Sunteți pe pagina 1din 2

Argumente pentru lectură conștientă a programei școlare

Pentru orice disciplină de studiu, planificarea şi proiectarea demersului didactic sunt


precedate de lectura personalizată a programei școlare.
Formulați două argumente prin care să puneți în evidență necesitatea lecturii integrale și
personalizate a programei școlare. Faceți referire la o singură disciplină.

Programa şcolară este parte a Curriculumului naţional. Programa școlară este principalul
document curricular, cu rol de a direcționa și regla activitatea cadrului didactic (de la definirea
rezultatelor învățării și formularea strategiilor de învățare și instruire până la stabilirea reperelor
pentru evaluare), astfel încât aceasta să ducă la formarea elevilor în concordanță cu necesitatea
formării și dezvoltării competențelor.
Lectura personalizată a programei școlare, efectuată de fiecare cadru didactic este o
activitate laborioasă, profundă, ce implică studiu și timp. Programa școlară este ”filtrată” prin
schemele interpretative proprii fiecăruia dintre noi.
Demersul personalizat exprimă dreptul învățătorului de a lua decizii asupra modalităților
pe care le consideră optime în creșterea calității procesului de învățământ, adică răspunderea
personală de a asigura elevilor un parcurs școlar individualizat, în funcție de condiții și cerințe
concrete.
Lectura programei se realizează ”pe orizontală” în succesiunea următoare: competențe
generale – competențe specifice – conținuturi- activități de învățare. Activitatea de lectură a
programei școlare este influențată de unii factori ca: traseul de formare al cadrului didactic,
experiența în activitatea didactică, opțiunea pentru un anumit tip de abordare curriculară, timpul
pe care îl alocă acestui demers, caracteristicile educaționale individuale ale clasei de elevi,
resursele materiale pe care le are la dispoziție. Dincolo de aceste variabile, un element constant,
reglator, este acela de a lectura programa școlară astfel încât să conducă spre abordări didactice
individualizate, adaptate fiecărui educabil din clasa noastră.
Lectura conștientă și sistematică a programei școlare are scopul de a identifica
modalitățile concrete de aplicare a programei școlare la un context educațional specific.
Documentele de proiectare elaborate de învățător (planificarea calendaristică, proiectele
unităților de învățare) oferă acestuia răspunsuri la următoarele întrebări:
a)În ce scop voi face? (sunt identificate competențele specifice de format la elevi în
cadrul respectivei unități de învățare);
b)Ce conținuturi voi folosi? (sunt selectate și organizate conținuturi);
c)Cum voi face? (sunt determinate activitățile de învățare);
d)Cu ce voi face? (sunt analizate resursele, de exemplu, resurse materiale, de timp, forme
de organizare a clasei de elevi);
e)Cât s-a realizat? (se stabilesc instrumentele de evaluare care să determine progresul
înregistrat de fiecare elev în raport cu el însuși).
             Programa şcolară de limba si literatura româna reprezintă o componentă
fundamentală a procesului de învăţare oferit elevilor în contextul şcolarităţii obligatorii.
Obiectivul central al studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar îl constituie
dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă ale copiilor, precum şi
familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare semnificative din punct de vedere al vârstei.
        În ciclul primar, importanţa studierii limbii române este covârşitoare, prin aceasta
urmărindu-se atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a
limbii materne, cât şi învăţarea unor tehnici de bază ale activităţii intelectuale, cum sunt cititul şi
scrisul, de aceea studierea programei este obligatorie  si necesara. Limba română constituie o
disciplina de studiu centrală în procesul de învăţământ
       Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia
intelectuală a elevilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte discipline de învăţământ, însăşi
viaţa şi activitatea socială viitoare. Comunicarea este un domeniu complex, care înglobează
procesele de receptare a mesajului oral şi a celui scris (citirea/ lectura),  precum şi cel de
exprimare orală, respectiv de exprimare scrisă. O altă caracteristică a programei de limba română
o constituie definirea domeniilor disciplinei exclusiv în termeni de capacităţi: receptarea
mesajului oral, receptarea mesajului scris, exprimarea orală şi cea scrisă
    Studierea programei  de limba şi literatura română reprezintă o etapa  fundamentală a
procesului de învăţare oferit elevilor în contextul şcolarităţii obligatorii. Importanţa studierii
limbii române în şcoală derivă din următoarele aspecte:
 limba română contribuie la cultivarea sensibilităţii elevilor, la nuanţarea exprimării orale
şi scrise.
 procesul studierii limbii române în şcoală este parte integrată a acţiunii de dezvoltare a
gândirii, dat fiind faptul că ideile se prefigurează şi persistă în mintea omului pe baza
cuvintelor, a propoziţiilor, a frazelor;
 limba română este expresia cea mai cuprinzătoare a fiinţei naţionale   poporului român;