Sunteți pe pagina 1din 6

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIŢANU”
FACULTATEA MEDICINĂ NR. 2

DEPARTAMENTUL PEDIATRIE

Elaborare metodică
pentru studenţii anului V, facultatea Medicină,
disciplina Pediatria, la lecţia practică cu tema
„Aritmiile cardiace la copil şi adolescent”

Ore practice – 5

A fost elaborată de echipa de autori:


1. Revenco Ninel –dr.hab.şt.med., profesor universitar
2. Stamati Adela – dr.şt.med., conferenţiar universitar
3. Romanciuc Lilia - dr.şt.med., conferenţiar universitar

Chişinău 2019
Elaborarea metodică este o îndrumare pentru desfăşurarea lecţiilor practice la studenţii grupelor
cu predare în limba română a Facultăţii de medicină, anul V de studii universitare, cu tema :
« Aritmiile cardace la copii »
Durata lecţiei practice– 6 ore (08.00-13.50)

I. Baza clinică: secţiile pediatrice a IMSP IM și C, SCMC N.1, SCMC ,,V. Ignatenco”.
II. Echipamentul: Fişe de observaţie al pacienţilor (copiile xerox, electronice); trasee
electrocardiografice (ECG), imagini de radiografie cardiotoracică, ecocardiografii (EcoCg) ale
pacienţilor pediatrici cu diverse tipuri de cardiomiopatii primare (CMP) şi miocardită acută
(MA) ; tabele cu normativele ECG şi EcoCg ale copiilor în funcţie de vârstă (manuale, surse
electronice) ; scheme (clasificare, etiologie, mecanisme patogenice, tratament medicamentos).
III. Distribuirea timpului
N Denumirea etapei lecţiei practice Timpul în
minute
08.00-08.05 Partea întroductivă. Sala de studii. Prezenţa. 5 min
08.05-08.20 Aprecierea cunoştinţelor iniţiale, fundamentale ale studenţilor prin un 15 min.
iterogatoriu scurt, teste simple cu răspuns scurt, întrebări scurte.
08.20-08.50 Aprecierea pregătirii teoretice a studenţilor la subiectul zilei. 30 min.
09.00-09.15 Fiecare subiect va include: definiție, importanța, epidemiologie,
etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic pozitiv și diferențial,
principii de tratament, profilaxie, supraveghere.
08.50-09.00 Pauză 15 min
09.15-09.35 Demonstrarea metodelor clasice de examinare a pacientului 20 min.
tematic de către profesor
09.35-10.20 Lucrul sinestătător al studenţilor la patul bolnavului. Curaţia bolnavilor. 50 min.
Repartizarea pacienţilor pentru curaţie în secţia pediatrică – 1-2 stu-
denţi la un pacient. La finele curaţiei fiecare student prezintă în scris în
caiet:
-diagtnosticul prezumptiv, şi diagnosticul clinic final,
-Planul de investigații suplimentare al pacientului cu argumentarea lor,
-Planul de tratament al pacientului cu argumentarea lui,
- Planul de supraveghere la pacient cu boală cronică.
În lipsa pacientului la subiectul zilei: probleme situaționale cu acelaș
program de prezentare.
10.20-10.35 Pauză 15 min
10.35-11.45 Prezentarea şi discuţia pacienţilor, foilor de observaţie, cazurilor 70 min.
clinice. Se discută 2-4 pacienţi cu diferite forme clasice de boală
la subiect şi de diferită vârste, inclusiv copii mici. Studentul
prezintă anamneza cu semnele evocatoare pentru afectare cardiacă
(CMP, MA), evoluţia bolii până la momentul curaţiei. Prezintă
examenul obiectiv al pacientului: starea generală, dezvoltarea
fizică, constituţia. Examenul aparatului cardiovascular: inspecţia,
percuţia, palpaţia, auscultaţia cu concluziile respective. Examenul
obiectiv al altor sisteme şi organe la necesitate. Aprecierea
rezultatelor anamnezei şi a examenului obiectiv cu formularea
diagnosticului prezumptiv (citeşte de pe foaie). Alcătuirea
planului de investigaţii cu argumentarea lor. Aprecierea
rezultatelor paraclinice de laborator şi examinărilor instrumentale:
radiologic, ECG, EcoCg din fişa de observaţie. Argumentarea
diagnosticului clinic, al complicaţiilor bolii. Lucrul de
sinestătător -alcătuirea planului de tratament al pacientului.
Etapa finală. În sala de studii. Discuţii teoretice. Discuţia
particularităţilor fiecărui caz. Tratamentul la fiecare caz în parte, cu
discuţia concomitentă teoretică a principiilor tratamentului de bază a
CMP şi MA conform protocoalelor clinice naţionale. Profilaxia bolii.
Discuţia şi analiza erorilor/neconformităţilor efectuate la prezentarea
cazului clinic.
11.45-12.00 Pauză 15 min
12.00-12.45 Lucrul individual al studentului. 45 min.
12.45-13.00 Test control. Concluzii. 15 min.
13.00-13.10 Instrucţiuni pentru pregătirea următoarei teme. 5 min.
270 min

IV. Obiectivele lucrării practice


Scopul lucrării practice: concomitent cu prezentarea, actualizarea informaţiilor asupra
etiologiei, elementelor de bază de electrofiziologie, modificărilor de EKG normală la copii în
funcţie de vârstă, principiilor moderne de clasificare, particularităţilor pediatrice de diagnostic
clinic şi EKG, principiilor de tratament medicamentos şi nonfarmacologic în aritmiile cardice
la copii, actualizarea cu aritmiile cu risc vital, managementul urgenţelor aritmice la copii,
principiilor şi indicaţiilor pentru tehnicile de defibrilare şi implantarea stimulatorului cardiac,
studenţii însuşesc competenţile practice pe baza aplicării cunoştinţelor teoretice în
interogarea, examinarea obiectivă a pacienţilor, precum şi analiza foilor de observaţie cu
elaborarea programelor de diagnostic şi de tratament în funcţie de cazul clinic examinat.
Etapa finală a lucrării practice include verificarea şi notarea cunoştinţelor cu formularea
concluziilor lucrării tematice.
A) Studentul trebuie să cunoască (la nivel de cunoaştere):
1. Particularităţile EKG normale la copii în funcţie de vârstă şi modificările
patologice
2. Noţiunile şi definiţiile de aritmie (tahiaritmie, bradiaritmie) în pediatrie.
3. Clasificarea contemporană a aritmiilor, cu specificarea formelor întâlnite
preponderent la copii.
4. Etiologia aritmiilor la copii şi adolescenţi. Aritmiile de origine genetică.
5. Managementul tahiaritmiilor (etiologie, tabloul clinic, modificări EKG, evoluţie,
principii de tratament).
6. Managementul bradiaritmiilor (etiologie, tabloul clinic, modificări EKG, evoluţie,
principii de tratament).
7. Managementul extrasistoliilor (etiologie, tabloul clinic, modificări EKG, evoluţie,
principii de tratament).
8. Noţiuni de: sindroame de preexcitaţie (WPW, LCL), QT lung, nod sinusal bolnav,
parasistolie.
9. Semnificaţia clinică a examenului paraclinic (teste de laborator, EKG, EcoCg,
monitorizarea EKG ambulatorie Holter, teste cu înclinare, teste farmacologice de
provocare) în confirmarea diagnosticului diferitor forme de CMP la copii.
10. Principiile de tratament în aritmii la copii şi adolescenţi. Manevrele vagale.
Medicamentele antiaritmice utilizate la copii: principiile de clasificare,
mecanismul de acţiune, indicaţii şi contraindicaţii în pediatrie, principiile de
dozare.
11. Metode nonfarmacologice de tratament ale aritmiilor la copii şi adolescenţi:
indicaţiile şi tehnicile de defibrilare, implantarea stimulatorului cardiac.
12. Urgenţe aritmice la copii. Algoritmul de diagnosticul şi tratamentul tahi- şi
bradiaritmiilor severe la copii conform recomandărilor OMS. Noţiunile şi riscurile
aritmiilor postchirurgie cardiacă

13. Supravegherea de durată copiilor cu aritmii.

B) Studentul trebuie să posede (competenţe practice):


1. Tehnica efectuării unei EKG la copil.
2. Cunoaşterea elementelor pentru citirea unei EKG normale la copil în funcţie de
vârstă.
3. Recunoaşterea modificărilor majore aritmice pe EKG standard la copil.
4. Elaborarea programului de diagnostic în suspiciunea aritmiilor la copil.
5. Identificarea medicamentelor utilizate în tratamentul aritmiilor la copii: clasa pe
care o reprezintă, principiile de dozare şi calea de administrare în pediatrie,
indicaţii, contraindicaţii, efecte adverse, inclusiv în administrarea de durată
(cronică).
6. Manevrele vagale utilizate în urgenţele aritmice la copii.
7. Elaborarea programului de supraveghere de durată a copiilor cu aritmii.

IV. Motivaţia. Aritmiile cardiace sunt tulburări în formarea şi/sau conducerea impulsului
cardiac,datorate lezării sau dezvoltării anormale a ţesutului excito -conductor. Incidenţa
disritmiilor este variată şi relativ dificil de apreciat, dar se consideră că frecvenţa DC la
copil este mai mare decît s-a estimat în trecut. Disritmiile sunt dereglări ale ritmului cardiac
normal,produse prin tulburări ale automatismului,ale conducerii impulsului cardiac sau prin
ambele mecanisme cu o evoluţie variată, de la forme asimptomatice până la moarte subită.
Tehnicile moderne de explorare cardiologică, progresele recente în sinteza drogurilor
antiaritmice au permis mai bună cunoaştere a mecanismelor de formare şi un tratament
eficient în disritmiile cardiace ale copilului .
V. Metodologia lecţiei practice
Apelul este făcut pentru a evalua frecvența studenților, corespunderea aspectului exterior şi
rechezitelor necesare pentru lecţia practică: caietul de stagiu, stetofonendoscop, tonometru,
panglica centimetrică.
După apel, se evaluează nivelul pregătirii teoretice a srtudenţilor pentru lucrarea practică,
aplicând interviul/interogarea la momentele de bază a temei : definiţii şi terminologia
specifică pentru aritmologie ; etiologia şi clasificarea aritmiilor, cu menţionarea
particularităţilor pediatrice ale ECG în normă şi în diverse aritmii ; manifestările clinice în
aritmiile comune (tahicardiile supraventriculare, extrasistoliile supra- şi ventriculare, blocurile
atrioventriculare, sindromul QT lung, sindroamele de preexcitaţie (sindromul WPW) ;
principiile de tratament : medicamentos şi intervenţional/chirurgical ; urgenţe aritmice şi
tratamentul cronic ; medicamentele antiaritmice.
După evaluarea cunoștințelor fundamentale, lecţia practică se va desfăşura la patul pacientului
în secţia de cardiologie pediatrică şi secţiile de ATI. În prima parte a acestui compartiment al
lecţiei practice profesorul va demonstra metodele de examinare clasice a copilului cu aritmie,
va explica particularităţile anamnezei aritmologice, inspecţiei, percuţiei, auscultaţiei a
sistemului cardiovascular.
Următoarea etapă este iniţierea studenţilor în examinarea copiilor cu aritmii, aplicând
abilităţile parctice, studenţii fiind divizaţi în echipe (2-3) pentru lucrul individual cu pacientul
tematic. După expirarea timpului lucrului la patul pacienţii, profesorul va discuta cu echipele
de studenţi cu referire la corectitudinea evaluării pacienţilor, formulării unui diagnostic
presumtiv (fără fişa de observaţie), programului de diagnostic şi tratament targhetat;
următoarea etapă va fi prezentarea pacienţilor de fiecare echipă de studenţi colegilor, iar
profesorul, utilizând datele selectate din fişele de observaţie va explica corectitudinea şi
erorile formulate de echipele de studenţi, pentru fiecare caz diferenţiat. După analiza fiecărui
caz clinic, grupa de studenţi, ghidaţi de profesor, vor face o sinteză cu referire la aspectele de
diagnostic şi tratament în diverse aritmii la copii.
La sfârșitul lecției practice, profesorul va efectua evaluarea finală a studenţilor, cu utilizarea
metodelor scrise (eseu, test de evaluare finală, cu includerea de caz clinic). După finisarea
etapei de evaluare finală profesorul anunţă tema următoarei lecţiei practice, recomendând
sursele de literatură de bază şi suplimentare utile în pregătirea individuală a studenţilor.
VI.Integrarea interdisciplinară pe verticală: presupune posedarea de către studenţi a
cunoştinţelor obţinute la următoarele catedre fundamentale şi clinice:
1. Catedra Anatomia omului
2. Catedra Farmacologie şi farmacologie clinică
3. Catedra de Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică
4. Catedra Histologie, citologie şi embriologie
5. Catedra Biologie moleculară şi genetică umană
6. Catedra Morfolopatologie
7. Departamentul Medicină internă
 Disciplina de sinteze clinice
 Disciplina Cardiologie
 Disciplina Medicina internă-semiologie
8. Catedra Radiologie şi imagistică cu curs sonografie
V. Studentul trebuie să aplice 
1. Palpaţia, percuţia, auscultaţia cu determinarea dereglărilor de ritm la copil
2. Efectuarea ECG la copii de diferite vârste
3. Aprecierea tipului de aritmie la copil conform datelor ECG
4. Argumentarea diagnosticului clinic la copil cu aritmie cardiacă
5.Acordarea asistenţei de urgenţă în aritmii majore la copil
6. Eliberarea de medicamente antiaritmice copilului cu aritmie
VI. Întrebări pentru autocontrol
1. Noţiunea de arimie
2. Componentele electrocardiogamei normale
3. Noţiune de aritmii benigne la copii
4. Criterii electrocardiografice ale tahiaritmiei supraventriculare
5. Criterii electrocardiografice ale tahiaritmiei ventriculare
6. Definiţia de tahiaritmie paroxistică
7. Criterii de bradiaritmie
8. Noţiune de extrasistolie supraventriculară şi ventriculară
9. Noţiuni de aloritmie (bigeminie, trigimenie)
10. Noţiune de extrasitolie susţinută şi nesusţinută
11. Mecanismele de aritmogeneză
12. Mecanismul de reintrare de producere a tahiaritmiilor
13. Etiologia aritmiilor
14. Principiile de clasificare a aritmiilor
15. Metodele de diagnostic ale aritmiilor cardiac la copii
16. Monitorizarea ambulatorie ECG Holter
17. Clasificarea medicamentelor antiaritmice
18. Tabloul clinic în tahiardia supraventriculară paroxistică la sugar
19. Principiile ajutorului de urgenţă în tahicardii supraventriculare paroxistice
20. Tabloul clinic în tahicardiile ventriculare la copil
21. Principiile ajutorului de urgenţă în tahicardiile ventriculare
22. Indicaţiile pentru efectuarea cardioversiei electrice
23. Indicaţiile pentru aplicarea cardiodefibrilatorului
24. Tabloul clinic în blocul atrioventricular avansat
25. Indicaţiile pentru implantarea cardiostimulatorului
26. Criteriile electrocardiografice a sindromului Wolf-Parkinson-White
27. Cauzele, criteriile ECG şi abordarea copiilor cu sindromul QT lung

VII. Întrbările pentru pregătire


1. Noţiuni de electrofiziologie cardiacă
2. Particularităţile ECG la copii în funcţie de vârstă
3. Cauzele aritmiilor la copii
4. Mecanismele de prodicere ale aritmiilor
5. Metodele clinice de diagnostic ale aritmiilor
6. Metode instrumentale de diagnostic şi tratament ale tahiaritmiilor
7. Metode instrumentale de diagnostic şi tratament ale bradiaritmiilor
8. Algoritmul ajutorului de urgenţă în tahicardiile supraventriculare la copii
9. Algoritmul ajutorului de urgenţă în tahicardiile ventriculare la copii
10. Algoritmul ajutorului de urgenşă în bradiaritmii severe la copii

Teme pentru lucru individual:


1. Aritmiile cardiace la copii – diagnostic electrocardiografic
2. Evoluţia şi tratamentul tahiaritmiilor paroxistice la copii
3. Sindromul Wolf-Parkinson-White
4. Extrasistoliile la copii – manifestări clinice, evoluţie şi principii de tratament

Bibliografie recomendată
Obligatorie:
1. Ninel Revenco (sub redacția). Pediatrie (manual). Chişinău, 2014.
2. Curs
3. Behrman R., Kliegman R, Nelson Textbook of Pediatrics. 19-th edition, Saunders,
2011.

Suplimentar

1. E.Ciofu, C.Ciofu. Esenţialul în pediatrie. Bucureşti, 2002.


2. E.Ciofu, C. Ciofu. Tratat de pediatrie. Editura Medicală, Bucureşti, 2002
3. Stasii E., Holban A. Dezvoltarea fizică la copii: metode de evaluare la diferite
vârste. Ghid practic. Chişinău, 2003
4. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник в 2-х томах. Издание 6-е.
Санкт-Петербург, 2008.
5. Ciudin R, Ginghina C, Ghiorghiu I. Aritmiile cardiace la copil şi adultul
tânăr.Bucureşti,Editura InfoMedica, 2003.

Discutată şi aprobată la şedinţa Departamentului Pediatrie


proces verbal nr. 12 din 22.05.2019

Director Departamentul Pediatire


Profesor universitar Revenco Ninel

S-ar putea să vă placă și