Sunteți pe pagina 1din 61

Prof.

GORNEANU FLORICA
Prof. VOICULESCU CLAUDIA
Prof. VOICULESCU DUMITRU 

TEME ŞI TESTE
Matematică-Informatică
Clasele V-VI
CUVÂNT DIN PARTEA AUTORILOR

Lucrarea e fa!ă cu"rine


Lucrarea cu"rine te#te
te#te e matematică$
matematică$ c%t &i e
informatică$ #inteti'ate "e ca"ito(e in materia "rimi(or oi ani
e )imna'iu *c(a#a a V-a$ c(a#a a VI-a+,
O c%t mai ună "re)ătire
"re)ătire .n /ee
/eerea
rea te#tării
te#tării na!iona(
na!iona(ee
#au (a i/er#e(e concur#uri &i o(im"iae e matematică #au
informatică #e face in tim" &i "a# cu "a#,
Con#o(i
Con#o(iareaarea no!iuni(o
no!iuni(orr teoretice
teoretice .n/ă!ate
.n/ă!ate (a c(a#ă
c(a#ă #e
face "rin e0erci!iu ini/iua($ care formea'ă o ai(itate mai
mare e ca(cu( &i o )%nire ra!iona(ă a e(e/u(ui, De aceea
autorii
autorii con#
con#ieră
ieră că acea
acea#tă
#tă (ucrare /ine .n #"ri1inu
#"ri1inu(( e(e/i(or
e(e/i(or &i
"rofe#ori(or care "reau (a ace#te c(a#e,
2n #e(ec!ion
#e(ec!ionarea
area ti"uri(or
ti"uri(or e te#te
te#te am !inut
!inut #eama
#eama e
#u)e
#u )e#t
#tiiii(e
(e făcu
făcute
te e o omn
mnu(
u( LeLect
ctor
or Uni/
Uni/er
er#i
#ita
tarr La
Laur
uren
en!i
!iuu
Deaconu e (a 3acu(tatea e Matematică Informatică in caru(
Uni/
Uni/er
er#i
#ită
tă!i
!iii Pite
Pite&t
&ti$i$ "r
"rec
ecum
um &i a(e a(e o
omn
mnu(u(ui
ui In#"
In#"ec
ecto
torr e
Informatică Cri#tian Enac4e$ "rofe#or (a C,N,L I,C, 5rătianu$
cărora (e aucem mu(!umiri(e noa#tre,

  Autorii

2
 Învăţământul matematic-informatic trebuie să fie ghidat de
obiective clare, ierarhizate în funcţie de cerinţele societăţii, dar şi
ent
entruru a răsrăsununde
de asi
asira
raţiţiililor
or elev
elevililor
or!! În real
realiz izar
area
ea conc
concreretă
tă a
obictivelor, rofesorii trebuie să aibe în vedere şi fatul că în raort
cu viitoarele rofesiu siuni, elevii se îmart în doua cat categorii"
matematicieni, utili#atori de matematicâ $ informaticieni, fizicieni,
ingin
ingineri
eri,, econo
economişt
mişti,i, s!a!%
s!a!% şi neutilneutiliza
izatortoriiii de matema matematicticăă $&uriş
$&urişti,
ti,
literaţi, filozofi, s!a!%! 'ecţiile trebuiesc utilizate astfel încât"
a% fiecare
fiecare elev
elev să oată
oată trage
trage un folos din ceea ceea ce ce învaţă
învaţă
b% elevii
elevii cu atitudi
atitudinini să
să fie
fie atraşi
atraşi de mate-in
mate-informa formatică
tică!!
 (ceste două deziderate am constatat că se îmbină &udicios în
această cul culegere de te)te cre creată de doamne mnele rofesoa soare
*orn
*ornea eanunu şi Voiculicules
escu
cu de la +coala +coala 'ivi 'iviuu ebr ebrea
eanunu iov
ioveneni!i!
.)erienţa dânselor în redarea orelor de matematică şi informatică
se vede rin acea dorinţă ca ceea ce învaţă elevii să înveţe bine!
/tudiind o discilină la şcoală elevul oate să aive o atitudine
ozitivă faţă de ea $i 0%, indiferenţă $i 1% sau s-o resingă $i -%, astfel
 încât cunoştinţele lui ot fi sistematizate $c 0% sau nu ot si aduse în
sistem oerativ $c 1% sau au mari lacune $c -%! 2rofesorul cel care
e)u
e)une ne mate
materirial
alul
ul,, oat
oatee faceface ca info informa
rmaţiţiililee să aive
aive inflinflue
uenţ
nţăă
ozitivă asura elevului $3 0%, ot fi neutre $3 1% sau lisite de interes
$3-%!
 (stfel elevul se află într-un saţiu tridimensional în care c are obţinem
45 $67676% cazuri distincte,
distincte, care în mod teoretic, teoretic, ot să ne conducă conducă
la discutarea cazurilor care ot contribui la îmbunătăţirea situaţiei de
 învăţare indeendentă!
indeendentă!
 (ceastă culegere de teste, rin organizarea caitolelor de
matematică informatică e teste, nu are decât să conducă elevul să
aive
aive o atit atitud
udin
inee ozi
ozititivă
vă faţă
faţă de mate mate-i-infnfo,
o, să-i să-i sist
sistem
emat atiz
izez
ezee
cunoştinţele şi să-l influenţeze ozitiv în cazul în care nota obţinută
la test este încura&atoare!
 (ştet cu nerăbdare aariţia culegerii destinate elevilor din
clasele VII-VIII şi le doresc doamnelor rofesoare mult succes!
Lector uni/, Dr, Lauren!iu Deaconu
Catedra de Matematică- Informatică
Universitatea Piteşti 
3
 2n ca(itatea mea e in#"ector e informatică nu "oate ec%t
#ă mă ucure a"ari!ia unei cu(e)eri e te#te care #ă
#i#temati'e'e no!iuni(e .n/ă!ate, Cominarea informaticii .ntr-o
cu(e)ere e te#te are#ată e(e/i(or e )imna'iu$ .m"reună cu
matematica e#te o a(e)ere care-( "oate conuce "e e(e/ (a
)ă#irea &i a unei uti(i'ări mai #erioa#e a ca(cu(atoru(ui$ .n afara
ce(ei e i/erti#ment,
Sunt "(ăcut #ur"rin# c%n .n "rimu( an e (iceu$ .nt%(ne#c
e(e/i$ care "ro/in e (a i/er#e &co(i )enera(e *e0em"(u6 e(e/i
e (a Şcoa(a nr,7 8Li/iu Rereanu9 Mio/eni+$ care #tă"%ne#c
no!iuni(e e a'ă .n "ro)ramare,

Prof,Cri#tian Enac4e
Inspector de specialitate
Colegiul Naţional Liceal I.C. Brătianu-Piteşti 

4
NO:IUNI TEORETICE
TEOREMA 2MP;R:IRII CU REST " 8ricare ar fi două numere
naturale a şi b cu b ≠ 0 e)istă şi sunt unice două numere naturale 3
şi r astfel încât a9b30r şi r:b!
CRITERII DE DIVI<I5ILITATE
 ;n număr natural se divide cu 4 dacă ultima cifră este ară!
 ;n număr natural se divide cu 6 dacă suma cifrelor ce formează
numărul se divide cu 6!
 ;n număr natural se divide cu < dacă numărul format din
ultimele 4 cifre este un număr divizibil cu <!
 ;n număr natural se divide cu = dacă ultima cifră este 1 sau =!
 ;n număr natural se divide cu > dacă se divide şi cu 4 şi cu 6!
 ;n număr natural se divide cu ? dacă suma cifrelor ce formează
numărul se divide cu ?!
 ;n număr natural se divide cu @1 dacă ultima cifră este 1!
 ;n număr natural se divide cu @4 dacă se divide şi la 6 şi la <!
 ;n număr natural se divide cu @= dacă se divide şi la 6 şi la =!
 ;n număr natural se divide cu @A dacă se divide şi la 4 şi la ?!
 ;n număr natural se divide cu 4= dacă numărul format din
ultimele 4 cifre se divide la 4=!
 ;n număr natural se divide la @11 dacă ultimele 4 cifre ale
numărului sunt 1!

Defini!ia 7
;n număr natural a este divizibil cu numărul natural b dacă
e)istă un număr natural c astfel încât a9bc!
Defini!ia =
/e numeşte ătrat erfect ătratul unui număr!
+irul de numere "1,@,<,?,4=,6>,B se mai scrie 1 4,@4,44,64,<4,
B şi se numeşte şirul numerelor naturale ătrate erfecte!
5
ie ) un număr natural! Dotăm ;$)% ultima cifră a nr!) şi ;$) 4%
ultima cifră a nr!) 4!
;$)% 1 @ 4 6 < = > 5 A ?
;$)4% > 7 ? @  B  @ ? 7
Ein acest tabel observăm că ultima cifră a unui ătrat erfect
oate fi 1,@,<,=,>,?! Ee aici rezultă şi o metodă rin care utem
dovedi că un număr nu este ătrat erfect aflându-i ultima cifră care
trebuie să fie diferită de 1,@,<,=,>,?!
Defini!ia 
;n ansamblu de elemente formează o mulţime!

O5SERVA:II 6
♦ 8rice element al mulţimii se notează cu o literă
mică sau un număr, iar mulţimea se notează cu o literă mare!
♦ ;n element aare o singură dată în mulţime
♦ Du contează ordinea scrierii elementelor într-o
mulţime
♦ ulţimea fără nici un element se numeşte
mulţimea vidă
♦ Eouă mulţimi sunt egale dacă au aceleaşi
elemente
♦ ulţimea care are toate elementele incluse în
altă mulţime se numeşte submulţime a acelei mulţimi!

6
EERCI:II PROPUSE PENTRU
CLASA A V-A
O"era!ii cu numere natura(e
@! Calculaţi"
a% 256 − (826 − 809) + (9009 − 8998) =
b% 376 − (916 − 889) + (8000 − 7653) =
c% 5690 − (6264 − 5900) − (104609 − 104491) =
d% (37 + 81) + (25 − 19 + 8) − 99 =
e% (47 + 71) + (15 − 9 + 8) − 69 =
 f% 3 ⋅ 3 + 3 ⋅ 5 =
g% (30 + 2) ⋅ 11 − 6 =
h% 56 + 2 ⋅ 3 + 721 : 7 =
i% 30 + (2 ⋅ 11 − 6) =
 &% 63 : 3 + 41⋅ 4 =
4! (flaţi numărul care este cu <= mai mare decât @4!
6! (flaţi numărul care este cu 64 mai mic decât @16!
<! (flaţi numărul care este de @5 ori mai mare decât 6?!
=! 'a un concurs de înot articiă @A concurenţi! Câte grue de
câte > înotători se ot forma F
>! În biblioteca familiei, lorin are de > ori mai multe cărţi decât
Costin, care are @4A! Câte cărţi au cei doi coii în bibliotecă F
5! Într-un ierbar Costinel a us de = ori mai uţine lante decât
lorinel, care a us 54=! Câte lante au us cei doi în ierbar F
A! Câtul unei îmărţiri este @>, îmărţitorul @64 şi restul 6=! Cu
cât este mai mare deîmărţitul decât îmărţitorulF
?! (flaţi restul îmărţirii celui mai mic nr natural de 6 cifre
diferite la cel mai mare nr natural de 4 cifre diferite!
7
@1!2atru fraţi au recoltat îmreună @5= Gg căşuni! 2rimul şi al
doilea au recoltat 5= Gg! (l atrulea cu 51 Gg mai uţin decât al
treilea şi cu 4= Gg mai uţin decât al doilea! Câte Gg de căşuni au
recoltat fiecare F
@@! (licând formulele"
; a : a = a − ;(a ) = a ⋅ ;a = 1
+ n
a ⋅a = a
m n m n m n m n m m n 0

efectuaţi " 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = H 37 : 34 = H ( 7 ) = H 2 4 ⋅ 2 ⋅ 2 7 = H 57 : 53 = H
3 5 2 4

( 6 3 ) 4 = H 4 4 : 4 3 =  H 5 7 : 5 4 = H ( 2 ) = H 5 6 ⋅ 53 = H 4 7 : 4 6 = H
3 4

( 35 ) 3 = H ( 20 + 2 4 ⋅ 2 : 1 = H (50 + 52 ⋅ 5 : 63 =

@4! Calculaţi " 9 ;6 ;4 ;2 + 2 ⋅ 2 ;3 ;4 + 3 ⋅ 2


3 3 2 2 3 2 2 3

@6! 5 : ( 5 ⋅ 5 ) + (324 : 9 + 5 ⋅ 2 ) ⋅ 10 =
103 17 8 4 2 3 0

@<! 345 ⋅ 387 ⋅ 355 − 3187 =


@=! ( 4 : 2 + 2 : 2 ) : ( 2 + 2 ) =
20 37 50 32 18 3

8
 ,,, TESTUL 7
@!
a% /crieţi nr!de = ori mai mare decât @4< $@%
b% (flaţi un nr! ştiind că trilul lui este 54? $@%
4!
a% .fectuaţi 2 + 1340 : (164 − 60 : 2)   $@%
b% (flaţi ) din egalitatea ( 3 x + 5) ⋅ 10 = 140   $@%
6!
a% (flaţi toate nr! naturale care, rin îmărţire la =, dau de
fiecare dată câtul >> $@%
b% +tiind că a0b9= şi b0c9A, calculaţi 4a0=b06c $@%
c% 'a un turneu de şah au articiat 4= elevi, fiecare elev
 &ucând o artidă cu fiecare dintre ceilalţi elevi! Câte artide s-au
 &ucat în total F
<! ;n gru de coii au rimit mere! ;nul dintre coii a rimit 6
mere, iar ceilalţi coii au rimit fiecare câte = mere! Eacă fiecare
coil din gru ar fi rimit câte < mere, ar fi rămas @@ mere!
a% Câţi coii sunt în gru F $@%
b% Câte mere au rimit în total coiii F $@%
  
Dotă " - se acordă @ din oficiu
- tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:
9
 ,,, TESTUL =
@!
a% = creione şi 5 caiete costă =1111 lei! Cât costă @= creione
şi 4@ caieteF $@%
 b) ezultatul calcului" {[1 + ( 3 + 3 ⋅ 5) : 2] + [1 − ( 6 − 2 ⋅ 2) : 2] ⋅ 10} : 5
esteB! $@%
4!
a% Eeterminaţi numerele naturale ) şi # astfel încât
=)06#9@> $@%
b% 2erimetrul unui dretunghi este @>1, lăţimea lui este de <
ori mai mică decât lungimea! (flaţi lăţimea şi lungimea! $@%
6!
a% (flaţi nr!naturale care îmărţite ? să dea câtul 5! $@%
b% (flaţi valoarea numerică a lui ) ştiind că
20000 − ( 3 x + 100 ) ⋅ 19 + 1500
  = 2500   $@%
c% Care este nr!care urmează în şirul" 1,@,6,A,4@,==,B$@%
<!
a)  (flaţi cifrele a,b,c astfel încât" abc + bc + c = 687
$@%
b% Care este cel mai mic nr!natural de < cifre care are cifra
sutelor A $@%
  
Dotă " - se acordă @ din oficiu
- tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:
10
 ,,, TESTUL 
n( n + 1)
@! a% (rataţi că" @04060B0$n-@%0n9   $@%
2
b% Calculaţi suma" s9@04060B0?? $@%
4! a% /uma a şase numere naturale are distincte este 61! (flaţi
numerele! $@ %
b% Calculaţi suma" s9 40<0>0A0B0@11! $@ %
c% Calculaţi suma" 9 + 99 + 999 + ... + 99 ...9  
1998 9
de
$@%
6! econstituiţi calculele"
a%57?7 - 7A7>9@==A $@%
b%<756 J 4A=7 9767< $@%
<! a%Calculaţi diferenţa dintre cel mai mare număr natural de <
cifre distincte şi cel mai mare număr natural de 6 cifre distincte!
$@%
b% ;n elev are suma de <=611 lei e care o cheltuieşte în trei
zile, astfel" în rima zi cheltuieşte @K6 din sumă, a doua zi cu =111
lei mai uţin decât în rima zi, iar a treia zi restul! Cât a cheltuit în a
treia ziF $@%
  
Dotă " - se acordă @ din oficiu
- tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:
11
 NOTA OBŢINUTĂ:

 ,,, TESTUL ?
@! /uma a două numere este 4A1, iar diferenţa lor este 41! (flaţi
cele două numere! $@%
4! +tiind că )0#0z964 şi )9@=-#, aflaţi numărul z! $@%
6! (flaţi ) din egalitatea" @060=0!!!0??0@1@0)940<0>0!!!
0@110@14 $@%
<! Calculaţi @=0460@1L@150<6-M@1>-$@1>-@> >%"@1NO $@%
=! Eacă a0c9>41 şi b0d9<@=, calculaţi a0b0c0d şi a-b0c-d
$@%
>! (flaţi numerele naturale de două cifre  xy şi  yx  care verifică
egalitatea
 xy J yx 945! $@%
5! ;n număr este mai mare decât altul cu 4@6, iar suma lor este
<@=! (flaţi numerele! $@%
A! /e ştie că a0b94?, iar c este @4! Calculaţi ac0bc! $@%
?! 2rodusul a 4 numere naturale este @A! (flaţi numerele! Câte
soluţii are roblema F $@%
  
Dotă " - se acordă @ din oficiu
- tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

12
 ,,, TESTUL B
--- Puteri ---
@! .fectuaţi " (5 ⋅ 5 + 7 : 7 ) : (7 ⋅ 7 ⋅ 7 + 5 : 5 ) =
17 18 23 15 2 5
!
50 15

$@%
4! (flaţi numerele naturale a şi b care verifică egalitatea"
2 + 2 = 24 ! $@%
a b

6! Comaraţi numerele" 5101 şi 583 H 2 38 şi 338 H 2 53 şi 4 29 !


$@%
<! Comaraţi numerele" 2 +2 +2
87
şi 5 35 + 5 34 !
86 85

$@%
=! .fectuaţi" ( 2 ⋅ 3 + 2 ⋅ 3 + 6 : 6 , unde n ∈ D
n +3 n n n +1 n n
!
$@%
>! .fectuaţi" ( 23 +1 ⋅ 9 + 8 ⋅ 32 +1 + 6 2 ⋅ 2 +3 ) : 13
n n n n n
!n

$@%
5! Calculaţi ultima cifră a numărului S  = 2 + 3 + 5 ! 59 17 228

$@%
A! (rătaţi că numărul 92 43 + 127 38   nu este ătrat erfect !
$@%
?! (rătaţi că numărul 241981 + 151981 + 1231981 + 61981  nu este ătrat
erfect ! $@%

  
Dotă " - se acordă @ din oficiu
- tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

13
 ,,, TESTUL 
--- Di/i'ii(itate ---
@! *ăsiţi numerele naturale de forma 52 xy  divizibile cu @A!
$@%
4! (rătaţi că numărul 7 + 4 − 7 +3 + 7 +2 − 7 +1 este divizibil cu @11!
n n n n

$@%
6! (flaţi două numere naturale ştiind că c!m!m!d!c al lor este @=,
iar suma lor este 5=!
$@%
<! (flaţi două numere naturale ştiind că rodusul lor este 4@>, iar 
c!m!m!d!c al lor este >!
$@%
=! 2rodusul a două numere consecutive este @1=>! (flaţi
numerele! $@%
>! (flaţi două numere naturale ştiind că c!m!m!d!c al lor este @4,
iar c!m!m!m!c al lor este =1<
$@%
5! ie ( mulţimea numerelor naturale de forma 5 x3 y 15 şi P
mulţimea numerelor naturale de forma 5 x3 y 30 ! /ă se determine

 A  B A,  B A, \ B B, \ A   $@%


A! /e consideră (9L) |) ∈ D şi )0@ divizor al lui @AO
  P9L)|)∈ D şi )-4 divizor al lui @=O
/ă se determine  A  B, A  B, A \ B   $@%
?! (rătaţi că dacă 6Q=) şi 6Q<) atunci 6Q), unde ) ∈ D! $@%
  
Dotă " - se acordă @ din oficiu
- tim de lucru =1 minute
 NOTA OBŢINUTĂ:

14
 ,,, TESTUL 
--- 3rac!ii 'ecima(e ---
@! Comletaţi "
a )1,13 + 5,47 =

b)12,343 + 173,689 =

c)3,7 − 1,39 =
d )1,321 − 1,231 =
e)44,8 + 15,269 − 32,47 =

  f  )76,259 − 54,86 + 11,201 =


4! a% ;n număr este cu @4,6= mai mare decât @46,=@! /uma
celor două numere este!!!!!!!!!
b% Eiferenţa numerelor @5,? şi @@,A este mai mică decât
suma lor cu!!!!!!!!!!
6! a% Comaraţi numerele a96<=,>6-<=,@>6 şi b9465,A-
46,<?0@1>,6=
b% 2entru reararea unei âini s-au folosit 1,=11Gg făină,
@,1=6Gg aă, 1,1@4Gg dro&die şi 1,11=Gg sare! 'a coacere se ierde
rin evaorare 1,>41Gg aă! Cât cântăreşte âinea coatăF
<! a% Eeterminaţi cifrele a şi b ştiind că a, b 0, ab 1,98
+ =

b% Eeterminaţi cifrele a şi b ştiind că ab, c a, bc 11,88


− =

c% Eeterminaţi cifra a ştiind că a , a + a, aa + a , aaa = 26,568


=! econstituiţi "
238,53 − **,** = 143,27
* **,* * +21,67 = 165,26
  
Dotă " - se acordă @ din oficiu
- tim de lucru =1 minute
 NOTA OBŢINUTĂ:

15
 ,,, TESTUL F
--- 3rac!ii ra!iona(e ---
@! Eintre două fracţii care au acelaşi numitor, mai mare este cea
cu numărătorul maiBBBB!
4! Eintre două fracţii care au acelaşi numărător, mai mare este
cea cu numitorul maiBBBB!
6! Comaraţi numerele raţionale "
15 13 14 14 28 28
 si ;  si ;  si
29 29 25 53 17 25
<! Care este cel mai mare şi care este cel mai mic număr 
raţional dintre următoarele numere "
4 3 2 5 3 13
; ; ; ; ;
5 7 5 4 2 15 .
=! 8rdonaţi crescător numerele următoare"
2 15 1 10 17
; ; ; ;
27 45 2 48 35
2 x3 y
>! Eeterminaţi cifrele ) şi # astfel încât fracţia   să fie
2539
suraunitară şi cea mai mică de acest fel!
1 n 1
5! Eeterminaţi n ∈ D astfel încât < <
3 35 2
1 1
A! ie mulţimea 9L) |) ∈ R |  x ≤ six ≥ O! /crieţi = elemente
+
2 50
ale lui !
  
Dotă " - se acordă @ din oficiu
- tim de lucru =1 minute
 NOTA OBŢINUTĂ:

16
 ,,, TESTUL @
--- 3rac!ii ra!iona(e ---
a a+1 a +1 a + 2
@! 8rdonaţi crescător fracţiile " ; ; ; , unde a ∈
a +1 a+2 a a +1
D şi a ≥ @!
14 2
4! /uma a doi termeni este , iar unul dintre termeni este !
27 9
Eeterminaţi celălalt termen!
5 11
6! Eescăzutul a două numere este 19 , iar diferenţa este 3
7 21
! Care este scăzătorulF
1  2 1   3 3   5
<! Calculaţi" 12 − 4 + ⋅  +   :
3  3 2  12 4   3
1
=! Calculaţi valoarea e)resiei"  E  = + 2a − 3b   unde
2
11 3
a =2 + :
3 4 5
4 1 1
b = : +
7 3 2
3 14
>! +tiind că ⋅ =  şi
a b c = , calculaţi a ⋅ ( b ⋅ c )
7 15
106( 8) 11( 2 )
5! Calculaţi suma" +
143( 6 ) 110 ( 3)
1 3 5 7 19 2 4 6 20
A! Eacă  A = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  şi  B = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ! Calculaţi  A ⋅  B !
2 4 6 8 20 3 5 7 21
?! (flaţi cel mai mic număr natural care înmulţit cu numerele
1 5 4
raţionale ; ;  să dea de fiecare dată un număr natural!
7 21 15

@1! Calculaţi şi comletaţi tabelul"

17
a c a c c a
: :
b d  b d  d  b
3 2
7 9
15 3
4 2
23
6 69
9

  
Dotă " - se acordă @ din oficiu, e) 4 si 6 se uncteaza cu 1!=
uncte iar restul cu cate un unct!
- tim de lucru 51 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

18
--- Mu(!imi ---
 ,,, TESTUL 7>
@! .numeraţi elementele următoarelor mulţimi şi recizaţi de
fiecare dată cardinalul lor "
 A = { x  x ∈  N *, x ≤ 5}
 B = { x  x ∈  Z ,−2 <  x ≤ 5}

C  = { x  x ∈  Z ,  x = −3 }
 D = { x  x ∈  N ,  x ≤ 18 six 3}
4! /tabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor rooziţii"
a% { 3,4,5} ⊂ {1,2,3,4,5,6}
b% { x ∈  N  * x ≤ 0} = Ø
c% { 5,7,9} = { x  x = 5 saux
  = 7 saux = 9}

d% Ø = { x  x = 3six = 4}
6! ie mulţimile"
 (9L1,@,4,6,<,=O
  P9L) ∈ D  x ≤ 15  si ) număr imarO
Calculaţi "  A  B, A  B, A \ B
<! /e dau mulţimile "
 A = { x  x = 2n − 1, n ∈  N *, n < 5}
 B { y  y = 3
=
m
, m ∈  N , m < }
3

C  = { z  z  = a 2
}
, a ∈  A

  Calculaţi"
( ) ( )( )
 A B  AC B\;   BC\
=! ulţimile  A −  B; B −  A şi  A  B au 6, = şi resectiv ?
elemente!
19
a% Câte elemente are mulţimea (F
b% Câte elemente are mulţimea PF
>! Eacă L@,6,)O9L@,#,=O atunci )9BB!! şi #9BBB
5! Eacă  A  B =  A  atunci  A  B = ...........
A! /ă se determine mulţimile ( şi P ştiind că sunt îndelinite
simultan condiţiile"
a%  A  B = {1,2,3,4,5,6}

b%
( ) ( ) {( ) ( ) ( ) ( ) }
 A B\ X B  A\ 1,5 ; 1,6 ; 2,5 ; 2,6
=

?! Dumărul elementelor mulţimii  A = { x ∈  N  * 2( x + 1) < x + 3}


esteB!
@1! /e consideră mulţimile "
 A = { x ∈  N   x + 2 x ≤ 14}
2

 B = { y ∈  N   y = 4 n − n , n ∈  N }


2

a% Eeterminaţi mulţimile ( şi P
b% /crieţi submulţimile lui (!
c% Calculaţi"  A  B, A  B, A \ B

  
Dotă " - se acordă @ entru fiecare e)ercitiu!
- tim de lucru 51 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

20
 ,,, TESTUL 77
--- Di/i'ii(itate ---
@! (flaţi cel mai mic număr natural care îmărţit e rând la @4, @A
şA <1 dă de fiecare dată restul 5!
4! /uma a două numere este 54! (flaţi numerele ştiind că unul
este divizibil cu 5, iar celălalt este divizibil cu 4!
6! (flaţi numerele de forma" 5 x3 y 15
<! /ă se determine numerele naturale a şi b ştiind că au
c!m!m!d!c @= şi rodusul 6@=1!
=! /e dau mulţimile "
 (9L  x  x N  , ) divizor roriu al lui @4O

P9L  x  x N  , ) divizor imroriu al lui >O


, ,\,\
Calculaţi"  A  B A  B A  B B  A

>! /ă se determine ( x,  y ) ∈ NxN  astfel încât c!m!m!m!c al


numerelor <)0@ şi 5#0@ să fie A=!
5! Calculaţi " $@=,4A,6=%
  M54,6>,<=N
A! Eeterminaţi  x,  y ∈  N   astfel încât 2 x3 y 18
?! Eescomuneţi în factori rimi numerele " @??4, 6>1, 5=1!
@1! a% (flaţi e ) ştiind că 4 31x 2

b% (flaţi câte numere de forma "  xy2 x  sunt divizibile cu > F


  
Dotă " - se acordă @ entru fiecare e)ercitiu!
21
- tim de lucru 51 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

 ,,, TESTUL 7=
--- Di/i'ii(itate ---
@! (rătaţi că numărul 5 +1 ⋅ 2 − 5 este divizibil cu <= oricare ar fi
n n

n ∈  N  !
4! (rătaţi că numerele 7100 − 3100  şi 19981998 − 4  sunt divizibile cu
@1!
6! (flaţi cel mai mare număr de forma abcabc  multilu al lui @5!
<! (flaţi c!m!m!d!c a două numere ştiind că c!m!m!m!c al lor este
<=, iar rodusul lor este @A1!
=! Eeterminaţi ) astfel încât numerele 23 x  şi @A să fie rime
 între ele!
>! 2rodusul a două numere consecutive imare este egal cu
646! (flaţi numerele!
5! (flaţi mulţimea divizorilor naturali ai numerelor" A11, @41, <=!
A! (flaţi numărul de divizori ai numărului =45111!
?! Eeterminaţi numărul de forma abcd   ştiind că ab ⋅ cd  = 731
@1! ie numărul  x = 2 +3 ⋅ 3 +1 + 2 +1 ⋅ 3 +3 ! (rătaţi că  x 78 , oricare
n n n n

ar fi  x ∈  N 
  
Dotă " - se acordă @ entru fiecare e)ercitiu!
- tim de lucru 51 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:
22
 ,,, TESTUL 7
---Ecua!ii---
@! (flaţi numărul ) care verifică egalitatea "
@060=05 0BB!!0??0)940<0>0BBB@11
4! ezolvaţi ecuaţiile"
a% 4)069)0@=
b% 6$4)0@%9<)0?
6! (flaţi numărul c ştiind că a0b0c964 şi a9@=-b!
<! (flaţi numărul ) din relaţia "
  @04060BB!!0=10)94)040<0>0BBB61
=! ezolvaţi ecuaţia"
  >M6$4)0@%-=N0A96=>
>! ezolvaţi ecuaţia"
  )04)06)0BBBB0@11)9=1=11
5! /oluţia ecuaţiei 6$4)05%-=944 esteBBBB
A! Sumătatea unui număr natural lus trilul său este 51! (flaţi
numărul!
?! /oluţia naturală a ecuaţiei <)04=96$4)-=%-=)0>< esteBBB!
  
23
Dotă " - se acordă @ entru fiecare e)ercitiu
! - se acorda un unct din oficiu
- tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

 ,,, TESTUL 7?
---Pro(eme cu a1utoru( ecua!ii(or---
@! /uma a două numere este @?4, diferenţa lor este <>! (flaţi
numerele!
4! ;n număr este mai mare decât altul cu @4@, iar suma lor este
<56! (flaţi numerele! $rezolvaţi în două moduri%
6! (flaţi numerele naturale a,b,c care verifică simultan
egalităţile "
a0b94AH b0c9@>H c0a941
<! Eacă la trilul unui număr adunăm 5 obţinem 44! (flaţi
numărul!
=! lorin are de trei ori mai mulţi bani decât Costin! Îmreună au
>1111 lei! (flaţi ce sumă de bani are fiecare dintre ei!
>! Eacă din dublul unui număr scădem @A obţinem 4! (flaţi
numărul!
5! 2rodusul a două numere naturale este @A! (flaţi numerele!
Câte soluţii are roblema F
A! (flaţi toate numerele naturale care îmărţite la 5 dau câtul
egal cu restul!
?! (flaţi numărul care îmărţit la @5 dă câtul 46 şi restul @@!
   
 Dotă " - se acordă @ entru fiecare e)ercitiu
- se acorda un unct din oficiu
-tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:
24
 ,,, TESTUL 7B
---Numere natura(e---
@! ;n număr natural e divizibil la 4 dacă ultima cifră e
BBBBBBBB!!!
4! ;n număr natural e divizibil la 6 dacă suma cifrelor care-l
comun e B!!!!!!!!!!!!!
6! ;n număr natural e divizibil la = dacă ultima cifră e
BBBBBBBB!!!
<! ;n număr natural e divizibil la @1 dacă ultima cifră e
BBBBBBBB!
=! ;n număr natural e divizibil la ? dacă suma cifrelor care-l
comun e B!!!
>! ;n număr natural e divizibil la > dacă e divizibil la B şi la B
5! ;n număr natural e divizibil la @= dacă e divizibil la B şi la B
A! ;n număr natural e divizibil la 61 dacă e divizibil la B şi la B
?! /ubliniaţi cu o linie numerele divizibile cu 4, cu două linii e
cele cu 6 şi cu trei linii e cele divizibile cu =" 4AH 6=H <?H @4?<,
=<1@H 4656, @<=6<4H 44=16=, 46H >=!
25
@1! /crieţi mulţimea divizorilor următoarelor numere" @4H 4<H 4=,
<<H >=, 54H @11H 56H @=>H 4<A!
@@! /ă se afle mulţimea divizorilor comuni ai numerelor! @4 şi 4<,
<< şi 56H 64H <AH 541 şi =<1!
@4! Dumerele rime sunt acele numere care se divid la B! şi la
B!!
@6! /crieţi numerele rime ână la @11!
@<! Dumerele 4= şi << sunt rime între eleF Ee ceF
@=! Dumerele << şi 55 sunt rime între eleF Ee ceF
@>! /e dau numerele" 21 x; 34 x;  x 20; 513 x; 24 x0 . /ă se afle )
astfel ca numerele să fie divizibile cu" a% 4H b% 6, c% =H d% ?H e% @1H f%
<=H g% @A!
@5! /ă se scrie cel mai mare divizor comun şi cel mai mic
multilu comun al numerelor" a% <, A @1H b% <1, 64, 54H c% @@, 41,
<11H d% 4<1, 6>1, <A11H e% 4@1, 6=1, =>1H f% @61, @>?1, 4>11!

   
 Dotă " -tim de lucru A1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

26
,,, TESTUL 7
---O"era!ii cu numere ra!iona(e "o'iti/e---
@! /ă se simlifice fracţiile, obţinând fracţii ireductibile"
4 8 9 15 14 21 210 12 240 132 65 760 840 462 36
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
6 12 6 6 21 35 280 36 1200 147 143 285 630 322 54
124 24 144 225 128 54 220 2430 1225
; ; ; ; ; ; ; ;
93 420 256 625 288 126 990 3528 700
4! /ă se efectueze următoarele oeraţii"

27
1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 4 1
+ ; + + ; + + ; + + + ;
5 5 2 4 6 5 6 20 15 2 12 2
22 3 1 1 15 3 6 1 3 3 4 5 1
+ + + ; + + + ; + + + + ;
55 5 3 4 20 12 8 5 4 10 20 8 2
1 1 1 1 5 7 1 1 1 1 1 2
+ + ; + + + ;3 + 2 + 1 ;5 + 2 + 4;
24 120 300 48 72 180 3000 2 3 4 6 3
5 1 1 3 15 5 1 2 3 23 15 9
+ 2 + 4 ;10 + 5 + 1 ;4 + 5 + 6 ;5 + 6 + 3 ;
6 2 2 8 25 20 5 3 4 40 24 16
5 3 5 1 11 1 1 3 7 1 14 13 7
− ; − ; − ;1 − ;5 − 1 − 2 ;5 − 4 + 1 ;
8 8 6 2 450 750 24 48 8 6 25 50 10
7   5
−  +  
7 12   3 5   5 9 5 4 5
 ; 24 −  10 + 11  
; 5 − 4 + 1 ; ⋅ ;
9  12 24   25   10 25   32 16 6 5 8
3 1 4 2 5 7 9 1 5 8 1 1 3 5
8⋅ ⋅ ; ⋅ 6; ⋅ 3; ⋅ ;1 ⋅ 4;3 ⋅ ;2 ⋅ 7 ;5 ⋅ 1 ;
;2
4 2 5 3 6 3 28 2 4 17 2 5 8 43
2 9 5 1 4 6 1 4 1 5 4 30 5 7 27 18 5 4
⋅ ⋅ ;2 ⋅ ⋅ ;3 ⋅ ⋅ 1 ; ⋅ 3 ⋅ ; ⋅ ⋅ ; ⋅ ⋅ ;
3 8 6 2 5 9 3 10 8 6 5 19 6 15 49 12 6 15
5 5 5 25 24 12 4 5 8 4 2 4
3 ⋅ 12 ⋅ ; : 5; : 8; : 5; : 3;5 : ;7 : ; : ; : 2;
6 46 6 32 77 17 9 6 7 9 3 5
1 1 1 3 4 2 5 5 1 5 1 4
4 : ;12 : 1 ;9 : 4 ;12 : 2 ; : ; : ;1 : 3;3 : 7;5 : ;
2 3 2 4 9 3 8 16 2 6 2 6
4 2 4 2 2 1  1 5  
3 :2 ;2 : 1 : ;3 :  ⋅  
5 19 5 5 3 3  3 2  

6! esectând ordinea de efectuare a oeraţiilor calculaţi"


2
+ 5 ⋅ 4 ;1 1 + 4 ⋅ 2 1 ;3 4
−23⋅ 2 2
;1 ⋅ 3
3
− 4 5 ⋅ 9 ;2 2 ⋅ 1 7 −31 ⋅1
;
3 6 5 2 9 4 15 4 33 9 11 6 58 3 8 2 14
7
−   4 15
3 ⋅ − 4 6  
⋅  ;
6   5 38 9 8  
 
  
 
1   2 1 4   3  7 2 1 1    1 1   1  2  
2 ⋅  8 − 4 ⋅  ; ⋅  ⋅ 2 + 3 ⋅ 2  ;15 ⋅  + : 3  ; ⋅ 1 + 3 : ;
2   3 2 3   28  8 3 3 10    5 5   2  2  
 
  3  
 1 13   1  
48 ⋅  + : 1 −  
 24 80   40  

28
<! .fectuaţi"
7+ <,4=01,1<4=0<4=104@,1150@,4H
=+ 4<>0@4,<>0<11,11<04@,4H
+ A?<>,<1=-@15>,@1=H
?+ 4@1,@1=-A??,=H
B+ <@11,<=>-4??,=<H
+ <411,@-4??,?<>H
+ 6@111-@?,A?@H
F+ 4@111,15041???,A?H
@+<?1,4A-<?1H
7>+ ?A=>,514-@46>,514H
77+ 4,<=@1H
7=+ 1,4@11H
7+ 1,1<@111H
7?+ 4,<=,AH
7B+ 41,151,=H
7+ 4<6,1=4H
7+ 41,1<@11=H
7F+ 4,<411H
7@+ <1,A@411H
=>+ @4111,111@H
=7+ 4,<411111,4H
==+ 1,6>"6H
=+ 4<,="@1H
=?+ 41<"@11H
=B+ <A1"@111H
=+ 1,4"@11H
=+ 64,<"@AH
=F+ 61<5,="@4=H
=@% <,5"1,4H
>+ 4,4="1,@=H
7+ 4?,><6"1,@46H
=+  A16,>1<"41,1=H
+ @A>,<6"@4,=H
?+ @"1,=H
B+ ="1,1@H
29
+ 1,4"1,11@H
+ 54,="=H
F+ 64<A@1"A1,4H
@+ <@4>@,A"4,1>
?>+ 41@11@,4"@,116H
?7+  >,@"1,11@H
?=+ 4,5"1,1114H
?+ @>5<>,6"A,1?
=! esectând ordinea de efectuare a oeraţiilor să se efectueze
calculele"
7+ 4,40@11,= @1,14H
=+ @11?1,@<"@,115-@11,4 G
+ 4,4044,140444,114H
?+ @14,A0@111,4<=>0@11<,A0@1111,4H
B+ <?11"@101,="@1104A1"@1110<"411H
+ $66,14-1,14%"1,@H
+ $66,166-6,16%"1,11@H
F+ $1,@?-1,1A?%  $1,4041@A1,<"@,11=%H
@+ @11@,@0$1,=01,=%"1,@H
7>+ @111<@>,@>"1,41<04$41,<<1,>01,@@@%H
77+ @111@@41,@-1,@$1,4041@61,4"4,11=%H
7=+ 1,1@0@111,1401,@$4,<-1,<%"1,1@H
7+ 1,111@@11,11=0@1$4<=-4,<=%0<4==,1=H
 0,5 + 1 : 2  ⋅ 0,25
7?+    H
  3  
30   1  
7B+ 107 ⋅  0, 2 + 1 , 25 +  H
  3  
 0,002 + 1  
7+ A01,1A"   H
  300  
7  1 
7+ 27  3
: 2 + − 1 , (5 ) 

30
   
 Dotă " -tim de lucru @=1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

,,, TESTUL 7
---Ra"oarte &i "ro"or!ii---
@! /crieţi raortul numerelor ) şi #, aoi e cel al numerelor # şi
3
), şi calculaţi valoarea acestor raoarte entru" a% )94, #9=H b% )9
8
4
, #9 H c% )94,5 H #9@,4!
5

3
4! +tiind că raortul dintre numerele a şi b este , calculaţi
8
raortul dintre b şi a!

31
2 6 2 x 2 6  x 6
6! (flaţi ) din roorţiile" a% = H b% = H c% = H d% =
3  x 3 6  x 3 3 2

<! Calculaţi" a% @1T din 6=H b% 4=T din 5=H c% =1T din @11!
=! Cât la sută rerezintă" a% 4 din < H b% 4 din AH c% 4 din =F

  
Dotă " - se acordă 4 entru fiecare e)ercitiu!
- tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

,,, TESTUL 7F
@! .fectuaţi" a% @1U$4 =046U6%04?"4=-410=4?1"46H $@%
b% @???U@??A-@??AU@?A?, folosind factorul comunH $1,=%
1 1 1
c% @- − −   $1,=%
2 3 6
d% rodusul dintre diferenţa numerelor 5,4 şi 6,@= şi diferenţa
numerelor @11 si ?5,6H $@%
e% (  P şi (  P, unde (9L# ∈ Ν  y = 2 ,  x ≤ 4 si x ∈ N   O şi
x

P9L z∈  N  / 23 z 2 OH $@%


f% c!m!m!d!c!$=<1H@<<%H $1,=%
g% @6dam9!!!!cmH $1,=%
h% 5,6=m 49!!!!dam4! $1,=%

32
4! a% edia aritmetică a numerelor @,4H 4,6< şi ) este egală cu
6,A@6! (flaţi e )! $@%
b% +tiind că două treimi dintr-o sumă de bani înseamnă <11!111
lei, aflaţi acea suma de bani! $@%
c% ;n dretunghi are acelaşi erimetru cu al unui ătrat de latură
a9A,4=cm! +tiind că lungimea dretunghiului este cu @,=cm mai
mare decât lăţimea, aflaţi aria dretunghiului! $@,=%
  
Dotă "
- tim de lucru =1 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

,,, TESTUL 7@
---Numere .ntre)i---
@! 8usul lui 6 este B!
4! 8usul lui J6 este B
6! /ă se efectueze adunările"
4069 -?0$-=%9 -<049 =0$-5%9 -<0A9
?0$-@%9 <0$-<%9 -=0=9 >019 10>9
1019 -5019 10$-5%9 -A0@9 -@0A9
<! /ă se efectueze scăderile"
=-49 4-=9 =-$-<%9 =-$-=%9
-<-$-6%9 =-=9 -=-$-=%9 4-$->%9
-5-19 1-59 4-$-<%9 >-19
33
=! /ă se desfacă arantezele şi să efectueze calculele"
<0$-4%0$-<% =0$-<%0$- 50$->%0$-@%0A0$-A% -A-$->%-$-4% -=0$-5%-$-<%-$-
>%0? <%
60$-4%0$-<06% -<0$-406%- <1-$>=-A<% -50$-4@%0$-
-$-=05- ?0@% -=10@<0$-5% @=0@6%
-$-@?04-@=%
-?<-@50<40 55-41<0$4<=-<5=%-$<@-4<4-@=>%
0$-510A@-@%

>! /ă se rezolve ecuaţiile


)0495 )049< )0=9@@ )0A9
)-<9-A )->9@ )-595 )059-5
)0@459@A@ )0@?9414 )0@?49==

5! /ă se efectueze înmulţirile"
<U= $-<%U$-=% $-6%U$-4% $-A%U1 $-@%U1 $-4<%U$-64%
4U$-6% 1U$-=% $-?%U$-@% 1U? $-6%U$-4%U$-@% $-@%UA

A! /ă se efectueze îmărţirile"
<"4 $->%"4 >"$-@% A"$-@% 1"A <0<"$-4%
$-?%"$-6% @1"$-4% $-5%"@ $-A%"$-@% 1"$-6% <0>"$-
6%

?! .fectuaţi"
$-@%< -@< $-@%6 -@6 -@@ =@
@@ $-=%@ $-@%@ $-<%@ $-<%6 -<4
$-6%6 -66 -64 61 @1 $-=%1
-=1 $-@%1 -@1 -6<-$-4%= 640@ 4@-5
$-6%4-5 $-4%60= @1@-??? $-@4%6"@<< 4U4<U4=10$- $-4%U$-
4%== 4%41U$-
4%6A04=@

34
@1!/ă se rezolve în < următoarele ecuaţii"
4)9> <)9A <)91 5)95 -<)9@4 ->)94<
-?)91 ->)9-> -)9-@ -)9-4 -)96 4)9-4
-5)94@ -6)9-? -@1)91 )0@94 )-<96 -)0@9<
-)0=94 -)0<9-< -)-<9-< )-<94 )-49= 6-)9<
-60)9= -40)9-@ -<0)9-< =-)9--= -=0)9= -=-)9=
@0#9= -60#9-< 5-z94 -51z9< 4)-<91 5)-4A91
6)0@491 <)0@>91 -6)04591 ->)0@A91 )-6>91 -@1)0<191

  
Dotă "
- tim de lucru @41 minute

 NOTA OBŢINUTĂ:

,,, TESTUL =>


---Un)4iuri---
@! Eesenează" a% un unghi ascuţitH b% un unghi dretH c% un unghi
alungitH
d% două unghiuri adiacente ascuţiteH două unghiuri adiacente
astfel încât unul să fie dret şi unul alungit!
4! Eesenează un unghi în care trasează $cu a&utorul raortorului%
bisectoarea acestuia!
6! Construieşte, folosind raortorul, unghiuri de e)act" 61 1H <=1H
>11H ?11H @6=1!
<! Comlementul unghiului de =1 1 are BB!! 1!
=! Comlementul unghiului de 4= 1 are BB!! 1!
>! /ulementul unghiului de =1 1 are BB!! 1!
35
5! /ulementul unghiului de @=1 1 are BB!! 1!
A! Eouă unghiuri cu măsuri egale se numesc BBBBBBB
?! Calculaţi" a% <> 16=4<W06=1=><5WH b% <> 16=4<W-6=1=><5WH c%
6514=@4W0A1@6@1H
d% 6514=@4W-A1@6@1H e% @< 1=<@>W0<1@6@=WH f% @<1=<@>W-
<1@6@=W!
2
@1! aortul măsurilor a două unghiuri comlementare este !
7
/ă se determine măsurile acestor unghiuri!
@@! Eă un e)emlu de două unghiuri comlementare
congruente!
@4! Eă un e)emlu de două unghiuri sulementare congruente!
@6! /ă se construiască două unghiuri adiacente a căror sumă să
fie egală cu @4> 1, şi unul să fie &umătate din celălalt!
@<! /uma măsurilor unghiurilor formate în &urul unui unct este
de BBBBB1!
@=! ;nghiurile ouse la vârf sunt BBBBBBB!
@>! Câte unghiuri ouse la vârf şi congruente între ele oţi
construi astfel încât ele să aibă 61 1!

,,, TESTUL =7
---Triun)4iuri---
@! ;n triunghi este format din BBBlaturi şi BB!! unghiuri!
4! ;n triunghi dretunghic este acel triunghi care are un unghi cu
măsura egală cu BB!! 1, sau are două laturi BBBBBBBBBB!
6! /uma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este egală cu
BBBBBB!1!
<! Eesenează un triunghi oarecare!
=! Eesenează un triunghi dretunghic!
>! ;n triunghi isoscel este acel triunghi care are
BBBBBBBBBBBBB şi
BBBBBBBBBB!!
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!!
36
5! ;n triunghi isoscel dretunghic are un unghi de !!! 1 şi două
laturi BBBBBB!!
A! Într-un triunghi dretunghic isoscel unghiurile congruente au
măsura de BBBBB!! 1!
?! Eesenează un triunghi dretunghic isoscel cu laturile egale de
> cm!
@1! Eesenează un triunghi isoscel!
@@! ;n triunghi echilateral este acel triunghi care are
BBBBBBBBBBB
@4! Eesenează un triunghi echilateral cu latura de = cm!
@6! Pisectoarea este
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!!!!!
@<! ediana este
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
@=! ediatoarea este
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!
@>! Înălţimea intr-un triunghi este
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
@5! În triunghiul (PC cu PC9A cm, ducem mediana (E!
PE9BBBcm
@A! În triunghiul isoscel (PC cu (P9(C9<cm, ducem mediana
 (E, atunci înălţimea coresunzătoare laturii PC este BBBBB
@?! Centrul cercului înscris într-un triunghi se află la intersecţia
BBBBBBB! şi se notează de obicei cu litera BBBB
41! Centrul cercului circumscris într-un triunghi se află la
intersecţia BBBBB! şi se notează de obicei cu litera BBBB
4@! Centrul de greutate a unui triunghi se află la
BBBBBBBBBBBBB! şi se notează de obicei cu litera
BBB
44! 8rtocentrul triunghiului se află la
BBBBBBBBBBBBBBBBBB!!! şi se notează de obicei
cu litera BB!
46! Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate bisectoarele
4<! Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate medianele
4=! Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate mediatoarele
4>! Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate înălţimile

37
45! Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate liniile mi&locii! /crieţi
relaţiile care aar între ele şi laturile coresunzătoare!
4A! În triunghiul (PC avem PC9@1 cm! Eacă DIIPC şi  ∈
M(CN, D ∈ M(PN, astfel încât M(N ≡ MCN şi M(DN ≡ MDPN, atunci
MDN9BBB cm!
4?! În triunghiul (PC, avem unctele , D, 2 situate, resectiv,
e mi&loacele laturilor! (flaţi erimetrul triunghiului D2 dacă"
 (P9>Amm, PC95>mm, C(9@14mm!
61! În triunghiul (PC, avem unctele , D, 2 situate, resectiv,
e mi&loacele laturilor! (flaţi erimetrul triunghiului (PC dacă"
D961mm, D294=mm, 294<mm!
6@! În triunghiul (PC măsura unghiului ( este de >1 1, şi măsura
unghiului C este de A1 1! ăsura unghiului P este BBB 1!
64! Calculează aria unui triunghi dretunghic cu catetele de <
cm, resectiv >cm
66! Eesenează un triunghi ascuţitunghic (PC cu PC95 cm şi
 înălţimea coresunzătoare bazei (E9<cm! (ria triunghiului (PC
este BBB!cm4!
6<! Eesenează un triunghi cu unghiul C obtuz şi baza PC95 cm!
Eacă înălţimea coresunzătoare bazei (E9< cm, atunci aria
triunghiului (PC este BBBcm 4!

,,, TESTUL ==
--- Patru(atere---
@! Eesenaţi un atrulater conve) (PCE! 'aturile ouse sunt"
BBBBBBBB! 'aturile alăturate sunt" BBBBBB!! ;nghiurile
ouse sunt" BBBBBBBB
;nghiurile alăturate sunt"BBBBBBBB Eiagonalele sunt"
BBBBBBB!!!
4! /uma unghiurilor unui atrulater conve) este de BBBB!! 1!
6! Într-un atrulater conve) ştim că" măsura unghiului ( este 51 1H
măsura unghiului P este @@1 1 şi măsura unghiului C este 51 1! (tunci
măsura unghiului E este BBBBB! 1!
<! .)emlifică şi desenează atrulaterele articulare învăţate!
38
=! 2at
2atrul
rulateru
terull cu latu
laturi
rile
le ous
use congongruen
ruentte se numeş
umeştte
BBBBBBBBBB!
>! 2atrulaterul ale cărui diagonale se în&umătăţesc se numeşte
BBBBBB!!!
5! Eesenaţi un aralelogram (PCE! Euceţi înălţimea
coresunzătoare laturii (P
(P şi coresunzătoare laturii PC!
A! (ria unui aralelogram cu lungimea de @1 cm şi înălţimea
coresunzătoare de > cm este B!!!cm 4!
?! (ria
ria unui
nui ar
aralelo
leloggram
ram cu lăţi
lăţime
meaa de =cm
=cm şi înăl
înălţiţime
meaa
coresunzătoare de A cm este BBB cm 4!
@1! (ria aralelogramului (PCE este de A1 cm 4! (ria triunghiului
 (PE este de BBBBcm4

,,, TESTUL =
I, Com"(etea'ă #"a!ii(e "unctate cu ră#"un#uri(e corecte H
@! ;n unct interior unui triunghi este egal deărtat de laturile
triunghiului! 2unctul este centrul cercului BBB !
4! ;n unct este egal deărtat de vârfurile unui triunghi! 2unctul
este centrul cerculuiBBB !
6! Eacă unctul situat la mi&locul unei laturi a unui triunghi este
egal
gal deă
deărt
rtaat de cel
celelalt
laltee dou
două latur
aturii ale
ale tri
triungh
nghiul
iului,
ui, atu
atunci
nci
triunghiul este BBB !

39
<! /e consideră ∠ !" şi $!M bisectoarea lui! ie $ !M# $B ⊥
!# B ∈ , $!# $C ⊥ !"# C ∈ $!"# $B%A cm, m$ ∠ BOA BOA%9611!
 (tunci"
a%  $C% BBB cmH b% m$ ∠ OAC
OAC%9!!!!!!!!!1 !

II, Re'o(/ă &i reactea'ă H


@! a% *ăsiţi cu rigla şi comasul centrul cercului circumscris unui
triunghi dretunghic şi aoi trasaţi cercul circumscris triunghiului
dretunghic!
b% Construiţi un cerc înscris într-un triunghi dretunghic!
4! Pisectoarea M $& $& a unui
unui triu
triung
nghi
hi oare
oareca
carere  $BC , E ∈ $PC%,
 întâlneşte mediatoarea laturii M(C N în unctul !! /ă se arate că ∠
&$B X ∠  !$C  !  !
6! ie triunghiul  $BC  în care mediatoarele laturilor M(PN şi M(CN
sunt concurente
 într-un unct &! 2erimetrul triunghiului este 4> cm,  $B%' cm, iar 
m( ∠ BAC )
m$ ∠  B$&(%  ! (flaţi lungimea segmentului M PCN !
2
<! În triunghiul  $BC M(PN X M(CN ! ie unctele
unctele ) şi * situate e
BC astfel încât
P ∈ $.C%, C ∈ $P% şi ∠  )$B X ∠  *$C   *$C  !
 ! (rătaţi că dacă  $& ⊥
B C# E ∈ PC, atunci d$E, (.%9d$E, (%!

,,, TESTUL =?
I, Com"(eta!i #"a!ii(e (iere6
a% Eouă unghiuri se numesc ouse la vârf dacă !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1,=
b% Pisectoarea unui unghi este !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1,=
c% 4@16==A06? 1=5@= J 46 1=4=> 9 BBB!!!!!!BBBBB!! @
d% 6414=Y6> U 6 " 4 9 !!BBBBBB!!!!!B BBBBB BB!! @
e% Eouă unghiuri se numesc comlementare dacă BB B!! 1,=
f% Eouă unghiuri se numesc sulementare dacă BBBBB 1,=
II, Scrie!i re'o(/ări(e eta(iate6
40
@% Cinci unghiuri în &urul unui unct sunt congruente! (flaţi
măsurile lor! 4
4% În dese
esenul alăt
alătur
urat
at semi
semidr
dreetel
telee M8(
M8(şiM
şiM8P sunt
sunt una în
relungirea celeilalte şi unghiul P8C are măsura de A ori mai mare
decât unghiul (8C! /emidreata M8) este bisectoarea unghiului
P8C H semidreata M8# este bisectoarea unghiului (8C! Calculaţi
m$ ∠ (o)%H m$ ∠ Po#% şi demonstraţi că semidretele M8) şi M8#
sunt erendiculare! 4

6% Eemonstraţi că două unghiuri ouse la vârf sunt


congruente! @

,,, TESTUL =B
41
@!Calculând $4=>-<Z><%"@5404 obţinem!!!!!!!!!!
4! +tiind că"ac-bc06c964?4 şi c9A?, unde a,b,c ∈ D, valoarea
e)resiei este!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 3
6!/uma dintre  si 1 este!!!!!!!!!!!
15 20
<! ;n număr natural îmărţit la = dă restul 4H acelaşi număr 
 îmărţit la > dă restul @! /ă se afle restul îmărţirii acestui număr la
61!
=! /ă se găsească toate numerele scrise în baza @1 de
forma xy  care sunt cu <= mai mari decât  yx !
>! (flaţi nummărul natural ) din egalitatea
<?)Z469?6@0@<$406Z44%!
5! Eintre 4?= şi 6>606>4 este mai mic!!!!!!!!!!!!
A! Dumărul de @6 ori mai mic decât =A=@6 este!!!!!!!!!!!!!!!
?! /ă se găsească două numere rime astfel încât suma lor 
să fie un număr natural imar de forma aaa $numerele sunt scrise
 în baza @1%!
@1! Eacă numărul 5 a fost mărit de două ori, aoi rezultatul s-
a micşorat cu < şi noul rezultat s-a micşorat de = ori, s-a obţinut!!!!!!!
@@! Într-o oeraţie de îmărţire suma dintre deâmărţit şi
 îmărţitor este 44A?, câtul este @5 şi restul @@@! /ă se afle
deâmărţitul şi îmărţitorul!
@4! a% Eesenaţi un dretunghi (PCE cu lungimea (P de <cm
şi lăţimea de 6cm!
b% (flaţi semierimetrul dretunghiului (PCE!
c% +tiind că erimetrul (PCE este de @4cm, aflaţi
lungimea segmentului PE!
Prof.+,erg,ina Nicolescu

,,, TESTUL =
42
2

@! Calculaţi"   0,25 : 25 : 10 + 1    : 3 + 133 − 3275 0


  5  
6 + 12 + .......... + 606
4!/imlificând fracţia obţinem fracţia
10 + 20 + 30 + ....... + 1010
ireductibilă!!!!!!!
6! Ein cei 4= de elevi ai unei clase, <1T sunt fete! Valoarea
raortului dintre numărul de fete şi numărul de băieţi din această
clasă este!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
<! Eacă unghiurile ∠ AOB şi ∠ BOC  au 511,resectiv =11,
atunci bisectoarele lor formează un unghi de!!!!!!!!!!!!!
=! Eacă @1 muncitori ot termina o lucrare în > zile, atunci <
muncitori termină aceeaşi lucrare în!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>! Volumul araleliiedului dretunghic cu dimensiunile
'9>cm, l94cm, î9=cm este!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 x 70
5! ie = ! Valoarea lui ) este!!!!!
13 91
A! /oluţia ecuaţiei $)-@%"494 este!!!!!!!!!
?! ;n obiect costă =111lei! Euă o reducere cu @1T obiectul
costă !!!!!!!!!!lei!
n n
50 + 2⋅5
@1!a% (rătaţi că fracţia n n
 se oate simlifica cu @=,
5⋅3 + 30

entru orice n ∈ D7!


b% ezolvaţi ecuaţia" $@040!!!!!!!0@?%)9@060=0!!!!!!!!!!0@??
@@! ie dretunghiul (PCE cu aria de =1cm 4, (P94(E,  şi
D mi&loacele laturilor EC şi (P! Calculaţi"2 (PCEH DP0PCH 4C0PCH
2DPC!
12! ie numărul  N  = 5 + ⋅ 3 ⋅ 2 + 5 ⋅ 3 + ⋅ 2 + ,   unde n ∈  N  ! /ă
n 4 n n n n 2 n 2

se determine valorile lui n entru care @?A6 divide e D!


Prof.+,erg,ina Nicolescu

,,, IN3OTEST 7
43
@! ezolvând rebusul următor se obţine numele unei
comonente imortante a unui calculator!
@ <

6 =
4

@% irmă renumită în fabricarea rocesoarelorH


4% Eisozitivul rincial de ieşire la un calculatorH
6% +oricelul calculatoruluiH
<% Eisozitiv de ieşire folosit entru imrimarea rezultatelor
relucrării datelor e hârtieH
=% olosită în transmiterea mişcărilor mouse- lui!

=, !"#$%&' !b*+*$ *,-# +! #b/'! ! %!a$- !'*,!a *'!


a+! a! a'+#,- +!!a * $!! , ' +!! * $!! ,a 
'%!+.

44
4
6
<
=
>
5
A

@% aşină inteligentă creată de omH


4% Conţine cifre, litere şi semneH
6% Creierul calculatoruluiH
<% [asta care, aăsată concomitent cu litera, o transformă în
literă mareH
=% 8usul cuvântului adevăr$true%H
>% .cranul calculatoruluiH
5% (ltă denumire a calculatoruluiH
A% *reutatea noastră!

,,, IN3OTEST =
45
7 ezolvând rebusul următor se obţine numele
.

unei comonente imortante a unui calculator 


@ =
  4 6 < [ >

1) Comonentă a monitorului e care se văd dateleH


2) Eisozitiv de intrare-ieşire folosit entru transmiterea datelor
 între două calculatoareH
3) Eisozitiv de intrare cu a&utorul căruia se reia informaţia sub
formă de imagini de e hârtieH
4) Caracteristică comună entru imrimantă şi monitorH
5) Eisozitivul rincial de intrare la un calculator care e
vremuri se numea consolăH
>% (scultăm muzică în ele!

,,, IN3OTEST 
46
@! ;niţi cu o linie diferitele comonente ale comuterului cu
diferitele ărţi ale corului omenesc ţinând cont de funcţiile ce le
 îndelinesc"
;nitatea centrală buzele unui omH
onitor icioarele unui omH
[astatură caulH
ouse ochii unui omH
Imrimantă mână unui omH
4!/crieţi în dretul fiecărei linii comonenta coresunzătoare
calculatorului"

6!ezolvă"
= @<
@@

47
6 @1 @4
< > A @6
@ 4 5 ? @=

@! 2ermite scrierea cu litere mari şi a


semnelor aflate în artea de sus a tastelorH
4! [rece la un rând nouH
6! Eacă aeşi e această tastă se arinde
rimul beculeţ din dreata susH
<! ( inseraH
=! Eelasează cursorul cu o agină în susH
>! /e foloseşte îmreună cu alte tasteH
5! /chimbă modul de lucru H
A! Eelasează cursorul la sfârşitul linieiH
?! Eetermină cursorul să sară este un
număr de coloaneH
@1! /e foloseşte îmreună cu alte tasteH
@@! Eelasează cursorul la înceutul linieiH
@4! 2entru a scrie cu aliniatH
@6! Eelasează cursorul cu o agină în &osH
@<! [rece la un rând nouH
@=! ( insera!

,,, IN3OTEST ?
48
ezolvă următoarele careuri"

@ 4 6 < = > 5 A ?

@% [asta dintre literele V si DH


4% 'itera de e tasta dintre Cas 'ocG şi /H
6% [asta dintre literele \ şi VH
<% [asta dintre literele S şi 'H
=% [asta dintre literele ( şi EH
>% 'itera aflată e tasta din dreata literei 8H
5% 'itera de sub R vecină la dreata cu /H
A% 'itera aflată la stânga lui VH
?% 'itera aflată în dreata lui ]!
6 =
@

4 <

4!

@%

Eelasează cursorul cu o agină în susH


4% Eacă aeşi această tasta activezi tastele cu cifre din blocul
numeric $se arinde rimul beculeţ din dreata sus%H
6% 2ermite scrierea cu litere mari şi scrierea semnelor aflate în
artea de sus a tastelorH
<% +terge caracterul din dreata cursoruluiH
=% /chimbă modul de lucru! $a insera%!

49
,,, IN3OTEST B
---5A<E DE NUMERA:IE---
7, [receţi din baza @1 în baza 4 numerele" @6, =5,?=, =16,
@=>1@, 4=><A?!
=, [receţi din baza 4 în baza @1 numerele" @@@ $4%H@1@@$4% H@@1@$4%H
@1@1@$4%H @1@11@1@ $4%H @11@1@11@ $4%H@@,@1@@$4%H@1@@@,@@@1@@$4%!
, .fectuaţi"
50
a% @@@$4%0@1@$4%9
b% @@$4%0@@@$4%0@@@@$4%9
c% @,11@$4%0@1@,11@1@$4%9
d% @@$4%·@1$4%9
e% @@,1@$4% ·101,101(2)=
f) 11(2) ·110(2)+101(2) ·10001(2)=
g) 1010(2) ·1111(2)+10(2) ·101(2) ·110101(2)=
h) 1,01(2) ·11,01(2)+11,001(2) ·1,11(2)=
4. Calculaţi:
a) 111(2)+157(10)=
b) 32(10) ·1011(2)+6,5(10) ·1101(2)=
c) 101,01(2) ·23(10)+101,01(2) ·11,01(2)=
5. !"!#$i%aţi & '"ii% c:  x ( 2 ) +  xx( 2 ) +  xxx( 2) = 1011( 2) *
6. !"!#$i%aţi & '"ii% c: 1 x ( 2 ) + 1 x ( 2 ) +  1xxx ( 2 ) = 1110 ( 2 ) *
7. !"!#$i%aţi & '"ii% c:  x11( 2 ) +  y11( 2 ) +   xxx ( 2 y ) = 11100 ( 2 ) *
8. #!c!ţi i% baa 10 -% baa . %u$!#!l!:
 / 15 3 65 75 101 57, 1151 12,0125 66,0052*
@, #!c!ţi i% baa . -% baa 10 %u$!#!l!:
@5$A%H <<4$A%H 4@=$A%H @,11@$A%H @<,114$A%!
7>, #!c!ţi i% baa 10 -% baa 16 %u$!#!l!: 1/ 251
2015 55,00652
77, #!c!ţi i% baa 16 -% baa 10 %u$!#!l!: A2 AB B1
.6C CC 12 ABAC*

,,, IN3OTEST 
---PROPO<I:II LOICE---

@! /tabiliţi care din următoarele afirmaţii sunt rooziţii şi în caz


afirmativ recizaţi valoarea de adevăr"
a% /ătămâna viitoare va fi tim noros!
51
b% âul (rgeş se varsă în Eunăre!
c% ^ara noastră se învecinează la nord cu Italia!
d% 5 este mai mic faţă de 406!
e% Într-un triunghi isoscel bisectoarea este mediana!
4!2recizaţi rezultatul e)resiilor de mai &os"
a% )0@,5H unde ) este o variabilă reală ce conţine numărul <H
b% ):9<H unde ) este o variabilă întreagă ce conţine numărul 5H
c% a0@_6H unde a este o variabilă reală ce conţine numărul 6H
d% )K#0#K):@, unde ) şi # sunt variabile întregi care iau valorile @,
resectiv >H
e% $):6% (DE $)_5%H unde ) ia valoarea =,<
f% $):6% \8 $)_=%H unde ) ia valoarea <,=
6! +tiind că" " ?0@5`4Z@6H 3"405960>H r"50@=:40@1 recizaţi
valoarea de adevăr a rooziţiilor"
a% D8[ H D8[ 3H D8[ r 
b%  (DE 3H  (DE rH 3 (DE rH
c%  8 3H  8 rH 3 8 rH
d%  \8 3H  \8 rH 3 \8 rH
e% $D8[ % (DE $D8[ 3%
f% $$D8[ % (DE $D8[ r%% (DE 3
g% $ \8 $D8[ r%% \8 $r (DE $D8[ 3%%
<!2entru ce valori ale lui ) e)resia" )059A7) ia valoarea true!
=!(celaşi enunţ ca la roblema anterioară
entru e)resia 47)069>!

,,, IN3OTEST 
--- ALORITMI ŞI OPERATORI ARITMETICI---
2entru aflarea celui mai mare număr dintre două numere
naturale a şi b , notat cu ma) avem următorul algoritm"
2as @! /e stabilesc valorile lui a şi b!
52
2as 4! /e verifică dacă a, b! În caz afirmativ se trece la as 6,
altfel se trece la as =!
2as 6! /e comară a cu b şi astfel dacă a_9b atunci ma) va fi
egal cu a, iar în caz contrar cu b!
2as <! /e scrie rezultatul ma)!
2as =! /fârşit!
1. ;rmând e)emlul de mai sus scrieţi algoritmii folosind
limba&ul seudocod şi schemele logice entru"
a% aflarea celui mai mic număr naturalH
b% aflarea ma)imului a trei numere naturale!
c% calcularea a b , unde a ≥ @!
2. ;n elev cumără ) creioane cu a lei bucata şi # caiete cu b
lei bucata! Câţi lei a cheltuit elevulF /crieţi un algoritm entru
roblema dată!
3. /ă se calculeze @040!!!0n!
4. /e dă un număr natural n! Verificaţi dacă el este ar sau
imar!
=! Care este valoarea e)resiilor"
a% $A74% 8E <
b% $=7604% EIV >
c% @461> 8E @1H @461 8E @1H @46 8E @1H @4 8E @1
d% @461> EIV @1H @461 EIV @1H @46 EIV @1H @4 EIV @1!
> 2entru a obţine ultima cifră a unui număr ce oerator folosimF
Care este e)resia e care o formăm entru
aflarea numărului format din ultimele două cifreF

,,, IN3OTEST F
--- INSTRUC:IUNEA DE ATRI5UIRE---
orma generală" /6Je0"re#ieG $v este variabila de acelaşi ti cu
e)resia%!

53
 ealizaţi rograme în [urbo 2ascal entru următoarele cerinţe"
@! /e citesc laturile unui triunghi! Calculaţi erimetrul şi
semierimetrul triunghiului! Cunoscând formula lui eron entru
aflarea ariei $/9s3rt$$-a%$-b%$-c%% afişaţi şi aria triunghiului!
4! Cunoscând latura l a unui ătrat, afişaţi erimetrul, aria şi
diagonala ătratului $d9a7s3rt$a%%!
6! /e citeşte un număr de 6 cifre! (fişaţi suma $rodusul% cifrelor 
care comun numărul!
<! /e citesc de la tastatură două numere întregi! (fişaţi media
aritmetică, media geometrică şi armonică $4abK$a0b%%!
=! Cunoscând că suma rimelor n numere este n$n0@%K4 să se
calculeze suma G0$G0@%0B0$n-@%0n!
>! /ă se calculeze media semestrială la matematică ştiind că
elevul are = note la oral şi o notă în teză!
5! /e citeşte ) de la tastatură! Calculaţi e)resia .9=) 604)4-
?)0=!
A /e citesc a, b de la tastatură! Calculaţi e)resia .94 5 a-5b0
2a − 3
!
5b + 3
?! /ă se determine ultima cifră a sumei )0#, unde ) şi # sunt
numere naturale de la tastatură!
@1! /ă se scrie un rogram care citeşte un număr de ani şi
calculează numărul de luni, zile şi ore coresunzătoare! /e
consideră un an că are 6>= de zile!
@@! /ă se scrie un rogram care calculează aria unui traez cu
lungimile bazelor şi cea a înălţimii citite de la
tastatură!

,,, IN3OTEST @
--- INSTRUC:IUNILE DECI<I:IONALE I3 ŞI CASE---
@!/e citeşte un număr a! Verificaţi dacă este"
a% arH
54
b% este divizibil cu =H
c% este ătrat erfectH
d% este rimH
4!/e citesc două numere a şi b de ti întreg! (fişaţi"
a% ma)imul $cel mai mare dintre acestea%,
b% minimul $cel mai mic dintre acestea%,
c% dacă b este divizor al lui aH
d% ultima cifră a lui a b
e% soluţia ecuaţiei de forma a)9bH
f% dacă sunt consecutiveH
g% dacă aKb se simlificăH
h% care dintre ele sunt are sau imareH
6!/e citesc trei numere a, b, c! Verificaţi dacă sunt"
a% laturile unui triunghi $a_1, b_1,c_1,si $a_b0c sau b_a0c sau
c_a0b%H
b% itagorice $a 49b40c4 sau b49a40c4 sau c49a40b4%H
c% în rogresie aritmetică $a9$b0c%K4 sau b9$a0c%K4 sau
c9$a0b%K4%H
<! /e citesc de la tastatură două numere a, b şi un oerator o
dintre 0,-,7,K! /e cere să se afişeze valoarea asociată e)resiei a o
b!
=! /ă se scrie un rogram care citeşte unul dintre numerele
@,4,6,<,=,>,5 şi să se afişeze ziua din sătămână coresunzătoare
cifrei resective!
>! /e cunosc numele şi media generală de la sfârşitul anului
şcolar entru trei elevi! /e cere să se afişeze
numele acestora în ordinea descrescătoare a
mediei generale!

,,, IN3OTEST 7>


--- INSTRUC:IUNILE REPETITIVE 3OR$ KILE$ REPEAT---

55
@!/e citeşte n $număr natural%! /e cere să se efectueze suma şi
rodusul rimelor n numere naturale !
4!/e citeşte n $număr natural%! /ă se calculeze suma"
/"9@0@740@74760B0@747B7n
6! /e citesc n numere întregi! /ă se tiărească cel mai mare
număr citit!
<! /e cere să se verifice dacă un număr citit este rim sau nu!
=! Eiana a deus la banca o sumă / lei! Eobânda este T e
lună! Ce sumă are Eiana duă G luniF 2rogramul va citi /, , G şi va
afişa suma cerută!
>! /e citesc două numere a şi b naturale! (fişaţi toate numerele
rime curinse între acestea!
5 ! (flaţi c!m!m!d!c şi c!m!m!m!c a două numere a şi b naturale!
A! /e citeşte un număr de 6 cifre! (fişaţi inversul lui $numărul
format din cifrele citite de la dreata la stânga%!
?! ie n număr natural mai mic sau egal cu ><111! Eeterminaţi
cel mai mare număr olindrom mai mic sau egal cu n! ;n număr se
numeşte olindrom dacă citind cifrele numărului de la stânga la
dreata sau de la dreata la stânga obţinem acelaşi număr!
@1!/e citeşte un număr n natural $n:><111%! /e cere să se
afişeze cel mai mare număr rim, mai mic sau egal cu n!
@@! /e citesc două numere a şi b! /e cere să se verifice dacă ele
sunt gemene, adică dacă sunt rime şi diferenţa în modul este 4!
@4! /e dau numerele întregi n şi G! /ă se calculeze n G !
@6! /ă se calculeze suma rimelor n numere are! (dataţi
rogramul şi entru suma numerelor imare!
@<! /ă se afişeze suma cifrelor unui număr cu cel mult nouă cifre
citit de la tastatură!

INDICA:II ŞI SUESTII
C(a#a a V-a
@%4=1H>?>H=41AH66H>6H4<H6<>H@>=H<>H@A= 4%=5H6%5@ <%>>6 =%6
>%A?> 5%A51 A%41@= ?% < @1% >1H<1HA=H@= @@% 4 ?H66H5AH 4@4H =4H >@4H <H
=6H 4@4=?H<H6@=H66H4 @4%54?H4@>H@>H41H?H<1 @6% @>?H@<% 1 @=%@

56
[./[ @" @%a%>41 b%4<6 4%a%@4 b%@6 6a%661H66@H664H666H66<Hb% 6<
c%611 <a% @4 b%>6
[./[ 4"@a%@=1111 b%4 4a%)94H #94 b%l9@>H '9>< 6a% >6H ><H >= >>
>5H>AH>?H51H5@ b%611 <a%a9=H b9>H c9? b%@A11
[./[ 6" @b%s9<?=1 4%a 1,4,<,>,A,@1 b% s94==1 6%56?<-=A6>H
b%<@56-4A=?9@6@< <a%AAA? b%41@11
[./[ < @% @=1H@61 4% @5 6% =@ <% <AA =% @16=H 41=
>%)#9<@,=4,>6,5<,A=,?>H #)9@<,4=,6>,<5,=A,>? 5%@1@H6@< A% 6<A ?%
6 solutii $@,@A%H$4,?%H$6,>%!
[./[ =" @% @ 4% 6 < 6% 5101 _ 583 H 2 38 : 338 H 2 53 : 4 29 ! <%
6n 4n
2 + 2 + 2  _ 5 + 5  =%@4 >%4 ! 6 5% > A%ultima cifra este 5 ?% A
87 86 85 35 34

[./[ >" @% $1,4%H $=,>%H $5,<% H$6,A% $4,1% 4% 5 n0@$56-5405-@% 6% @= si


>1H 61 si <= <% > si 6>H @4 si @A =% 64, 66 >% 54 si A< H@4 si =1< 5%
 (9L=@61,=<61, =561, =46=, ==6=,6A6=OH P9L=@61,=<61H=561O A%
 (9L1,@,4,=,A,@5OH P9L6,=,5,@5% ?%
[./[ 5" @%a%>,> b%@A>,164 c%@,6@ d%1,1? e%45,=?? f%64,>
4%a%4=?,65b%46,> 6%a%a:b b%1,?=1 <%a%@ şi A b%@,6,4 c%A =%?=,4>H
@<6,=?
[./[ A" <%cel mai mare este 6K4 si cel mai mic 4K= >% )9>H #91H 5%
n9@4, @6,@<,@=,@>,@5
4
[./[ ?" @% aKa0@Ha0@Ka04H a04Ka0@H a0@Ka 4% AK45 6% @>  <% @1
21
1 9 2 13 1
 =% .9 −  >%  5% @  A%  ?% @1=
30 14 5 36 21
[./[ @1" @% (9L@,4,6,<,=O card (9= H P9L-@,1,@,4,6,<,=%, card P95H
C9 , card C91, E9L6,>,?,@4,@=,@A% card E9>! 6% (  B 9L1,@,4, 6,<,
=, 5, ?,@@,@6,@=O,  A  B = 1,3,5;  A P9 L1,4,<O <% (9L@,6,=,5OH
P9L@,6, ?O C9L@,?,4=,<?O =% ( are < elementeH P are > elemente >%
)9=, #96 5%  A  B =    A% (9L@,4,6,<O si P9L6,<,=,>O ?%  @1%a%
 (9L@,4O P9L1,6,<O b%  L@O,L4OL@,4O
[./[;' @@" @%6>5 4%@<H =A 6%=@61,=<61,=561,=46=,==6=H=A6= <%
$@=,4@1%H $61,@1=% =% (9 L4,6,<,>,@4O P9L@,>O >% $@,@<%H $<,@<%H
$4@,@<% 5% @H6>1 A% 4<61 , 4464,416<,4?6<, 456> 4=6A ?% 4 6 • 6 •
A6H
46 • 64 • =H % 4 • 6 • =6H @1 a% @,6,=,5,? b%4144,4644, 4>44, 4?44,
<44<, <=4<, <A4<

57
[./[;l @4" 4% ultima cifra este 1 6% Dumarul este ?A>?A> <% < =%
6,=,? >% @5,@? A% >< ?%@5<6, <6@5 @1% 4 n0@ 6n0@@6
[./[;l @6" @%)9=@ 4a% )9@4H b% )96 6% c9@5 <% )9@16= =% @1 >%
)9@1 5% )9@% A% 41 ?% )9A
[./[;' @<" @% @@?H 56 4% @5> 6% a9@> b9@4, c9< <% = =% @=1111,
<=1111 >% @1 5% a9@, b9@AHa94, b9?H a96, b9> A% 1,A,@>,4<, 64, <1,
<A ?% <14
[./[;' @=" @6% 4,6,=,5,@@,@6,@5,@?,46,4?,6@,B @<% cmmdc
$a,b%9@H
2 5 15 32 b 8
[./[;' @5" @% ; b) ; 4% =  6% a% )9?, b% )9< c% )9@ d%
5 2 32 15 a 3
)9? =% =1TH 4=TH <1T
[./[;' @A" 4% c%'9? cmH l95,= cm (9>5,= cm 4
[./[;' 41" <% <1 1 =% >=1 >% @611 5% 611 @1% 41 1H511 @<% 6>11
[./[;' 4@" 4% ?1 1 6% @A11 5% <=1 A%<=1 4A% D9= cm 4?% @46 mm
61% @=A mm 6@% <1 1 64% @4 cm 4
[./[;' 44" 4% 6>1 1 6% @@11 A% >1 cm4 ?% <1 cm4 @1% <1 cm 4
[./[;' 46" <% >1 1
[./[;' 4<" Id% <A 16A4<W
[./[;' 4=" @%4 4% 6< 6% @@6K>1 <% 5 =% >@,54,A6,?< >% )9@ 5% 4 ?= A%
<=1@ ?% 6 solutii $4,@1?% $4,66@% $4,??5% @1%4 @@% I9@4@, E94@>A @4%
b% 5 cm c% = cm
[./[;' 4>" @% 1,16 4% 6K= 6% 1,$>% <% @1 o sau >11 =% @= zile >% >1
 n −1
 zerouri
 
5 n * (10 n + 2) 5n ⋅ 10............02
cm  5% )9@1 A% )9= ?% <=11 @1% a%
6 = ,
3 (5 + 10 )
n n
3 n
⋅ 10
 ..........
  ... 05

n −1 zerouri
5 n 5;1 + 0 + ......... + 0 = 33 ⇒ 5 n ⋅ 10 .......... 02  divizibil cu @= şi
3
n
⋅ 10.......... ..05 divizibil cu @= ⇒ fracţia se simlifică cu @=!
2
19 ⋅ 20 1 + 199  
⋅  x =  
1000
b%    ⇔ 190 ⋅  x = 10000 ⇒  x = H @@% a% (DE şi
2   2   19
DPC sunt ătrate ⇒ ( (DP9(DPC9=1K494=cm4 ⇒ (E9=cm,
 (P9@1cm, 2 (PCE961cmH b%@11cmH c% @=cmH d% 41cmH @4%
1983 = 3 ⋅ 661; N  = 5 n ⋅ 5 4 ⋅ 3n ⋅ 2 n n
+ 5 ⋅ 3 ⋅ 32 ⋅ 2 ⋅ 2 2 =
n n

2
n
⋅3 n
⋅ 5 ( 5 4 + 2 2 ⋅ 32 ) = ( 2 ⋅ 3 ⋅ 5) ( 625 + 36) = 30 ⋅ 661 = 3 ⋅ 661⋅ 10
n n n n n

58
/e observă că 1983  N   entru orice n ∈ N  *

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

IN3OTEST7 "@%@!IntelH4!onitorH6!ouseH<!ImrimantaH=!PilaH
.8I( 4%C(2/'8C
IN3OTEST =:OO;
IN3OTEST " @%;nitatea centrală   caulHonitor   ochiiH
[astatura  buzeleHouse  mânaH Imrimantă  icioarele!
6%@!/hift 4! .nter 6!DumlocG <!Insert =!2ageu >!(lt5! Insert A! .nd
?! [ab@1!Ctrl@@!ome@4![ab@6! 2agedon @<! .nter @=! Insert 
/emnul întrebării!
IN3OTEST ?67+P(C/2(C. =+@!2ageu4!DumlocG6!/hift<!Eelete
=!Insert .D[.!
IN3OTEST B66a% @@11$4% b% @@11@$4% c% @@1,1@11@ d% @@1 $4% e%
@11@1,1@11@
IN3OTEST 6 @a%D; b%[ c% d% e%[ 4a%=!5 b% c%[ d% e% f%
6a%,,[ b% [,, <% @ =%@!=
IN3OTEST 6 6%n$n0@%K4 =%a% 1 b% 4 c% >,1,6,4 d% @461, @46, @4, @
IN3OTEST F6
7+Pro)ram eronH
Var a, b, c, ,s, s" realH
Pegin
]rite $Introduceti laturile triunghiului"%H eadln $a,b,c%H
2"9$a0b0c%H s"9$a0b0c%K4H ("9s3rt$7$-a%7$-b%7$-c%%H
]rite$ 2erimetrul este", "<"4%H
]rite$ /emierimetrul este", s"<"4%H
]rite $ (ria este", s"<"4%H
eadln
.nd!
@+Pro)ram nouaH
;ses crtH
Var ),#"integerH
/" longintH
Pegin
 ClrscrH
59
]rite $)9%H readln$)%H
]rite $#9%H readln $#%H
/"9)0#H
]riteln $;ltima cifra a sumei, ),0,#,este,s mod @1%H
eadln
.nd!
IN3OTEST @6 +
Pro)ram #a#eH
Var nu@, nu4, nu6"stringH
@,m4,m6" realH
Pegin
 ]rite$nu@9%H eadln$nu@%H
]rite$m@9%H eadln$m@%H
]rite$nu49%H eadln$nu4%H
]rite$m49%H eadln$m4%H
]rite$nu69%H eadln$nu6%H
]rite$m69%H eadln$m6%H
If m@_m4 then if m4_m6
then riteln $nu@, ,nu4,  , nu6%
else if m@_m6 then riteln $nu@, ,nu6,  , nu4%
else riteln $nu6, ,nu@,  , nu4%
else if m@_m6 then riteln $nu4, ,nu@,  , nu6%
else if m4_m6 then riteln $nu4, ,nu6,  , nu@%
else riteln $nu6, ,nu4,  , nu@%H
readln
.nd!
IN3OTEST 7>6
Pro)ram oiH
uses crtH
 var n,I,s,"IntegerH
 Pegin
ClrscrH
]rite $n9%Headln $n%H
s"91H "9@Hi"9@H
reeat
"97IH
  s"9s0H
60

S-ar putea să vă placă și