Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

TEMĂ DE CASĂ:
Până pe data de 23 iunie, fiecare cursant se va asigura de finaliazarea următoarelor capitole
din planul de afaceri:
- Capitolul 1 – integral
- Capitolul 2 – Integral
- Capitolul 3 – Integral
- Capitolul 4 – punctul 4.1, locația de implementare.

PLAN DE AFACERI
Denumirea investiției: ...............................................................................................

Numele aplicantului:
...................................................................................................................................

CUPRINS:

1. Date generale despre proiect 3


2. Viziune & strategie 4
2.1 Descrierea Afacerii. Context. 4
2.2 Planificarea Strategică 5
2.3 Analiza mediului afacerii: 6
3. produsul / serviciul care stă la baza planului de afaceri 9
3.1 Descrierea produsului/serviciului: 9
3.2 Inovare și tehnologii moderne 10
3.3 Resurse umane necesare: 10
4. Descrierea investiției: 10
4.1 Locația de implementare a proiectului: 10
4.2 Investiția propusă și sursele ei de finanțare: 11
4.3 Planul de implementare a proiectului de investiții: 12
5. Piata si strategia de marketing 13
5.1 Descrierea pieței: 13
5.2 Strategia de marketing: 13
6. Teme orizontale pocu 13
6.1 Prezentați măsurile concrete de sprijin a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon și utilizarea eficientă a resurselor; 13
6.2 Prezentați măsurile concrete de dezvoltare durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii
sau servicii; 13
6.3 Prezentați măsurile concrete de promovare a inovării sociale. 13
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

7. Analiza financiară a afacerii în faza operațională 13


7.1 Venituri previzionate 13
7.2 Cheltuieli previzionate 13
7.3 Rezultatele și sustenabilitatea afacerii: 14
8. Anexele planului de afacerI 14
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

1. DATE GENERALE DESPRE PROIECT


Vă rugăm să completați fiecare rubrică din tabelul de mai jos cu informațiile solicitate:
Nr.crt Date solicitate:
1. Denumirea proiectului ....se referă la cum se numește proiectul vostru de
afacere. De exemplu: Sală multifuncțională de
sport Healthy Youth; Servicii de
îngrijirecorporalăBeautyYou; Fabrica de haine
Organic Brother etc…
2. Forma de organizare dorită ....SRL – Societate cu răspundere limitată
3. Codul CAEN principal al firmei .... Se va identifica codul CAEN al firmei din
clasificarea CAEN REV 2. Puteți căuta pe google
activitatea pe care o veți realiza și veți găsi cu
ușurință încadrarea în CAEN
4. Capitalul social al firmei (minim .... Este, de regulă, 200 lei.
200 lei)
5. Structura acționariatului firmei 1. Nume/Denumire, % capitalul social
(vă rugăm să indicați persoanele 2. Nume/Denumire, % capitalul social
care vor fi asociate în firmă, 3. (...)
precum și ponderile de capital
deținute)
6. Dacă asociatul / asociații firmei ...
mai dețin părți sociale și în alte
companii, vă rugăm să indicați, în
clar, pentru fiecare în parte,
numele firmei/firmelor, CUI și
ponderile de capital deținute.
Dacă nu se aplică, menționați
doar că “Nu este cazul”.
7. Responsabilul legal al firmei Nume și prenume: ...
( viitor administrator): Email: ...
Număr de telefon: ...
8. Persoana de contact Nume și prenume: ...poate să fie aceeași persoană
Email: ...
Număr de telefon: ...
9. Sediul social al firmei Județul, localitatea, adresa exactă unde doriți să
stabiliți sediul social al firmeiunde intenționați să
faceți sediul social al firmei
10. Locul de implementare al Județul, localitatea, dacă se cunoaște adresa și
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

proiectului cum se intenționează utilizarea spațiului (dacă se


dorește închirierea unui spațiu, dacă este un
spațiu deja deținut și o scurtă descriere a
acestuia).
11. Ați participat la cursul de (Da/ Nu)
Antreprenoriat organizat în
cadrul proiectului?
12. Care este numărul de locuri de ....
muncă pe care îl veți crea în faza
de implementare a planului de
afaceri? (minim 2 persoane)
2. VIZIUNE & STRATEGIE
2.1 Descrierea Afacerii. Context.
Vă rugăm să vă asigurați că răspundeți fiecăruia dintre următoarele puncte în parte:
 Care este ideea afacerii? – 2 fraze despre ideea de afacere pe care doriți să o realizați.
Se va face aici și încadrarea pe codul CAEN. (De exemplu: prin prezentul proiect se va
dezvolta o brutărie cu pâine de casă și ingrediente 100% naturale, activitatea fiind
încadrată sub codul CAEN 1071 fabricarea pâinii......)
 Cum a apărut această idee de afacere?– se va face pe scurt referire la experiențele
personale și/sau profesionale care v-au condus către această idee de afacere. Cum ați
ajuns la ideea de afacere?
 Care este nevoia la care răspunde această afacere? - Se va/vor explica nevoia / nevoile
grupului / grupurilor țintă vizate prin acest proiect. De ce este necesar acest business?
Ce există pe piață și nu este suficient de bine dezvoltat sau ce lipsește de pe piață și
aduceți dvs. prin această afacere – care este nevoia? (de exemplu: În Sf. Gheorghe, în
zona nordică a orașului, pe o rază de 2 km nu există nicio brutărie amenajată. De aceea,
majoritatea persoanelor, inclusiv bătrânii sau copii, sunt nevoiți să se deplaseze mai
mult pentru a achiziționa pâinea. Mai mult decât atat, produsele care se găsesc pe piață
în apropierea lor nu sunt naturale, fiind fabricate din materii prime modificate genetic și
care nu aduc un aport nutritiv semnificativ...)
 Care este experiența dvs. personală, profesională și de formare în raport cu această idee
de afacere? (Se va detalia de ce antreprenorul este persoana potrivită pentru această
afacere. Orice experiență personală sau profesională care vă poziționează, în raport cu
această afacere, într-o lumină favorabilă. Dacă aveți orice fel de cursuri sau experiențe
de formare în raport cu ideea de afacere, se vor menționa și acelea).
 Care este grupul țintă vizat- potențialii clienți ai afacerii? (Se va prezenta pe scurt care
este segmentul țintă vizat (sau segmentele țintă vizate). De exemplu: Afacerea se
adresează comunității din Sfântu Gheorghe, cu precădere persoanelor care locuiesc pe o
rază de 2 km de la locația implementării investiției; Afacerea se adresează părinților
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

care au copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani; Afacerea se adresează firmelor de tip
IMM și care își desfășoară activitatea în Sf. Gheorghe etc..)

2.2 Planificarea Strategică


Vă rugăm să vă asigurați că răspundeți fiecăruia dintre următoarele puncte în parte:
 Care este viziunea afacerii? Viziunea este o stare ideală proiectată în viitor şi care
configurează o posibilă dezvoltare a organizaţiei pe termen lung. Starea ideală care se
proiectează în viitor trebuie să fie înrădăcinată în prezentul organizaţiei, iar viziunea
creată trebuie să genereze o atitudine de încredere în viitor şi în posibilităţile
organizaţiei de a se dezvolta în sensul transformării viziunii propuse în fapte, stimulând
participarea eficientă şi creativă a întregii echipe manageriale. De exemplu: Viziunea
firmei este aceea de a fi opțiunea numărul 1 pe piața județeană pentru serviciile de
remodelare corporală și îngrijire. ; Viziunea noastra este sa fim ecosistemul financiar
preferat din Romania unde clientii, angajatii si partenerii nostri isi impartasesc unii
altora experienta si mobilizeaza resurse pentru a crea valoare pentru toti
 Care este misiunea afacerii?Misiunea unei organizaţii reprezintă raţiunea de a fi şi de a
crea valoare pentru societate, determinând evoluţia organizaţiei în sensul transformării
viziunii în realitate. În timp ce viziunea exprimă o stare ideală, posibilă, misiunea este
concretă, puternic ancorată în realitatea economică, politică şi socială a firmei. Pe scurt,
misiunea unei organizaţii comunică ce este organizaţia respectivă şi ce vrea ea sa facă
pentru această societate. De exemplu: Firma noastră are rolul de a educa comunitatea
locală în ceea ce privește un stil de viață sănătos și de a oferi servicii de cea mai înaltă
calitate, care să ocrotească sănătatea clienților noștri.
 Care sunt obiectivele pe termen lung ale afacerii dumneavoastră (orizont de minim 5 ani
de zile). Obiectivele pe termen lung desemneaza acele obiective ce au in vedere
orizonturi indelungate, de regula 3-5 ani si care se refera la ansamblul activitatilor
organizatiei sau la componente majore ale acesteia. Întreabă-te: Unde îți vezi afacerea
peste 5 ani?  Răspunsul încorporează de fapt obiectivele afacerii pe termen lung. Vrei
să mai deschizi un punct de lucru? Să îți dublezi cifra de afaceri? Să îți diversifici gama de
produse sau servicii? Sau gama de clienți? – acestea sunt doar câteva dintre direcțiile
înspre care te poți orienta pentru a creiona obiectivele tale pe termen lung.
 Care sunt obiectivele SMART ale afacerii în primii 3 ani de operare a afacerii?
Obiectiv Anul 1 de operare Anul 2 de operare Anul 3 de operare
Cifra de afaceri ...treceti estimativ ...treceti estimativ ... ...treceti
tinta ce cifra de cifra de afaceri pe estimativ cifra de
afaceri pe care o care o țintiți. De afaceri pe care o
aveti. Luati in calcul regulă, cifra de țintiți. De regulă,
ca in anul 1 ea afaceri crește anual cifra de afaceri
trebuie sa fie de cu procente între 10 crește anual cu
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

minim 30% din și 20 %. procente între 10 și


ajutorul de minims 20 % față de anul
de 40.000 eur anterior
solicitat
Profitul ...treceti estimativ, ... ...
calculat ca % din
cifra de afaceri, care
ar fi tinta voastra de
profit anual
Numărul de salariați ...minim 2 ... minim 2 ... minim 2
Alte obiective: (dacă ... ... ...
există)

2.3 Analiza mediului afacerii:


2.3.1 Analiza macromediului:
 Întocmiți analiza PEST a afacerii dumneavoastră. Identificați factorii de
macromediu care pot avea o influență asupra afacerii. În analiza PEST sunt
analizate 4 categorii de factori: Fatorii Politici (de ex:Impactul taxelor
percepute și al legislației în vigoare, gradul de stabilitate etc), Factorii
Economici (de ex: nivelul de consum in rândul populației, veniturile
populației, puterea de cumparare etc), Factorii Socio-culturali (de ex:nivelul
educațional, stilul de viață al populației, atitudinea față de calitate, atitudinea
față de ecologism etc.) și Factorii Tehnologici (de exemplu: nivelul tehnologic
relevant pentru firmăși în context cu piața, impactul tehnologiei actuale
asupra ideii de afaceri etc).

P – Factori politici E – Factori Economici


... ... (
Se vor indetifica orice fel de factori de natură Se vor indetifica factorii macroeconomici
politică ce au o influență pozitivă sau negativă relevanți în contextul afacerii dvs., care să vă
asupra afacerii voastre. ofere ulterior un suport și pe ceea ce
De exemplu: legi sau ordonanțe referitoare la înseamnă analiză de piață. Se vor indica de
salarizare; faptul că și dacă angajați un om exemplu veniturile populației, dacă se remarcă
part time trebuie să plătiți contribuții ca evoluții negative persistente în evoluția
pentru un om full time, gradul de stabilitate acestora, șomajul – dacă generează riscuri
legislativă în domeniul în care va activa firma, pentru afacere, puterea de cumpărare etc.
dacă există orice fel de proiecte de lege în
domeniul de activitate care o limitează sau
care o sprijină în dezvoltare (precum erau
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

legile pentru scutirea de la anumite contribuții


salariale a angajaților în IT de exemplu)

S – Factori sociali T – Factori tehnologici


... ...
Se vor identifica și analiza factorii relevanți în Se vor indicafactoriitehnologicisau care țin de
raport cu ideea de afacere care. De exemplu, tehnologie, relevanți în raport cu ideea de
nivelul educațional al populației, stilul de viață afacere.Se va analiza impactul tehnologiei
al populației în general și al celor din grupul actuale asupra ideii de afaceri
țintă în special, atitudinea față de calitate,
atitudinea față de ecologism, atitudinea față
de schimbare, deschiderea culturală etc.

2.3.2 Analiza micromediului


Vă rugăm să vă asigurați că răspundeți fiecăruia dintre următoarele puncte în parte:
Analiza clienților:
 Care este profilul viitorilor clienți? (categorii de clienți, localizarea acestora)– definiți aici
categoriile de clienți. Este important să faceți legătura cu segmentul / segmentele țintă
identificate. Dacă se aplică, este recomandat să spargeți categoriile de clienți pe medii
(de exemplu: PUBLIC – instituții școlare, primării etc.. PRIVAT – firme de tip IMM,
persoane fizice -se va detalia și aici pe categorii în funcție de specificul afacerii).
 Care sunt nevoile și așteptările clienților? Ce ați identificat în urma analizei cererii că ar
căuta aceștia? Cum este cererea clienților? (zilnică, anuală, sezonieră etc) -aici integrați
tot ceea ce am lucrat pe analiza clienților: analiza nevoilor clienților și a așteptărilor
acestora în raport cu afacerea – evidențierea oricăror elemente despre clienți care să va
ajute în definirea ulterioară a produsului sau serviciului (de exemplu: Pentru categoria
de clienți femei cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, s-a identificat nevoia acestora de
a participa la ședințe de masaj terapeutic săptămânal. În urma studiului de piață s-a
identificat faptul că ședințele de masaj ar trebui să dureze între 45 min și 1 oră, iar
printre așteptările acestei categorii de clienți se numără: confidențialitatea datelor și a
participării la ședințele de masaj, menținerea unei temperaturi optime în sala de masaj,
adaptarea luminilor pentru crearea unei atmosfere plăcute și relaxante, care să
transmită pacientului senzația de siguranță și confort, asigurarea de prosoape albe,
imaculate, utilizarea de creme naturale ..... etc).

Analiza concurenței:
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

 Care sunt categoriile de concurenți identificați pentru afacerea dumneavoastră? -in


aceasta secțiune se va integra tot ceea ce am lucrat pe analiza concurenței. În primă
fază se vot defini categoriile de concurenți (dacă există concurenți direcți – care
realizează în mod identic, aceleași tipuri de produse sau servicii, dacă există concurenți
indirecți / care realizează produse sau servicii care le pot înlocui pe cele oferite de firma
dvs. (de exemplu dacă dvs. aveți o sală de fitness, poate să fie un astfel de concurent
bazinul de înnot al orașului unde, chiar dacă nu se realizează aceeași activitate, scopul
este același: mișcare și menținerea sănătății. Se vor defini, deci, categoriile de clienți și
se vor cuantifica – care este dimensiunea pieței concurenților? Dintre aceștia, se vor
analiza în faza următoare doar 3-5 concurenți principali, care considerați că presupun un
risc ptr afacere sau care pot avea o influență semnificativă asupra acesteia.
 Analizați principalii concurenți identificați conform tabelului de mai jos; se va
completetabelul de mai jos, cupuncte tari (de ex: site de prezentare modern,
prețuriscăzuteînraportcupiața, tehnologie modern etc..) șipuncteslabe (lipsa de
vizibilitatepepiață, prețuriridicate, review-
urinegativedinparteacliențilorpefacebooksaupealtecanalepublice, localizareaîntr-o
zonădefavorabilăînraportcugrupulțintă etc. Încercați, mereu,
săextragețidinanalizaconcurențilorelementepe care
voipeputețiintroduceînafacereavoastrăulterior. Elementepe care le putețirealiza fie mai
bine, fie diferitpentru a fi mai aproape de așteptărileclienților. Acesteelemente, de
diferențierefață de concurență, le vețitratașipuneînlumină la punctulimediaturmător:
diferențiatorul.
 Care este diferențiatorul în afacerea dumneavoastră? Ce veți face diferit sau mai bine
decât concurența analizată?

Nr. Concurent identificat Puncte tari ale Puncte slabe ale


concurentului concurentului
1.
2.
3.
n..

Analiza furnizorilor:
 Care sunt categoriile de furnizori identificați pentru afacerea dumneavoastră?-se vor
indica acele categorii de furnizori cu care urmează să lucrați (de exemplu; furnizori de
utilități, de materiale consumabile, servicii, etc)
 Există dificultăți pe care le întâmpinați în raport cu numărul furnizorilor din piață sau
activitatea acestora?Se va analiza dacă, pentru idea dvs de afacere există orice fel de
posibilitate să aveți timpi morți din cauza problemelor cu furnizorii – lipsa acestora de
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

pe piață sau un număr foarte limitat etc. sau orice alte elemente care v-ar putea genera
riscuri pentru afacere, în raport cu furnizorii.

2.3.3 Analiza S.W.O.T


 Vă rugăm să realizați analiza S.W.O.T a afacerii dumneavoastră:

S- Puncte Tari – Aferente mediului intern W- Puncte Slabe – Aferente mediului intern
- ...se referă la puncte tari care țin de - ...idem ca la puncte tari, dar în sens
firmă și de mediul ei intern, elemente opus (de exemplu: lipsa resurselor
care vă poziționează favorabil și vă financiare pentru realizarea investiției
oferă un plus (de ex: experiența din fonduri proprii, lipsa de experiență
antreprenorului, resurse deținute dacă a antreprenorului etc)
există etc) -
- ...

O – Opoprtunități – Aferente mediului extern T – Amenințări – Aferente mediului extern


- ...se referă la mediul extern – - ... ...idem ca la oportunități, dar în sens
oportunități din mediul extern de care opus (de exemplu: concurența
firma se poate folosi (de exemplu: puternică și foarte competitivă, forță
Cererea de piață ridicată, concurența de muncă rară și slab pregătită etc)
slab pregătită, oportunități de - ...
finanțare a afacerii)
- ...

3. PRODUSUL / SERVICIUL CARE STĂ LA BAZA PLANULUI DE AFACERI


3.1 Descrierea produsului/serviciului:
Vă rugăm să vă asigurați că răspundeți fiecăruia dintre următoarele puncte în parte:
 Descrierea produsului/produselor sau serviciului/ serviciilor: denumirea lor, o scurtă
descriere care să identifice grupul țintă căruia se adresează și ce nevoi satisface/ce
valoare adăugată produce, în contextul analizei cererii și a ofertei realizate anterior. Se
va integra aici descrierea produselor/serviciilor și vom avea în vedere să integrăm toate
elementele reieșite din analiza clienților (integrarea așteptărilor clienților) precum și din
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

analiza concurenților (fructificarea punctelor tari, evitarea punctelor slabe, precum și


evidențierea elementelor de diferențiere). Se va face o prezentare a fiecărei categorii de
produs/servicii.
 Care este procesul de realizare a produsului sau prestare a serviciilor pe care îl aveți în
vedere în faza operațională? Vă rugăm să îl identificați (ca etape) și să îl descrieți.

Se vor prezenta etapele în realizarea produsului sau serviciului, din care să putem
extrage apoi, cu ușurință, resursele umane necesare pentru operarea afaceriii, precum
și resursele materiale necesare (utilaje, echipamente etc – astfel încât să putem să
realizăm devizul de investiții). Pentru proiectele de producție aici prezentăm fluxul
tehnoligic de exemplu, iar pentru servicii toate etapele prin care clientul trece de la
decizia de a cumpăra de la voi, până la faza de evaluaere și feedback a satisfacției.
3.2 Inovare și tehnologii moderne
 Descrieti măsurile concrete de consolidare a cercetarii, dezvoltarii si/sau inovarii;
Descrieti caracterul inovativ al produselor / serviciilor, dacă este cazul; - se vor prezenta
orice fel de elemente referitoare la tehnologii inovative, ce fel de elemente ale afacerii
se pot regăsi în afacere care să îi ofere un caracter inovativ.
 Descrieți masurile concrete de utilizare a TIC in procesul de productie, furnizare,
prestatie; se vor prezenta toate măsurile existente în afacere care țin de introducerea
TIC (a tehnologiei informației) în procesul afacerii.
3.3 Resurse umane necesare:
 identificați resursele umane necesare pentru realizarea afacerii dumneavoastră;se va
prezenta structura de personal în raport cu procesul prezentat anterior. Practric,
realizați transpunerea în oameni, pe funcții, a activităților din afacere
(administrator/director, operator vânzări, terapeut etc)
 Prezentați rolul și atribuțiile fiecărei persoane în raport cu afacerea dvs.;pentru fiecare
dintre rolurile identificate la punctul anterior, se va prezenta aici care sunt principalele
atribuții ale fiecăruia.
 Prezentați procesul de selecție și recrutare pe care îl aveți în vedere și indicați, pentru
fiecare persoană în parte când intenționați realizarea angajării;se va prezenta procesul
prin care aveți în vedere realizarea angajărilor. Unde intențioanți să cereți recomandări
sau să promovați oportunitatea de job? Care este procesul prin care intenționați să
selectați oamenii?
 Prezentați măsurile concrete pe care le aveți în vedere pentru asigurarea egalității de
șanse;in concret, ce veți face atât în perioada de recrutare, cât și pe perioada de
activitate pentru a menține egalitatea dintre femei și bărbați.
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI:
Vă rugăm să vă asigurați că răspundeți fiecăruia dintre următoarele puncte în parte:
4.1 Locația de implementare a proiectului:
 Descriereți locația de implementare a investiției (adresa, forma de proprietate asupra
spatiului, accesul la utilitati, suprafata, autorizații necesare-dacă este cazul etc). Dacă nu
ați identificat încă o locație, vă rugăm să oferiți aici date referitoare la locația pe care o
aveți în vedere.– descrieți locul în care doriți/intenționați să demarați afacerea, oferiți
date referitoare la spațiul de implementare și la dotările sale neceasre (rlocalizarea,
dreptul de proprietate (dacă există sau dacă se va apela la concesiune / închiriere)
acordarea de utilități, suprafața de lucru necesară etc.

4.2 Investiția propusă și sursele ei de finanțare:


 Prezentați investiția pe care o aveți în vedere: descrieti activele corporale si necorporale
pe care doriti sa le achizitionati si justificați necesitatea fiecăruia în parte în raport cu
procesul de realizare a produsului / serviciului prezentat la capitolul 3.
 Adaugati un sumar al investiției conform tabelului de mai jos, cu respectarea condițiilor
de eligibilitate a cheltuielilor:
ValoareTotal
Nr. Denumirealucrarilor / Pretunitar
UM Cantitate a TVA
crt. bunurilor/ serviciilor (faraTVA)
(fara TVA)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
 Dotari (active corporale)
De exemplu:
1 buc
utilajtehnologic
2 buc
TOTAL
 Active necorporale
1 De exemplu: Software buc
TOTAL
 Servicii
De ex: servicii de
1
realizarewebsite
2

TOTAL
 Prezentați modul în care se va finanța proiectul: care sunt sursele de proveniență a
fondurilor prin care se va realiza investiția, conform tabelului de mai jos:
Nrcrt Sursa de finantare Valoare (lei TVA Procent din
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

inclus) valoaretotala
1 Grant nerambursabil (ajutor de
minimis)
2 Resurseproprii ale asociatilor
3 Credit bancar

4.3 Planul de implementare a proiectului de investiții:


 Prezentați activitățile necesare pentru realizarea investiției și implementarea afacerii, și
realizați o scurtă descriere a acestora(de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial
prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu;
achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii
necesare implementării proiectului; punerea in functiune a utilajelor, echipamentelor
etc., recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale,
produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc).

 Prezentați planificarea în timp a acestor activități, completând tabelul după modelul de


mai jos:
Anul de implementare
Responsabi
Nr Denumireactivitate L L L L L L L L L L1 L1 L1
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

                           
A denumireactivitate
                       
1 1
1. denumiresubactivita
                       
1 te 1.1
1. denumiresubactivita
                       
2 te 1.2
1.
 …                        
3
1.
 …                        
4
   …                        
A denumireactivitate
                       
2 2
2. denumiresubactivita
                       
1 te 2.1
2. denumiresubactivita                        
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

2 te 2.2
… ….                        

5. PIAȚA ȘI STRATEGIA DE MARKETING


5.1 Descriereapieței:
 Prezentați caracteristicile segmentului țintă pe care îl vizați și definiți pentru acesta:
nevoile identificate ale segmentului țintă, dimensiunea segmentului țintă și tendințe în
evoluția segmentului țintă
 Realizați o scurtă descriere a pieței pe care va fi prezent start-up-ul: dimensiunea pieței,
evoluția acesteia, tendințe de evoluție etc.
5.2 Strategia de marketing:
Vă rugăm să realizați analiza celor 4P:
 Politica de produs (forma de prezentare a produsului / serviciului)
 Politica de plasare (canalele de vânzare și distribuție ale produsului / serviciului)
 Politica de promovare (canalele de promovare ale produsului / serviciului și măsurile de
promovare pe care le aveți în vedere pe perioada de analiză a planului de afaceri)
 Politica de preț (modul de determinare a prețului produsului/serviciului, daca si când se
vor oferi reduceri de preturi si analiza pretului propus in raport cu concurenta).

6. TEME ORIZONTALE POCU


6.1 Prezentațimăsurileconcrete de sprijin a tranzițieicătre o economiecuemisiiscăzute de
dioxid de carbonșiutilizareaeficientă a resurselor;
6.2 Prezentațimăsurileconcrete de dezvoltaredurabilăprindezvoltareaunorproduse,
tehnologiisauservicii;
6.3 Prezentațimăsurileconcrete de promovare a inovării sociale.

7. ANALIZA FINANCIARĂ A AFACERII ÎN FAZA OPERAȚIONALĂ


7.1 Venituri previzionate
Estimativeniturilefirmei in primii 4 ani de activitateai firmei (perioada de implementare a
proiectuluiși 3 ani de operare a investiției), pefiecarecategorie de produse / servicii;
justificativalorileobținute;
Vărugămsăexpuneți:
 Ipotezele de calculpentruprevizionareaveniturilor
 Veniturilefizice (încantități de produsesauservicii)
 Veniturilevalorice (în lei/an) pentrufiecarecategorie de venit

7.2 Cheltuieli previzionate


Estimaticheltuielilefirmei in primii 4 ani de activitate de la înființareafirmei, care
săsusținărealizareaveniturilorprevizionate
Proiect co-finanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

Vărugămsăexpuneți:
 Ipotezele de calculpentruprevizionareacheltuielilor
 Previzionareacheltuieliloranualepecategotii: Cheltuieli cu materii prime
simaterialeconsumabileaferenteactivitatii, Salarii (inclusivcontributiileaferente),
Cheltuieli de deplasare, diurna, transport sicazare, Chirii / leasing, Utilitati,
Costurifunctionarebirou, Cheltuieli de promovare, Asigurari, Reparatii/Intretinere,
Impozite, taxesivarsaminte assimilate, Servicii cu tertii etc.
7.3 Rezultatele și sustenabilitatea afacerii:
Vărugămsăexpuneți:
 Fluxul net al fiecărui an de analiză (trebuiesă fie pozitiv) – se va
preluadinproiecțiilefinanciareanexă
 Cum văvețiasigurasustenabilitateapetermen lung a afacerii

8. ANEXELE PLANULUI DE AFACERI


 CV –ul in format EuroPass, semnat de catre solicitant
 Bugetul de investiții în format xls
 Proiecțiile financiare în format xls
 Alte documente relevante

S-ar putea să vă placă și