Sunteți pe pagina 1din 18

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

1. Instituția de învățământ: Liceul Tehnologic Corbu.


2. Denumirea operatorului economic/instituției publice partenere: Ocolul Silvic Tulgheș,
Direcția Silvică Harghita
3. Titlul CDL: ”Organizarea și desfășurarea activităților muncitorului silvic”
4. Tipul CDL-ului: Aprofundarea rezultatelor învățării suplimentare care răspund nevoilor
instituției publice partenere.
5. Profilul/ Domeniul de pregătire profesională: Silvicultură.
6. Calificarea profesională: Pădurar.
7. Clasa: a X-a..
8. Număr de ore: 270.
9. Autorii:
 Unitatea de învățământ:Liceul Tehnologic Corbu, Prof. Ing. Hângan Ilie.
 Operatorii economici: Ocolul Silvic Tulgheș, Ing. Șef de Ocol Marc Paul.
1. Notă de prezentare:
 Denumirea calificării: Pădurar.
 Nivelul de pregătire: Învățământ profesional.
 Numărul de ore alocate modulului: 270.
 Scopul modulului CDL:

Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ, denumit “Organizarea și


desfășurarea activităților muncitorului silvic” face parte din cultura de specialitate aferentă
domeniului de pregătire de bază Silvicultură, clasa a X -a , învățământ profesional , filiera
tehnologică şi are alocat un număr de 270 de ore din care :

 270 ore – instruire practică astfel :9 săpt. x 5 zile x 6 ore/ zi= 270 ore pe an
Această ofertă curriculară, asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită
formarea în totalitate a competenţelor tehnice de specialitate descrise în Standardele de pregătire
profesională. Curriculum-ul în dezvoltare locală a fost elaborat pe baza rezulatatelor învățării din
modulele :
3
 “Regenerarea arboretelor”
 “Măsurarea și exploatarea lemnului”

Scopul modulului este de a da posibilitatea elevilor să dobândească și să dezvolte


deprinderi practice specifice domeniului de activitate, astfel încât la finalizarea modulului sa fie
capabili :

- Să urmarească comportamentul lucrătorilor din diferite compartimente;


-Să identifice problemele de organizare din compartimentele urmărite;
- Să alcătuiască un plan de rezolvare a unei probleme simple;
- Să rezolve o problema reală într-un loc de muncă tipic domeniului;
-Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor;
 Rolul CDL-ului în pregătirea de specialitate a elevului și argumentarea
parcurgerii sale în anul de studiu :
Această ofertă curriculară, asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită, în
contextul tehnologic oferit de agenţii economici locali, formarea în totalitate a competenţelor
tehnice de specialitate descrise în Standardele de pregătire profesională. Curriculum-ul în
dezvoltare locală a fost elaborat pe baza competenţelor cheie din unităţile de competenţe cheie:
 „ Regenerarea arboretelor;
 Măsurarea și exploatarea lemnului.
Rolul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din
profesori, agenţi economici şi colegi.), dobândind compenţele necesare, specificate în scopul
modulului numit:” Organizarea și desfășurarea activităților muncitorului silvic”
Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi
la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora, să lucreze cu resurse reale, cu parteneri reali,
realizând în felul acesta deprinderi de organizare și coordonare în desfășurarea activităților
specific semințelor forestiere, lucrărilor din pepinierele forestiere și lucrărilor de măsurare și
exploatare a lemnuului.4
Parcurgerea conținuturilor modulului” Organizarea și desfășurarea activităților
muncitorului silvic” și adecvarea strategiilor didactice vor viza și dezvoltarea competențelor
pentru “ Igiena și securitatea muncii”.

4
 Situațiile de învățare care răspund nevoilor de formare identificate împreună
cu operatorul economic /instituția publica parteneră a unității de învățământ:
 Problematizarea; Studiul de caz; Situații practice specifice activităților silvice.

- Lucrări practice de identificare a caracteristicilor structurii orizontale,verticale și


calitative a arboretelor;
- Lucrări practice de recoltare, colectare, prelucrare și păstrare a semințelor forestiere;
- Lucrări practice de înființare și întreținere a culturilor în pepiniere forestiere;
- Lucrări practice de pregătire a terenului și a solului în vederea împăduririi;
- Lucrări practice de împădurire prin plantare prin stabilirea de:procedee de plantare, epoci
de plantare,scheme și dispozitive de plantare,adâncimea deplantare,mijloace folosite la
plantare);
- Lucrări practice de întreținere a culturilor forestiere instalate artificial și a regenerărilor
naturale(întreținere a solului, descopleșire, revizuirea culturilor, receparea puieților,
completarea culturilor, mijloace utilizate);
- Lucrări practice de îngrijire și conducere a arboretelor (degajări,depresaj, curățiri,
rărituri, lucrări de îngrijire cu caracter special);
- Lucrări practice de cubare a lemnului prin efectuarea lucrărilor de: determinare a
lungimii arborilor doborâți, determinare a grosimii arborilor doborâți și pe picior,
determinare a înălțimii arborilor, determinare a volumului masei lemnoase
- Activități de identificare a dăunătorilor pădurilor: biotici și abiotici;
- Exerciții aplicative de legi, ordine,norme, normative, instrucțiuni silvice, Codul silvic.
- Aplicarea permanentă a normelor de SSM specifice activităților din silvicultură.

 Scurtă descriere a nevoilor de formare cărora le răspunde Cdl-ul și a


rezultatelor învățării suplimentare și/sau aprofundate /extinse propuse a fi
dobândite , precum și lista unităților de rezultate ale învățării din SPP vizate
cărora le sunt integrate rezultate ale învățării propuse spre aprofundare/
extindere:

Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a
elevilor la cerinţele pietei muncii locale şi judeţene. Proiectarea şi evaluarea curriculumului în
dezvoltare locală implică angajarea partenerilor sociali în procesul de identificare a competenţelor
specifice pieţei forţei de muncă locale şi a situaţiilor de invăţare oferite elevilor.
Aceste situații de învățare sunt reprezentate prin unitățile de învățare:
5
 „ Regenerarea arboretelor”
 “Măsurarea și exploatarea lemnului”

Invăţarea se va realiza la agentul economic sau cu participarea nemijlocită a reprezentanţilor


acestuia, scopul fiind contextualizarea învăţării in funcţie de priorităţile angajatorului stabilite
în comun prin acordul de formare anexat prezentului CDL.

6
2. Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării:

Rezultate ale învățării suplimentare/


Rezultate ale învățării propuse spre aprofundare/extindere
URÎ 2: APLICAREA LUCRĂRILOR DE REGENERARE A ARBORETELOR Conținuturile învățării Situații de
Cunoștințe Abilități Atitudini învățare
2.1.1. Etape de 2.2.1. Identificarea surselor Semințe forestiere
lucru pentru de semințe forestiere 2.3.1. Respectarea cerințelor și  Evaluarea recoltei de semințe forestiere
obținerea 2.2.2. Evaluarea recoltei de sarcinilor de lucru la executarea
semințelor  Recoltarea conurilor, fructelor și
semințe forestiere lucrărilor de regenerarea semințelor provenite de la speciile
forestiere
2.2.3.Recoltarea arboretelor forestiere lemnoase Problematizarea,
conurilor,fructelor și 2.3.2. Asumarea  Procedee de păstrare și depozitare a Studiul de caz la
semințelor provenite de la responsabilității pentru sarcina semințelor forestiere
 Lucrări de pregătire a semințelor fața locului;
speciile forestiere de lucru primită la executarea
lemnoase lucrărilor de regenerare a speciilor forestiere lemnoase pentru Situații practice
semănat
2.2.4. executarea arboretelor specifice
 Procedee de ambalare și transport a
operațiilor de prelucrare a 2.3.3. Asumarea inițiativei în semințelor forestiere activităților
conurilor, fructelor și rezolvarea sarcinii de lucru  Norme de sănătate și securitate a muncii
semințelor speciilor specifice lucrărilor de la lucrările de obținere a semințelor silvice precizate
forestiere lemnoase regenerare a arboretelor forestiere în conținuturile
2.2.5. Aplicarea 2.3.4. Colaborarea cu membrii învățării.
procedeelor de păstrare și echipei de lucru în scopul
depozitare a semințelor îndeplinirii sarcinilor primite la
forestiere , pe diferite lucrările de regenerarea
perioade de timp arboretelor
2.2.6. Aplicarea lucrărilor 2.3.5. Respectarea normelor de
de pregătire a semințelor sănătate și securitate a muncii și
speciilor forestiere de protecție a mediului la
7
lemnoase pentru semănat executarea lucrărilor de
2.2.7. Aplicarea regenerare a arboretelor
procedeelor de ambalare și
transport a semințelor
forestiere
2.2.8. Aplicarea normelor
de sănătate și securitate a
uncii la lucrările de
obținere a semințelor
forestiere
2.1.2. Lucrări de 2.2.9. Aplicarea cerințelor Pepiniere forestiere
obținere a necesare pentru înființarea
 Organizarea suprafeței de teren în
puieților în unei pepiniere forestiere
pepiniera forestieră
pepinierele 2.2.10. Organizarea
forestiere suprafeței de teren în  Lucrări de pregătire a terenului
pepiniera forestieră  Lucrări de pregătire și fertilizare a
2.2.11. Aplicarea lucrărilor solului în pepinieră
de pregătire și fertilizare a  Lucrări de semănare și butășire în câmp,
solului în pepiniere în spații adăpostite și în recipiente
2.2.12. Executarea  Lucrări de repicare a puieților în
lucrărilor de semănare și pepinierele forestiere
butășire în câmp, în spații  Scheme de repicare, butășire și repicare
adăpostite și recipiente  Îngrijirea culturilor în pepiniera
2.2.13. Executarea forestieră
lucrărilor de repicare a  Inventarierea puieților în pepinieră
puieților în pepiniere  Lucrări de scos și sortare a puieților
2.2.14. Aplicarea schemei  Lucrări de depozitare și păstrare a
de semănare, repicare și puieților
butășire  Lucrări de ambalare și transport a
2.2.15. Îngrijirea culturilor puieților
în pepinieră
2.2.16. Efectuarea
inventarierii puieților în

8
pepinieră
2.2.17.Calcularea
dimensiunilor unei piețe de
probă pentru inventarierea
puieților din pepinieră
conform normelor tehnice
2.2.18. Aplicarea lucrărilor
de scos și de sortare a
puieților
2.2.19. Aplicarea lucrărilor
de depozitare și păstrare a
puieților
2.2.20. Aplicarea lucrărilor
de ambalare și transport a
puieților
2.1.3. Lucrări de 2.2.21. Executarea Lucrări de ajutorare a regenerării
ajutorare a lucrărilor de ajutorare a naturale a arboretelor
regenerării regenerării naturale a
naturale arboretelor
2.1.4. 2.2.22. Executarea Lucrări de împădurire
Caracterizarea lucrărilor de pregătire a  Lucrări de pregătire a terenului în vederea
lucrărilor de terenului și solului în împăduririi
împădurire vederea împăduririi  Lucrări de pregătire a solului în vederea
2.2.23.Aplicarea lucrărilor împăduririi
de semănare, butășire și  Împăduriri prin plantare: preocedee de
plantare pe suprafața plantare, epoca de plantare, scheme și
terenului de împădurit dispozitive de plantare , adâncimea de
2.2.24.Aplicarea schemei plantare, mijloace folosite la plantare
și dispozitivului semănare,  Recepția tehnico –financiară: amplasarea
plantare și butășire piețelor de control
2.2.25. Pregătirea lucrării  Controlul anual al împăduririlor
de împădurire pentru  Lucrări de întreținere a culturilor
recepția tehnico-financiară forestiere: lucrări de întreținere a solului,
prin amplasarea piețelor de descopleșirea, revizuirea culturilor, lucrări

9
control de completare a culturilor, rărirea
2.2.26. Calcularea semănăturilor.
dimensiunilor unei piețe de  Mijloace folosite la lucrările de întreținere
probă pentru efectuarea  Norme se sănătate și securitate în muncă
controlului anual al la lucrările de împădurire
împăduririlor  Documentația necesară pentru organizarea
2.2.27. Executarea și aplicarea lucrărilor de împădurire
lucrărilor de întreținere a
culturilor forestiere
2.2.28. Aplicarea normelor
de sănătate și securitate în
muncă la lucrările de
împădurire
2.2.29. Utilizarea
documentației necesare
pentru organizarea și
aplicarea lucrărilor de
împădurire
2.2.30.Utilizarea
vocabularului și a celui de
specialitate la lucrările de
regenerare a arboretelor
2.2.31. Completarea
documentelor de lucru
specifice executării
lucrărilor de regenerare a
arboretelor
2.2.32. Comunicarea
rezultatelor activității
desfășurate la executarea
lucrărilor de regenerare a
arboretelor
2.2.33. Armonizarea
suprafeței de împădurit cu

10
cadrul natural

U.R.Î. APLICAREA LUCRĂRILOR DE EXPLOATARE A PRODUSELOR


LEMNOASE
4.11. Metode de 4.2.1. Măsurarea lungimii Cubarea arborilor doborâți și a arborilor
cubare a arborilor arborilor doborâți cu
pe picior
doborâți și a instrumente specifice 4.3.1. Respectarea cerințelor și
arborilor pe picior 4.2.2. Măsurarea grosimii sarcinilor de lucru la lucrările de  Lungimea arborilor doborâți
arborilor pe picior sau exploatare a produselor  Reguli și instrumente de măsurare a
doborâți, cu instrumente lemnoase arborilor doborâți
specifice 4.3.2. Colaborarea cu membrii  Măsurarea grosimii arborilor
4.2.3. Măsurarea înălțimii echipei de lucru în scopul  Măsurarea înălțimii arborilor
arborilor pe picior cu îndeplinirii sarcinilor primite la  Volumul arborelui doborât
instrumente specifice lucrările de exploatare a  Volumul lemnului așezat în figuri
4.2.4. Calcularea produselor lemnoase
 Volumul lemnului prelucrat
volumului arborelui 4.3.3. Asumarea
 Volumul arborelui pe picior
doborât responsabilității pentru sarcina
4.2.5. calcularea volumului de lucru primită la aplicarea
lemnului așezat în figuri și lucrărilor de exploatare a
prelucrat produselor lemnoase
4.2.6. Calcularea 4.3.5. Respectarea normelor de
volumului arborelui pe protecție a mediului la aplicarea
picior cu tabelele de cubaj lucrărilor de exploatare a
4.1.2. Procesul 4.2.7. Aplicarea lucrărilor produselor lemnoase Procesul tehnologic de exploatare a masei
tehnologic de de doborâre a arborilor 4.3.6. Respectarea normelor de lemnoase
exploatare a masei 4.2.8. Aplicarea lucrărilor securitate și sănătate a muncii la  Procesul tehnologic de recoltarea
lemnoase de fasonare a arborilor executarea lucrărilor de masei lemnoase
doborâți exploatare a produselor  Lucrări pregătitoare
4.2.9. Aplicarea lucrărilor lemnoase doborârii
de colectare a masei  Metode de doborâre
lemnoase  Fasonarea arborilor doborâți
4.2.10. Aplicarea lucrărilor  Dezaninarea arborilor
de curățire a resturilor de  Unelte și mijolace folosite la
exploatare recoltarea lemnului

11
4.2.11. Utilizarea  Norme de SSM la recoltarea
vocabularului comun și de lemnului
specialitate specific  Procesul tehnologic de colectare a
lucrărilor de exploatare a masei lemnoase
masei lemnoase  Adunatul, scosul și
4.2.12. Comunicarea apropiatul masei lemnoase
rezultatelor activității  Mijloace de colectare
profesionale desfășurate la lemnului
lucrările de exploatare a  Prejudicii aduse solului ,
produselor lemnoase semințișului și arborilor
4.2.13. Completarea nemarcați, la exploatare
documentației specifice  Norme de SSM la colectarea
lucrărilor de exploatare a lemnului
produselor lemnoase  Aplicarea lucrărilor de
4.2.14. Aplicarea curățire a resturilor de
normelor de securitate și exploatare
sănătate a muncii la  Procesul tehnologic al lucrărilor din
aplicarea lucrărilor de platforma primară
exploatare a produselor  Dotare, amplasare, mărime,
lemnoase compartimentare, organizare
 Operații specifice în
platforma primară
 Norme de SSM aplicate la
lucrările din platforma
primară

12
 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente,
machete, materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice)
necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul
economic).

Pentru realizarea instruirii prin CDL, la acest modul sunt necesare următoarele
resurse materiale minime:

 Instrumente de lucru: cazma, sapă, plantator, sfoară, țăruși;


 Materiale necesare pentru obținerea semințelor forestiere: seminometre, foarfeci,
cosoare, piepteni, cârlige, scări pentru urcat în arbore;
 Matreiale necesare pentru instalarea și îngrijirea culturilor forestiere: țăruși, sfoară,
scândură de repicat, sapă, săpăligă, greblă, cultivator, instalații de udat, umbrare,
vopsea roșie , foarfeci, aparate de stropit;
 Materiale necesare pentru lucrările de scoatere, sortare, păstrare, ambalare și
transport a puieților: cazma, plug de scos puieți, dispozitiv de sortat, coș de nuiele;
 Instrumente necesare pentru determinarea dimensiunilor arborilor și buștenlor:
ruletă, ruletă forestieră, metru forestier, compas forestier, clupă, clupă înregistratoare
, ruletă dendrometrică, sfoară dendrometrică
 Accesorii pentru recoltarea și colectarea lemnului : topor, cârlig pentru ridicare
buștean, pene pentru despicat, pârghie de doborâre, cutie cu scule forestiere
 Motoferăstrae
3. Sugestii metodologice:

Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ -


”Organizarea și desfășurarea activităților muncitorului silvic” trebuie să fie abordate
într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se
lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ: ” Organizarea și


desfășurarea activităților muncitorului silvic ”are o structură elastică, fiind un modul
aplicativ, el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont de baza materială din
şcoală și a agentului economic.

13
Orele se desfăşoară în ateliere şcoală sau pe suprafața de teren a partenerului de practică,
dotate conform recomandărilor precizate anterior .

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM


ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ - ” : Organizarea și desfășurarea activităților
muncitorului silvic” prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi
de învăţare.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activități de


învățare variate , prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învățare ale
fiecărui elev , inclusive adaptarea la elevii cu CES.

Aceste activități de învățare vizează:

 Aplicarea metodelor centarate pe elev , activizarea structurilor cognitive și operatorii


ale elevilor, exersarea potențialului psiho-fizic al acestora , transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire și educație,
 Îmbinarea și alternarea sistematică a activităților bazate pe efortul individual al
elevului , documentarea după diverse surse de informare , observația proprie ,
exercițiul personal, instruirea programată, experimentul și lucrul individual, tehnica
muncii cu fișe;
 Folosirea unor metode care favorizează relația nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoașterii, prin recurgerea la modele concrete cum ar fi: modelul experimental,
activitățile de documentare , modelarea, observația, investigația dirijată;
 Însușirea unor metode de informare și documentare independentă ( studiul
individual, investigația științifică, studiul de caz) care oferă deschiderea spre
autoinstruire , spre învățare continuă.
Pentru dobândirea rezulatatelor învățării, se vor derula activități practice pe teren împreună cu
profesorul de specialiatate și tutorele de practică desemnat de operatorul economic care se vor
concretiza prin :
- Activități de lucru în echipă: elev-profesor-colegi-agent economic;
- Activități bazate pe comunicare și relaționare:
- Activități de documentare și investigare pe teren;
- Jocuri de rol și responabilizare.
- Îndeplinirea normelor de sănătate și securitate a muncii specifice activităților silvice.

14
Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care
realizează aprofundarea cunoștințelor prin CDL , în funcţie de dificultatea lucrării şi de
importanţa ei, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de
ritmul de lucru al colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de
învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale
fiecărui elev.
Munca în echipă este o cerinţă, iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în
situaţiile cerute de echipă.
Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de
exemplu: abordarea problemei, maniere, limbaj,limbaj de specialitate, îmbrăcăminte,
punctualitate etc.)

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă problema propusă a


fost rezolvată în întregime de echipă.

Profesorii și personalul de specialitate a agentului social partener, pot folosi


informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv, vizual, practic ) şi despre
tipul de inteligenţă al acestora, în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii,
care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor, indiferent de stilul de
învăţare caracteristic.
Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de
avantaje, cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în
scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizarea învăţării, lărgirea orizontului şi
perspectivelor educaţionale, diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş.a. În context, lucrul în
grup, simularea, discuţiile de grup, prezentările în mărime naturală, în teren, video, multimedia şi
electronice, temele şi proiectele integrate, etc. contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea
abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc,
precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi creativităţii elevilor.

4. Sugestii privind evaluarea:

Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă
unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Din acest
motiv, se impune atât asigurarea coerenţei, caracterului realist şi motivant, rigorii,

15
corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare, cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse
la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.

Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea, fidelitatea,


aplicabilitatea practică şi rentabilitatea, credibilitatea, compatibilitatea cu învăţarea
eficientă şi flexibilitatea.
Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.
O competenţă se evaluează o singură dată, iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea
ce priveşte dobândirea rezultatelor învățării specificate în tabelele de corelare a
cunoștințelor, abilităților, atitudinilor şi conţinuturile învățări. În cazul unei evaluări, este
esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta trebuie să includă discuţii cu
elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces, identificarea unei noi ocazii pentru
reevaluare, precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie. Reevaluarea trebuie
să utilizeze acelaşi instrument (fişa de observaţie), chiar dacă locul de desfăşurare a
evaluării se poate modifica. Planificarea evaluării rezultatelor învățării trebuie să evite
suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte module.
Evaluarea implică observarea, evaluarea produsului, a rezultatului şi
chestionarea, toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste
categorii.

 Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată.
 Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev,
după ce activitatea acestuia s-a încheiat.
 Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului, la care acesta poate răspunde fie verbal,
fie în scris. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a
verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ), sau pot să testeze capacitatea
elevului de a lucra în alte contexte precizate. Metoda reprezintă şi un mijloc important de
stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului.
Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă:
- Verificarea lucrării la finalul ei;
- Portofoliul ;
- Studiul de caz;
- Observarea sistematică;
- Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model);
- Lucrări practice de specialitate corelate cu situațiile de învățare specifice modulului.
16
Instrumentul de evaluare nr. 1
Fişă de evaluare- model
Rezultatul învăţării 2. . Alcătuieste şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple.

Criterii de evaluare :

a) Identificarea unei alternative de rezolvare a problemei


b) Alegerea soluţiei optime de rezolvare a problemei
Probă orală :

Identificaţi o alternativă de rezolvare a problemei şi selectaţi soluţia optimă de rezolvare a


problemei

Nr. Alternative de rezolvare a problemei alegând soluţia optimă Evaluator Data


crt.
1. Consideraţi suficientă consultarea colegilor privind rezolvarea
problemei ?
2. În ce mod veti realiza consultarea ?
3. Consideraţi necesară exersarea pentru rezolvarea problemei ?
4. Consideraţi suficientă observarea în rezolvareaproblemei ?
5. Consideraţi necesară testarea pentru rezolvarea problemei ?
6. Care soluţie o consideraţi cea mai bună pentru rezolvarea
problemei şi precizaţi rezultatul scontat .

c) Întocmirea planului de rezolvare a problemei

Probă scrisă

Elaboraţi planul de rezolvare a problemei

Nr. Plan de rezolvare a Descriere Evaluator Data


crt. sarcinilor
1. Obiective
2. Metode
3. Resurse
4. Activităţi
17
5. Mijloace şi căi de
realizare
6. Mod de evaluare

d) Aplicarea planului de rezolvare a problemei în contextul determinat.

FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ

- Model -

Numele elevului ..............................................................................................

Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le
îndepliniţi)

Cu cine vei lucra?

Ce anume trebuie Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale, echipamente,


făcut? instrumente şi sprijin va fi nevoie din
partea celorlalţi?

Ce anume vei face tu?

Organizarea activităţii: Unde vei lucra?

Data:

Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii?

Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi:

 s-au asigurat că au înţeles obiectivele


 au stabilit ceea ce trebuie făcut
 au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii
 s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de
18
organizare a activităţii”
Maistru instructor .................................................

(semnătura): .............................. Data: ...........................

Probă practică :

Pe o suprafață de teren de 20 mp lucrată anterior, execută repicarea unei specii cu


rădăcină trasantă.

Sarcini de lucru:

1. Selectează mijloacele de lucru necesare;


2. Identifică o specie cu rădăcină trasantă din lotul celor prezentate;
3. Execută repicarea;
4. Respectă adâncimea corectă de repicat;
5. Respectă normele de sănătate și securitate a muncii specifice.
Timp de lucru: 30 minute.

FIȘĂ DE OBSERVARE
Numele și prenumele elevului:
Clasa:
Rezultate ale învățării evaluate:
Data:

Criteriul de observare Punctajul Punctajul


acordat obținut
Abilități evaluate
A selectat corect mijloacele de lucru necesare 10p
A identificat specia cu rădacină trasantă 10p
A executat corect repicarea : 40p
 Marchează aliniamentul
 Execută cavitatea în sol
 Introduce puieții în sol
 Tasează și afânează bine solul

Atitudini evaluate
A respectat cerințele sarcinilor de lucru 10p
Și-a asumat responsabilitatea pentru sarcina de lucru primită 10p
A respectat normele de sănătate și securitate a muncii 10p
19
Punctaj din oficiu 10p
TOTAL 100p

5. Bibliografie:

1. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;


2. Anatolie Marian, Virgil Vlad, Mioara Vlad,Vasile Doboș-Silvicultură-Tehnica
culturilor silvice, manual, Editura Didactică și Pedagogică, RA-București,1993
3. Achimescu , C- Exploatarea lemnuluiși valorificarea produselor accesorii ale pădurii,
Editura Didactică și Pedagogică București,1995.
4. *** Norme și îndrumări tehnice privind protecția pădurilor, București, 2000.
5. *** Norme tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor, București,2000.
6. *** Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor, București, 2000.
7. *** Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării,
București, 2000.
8. Codul Silvic.
9. Amenajamentele Ocoalelor Silvice.

20

S-ar putea să vă placă și