiecte şi prezentări că sunt conștienți de faptul că
istoria ne învață respectul faţă de eroi, faţă de trecut, faţă de valorile moral - cetățenești, față de cultura
românească.

132
PROJECT ACTIVITIES IN ”CONSTANTIN NOICA”
THEORETICAL HIGH SCHOOL SIBIU

Gabriela Mirela Jugăr,


Liceul Teoretic Nicolae Noica,
Sibiu, România

133
Our pupils involved in the project “The Harmony of Nature” had a Gastronomic lesson with the
topic “How Colors Can Play an Important Role Even in the Dish”. By this theoretical and practical
activity, the pupils have understood that colors also can influence our balance, can provoke emotions
and memories, can connect us with nature and can even seem that they slow down the time. Colors
have various meanings to different cultures and individuals. That’s why we have to get in touch with
the colors that resonate for us and to decorate our environment with them in order to make better our
lives. By inspiring us from our partners’ culture through this project, we can contribute to the union of
people, cultures, idea. Thus, our lives will be more and more beautiful, happier and happier. We have
the example of the rainbow, which impresses by its beauty, knowing to gather together violet, indigo,
blue, green,yellow, orange and red. The pupils agreed that unity is the most important thing and each
color must have its own importance in life. The photos taken then prove the success of our activity.

We wrote the plan of our lessons in order to share them to our partner teachers. Among our
lessons, we can mention the Natural Science lesson about water purification in the laboratory. The
goals were to assess the water pollution and develop understanding of water contaminants. The
learning objectives were: to determine the acidity and alkalinity of a water sample and compare the
results with the standard quality figures, to measure the water sample pH by means of a litmus paper
and indicate if it is acid or basic, to build and test a water filtration system, to understand and test the
role of plants in filtering waste water, to create a Power Point presentation of main aspects of water
pollution and to exemplify the impact of water contaminants in case studies. The methods and
procedures used were: heuristic conversation, case study, laboratory experiment, investigation,
brainstorming, problem solutions. In order to determine the water alkalinity, the pupils had the
following tasks: to perform the laboratory work, to observe the work safety regulations, to calculate the
total and the permanent alkalinity of the water sample, to note the results in the chart and to compare
the obtained results with the standard quality values.
One day, the teachers and pupils involved in this project had a documentary visit to Râul
Sadului, where they were impressed by traditional houses, huts and lawns spread over the mountain

134
peaks, the orchards surrounding the hamlets, the well-preserved traditions, as well as the local
hospitality, legends of the place and the beauty of the landscape. The place was chosen by our team
especially the pupils to develop a multitude of attractive activities related to the work of the Romanian
peasants in a mountain area and to understand the beauty of life in countryside. Besides, the pupils
involved in the project made a few mandalas (geometric designs symbolic of the universe which
transmit positive energies not only to the environment but also to the people who view them). They
realized different things of recycled scraps found in hiking.
On another day, we had together, teachers and pupils of the project team, a documentary visit to
Astra Museum Sibiu and Dumbrava Forest, located in the middle of a dense forest, containing
buildings, watermills, windmills, gigantic presses for wine, fruit and oil, hydraulic forges and structures
representing village architectural styles from many parts of Romania and illustrating the technological
people legacy by a collection of wooden farmhouses and sheepfolds, as well as the wooden church and
the two traditional inns.
Besides, we had to Alba Iulia City, located on the Mureş River, Transylvania region, where we
could see the fortress with seven bastions in a stellar shape, having inside the Union Hall with the
Honor Gallery, the Museum of Unification, the orthodox and Roman Catholic cathedrals, libraries and
palaces. Situated at the foot of the Apuseni Mountains and the Southern Carpathians, this city is
undoubtedly one of the oldest in Romania. It was an important locality, and even before the Roman
occupation of Apulum, the city was the seat of the first archbishoprics founded at the beginning of the
eleventh century, the capital of the Principality of Transylvania and one of the centers of the Austrian
administration of the Grand Duchy of Transylvania, part of the Habsburg Empire.
These are only a few activities developed in the project. We share to our partners more photos
and movies on the wonderful eTwinning platform, the place where we have a lot of project together a
lot of schools from the old continent, showing them our culture, customs and traditions we kept and we
are going to keep, proud of being Romanians.

NATURE UNITES US
Yahya Judeh,
Marshar’eh Military School,
IRBID, JORDAN

135
I am the teacher Yahya teaching science subject to students from 12-16 years old. Through my
participation in the Harmony of Nature Project, my students learned various activities about
natureconservation, and it is an effective component through planting plants and drawing paintings
about nature, as well as calculating the length of the shade at the time of the spring equinox.

We also learned about the cultures of other countries, speaking English, and cooperation between
our school and the schools participating in the project

conservation, and it is an effective component through planting plants and drawing paintings
about nature, as well as calculating the length of the shade at the time of the spring equinox. We also
learned about the cultures of other countries, speaking English, and cooperation between our school
and the schools participating in the project.

136
137
DESPRE ARMONIA NATURII
Hoară Camelia,
profesor înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 279,
București

Copiii sunt educaţi încă din grădiniţă să fie responsabili faţă de mediu, prin participarea la
diferite activităţi practice, în funcţie de specificul vârstei şi trebuie să ştie că orice copil poate deveni un
prieten al naturii. Deoarece acţiunea copilului are la bază imitaţia, comportamentul adulţilor este foarte
important pentru el.

Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia de a o respecta. Natura are nevoie de
prieteni.

Pornind de la aceste idei, am participat incă din anul școlar 2009/2010 la proiectul educațional
Armonia naturii. Am implicat în acest proiect 3 generații de elevi. Inițiatorul și coordonatorul
proiectului, doamna profesoară Iuliana Ciubuc, ne-a antrenat de-a lungul acestor ani în activități care
au avut ca scop educarea dragostei și a grijii față de semeni, educarea spiritului cetățenesc și
dezvoltarea aptitudinilor de observare și investigare a fenomenelor din natură.

Obicetivele specifice ale proiectului au fost:

- să dezvolte aptitudini de explorare și investigare a mediului;

- să fie capabili să lege cunoștințele teoretice de cele practice;

- să stimuleze înțelegerea corectă a inetrrelației OM-NATURĂ;

- să integreaze școala în stratgiile comunitare;

- să educe gustul estetic, etic, artistic, comportamentul civic și să dezvolte deprinderile de


utilizare a TIC precum și a bibliografiei pentru realizarea unei lucrări.

138
Primii trei ani ai proiectului au fost:

- 2009- Anul Internațional al Pământului

- 2010- Anul internațional al biodiversității

- 2011- Anul internațional al voluntariatului

Scopul principal s-a urmărit pe tot parcursul acestor ani: educarea dragostei şi a grijii pentru
natură.

În anul 2011, am avut cea mai amplă și activă participare:

Copiii clasei a III a B, de la Școala Gimnazială “Sfântul Andrei”, București, au realizat creaţii
literare (în proză, în versuri, ghicitori, scenete, referate), în cadrul sectiunii I a concursului „Armonia
naturii”, iar în cadrul secțiunii a II-a, au participat cu desene, picturi, și colaje.

De ZIUA MEDIULUI - 5 , în cadrul unei excursii la Bușteni, 26 de elevi au participat la


activitatea de plantare de copaci, dar și la simpozionul destinat lucrărilor de creaţie literară ale cadrelor
didactice având ca tematică educaţia pentru mediu bazată pe activitaţi practice sau studii şi cercetări.
În cadrul acestei activități, am participat cu lucrare, dar am făcut parte și din comisia de organizare și
jurizare a lucrărilor. Cu această ocazie, elevii mei m-au susținut, dar au văzut că la astfel de proiecte
participăm împreună, suntem o adevărată echipă: dascăli și învățăcei. Rodul muncii noastre s-a
concretizat odată cu lansarea volumelor de creație literară cu ISBN , cu lucrări de educație pentru
mediu ale elevilor și cadrelor didactice, carte ce constituie material didactic pentru școli .

La finalul activității din acea zi minunată, toți participanții am primit diploma de „voluntar”,
diplomă care atestă dragostea noastră pentru natură, dar și implicarea în acținunea de plantare de
copaci.

139
FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII
COPIILOR CU CES PRIN PROIECTUL ETWINNING
”THE HARMONY OF NATURE”

Prof. psihopedagogie specială


Cîrlejan Anica
Centrul Școlar de Educație Incluzivă,
Beclean, BN, Romania

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”)

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni
în a căror formare, caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului.
În şcoală, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la
dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi
cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării

140
în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal,
ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze
potenţialul intelectual.
Indiferent de tipul de educaţie (specială, integrată / incluzivă), sau de conceptele utilizate, problema
personalităţii elevului trebuie să ocupe locul primordial. Acţiunea educativă cea mai bună este aceea care
modelează „e-ul”, permiţând elevilor cu deficienţă mintală învăţarea realităţii sociale, pentru că ei se vor integra
în realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în elevi propriul „eu”, conştiinţa
posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest lucru se poate realiza nu numai prin
activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare, activități incluse in diferite proiecte eTwining.
eTwinning este cel mai motivant si creativ spaţiu de dezvoltare profesionala şi interculturală consacrat cadrelor
didactice şi elevilor din învăţământul preuniversitar din Europa.
Plecând de aici pot spune ca proiectul eTwining ”The harmony of nature” înseamnă oportunitate şi
deschidere în toate sensurile atât pentru mine cât și pentru elevii mei, înseamnă aventură, lucru în echipă,
descoperiri si colegi noi din tară și de pretutindeni.
Prin participarea și colaborarea la acest proiect elevii cu cerinte educative speciale au ocazia de a-şi
dezvolta şi arăta noi aptitudini, de a folosi creativ instrumentele digitale care fac parte din lumea lor de zi-cu-zi.
În acest univers, profesorii le sunt prieteni si colaboratori, materiile devin jocuri si proiecte, în special datorita
modului de lucru si nenumăratelor posibilităţi care depăşesc combinaţia clasica de pix si hârtie.
Ideea de implicare și colaborare în acest proiect ”The harmony of nature” a fost de a conecta
şcoli din ţările europene, de a-i aduce pe elevi într-un spaţiu virtual, pentru a învăţa unii de la alţii, de a
participa la diferite schimburi de experiență intr-un mod virtual, cunoașterea fenomenelor din natură,
drepturile copiilor, drepturile familiei, educație ecologică, etc.
Pe parcursul desfăşurării proiectului, am încercat să implic elevii într-un proces activ de
învăţare, iar materialele create de ei să poată fi vizualizate în spaţiul virtual eTwinning.
Elevii implicați in acest proiect au exersat abilităţi de comunicare, au exersat şi folosit abilităţile
de utilizare a tehnologiei, au colaborat şi comunicat cu alți colegi etc.

La drept cuvânt, faptul de a participa la un asemenea proiect internaţional, în care sunt implicaţi
profesori şi elevi din diferite ţări europene, a dat o amploare benefică acţiunilor noastre. Am avut
ocazia de a colabora şi de a ne împărtăşi abilităţile şi talentele, de a învăţa lucruri noi şi toate pe atât de
comune tuturor.
Copiii noștri desi cu cerințe educaționale speciale s-au întrecut în creaţii minunate. Au fost
făcute poze şi filme în timpul activităţilor, care au fost făcute publice şi care constituie un valoros
material educational.
Este atât de minunată colaborarea mai ales când elevii şi profesorii participă efectiv la procesul
de instruire, când se îmbină activităţile practice cu cele teoretice într-un proiect cu finalitate publică.
Participarea la acest proiect a fost interesantă, amuzantă şi plăcută, elevii s-au implicat, au învăţat mult
mai uşor şi deplin, s-au bucurat efectiv de rezultate.
Rolul terapeutic al acestui proiect constă în faptul că prin el se poate realiza mai uşor socializarea
copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi

141
cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de
clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.
Participarea copiilor cu CES la astfel de proiecte constituie puncte de referinţă, jaloane care-i duc spre
autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa identitate, rostul său în lume.
Prin ceea ce am realizat până acum, uneori cu eforturi deosebite, consider că ne-am făcut datoria morală
vizavi de cele arătate mai sus
Implicarea elevilor în proiectele eTwining, atât la nivel naţional cât şi internaţional a crescut în ultimii
ani acesta dovedind interesul crescut al elevilor faţă de unele activităţi educative.
Prin participarea la astfel de activități, elevii îşi dezvolta aptitudinile artistice şi literare ,spiritul de echipă, îşi
vor testa aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare calităţile artistice
• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la
optimizarea procesului de învăţământ ;
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;
• participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o
activitate susţinută;
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
• sunt caracterizare de optimism şi umor;
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Concluzii:
Proiectul s-a bucurat de recunoaştere naţională primind un binemeritat loc pe harta proiectelor eTwining.
Această activitate le-a deschis elevilor mei porţile Europei, le-a oferit ocazia de a comunica, le-a furnizat
informaţii din diverse domenii ale ştiinţei, culturii, creativității, ecologiei, etc.
Elevii mei erau foarte nerăbdători să stabilească legături virtuale cu partenerii, și-au făcut prieteni noi şi
au aflat multe informaţii despre ţările partenere. Pe parcursul timpului, am descoperit noi posibilităţi iar din
punctul meu de vedere acest proiect eTwinning m-a ajutat să cunosc profesori şi elevi din diverse părţi ale
Europei şi să colaborez cu ei. Am încercat să le arăt elevilor diverse aspecte socio-culturale, precum şi
importanţa activităţilor interdisciplinare, pentru a promova cetăţenia europeană.
Consider că elevii mei au conştientizat importanţa competenţelor de comunicare pe
înțelesul lor. Dacă vrem, putem învăţa şi comunica în diferite limbi. Astfel, elevii se pregătesc de viaţă şi carieră.
eTwinning a promovat „minţile deschise” şi consider că aceștia sunt mai bine pregătiţi pentru viaţă pentru că au
posibilitatea de a întreţine relaţii de comunicare cu oameni diferiţi ,de a-şi face prieteni şi a reflecta la alte
perspective asupra lumii, îi face fericiţi şi deschişi către alţii.

142
THROUGH THE PROJECT ...
THE SCHOOL BECAME KNOWN IN GEORGIA

Khatuna Asanidze-LEPL Lagodekhi Municipality


Vilage Vardisubani Public School, Georgia

Mrs. luliana Ciubuc I would like to thank you for your cooperation and leadership. With your
help, my school has joined the eTwinning Portal. The project "Nature Harmony" was interesting and
successful. My school became famous throughout Georgia. In my view, Leading one of the most
important and successful events in your country is great happiness. There is no denying the fact that
team of professionals achieves great success, and such a team is created only by a special leader. I
strongly belive that You are an excellent and successful leader. I respect and appreciate you so much.
Ms.luliana Ciubuc i love you and i would like to thank you for giving us the opportunity to work with
you over the years. You have given us the chance to do interesting and precious projects in a
completely special environment where each of us felt like a happy, needed, worthy and proud person. I
did new projects with students and teachers. We met many professional people. We learned a lot from
them. We gain some useful experience and we broaden our knowledge in many different ways.
Besides, learning process was very fun, enjoyable and exciting for us. The projects brought the parent,
student and school closer together. I hope that soon everything will be fine in the world, difficult
processes will pass and we will be able to have in person communication. I want to show your students
our beautiful country(Georgia)with eye-catching nature.Thank you again. I look forward to hearing
from you. With respect and great love Khatuni Asanidze(teacher of vardisubanis public school.
Khaketi-lagodekhis Municipality).

Doamnă Iuliana Ciubuc ,


Aș dori să vă mulțumesc pentru cooperare și leadership. Cu ajutorul dumneavoastră, școala mea
s-a alăturat portalului eTwinning. Proiectul „Nature Harmony” a fost interesant și de succes. Școala
mea a devenit faimoasă în toată Georgia. În opinia mea, conducerea unuia dintre cele mai importante și
de succes evenimente din țara dvs. este o fericire deosebită. Nu se poate nega faptul că echipa de
profesioniști obține un mare succes, iar o astfel de echipă este creată doar de un lider special. Cred cu
tărie că ești un lider excelent și de succes. Te respect și te apreciez atât de mult. D-na Luliana Ciubuc,
vă iubesc și aș dori să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat posibilitatea de a lucra cu dvs. de-a lungul
anilor. Ne-ați dat șansa de a face proiecte interesante și prețioase într-un mediu cu totul special în care
fiecare dintre noi s-a simțit ca o persoană fericită, necesară, demnă și mândră. Am făcut proiecte noi cu
studenți și profesori. Am întâlnit mulți oameni profesioniști. Am învățat multe de la ei. Câștigăm o
experiență utilă și ne extindem cunoștințele în multe moduri diferite. În plus, procesul de învățare a fost
foarte distractiv, plăcut și incitant pentru noi. Proiectele au apropiat părintele, elevul și școala. Sper că
în curând totul va fi bine în lume, vor trece procese dificile și vom putea avea o comunicare personală.
Vreau să le arăt studenților dvs. frumoasa noastră țară (Georgia) cu o natură atrăgătoare. Vă mulțumim

143
din nou. Aștept cu nerăbdare să ne auzim. Cu respect și mare drag Khatuni Asanidze (profesor al școlii
publice vardisubanis. Municipalitatea Khaketi-lagodekhis) .
Photos galleries
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipNanM0xOB40-nrByEQJ3ScjLuYnSc5RcabCoTqP

144
ARGENTINA - ROMANIA
- PARTNERS IN SUCCESSFUL PROJECTS

Dr. Jose Luis Cabrera Argentina


Fundacion Caminos de Anisacate
Provincia de Cordoba
Anisacate-Argentina

The Erathostenes Europa Project, directed by the French school Antonin Perbosc and the project
International The harmony of Nature, which also plans to determine the circumference of the Earth at
the spring equinox, allowed the students of the IPEM 265 School of Mining of Jose de la Quintana,
Cordoba, Argentina, to participate with their measurements of the calculation of the circumference of
the earth, for several years. In the course of this extracurricular activity, he collaborated with the
teacher Iuliana Ciubuc from Busteni, Romania, exchanging measurements, calculations and materials
that make up the educational culture of both schools over a period of two years. An innovative
experience for our rural school.

Localizacion geografica: Longitud -31,717 S


Latitud -64,400 O

Gnomon: 100 cm
Mediciones
Dia Extension de la sombra Angulo hora local
3/21/2017 63,0 cm 32.2 13.25
3/22/2017 63,8 cm 32.5 13.25
3/23/2017 64,6 cm 32.9 13.25
3/25/2017 67,0 cm 33.8 13.25
3/26/2017 67,5 cm 34.0 13.25
3/27/2017 68,6 cm 34.4 13.25
3/30/2017 71,8 cm 35.7 13.25
4/5/2017 77,8 cm 37.9 13.25
4/6/2017 78,8 cm 38.2 13.25
4/7/2017 80,0 cm 38.7 13.25

145
4/10/2017 83,2 cm 39.8 13.25
4/11/2017 84,2 cm 40.1 13.25
4/20/2017 93,5 cm 43.1 13.25
4/26/2017 100,5 cm 45.1 13.20
4/27/2017 101,5 cm 45.4 13.20
4/28/2017 102,7 cm 45.8 13.20
5/4/2017 109,5 cm 47.6 13.20
5/8/2017 113,6 cm
6/9/2017 103,0 cm 52.3 13.20
fecha gnomon 39 cm Angulo
6/10/2017 54,5 cm 54.4 13.20
6/12/2017 55,5 cm 54.9 13.20
6/13/2017 56,0 cm 55.1 13.20
6/15/2017 56,4 cm 55.3 13.20
6/18/2017 56,5 cm 55.4 13.20
6/19/2017 56,3 cm 55.3 13.20
6/20/2017 56,6 cm 55.4 13.20
6/21/2017 56,4 cm 55.3 13.20
gnomon 39,5 cm Angulo
6/23/2017 56,7 cm 55.1 13.20
6/25/2017 57,0 cm 55.3 13.20
6/30/2017 56,4 cm 55 13.20
7/19/2017 51,5 cm 52.5 13.20
7/21/2017 51,0 cm 52.2 13.20
7/27/2017 48,7 cm 51 13.20
8/2/2017 45,9 cm 49.3 13.20
8/3/2017 45,4 cm 49 13.20
8/4/2017 44,9 cm 48.7 13.20
8/8/2017 43,5 cm 47.8 13.20
9/4/2017 31,0 cm 38.1 13.20
gnomon 39,0 cm
9/5/2017 30,6 cm 38.1 13.20
9/6/2017 30,4 cm 37.9 13.20
9/7/2017 30,0 cm 37.6 13.20
9/11/2017 28,5 cm 36.2 13.20
9/12/2017 28,2 cm 35.9 13.20
9/13/2017 27,5 cm 35.3 13.20

146
147
Jose Luis sent 12 March at 23:34
Iuliana: see if this works for your project.

148
Town- Busteni
Country -Romania
Continent-Europe

Localizacion
geografica:
latitude=+45.416

longitude=+25.535

DIA Extension de la sombra angulo hora local


4/3/2017 83.4 cm 39.8 13.21
4/4/2017 82.2 cm 39.4 13.21
4/5/2017 81.1 cm 39 13.2
4/10/2017 75.7 cm 37.1 13.19
4/11/2017 74.7 cm 36.7 13.19
4/12/2017 73.7 cm 36.4 13.18
4/13/2017 72.7 cm 36 13.18

149
150
151
IV. COLABORAREA CU COFONDATORII PROIECTULUI
DE-A LUNGUL CELOR 10 ANI

IV. Implicarea elevilor în proiect şi amintiri despre participarea


directă la proiect în : lansări de carte, expoziţie de creaţii plastice
sau spectacole omagiale în Simpozioane, Conferinţe, videoconferinţe, etc.

Vis implinit……….
Diana Enache

Despre personalitatea și omenia Iulianei Ciubuc aș putea vorbi ore în șir. Este exemplul viu al
bunătății, o întruchipare pe care Dumnezeu a trimis-o să facă bine pe pământ. Am cunoscut-o prin
2013. Peste un an, datorită dumneaei, care a achitat din propriul salariu de profesoară, a apărut primul
meu volum de versuri „Dor de România”. Atunci au apărut 30 de exemplare, pe celelalte le-am tipărit
eu mai târziu. Extrem de mult contează acel început, acel avânt de la început de drum. Am avut și o
frumoasă lansare de carte, organizată de dumneaei la Buşteni, în cadrul Simpozionul Armonia Naturii,
în colaborare cu Filiala de Literatură pentru copii şi Tineret din Uniunea Scriitorilor din România, în
cadrul Festivalului de creaţie literară pentru Copii şi Tineret, ediţia a V-a-2014 ”Cezar Petrescu. Se
sărbătorea, în cadrul festivalului si a proiectului "Armonia naturii”, Anul International al familiei.
Activităţile erau menite să descopere şi să promoveze talente literare şi artistice, pentru îmbogăţirea
culturii româneşti .
Eu veneam din Republica Moldova, de la Chişinău, şi îmi doream enorm să ajung în România la
un festival Internaţional, iar Iuliana Ciubuc mi-a întins o mână de ajutor, m-a luat la ea acasă , ca şi
cum aş fi fost copilul ei. Aveam 20 de ani şi eram studentă la…… şi la….. Vă daţi seama ce a însemnat
asta pentru mine, eu care iubesc România ca pe mama mea? Nu fusesem niciodată în România şi era
visul meu, sângele meu, care mă chema, în plus nici nu cunoşteam pe nimeni. Dumnezeu a facut
posibil să se implinească visul meu, deoarece Iuliana citise pe o reţea de socializare un poem al meu, i-
a placut enorm şi a început să se intereseze la colaboratorii ei din Rep. Moldova cine sunt, unde
locuiesc, care e adresa mea de email, şi aşa a dat de mine. De aici a început colaborarea noastră şi
gestul ei de omenie şi de voluntariat.
La acel eveniment , în care unul dintre puncte era lansarea de carte şi promovarea tinerelor
talente, am cunoscut oameni valoroși și a fost o onoare să stau la aceeași masă cu ei. După aceea , m-
am pornit mai încrezătoare, mai încurajată, iar astăzi am lansat a doua carte și o pregătesc pe a treia. Cu
toate acestea, ea rămâne în sufletul meu, deoarece ea mi-a pus temelia. Vreau să îi mulțumesc că,
oricând aș avea nevoie de un sfat, de o părere, de un ajutor... chiar și în prezent, cand am familia mea,
copilasul meu, ea îmi este alături. Mă impresionează că mă compară cu fetele ei. Asta mă cucerește! Iar

152
când veneam mai des prin România, pe la ea, am început să îi spun „mami”. Atât de dragă îmi este! Și
nu că aș fi zis ceva greșit. Oare cine pe lumea asta te hrănește, te îngrijește, te ascultă și te învață de
bine? Oare cine îți pregătește genți întregi cu de toate când iar pleci la drum? Numai MAMA. Așa că
nu am greșit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a făcut să o cunosc și sper să ne ajute în continuare
la lucruri bune.

Lansare de carte în cadrul Fetivalului de Literatură pentru copii şi tineret”Cezar Petrescu”


Buşteni-2015, alături de preşedintele Filialei de literatură pentru Copii şi Tineret , Bucureşti din
Uniunea Scriitorilor din România

Prezentarea tematicii Simpozionului Armonia Naturii pentru concursul de creaţie literară şi


plastică Copiii şi Biosfera-2015- Anul Internaţional al Luminii-scriitor V.Gh. Stan-preşedintele Filialei
de Literatură pentru copii şi tineret Bucureşti, din USR preşedintele concursului şi presedintele
concursului naţional „Cezar Petrescu”
Diana Enache

153
NATURE HAS NO BORDERS

Amelia Ioana Bota


School Rancho Mirage School
PALM SPRINGS-CALIFORNIA-USA

My name is Amelia Bota and I am in the 10th grade at Rancho Mirage High School, California,
USA.
A few years ago (it was in 2014) I found out about a successful project in Romania, my country
of origin.
The project with a very attractive name "The Harmony of Nature" dedicated to the International
Year of the Family, caught my attention.
I knew that family is the environment where you always find affection, support and
unconditional love. I also knew from my family that family is where life begins and love never ends.
The project was dedicated to the Year 2014-International Year of the Family and, as for me the family
is the biggest gift from God, I signed up for the project.
I participated with some award-winning creations, and this made me very happy to share it with
my schoolmates.
My work was so appreciated that the project coordinator used the image as a LOGO for the
International project to be run on the eTwinning platform, which was attended by 26 countries in
Europe and only me in the USA.
I remember with great pleasure that collaboration and I would be happy to participate in other
competitions, because I really like the competition. I have been doing sports gymnastics for many years
and have received numerous awards in the USA.

Mă numesc Amelia Bota şi sunt în clasa a X-a, la Şcoala Rancho Mirage High School,
California, USA.
În urma cu câţiva ani ( era în 2014) am aflat despre un proiect de succes din România, ţara mea
de origine.
Proiectul cu un nume foarte ataractiv”The Harmony of Nature” dedicat anului Internaţional al
Familiei, mi-a atras atenţia.
Ştiam că familia este mediul unde întotdeauna găsești afecţiune, sprijin și iubire necondiționată. De
asemenea, ştiam de la familia mea faptul că familia este locul unde viața începe, iar iubirea nu se
termină niciodată.

154
Proiectul era dedicat Anului 2014-Anul International al Familiei şi, cum pentru mine familia este
cel mai mare dar de la Dumnezeu, m-am înscris în proiect.
Am participat cu cateva creaţii care au fost premiate, iar acest lucru mi-a făcut o mare bucurie pe
care am împărtăşit-o cu colegii de şcoală.
Atât de apreciate au fost lucrările mele, încât coordonatoarea proiectul a folosit imaginea ca LOGO
pentru proiectul Internaţional care s-a de rulat pe platforma eTwinning, la care au participat 26 de ţări din
Europa şi doar eu din SUA.
Îmi amintesc cu multă plăcere de acea colaborare şi m-aş bucura să mai particip şi la alte concursuri
, deoarece îmi place mult competiţia. Eu am făcut gimnastică sportivă multi ani şi am primit numeroase
premii în SUA.

155
156
“ARMONIA NATURII” UN PROIECT CARE M-A LANSAT
ÎN LUMEA MINUNATĂ A CREAŢIEI LITERARE

Daria Andreea Ene


Colegiul „Mihail Cantacuzino”,
Sinaia, România

Mi-aduc aminte cu plăcere de prima mea lansare de carte. S-a întâmplat în primăvara lui 2018, în cadrul
proiectului “Armonia Naturii”, coordonat de către doamna profesor ,Iuliana Ciubuc.
Activitatea dumneaei a reprezentat, cel puțin în opinia mea, poarta spre lumea literaturii și a divereselor
tipuri de artă precum pictura sau dansul, poartă deschisă multor copii. Țin minte de parcă mai ieri s-ar fi
întâmplat, cum că în ziua lansării celui dintâi volum de poezii al meu, pe care grație ajutorului primit din partea
doamnei Iuliana am izbutit să-l realizez, în acea zi a avut loc Festivalul “Armonia Naturii” în incinta Centrului
de Mediu al orașului Bușteni.
În acest proiect, se poate observa cu ochiul limpede dragostea dăruită, pasiunea, devotamentul, dar și
ambiția și răbdarea oferite deopotrivă de către doamna profesor pentru ca totul să fie fără cusur. Și așa a și fost!
Munca, efortul și lacrimile depuse au fost destinate descoperirii tinerelor talente, pe care doamna coordonator
împreună cu alți profesori binevoitori și elevi ai acestora le-au promovat în continuare pe drumul succesului,
îndeplinind astfel, un vis.
Iar cu această minunată ocazie de-a-mi exprima adâncul respect și recunoștință într-una din cărțile
dânsei, țin să-i mulțumesc pe această cale doamnei Iuliana Ciubuc pentru tot ceea ce a realizat, atât pentru mine
cât și pentru alți copii înzestrați cu haruri divine, pentru toată energia pozitivă, gândurile bune, dar și cuvintele
încurajatoare ce ni le-a transmis din sufletul său cald, atunci când noi ne-am arătat mai emoționați, ori poate mai
timizi.
Cu stimă,
Daria Andreea Ene

157
158
O AMINTIRE DE SUFLET…

Călina Georgiana Niƫă,


Şcoala Gimnazială Nr. 195,
Bucureşti

Proiectul “eTwinning, The Harmony of Nature – exemple de bune practici”, în parteneriat cu


Festivalul de Creație Literară pentru Copii și Tineret “Cezar Petrescu”, desfășurat în mai 2015, se
numără printre evenimentele marcate cu drag în calendarul parcursului meu scriitoricesc, deoarece
atunci, ca un ghiocel, am scos căpșorul timid din zăpadă, făcând cunoștință cu atmosfera caldă pe care
numai o comunitate de poeți și prozatori o poate crea.
Concursul a avut loc la Centrul de Vizitare “Alexandru Beldie” din Bușteni, un spațiu cultural
care, încă de când i-am pășit pragul, a așternut fascinația și calmul peste emoțiile fără astâmpăr. În
momentul în care mi-a venit rândul să recit creațiile cu care mă inscrisesem la concurs, am privit
scriitorii din juriu și concurenții care tocmai își prezentaseră textele, simțind încurajarea lor aproape
materială. De asemenea, nu pot uita energia pe care mi-a transmis-o doamna profesoară Iuliana Ciubuc
ce fotografia entuziasmată.
Un alt moment care mi-a rămas în suflet este cel în care scriitorii consacrați au interpretat câteva
dintre creațiile proprii, inspirându-mă prin diversitatea plăcută a stilurilor.
Așadar, sunt pe deplin recunoscătoare că am avut ocazia să particip la Festivalul de Creație
Literară pentru Copii și Tineret “Cezar Petrescu” ce a gravat grijuliu, în dezvoltarea mea, curajul de a
mă exprimă în public, bucuria de a asculta creațiile altora și, nu în ultimul rând, motivația de a scrie în
contiuare.

159
Călina contemplând expoziţia

Doamna profesoară Ciubuc Iuliana şi invitaţii dumneaei

Călina aşteptându-şi rȃndul Poza de grup-Buşteni ( 2015) Premierea (2015)

Călina recitând (2016) Călina alături de doamna profesoară


Ciubuc Iuliana (2016)

Poză de grup (2016)

160
CÂTEVA GÂNDURI… DESPRE COLABORAREA CU
“ARMONIA NATURII” ŞI FESTIVALUL DE LITERATURĂ
PENTRU COPII ŞI TINERET” CEZAR PETRESCU

Câmpeanu Lavinia Mihaela,


Şcoala Gimnazială Nr. 195,
Bucureşti

O lume a cuvintelor învăluită în lumină! Aşa a fost şi va rămâne o scumpă amintire a mea când
am participat la Festivalul de Literatură pentru Copii și Tineret “M. Sântimbreanu” desfășurat la
Bușteni (1-4 iunie 2017).

Îmi aduc aminte cum senzaţia de imponderabilitate mă purta printre participanţi şi juriul
concursului. Păşeam nătângă şi speriată pe o cărare ce mi-a devenit drum: FILOLOGIA. Astfel că
portiţa drumului meu a fost deschisă de doamna profesoară Oana -Raluca Rusan, doamna profesoară
Iuliana Ciubuc şi domnul scriitor Victor Gh. Stan.

Cu o sensibilitate aparte şi o dragoste fără margini pentru lumea inocenţei, doamna profesoară
Ciubuc emana o dulce îmbătătoare linişte. Dânsa m-a primit în sala în care noianul de lumină şi pace
unduia deasupra participanţilor care citeau entuziasmaţi creaţiile în faţa juriului din care făcea parte şi
domnul Victor Gh. Stan.

“Să laşi, să creezi şi să dai lumină” – un mesaj simbolic pe care domnul Victor Gh. Stan îl
spunea concurenţilor. M-a impresionat modul în care, prin cuvinte atât de simple, era emanat un mesaj
de o greutate uluitoare.

La curajul de a trăi frumos ne îmbinau doamna profesoară Iuliana Ciubuc şi domnul scriitor
Victor Gh. Stan: să ne încumetăm să ne împărtăşim lumina, să ascultăm, să ajutăm şi să ne bucurăm cât
mai mult de inocenţă, să nu ne lăsăm subjugaţi de oamenii grosieri, ci, dimpotrivă, să-i ajutăm să-şi
descopere lumina, salvându-şi propria inocenţă.

Într-o societate aflată în permanentă schimbare, noi să avem puterea de a păstra legătura tutelară
cu lumina şi copilul din noi.

161
Şi, deşi … viaţa ne poartă printr-un raport continuu de lumini şi umbre, ce pavează obstacole pe
care le trecem sau care ne împiedică, trebuie să continuăm să ne ridicăm, să ne alăturăm incertitudinii
păşind cu capul sus. De aceea, vreau să le mulţumesc doamnei profesoare Oana -Raluca Rusan care, şi
în vremuri tulburi, mi-a fost alături, ghidându-mă către condeiul unei lumi mai bune.

162
O COLABORARE MINUNATĂ

Iancu Ștefania
Liceul ,,Cuza Vodă”
Clasa a IX-a, SN1-Huși

În anul 2018 am avut onoarea și marea bucurie să particip la un mare și frumos eveniment susținut
în Bușteni, în cadrul proiectului internațional eTwinning, The Harmony of Nature- în parteneriat cu
Festivalul de Creație Literară pentru Copii și Tineret, invitată de doamna prof. Iuliana Ciubuc, o
doamnă deosebită și devotată generațiilor de elevi pe care i-a păstorit și nu numai...

Împreună cu mama( învățător de profesie )și fratele meu, care m-au însoțit și încurajat am
participat la o activitatea de neuitat, unde mi-am îndeplinit și am câștigat experiența pe care mi-am
dorit-o!

Am avut mari emoții, dar pe parcursul concursului și prezentării cărții mele, le-am depășit ușor și
cu multe încurajări.

Am participat în direct la concursul de literatură desfășurat cu ocazia CENTENARULUI, unde am


luat premiul I, precum și la recenzia cărții mele ,,Vis de copil”, cu coperta realizata de dna prof. Iuliana
Ciubuc.

O experiență deosebită la vărsta de 12 ani(clasa a VI-a ), acum fiind la liceu...pot să vă spun că aș


mai vrea să trec prin această emoție și experiență plăcută!

Îi mulțumesc doamnei Iuliana pentru oportunitatea și experiența pe care am avut-o de a participa la


acest proiect, cu mare drag voi participa și în alte proiecte!

163
164
COLABORAREA PENTRU FESTIVALUL
DE CREAȚIE LITERARĂ ARMONIA NATURII

Voicu Emanuel Florentin


Student la Facultatea de Jurnalism
Universitatea din Bucureşti

Fiecare pas realizat către dezvoltarea procesului de evoluție artistică este deosebit de important
pentru copii care abia își descoperă potențialele abilități. Bineînțeles, etapele împlinirii, atinse în mod
treptat, se succed cu repeziciune, mai ales dacă ne referim la primii ani ai unei vieți deja pline de
evenimente. Motivația creației se prezintă deseori a apărea nepremeditat pentru mințile care își căutau
noi moduri de exprimare prin a conecta multiple idei. În întreaga călătorie descrisă, printre mulți alți
protagoniști cu o dorință la fel de vizibilă, m-am regăsit, la rândul meu, aproape de oportunitatea
descoperirii unei prime direcții artistice.
Odată cu primii ani de școală, încercările mele poetice au început să devină un element comun în
propria activitate cotidiană. Deși putem privi acum acea perioadă cu o mai mică doză a subiectivismului
(dat fiind faptul că cele dintâi versificații nu acopereau mai mult decât imaginația copilăriei), etapa
dezvoltării creativității s-a putut materializa mai ușor decât ne-am imagina la prima vedere. O ocazie de
remarcat în direcția respectivă a fost reprezentată de pregătirea și crearea unor noi materiale care să
poată servi drept suport pentru primul proiect de arie internațională în care am fost vreodată implicat. El
s-a transpus in multiple ediții ale concursului Armonia Naturii, cea mai recentă ocazie având loc în 2010.
În mod evident, tematica spre care operele se îndreptau părea una simplistă, precum se prefigurau
și primele mele încercări de a scrie în versuri. Totuși, laitmotivul inițiativei expunea ideea că tinerii
puteau să își elibereze simțurile creatoare aflate în dezvoltare pentru a cunoaște mai bine sau pentru a-și
reconcilia legătura cu unul dintre elementele de maxim impact în traiul uman (și general) de zi cu zi.
Prin a evidenția direcția potrivită în aprecierea reală plecată dinspre oameni către mediul înconjurător,
aleea lirică se dovedea tare îmbietoare.
Sarcinile oferite și propuse în formarea unor produse poetice – încercate mult mai des la acea
vreme prin comparația directă cu procedeul prozei – potrivite contextului menționat au însemnat un
moment referențial pentru mine. Argumentul principal privit din prezent pentru care am face o asemenea
afirmație ar fi că odată cu creșterea în vârstă, responsabilitățile vor crește pentru orice persoană. În
consecință, dacă ne referim la implicarea mea într-un reper de talie internațională, ea îmi oferea o primă
mostră din ceea ce însemna adevărata semnificație a propriei munci ce se dorea a fi una artistică,
indiferent dacă ea provenea din vârful unui creion sau din tastele unui dispozitiv electronic. Așa cum
enunțam și ceva mai devreme, complexitatea rândurilor realizate nu depășea foarte mult cotele
excepționalului.

165
Dimpotrivă, poate că, nu în puține rânduri, eram mai concentrat pentru desăvârșirea rimei și a
numărului de silabe dintr-un anume vers decât pentru extinderea suplimentară a criteriilor conotative.

Însă, ajutorul primit din partea unor persoane mereu amabile și implicate pozitiv în activitatea
mea mi-a oferit ocazia de a deveni mai încrezător în propriile forțe. De asemenea, sprijinul coordonator
sosea și cu multe ameliorări din perspectivă estetică asupra tablourilor prin intermediul cărora încercam
să explorez elementele primordiale ce compuneau natura unui deceniu de viață. Drept consecință,
subiectele abordate se încadrau majoritar în preferințele propriului suflet, ce mă purta mai mereu fie spre
verile liniștite fie spre iernile fascinante ale trecutului. Formarea legăturilor ritmate dintre ele reprezenta
atunci latura integrantă a cimentării unei rutine de creație, care avea să se extindă suficient de mult în
viitor.Totuși, implicarea legăturilor parentale în evidența activităților de zi cu zi au reușit să asocieze
inspirat secvențe reale ale naturii ca stări mentale de scurtă durată. În fapt, o creație a nucleului
infantilității(despre care îmi părea inconfortabil și improbabil să privească lumina publică) urma să
aducă atenția juriului din diferite niveluri.

166
Până la detalierea acelei ipostaze, este de notat, totodată, că au existat și câteva creații din primi
mei ani de experiență (2008 și respectiv 2009) care au putut fi remodelate și ulterior acceptate pentru
încadrarea în tematica unei competiții ce se afla la startul ediției inaugurale. Totuși, îndrumarea și efortul
de implicare al coordonatorilor proiectului asociați cu orașul Bușteni a rezultat în numeroase secvențe
ale lucrului pe plan artistic. În perioada purității copilăriei, motivația trebuie să se asimileze și prin
plăcerea de a crea produse noi și inspirate ce puteau transmite mesajele scontate. Din propria
perspectivă, criteriile respective au fost împlinite printr-o remarcabilă dedicație din partea celor ce m-au
îndrumat încă din momentele în care cifra vârstei se dovedea mult inferioară unui deceniu de viață.
Bineînțeles, avansarea în plăcuta atmosferă lirică era completată de evidența remarcată a
inevitabilei dorințe de succes. Spiritul competiției șiutilizarea lui pentru desăvârșirea unei noi surse de
motivație completa o panoramă deosebită, pe care totuși nu o puteam percepe întocmai pe deplin întrucât
concursurile de nivel înalt nu reprezentau atunci o obișnuință. Însă, în momentele în care efortul se
măsoară corect dorinței, rezultatele erau dătătoare de speranță.
Precum afirmam și ceva mai devreme, produsul care s-a dovedit cel mai atractiv transpunea
legătura familială strânsă, cu sentimentele intense trăite asociate unei neliniști a naturii. Titlul, care poate
fi judecat în prezent drept pueril, Vijelie în casa mea, a adăugat un nou element al inspirației de moment.
Creația dezvoltată din inspirația primită de la propria mamă a oferit un premiu I al categoriei
învățământului special (încadrat pentru unitatea sanatorială școlară a orașului Bușteni), în prima fază din
Armonia naturii a lunii august 2010. Suplimentar, o distincție a creativității a fost acordată tot pentru
aceeași poezie, una care nu a fost pregătită special în scopul identificării cu o competiție. Alte trei opere
fuseseră concepute cu scopul angajării în cadrul festivalului, însă, spre surprinderea generală, vijelia și-a
arătat latura pozitivă.
Participarea putea fi considerată un succes care mi-a oferit motivația necesară pentru am dezvolta
abilitățile lirice șlefuite cu mare atenție de cadrul didacticce mi-a acordat întreaga încredere încă de la
vârsta de șase ani. Uitându-ne acum către prezent, complexitatea versurilor proprii a căpătat noi valențe.
Însă, participarea în cadrul proiectului ce a devenit inițiativa Festivalului Armonia Naturiiechivala cu
posibilitatea observării ideii că dedicația în formarea produselor lirice nu trebuia să fie doar o pasiune de
ordin temporar. Evoluția în viață și la nivelul spiritului creator urma să atingă alte înălțimi. Implicarea
ulterioară în cadrul inițiativelor similară însemna și creșterea cotei responsabilității pentru care
pregătirea nu era doar complementară. Peste timp,ne cuprind numeroase gândurile ale nostalgiei.
Pe măsură ce amintirile devin puntea singulară către vremurile în care oamenii puteau să se
apropie fără teamă, lucrul în fața ecranului pentru a da naștere versurile reprezenta o adevărată comoară
a copilăriei. Poeziile scrise atunci, ajustate apoi de oameni primitori șu cu dorință de ameliorare, rămân
atât de importante în dezvoltarea încrederii atât de necesare pentru ceea ca va fi urmat. Așadar,
experiența de colaborare artistică din cadrul evenimentului internațional ce plănuia să aducă sporirea
aportului tinerilor în ce privea apropierea de natură, a reprezentat un moment în care pasiunea plecată
întâmplător își vedea un rod care a depășit simpla încântare personală. Ajutorul și încurajările primite în
urmă cu mulți ani m-au sprijinit în a trece noi obstacole în planul personal al pregătirii; fie ea pe planul
școlar ori pe cel completamente creativ.

167
Prezentarea Festivalului de Literatură pentru Copii şi Tineret-Buşteni
“Apollon Junior” Piesă de teatru

Interpretă a cântecului popular

168
SEMNIFICAŢIA UNUI MOMENT

Ștefan Moței
- masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxa,
Sibiu

De multe ori semnificația unui moment se apreciază mai bine după ceva timp ce acesta trece. Cel
puțin așa se spune, dar experiența pe care am trăit-o la Bușteni, mai exact la Festivalul de Creație
Literară pentru Copii și Tineret"CEZAR PETRESCU", ediția a VI-a. Asta se întâmpla în anul 2015,
deci sunt aproape șase ani de atunci.
Din experiență, dar și din convingeri, în drumul pe care ți-l propui, divinitatea călăuzește pașii
călătorului. Astfel, la fel ca în povestea lui Harap-Alb, apar oameni care te însoțesc pe acest drum, îți
dau sfaturi și în momentele în care nu te mai țin picioarele, îți spun să nu te oprești, să nu renunți. O
astfel de împrejurare a fost și cazul meu în acea perioadă. Am ajuns să particip la acest concurs la
încurajările doamnei educatoare care a continuat și continuă să mă susțină. Având astfel de preocupări
literare, mi-a spus că e o șansă bună, așa că am mers.
Pregătisem, nu mai știu exact, dar cred că două lucrări pentru concurs. Acolo am întâlnit o
mulțime de oameni valoroși, iar cu unii dintre ei încă mai păstrez legătura, fapt care nu face altceva
decât să mă onoreze.
Pe o zi călduroasă de mai, la poalele Bucegilor în frumosul oraș prahovean, urma să aibă loc una
dintre cele mai frumoase experiențe.Am avut emoții. Acest lucru se poate vedea și pe niște înregistrări,
dacă mai sunt și azi pe net. Le-am citit și juriul m-a notat atunci.După, spre seară, am ieșit cu scriitorii
pe străzile stațiunii Bușteni unde am discutat, am glumit și m-au încurajat să perseverez în lumea
cuvintelor. A doua zi a fost una de neuitat pentru mine. Pe diploma premiului întâi era scris un nume
care, ei bine, am și astăzi această diplomă și de fiecare dată îmi aduce un surâs și o ușoară melancolie.
Tot atunci am dat primul meu interviu, la radio, însă nu mai știu din păcate exact care. Îmi amintesc că
era o reporteriță, o domnișoară foarte amabilă și bine pregătită.
Bucuria de atunci are consecințe până azi. Cuvintele de atunci pe care mi le-au adresat încă
lucrează, iar din acest motiv, precum și din frumusețea oamenilor pe care i-am întâlnit, în anul 2019 s-a
născut cea de a treia carte de poezii al cărei autor este cel care scrie aceste rânduri. Volumul se numește
”Pe Nadir” și are o mică prefață în care părintele Constantin Necula de la Sibiu a binevoit să
încondeieze câteva cuvinte despre acesta.
Doresc să închei aceste rânduri cu un îndemn. Iubiți frumosul! Frumosul înseamnă unitate,
respect, prietenie, deschidere, credință. Iubiți ceea ce este cu adevărat valoros, pentru că ”lucrurile
pentru care nu se merită să mori sunt lucrurile pentru care nu se merită să trăiești”.

169
170
Victor Gh Stan - mesaj pentru Ştefan
Succes, Ştefan! Ma bucur de reuşita-ţi şi în domeniul literaturii. La o ediţie a Festivalului Naţional de
Literatură pentru Copii şi Tineret ,,Cezar Petrescu" - Buşteni, ai luat Premiul I. Regret că nu pot să fiu
alături de tine, la Sibiu. Suprapunere de acţiuni literare. Doamne ajută!

Petre Crăciun
23 May 2015 ·

Ștefan Moței, locul I la secțiunea Cezar Petrescu, recită din creația sa (Festivalul de literatura pentru copii Cezar Petrescu, Busteni 2015)
Video de Petre Crăciun
http://www.literaturacopii.ro/.../%C8%98tefan-mo%C8.../2410

— with

Ștefan Moței

171
V. PROFESORI DEVOTAŢI, PROFESORI IMPLICAŢI
MODELE DE DASCĂLI, ŞLEFUITORI DE SUFLETE CANDIDE

MOMENTE DE MARE ÎNĂLŢARE CULTURALĂ, STIINŢIFICĂ ŞI SPIRITUALĂ


PRILEJUITE DE ACTIVITĂŢILE DIN CADRUL PROIECTULUI
„ARMONIA NATURII”

prof. înv. primar Daniela Dogaru


Colegiul Ion Kalinderu, Şcoala Gimnazială”Regina Elisabeta”
Buşteni-România

Am cunoscut-o pe Iulia la câţiva ani după transferul meu la Şcoala Gimnazială Poiana
Ţapului, dar am aflat mai multe despre ea după ce Şcoala Sanatorială Buşteni a devenit structură a
Colegiului Ion Kalinderu.
M-a impresionat energia ei, iniţiativa, dorinţa de a pune ,,pe picioare’’ noi şi noi proiecte şi
activităţi menite să inspire, să educe, să pună în legătura elevi şi profesori, oameni din diverse
colţuri ale ţării şi lumii!
Cu timpul am descoperit lumea minunată pe care o creează peste tot pe unde trece, urmele
adânci, dar blânde pe care le lasă în inimi şi suflete, rezultatele acţiunilor pe care le demarează cu
priceperea şi imaginaţia unui vrăjitor, un vrăjitor pentru suflete!
Pe lângă activităţi organizate chiar la Şcoala Sanatorială, alături de colegii de catedră, pentru
copiii din Sanatoriu, Iulia s-a implicat în activităţi multiple în cadrul Proiectului Armonia Naturii al
cărui iniţiator şi coordonator este, dar şi în activităţile desfăşurate în cadrul Festivalului de Creaţie
Literară pentru Copii şi Tineret ,,Cezar Petrescu’’ Buşteni.
...am avut ocazia să colaborez cu Iulia de foarte multe ori, lucru pentru care îi mulţumesc
pentru că, având-o în preajmă cu atâta forţă şi iniţiativă, am învăţat că poţi aduce lumină în suflete
doar dacă eşti LUMINĂ!
Am participat cu multă bucurie la întâlnirile organizate în cadrul Proiectului Armonia Naturii,
dar şi la întâlnirile cu scriitorii din zilele Festivalului de Creaţie Literară pentru copii şi tineret
,,Cezar Petrescu’’ Buşteni.
Alături de elevii din promoţia 2014-2019 am participat cu desene şi alte lucrări la expoziţiile
organizate la Centrul De Vizitare "Alexandru Beldie" al Parcului Natural Bucegi, cu creaţii literare la

172
Festivalul de creaţie literară ,, Cezar Petrescu’’, cu piese de teatru şi melodii interpretate de copii
talentaţi . Au fost zile magice în care ne-am bucurat de multe zâmbete şi satisfacţii, toate
transformate acum în amintiri dragi pe care le-am închis în sipetul sufletelor, ca pe nişte daruri
preţioase…

173
COLLABORATION WITH STE(A)M PROJECT
THE HARMONY OF NATURE AND IN THE PANDEMIC

Darshan Baweja-Yamunanagar-India
Government Model S S S school Yamunanagar,
Haryana State of India.

I am a science teacher with 27 years experience of teaching Science and mathematics.


During the pandemic, our challenges were very high because the children were not coming to school.
Teaching them science and mathematics was a big challenge. We taught them through smart
phones.
Not all student families had more than one smartphone. The parents of students would give him
smart phones in the morning early and in evening after returning from work to do their homework,
watching video of lessons and join webinars. So early in the morning and late in the evening we had to
connect them with ourselves.
In the lock-down period, students were given textbooks at their homes by me and my colleagues.
During the lock-down, mid-day meal food grains was delivered to the students' house.
During lock down, the students did their homework at home and online. I went to all of them for
homework checking.
During the lock down, various online competitions were organized for the students so that they do
not get bored at home.
During lock down, videos of study material were made for students and made available to
students.
Various skill development works such as making face masks, drawing/paint pebbles, painting and
making of awareness posters, writing of messages in public interest and various national and
international days were celebrated.
Online webinars of Science Activities were organized.
Online webinars of Science Activities were organized.
During the pandemic days, a house hold survey was conducted by me and informed the facts to
government so that these families could be helped.
The winning students of various events were awarded on the national festival 'Independence Day' to
encourage them.
For teachers and students of different states of the country

174
On that days online classes for low / zero cost science activities was conducted by me. Through
social media and science club, the children got involved in many national and international competitions
by me.
Photos galleries- https://photos.google.com/album/AF1QipNC-i8-ZSjcIPbfLtay7IhOwePxMRuKqBUXsIcR

175
teacher principal,
GRACE NORONHA- India

“He that loves trees loves others beside himself'-Thomas Fuller”

To sensitize students on the need to nurture nature and transform them as nature lovers, project
Harmony of Nature was undertaken. This project was initiated by Prof. Iuliana Ciubuc from Romania.
In connection with this collaborative project, the concept of Terrace Garden was introduced to the
students. Various vegetables like brinjal, bottle gourd, gherkins, cucumber, long beans, mint, brahmi
leaves and fruit bearing saplings like Chikoo, pomegranate, berries, all season mango, orange, grapes
fig, bush pepper, sweet lemon, star fruit and the like were planted and awareness on the nutrition value
as well as its care was given. Students were assigned a sapling each and also the responsibility to
nurture it. A space was created for the Gonzaga forest and various saplings of Renja trees from the
Western ghats were planted. Students also took an oath by singing a song to protect and nurture
nature. Under the able leadership and guidance of our Principal, Ms Grace Noronha this project was a
huge success as we not only spread awareness but also sensitized these young minds to be harmonious
with nature.

176
177
178
DESPRE „ARMONIA NATURII”,
LA CEAS ANIVERSAR
Rodica Radulescu
Colegiul Mihail Cantacuzino
Sinaia, România

„Armonia naturii” – un proiect foarte drag mie, apărut acum 11 ani, cu oameni frumoși, cu suflet
mare care au hotărât și simțit să se dedice unei cauze comune: să unească plăcutul cu utilul, să dăruiască
și să împărtășescă din experiența lor, să promoveze talentele elevilor, să se bucure de rezultatele muncii
lor și să creeze legături umane pentru a face schimb de bune practici.

Am crezut în acest proiect de când eram director la Școala Gimnazială „Principesa Maria” din
Sinaia și am semnat de îndată protocolul de colaborare pe care Iuliana Ciubuc mi l-a propus. Nu am pus
la îndoială calitatea acestuia, el venind din partea unei persoane care era garantul implementării sale.
Reușita lui depindea de oamenii care urmau să îi dea viață, inițial prin faptul că ei credeau în el, ulterior
prin munca depusă cu dragoste și mult suflet.

Am început cu desene ale elevilor care se regăseau în expozițiile prezentate cu ocazia


desfășurării activităților, a poeziilor elevilor publicate în volume lansate cu dragoste, în articolele
redactate de colegii mei dascăli, în jurizarea lucrărilor elevilor pentru a-i recompensa și motiva pe cei
mai buni.

În timp, proiectul s-a extins cu participări și organizări de evenimente la nivel județean, național
și, chiar mondial, în prezent. Îmi amintesc de spectacolele minunate ale copiilor veniți de pretutindeni
pentru a oferi din talentele lor artistice și a ne bucura inima și sufletul. Nu pot să uit de teancul de
diplome oferite cu multă recunoștință celor mai valoroși, care au ales să dea suflet și vechime acestui
proiect.

179
„Armonia naturii” - o simbioză a simțurilor, trăirilor, aspirațiilor apărute din nevoia de a dărui,
oferi, împărtăși din ceea ce are mai bun fiecare. Nu se putea ajuge aici fără mărinimia, bunătatea și truda
Iulianei Ciubuc, cea care ne-a invitat de fiecare dată să-i fim alături cu idei, sprijin moral, ajutor și
credința în a merge mai departe, ori de câte ori spunea că vrea să renunțe.

Îți mulțumim, Iuliana, pentru faptul că ai dat viață și rost unui gând al tău, devenit realitate,
pentru implicare și reușită! Ție îți datorăm toate acestea, pentru că ai crezut în acest proiect și ai știut să
mergi mai departe!

180
Rodica Rădulescu, profesor de limba franceză și director adjunct la Colegiul „Mihail

Cantacuzino” din Sinaia-România

181
ANIVERSARE - 11 EDIȚII ALE PROIECTULUI
ARMONIA NATURII

Prof. Ciobanu doina


Liceul Alexandru cel bun
Botoșani

Proiectul ARMONIA NATURII a fost lansat în anul școlar 2009-2010, consacrând anul 2010 ca
Anul Internațional al Biodoversității. Am fost invitată să particip la prima ediție a acestui proiect de către
doamna profesor IULIANA CIUBUC, pe care o cunoșteam de la portalul profesorului român,
www.didactic.ro.
Alături de elevii mei, am participat cu drag la toate edițiile acestui proiect, creat pentru elevii și
profesorii din toată țara și apoi și din alte țări, pentru a aduce împreună pe iubitorii de natură, de frumos,
creatorii unei generații și a unei societăți care are ca scop dezvoltarea durabilă a Planetei.

Coperta ediției I a proiectului Prima diplomă obținută la Proiectul


ARMONIA NATURII ARMONIA NATURII

182
Din anul școlar 2010-2011 Proiectul ARMONIA NATURII face parte din proiectele eTwinning.
Ediția I – 2009-2010 - Anul Internațional al Biodiversității 2010
Ediția a IIa- 2010-2011- Anul Internațional al Voluntariatului 2011
Ediția a IIIa- 2011-2012- European Year of Solidarity between Generation an Active Ageing 2012
Ediția a IVa – 2012-2013- European Year of Citizens 2013
Ediția a Va- 2013-2014 - International Year of the Family 2014
Ediția a VIa- 2014-2015 – International Year of Light 2015
Ediția a VIIa- 2015-2016 - Dedicated to the European Day of Natural Parks 2016
Ediția a VIIIa- 2016-2017 – International Year of Sustainable Tourism for Development 2017
Ediția a IXa- 2017-2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural și Centenarul Marii Uniri 2018
Ediția a Xa – 2018-2019 – International Year of the Periodic Table of Chemical 2019
Ediția a XIa – 2019-2020 – Anul Internațional al Sănătății Plantelor 2020
Editia a XIIa-2022-2021- Anul International al Fructelor si Legumelor-202

Prin aplicarea la proiecte eTwinning, proiectul ARMONIA NATURII a oferit elevilor de la


Liceul Alexandru cel Bun din Botoșani noi perspective:
– comunicarea cu colegi din alte școli din țară sau din alte țări, cu precizarea că această
comunicare nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care se urmăresc obiective educaționale;
– lucrul în echipe (organizate la nivelul clasei, al școlii sau între școli);
– implicarea elevilor în decizii – de exemplu, alegerea temei proiectului, a modului de
desfășurare, a modului de valorificare a produselor, stabilirea calendarului;
– utilizarea TIC – instrumente interesante pentru elevi, care au impact și asupra mediului de
învățare (mai puțin formal), și asupra relației profesor-elev sau varietății sarcinilor de lucru;
– comunicarea în limbi străine – parteneriatele eTwinning oferă ocazia exersării competențelor
de comunicare într-o limbă străină;
– aplicarea cunoștințelor dobândite la diferite discipline – rezolvarea unei probleme a comunității
școlare sau locale;
– asumarea de responsabilități deoarece implicarea în decizii determină creșterea
responsabilității;
– împărtășirea cunoașterii cu ceilalți colegi – eTwinning este o comunitate în care elevii și
profesorii învață împreună.

Vizită la Lacul Mihai Eminescu Ipotești 2011 Activitate la Sindicatul Pensionarilor 2012

183
eTwinning este o comunitate de învățare, la care am aderat pentru a contribui în diferite moduri:
s-au postat anunțuri, s-au inițiat parteneriate, am împărtășit din experiența noastră.
Schimbul de experiență, de idei, de cunoaștere, în ansamblu, reprezintă un element central într-o
comunitate profesională precum eTwinning. În acest context, fiecare dintre noi este nu doar receptor, ci
și transmițător de informație.

Metoda cubului aplicată transdisciplinar 2013 Activitate Energia Verde 2015

Instrumentele online care au fost folosite în derularea și promovarea proiectelor eTwinning au


fost:
– prezentările (Power Point, Prezi, Padlet);
– instrumente de tip videoconferințe (Chat, Skype, Google Meet, sondaje, webinar);
– instrumente Mindmapping;
– website-uri, bloguri, rețelele sociale;
– filmări video postate pe YouTube.

Prezentări PPT–activități pentru mediu 2016 Activitatea Sacoșa bio salvează mediul 2017

184
Activitățile din proiect au fost derulate în cooperare, în echipă. Primul nivel al colaborării a fost
cel al activităților de schimb de informaţii, de simple postări de fotografii sau prezentări Powerpoint ale
şcolii, localităţii sau ale unor teme.
Echipa parteneră a oferit feedback, prin comentarii sau reacții la postări, discuții pe forum,
sesiuni de chat. S-au realizat chestionare, videoconferințe sau concursuri care au motivat și au dinamizat
aceste activități de cunoaștere reciprocă.

Activitate în cinstea eroilor neamului 2018

Proiectul eTwinning ARMONIA NATURII încurajează performanţa, nu şi competiţia.


Competiţia este doar cu noi înşine, pentru a ne perfecţiona propriile competenţe, cunoştinţe şi atitudini.
Mulțumesc colegei și prietenei mele, doamna profesor IULIANA CIUBUC, pentru dăruirea și
consecvența privind organizarea și desfășurarea celor 11 ediții ale proiectului.

185
UN PROIECT INTERNAŢIONAL DE MARE SUCCES

Simona Mirăuţi,
Şcoala Gimnazială Ipoteşti,
jud. SV. România

Proiectul „The Harmony of Nature” ne-a oferit posibilitatea de a implica elevii în realizarea
unor activități inovative și creative. Experimentele desfășurate în cadrul acestui proiect dându-le
posibilitatea elevilor de a realiza observații, de a prelucra date și de a compara rezultatele obținute cu
alte școli.
Prin intermediul acestui proiect elevii școlilor implicate au avut posibilitatea de a se afirma și de
a deveni mici cercetători . Lucrul acesta a dus la creșterea prestigiului școlilor implicate în proiect.

Școala noastră s-a implicat activ prin înființarea unui Club de Științe „Învață să descoperi!”.
Activitățile acestui club de științe au fost îmbănătățite datorită schimbului de experiență ce l-am avut cu
alte școli din cadrul proiectului. Inspirați fiind de activitățile din cadrul acestui proiect am reușit să
realizăm Ghidul Micului Explorator în Științele Naturii”.

Totodată elevii care dețin aptitudini de creație plastică au avut posibilitatea de a participa cu
lucrări în cadrul expoziției internaționale, iar elevii cu talent literar au realizat creații în versuri sau în
proză și au participat la concursul național „Copiii și biosfera”. Lucrările elevilor participante la concurs
au fost publicate în reviste de prestigiu cu ISSN si volume cu creaţii ale elevilor cu ISBN.

Am avut posibilitatea să ne remarcăm și în cadrul simpozionului organizat în cadrul proictului.


Activitățile proiectului ne-au dat posibilitatea de a putea fi integrate în lecții, la toate disciplinele.

Elevii școlilor participante s-au implicat activ în cadrul activităților de cercetare și am împărtășit
rezultatele cu colegii de proiect prin mail, facebook, portalul eTwinning, videoconferinţe online.

186
Prin intermediul proiectului elevii școlilor implicate și-au îmbunătățit competențele lingvistice
de comunicare în engleză, precum și utilizarea tehnologiei TIC. Am învățat metode și tehnici noi de
utilizare a calculatorului și al utilizării multor programe.

Colaborarea dintre școlile partenere din cadrul proiectului a reprezentat pentru școala noastră un
real schimb de experiență. Prin intermediul studiilor, cercetărilor și aplicațiilor, experimentelor, a
creațiilor literare, plastice, științifice elevii s-au simțit apreciați, au căpătat mai multă încredre în forțele
proprii, s-au simțit încurajați și apreciați atât la nivel național cât și internațional. Schimburile de
experiență cu școlile partenere s-au realizat prin contul grupului realizat pe facebook, platforma
eTwinning, mail, etc.

Pentru elevii școlii noastre, această colaborare cu școli din întreaga lume reprezintă o imensă
bucurie, deoarece ne-a dat posibilitatea de a ne afirma și de a ne face cunoscuți la nivel național și
internațional. Implicarea elevilor în cadrul acestui proiect a dus la creșterea progresului școlar al elevilor
implicați.

Proiectul ne-a dat posibilitatea implicării și a elevilor ce provin din familii monoparentale, a
elevilor cu CES, din medii dezavantajate ceea ce a dus la creșterea nivelului stimei de sine a acestora.

Instrumentele și aplicațiile TIC pe care le-au utilizat pentru a atinge obiectivele din proiect ne-au
ajutat să dobândim noi competențe.

Prin implicarea elevilor în studii, spectacole, concursuri am reușit să realizăm în permanență


schimburi de experiență și de idei cu elevii și profesorii din școlile partenere. Proiectul The Harmony of
Nature este agreat de către elevii școlii noastre datorită caracterului experimental, interdisciplinar,
creativ și interactiv ce ne-a dat posibilitatea de a ne afirma, de a dobândi noi competențe, putând aborda
lecții inter și transdisciplinare cu integrare in curriculum.

Doamna profesor coordinator al proiectului ,Iuliana Ciubuc, este un coordonator deosebit,


dedicat, implicat în numeroase activități. Activitatea dumneaei se caracterizează prin dăruire față de
profesori și elevi, creativitate, profesionalism, răbdare, pasiune, devotament și pricepere. Activitățile
coordonate sunt interesante și innovative si stranesc curiozitatea, atat a profesorilor coordonatori, cat si a
elevilor. Este mereu în slujba elevului și al profesorilor, este un om cu deschidere spre lucruri noi și
reprezintă o adevărată sursă de inspirație, un model.

187
Doamna profesoară s-a implicat activ în coordonarea proiectului dovedind astfel disponibilitate
și dorință de perfecționare.
Prin activitățile pe care le propune în fiecare an în cadrul proiectului doamna profesoară
accentuează latura aplicativă și practică a procesului de învățământ, cu mutarea accentului de la
predarea conținutului spre învăţare şi spre individualizarea învăţării (learning by doing). Utilizează cele
mai noi metode de aplicare a tehnologiei.
Doamna profesoară fondator s-a implicat activ și în desfășurarea de activități online, dovedind că
este creativă și activă şi în spațiul virtual.
Prin jocurile de rol și scenetele compuse a demonstrat talentul creativ și inovativ pe care elevii le-au
interpretat cu multa placere si talent si din care elevii au invatat mai mult si mai usor. Imbinarea dintre
stiinte, arte plastice si teatru , prin temele propuse proiectul reprezinta un atuu, care a facut din proiect
un brand.

188
189
UN PROIECT CU VECHIME MARE
ŞI ARMONIE FĂRĂ HOTARE

Liliana Picu,
Şcoala Gimnazială Malovăţ,
MH-România

În anul 2010, proiectul internațional eTwinning „The Harmony of Nature”, realizat de doamna
profesoară Iuliana Ciubuc, mi-a atras atenția. Era un proiect educațional intercultural, care oferea
posibilitatea cadrelor didactice și elevilor să-și dezvolte noi abilități în procesul de învățare.
Doamna profesoară Iuliana Ciubuc, un om cu o pregătire științifică și educativă deosebite, mi-a
făcut invitația să-mi înscriu elevii la realizarea activităților prevăzute în proiect. De atunci și până în
prezent, când se desfășoară a treisprezecea ediție, elevii mei au participat la activități diverse și au
obținut numeroase premii. Au participat la activități ecologice, de colectare selectivă a deșeurilor, de
plantare a copacilor în curtea școlii noastre, de voluntariat și solidaritate între generații. Ei s-au
documentat, au descris, au desenat plante și animale care trăiesc în zonele lor geografice, conștienți de
necesitatea păstrării sănătății mediului înconjurător. Astfel, am realizat expoziții în școală cu lucrările
copiilor, activități gospodărești, acțiuni caritabile, scenete, dezbateri și excursii.
Acest proiect cross-curricular ne-a dezvoltat tuturor abilitățile lingvistice, pentru că ne-a
determinat să folosim limba franceză și engleză ca mijloc de comunicare și colaborare între școli, având
în vedere faptul că au participat la activități numeroase cadre didactice și elevi din toată lumea.
Consider că prin acest proiect atât de bine structurat, doamna profesoară Ciubuc Iuliana a reușit
să-i ajute pe elevi din țări diferite să-și transpună cunoștințele acumulate în viața reală. Scopurile
proiectului au fost astfel atinse: implicarea copiilor, cadrelor didactice, părinților și chiar a partenerilor în
viața comunității și promovarea exemplelor de bune practici privind toleranța cu semenii lor, respectul
și acceptatea diversității. Atașez acestei prezentări câteva imagini de la diverse activități desfășurate în
cadrul proiectului.

190
191
192
193
194
195
GÂNDURI, AMINTIRI ŞI POEZIE...

Prof. Călin Ionela


Şcoala Gimnazială "Ion Preotu"
Troianul, Teleorman

Vă transmit impresiile mele , mulţumirile şi imensa preţuire pentru dumneavoastră,

doamna Ciubuc Iuliana, "profesoara cunoscută pe toate continentele lumii"!

Proiectul eTwinning "The Harmony of Nature" a reprezentat pentru mine şi elevii Şcolii
Gimnaziale " Ion Preotu" Troianul, din judeţul Teleorman, o adevărată provocare, dar şi o experienţă
deosebită cu multe amintiri plăcute care, cu siguranţă, ne vor motiva pe viitor în derularea altor proiecte.
Consider că parteneriatele şcolare au un rol esenţial în dezvoltarea competenţelor elevilor, de pildă, ele
contribuie la dezvoltarea competenţelor lingvistice, facilitatea de comunicare cu partenerii proiectului,
,încrederea şi stima de sine au crescut ca urmare a participării elevilor la diferite activităţi literare care
le-a pus în valoare abilităţile de comunicare, creşterea intereselui elevilor pentru studierea limbii şi
literaturii române, îmbunătătirea relaţiilor inter-colegiale, ca urmare a lucrului în echipă. De asemenea,
prin intermediul proiectului elevii au avut deosebita ocazie de a participa la Festivalul de literatura
pentru copii şi tineret organizat de Uniunea Scriitorilor din Romănia, care s-a desfăşurat la Buşteni,
exprimând în creaţiile lor cele mai frumoase gânduri, sentimente, impresii, talentul creativ fiind un dar
divin ,dar şi rezultatul interesului elevilor pentru lectură. Proiectul eTwinning "The Harmony of Nature"
mi-a oferit oportunitatea de a paticipa ca evaluator al lucrărilor literare pe care elevii le-au realizat,
activităţile proiectului punând în valoare competenţe de comunicare, dar şi o buna ocazie de a împărtăşi
impresii şi trăiri copilăreşti. Proiectul ne-a oferit mai multe momente deosebite care vor rămâne amintiri
de neuitat în jurnalul vieţii noastre. Aşadar, proiectul eTwinning "The Harmony of Nature" este un

196
proiect de succes care ne-a daruit cele mai frumoase momente, determinându-i pe elevi să gândească
liber şi creativ. Rezultatele noastre, obţinute în cadrul proiectului, vorbesc prin intermediul diplomelor
cu care şcoala noastra se mândreşte. Ii mulţumim doamnei Ciubuc Iuliana, "profesoara cunoscută pe
toate continentele lumii", omul şi profesionistul desăvârşit, fondatorul acestui proiect, pentru toate
ocaziile şi momentele unice pe care ni le-a dăruit în cadrul proiectului eTwinning "The Harmony of
Nature"

197
CU MULT DRAG!

Cristina Lavinia Bălan – Colegiul Ion Kalinderu,


Şcoala Gimnazială Sanatorială,
Buşteni-România

Cu mult drag privesc la copiii mei cum lucrează oră de oră, la română, matematică, AVAP sau
oricare altă materie. Ochii lor mici au rămas singurii pe care pot să-i privesc, zâmbetul fiindu-le ascuns
în spatele unor măști triste. Sunt fericită că Dumnezeu m-a înzestrat cu această dăruire de a modela
mințile îngerașilor din fața mea!

Elevii stau aplecați asupra cartoanelor albe și colorează cu atenție folosind culorile cerate. Azi
lucrăm ,,Monotopia – PASTEL”. Mă plimb printre băncile lor, iar gândul îmi ,,fuge” undeva
departe...Cum am ajuns aici? Cine mi-a fost alături? Cine m-a îndrumat? Cine m-a făcut să-mi depășesc
limitele? Un nume..., dar un nume scris cu litere de aur: doamna profesor Ciubuc Iuliana. Da, un om cu
superputeri, cea mai blândă persoană pe care am cunoscut-o, altruismul dumneaei este incomparabil,
puterea dumneaei de muncă este inepuizabilă.

Dorința doamnei Ciubuc de a ne integra în diferite activități, a dus la dezvoltarea proiectului


,,Armonia Naturii”, un proiect cu care am crescut, un proiect care ne-a deschis noi orizonturi, un
proiect care ne-a purtat peste mări, țări și oceane. ,,Armonia Naturii” a însemnat literatură, pictură,
muzică, științe, un proiect care a abordat toate valențele transdisciplinare ale educației.

Atașez acestiu articol, cu mari emoții și cu mult drag, o compunere realizată de una dintre
elevele mele dragi: Akbar Samira ( cls. a III-a)

Nu ești singur, codrule!

Văzând tristețea codrului la plecarea păsărilor călătoare, celelalte păsări care rămân peste iarnă
și viețuitoarele pădurii s-au strâns la porțile sale. Ele doresc să-l încurajeze și să-l convingă că nu este
singur, că este util și prețios pentru ei toți.

198
Ciocănitoarea, o pasăre mică, a decis să bată la ușa lui în fiecare zi. Codrul se va simți mai bine
dacă va face asta ciocănitoarea. Pasărea l-a vizitat zilnic și l-a înveselit.

Pițigoii, mai mari decât vrăbiuțele, au plănuit să îi cânte pădurii sub ferestre. Păsările i-au cântat
frumos, iar codrul nu s-a mai simțit singur de când îi avea pe ei.

Iepurașii s-au gândit și ei să iasă din adăposturi, să se joace și să îi aducă bucurie codrului, iar
acesta și-a uitat supărările...

Asta înseamnă să fie ARMONIE ÎN NATURĂ!

199
200
PROIECTE DE SUCCES
- Proiectul eTwinning ” The Harmony of Nature”-
exemple de bune practici

Profesor, Pădure Camelia


Școala Gimnazială ”Nestor Urechia”
Bușteni

eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între
instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa.Ulterior, scopurile acţiunii s-au consolidat,
platforma etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind acum peste 350000 de
cadre didactice. Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela