Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. ..... /…………………..

FIŞA POSTULUI MECANIC ÎNTREȚINERE


An 2020
În temeiul Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) şi al contractului de muncă înregistrat în
Registrul de evidenţă a Contractelor individuale de muncă sub nr. ...................se încheie astăzi
………………………. prezenta fişă a postului :

 NUMELE ŞI PRENUMELE: ......................................


 STUDII: .................................
 POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT: MECANIC ÎNTREȚINERE
 NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal
1. RELAȚIILE:
1.1. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
- Subordonat față de:
DIRECTOR;
DIRECTOR ADJUNCT;
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU;
MEMBRII CONSILILUI DE ADMINISTRAȚIE.
1.2. Funcționale (colaborare): colaborează cu întreg personalul instituției;
1.3. Reprezentare (colaborare, consultanță): Lider sindical.
2. SPECIFICAȚIILE POSTULUI
2.1. Nivelul studiilor: studii profesionale sau medii în domeniul mecanic;
2.2. Calificările/specializările necesare: electrician, instalator, tâmplar, dulgher;
2.3. Competențele postului:
2.3.1.Cunoaște legislația în domeniul de activitate și în domeniul pretecției copilului;
2.3.2.Capacitate de lucru în mod individual și în echipă;
2.3.3.Rezistență fizică și psihică;
2.3.4.Onestitate, spirit de ordine, viteză de reacție.
3. DESCRIEREA POSTULUI
3.1. SCOPUL GENERAL AL POSTULUI
Executarea de operațiuni și lucrări care vizează întreținerea spațiilor, mobilierului, tâmplăriei,
instalațiilor electrice și sanitare, în scopul funcționării acestora în condiții optime.
3.2. OBIECTIVELE POSTULUI
 Realizarea unor lucrări de întreținere și reparații a tâmplăriei și mobilierului;
 Executarea lucrărilor de întreținere și reparații la instalația sanitară;
 Executarea lucrărilor de întreținere, reparații și înlocuire la instalația electrică;
 Executarea lucrărilor de întreținere și reparații ale spațiilor interioare și exterioare din
școală;
 Efectuarea lucrărilor de noi amenajări interioare și exterioare(zidărie, dulgherie, finisaje
ale spațiilor).
3.3. DESCRIEREA SARCINILOR/ATRIBUȚIILOR/ACTIVITĂȚILOR POSTULUI
 Execută lucrări de noi amenajări interioare și exterioare, reparații la instalația sanitară,
instalația electrică, tâmplarie și alte activități gospodărești (uși, geamuri și mobilier), la
cererea administratorului și directorului, lucrări ce formează obiectul meseriei pentru
care este angajat, cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și PSI;
 Răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le deține și nu
are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea unității;
 Urmărește permanent și remediază ori de câte ori este cazul toate defecțiunile apărute
la utilajele din dotarea instituției;
 Respectă orele de program evitând întârzierile și plecările din timpul orelor de serviciu;
 Se interzice venirea în stare de ebrietate și consumul băuturilor alcoolice în unitate,
precum și folosirea unui limbaj vulgar;
 Își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția copilului și legislația
specifică activității proprii;
 Primește și soluționează și alte sarcini trasate de către conducerea instituției, pe linie
ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are;
 Respectă toată legislația în domeniu;
 Îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă;
 Realizează lucrări de întreținere, tencuieli, finisaje, zugrăveli, dulgherie, vopsitul
lemnăriei și al mobilierului;
 Îngrijește și răspunde de obiectele de inventar și asigură securitatea lor;
 Efectuează operațiuni de sudură;
 Manifestă grijă față de imaginea instituției (ținută, comportament, disciplina
organizațională);
 Inițiativa prezentării de soluții noi;
 Supravegherea reparațiilor efectuate în școală sau intervenția personală în cazuri de
excepție și în afara programului zilnic/săptămânal, urmând a primi recuperări;
 Amenajarea spațiului din curțile școlii (cosit, văruit și curațat pomi, reparat și
văruit/vopsit garduri, amenajarea aleilor, deszăpezirea aleilor dar și alte lucrări ce se
impun);
 Verificarea lămpilor de iluminat în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, coridoare,
grupuri sanitare și înlocuirea celor deteriorate sau care nu funcționează;
 Verificarea periodică a scurgerilor pluviale;
 Repararea mobilierului, a tâmpl[riei deteriorate, a instalației sanitare, a robinetelor/
robineților de la grupurile sanitare;
 Acordarea ajutorului solicitat de către personalul de îngrijire și de către cadrele
didactice (montarea perdelelor/jaluzelelor/draperiilor, repararea yalelor, a broaștelor,
a balamalelor);
 Realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire și amenajarea parcului școlii;
 Întreruperea alimentării cu gaze și curent electric în caz de cutremur sau inundații;
 Verificarea ușilor și a ferestrelor de la clase/cabinete/laboratoare/birouri și repararea
celor deteriorate;
 Întocmirea referatelor de necesitate pentru materiale de reparații;
 Alte responsabilități, sarcini și atribuții decât cele din fișa postului care sunt
comunicate în scris de către conducerea unității. Ele sunt însușite prin semnătură
devenind obligatorii, documentul constituind anexă la fișa postului;
4. DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR POSTULUI
4.1. Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

2
 Stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției și are o
atitudine politicoasă;
 Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din
domeniul său de activitate;
4.2. Față de echipamentul din dotare:
 Respectă procedurile interne legate de utilizarea și păstrarea în bună funcționare a
echipamentului din dotare;
 Răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecțiune apărută
în funcționarea corespunzătoare a instalațiilor;
4.3. Privind securitatea și sănătatea în muncă:
 Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în
muncă:
 Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea și recomandările
angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire atât propria persoană cât și alte persoane (copii/adulți) care pot fi afectate
de acțiunile sau omisiunile sale din timpul activității;
 Cunoaște modalitățile de acordare a primului ajutor.
4.4. Privind regulamentele/procedurile de lucru:
 Cunoaște și respectă conținutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea
instituției, regulamentul intern, regulamentul intern de organizare și funcționare al
instituției, codul etic și procedurile de lucru specifice;
 Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor de serviciu;
 Respectă pricipiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice;
5. CONDIȚIILE DE LUCRU ALE POSTULUI
 Program de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână;
 Purtarea echipamentului de protecție este obligatorie;
 Activitatea se desfășoară în interiorul și exteriorul instituției.
6. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
 Modul de îndeplinire cantitativă și calitativă a sarcinilor;
 Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente.
7. PERIOADA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR: anual

DIRECTOR,
Prof. Viorica MOINEAGU Am luat la cuno ștință,

Semnătura:…………………………………..
Data:……………………………………………..

Viza lider sindical,


Prof. Tudorița GHINTUIALĂ

S-ar putea să vă placă și