Sunteți pe pagina 1din 18

27.04.

2020

5.12 Contabilitatea subvenţiilor

Subvenţiile în general reprezintă un ajutor bănesc nerambursabil acordat de


stat sau de o organizaţie unei entităţi ori persoane în scopul atenuării efectelor
sociale ale modificărilor economice de structură.
Subvenţiile reprezintă sume sau bunuri primite cu titlu gratuit.

In cadrul subvenţiilor se reflectă distinct :


• subvenţii guvernamentale;
• împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
• alte sume primite cu caracter de subvenţii.

Dacă avem în vedere natura lor subvenţiile pot fi clasificate astfel:


‐ subvenţii aferente activelor;
‐ subvenţii aferente veniturilor.
111

Acestea pot fi primite de la guvern, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare


naţionale şi internaţionale.

Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile altele decât cele pentru active.

Subvenţiile pentru active sunt sume primite gratuit cu condiţia ca entitatea beneficiară să
cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate.

Atunci când o subvenţie guvernamentală îmbracă forma transferului unui activ nemonetar,
este contabilizat la valoarea justă.

Se includ în categoria subvenţiilor donaţiile pentru investiţii precum şi plusurile constatate la


inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.

Subvenţiile pentru active se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se


înregistrează în bilanţ ca venit amânat, care se reflectă în contul de profit şi pierderi pe
măsura recunoaşterii cheltuielilor cu amortizarea, cedarea sau casarea activelor. Nu trebuie
ataşate direct capitalurilor şi nici rezervelor întrucât reprezintă intrări de la o altă sursă decât
acţionarii.
112

1
27.04.2020

Restituirea unei subvenţii aferente unui activ se înregistrează prin reducerea soldului
venitului amânat cu suma rambursabilă.
Restituirea unei subvenţii referitoare la venituri se efectuează prin reducerea
veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.

In măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu


există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se
recunoaşte imediat ca o cheltuială.

Contabilitatea sintetică a subvenţiilor pentru investiţii se conduce cu ajutorul


contului 475 „Subvenţii pentru investiţii” respectiv conturile:
4751 „Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
4752 „Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
4753 „Donaţii pentru investiţii”
4754 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”
4758 „Alte sume primite ca subvenţii pentru investiţii” 113

Pentru evidenţierea subvenţiilor de primit se utilizează contul 445 „Subvenţii”.


Conturile sintetice de gradul doi ale contului 475 „Subvenţii pentru investiţii” sunt după
conţinutul economic conturi de surse economice pe termen lung iar după funcţia contabilă
conturi de pasiv.
Se creditează cu:
‐ subvenţiile pentru investiţii primite în conturile de la bănci conform actelor doveditoare:
__________________________ x ____________________________
5121 ,,Conturi la bănci în lei” = 475 ,,Subvenţii pentru
investiţii”
__________________________ x ____________________________
‐ subvenţiile guvernamentale şi donaţiile pentru investiţii de natura imobilizărilor primite:
__________________________ x ____________________________
21x „Imobilizări corporale” = %
sau 4751 „Subvenţii guvernamentale
20x „Imobilizări necorporale” pentru investiţii”
4753 „Donaţii pentru investiţii”
__________________________ x ____________________________
114

2
27.04.2020

‐ subvenţiile pentru investiţii de primit conform actelor doveditoare:
__________________________  x   ____________________________
445 ,,Subvenţii”                 =                       %
4751 ,,Subvenţii  guvernamentale 
pentru investiţii”
4752 „Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenţii pentru 
investiţii”
4753 „Donaţii pentru investiţii”
4754 „Plusuri de inventar de natura 
imobilizărilor”
4758„Alte sume primite ca 
subvenţii pentru investiţii” 
__________________________  x   ___________________
115

___‐ imobilizările constatate în plus la inventar: 
_______________________  x   ____________________________             
%                            =   4754 ,,Plusuri de inventar de 
211 „Terenuri  şi amenajări de          natura imobilizărilor”
terenuri„
212 ,,Construcţii” 
213 ,,Instalaţii tehnice, mijloace de 
transport, animale şi plantaţii”
214 ,,Mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi 
alte active corporale”
203 „Cheltuieli de dezvoltare”
205 „Concesiuni, brevete, licenţe, 
mărci comerciale şi alte drepturi şi 
valori similare”    
208 „Alte imobilizări necorporale”
__________________________  x   ____________________________ 116

3
27.04.2020

Se debitează cu:
‐ trecerea cotelor părţi din subvenţii pentru investiţii la venituri corespunzătoare
amortizării incluse în costuri şi a valorii neamortizate a activelor cedate (vândute) sau
casate:
__________________________ x ____________________________
% = 7584 „Venituri din subvenţii
4751 ,,Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
pentru investiţii”
4752„Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenţii pentru
investiţii”
4753 „Donaţii pentru investiţii”
4754 „Plusuri de inventar de natura
imobilizărilor”
4758„Alte sume primite ca
subvenţii pentru investiţii”
__________________________ x ____________________________
117

‐ partea din subvenţii pentru investiţii restituită sau de restituit:
__________________________  x   ____________________________            
%                             =     5121 „Conturi la bănci în lei”             
4751,,Subvenţii guvernamentale                                     sau
pentru investiţii”                                  445 „Subvenţii”             
4752 „Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenţii pentru 
investiţii”
4753 „Donaţii pentru investiţii”
4754 „Plusuri de inventar de natura 
imobilizărilor”
4758 „Alte sume primite ca 
subvenţii pentru investiţii”     
__________________________  x   ____________________________                          
118

4
27.04.2020

Restituirea unei subvenţii se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate,


dacă există; fie în lipsa acestora pe seama cheltuielilor. În măsura în care suma
rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit,
surplusul respectiv valoarea integrală restituită se recunoaşte imediat ca o
cheltuială. Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin
reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.

Soldul conturilor este creditor şi exprimă subvenţiile primite sau de primit


pentru investiţii dar nevirate la venituri (neafectate rezultatului).

Contul 445 „Subvenţii” este după conţinutul economic un cont de creanţe .


Se dezvoltă pe conturi sintetice de gradul II astfel:
4451 „Subvenţii guvernamentale”
4452” Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii"
119

4588 „Alte sume primite cu caracter de subvenţii”


Sunt conturi de activ şi evidenţiază decontările privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor .
În debitul contului se înregistrează:
‐ subvenţiile guvernamentale, împrumuturile nerambursabile, donaţiile şi alte sume cu caracter de subvenţii pentru investiţii de primit (ce urmează a fi primite):
__________________________ x ___________________________
445x „Subvenţii” = 4751 „Subvenţii guvernamentale
pentru investiţii”
4752 „Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenţii
pentru investiţii”
4753„Donaţii pentru investiţii”
4758 „Alte sume primite ca
subvenţii pentru investiţii”
__________________________ x ____________________________
‐ valoarea subvenţiilor de exploatare pentru diferenţe de preţ şi alte subvenţii de primit aferente activităţii de exploatare:
__________________________ x ____________________________
445 ”Subvenţii” = 741 ”Venituri din subvenţii de
exploatare”
__________________________ x ____________________________
‐ valoarea subvenţiilor primite pentru acoperirea pierderilor înregistrate de o persoană juridică, generate de efectuarea unor cheltuieli legate de evenimente extraordinare:
__________________________ x ____________________________
445 „Subvenţii” = 771 „Venituri din subvenţii
pentru evenimente extraordinare
120
şi altele similare”

5
27.04.2020

În creditul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor primite:


__________________________ x ____________________________
% = 445 „Subvenţii”
512 „Conturi curente la bănci”
21x „Imobilizări corporale”
__________________________ x ____________________________

Soldul contului este debitor şi reflectă subvenţiile de primit.

121

5.13. Contabilitatea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

Întreprinderile datorează bugetului de stat sau bugetelor locale şi alte


impozite, taxe şi vărsăminte atât din categoria impozitelor directe cât şi a
impozitelor indirecte.

Se cuprind în această categorie:


‐ impozitul pe clădiri, terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport;
‐ accizele, taxele vamale, impozitul pe dividende;
‐ alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetelor publice.

122

6
27.04.2020

Accizele sunt taxe de consumaţie care se datorează bugetului de stat pentru


anumite produse cum ar fi: tutun, alcool, cafea, blănuri, bijuterii, autoturisme,
produse petroliere, parfumuri (sunt considerate de lux). Se stabilesc prin
aplicarea unor cote asupra valorii bunurilor sau în sume fixe pe categorii de
bunuri.

Taxele vamale – sunt taxe percepute de stat pentru importul, exportul sau
tranzitul de bunuri şi valori. Se stabilesc prin aplicarea unei cote asupra valorii
în vamă.

Dividendele reprezintă remuneraţia capitalurilor puse la dispoziţia societăţilor


comerciale de către acţionari sau asociaţi. Impozitul se stabileşte prin aplicarea
unei cote asupra dividendelor brute.

123

Evidenţa contabilă a decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele şi taxele de natura celor de mai
sus se ţine cu ajutorul contului 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”.
După conţinutul economic este un cont de datorii.
După funcţia contabilă cont de pasiv.
Se creditează cu:
‐ valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale:
__________________________ x ____________________________
635 „Cheltuieli cu alte = 446 „Alte impozite, taxe şi
impozite, taxe şi vărsăminte vărsăminte asimilate”
asimilate”
__________________________ x ____________________________
‐ repartizările la buget din profitul net al regiilor autonome sau companiilor naţionale:
__________________________ x ____________________________
117 „Rezultatul reportat” = 446 „Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”
__________________________ x ____________________________
‐ impozitul pe dividende cuvenit bugetului de stat:
__________________________ x ____________________________
457 „Dividende de plată” = 446 „Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”
__________________________ x ____________________________ 124

7
27.04.2020

‐ valoarea taxelor vamale pentru: imobilizări, materii prime, materiale şi alte bunuri aprovizionate din import:
__________________________ x ____________________________
% = 446 „Alte impozite, taxe şi
212 „Construcţii” vărsăminte asimilate”
213 „Instalaţii tehnice,
mijloace de transport, animale
şi plantaţii”
214 „Mobilier, aparatură
birotică, echipamente de
protecţie a valorilor umane
şi materiale şi alte active corporale”
301 „Materii prime”
302 „Materiale consumabile”
303 „Materiale de natura
obiectelor de inventar”
361 „Animale şi păsări”
371 „Mărfuri”
381 „Ambalaje”
__________________________ x ____________________________
‐ valoarea taxei pe valoarea adăugată amânată la plată:
__________________________ x ____________________________
4428 „TVA neexigibilă” = 446 „Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”
______________________ x ____________________________
125

În debitul contului se înregistrează:


‐ sumele virate la bugetul de stat şi bugetele locale, reprezentând alte impozite, taxe
şi vărsăminte asimilate:
__________________________ x ____________________________
446 „Alte impozite, taxe = 512 „Conturi curente la bănci”
şi vărsăminte asimilate”
__________________________ x ____________________________
‐ valoarea datoriilor reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte anulate:
__________________________ x ____________________________
446 „Alte impozite, taxe = 7588„Alte venituri din exploatare”
şi vărsăminte asimilate”
__________________________ x ____________________________
Soldul contului este creditor şi evidenţiază sumele datorate bugetului de stat sau
bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
126

8
27.04.2020

Exemplu:
Societatea Comercială „A” contabilizează datoriile fiscale astfel:
‐ impozitul pe clădiri                                                      400 lei;
‐ impozitul pe dividende                                                 300 lei;                                              
‐ impozitul pentru folosirea terenului proprietate de stat                   
200 lei;
‐ taxă asupra mijloacelor de transport                             600 lei;
Se varsă sumele la buget.
‐ evidenţierea impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului:
%            =        446                      1.500
635                                                 1.200
457                                                    300 
‐ virarea sumelor la buget:
446          =         5121                  1.500  
127

5.14. Contabilitatea fondurilor speciale

Se încadrează în categoria fondurilor speciale: fondul pentru mediu, fondul pentru sănătate
publică, fondul special al drumurilor publice, fondul special pentu promovarea turismului,
fondul naţional de solidaritate, fondul cultural naţional, etc.
Contabilitatea obligaţiilor agenţilor economici faţă de fondurile speciale care derivă fie din
legea bugetului de stat, fie din alte acte normative cu caracter financiar se conduce cu
ajutorul contului 447 „Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate”.
După conţinutul economic este un cont de decontări cu orgamismele publice, reflectând
obligaţiile de natură specială ale întreprinderilor către alte organisme publice potrivit legii.
După funcţia contabilă: cont de pasiv.
Se creditează cu:
‐ datoriile şi vărsămintele de efectuat către alte organisme publice, potrivit legii:
__________________________ x ____________________________
635 „Cheltuieli cu alte = 447 „Fonduri speciale – taxe şi
impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”
vărsăminte asimilate”
__________________________ x ____________________________
128

9
27.04.2020

În debitul contului se înregistrează:


‐ plăţile efectuate către bugetul de stat sau bugetele locale pivind impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate:
__________________________ x ____________________________
447 „Fonduri speciale = 512 „Conturi curente la bănci”
taxe şi vărsăminte asimilate”
__________________________ x ____________________________
‐ valoarea datoriilor reprezentând fonduri speciale anulate:
__________________________ x ____________________________
447 „Fonduri speciale, = 7588 „Alte venituri din exploatare”
taxe şi vărsăminte asimilate”
__________________________ x ____________________________
Soldul contului este creditor şi exprimă sumele datorate organismelor publice ce
gestionează fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate.
129

5.15. Contabilitatea altor datorii şi creanţe cu bugetul statului

În afara impozitelor şi taxelor curente entităţile economice evidenţiază şi alte datorii


şi creanţe cu bugetul statului.
Contabilitatea decontărilor privind alte datorii şi creanţe cu bugetul statului se ţine
cu ajutorul contului 448 „Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului”.
Se dezvoltă în două conturi sintetice de gradul II:
4481 Alte datorii faţă de bugetul statului
4482 Alte creanţe privind bugetul statului
După funcţia contabilă: cont bifuncţional.
Se creditează cu: valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate
bugetului statului:
__________________________ x ____________________________
6581 „Despăgubiri, = 4481 „Alte datorii faţă de bugetul
amenzi şi penalităţi” statului”
__________________________ x ____________________________
130

10
27.04.2020

În debitul contului se înregistrează:

‐ sumele virate bugetului de stat cu titlu de alte datorii:

__________________________  x   ____________________________

4481 „Alte datorii             =   512 „Conturi curente la bănci” 

faţă de bugetul statului”

__________________________  x   ____________________________

‐ sumele cuvenite unităţii, datorate de către bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe curente (creanţele întreprinderii faţă de bugetul de stat):

‐ înregistrarea creanţei:

__________________________  x   ____________________________

4482 “Alte creanţe            =  7588 “Alte venituri din exploatare”

privind bugetul statului”

__________________________  x   ____________________________

‐ încasarea creanţei:

__________________________  x   ____________________________

5121 “Conturi la bănci în  =    4482 “Alte creanţe cu bugetul 

lei”                                           statului”

__________________________  x   ____________________________

‐ valoarea altor datorii cu bugetul statului anulate:

__________________________  x   ____________________________

4481 “Alte datorii            =   7588 “Alte venituri din exploatare”

faţă de bugetul statului”

__________________________  x   ____________________________

Soldul contului poate fi:

‐ creditor şi reflectă sumele datorate de unitate bugetului statului;
131
‐ debitor şi reflectă creanţele întreprinderii faţă de bugetul statului.

5.16. Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului

În sfera de cuprindere a decontărilor în cadrul grupului intră creanţele


generate de fondurile acordate în mod temporar de către întreprindere
societăţilor din cadrul grupului precum şi datoriile pentru fondurile primite de
către întreprinderi de la societăţile din cadrul grupului.

Grupul de întreprinderi cuprinde o societate mamă şi toate filialele sale, adică


un ansamblu de firme constituite în vederea coordonării activităţii în comun.

Între unităţile grupului şi asociaţi apar, relaţii economico – financiare


determinate de aporturile subscrise de asociaţi pentru constituirea şi
creşterea capitalului, de operaţiunile de rambursare şi retragere de capital,
precum de plata dividendelor.
132

11
27.04.2020

Entităţile din cadrul grupului îşi păstrează personalitatea economică şi juridică.


Contul 451”Decontări între entităţile afiliate” cu două sintetice de gradul II:
4511 „Decontări între entităţile afiliate”
4518 „Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate”
Evidenţiază operaţiunile economico ‐ financiare între unităţile din cadrul aceluiaşi grup.
După conţinutul economic: cont de decontări în cadrul grupului.
După funcţia contabilă: cont bifuncţional.
Se debitează cu:
‐ sumele virate unităţilor din cadrul grupului
‐ bunurile de natura stocurilor livrate unităţilor din cadrul grupului
‐ valoarea imobilizărilor corporale sau necorporale cedate unităţilor din cadrul grupului
‐ dividendele aferente investiţiilor pe termen scurt deţinute la unităţile din cadrul grupului
‐ diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută deţinute în cadrul
grupului
‐ dividendele de încasat aferente participanţilor în cadrul grupului
‐ valoarea imobilizărilor financiare cedate unităţilor din cadrul grupului
‐ dobânzile de încasat aferente împrumuturilor acordate în cadrul grupului 133

Se creditează cu:
‐ sumele încasate de la alte unităţi din cadrul grupului
‐ bunurile de natura stocurilor primite de la unităţi din cadrul grupului
‐ dobânzile datorate pentru împrumuturile angajate
‐ dividendele încasate din participaţii la alte unităţi din cadrul grupului
‐ diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută deţinute
la unităţi din acelaşi grup
‐ valoarea debitelor faţă de alte unităţi din grup scăzute din evidenţă

Soldul contului poate fi:


‐ debitor şi reflectă creanţele entităţii faţă de alte unităţi din cadrul grupului;
‐ creditor şi reflectă datoriile unităţii în relaţiile cu celelalte unităţi aparţinând
aceluiaşi grup. 134

12
27.04.2020

Contului 453 „Decontări privind interesele de participare”.


Interesele de participare reprezintă drepturi deţinute pe termen lung în capitalul altei
societăţi comerciale. Cuprind: investiţii în entităţi economice asociate când participarea este
de până la 10% şi investiţii strategice când procentul de participare este cuprins între 10‐20
%
Reflectă decontările privind interesele de participare deţinute de entitate la alte entităţi. Se
dezvoltă în două conturi sintetice de gradul II:
4531 „Decontări privind interesele de participare”
4538 „Dobânzi aferente intereselor de participare”
După conţinutul economic: cont de decontări cu terţii. După funcţia contabilă: cont
bifuncţional.
Se debitează cu:
‐ sumele virate altor unităţi legate prin interese de participare
‐ diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în devize deţinute ca urmare a
intereselor de participare
‐ dividende de încasat din interese de participare
‐ valoarea imobilizărilor cedate altor unităţi legate prin interese de participare
‐ dividendele aferente investiţiilor pe termen scurt constând în interese de participare
‐ dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate privind interesele de participare 135

Se creditează cu:
‐ sumele încasate de la alte unităţi legate prin interese de participare
‐ dobânzile datorate aferente împrumuturilor din participaţii
‐ sumele încasate cu titlu de dividende din participaţii
‐ diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută
provenind din participaţii
‐ valoarea debitelor scăzute din evidenţă aferente participaţiilor

Soldul contului poate fi:


‐ debitor şi reflectă creanţele privind interesele de participare;
‐ creditor şi reflectă datoriile legate de interesele de participare.

136

13
27.04.2020

5.17. Contabilitatea decontărilor cu acţionarii / asociaţii şi a operaţiilor în


participaţie

Între societăţile comerciale şi asociaţi pot exista relaţii de decontare generate


de operaţiuni precum:
‐ sume lăsate temporar de către asociaţi la dispoziţia entităţii;
‐ aporturi subscrise sau retrase de către asociaţi;
‐ dividende de plată;
‐ asociere de entităţi pentru realizarea în comun de afaceri, ceea ce presupune
operaţii de participaţii reciproce.

137

Contul 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”


Ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia unităţii de către asociaţi şi acţionari. Se dezvoltă în două conturi sintetice de gradul II:
4551 „Acţionari /asociaţi – conturi curente”
4558 „Acţionari / asociaţi – dobânzi la conturi curente”
După conţinutul economic: cont de decontări cu asociaţii şi acţionarii. După funcţia contabilă este un cont de pasiv.
Se creditează cu:
‐ sumele depuse de acţionari în contul propriilor firme:
__________________________ x ____________________________
% = 4551 “Acţionari/asociaţi ‐ conturi
512 “Conturi curente la bănci” curente”
531 “Casa”
__________________________ x ____________________________
‐ dobânzile datorate de unitate pentru sumele depuse de asociaţi/acţionari la dispoziţia acesteia:
__________________________ x ____________________________
666 „Cheltuieli privind = 4558 „Acţionari/asociaţi ‐ dobânzi
dobânzile” conturi curente”
__________________________ x ____________________________
‐ sumele depuse în contul curent al asociaţilor, reprezentând dividende cuvenite:
__________________________ x ____________________________
457 „Dividende de plată” = 4551 „Acţionari/asociaţi – conturi
curente”
__________________________ x ____________________________
138

14
27.04.2020

Se debitează cu:
‐ sumele restituite asociaţilor din cele lăsate anterior la dispoziţia unităţii,
inclusiv dobânzile aferente:
__________________________ x ____________________________
% = 512 „Conturi curente la bănci”
4551 „Acţionari/asociaţi sau
conturi curente” 531 „Casa”
4558 „Acţionari/asociaţi –
dobânzi conturi curente”
__________________________ x ____________________________
Soldul contului este creditor şi reprezintă sumele datorate de antitate
acţionarilor/asociaţilor inclusiv dobânzile aferente.
139

Contul 456 „Decontări cu acţionarii / asociaţii privind capitalul”


Ţine evidenţa decontărilor cu asociaţii şi acţionarii privind capitalul.
După funcţia contabilă: cont bifuncţional.
Se debitează cu:
‐ valoare capitalului subscris de acţionari sau asociaţi, în natură şi / sau numerar, precum şi valoarea majorării
acestuia prin subscriere sau emisiune de noi acţiuni
‐ valoarea primelor de capital stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital şi/sau din conversia
obligaţiunilor în acţiuni
‐ sumele achitate asociaţilor sau valoarea bunurilor retrase în urma reducerii capitalului, în condiţiile legii
‐ diferenţele favorabile de curs aferente aportului în valută la capitalul social, la finele exerciţiului financiar
Se creditează cu:
‐ aportul în natură la capitalul social depus de asociaţi / acţionari
‐ sumele depuse ca aport în numerar şi titluri de plasament la constituirea capitalului social
‐ valoarea împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni
‐ capitalul social retras de acţionari sau asociaţi
‐ ‐ diferenţele de curs valutar nefavorabile constatate la vărsarea capitalului subscris sau la închiderea
exerciţiului

Soldul contului poate fi debitor şi reflectă creanţa entităţii faţă de asociaţi pentru aportul subscris şi nevărsat
sau creditor şi reflectă datoria entităţii faţă de asociaţi pentru capitalul retras şi nedecontat.
140

15
27.04.2020

Contul 457 ”Dividende de plată”

Reflectă dividendele datorate acţionarilor sau asociaţilor repartizate din


profitul net corespunzătoare aportului la capital. După conţinutul economic:
cont de decontări privind dividendele datorate. După funcţia contabilă: cont
de pasiv. Se creditează cu:
‐ dividendele repartizate şi datorate asociaţilor/acţionarilor din profitul
realizat:
__________________________ x ____________________________
117 „Rezultatul reportat” = 457 „Dividende de plată”
__________________________ x ____________________________

141

În debitul contului se înregistrează:


‐ impozitul pe dividende datorat (16% persoanele fizice şi 10% persoanele juridice):
__________________________ x ____________________________
457 „Dividende de plată” = 446 „Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”
__________________________ x ____________________________
‐ sumele achitate acţionarilor sau asociaţilor ca dividende după plata impozitului:
__________________________ x ____________________________
457 „Dividende de plată” = %
512 „Conturi curente la bănci”
531 „Casa”
__________________________ x ____________________________
‐ dividndele depuse în contul curent al acţionarilor:
__________________________ x ____________________________
457 „Dividende de plată” = 4551 „Acţionari conturi curente”
__________________________ x ____________________________
‐ valoarea datoriilor prescrise sau anulate privind dividendele:
__________________________ x ____________________________
457 „Dividende de plată” = 7588 „Alte venituri din exploatare”
__________________________ x ____________________________
Soldul contului este creditor şi reprezintă dividendele datorate acţionarilor sau asociaţilor.

142

16
27.04.2020

Contul 458 „Decontări din operaţii în participaţie”


Reflectă decontările din operaţii în participaţie, respectiv, decontărea cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în
participaţie precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.
După conţinutul economic: este un cont de decontări din operaţii în participaţie.
După funcţia contabilă: cont bifuncţional.
Se creditează cu:
‐ veniturile realizate din operaţiile în participaţie, cedate coparticipanţilor, potrivit contractului de asociere
‐ cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie conform contractului încheiat între coparticipanţi
‐ sumele primite de la coparticipanţi reprezentând disponibilităţi băneşti
Se debitează cu:
‐ veniturile primite prin transfer de la coparticipanţi
‐ amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, preluată de la coparticipantul care conduce evidenţa operaţiunilor în
participaţie, conform contractelor de participaţie
‐ cheltuielile înregistrate din operaţii în participaţie, transferate coparticipanţilor, în conformitate cu prevederile
contractului de participaţie
‐ sumele achitate coparticipanţilor sau virate sub formă de rezultat al operaţiilor în participaţie

Soldul contului poate fi:


‐ creditor şi reflectă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţii în participaţie, precum şi
sumele datorate de coparticipanţi destinate acoperirii unor eventuale pierderi rezultate din operaţii de participare.
‐ debitor şi reprezintă sumele ce urmează a fi încasate (creanţele) din operaţiuni în participaţie ca rezultat favorabil (profit)
sau sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie.
143

Exemple:
1). Societatea Comercială „Alfa” SA acordă un împrumut Societăţii Comerciale „Beta” SA, în valoare de 85.000 lei, cu o dobândă de 10%. Societăţile fac
parte din acelaşi grup. Înregistraţi operaţiunile la cele două societăţi:
Societatea Comercială „Alfa” SA
‐ acordarea împrumutului:
4511 = 5121 85.000
‐ înregistrarea dobânzii de încasat:
4518 = 766 8.500
‐ încasarea (la restituire) împrumutului şi a dobânzii aferente:
5121 = % 93.500
4511 85.000
4518 8.500

Societatea Comercială „Beta” SA


‐ primirea împrumutului:
5121 = 4511 85.000
‐ înregistrarea dobânzii:
666 = 4518 8.500
‐ restituirea (plata) la termen a împrumutului şi a dobânzii aferente:
% = 5121 93.500
4511 85.000
4518 8.500

144

17
27.04.2020

2). Asociatul „A” depune în caserie suma de 60 lei; în contul de disponibil de la bancă 200 lei şi dividendele
cuvenite pentru anul trecut de 140 lei, sub forma de împrumut temporar acordat Societăţii Comerciale
„Student” SRL. Dobânda cuvenită asociatului (persoană juridică) pentru sumele depuse este de 120 lei, iar
impozitul pe dividende de 22 lei (16%). După 1 an se restituie suma depusă şi dobânda aferentă.
‐ depunerea sumelor:
% = 4551 400
5311 60
5121 200
457 140
‐ înregistrarea dobânzii:
666 = 4558 120
‐ înregistrarea impozitului pe dividende:
4551 = 446 22
‐ plata impozitului pe dividende:
446 = 5121 22
‐ restituirea către asociat a sumelor şi a dobânzii:
% = 5311 506
4551 378
4558 120
145

18