Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a IV-a

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate


DISCIPLINA : Geografie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: România- caracteristici naturale
SUBIECTUL: Relieful
TIPUL LECȚIEI: dobândire de noi cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI:
- însuşirea cunoştinţelor referitoare la formele şi treptele de relief din România și dezvoltarea
deprinderii de lucru cu harta;

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1 Identificarea unor termeni geografici în texte/ situații de învățare diferite;


1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute ;
3.1 Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă ;
3.3 Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să enumere formele de relief întâlnite în România;


O2- să definescă principalele forme de relief de pe teritoriul României;
O3- să caracterizeze fiecare formă de relief de pe teritoriul României;
O4- să localizeze pe hartă formele de relief, în funcție de culoarea convențională;
O5- să reprezinte grafic fiecare treaptă de relief, utilizând culorile convenţionale;
O6- să asocieze unitățile de relief cu punctele cardinale corespunzătoare poziției lor pe hartă.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, metoda cubului.


Mijloace de învățământ: fişă cu rebus, harta fizică a României, planşă cu harta României, fişe
individuale de lucru, manual,
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe, în perechi.
RESURSE:

Umane: 22 elevi
Temporale: 45 de minute
BIBLIOGRAFIE:
- Cristian Tălângă, „Geografie și didactica geografiei”- Ministerul Educației și Cercetării, 2007
- Octavian Mândruț, „Didactica geografiei”- Politehnica Press, 2012
DEMERSUL DIDACTIC

ETAPELE CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


LECȚIEI
METODE ȘI MIJLOACE DE FORME DE
PROCEDEE ÎNVĂȚĂMÂNT ORGANIZARE

1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei frontal


organizatori desfăşurări optime a lecţiei: aerisirea sălii de
c clasă, pregătirea materialului didactic, pregătirea
1 min. elevilor pentru oră.
2.Verificare Elevii au avut de pregătit lecția „Limite și conversația Rebus frontal Observare
a vecini”. Flipchart sistematică
cunoștințelo Verificarea cunoștințelor însușite anterior de Aprecieri
r anterior elevi se realizează print-un rebus.(ANEXA 1) verbale
însușite
5 min.
3.Captarea Captarea atenției se face prin intermediul conversația Rebus frontal Observare
atenției rebusului, pe verticala căruia obținem cuvântul Ghicitori sistematică
1 min. „Relieful”, și prin intermediul a trei ghicitori.
„De-nălțime mijlocie
Între munte și câmpie,
Presărat cu pomi și vie
Ce să fie? Cine știe?” (dealul)

„Înalt și crestat,
De mulți colindat,
Iarna se albește,
Vara se-nverzște.” (muntele)

„Șesul neted și întins,


Cu brâu de aur încins.” (câmpia)
4.Anunțarea Se anunță obiectivele lecției , se scrie titlul conversația frontal Observare
temei și a lecției la tablă, „Relieful”, iar elevii îl vor nota în sistematică
obiectivelor caiete.
1 min. „-Astăzi, la ora de geografie, vom învăța
lucruri noi despre formele de relief întâlnite pe
teritoriul țării noastre: le vom defini, le vom
caracteriza, le vom localiza pe hartă.”
5.Dirijarea Elevii primesc câte o fișă pe care este scris Conversația Fișă cu text Frontal Observare
învățării următorul text: euristică Individual sistematică
25 min. „O examinare atentă a hărții pământului Aprecieri
românesc nu poate să nu impună oricui(...) că el verbale
se încheagă într-un tot de o armonie aproape
unică, pe cât de variat în structura lui de
amănunt, pe atât de unitar(...) : un mare podiș în
mijloc, închis într-o centură de munți care cad
spre exterior în trepte(...) din ce în ce mai joase.”
( Ion Conea- „Geopolitica și Geoistoria”)
Se adresează elevilor câteva întrebări, pe
baza textului citit: Frontal
„-Cum este descris relieful țării noastre?”
„-Care este cea mai înaltă formă de relief
prezentată în text?”
„-Cum sunt așezate formele de relief?”
Se prezintă elevilor noile noțiuni despre Explicația
marile forme de relief întâlnite pe teritoriul Demonstrația
României și se realizează schema lecției la tablă,
iar elevii o vor nota în caiete.(ANEXA 2)
Se solicită câtorva elevi să localizeze pe
hartă, cu ajutorul doamnei învățătoare, marile Harta fizică a
unități de relief ale României și să observe României
culorile cu care acestea sunt reprezentate. De
asemenea, se precizează poziția fiecărei unități de
relief în raport cu punctele cardinale.
Elevii primesc la fiecare bancă o hartă, pe Fișe de lucru În perechi
care trebuie să coloreze treptele de relief,
folosind culorile convenţionale, şi să scrie
denumirea fiecăreia, în dreptul cifrei
corespunzătoare. ( ANEXA 3) Pentru identificarea
unităţilor majore de relief, elevii vor privi harta
din manual, de la pagina 47.

6.Asigurarea Elevii vor fi grupați în 6 echipe. Pe fiecare Metoda cub Pe echipe Observare
feed-back- dintre cele 6 fețe ale unui cub vor fi scrise cerințe cubului sistematică
ului diferite. Sarcina elevilor este să își aleagă un Aprecieri
6 min. reprezentant care să arunce cubul și să rezolve verbale
împreună cu echipa câte o cerință:
Comparați următoarele forme de relief:
podișul și câmpia.
Asociați următoarele unități de relief :
Podișul Moldovei, Câmpia Română, Carpații
Occidentali, Delta Dunării, cu punctele cardinale
corespunzătoare poziției lor pe hartă.
Aplicați cunoștințele geografice pe care le
aveți, pentru a explica ce înseamnă relief așezat în
trepte.
Argumentați de ce relieful variat este un
avantaj pentru țara noastră.
Descrieți relieful țării noastre.
Analizați enunțul: „ România este un spațiu
carpato-dunărean.”

7.Obținerea Elevii primesc fișe de lucru.( ANEXA 4) exercițiul Fișe de lucru individual Munca
performaței Aceștia vor avea ca sarcini: să afle cel mai înalt independentă
5 min. munte din România, să precizeze formele de relief, Probă scrisă
să scrie o însuşire a reliefului României, să
stabilească valoarea de adevăr a afirmaţiilor
date.

8.Asigurarea Se propune elevilor următorul joc de rol: Conversația frontal Observare


retenției și a „Imaginează-ți că însoțești un turist străin într- Joc de rol sistematică
transferului o călătorie prin țară. Prezintă-i formele de relief Aprecieri
5 min. întâlnite dacă parcurgeți un traseu de la nord la verbale
sud. Dar dacă ați parcurge traseul de la vest la
est?”
9.Încheierea Se fac aprecieri asupra modului în care elevii Conversația frontal Aprecieri
activității au participat la lecție. verbale,
1 min. globale și
individuale
A

1. R
2. E
3. L
4. I
5. E
6. F
7. U
8. L B
1. România se învecinează la sud cu...........
2. Granița de stat a României cu Ungaria este de la Halmeu la..........Veche.
3. Granița României cu Bulgaria, formată de o apă curgătoare, este de la................la Ostrov.
4. Țară cu care se învecinează România în nord și în est este..............
5. În partea de sud-vest, România se învecinează cu...................
6. Granița naturală sudică a României este reprezentată de un......................
7. România este situată în .........-estul Europei.
8. În partea de est, România se învecinează cu..................
ANEXA 2- SCHEMA LECȚIEI
RELIEFUL

Relieful țării noastre este variat. Pe teritoriul României se găsesc toate marile forme de relief: munți, dealuri,
podișuri și câmpii. Acestea sunt așezate în trepte, a căror înălțime scade dinspre centru spre margini. Cele trei trepte de relief
( munți, dealuri și podișuri, câmpii) ocupă suprafețe aproximativ egale.
Formele de relief se constituie în unități mai mari, fiecare dintre acestea având caracteristici proprii.
Aceste unități de relief sunt:
-Depresiunea Colinară a Transilvaniei;
-Munții Carpați;
-Dealurile subcarpatice( Subcarpații), Dealurile de Vest;
-Podișul Moldovei, Podișul Getic, Podișul Mehedinți, Podișul Dobrogei;
-Câmpia Română, Câmpia de Vest;
-Delta Dunării.
Colorează treptele de relief, folosind culorile convenţionale, şi scrie denumirea
fiecăreia, în dreptul cifrei corespunzătoare:

1 - ...............................................
2 - ...............................................
3 - ...............................................
4 - ...............................................
5 - ...............................................
6 - ...............................................
7 - ...............................................
8 - ...............................................
9 - ...............................................
10 - ...............................................
11 - ...............................................
12 - ...............................................
ANEXA 4

Fişă de lucru

1. În Carpaţii Româneşti, se află un ,,uriaş’’ . El se numeşte Vârful Moldoveanu. Puteţi descoperi


înălţimea lui, aflând termenul necunoscut din exerciţiul următor:
( x + 2 456 ) - 2 500 = 2 500
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
2. Scrie denumirea formelor de relief din ţara noastră.
.......................................................................................................................................

3. Scrie o însuşire a reliefului României.


.......................................................................................................................................

4. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri, notând cu A, dacă enunţul este adevărat,
sau cu F, dacă enunţul este fals.

a. Podişurile constituie treapta cea mai înaltă a reliefului. .....


b. Câmpiile şi podişurile formează treapta a doua a reliefului. .....
c. Dealurile sunt mai înalte decât câmpiile. .....
d. Dealurile şi podişurile formează cea de-a doua treaptă a reliefului. ......
e. Fiecare treaptă de relief ocupă aproximativ a treia parte din suprafaţa României. ......
f. Relieful României nu are forme variate. ........
g. Relieful României este aşezat în trei trepte: treapta munţilor, treapta dealurilor şi a
podişurilor, treapta câmpiilor. .........

S-ar putea să vă placă și