Sunteți pe pagina 1din 65

PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.

04/2018
Arad str.Luncii nr. 11 Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
C.U.I. F02/596/2008 Denumire proiect :Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
C.I.F.:24071564 cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
Tel:0721.500.758 Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE -
e-mail: begovf@yahoo.com Faza: D.T.A.C.+ P.T.

FOAIE DE CAPĂT

Beneficiar:
Oraşul Pîncota
Proiect nr.:
04/2018
Faza:
D.T.A.C. + P.T.
Den. Proiect: REABILITARE ,MODERNIZARE Şl DOTARE AŞEZAMANT
CULTURAL DIN ORAŞUL PÎNCOTA, STR.T. VLADIMIRESCU NR.66, JUD. ARAD
Den. Obiect: INSTALAŢII TERMICE
Data elaborării proiectului: MARTIE 2018
Proiectant de specialitate: P.F.A. Begov Francisc

JUDEŢUL ARAD
PRIMARIA ORAŞ
PÂNCOTA
VIZAT $PR£ NÍSCHIMBARE
N ni U-.: Je si ¡>u:i»'.uiu:U ci i /"i cal i.‘> ru I vi i niCSIîJt ANE .VA 2
Prof. n,-. i„o. OI.Î.MI'I RU PO P y
Ni
R U MA R y u
Vcriik-nuM' Pif ;-:cit iwpcM — 2^3
îehnic MLPAT nr )620/1 629 confoi/n rcrgislruiui
Achf.srr Timisoara F : : Sève; in. Nr 2/A
de evidema
‘fr. ov- wt
Tci.. i)~iAA ?f!c; ^38
Fazaj5/rîÎÎ?L H ; face obiectul contractului

REFERAT
Pentru venfrr^psTi de cal i / n~ iy
ta a proiectului^ ’ "-ÜOA° <^'cAjyL^Ap ^OWCo'/tl ^
*

(nr./an):...... ................................

1. Date de identificare:
iilitajai,....¡AZ7?/.............iâţ/STO ©VS/ (A-ţ/NVc^
-proiectant general: . TTr^^tA C-o...........................................
-proiectant de speciali
-investitor:........ OVA
-amplasament: jiuj^/s^pto^.... ...../hr^.ci litatea
Str......................................................nr. ........w. ,
-data prezentării pentru verificare?.........A . . . . i .

2. Caracîeristiciîe principal ale proiectului si ale construcţiei:*

T-¿p / - < £ £ T d o i „ ^Ltn "' j


.....^ ................bd/
f <è Mvf-jfe 1:
C 4- çvp/M

O QM ....ÈQ.U X<Lfe 1 i. ^
mFb <rÆ Otf \

T2 ^ CRO u3U cfe..........................

•d }Cp<* tvA-vf~t\1 ,^Q<>tijjVA'' ^ • • p-t ^ • • •ÂQ • \KJ^yc

ÀQi. ZZZZ riZZl’..l '

jUDEŢUl ARAD •
.PRIMARJA .
QRAŞ.
PÂMCOTA

i ViZAT- SPRE N ESCH


ÎMBARC !d
construi
. Jwi.OMZdUc.d re
tu, e...
//¿¿iitn
r£fe
WfV
ap.cJ
Documente cart st UJ ezinu; ia vtr
-Tema de proiectare:
licăre:
<sx-y
p
uy ^_-vb_Q QrP ^ V-O' -C P ,—'■*?
. -Certificat de * = ? X CJO
<xxJT V£?x^ $—PC/U
urbanism -Avize
obţinute: . CjC O»

-Autorizaţia de construire: nr :.................emisa de:.......................................................


-Raportul expertizei tehnice (la proiecte de punere in siguranţa la acţiunea seismelor,
reabilitare termica, extinderi, modernizări etc..):...........................................................
-Memoriu elaborat de proiectant in care se prezintă soluţia propusa pentru respectarea
cerinţei verificate:................................................................................................
-Planşele desenate in care se prezintă soluţia ...................

construcir -Calculul si listing-ul \


-Alte documente:...........

ncluzii asupra verificării:***


V 'bi urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnându-se si
stampilandu-se confonn îndrumătorului;
b) In urma verificării se considera proiecrul corespunzător pentru faza verificata,
semnandu-se si siampilandu-se confonn îndrumarului, cu uimaioarele condiţii
obligator-'' - f introduse in proiect, prin grija beneficiarului, de către
proiectam:

., ... , 7JX^
Ara predaf .,i. A r . . /e^m-pl
are
Veri fi câtor tehni c- at estatt,
Prof. djvJgg. ^P o diurn ar
Duţ&ftru
s. ■ Uit
:
V;
/ f

%>//

- Construcţie noua / existenta / care se pune guranta, modernizare, reabilitare.


in extindere etc.;
- Tipul si caracteristicile constructive;
- Dimensiuni;
- Funcţie principala;
- Condiţii de amplasament si de vecinătăţi care au legătură cu cerinţa verificata (zona
seismica, natura terenului, zona eoliana etc ).
** Se înscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.
In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului completarea
acestora, fixandu-se termenul. Referatul se redactează după completarea documentaţiei.
*** Se înscrie numai situaţia specifica (a S 2U b).
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C. i.F. .24071564
Tel:0721.500.758 e-mail:
begovf@yahoo.com
Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Pîncota
str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad Denumire obiect - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

PROIECTANT GENERAL
S.C. „WEST PROJECT PARTNERS
Şef proiect : arh. SIMON IMRE

Proiectant de specialitate : INSTALAŢII TERMI


PFA „BEGOV FRANCISCA’
Ing.BEGOV FRANCISC

JUDEŢUL ARAD
PRIMARIA ORAŞ
PÂNCOTA
J

VIZAT
IŞC f SPRE NESCHiMBARE
I Hf. i , c On şî ru !>(■•
Elaborare documentaţie : ing. Begov Franc ncxa (<j autoruaţie de ,

\PJ cil
ri
Arhitectc t A ţ f ,
20

fe1
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr.11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F. :24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com
Denumire obiect - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

BORDEROU
Foaie de capăt Fişă de responsabilităţi
A. PIESE SCRISE
Borderou Proiect tehnic
Descrierea generală a lucrărilor Memoriu
tehnic Caiet de sarcini Breviar de calcul
Program de control al calităţii lucrărilor
Memoriu de specialitate privind securitatea si sanatatea in munca
Memoriul privind apărarea împotriva incendiilor Lista cantităţilor de
lucrări -Instalaţii de gaze naturale

vIZAŢ SPRE N£$€HMVţSARf


B. PIESE DESENATE

2- IT
3- IT
4- IT
"DiNT- ---------—
-ÍUDEJUI ABAD
PRIMARIA ORAŞ
PANC07A

I
ROMANI A ,’i
jpof n I Zi D
L r.
r RIMARIA OFAS ULNi p!NC OTA
Nr.1136 din 05.02.2018

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 19 din 05.02.2018
în sco pu I: „REABILITARE, MODERNIZAR II SI DOTARE A S EZ AMANT CULTURAL
DIN ORASUL PÎNCOTA. STR. T. VLADIMIRESCU NR.66, JUD. A R AD”

Ca urmaie a cererii adresate de ORAŞ PINCOTA CF 3518911 prin


Pocriser Dan Ştefan - primar, cu sediul în judeţul ARAD,
municipiul/oraşul/comuna Pincota, cod poştal 315600, Str. T.
Vladimirescu, nr.69,bl.- e t . - sc.- ap.-, telefon - fax -,
e-mail-,
administrator public al crasului Pincota, in baza cererii înregistrat?
r r . °fL d - r 5C . 03 . ~ 7 , ren: rr, * m:ob: ’ -
teren cu construcţii,
s;:uc: in j uceţul ARAD, ir.unicipi ui/oraşul/comuna PINCOTA, coc poştal
315600, str. T. Vladimirescu, nr.66, identificat prin CF nr. 301375 Pincota,
nr . top. 296/a/2;296/b/3/I;296/b/2/2, teren în suprafaţă de 1148 mp, în
temeiul ren!ement âr i]or Documentaţiei de urbanism
2 4 8 6 / 2 0 G l , r a z a P U G /1 L Z / . - n ¡ _ , a p r o i ? a z a p r i n n o t a r a r e a
•..om i ^ i u i U . i . c e ţ e a n A r a c . n r .
103/2000 ,ş: Consi I iui Ji Local Pîr.cota nr 50/199î^uOEŢlitARAO autori
: 1 i c a t RIMARÍA zarea
. 79/2012, in conformitate cu prevederile
ORAŞ: f i c < ; : e Ş l
Legii nr execnar: i c c r a r i. c r c e c o
PÂNCOTA
o s z r z c ţ :— , i
e o a a m . o 1 e t ă r 11
VIZAT S9RE NE SCHIMBĂRI
e uiter:oare, Ane*d,ld ,jutoni.MiC de <orj,,u'■
SA' CERTIFICA: Nr. ______din 20 /fj

1 . REGIMUL
JURIDIC:

* terenul cu construcţii este in proprietatea Oraşului Pincota, conform


extrasului de carte funciară nr.301375 Pincota, nr.top.
296/a/2;296/b/l/l;2S6/b/2/2, in suprafaţa de 1148 mp, situat în Oraş Pincota,
T. Vladimirescu, nr.66 jud. Arad.
* nu sunt servituţi de utilitate publică care să afecteze c on s b ru cţ
i a sau aceasta sa afecteze utilităţile.
ii nobilul N U este amplasat in zona protejate.

2. REGIMUL ECONOMIC:

* folosinţa actuală - aprobata prin PUG - teren curţi construcţii 4 se


solicita reabilitarea, modernizarea si dotarea construcţiei existente cu FOT

I Plan de situaţie
2. Plan subsol -instalaţii termice
3. Plan parter- Instalaţii termice -
4. Plan etaj 1-instalaţii termice
5. Plan etaj 2-instalaţii termice
6. Schema coloanelor-instalaţii termice
si CUT nemodificat
* UTR 1 conform PUG aprobat
* suprafaţa terenului 1148 mp
* in zona sunt utilitati: energie electrica, apa, canalizare, ga,
telefonie.
* documentaţia tehnica va fi întocmită conform prevederilor Legii
nr.50/1991 republicata, Legii 10/1995 cu modificări ulterioare si a Codului
Civil.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare


şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va
adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului :
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, cu sediul în Arad, b-dul
Splaiul Mureşului FN.
In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,
modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului
şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea,
cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei
85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică
solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru
ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, incadrarea/neîncadrarea
proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării
impactului asupra mediului.
în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de
emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.
în vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a
acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului
stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor
publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea
investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.
în aceste condiţii:
După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a
se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea
evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului şi/seu a procedurii de evaluare
adecvată.
în urma evaluării iniţiale a notificării
al
privind inUan-t-i-a—de-realizare a autori&>©ăţ^£A^ftpetente
proiectului se va emite PRIMARIA ORAŞ
p/tNCQT
punctul de vedere pentru A
protecţia mediului

VIZAT SPRE NESCHIMBAT |


coostryi't ^
Ar»««u<s-wtonI”t,c d<! *5».
Tdf/rfurt"- áFh
] r. si f «jaţ i s in care autoritatea competentă pentru protecţia
rre C* U S-*

per f ^
1 ij5r i i - ncT P / c n 1 iri +• A r. t 1 -• " -re r.r. 1 i n a t i a i e a r . n t i f
'■ ra a r
aut ori taţi : adrrd ni st > ut i ei publ i ce competente cu
pri vi re Ia me.nţ i nere
L t i t i i J p C i i L i J d U U l 1 ¿.fi L t i o cXfau'U L c X i J J J l ' I d i i JiUl de C C J1 b L 1 J C ţ 1 -
l - i. Oi. uo i, J o .'II v. u r, Uupc du e«; r Co e*.. rePj.ÂCov.d^.i-ia. GO U i
î.‘ 1 . 1 1 j L.I h \. Z i f. C ,
i L i. 1 C JI S li i UC 2 !; i c; I i j CIOC fc’O Ulii Jfc e V c 1 'jci fe a ;
ÎTiTU t f 1 1J j U J a S U| ■ 1 a FliC ti.'. U J li 2 , i
j sc li cit ar. t u i renunţa Ja intenţia ce realizare a investiţiei,
acesta are j
j ubi j'^a ţ .• c «.IST a nuL 1 i ICa aCttl fapt a U 1.01 J. La ţ x 1 cUiiU
iu SU aţiti piiL'i J Cb
j competenie.
5. . OERKRE’A OK' h’M’J TbRF A AUTORI ZA" ? F2 DL CONSTRUI RE/DES Fi
2NTARE Vc i '
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii,
sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi
extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul in
care legea nu dispune altfel (copie legalizată)
c; documentaţie tehnică - !?.?., după caz 2 exemplare originale! :
['ac] D . T . A . C . [ ; D. T . C . E . f ; Z.'T.h. 2.
QJ avizele şi acorrnn _ e ae amplasament stârnite prin cerţii iestul
de urbanism:
d.1) avize si acorduri plivind utilităţile urbane şi infrastructura
'copie): ranspo ijubE^t
rX] alimentare cu apă ’ ARAD
[X] gaze naturale-SC PRIMĂRIA ORAŞGazVestSA
[xj securitatea
'canalizare la incendiu [] protecţia '] iele; or. [i zare
civjilâ X ]
sănRtoKÎBeţş\ populaţiei
[ X ] a l i m e n t a r e c u e n e r g i e e l e c t r ; c â ~ salubritate
>I?AI SPR^E^CH}^^
(d} . alimentare
?■) avi ze/a cor dur i specifice ale
cu energie termica ! J T- OAnexa
Anexa
laauiortMţle de
V- *r 13 autoftwţie
^ T. ~ l- oe ^
son st ru A*.
adminus d.2)s r avize
/ s a si ■. acorduri
r. e ser vicii Ier ce?
orivind:
cent re 1 izar e ale ac

O
I.s.c.
d.4) studii de specialitate (1 exemplar ojrinina})“
-x- studiul geotehnic -x- verificator proiect
-X- dovada i nregi s trari i. proiectului 1 Ordinul Arhitecţilor din
Românit
e) x - punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii
competente pentru, protecţie mediului, (copie) ;
ni Documentele de nlstă a 1e urmat na re]or taxe (copie)
-x- taxa emitere AC. . .
D e n 1 ,,-ţ r e r t ' f i r s t d e u r h a r h s n a r r - v a l a b i l i t a t e d e 1 ? l u n n d e i s

da t a em.i
terii
^■J: ■ *
■«
PFA „BEGOVFRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C. LF..24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com Denumire obiect - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

PROIECT TEHNIC
conform Ordinului Nr.907/2016

1. DATE GENERALE:
Denumirea obiectivului de investiţie

• V
- Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Pîncota str.T.V 'eseu nr.66, jud. Arad

Titularul investiţiei
- ORAŞUL PÎNCOTA Beneficiarul investiţiei
-ORAŞUL PÎNCOTA TULARAD
JUDE

PRIMARIA
Elaboratorul proiectului-specialitate TERMICE ORAŞ PÂNCOTA
- P.F.A. BEGOV FRANCISC Data elaborării
proiectului
-Martie 2018
Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
- Soluţia tehnică de realizare a lucrării s-a stabilit
de către proiectant pe baza temei de proiectare, şi având
la baza planurile de arhitectură şi prevederile normativelor tehnice şi standardelor în vigoare.
Prezenta documentaţie tratează în faza de P.T. soluţia tehnică şi economică prin care se va
asigura necesarul de energie termică în vederea încălzirii spaţiilor pe timp de iarnă Se va ţine cont de
certificatul de urbanism nr.49 din 05.02.2018, eliberat de primăria oraşului Pîncota

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRĂRILOR


Prezenta documentaţie tratează în faza de P.T. soluţia tehnică şi economocă pentru instalaţiile
termice :
-instalaţiile de încălzire centrală interioare, având ca agent apa caldă 70/90 grade C ; -instalaţia
de ventilare mecanică de la sala de spectacol.

Descrierea lucrărilor
Amplasamentul
- amplasamentul obiectivului este situat în oraşul Pîncota str. T. Vladimirescu nr.66, jud. Arad.Proprietatea este
sistematizată, fiind racordată la utilităţile din zonă, şi anume energie electrică ,apă şi canalizare. Accesul la
obiectiv se realizează de pe strada T. Vladimirescu.
Topografia
Pentru stabilirea corectă a amplasării şi cunoaşterii terenului din punct de vedere planimetric, s-a
efectuat studiul topografic. în planşa - Plan topografic analogic şi digital, este identificat terenul care face obiectul
acestei documentaţii, împreună cu vecinătăţile.
Terenul are o suprafaţă relativ plană, fără potenţial de alunecare.
Clima şi fenomene naturale specifice zonei
-Zona in care se găseşte obiectivul se situează într-o regiune cu climă preponderent continental-
moderată, media temperaturilor este de aproximativ 10°C. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori
cuprinse între 600-1000 mm/mp.
Factorii genetici ai climei: radiaţia solara, bilanţul radiativ, poziţia geografica, altitudinea, circulaţia maselor de
aer, caracterul suprafeţei active determina existenta pe teritoriul judeţului Arad a unui climat
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.l.F.:24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com
Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

temperat continental moderat, cu influente oceanice. Regimul temperaturii aerului înregistrează valori medii
anuale cuprinse intre 10.8°C (câmpie) si 6°C (pe cele mai mari inaltimi) cu abateri maxime de cca. 2°C (in plus
sau minus) de la un an la altul, ( condiţii de climă şi încadrarea în zonele din hărţile climaterice prevăzute de
STAS 6472/2-83)
Regimul climatic caracteristic judeţului Arad este de tip continental moderat, cu influenţe ale climatului
submediteranean în sud. în zonele de câmpie joasă temperaturile medii anuale sunt de 10°C şi de 6°C în zona
montană. Iernile sunt blânde şi verile călduroase. Regimul precipitaţiilor are valori medii anuale cuprinse între
566mm în câmpie şi 1.200mm la altitudini ce depăşesc 900m (în Munţii Zărand, Codru Moma şi Bihor). Vânturile
sunt condiţionate de distribuţia formelor de relief, circulaţia maselor de aer având orientare de la sud la est. -
temperatura de calcul pentru vară este +34,1°C iar pentru iarna -15°C; SR 1907/1-97;

Prezentarea proiectului pe specialităţi


-Proiectul de faţa se refera la realizarea lucrărilor de:
Instalaţii de încălzire ,din interiorul aşezământului cultural din oraşul Pîncota, respectiv sistemul
de ventilare mecanică de la sala de spectacol.

Devierea şi protejările de utilităţi afectate


-Nu sunt necesare devieri şi protejări de utilităţi.
Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi
provizori
-Se vor utiliza sursele de utilităţi existente în zona obiectivului de investiţie.
Căile de acces permanente , căile de comunicaţii şi altele asemenea

Trasarea lucrărilor
-La trasarea lucrărilor de instalaţii termice ,se va avea în vedere condiţiile tehnice prevăzute de Normativul
pentru proiectarea . executarea şi exploatarea i n s t a I a ţ j n ^ T c a t i v i-13-
2015. PRIMARIA ORAŞ
PÂNCOTA
Antemăsurătoare VIZAT SPRE NESCHîMBARt I
-antemăsurătoarea lucrărilor este prezentat pe obiecte de lucţăr coiutnix*1
Anexau tonale de -

Nr.

-Căile de acces permanente sunt străzile adiacente obiectivului.


PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F.:24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com
Denumire obiect. - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

MEMORIU TEHNIC
TEMA DE PROIECTARE
Documentaţia prezintă în faza DTAC+ PT .proiectul instalaţiilor termice necesare în vederea asigurării
încălzirii spaţiilor pe timp de iarnă , de la casa de cultură din oraşul Pîncota, în curs de reabilitare şi
modernizare .
Beneficiarul investiţiei -oraşul Pîncota , deţine în acest sens Certificatul de urbanism nr. 49. din
05.02.2018.
Construcţia existentă este realizată din materiale tradiţionale având structura din pereţi portanţi din
zidărie de cărămidă plină , compartimentări neportante .planşeu din bolţi cărămidă -la subsol, din beton armat
-P+E1, planşeu pe structură metalică şi termoizolţie -E2, şarpantă mixtă din lemn ecarisat ignifugat/metal,
învelitoare din ţiglă ceramică .
Construcţia se va racorda la utilităţile aflate pe stradă, şi anume: apă, canalizare, electricitate.De
asemenea în vecinătatea construcţiei există în funcţiune o centrală termică echipată cu 3 cazane de 50Kw -
fiecare , prin care se va asigura energia termică necesară încălzirii spaţiilor pe timp de iarnă.Legătura dintre
centrala termică şi obiectivul -casa de cultură , se va face prin intermediul unui racord termic subteran proiectat
odată cu centrala . Această construcţie , nu face obiectul prezentei documentaţii.
în cadrul documentaţiei de faţă sunt prezentate instalaţiile termice interioare de la casa de cultură în curs
de reabilitare.
Elemente funcţionale
Investiţia propusă de către beneficiar şi rezolvată prin proiect este o construcţie cu funcţiunea propusă
-aşezământ cultural.
- subsol: casa scării stânga rezervă
de incendiu casa pompelor
subsol tehnic casa scării
JUDEŢUL ARAD
Hol acces PRIMARIA ORAŞ
garderobă PÂNCOTA
- parter: grup sanitar barbaţi
VIZAT SPRE NESCHIMBARi
grup sanitar femei construir*1 |
wc persoane cu dizabilităţi ¡rtUdrí
casa scării stânga “
depozit carte Nr. j? ZOI
sală spectacole
scena
culise 1
coridor (spatele scenei)
culise 2
casa scării dreapta

Clădirea ce urmează a se realiza are un regim de înălţime S+P+2E,


şi va avea următoarele funcţiuni:
- etaj 1: casa scării stânga
grup sanitar bărbaţi
grup sanitar femei
hol
birou administraţie
sală de lectură casa
scării dreapta
cabină actori
Proiect
PFA „BEGOVFRANCISC,, nr.04/2018 Beneficiar: ORAŞUL
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F.:24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758
cultural e-mail: str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE -
din oraşul Pîncota
begovf@yahoo.com
Faza: D.T.A.C.+ P.T.

- etaj 2: casa scării stânga


grup sanitar bărbaţi
grup sanitar femei
coridor
casa scării dreapta
grup sanitar bărbaţi
grup sanitar femei JUDEŢUL ARAD
sală activităţi sală PRIMARIA ORAŞ
activităţi sală PÁNCOTA
activităţi sală V<ZAT SPRE NESCHiMBARf
activităţi sală cunstruiVf*
Anead Id autorizdţie de
actovităţi sală
activităţi sală
activităţi Arhiteoftef,

DATE GENERALE
Prezenta documentaţie are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi condiţiilor de realizare a
instalaţiei interioare de încălzire, de la obiectivul în curs de reamenajare şi modernizare .
Documentaţia a fost întocmită pe baza cerinţelor temei de proiectare înaintată de beneficiar,planurilor
de arhitectură, precum şi pe prevederile normativelor tehnice şi standardelor în vigoare.
Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ 1.13-2015 si a Cerinţe tehnice privind proiectarea,
construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea
întocmit în urma studierii cerinţelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar,proiectul de
instalaţii termice respectă normele şi standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor şi
nivelurile de performanţă necesare.

SITUAŢIA EXISTENTA
In prezent, imobilul mai sus menţionat este în curs de reamenajare şi modernizare .
SOLUŢIILE PROIECTULUI
Instalaţia de încălzire
Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor interioare de încălzire
centrală de la intrarea în subsol a racordului termic , până la ultimul corp de încălzire din spaţiul studiat.
Instalaţiile de încălzire vor asigura confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare
confortabile pentru spaţii deservite, prevăzute în SR 1907/2-1997.
Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ 1.13-2015, acest normativ va fi deasemenea respectat la
punerea în operă a prezentului proiect.
Necesarul de căldură pentru spaţiile interioare din imobilul proiectat, a fost determinat în conformitate cu
prevederile standardului SR 1907/1, în scopul dimensionării precise a suprafeţelor corpurilor de încălzire şi în
scopul stabilirii debitelor de calcul, pe tronsoane ale reţelei de distribuţie a agentului termic de încălzire.
De comun acord cu beneficiarul şi ţinând cont de caracteristicile termotehnice ale clădirii, soluţia aleasă
pentru realizarea instalaţiilor de încălzire este cea cu:
-un sistem de încălzire cu radiatoare de tip panou model 22K ,din OL ,cu înălţimea de
600mm şi 500mm.
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr.11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C. LF..24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ cultural
Tel:0721.500.758 e-mail: din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad Denumire obiect: -
begovf@yahoo.com
Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

Sistemul de încălzire prevăzut ,va fi de tip bitubular ,cu distribuţie la partea inferioară şi coloane
pe verticală , conductele fiind montate aparent. Se propune utilizarea ţevilor din cupru .

NOTA.Racordu! termic , prin care se face legătura dintre centrala termică existentă şi obiectivul
studiat , a fost prevăzut în cadrul unui alt proiect , şi nu face parte din această documentaţie.

Instalaţia de ventilare
Instalaţia de ventilare are rolul de a evacua aerul viciat din sala de spectacol, şi de a introduce
aer proaspăt. In acest sens sala de spectacol se va dota cu două ventilatoare axiale montate în pereţii
construcţiei la partea superioara a acestora.Una dintre ventilatoare va introduce aer proaspăt de afara ,
iar celălat ventilator va extrage aerul viciat din încăpere.Capacitatea fiecărui ventilator axial este de
2350mc/h. Modul de amplasarea a acestor ventilatoare , este prezentat în planul parter, anexat.

încălzirea cu radiatoare
Corpurile de încălzire au fost alese în funcţie de puterea termică necesară, conform breviarului de
calcul.Radiatoarele prevăzute se achiziţionează împreună cu consolele de montaj. Montajul radiatoarelor se va
face pe console fixate cu dibluri în perete si/sau in pardoseala, în poziţiile indicate în partea desenată.
Racordarea corpurilor de încălzire la agentul termic se realizează prin intermediul unui robinet tur colţar
DN15 de închidere şi reglaj manual.
Echilibrarea instalaţiei se va face cu robineţii de pe retur prin fixarea lor la poziţii corespunzătoare
indicate de constructorul acestora .pentru stabilirea căderii de presiune necesare.
Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuţie a agentului termic se va face astfel - intrarea
la partea superioară şi ieşirea pe diagonală în partea de jos, astfel încât să se asigure o circulaţie completă a
agentului termic în radiatoare. La partea superioară a fiecărui corp de încălzire se montează câte un ventil
manual de aerisire.
Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. Soluţia
de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor. Aerisirea
sistemului se face prin intermediul robineţilor manuali de aerisire montaţi pe fiecare radiator. Instalaţia proiectată
permite realizarea unei temperaturi interioare de confort.

AGENTUL TERMIC
Agentul termic preparat este apă caldă (maxim 75/65°C), asigurată de către un grup de 3 cazane
murale , pe gaze naturale . Puterea instalată a celor 3 cazane este de 3x50=150 kW, putere necesară pe
circuitele de încălzire cu radiatoare .Prepararea apei calde se va face prin intermediul unui boiler cu acumulare
de cap. 150 L, care se va cupla la cazane.Aceste utilaje sunt amplasate într-o clădire adiacentă obiectivului
studiat, cele două clădiri fiind legate prin intermediul unui racord termic format din circuitele tur/retur
(ptr.încălzire), circuit pentru apa rece si apa calda, şi nu fac obiectul acestei documentaţii.

DATE DESPRE CAZANE


Cazanele furnizează agent termic pentru încălzirea clădirii.
Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ 1.13-2015 si a
Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, epararea cazg^j; dftyQpă caldă şi
exploatarea, verificarea tehnică şi cazanelor de abur de joasă presiune PRIMĂRIA ORAŞ operă a
PT A1 - 2010. prezer>ftrtMî:<pţ0ject.
Aceste normative vor fi deasemenea respectate la punerea în
VIZAT SPRE NESCHÎMBARE
xa la autorizaţie de Jo^struiVe
DATE PRIVIND NIVELUL DE DOTARE AL CENTRALEI TERMICE Si AL ¿El
Anexaiaaut
ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE CU SISTEME DE AUTOMATIZAF Nr.
Instalaţia de încălzire .respectiv temperaturile interioare sunt GOnTrbTâTeiie~s1 şt^riele de-atrtomatizc r
conţinute de cazane. | \ jif
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F. :24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com
Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

Legarea în cascadă a celor 3 cazane şi automatizarea lor, va asigura pornirea/oprirea pompelor de


circulaţie in funcţie de senzorii de temperatura de pe circuitele de încălzire si de apa calda menajera.
Instalaţia este dotata cu supape de siguranţa cu arc conţinute in cazan. Supapele de siguranţa
trebuie sa fie insotite de declaraţiile de conformitate si documentaţia tehnica elaborata de producător.
Evacuarea de la supapele de siguranţa se vor conduce inspre coloanele de evacuare a canalizării.
Supapele de siguranţa se vor verifica la 12 luni cu buletin de verificare metrologica.
Toate echipamentele şi materialele se vor monta şi racorda în instalaţie în strictă conformitate cu
prevederile documentaţiei tehnice prezentată de furnizor. Punerea lor în funcţiune se va face numai după
verificarea montajului de către furnizorul de echipamente.

DATE PRIVIND MODUL DE FUNCŢIONARE AL CENTRALEI TERMICE


Cazanele, vor funcţiona la parametri normali adica vor asigura temperaturile interioare
conform normelor in vigoare funcţie de temperatura exterioara .
Daca pe perioada in care nu sunt prezente persoane in clădire si nu se doreşte funcţionarea
cazanelor macar la parametri minimi inpotriva îngheţului, toate instalaţiile trebuie sa fie golite de apa pentru a
se preveni îngheţarea acestora si degradarea lor. Daca pe perioada in care nu sunt prezente persoane in
clădiri se doreşte ca centralele sa funcţioneze, acestea trebuie sa asigure minim temperatura de garda de 5°C
pe perioada rece a anului.
Prima umplere a instalaţiei de încălzire se face actionant robinetul de pe racordul de apa de pe
conducta de umplere. Presiunea in instalaţia de încălzire trebuie sa fie intre 1,5 si maxim 3 bar.
Când valoarea presiunii a crescut pana la aproximativ 1,8 bar, robinetul de alimentare cu apa se
inchide. Complectarea cu apa a instalaţiei se face manual in cazul in care presiunea din instalaţie scade sub
1,5 bar cu ajutorul robinetului de umplere.
Pentru a funcţiona la parametrii normali si pe toate circuitele de încălzire, toti robinetii de pe conductele
de tur si retur din centrala termica trebuie sa fie in poziţia deschis. Nu se vor acţiona robinetii (nu se vor inchide)
atata timp cat centrala si pompele din instalaţie funcţionează.

- Ghid de proiectare, execuţie şi exploatarea centralelor termice mici Indicativ GP 051-2000 -STAS
1478-90
- Conform art. 8.2. ii, din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de
alimentare cu gaze naturale din 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I,
Nr. 255 bis/16.1V.2009.la încăperile cu consumatori de gaze naturale se vor asigura:
a) ventilare naturală sau mecanică;
b) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă;
c) suprafeţe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau goluri, sau suprafeţe asimilate
acestora: panouri care conform specificaţiei tehnice date de producători cedează la presiuni de cel puţin 1180
Pa (0, 0118 bar) în suprafeţe de 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor
din zidărie.
Potrivit art. 8.3. al aceleiaşi norme, pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm
sau sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr.11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F..24071564 Denumire proiect:Reabilitare ,modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com
Denumire obiect - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, care acţionează asupra
robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de
combustibili gazoşi.

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII


Se vor respecta următoarele norme de protecţia muncii:
si Solid&rîM"UL ARAD
- Norme generale de protecţie a muncii: Ordin comun al Ministerului ncii
,933din 2^,MAR,A ORAS
Mi Sociale nr.508 din 20.2011.2002 si al Ministerului Sanatatii si nr PÂNCGTA
Familiei .2011.2002;
- Legea 319/2006 a securităţii si sanatatii in munca; VIZAT SPRE
NESCHLWBARi
- HG1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor Legii
Anexa la'au.îofuatie de-
a securităţii si sanatatii in munca nr. 319/2006
- HGR300/2006 Privind cerinţele minime de securitate si sanatate
pent sau mobile;

STAS 12604 - 87 Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale

CONCLUZII
Supapele de siguranţa se vor verifica la 12 luni cu buletin de verificare metrologica.
In camera centralei termice nu se vor depozita materiale combustibile sau incombustibile.
Proprietarul cazanului va organiza activitatea in centrala termica conform nivelului de supraveghere al
cazanelor menţionat in proiectul de instalare si va avea personal de exploatare pregătit corespunzător. La
punerea in funcţiune, agentul economic autorizat ISCIR va instrui personalul de exploatare pentru funcţionarea
centralei termice. In centrala termica va fi expusa schema centralei termice cu instrucţiunile principale de
funcţionare.
Beneficiarul va păstră documentaţiile tehnice privind proiectele de execuţie, cartea cazanului, tabloului
electric de alimentare si automatizare, procesele verbale de constatare, recepţie, etc.
Este interzis sa se faca intervenţii asupra instalaţiei din centrala termica de către persoane care nu sunt
abilitate in acest sens.

VERIFICAREA PROIECTULUI
Proiectul se va verifica la toate cerinţele de calitate precizate de „Legea calităţii în construcţii” de către
un verificator autorizat de M.L.P.A.T la specialitatea IT, prin grija beneficiarului.
Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi
menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:
a. Rezistenţă şi stabilitate
Materialele, agregatele şi aparatele utilizate la executarea instalaţiilor de încălzire vor rezista la
presiunea maximă admisă de 6 bar. Presiunile de proba la conducte si radiatoare se vor face la 12 bar, la
armaturi la 9 bar. Temperatura maxima a agentului termic va fi de 85 oC. Se vor realize puncte fixe şi mobile de
fixare a conductelor si se vor monta piese de trecere la traversarea elementelor de construcţie, pentru realizarea
autocompensarii dilatărilor la variaţii de temperatura. Instalaţiile nu afecteaza rezistenta si stabilitatea
construcţiei.
b. Siguranţă în exploatare
In exploatare instalaţia funcţionează in siguranţa prin montarea supapelor de siguranţa pentru evitarea
creşterii accidentale a presiunii peste cea maxima de funcţionare, si prin montarea vaselor de expansiune pentru
preluarea dilatărilor apei din instalaţie. La contact, temperatura de atingere maxima este de 95 oC iar la atingere
suprafeţele sunt netede.
c. Securitate la incendiu
Elementele instalaţiei se montează pe elemente incombustibile.
Toate instalaţiile sunt realizate din materiale incombustibile.
Centrala termică murală pe gaz metan se va monta într-o încăpere cu volum de minim 18 mc, conform
art. 8,2, i din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de alimentare cu gaze
naturale din 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 255 bis/16. IV.2009.
Conform art. 8.2. ii al normei de mai sus, la încăperile cu consumatori de gaze naturale se vor
PFA str.
Arad „BEGOV FRANCISC,,
Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL Proiect nr.04/2018
PÎNCOTA
F02/596/2008 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
C.l.F..24071564 cultura! din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
Tei.0721.500.758 e-mail: Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.
begovf@yahoo.com
asigura:
a) ventilare naturală sau mecanică;

b) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă;


c) suprafeţe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau goluri, sau suprafeţe asimilate
acestora: panouri care conform specificaţiei tehnice date de producători cedează la presiuni de cel puţin 1180
Pa (0, 0118 bar) în suprafeţe de 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din
zidărie.
Potrivit art. 8.3. al aceleiaşi norme, pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau
sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de
gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, care acţionează asupra robinetului de
închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili
gazoşi.
d. Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului
Conductele se vor vopsi cu vopsea rezistenta la agenţi externi, inclusiv la solvenţi si detergenţi.
Instalaţiile proiectate au posibilitatea de a fi curatate si intretinute cu uşurinţa. In instalaţie nu exista riscul de
producere sau de favorizare a dezvoltării de substanţe nocive sau insalubre.
e. Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie
Clădirea este izolata iar rezistenţa termică a elementelor de construţie este intre 1,99 si 2,18 mpK/W,
încărcarea termică a metalului pentru durata de viaţă a radiatoarelor este de minim 1900 W/kg x an. La izolarea
termică a conductelor se respecta randamentul minim al termoizolatiei de 80%.
f. Protecţie împotriva zgomotului
Nivelul de zgomot emis la circulaţia agentului termic în instalaţii este sub 35 dB. Viteza de
circulaţie a agentului termic în conducte şi armături este sub 0,8m/s.
JUDEŢUL ARAD PRIMARIA ORAŞ
PÂNCOTA
VIZAT SPRE NESCHflViBARr
LISTA
MATERIALE
PF A 523
STAS „BEGOV GENERALITÄT!
Normativ
Prezentul
I27-82. Ţevi şi
caiet ŞlCAIET
PRESCRIPŢIILOR
FRANCISC,,
pentru accesorii
PRODUSE
de DE
proiectarea
sarcini
verificarea SARCINI
TEHNICE
tratează
şi şiDE
executarea
calităţii BAZĂ
instalaţia PENTRU
instalaţiilor
recepţia interioară or.
de
lucrărilorde
Proiect VIZAT
de INSTALAŢII
SPRE
încălzire
încălzireI ude
nr.04/2018 şiNESCHIMBAŢI
TERMICE
13-2015.
construcţii la "ARAD
proie
instalaţii aferente ,CReabilitare;
.modernizare şi dotare
56-03.
____termice
v
ţonstrut>p
aşezământ
SR
Arad str.Instrucţiuni
cultural
1907-1,2,3:1997
Luncii nr. din
11 oraşul
tehnice
Instalaţii
C.U.I.pentru
Pîncota
privind
de echilibrarea
str.T.VIadimirescu
încălzire.
stabilirea
Beneficiar: hidraulică
Necesarul
clasei de
ORAŞUL
de nr.66,
prinPÎNCOTA
calitate
căldură jud.
diafragme
Arad PRIMĂRIA
îmbinărilor
de calcul a instalaţiilor
sudate laORAŞ
conducteşi reţelelor
tehnologice - /?
cu
STAS apă
Caietul
F02/596/2008
1797/1,2caldădeşisarcini Ţevi
fierbinte
C.I.F..:24071564
Instalaţii denu Idin
esteoţel
37-81.
încălzirelimitativ,
centrală.însă
Denumire orice modificare
Dimensionare
proiect:Reabilitare
STAS sau 10128-86 PÂNCGTA__________
completare
.modernizare se
şi va face aşezământ
dotare cu avii
proiectantului.
Normativ pentru
Tei.0721.500.758 e-mail: Ţevi din cupru
protecţia
Protecţia contra
contra coroziunii
cultural
coroziunii a construcţiilor
din construcţii
oraşul îngropate I 14-76. nr.66, jud. Arad
Pîncota str.T.VIadimirescu
STAS Normativ
La baza pentru
begovf@yahoo.com
10166/1-77 proiectării
realizarea
au stat
Pregătirea pe timp
datele
friguros
suprafeţelor.
Denumire provenite
a lucrărilor
obiect din partea
de construcţii
- Instalaţii beneficiarului,
TERMICE şi- Faza:
a instalaţiilor
planurile
D.T.A.C.+ aferente
dffarhit^qj^^ale
P.T. C16- 84.
construcţiei si prevederile standardelor si normativelor în vigoare.
Executantul lucrărilor are obligaţia de a respecta prevederile proiectului de execuţie; Me Normativului
pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire centrală indicativ 113- 2015, a normativelor,
reglementărilor şi standardelor conexe, ca o garanţie a realizării criteriilor de performanţă necesare prevăzute
de lege şi de proiectul tehnic.

Armături
STAS 2827-71 Robinet cu cep drept cu mufe, fără presgarnitură Pn 10 (pentru goliri).
Robinete cu sferă şi mufe Pn 10 (robinete de secţionare).
Robinete cu ventil de colţ, simplu pentru tur radiatoare Pn 6.
Robinete cu ventil de colţ, de reglaj pentru retur radiatoare Pn 6.

Corpuri de încălzire
Radiatoare din oţel tip panou 22K .având H=600mm respectiv H=500mm.

EXECUTAREA INSTALAŢIILOR TERMICE


PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F. .24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com
Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

Operaţii pregătitoare

• predarea amplasamentului;
• examinarea proiectului de execuţie şi confruntarea cu situaţia reală existentă;
• executarea golurilor (neconcordanţele faţă de proiect se aduc la cunoştinţa proiectantului pentru
soluţionare);
• trasarea instalaţiei şi corelarea cu celelalte instalaţii (sanitare, electrice)

Operaţii de confecţionare şi montare

JUDEŢUL ARAD
PRIMARÍA ORAŞ
PÂNCOTA
prefabricarea tronsoanelor de conducte; montarea provizorie a
suporţilor pentru conducte; montarea conductelor la distribuţie; VIZAT SPRE NESCHIMBARf
Anexa la autorizaţie de - on''?ru'r' /rS
definitivarea fixării conductelor şi a suporţilor; montarea legăturilor 2o/(J
la corpurile de încălzire; montarea corpurilor de încălzire noi din
perilor; —_____________
oţel pe suporţi metalici no ; spălarea cu apă potabilă a instalaţiei;
efectuarea probei de presiune la rece; efectuarea probei la cald
şi reglajul instalaţiei; efectuarea lucrărilor de grunduiri, vopsiri
sau izolaţii termice; demontarea corpurilor de încălzire pentru
definitivarea finisajului îpcapecUă remontarea corpurilor de
încălzire; proba de eficacitate a instalaţiei.

Operaţii de protejare a lucrărilor

Pe parcursul lucrărilor se vor lua măsuri de preîntâmpinare a pătrunderii murdăriei în conducte, armături
şi corpuri de încălzire şi pentru preîntâmpinarea deteriorării instalaţiei.

Verificarea materialelor

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi aparataje ce corespund tehnic şi calitativ
prevederilor proiectului.
înaintea punerii în operă, toate materialele şi aparatajele se vor supune unui control cu ochiul liber
pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic şi calitativ (deformări sau
blocări la aparataje, starea filetelor, a flanşelor, funcţionarea armăturii, ştuţuri deformate sau lipsă, etc.) se vor
remedia defecţiunile respective sau se vor înlocui aparatele şi materialele ce nu pot fi aduse în stare
corespunzătoare prin remediere.
La aparatele de măsură şi control, montate de către executantul instalaţiei de încălzire, se va verifica
existenţa sigiliului şi a buletinului de verificare emis de metrologie.

Tehnologii de îmbinare, etanşare şi fasonare.


Ţevi din cupru
Etapele de îmbinare ale ţevilor de Cu prin lipire sunt următoarele:
• se decapează capătul ţevii cu material decapant prin aplicare cu pensula;
• fitingul şi ţeava se preîncălzesc uniform cu flacăra;
• aliajul moale se topeşte la locul de lipire fără intervenţia flăcării;
• după terminarea procedeului de lipire se îndepărtează resturile de agent de decapare.
Ţevi din otel
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str.Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F..24071564 Denumire proiect :Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ cultural
Tel:0721.500.758 e-mail: din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad Denumire obiect: -
begovf@yahoo.com
Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

îmbinarea prin fitinguri este obligatorie la ţevi având diametrul cuprins între 3/8” şi La celelalte diametre
se vor realiza îmbinări prin sudură.
Filetul ţevilor va corespunde prevederilor STAS 402 şi trebuie să permită înşurubarea pieselor cu mâna
până la cel puţin jumătate şi cel mult treisferturi din lungimea filetului piesei.
La îmbinările cu filet etanşarea se va executa cu fuior de cânepă îmbibat cu pastă de miniu de plumb
sau pastă de grafit amestecată cu ulei de in dublu fiert sau alte materiale omologate în acest scop.
La îmbinarea conductelor prin sudură, ţevile cu pereţii sub 4m grosime se vor suda înT iar cele cu pereţi
de presiune 4mm sau mai mare se vor suda în „V”.
Etanşarea îmbinărilor prin flanşe, pentru temperaturi până la 100 grade C se va face cu garnituri
confecţionate din carton STAS 1733 unse cu pastă de miniu de plumb sau grafit îmbibat cu ulei de in fiert. în
cazul temperaturilor peste 100 grade C se vor folosi garnituri de klingherit grafitat (marsit).
Garniturile îmbinărilor cu flanşe nu vor obtura secţiunea de trecere a ţevii, iar periferia garniturii va
ajunge până la şuruburile flanşei.
Schimbările de direcţie ale conductelor se vor realiza prin intermediul fitingurilor filetate şi coturilor sau
curbelor sudate.
Pentru schimbările de direcţie se vor folosi cu precădere coturile pentru sudare, din oţel STAS 8805-
8807. în cazul în care schimbările de direcţie se realizează prin îndoirea sau prin confecţionarea de curbe sau
coturi de către executant, se vor respecta indicaţiile cuprinse în articolul următor.
La confecţionarea curbelor şi coturilor pentru instalaţii, având drept agent termic apă cu temeratura
peste -120 C sau abur cu presiunea nominală peste 1 bar (cca.1 atm) se vor respecta prescripţiile din
Instrucţiunile ISCIR C 15-72 în ceea ce priveşte felul ţevilor utilizate, tehnologia de confecţionare, razele de
curbură, etc.
Pentru toate instalaţiile care nu sunt supuse prevederilor instrucţiunilor ISCIR C 15-72 se va ţine seama
de următoarele indicaţii:

Corpurile de încălzire montate lângă pereţi uşori se vor fixa pe suporturi metalice, sprijinite pe pardoseală,
executate cu precădere din profile cu pereţi subţiri, formate la rece. Aerotermele se vor monta la o înălţime de 2-
2,50 m, în funcţie de necesitate.
• la un corp de încălzire se vor monta minim două console şi un susţinător
• o consolă va suporta maximum 700 N (cca. 70kg)
• un susţinător va corespunde în medie la maximum 1,7 KN.
dopuri

Până la montarea armăturilor şi legăturilor toate corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu capace sau
PFA „BEGOV FRANCISC, Denumire
Faza: D.T.A.C.+
obiect P.T.
-Proiect
Instalaţiinr.04/2018
str.T.VIadiratoesqLUin^ijjd.
TERMICEFW MARIA ORAŞ Arad
PÂNCOTA
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA VIZAT SPR£ NiSCHIMBARf
F02/596/2008 C.I.F. :24071564 Denumire proiect •Rfiahilit^a-Tmnriprni7arp şj dotare
Anex^-t«» auiofi^jtic aşezământ
do construiri'
Tei.0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota
begovf@yahoo.com

Serpentinele mascate se vor monta cu respectarea r i g i l ^


de suprafaţa finită a elementelor de construcţie.

Condiţii de montare
a) Instalaţii interioare
Conductele instalaţiilor interioare de încălzire cu apă se vor monta cu pantă, asigurând dezaerisirea şi
golirea centralizată a instalaţiei printr-un număr minim de dispozitive şi armături.
Panta normală a conductelor instalaţiilor de încălzire va fi de 3 %o. în cazuri obligate, se admite ca panta
să fie redusă la 2 %o.
Distanţa minimă între conducte paralele neizolate termic sau între acestea şi feţele finite ale
elementelor de construcţie adiacente din materiale necombustibile va fi de 3cm. Pentru conducte izolate termic,
distanţa între feţele exterioare ale izolaţiei finite sau între acestea şi suprafaţa finită a elementelor de construcţie
vecine va fi de cel puţin 4cm.
Distanţele minime între conductele neizolate termic ale instalaţiilor de încălzire şi elementele de
construcţie executate din materiale combustibile se vor stabili în raport cu temperatura superficială a conductei,
conform tabelului 16.1. în cazul conductelor izolate termic, se va lua în considerare temperatura superficială a
izolaţiei finite iar protecţia termoizolaţiei se va prevedea din materiale rezistente la eventuale şocuri mecanice,
trebuind să depăşească elementul periclitat cu o lungime cel puţin egală cu distanţa de siguranţă specifică
temperaturii conductei neizolate.
între conductele reţelei de încălzire şi conductele de gaze, respectiv barele, cablurile şi conductele
electrice se vor prevedea distanţe minime conforme prevederilor „Normativului pentru proiectarea şi executarea
reţelelor şi instalaţiilor de gaze naturale I 6” şi respectiv „Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
electrice la consumatori, cu tensiuni până la 1000 V, I.7.
La trecerea prin pereţi şi planşee conductele aparente sau mascate (în canale, ghene) se vor monta în
tuburi de protecţie sau manşoane, care să permită mişcarea liberă a conductelor datorită dilatării.
în cazul pereţilor şi planşeelor executate din materiale combustibile se vor folosi manşoane metalice,
spaţiul dintre acestea şi conducte fiind umplut cu materiale izolante termice incombustibile (de ex.vată minerală
tip P şi I, produse din azbest) iar spaţiul dintre manşoane şi elemente de construcţie va fi umplut cu mortar. în
cazul traversării pereţilor şi planşeelor alcătuite din materiale incombustibile se admite utilizarea manşoanelor
din tablă sau material plastic, spaţiile din interiorul şi exteriorul manşonului umplându-se potrivit aliniatului
precedent.
La trecerea prin pereţi şi planşee antifoc sau rezistente la explozie protejarea conductelor se face
numai cu manşoane metalice, umplerea golurilor dintre manşoane şi conducte - numai cu materiale
termoizolante incombustibile, iar golurile dintre manşoane şi perete antifoc se închid cu zidărie de cărămidă sau
beton a cărei rezistenţă la foc va fi egală cu cea a elementului traversat.
Partea superioară a manşoanelor montate pe pardoseala încăperilor dotate cu instalaţii sanitare va
depăşi nivelul pardoselii finite de 2-3 cm. Manşoanele de protecţie ale legăturilor corpurilor de încălzire vor avea
dimensiuni suficient de mari pentru a permite deplasarea legăturii la dilatarea coloanei verticale.
Pe porţiunile de conducte ce traversează pereţi sau planşee nu se vor face îmbinări. Pe conductele
montate în şanţuri în pereţi sau planşee, numărul îmbinărilor va fi redus la minimum.

b) Corpuri de încălzire
Corpurile de încălzire se vor monta paralel cu pereţii finisaţi, la distanţele stabilite prin standardele,
instrucţiunile tehnice sau normele industriale de dimensionare şi montare a lor.
Distanţa între corpurile de încălzire şi pardoseală va fi de regulă de 12cm. în cazuri excepţionale se
admite reducerea acestei distanţe până la 8cm, dacă temperatura agentului purtător de căldură nu depăşeşte 95
grade C, sau până la 10cm dacă temperatura acestuia este de 95-150 grade C, cu aplicarea corecţiei necesare
la calculul suprafeţelor de încălzire.
Distanţele între corpurile şi agregatele de încălzire şi elementele instalaţiilor electrice vor fi cele stabilite
prin „Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori, cu tensiuni până la 1000
V-I.7.
în cazul montării corpurilor de încălzire în nişe potrivit prescripţiilor art.5.11 sau în cel al acoperirii lor cu
măşti potrivit prescripţiilor art.5.14, 5.15, se vor alege soluţiile care conform STAS 1797 „Dimensionarea
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F...24071564 Denumire proiect :Reabilitare ,nwderf^are-$t-dotape-aşezămâDL_.
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota
begovf@yahoo.com strTVIadimiresciPff^^ijiM^ad Denumire PÂNCOTA obiect: -
Instalaţii TERMICE - PR,MARIA ORAŞ Faza: D.T.A.C.+ P.T.
VIZAT SPRE NES CB KW BA RE

îrtcătzh-eiartsteifciîa^la
corpurilor de încălzire”, necesită minimum de majorare a suprafeţei de pereţii nişei sau ai la
u
măştii se vor stabili astfel încât să permită montarea şi manevrareâ cftă a armăturile.
1
--------------
VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPŢIEI

Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor.


Pe parcursul executării lucrărilor, verificărilor de calitate se efectuează de către conducătorul tehnic al
lucrării şi de către controlorii tehnici din centrul compartimentului CQ al întreprinderii de execuţie.
Pentru instalaţiile care se ascund, verificarea calităţii se efectuează conform instrucţiunilor pentru lucrări
ascunse şi condiţiilor de la pct.4 şi 3 de mai jos.
Toate aparatele, materialele şi prefabricatele pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform
prevederilor din proiect dacă au fost livrate cu certificate de calitate şi dacă în cursul depozitării sau manipulării
nu au suferit deteriorări. în toate cazurile în care prescripţiile tehnice specifice prevăd, se vor efectua şi probe
directe pe şantier (de exemplu: probe de etanşeitate la armături, etc.).
Toate aparatele şi piesele vor fi examinate de şeful de echipă înainte de montare, luând măsuri de
curăţire a eventualelor murdării, resturi de materiale sau uleiuri.
Părţile din instalaţia de încălzire prefabricate sau preuzinate în atelierele specializate, vor fi supuse la
sosirea pe şantier la o verificare a calităţii şi corespondenţei lor cu proiectul, verificare ce se va face de către
maistru, folosindu-se de şubler, metru, echer, etc.
înaintea de începerea lucrărilor de instalaţii sau a unor părţi din acestea, conducătorul tehnic al lucrării
trebuie să verifice ca fundaţiile, eşafodajele, etc. prevăzute, precum şi golurile necesare dacă au fost executate
în bune condiţii din punct de vedere al calităţii dimensiunilor şi poziţiilor.
Se vor respecta obligatoriu şi prevederile date la pct.2.7. şi 2.8. din capitolul „Instalaţii electrice”.
Verificări de efectuat pe faze de lucrări.
Lucrările de instalaţii de încălzire centrală vor fi verificate şi probate pe părţi din instalaţie, înainte de
finisarea elementelor construcţiei, în următoarele cazuri:
• la încheierea unor faze de lucrări sau atunci când programul impune acesta
• după executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau funcţiona independent
• după executarea părţilor de instalaţie care se montează în canale nevizitabile, în şanţuri în pereţi sau
planşee sau care se înglobează în elementele construcţiei, înainte de închiderea sau de înglobarea lor
în elementele respective.
Verificările şi probele pe părţi din instalaţie se execută conform prevederilor proiectului şi a prescripţiilor
tehnice în vigoare (normativul I 13-02), cu participarea delegatului beneficiarului iar rezultatele lor se
consemnează în registrul de procese verbale.
Se va verifica la faţa locului corespondenţa execuţiei cu prevederile proiectului şi ale prescripţiilor
tehnice aferente, în ceea ce priveşte amplasamentul, traseul, caracteristicile şi dimensiunile diferitelor părţi
ale instalaţiei, reţelele de distribuţie şi elementele aferente lor, coloanele, legăturile la corpurile de încălzire,
corpurile de încălzire, etc.).
Asupra corpurilor de încălzire montate în instalaţie se fac următoarele verificări de către un reprezentant
al beneficiarului, un reprezentant al conducerii şantierului şi şeful de echipă.:
1. corespondenţa cu proiectul în ceea ce priveşte tipul de corp de încălzire, mărimea lui, cotele de
montaj
2. orizontabilitatea şi planeitatea lor (cu nivele cu bulă de aer şi cu metrul)
3. rigiditatea fixării în elementele de construcţie
4. dacă armăturile montate la corpurile de încălzire sunt vizibile şi uşor accesibile şi dacă se încheie şi
se deschid bine.
La conducte, principalele verificări au ca obiect:
înainte de vopsire, izolare termică şi mascare:
• executarea corectă a îmbinărilor, sudurilor şi îndoirilor controlul făcându-se cu ochiul liber
• buna fixare a conductelor în brăţări, console şi alte dispozitive de susţinere, respectând sensul şi
valoarea pantei prescrise în proiect, verificarea pantei se va face cu o nivelă cu bulă de aer având
lungimea de minimum 70cm
• amplasarea corectă a compensatoarelor de dilatare şi a punctelor fixe
• paralelismul coloanelor aparente cu suprafeţele finite ale pereţilor pe lângă care sunt montate
PFA „BEGOVFRANCISC, Proiect nr.O- Beneficiar: iUDETULARAL „ .
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. ORAŞUL PÎNCOTA odermzareişţfltet^^egmant
F02/596/2008 C.I.F.:24071564 Denumire proiect:Reabilitare ,i 'ladirnirescu npjŞficjyff. Ârâd
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.j K^ĂrspRg NESCWMBARE
begovf@yahoo.com Denumire obiect: - Instalaţii TEj A, exd
' tejutoruaţic de eJW*iruir<-
Faza: D.T.A.C.+ P.T.

respectarea poziţiei reciproce corecte a conductelor montatkJ^j3lasă (cete-


de^ipa._caldă şi abur-
• existenţa ţevilor de protecţie la trecerea conductelor prin planşee sau pereţi şi realizarea corectă a
spaţiului dintre ţevile de protecţie şi conducte
• amplasarea corectă a dispozitivelor de golire şi a celor de aerisire.
După ce conductele sunt izolate termic, se verifică vizual şi cu instrumente de măsură următoarele:
• dacă executarea izolaţiei termice s-a făcut în conformitate cu prevederile proiectului
• dacă materialele termoizolatoare s-au aplicat corect pe feţele de izolat (grunduirea conductelor şi
grosimea izolaţiei) se admite o abatere de 10% la grosimea izolaţiei.
Instalaţia de încălzire centrală se verifică la etanşeitatea şi circulaţia fluidului prin probe la rece şi la
cald.
Proba de presiune la rece.
Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulică la temperatura ambiantă a rezistenţei şi
etanşeităţii elementelor instalaţiei.
Proba de presiune la rece se poate executa pe părţi din instalaţie sau pe întreaga instalaţie, acestea
din urmă rămânând obligatorie şi în cazul în care s-au executat probe de părţi din instalaţie.
Probele la rece, pe părţi din instalaţie sau pe întreaga instalaţie, se vor executa în prezenţa conducerii
tehnice a şantierului şi a delegatului beneficiarului iar executarea lor se va consemna în procese verbale.
Proba la rece se execută înainte de finisarea elementelor instalaţiei (vopsitorii, izolări termice, etc.) de
închiderea lor în canale nevizitabile sau în şanţuri în pereţi sau planşee, de înglobarea lor în elemente de
construcţie şi de finisarea acestora. Proba se va executa în perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari
de +5 grade C.
în vederea executării probei la rece, se va asigura deschiderea completă a tuturor armăturilor de
deschidere şi reglaj, închiderea conductelor de legături la vasul de expansiune deschis, reglarea armăturilor de
siguranţă de la cazane şi de la vasul de expansiune închis în concordanţă cu presiunea de probă, verificarea
punctelor de racordare a instalaţiei la conducta de apă potabilă şi la pompa de presiune.
Instalaţiile prevăzute cu corpuri de încălzire de tipul radiatoarelor de fontă, convectoarelor cu mască şi
serpentinelor din ţevi de oţel, proba de presiune la rece se execută cu corpurile de încălzire racordate la
instalaţie.
în instalaţiile prevăzute cu corpuri de încălzire de tipul radiatoarelor din oţel sau convectoarelor tip
panou, proba la rece se execută fără corpurile de încălzire respective, acestea fiind înlocuite fie cu corpuri de
încălzire de inventar, fie cu conducte de scurtcircuitare a legăturilor de ducere-întoarcere.
înainte de proba de presiune la rece instalaţia va fi spălată cu apă potabilă. Spălarea instalaţiei
cuprinde racordarea conductei de ducere a instalaţiei la conducta de apă potabilă, umplerea instalaţiei,
racordarea conductei de întoarcere a instalaţiei la jgheabul de golire la canalizare şi menţinerea instalaţiei sub
jet continuu până când apa golită din instalaţie nu se mai observă impurităţi (nămol, nisip, etc.). operaţia se
repetă cu schimbarea sensului de circulaţie a apei.
Presiunea de probă se va determina în funcţie de presiunea maximă de regim şi de model de execuţie
a instalaţiei astfel:
• odată şi jumătate presiunea maximă de regim, dar nu mai mică de 5 bar, la instalaţiile montate aparent
şi la cele mascate sub finisaje uzuale
• dublul presiunii de regim, dar nu mai mică de 5 bar, la instalaţiile ce au părţi care se maschează sub
finisaje desosebite.
Verificarea comportării instalaţiei la proba la rece poate fi începută imediat după punerea ei sub
presiune, prin controlul rezistenţei şi etanşeităţii tuturor îmbinărilor. La îmbinările sudate controlul se face prin
ciocănire, iar la restul îmbinărilor prin examinarea cu ochiul liber.
Măsurarea presiunii de probă va începe după cel puţin 3 ore de la punerea sub presiune şi se va face
cu un manometru înregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1.6, prin citiri la intervale de 10
minute, timp de 3 ore.
Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare dacă pe toată durata probei, manometrul
nu a indicat variaţii de presiune şi dacă la instalaţie nu se constată fisuri, crăpături sau scurgeri de apă la
îmbinări şi presgarnituri. în cazul constatării unor scăderi de presiune sau a defecţiunilor enumerate mai sus, se
va proceda la remedierea acestora şi se va repeta proba.
PFA „BEGOV FRANCISC, Proiect nr.(K,«.v .u iUnPT(,
Arad str. Luncii nr.11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA j
F02/596/2008 C.I.F. .24071564 PRIMA AftAD
Tel:0721.500.758 e-mail: Denumire proiect [Reabilitare
begovf@yahoo.com .modernizare şi ^o®r^afş6'^mânt
cultural din oraşul Pîncota str.T Denumire obiect: - Instalaţii TyRţ NBSc
HtMSARcl
Faza: D.T.A.C.+ P.T.

Proba la cald.
Proba la cald are drept scop verificrea etanşeităţii, a
modului de comportare a elementeloMnstalâţiei de dilatare şi contractare şi a circulaţiei agentului încălzitor. La
centralele termice proba la cald va cuprinde în mod obligatoriu verificarea randamentului de funcţionare al
cazanelor, care va trebui să corespundă datelor indicate în cartea tehnică a fiecărui cazan.
Proba la cald se va executa la toate instalaţiile de încălzire indiferent de agentul utilizat, pe întreaga
staţie sau pe părţi din instalaţie care pot fi puse în funcţiune separat.
Proba la cald se va efectua în prezenţa conducerii tehnice a şantierului şi a delegatului beneficiarului,
rezultatele consemnându-se într-un proces verbal.
Proba la cald se va efectua înaintea finisării (vopsirii izolaţiei), mascării sau închiderii elementelor
instalţiilor în canale nevizitabile sau în şanţuri, în pereţi sau planşee, cu excepţia elementelor înglobate în
elementele de construcţii (serpentinele şi conductele instalaţiilor de încălzire prin radiaţie prin pardoseală, pereţi
sau tavane), dar numai după închiderea completă a clădirii şi după efectuarea probei la rece.
în instalaţiile ale căror corpuri de încălzire sunt radiatoare din fontă, convectoare sau serpentine din ţevi
de oţel, proba la cald se va efectua cu corpurile de încălzire racordate la instalaţie.
în instalaţiile ale căror corpuri de încălzire sunt radiatoare din oţel sau convectoradiatoare tip panou,
proba la cald se va afectua astfel:
-fără corpurile de încălzire, dacă finisajele interioare ale clădirii nu au fost executate, în acest caz
corpurile de încălzire se înlocuiesc potrivit prevederilor art.3.9 alin.3, iar proba la cald va urmări în
principal, comportarea instalaţiei la dilatare-contractare şi etanşeitate, circulaţia agentului încălzitor
urmând a fi verificată în perioada de funcţionare a instalaţiei ce precede recepţia preliminară şi proba
de eficacitate
-cu corpurile de încălzire racordate la instalaţie, dacă finisajele interioare ale clădirii au fost executate.
Odată cu proba la cald se va efectua şi reglajul instalaţiei. Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de
încălzire vor fi poziţionate la treptele de reglaj prevăzute în proiect, reglajul secundar fiind deschis la maxim.
La instalaţiile cu apă se va controla debitul pe conducta de racordare a instalaţiei la reţeaua interioară,
cu ajutorul dispozitivelor montate în acest scop în proiect (contoare de căldură, etc.) efectuându- se reglajul
corespunzător.
Proba la cald comportă două faze:
Faza I - După ce apa a atins în instalaţie nivelul corect, se ridică temperatura ei la 50 grade C şi se
menţine aceasta în limitele unei variaţii de +5 grade C. Dacă instalaţia este cu circulaţie prin pompe, acestea se
vor pune în funcţiune.
După două ore de funcţionare se va face un control atent la toate corpurile de încălzire, constatând cu
mâna sau cu un termometru de contact gradul de încălzire (temperatura) la partea superioară şi la partea
inferioară a corpului de încălzire. Diferenţa mai mare de 5 grade C (între corpurile de încălzire nu se admite).
Acelaşi control se va efectua şi la conducte (în special la coloane).
Lipsa de uniformitate a încălzirii se va corect prin robinetele de reglaj.
La instalaţiile cu pompe de circulaţie, se va controla cu ajutorul a două manometre montate unul pe
racordul de intrare, celălalt pe racordul de ieşire al pompei, dacă aceasta dezvoltă presiune necesară.
La instalaţiile cu vase de expansiune închise se va verifica de asemenea dacă presiunile date de
pompe nu depăşesc presiunile admise pentru funcţionare.
Faza a-ll-a: Se ridică temperatura agentului termic la valoarea nominală (în limitele a +5 grade C).
• se verifică dacă nu apar pierderi de apă la îmbinări corpuri de încălzire şi armături
• se controlează dacă dilatările se produc în sensul prevăzut în proiect, dacă ele sunt preluate în bune
condiţii, astfel încât să nu apară neetanşeităţi iar punctele fixe să nu sufere deplasări
• se verifică dacă se poate face o bună aerisire a instalaţiei
• în timpul funcţionării se urmăreşte cum lucrează pompele motoarelor electrice, cuplajele dintre ele şi
cum se comportă armăturile
• la răcirea instalaţiei se va examina din nou toată instalaţia spre a se controla etanşeitatea.
Verificări de efectuat la recepţia preliminară
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/
Arad str. Luncii nr.
11 C.U.I.
F02/596/2008
C.I.F...24071564
Tel:0721.500.758
e-mail: begovf@yahoo.com

Denumire proiect:Reabilitare ,mo


Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA cultural din oraşul Pîncota str.T.VI
Denumire obiect: - Instalaţii TERf Faza: D.T.A.C.+ P.T.

Recepţia preliminară a instalaţiilor de încălzire centrală constă din efectuarea vârificăfiîorseriptice şi/
fizice şi a măsurătorilor necesare pentru a constata dacă lucrările s-au executat conform proiectelor modificărilor
aprobate, precum şi dacă au fost îndeplinite condiţiile tehnice.
Verificarea scriptică se face pe baza următoarelor documentaţii:
• proiectele definitive însoţite de memoriul justificativ cu toate modificările introduse la montaj, cu
justificarea acestora (aviz proiectant, nota de comandă sau aviz beneficiar);
• certificatele de calitate eliberate de întreprinderile producătoare privind încercarea la etanşeitate şi
rezistenţa la presiune a cazanelor, schimbătoarelor de căldură cu sau fără acumulare precum şi a
altor recipiente sub presiune;

• certificatele de calitate ale pompelor, injectoarelor, etc., eliberate de producător;


• şantier; verbale cu verificările făcute la cazanele, aparatele sau agregatele asamblate pe
procesele
• procesele verbale conţinând rezultatele încercărilor asupra elementelor de instalaţie înglobate în
construcţie (conducte amplasate în pardoseli, coloane şi legături la corpurile de încălzire amplasate
în pereţi sau sub pardoseli);
• procesele verbale de la probele de presiune la rece şi la cald ale instalaţiei şi ale operaţiei de reglaj
a instalaţiei;
• alte procese verbale încheiate cu prilejul verificărilor pe faze de lucru (de la rt.3.1-3.2 şi 3.3);
• instrucţiuni de funcţionare şi schema instalaţiei;
• certificatele de calitate ale altor aparate şi materiale, precum şi procesele verbale de recepţie a
sudurilor, la cererea beneficiarului, în cazul când proiectul cere condiţii tehnice speciale.
Verificarea fizică se face la recepţia instalaţiilor de încălzire interioară şi exterioară constă dintr-o
examinare generală a execuţiei lucrărilor tehnice aferente, controlându-se prin sondaj lucrările la care nu există
proces-verbal de constatare a calităţii lor şi la cerere, cele care au făcut obiectul unor verificări pe faze.
Se va verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de aspect şi calitate a execuţiei, precum şi a condiţiilor de
funcţionare.
Se efectuează probe de eficacitate a instalaţiei pentru a verifica dacă instalaţia realizează în încăperi
gradul de încălzire prevăzut în proiect. Ea se execută cu întreaga instalaţie în funcţiune şi numai după ce toată
clădirea a fost terminată.
Pentru ca verificarea să fie cât mai concludentă, se va alege o perioadă rece, când solicitarea instalaţiei
se aproprie cât mai mult de capacitatea ei maximă. La orice caz temperaturile exterioare în momentul efectuării
acestei probe trebuie să fie sub 0 grade C şi valoarea lor medie zilnică în timpul probei să nu varieze cu mai mult
de + - 3 grade C faţă de temperatura exterioară medie a celor două zile precedente. în cazul când condiţiile de
mai sus nu sunt realizabile, recepţia instalaţiei de încălzire se face fără această probă care se amână în
perioada de garanţie a instalaţiei.
Proba de eficacitatea a instalaţiei de încălzire centrală se face astfel:
-se încălzeşte clădirea cu cel puţin trei zile înaintea probei iar în ultimele 48 de ore înaintea probei
agentului termic se reglează conform graficului de reglaj, în limita unor abateri de + - 2 grade C;
-pe timpul probei instalaţia trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi ferestrele să fie închise;
-se citesc temperaturile interioare din încăperi cu ajutorul unor termometre montate în mijlocul încăperii
la o înălţime de 0,75m de la pardoseală, în cazul încăperilor cu deschidere mai mare de 10m citirile se
vor face pe zone cvasipătrate cu suprafeţe de maximum 100mp, tot la înălţimea de 0,75;
-dacă clădirea este expusă însoririi se vor lua în consideraţie numai citirile de temperaturi efectuate între
orele 7-11;
-pentru a asigura precizia măsurătorilor se recomandă alegerea de termometre cu gradaţii
corespunzătoare şi anume:
• pentru temperaturi exterioare 1/5 grade C;
• pentru temperaturi interioare 1/5 grade C;
• pentru temperaturile agentului termic 1/4 grade C.
Verificarea termometrelor se va face înainte de folosire iar în timpul măsurătorilor ele vor fi ferite de
influenţe perturbatorii (curenţi de aer, radiaţii termice, căldură umană, etc.). încăperile în care se va măsura
temperatura interioară vor fi:
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F.:24071564 Denumire proiect :Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tei.0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com
Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

• la parter: încăperile de colţ şi cele alăturate intrărilor neîncălzite în mod obligatoriu, de asemenea
alte camere după apreciere;
• la ultimul nivel: încăperile de colţ în mod obligatoriu şi alte încăperi după apreciere;
• la nivelele intermediare camerele dorite de comisie însă cel puţin 10% din numărul lor.
La clădirile cu multe etaje se va asigura ca să se facă cel puţin câte o măsurătoare la fiecare nivel.
Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisfăcătoare, dacă temperaturile aerului interior
corespund cu cele din proiect, cu o abatere de -1 grad C până la +2 grade C, în clădirile civile şi de la -2 grade C
la +3 grade C în încăperile de producţie şi dacă viteza aerului din încăpere satisface prevederile din prescripţiile
de protecţie a muncii.
SPĂLAREA INSTALAŢIEI
După efectuarea probelor menţionate cu rezultate corespunzătoare, instalaţia se va spăla la interior cu
jet de apă sub presiune, pentru evacuarea eventualelor impurităţi şi corpuri solide provenite din fabricaţie, sau
de la montaj (zgură de sudură, capete de electrozi, pămînt, etc.).
Dacă după spălare instalaţia nu poate fi lăsată în funcţiune, în perioada rece a anului se va evacua cu
grijă şi în totalitate apa conţinută, pentru a evita orice posibilitate de îngheţ.
EXPLOATAREA INSTALAŢIEI
Exloatarea instalaţiilor de încălzire centrală se va realiza în conformitate cu prevederile
normativului 113/1-2015.
Organizarea exploatării instalaţiilor interioare se face coordonat cu exploatarea sursei de
alimentare cu căldură.
în cazul alimentării locale cu căldură de la o centrală termică aflată în clădire se prevede o exploatare
comună pentru centrala termică şi pentru instalaţiile interioare.
Responsabilitatea exploatării revine propietarului sau administratorului clădirii, care asigură exploatarea
întregii instalaţii.
Controalele şi verificările instalaţiei interioare de încălzire se asigură periodic, pe baza unui

- manevrarea uşoară a armăturilor


- completare a izolaţiei termice şi a protecţiei acesteia
Acţiunea de revizuire a instalţiei se încheie cu probele de la punctul 10.09 şi punera în funcţiune a
instalaţiei.
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII Şl DE PREVENIRE Şl STINGERE A INCEDIILOR
La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii
privind prevenirea şi stingerea incendiilor:
Norme de protecţia muncii:
- Norme generale de protecţie a muncii: Ordin comun al Ministerului Muncii si Solidarităţii
Sociale nr. 508 din 20.2011.2002 si al Ministerului Sanatatii si Familiei nr.933din 255.2011.2002;
- Legea 319/2006 a securităţii si sanatatii in munca;
- HG1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii si sanatatii in munca nr. 319/2006
- HGR300/2006 Privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru şantierele temporare
sau mobile;
PFA „BEGOV FRANCISC,,
Arad str. Luncii Proiect
nr.11 C.U.I.
nr.04/2018 Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008
Denumire C.I.F. .24071564
proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
Tel:0721.500.758
Denumire e-mail: TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.
obiect: - Instalaţii
begovf@yahoo.com

- STAS 12604 - 87 Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale.


Norme P.S.I.:
- Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor -Normativ de siguranţa
la foc a construcţiilor P118/2013
- OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor
- Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii si instalaţii -
C300-94
STAS 1478-90
-Agremente tehnice pentru materialele de instalaţii folosite, nestandardizate in Romania
Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se
va urmării respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este limitativă şi va fi
completată cu restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv.

Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în întregime executantului lucrării în perioada de realizare a
investiţiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, întreţinere curenta si reparaţii (după recepţionarea lucrărilor si a punerii
în funcţiune).

' P. FA J
intocmitll SEGOV j] ing. Begov
Francisca, ^“ANCiSC A

jUDETUl ARAD
pRtMARlA
ORAŞ
pANCOTA
Hr
.
Nr.crt.
PLANSEU Necesarul
PF A „BEGOV
Nr.crt. Nr.
Rezistenta finisaj
Nr.
sapa
placa
R
TOTAL
PESTE
Necesarul
termica BREVIAR
a material
I egalizare
beton
-parchet
de
SOL
SUBSOL
decăldură
FRAN
material lemn
CISC,,
specifica
căldură DE
a elem. CALCUL
pentruGrosime
0,15
0,050
0,030
0,020
Grosime
de (m)clădirii
(m)
încălzirea
construcţie Densitate
800
2400
2600
Densitate
conform
pentru
Proiect
STAS kg/mc
kg/mc
personal ,,-i
nr.04/2018
6472-1989
V-
2W
Lambda
0,23
2!o3
,construi JDh!Ü Ä
f .,03——
aLambdaT SPRE
fost :,W/m*K
IMAÏUA
W/m*K?^to!o74
í úinj ñ0,025'
NESCH!)'
determinat 0,130
i i .tgrn
0,010
tl,406
R.
ronstruîff
strat aza S.R
1. Coeficient
PERETE
1,2
Arad- str.
1997, de
EXTERIOR
Luncii convectie
a rezultat
nr. 11 C.U.I.la interior ai
a i
un necesar de căldură== 86 WW /
Beneficiar:/ m
m xx K
K (R
( R
de aproximativ aa1=0,167
1=0,125
ORAŞUL PÎNCOTA m2*K/W)
m2*K/W) »ÂNCQTA-
19,4 kW şi s-a calculat ţinânR.m2*K/ 19.Q7 /
strat m2*K/W
11.
temperatura
F02/596/2008
Coeficient
finisaj exterioară,
C. I.de
F..24071564
convectie
de tipullaelementelor
interior
0,010
0,020Denumire
a i =de 8W construcţii,
proiect:Reabilitare
/ m1700
x K (Rdea l=0,125
2400 orientare,
.modernizare
de elementele
0,87
2,03 şi dotarede aşezământ
W şesearpa/de
0,011
0,010
2m2*K/W)
tâmplărie,eto&
Tel:0721.500.758
sapa eqalizare
cărămidă e-mail: 0,050
0,35 cultural din oraşul 2600
1800 Pîncota str.T.VIadimirescu
2,03
0,80 nr.66, jud. Arad
0,025
0,438
RQ7ictpnta
2. tprmira cnprifina
begovf@yahoo.com
Coeficient de p PIPÎTI HPla
convectie mnctri irtip
exterior r.nnfnrm
Denumire
ae = 2 STAS
obiect
4 W /R477-1
m- 989( R TERMICE
Instalaţii
x K a e=0,041 - Faza: '-X.-.nv ;
D.T.A.C.+ P.T.
3 finisaj
placa beton 0,010
0,15 1700
2600 0,87
2,03 0,011
0,074
4m2*K/W) Termoizolatie
pietriş 0,10
0,300 20
1800 0,04
0,700 2,5
0,429
5 R a I natural
teren 0,25 1800 1,160 0,125
0,216
Rae I 0,041
0,125
TOTAL 3,115
0,879
1. Coeficient de convectie la interior a i = 8 W / m x K
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect
nr.04/2018
Arad str.
C.U.l. Luncii nr. 11
F02/596/2008 Beneficiar:
Denumire ORAŞUL PÎNCOTA ,modernizare şi dotare aşezământ
proiect:Reabilitare
C.I.F.:24071564 cultural din oraşul Pîncot^-stfrTAtedîiw^cujiLJ^ .Arad Denumire
Tel:0721.500.758 e-mail: obiect: - Instalaţii TERMICENTUL ARAD Faza: D.T.A.C.+ P.T. j
begovf@yahoo.com PRIMARIAORAŞ
PÂNCOTA
' '
I
VtZAT SPRE
NESCHIMBARF autoruaţie de _£Onstrufnj i

2. Coeficient de convectie la exterior ae = 2 4 W / m x K K =0,70 W / m2*K , R=1,43 m2*K / W

în funcţie de necesarul de căldură rezultat .pentru f i e că re iî n că p ere~Ş3gn;pd i m ens îb n a t


corpurile de încălzire pentru un agent termic cu 75/65°C. S-au ales următoarele corpuri de încălzire:.
Cod Ti Q Cantitate
Nr. crt. încăpere Denumire încăpere (°C) (W) Tip radiator (buc)
PARTER
1 P01 Casa scării 18 1679 22k-600x1000 1
Sală spectacol 20 2351x10 22k-600x1400 10
2 P02 Culise 3358x2 22k-600x2000 2
1175x4 22k-600x700 4
3 P03 Depozit cărţi 18 1511x2 22k-600x900 2
4 P04 Casa scării 18 1679 22K 600x1000 1
5 P05 Hol 18 1511x2 22K 600x900 2
6 P06 WC-femei 22 672 22K 600x400 1
7 P07 WC-bărbaţi 22 672 22K 600x400 1
8 P08 WC-handicapaţi 22 672 22K 500x400 1

Cod Ti Q Cantitate
Nr. crt. încăpere Denumire încăpere (°C) ____m_____ Tip radiator (buc)
ETAJ 1
1 E1.01 Cabină actori 20 1679 22k-600x1000 1
2 E1.02 WC-actori 22 1007 22k-600x600 1
3 E1.03 Sală lectură 20 2686x3 22k-600x1600 3
4 E1.04 Administraţie 20 2686 22K 600x1600 1
5 E1.05 WC-femei 22 840 22K 600x500 1
6 E1.06 WC-bărbaţi 22 840 22K 600x500 1

Cod Ti Q Cantitate
Nr. crt. încăpere Denumire încăpere (°C) ____(W)___ Tip radiator (buc)
ETAJ 2
1 E201 WC femei 22 871 22k-500x600 1
2 E202 WC-bărbaţi 22 871 22k-500x600 1
3 E203 Casa scării 18 1679 22k-600x1000 1
4 E204 Sala activităţi 20 2033x3 22k-500x1400 3
5 E205 Sala activităţi 20 2033x2 22k-500x1400 2
6 E206 Sala activităţi 20 2033x2 22k-500x1400 2
7 E207 Sala activităţi 20 2033x2 22k-500x1400 2
8 E208 WC femei 22 871 22k-500x600 1
9 E209 WC-barbati 22 871 22k-500x600 1
PF A „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C. I. F..24071564 Denumire proiect [Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758 e-mail: cultural din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

10 E210 Sala activităţi 20 2033x2 22k-500x1400 2


11 E211 Sala activităţi 20 2033x2 22k-500x1400 2
12 E212 Sala activităţi 20 2033x2 22k-500x1400 2
13 E213 Sala activităţi 20 2033x3 22k-500x1400 3
14 E214 Casa scării 18 1679 22k-600x1000 1

Radiatoarele se vor echipa cu robinet de tur 0 VT.\ robinet de retur pentru reglaj 0 /4” şi ventil de aerisire
0 3/8”
JUDEŢUL ARAD
PRIMARÍA ORAŞ
PÂNCCTA
VIZAT SPRE NESCHIMBARf
comtrui«?
Arve/aia aulorlwţic de - /--K

BEGOV \\
ERANCÎSC
întocmi Ing.
Begov Franc
PFA „BEGOV FRANCISC, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F..24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ cultural
Tei.0721.500.758 e-mail: din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad
begovf@yahoo.com
Denumire obiect: - Instalaţii T^RMTCE^ ------——
Faza-DTAC + PT I JUDETUlARAD
Faza. U. I A.C.+ r.| PRIMĂRIA ORAţ;
PÂNCOTA

Memoriu privind apărarea împotrivii ţrjice


-pentru atorizaţie de securitate la incendiu
La proiectarea, execuţia respectiv întreţinerea şi exploatarea
instalapor-se. următoarele: c? vea în vedere
-Legea 307/2006-legea privind apărarea împotriva
incendiilor;
-Ordin 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
-Ordin nr.712/2005-pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă;
Apararea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini
organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si
realizate potrivit legii, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurării intervenţiei
operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuării, şalvarii si protecţiei persoanelor
periclitate, protejării bunurilor si mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenta determinate de incendii.
Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei,utilizatorului si salariatului - Administratorul sau
conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:
-sa stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile si modul de organizare pentru apararea împotriva
incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificări si -sa le aduca la cunoştinţa salariaţilor,
utilizatorilor si oricăror persoane interesate;
-sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea
masurilor de aparare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
-sa solicite si sa obţină avizele si autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, si sa asigure
respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
-in cazul anularii avizelor ori a autorizaţiilor, sa dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau
oprirea funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;
-sa permită, in condiţiile legii, executarea controalelor si a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor,
sa prezinte documentele si informaţiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel
efectuarea acestora;
-sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenţie in situaţii de urgenta;
-sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită inspectoratului lista cu substanţele
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu menţiuni privind: proprietăţile
fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de
protecţie recomandate, metodele de intervenţie si prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau
decontaminare;
-sa elaboreze instrucţiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabilească atribuţiile ce revin
salariaţilor la locurile de munca;
-sa verifice daca salariaţii cunosc si respecta instrucţiunile necesare privind masurile de aparare
împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de
avertizare de către persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;
-sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta
privat, precum si funcţionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa încheie contract cu un alt
serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervină operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;
-sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de intervenţie si condiţiile pentru aplicarea acestora in
orice moment;
-sa permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaştere, instruire
sau de antrenament si sa participe la exerciţiile si aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
-sa asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea si repararea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor
cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
-sa asigure pregătirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru intervenţie;
-sa asigure si sa pună in mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru
aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenta si
PFA „BEGOV FRANCISC,,

Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I.


F02/596/2008 C. LF. .24071564
Tel:0721.500.758
e-mail: begovf@yahoo.com

funcţionarea unitatii sale, precum si


antidotul si medicamentele pentrU
acordarea..pnni!4!JLpu)opi J I
-sa stabilească si sa transmită către transportatorii, distribuitorii si utnî2atorii-^>fSI^^r£a[e’ regulile si masurile de
aparare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si
depozitarea produselor respective;
-sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si
mijloace proprii a oricărui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul
de intervenţie;
sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform
legii;
-sa îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apararea împotriva incendiilor.
- Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:
-sa cunoască si sa respecte masurile de aparare împotriva incendiilor, stabilite de administrator,
conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;
-sa intretina si sa folosească, in scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea împotriva
incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;
-sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau
le desfasoara;
-sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al
construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic
atestat potrivit legislaţiei in vigoare;
-sa aduca la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice
defecţiune tehnica ori alta situaţie care constituie pericol de incendiu.
- Fiecare salariat are, la locul de munca, următoarele obligaţii principale:
-sa respecte regulile si masurile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub orice forma,
de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
-sa utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
-sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor si instalaţiilor de
aparare împotriva incendiilor;
-sa comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de munca orice incalcare a normelor de
aparare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si
orice defecţiune sesizata la sistemele si instalaţiile de aparare împotriva incendiilor;
-sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat,
care are atribuţii in domeniul apararii împotriva incendiilor, in vederea realizării masurilor de aparare împotriva
incendiilor;
-sa acţioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul apariţiei oricărui pericol
iminent de incendiu;
-sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informaţiile de care are cunoştinţa, referitoare la
producerea incendiilor.
Obligaţiile proiectanţilor si executanţilor
Proiectanţii de construcţii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalaţii sunt obligaţi:
-sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii si amenajari
stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General si sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza
metodologiei emise de Inspectoratul General si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I;
-sa cuprindă in documentaţiile pe care le întocmesc masurile de aparare împotriva incendiilor, specifice
naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;
-sa prevada in documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele tehnice
pentru apararea împotriva incendiilor si echipamentele de protecţie specifice;
-sa includă in proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor
de aparare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut in documentaţii, precum si regulile necesare de verificare
si întreţinere in exploatare a acestora, întocmite de producători;
-sa asigure asistenta tehnica necesara realizării masurilor de aparare împotriva incendiilor, cuprinse in
documentaţii, pana la punerea in funcţiune.
PFA „BEGOV FRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str.Lunciinr.11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.i.F..24071564 Denumire proiect:Reabilitare ,modernizare şi dotare aşezământ cultural
Tel:0721.500.758 e-mail: din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad Denumire obiect: -
begovf@yahoo.com
Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

Executanţii lucrărilor de construcţii si de montaj de echipamente si instalaţii sunt obligaţi:


-sa realizeze integral si la timp masurile de aparare împotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu
respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
-sa asigure luarea masurilor de aparare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum si la
organizările de şantier;
-sa asigure funcţionarea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor prevăzute in documentaţiile de
execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea in funcţiune.
Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la locul de munca
Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la locul de munca, are ca scop asigurarea
condiţiilor care sa permită salariatilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le
au la dispoziţie, sa acţioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea
utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive
provocate in caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.
Organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca consta in:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă
pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a rpijloacelor care le pot genera, precum si
prin

stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a


ihcendiilor;^7ui^ÎTi7"";------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor; j
c)
d)afişarea
PRIM
instrucţiunilor
organizarea de aparare
şalvarii împotriva incendiilor;
utilizatorilor si a evacuării bunurilor, prirj iri^mp^

de unea f desfesura/îe^p ropriu-^/sâ &/


protecţie specifice si prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabmre;SPR£ NESCHi/MBA^rl
ir
*
r de secúTítate-
sau3SftoHfisc'ru

e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de verificarea


efectuării acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarei mijloace de atenţionare.
La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor selTtrnrvedere:'
a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor si a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea
normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, prevăzute in documentaţia tehnica de
proiectare;
d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;
e) menţinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalaţii,
echipamente si utilaje tehnologice.
Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:
a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul
de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenta, a conducătorului locului de
munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialiştilor si a altor forte stabilite sa participe la
stingerea incendiilor;
b) stabilirea sistemelor, instalaţiilor si a dispozitivelor de limitare a propagării si de stingere a incendiilor,
a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protecţie a personalului,
precizandu-se numărul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor,
pe schimburi de lucru si in afara programului;
d) organizarea efectiva a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa pună in
funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagării arderii ori sa efectueze manevre
sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare si, după caz, la echipamente si utilaje tehnologice.
Intervenţia la locul de munca presupune:
a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice,
anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b) salvarea rapida si in siguranţa a personalului, conform planurilor stabilite;
c) întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si
efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii si utilaje de către persoanele anume desemnate;
d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor din
PFA „BEGOV FRANCISC, Proiect nr.04/2018
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F..24071564 Denumire proiect:Reabilitare ,mţ cultural înt
Tel:0721.500.758 e-mail: din oraşul Pîncota str.T.yiadimirescţ
begovf@yahoo.com WAfcU 6RA$
Denumire obiect: - Instalaţii TERMICE - PÂNcom
Faza: D.T.A.C.+ P.T.
j V.JAT SPRE NESCHIMSARE"
% H»Ue
fa
dotare si verificarea intrării in funcţiune a instalaţiilor si a sistemelor auţomate si,
manuala;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor- ETiaeteriorate in;
car-e timpul intervenţiei;
f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale
incendiului: temperatura, fum, gaze toxice;
g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi,
actionandu-se pentru stingerea acestora.

Norme generale de aparare împotriva incendiilor la proiectarea si executarea construcţiilor,


instalaţiilor si amenajărilor
Construcţiile, instalaţiile si amenajările trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat, pe toata durata
de viata a acestora, in cazul iniţierii unui incendiu, sa se asigure:
a) estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de timp;
b) limitarea apariţiei si propagării focului si fumului in interiorul construcţiei;
c) limitarea propagării incendiului la vecinătăţi;
d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua in condiţii de siguranţa sau de a fi salvaţi prin alte mijloace;
e) securitatea forţelor de intervenţie.
Cerinţa esenţiala "securitate la incendiu" trebuie asigurata prin masuri si reguli specifice privind
amplasarea, proiectarea, execuţia si exploatarea construcţiilor, instalaţiilor si amenajărilor, precum si privind
performantele si nivelurile de performanta in condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii, produselor pentru
construcţii, instalaţiilor aferente construcţiilor si ale instalaţiilor de protecţie la incendiu.
Instalaţiile de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare si altele asemenea, aferente
construcţiilor si amenajărilor, precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate astfel incat:
a) sa nu iniţieze incendiu;
b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;
c) sa asigure limitarea propagării incendiului;
d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau pentru obiectele din încăperi
ori adiacente acestora;
e) suprafeţele componente mari si suprafeţele expuse ale subansamblurilor sa nu se poata incalzi intr-o
măsură inacceptabila;
f) in cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa fie posibila
salvarea persoanelor.
Instalaţiile aferente construcţiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apa, de încălzire, de ventilare, de
climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si instalaţiile tehnologice se proiectează, se executa si se
exploatează potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare împotriva incendiilor, astfel incat
acestea sa nu constituie surse de iniţiere si/sau de propagare a incendiilor.
Instalaţiile menţionate mai sus trebuie sa corespunda destinaţiei, tipului si categoriei de importanta a
construcţiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protecţie corespunzător mediului in care
sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele specifice de aparare împotriva incendiilor.
în toate etapele de proiectare şi executare a instalaţiilor aferente construcţiilor se vor respecta cerinţele
referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor.

CERINŢE MINIME GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LOCURILE


DE MUNCA ORGANIZATE LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR
Modalitati de manipulare si depozitare a maselor, materialelor, semifabricatelor si amplasare a
echipamentelor de munca
a. Manipularea manuala a sarcinilor se va realiza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
b. Manipularea materialelor, in special a celor grele si voluminoase, se va realiza cu ajutorul instalaţiilor
de ridicat autorizate ISCIR.
c. Stivuirea si depozitarea materialelor trebuie sa se realizeze in mod sigur si adecvat in conformitate cu
instrucţiunile de la producător si cu NTPEE/2008.
d. Se vor asigura masuri speciale pentru depozitarea, eliminarea si evacuarea deşeurilor.
Proiect
PFA „BEGOV FRANCISC,, nr.04/2018 Beneficiar: ORAŞUL
Arad str. Luncii nr. 11 C.U.I. PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F.:24071564 Denumire proiect [Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758
cultural e-mail:str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad Denumire obiect - Instalaţii TERMICE -
din oraşul Pîncota
begovf@yahoo.com
Faza: D.T.A.C.+ P.T.

e. Se vor asigura masuri adecvate de manipulare si protecţie a lucratorilor in cazul substanţelor chimice
periculoase.
Utilizarea instalaţiilor de distribuţie a energiei si a echipamentelor de munca
a. Instalaţiile electrice de distribuţie a energiei electrice si de acţionare a echipamentelor tehnice trebuie
in asa fel asigurate si intretinute incat sa nu prezinte pericol de explozie sau de incendiu sau de electrocutare a
lucratorilor prin atingere directa sau indirecta.
b. Toate echipamentele tehnice vor fi dotate cu dispozitivele de protecţie adecvate (aparatori, distantiere
etc.).
c. Dispozitivele de protecţie trebuie selecţionate in mod adecvat pe baza evaluării riscurilor specifice de
accidentare caracteristice acestor echipamente.
d. Toate echipamentele tehnice trebuie sa posede documentaţia tehnica de omologare si certificare.
Utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea recipientilor sub presiune de oxigen si acetilena
a. Se vor respecta cu strictete prevederile specifice cuprinse in prescripţiile tehnice ISCIR si
instrucţiunile proprii de securitate si sanatate pentru recipienti sub presiune..
b. Transportul recipientilor sub presiune se va realiza cu mijloace auto special destinate si dotate in
acest scop.
c. Depozitarea recipientilor sub presiune se va realiza in spatii amenajate corespunzător.
d. Se va urmări întreţinerea corespunzătoare si verificarea la termenele scadente a aparaturii de măsură
si control din dotarea recipientilor si efectuarea de către firmele autorizate a verificărilor ce se impun pentru
exploatarea in condiţii de securitate a recipientilor.
Cai de circulaţie, cai si ieşiri de siguranţa
a. Caile de circulaţie si acces in zona de lucru trebuie sa fie corect semnalizate, conform prevederilor in
vigoare, utilizandu-se panouri si indicatoare de semnalizare amplasate in locuri corespunztoare.
b. Caile de siguranţa trebuie păstrate in permanenta libere si degajate de orice obiecte, pentru a putea
evacua personalul in condiţii de siguranţa spre o zona de securitate.
c. Pe timp de noapte, pentru lucrările care se desfasoara in zona arterelor de circulaţie rutiera se va
asigura semnalizare luminoasa.
Contractorul se va asigura ca pe şantier limita de viteza prevăzută de lege este respectata, (de
exemplu, vor fi instalate semne de reducere a vitezei de circulaţie in apropiere de zona santeirului).
Conducătorii autovehiculelor, incluzând si mecanismele mobile, trebuie sa aiba permis de conducere
valabil pentru clasa de vehicul pe care o conduc. Vehiculele vor avea carte tehnica cu verificările scadente
valabile. Şoferilor li se poate cere cartea tehnica si permisul la control in orice moment.
Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor
In funcţie de numărul de lucratori si de dimensiunea fiecărui loc de munca
organizat in teren, acestea vor fi dotate cu un.număr suficient de
stjnaatoaro cij pulbere pentru intervenţia in caz de incendiu, precum
si
cu materiale de d limitare a iQaeiîcţiijjQrARAD PRIMĂRIA ORAŞ PÂNCOTA
VIZAT SPRE
NESCHIMBARf

Intpgmj;
^ Francisc
Proiect
PFA „BEGOV FRANCISC,, nr.04/2018 Beneficiar: ORAŞUL
Arad str.Lunciinr.11 C.U.I. PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F.:24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ
Tel:0721.500.758
cultural e-mail: str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad Denumire obiect - Instalaţii TERMICE -
din oraşul Pîncota
begovf@yahoo.com
Faza: D.T.A.C.+ P.T.

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII


LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII TERMICE
/ VENTILAŢIE
PR. NR.: 04/2018 /Z&S. '■ ' T&S
Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ cultural djfctfrâşul Pîncota /
INVESTIŢIA: str.T.VIadimirescu nr.66, ¡ud. Arad 'V" •" ^
BENEFICIAR: ORAŞUL PÎNCOTA ¡¡x " Y ^
INSTALAŢII TERMICE nŢ \ ¿V
SPECIALITATEA:
în calitate de beneficiar ORAŞUL PÎNCOTA reprezentat prin..................................'£.v_............
în calitate de proiectant PFA,.BEGOV FRANCISC,, - reprezentat prin ing. Begov Frarieis^ ;-^% în
calitate de executant......................................................-reprezentat prin
........................................................................................TZTrrrrrrrC"
■v
-;
In conformitate cu Legea nr. 10/1995 -Legea privind calitatea în construcţii, Ordin 900/2003-Normativ
pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor -indicativ C56-2002,se stabileşte
de comun acord programul pentru controlul calitatii lucrărilor de instalaţii TERMICE:
Documentul scris :
PVLA- prpoşsverbal Cine întocmeşte şi
Nr. Lucrări ce se controlează, se verifică sau se semnează
de lucrări ascunse Nr. şi data
recepţionează calitativ şi pentru care -rMnspfcXoosţt,. «—actului
crt. "Ţ, PVR - pfoces
trebuiesc întocmite documente scrise
verbal^, de recepţie ^ş&$RA$nt încheiat
calitativa PV - —JiSffBfectant /
1 2 procjesVerbaî—
I JVIZ AT SPf
or i h _________
f[(J P. F.A. RÎ
1 Predare / primire amplasament PROIECTANT, BEGOV j PV nmtdn B,£C i_L________
BENEFICIAR, VI EXECUTANT,
2 Verificarea traseelor conductelor .coordonarea 1 1 ti___________
Ing. Begov Francisdl FRANCISC 1
cu celelelate instalaţii 1 PV
3 Verificarea
Notă: calităţii şi corespondenţei cu 1 fr'Wţrfj
/__ —________
proiectul
Coloana a produselor
5 se completează la şi materialelor
data încheierii utilizate,
actului prevâ^TîfFcoloana 2;
verificarea certificatelor de calitate ,de 1 B;E--------- ■J
garanţie .verificări vizuale pentru constatarea PVR
eventualelor degradări
Verificarea pantelor conductelor de
încălzire/răcire .verificarea îmbinărilor, sudurilor,
4 PV B;E
verificarea respectării traseului, cotelor de
amplasare .prinderi, reazeme .
5 Proba la rece a instalaţiilor de încălzire/răcire PV B;E;P
Proba la rece şi proba la cald a instalaţiilor de
6 PV B;E;P
încălzire
7 Verificarea calităţii lucrărilor de izolaţii termice şi
PV B;E
anticorozive
8 Verificarea corespondenţei lucrărilor cu
prevederile din proiect, standarde şi normative PV B;E;P
în vigoare
9 Proces verbal la terminarea lucrărilor /: L î
> --------------------------- B; E; P
PFA „BEGOVFRANCISC,, Proiect nr.04/2018
Arad str.Luncii nr. 11 C.U.I. Beneficiar: ORAŞUL PÎNCOTA
F02/596/2008 C.I.F.:24071564 Denumire proiect:Reabilitare .modernizare şi dotare aşezământ cultural
Tel:0721.500.758 e-mail: din oraşul Pîncota str.T.VIadimirescu nr.66, jud. Arad Denumire obiect.
begovf@yahoo.com
- Instalaţii TERMICE - Faza: D.T.A.C.+ P.T.

Conform L. 10/95, secţiunea 3, art. 23. d, executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru
participarea cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea;

50 km
Procurare material mărunt/diverse şi
28 YC01M lei 1000
neprevăzute

¿UPKTUk ARAD
PRIMĂRIA
ORAŞ
PÂNCOTA
VIZAT SPRE NfSCHIMBARf
Arie«« te
autorizaţie

iuprrui ARAD
PRIMARIA ORAŞ
PANCOTA
VIZAT SPRE NcSCHHVI&ARf

ArK-xáüsiuwiifltiede
1.1.8.INSTALAŢII DE VENTILARE
Nr.
Articol Denumirea lucrărilor U.M. Cantitate
crt.
1 RPCU07 D1 Străpungeri in zidărie de cărămidă buc 2
2 RPCU09G1 Străpungeri in ziduri de beton buc 2
3 RPCU19 A1 Astuparea cu mortar de ciment a golurilor executate in buc 4
plansee ,
4 VA04C23/0002 Canal circ. Table Zn Dn300mm pentru 2 ventilatoare m2 0,2
5 VB13C1/0131 Rama cu plasa de sarma 315x315 mm buc 2
6 VB13C1/0015 Priza de aer315x500 buc 2
7 VC01C1 Montare ventilator axial DN300mm Buc 2
7 YC01M Procurare materiale buc
Ventilator axial ARIATECH 2E-300B-Qmax=2350mc/h
2

întocmit ing.
BEGOV F.

WDETUIAR^T
PRIMARÍA ORAŞ
PANCOTA

VIZAT SPRE NESCHHVÍ8AR( ]


de Jonnruf

i-'i vi L.
LISTA DE UTILAJ
INSTALAŢII DE VENTILARE-VENTILATOR AXIAL
FT 1.
UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC

Nr.crt Specificaţii tehnice impuse de caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu


specificaţiile impuse prin caietul de
sarcini
0 1 2
1 Ventilator axial Dn300mm , Qmax=2350mc/h , 1.
tensiune 230/50 V/Hz, 60dB, puterea electrica
P0130W, protecţie IP54

2 2.
Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa
in exploatare: -exigenteA,B,C,D,E,F.
3 3.
Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante:
-conform standardelor in vigoare
4 Condiţii de garanţie si post garanţie: -conform 4.
specificaţiei furnizorului
5 Alte condiţii cu caracter tehnic: 5.
-fisa de calitate sau agrement tehnic

PROIECTANT OFERTANT
(Semnătură autorizata) (semnătură autorizata)

Precizari:1.proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1 in cazul in care


contractantul de lucrări are ca obiectiv atat proiectarea cat si execuţia unei sau mai multor lucrări de
construcţii,atunci responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
JUDEŢUL ARAD PRIMĂRIA ORAŞ
PÂNCOTA
VIZAT SPRE NESCHviViBARE
LEGENDA

LIMITA PARCELA CONSTRUCŢII EXISTENTE

CONSTRUCŢIE PROPUSA SPRE REABILITAF

CONSTRUCŢII AUTORIZATE PROVIZORIU CU

COh MSTTEXPÎRATE

CENTRALA TERMICA SI GRUP SANITAR PUBLIC CU PROIECT


APROBAT ¿21 CE VA DESERVI ASEZAMANTUL CULTURAL
SPAŢIU VERDE
PAVAJE
^ ACCESE
O HIDRANTI EXTERIORI (SUBTE

Parcela (CF301375)

Coordonate pcl.de LEGENDA UTILITATI


Nr. contur Lungimi Verifica Nume Semnătură Cerinţa
Pct. laturi tor/Expert
X[m] D(i,i+1)
BRANŞAMENT APA -PROPUS BENEFICIA
164 541434.44 245191.00 2.665 -Ae- REŢEA APA EXISTENTA WEST PROJECT PARTNERS R IECT
1
181 541435.44 8
245188.54 11.299 RACORD CANALIZARE Arod - Romania J02/2103/2008 C.U.I. 24840013 tai/tax 0722-255066 / ^ ORAŞUL PINCOTA "4 NR.
7 0
0357-815013 e-mail: 07/2015
182 541439.71 245178.07 7.068 PROPUSA REŢEA CANALIZARE wostproject@clicknet.ro ^
-CM-
185 541442.38 245171.53 55.077
186 2
541391.30 2
245150.91 20.91 EXITENTA PFA „BEGOV FRANCfSq,,r;", PROIECT
ARAD str.Luncii nr.11 ,tel:0721.ail0.7,®t-VjU NR.
8
167 541383.33 6
245170.25 18.326 04/201B
9
127 541391.09 1
245173.27 40.497
Arad ■ Romanía TO/596/20ÍM C.U.I. jro; -RANG)
8
168 541428.65 2
245188.42 8.337 NUMELE REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE D.T.A.Cj
2 9 ASEZAMANT CULTURAL DIN ORAŞUL PINCOTA,
S(CF301375)=1147.99mp DIRECTOR /nfl.VACEAN M. STR. T. VLADIMIRESCU NR. 66, JUDEŢUL ARAD
+P.T.
P=152.182m OVIDICf Pincola slr. T. Vladlmirescu 66 - jud.
SEF,PROIECT arh.SIMON IMRE ing.
ARAD
PROIECTAT BEGOV FRANCISC
Mart.201 PLAN DE SITUAŢIE 01
DESENAT Ing. BEGOV 8
FRANCISC
ilf OEŢUl ARAD
PRIMARIA CRAS
: PANCOTA
VIZAT NESCHUVIBART
de dfltlruftp

fto
ct
JJ
DE LA CENTRALA Ü
Racord termic
TERMICA DIN GRUPUL
subterar
SANITAR
ÎNCĂLZIRE
-2xTvOL2|n

LEGENDA (INSTALAŢII TERMICE)


| I
ÇONDUCTA-TUR /
i

I I
MENŢIUNE Verificator/Exp Nume
PROBE DE PRESIUNE TOATE CONDUCTELE INSTALAŢIEI TERMICE DE LA
-TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SE VA SUPUNE URMĂTOARELOR PROBE
ort
SUBSOL SE VOR IZOLA TERMIC, CU TUB IZOLAŢIE
-PROBA LA RECE ,LA PRESIUNEA DE 6 BAR TIMP DE 4 ORE NU POLIETILENA ÎNALTA DENSITATE EXPANDATA .,TU
WEST PROJECT PARTNERS 07/2015
SE ADMIT PIERDERI DE PRESIUNE; BOLIT,, Dn35x9mm, SAU CU ALTE MATERIALE
-PROBA LA CALD ,SE VA FACE CU AGENT TERMIC LA
TEMPERATURA , DEBITUL SI PRESIUNEA DE LUCRU. SI SE VERIFICA MODUL
SIMILARE. A/ad - Romania JÛ2/2103/2008 C.U.I. 24Ô40013
ifll/fax 0722-255066 / 0357-B15013
'í^RASUL PINCOTA »,
________e-mail: weotprojcct@dicknet ro
DE COMPORTARE A ELEMENTELOR INSTALAŢIEI LA DILATAREA SI
CONTRACTARE SI A CIRCULATIRI AGENTULUI TERMIC; PFA „BEGOV FRANCI ;?«» JV
PROIEC
-PROBA DE EFICACITATE-SE DETERMINA PRIN MASURAREA ARAD str.Luncii nr. 11 ,tel;0721.5 T
TEMPERATURII AGENTULUI TERMIC PE CONDUCTELE DE TUR SI RETUR Arad • Romania R32/S96/2000 C.U,t 2407: BEGC 1SC NR.
.MASURAREA TEMPERATURII EXTERIOARE RESPECTIV A TEMPERATURII 04/2018
INTERIOARE IN ÎNCĂPERE,SE FAC REGLĂRILE ARMATURILOR CONFORM NUMELE TIRANO REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE
GRAFICULUI DE REGLAJ; AŞEZAMANT CULTURAL DIN ORAŞUL PINCOTA, D.T.A.
DIRECTOR //»B-VACEAN M. STR. T. VLADIMIRESCU NR. 68, JUDEŢUL ARAD C.
-ÎNAINTE DE PUNEREA IN FUNCŢIUNE TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SE
OVIDHd- 1:100 Plncota str. T, Vladlmiresou 66 -jud.
VA SPALA HIDRAULIC. SEP.PROIEC arti.SIMON IMRE
ARAD
+P.T.
T
PROIECTAT Ing. BEGOV INSTALAŢII
FRANCISC TERMICE PLAN
SUBSOL
r -

®l 111

I
—i—i i
-22k--6C JV —
CMZÛQ
M7&VÍ/
p^- •vi
r.
Hsk- 600/900
“1FT5T1W !
-ywj H2ftFopw )0|^vji /jrj-
jî L ‘
Tu
CT=114.49
Cu018mm
- — - J—j -

3°5'J

CULISE
wnnn

DEPOZIT CARTE

'PO^
iss__îs,
f-ti£

E sţ cq -M3-
csa
2xC
4ti-
32Ü- ui
1679W
L_ L 605/1 22K-600/1000-V1/2" P=
TL 1679W
------------------B-Ï- - H ------ «a ■-
<r BDW- ¿4 a?

- _UU 2 !K- 600/400 -V1/2" P


2H8- _______ = 672W
ÎS,

âmm
FL
« t
d ., __n1
LOA NA )
JUDEŢUL ARAD
i
PRIMĂRIA ORAŞ
u018mm
m PĂNCOTA
8i
COLOANA
i'2x®u015m
VIZAT SPRE NESCHIMBARÎ
m (Omtru""
An«*^Uion„,«de *
hp«95 Nr T _ __

CT=11376

CT 22K- 60C /4P0 -


V P=672V\

-
mit*
__ \ 7 _&SS
_
nI
1

L
L
22K- 600/700 •
\ / Lk 600/1400 -Vll/2" 22K-600/1400-V1/2"¡ 22K-600/1400-V1/2" ! 22K-600/1400-V1/2“ I
iiiiiiiiiiiiiimiiiimim;:::::!iiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiim
_L
22K-600/700-V1/2" P= IICÎIAI
P= 2351W
D-TICHAI
P=
' p=2351W P=2351W Jpre / De
1175W P= 1175W
4.73
Esl2351W la
SUBSOL
2xCu035mm

Verificator/Excert Nume Semnătură Cerinţa Refer

PROBE DE PRESIUNE
LEGENDA (INSTALAŢII BENEFICIAR
-TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SE VA SUPUNE URMĂTOARELOR PROBE:
-PROBA LA RECE ,LA PRESIUNEA DE 6 BAR TIMP DE 4 ORENU SE
TERMICE) WEST PROJECT PARTNERŞ,^^ ; \\F 'J ’ ;OIECT
ADMIT PIERDERI DE PRESIUNE; CONDUCTA- TUR / RETUR -INSTALAŢIE DE Arad-Romania J02/2103/2006 C.U.I. 24840013 240/ NR.
ÎNCĂLZIRE ŢEAVA DIN CUPRU tßl/Tax 0722-25506« /0357-815013 //Cs PRASUL PINCOTA 07/2015

\
-PROBA LA CALD .SE VA FACE CU AGENT TERMIC LA
e-mail: wo8tproject@ciicknctro --------------------- ti— E-EA.
TEMPERATURA .DEBITUL SI PRESIUNEA DE LUCRU. SI SE VERIFICA MODUL DE RADIATOR DIN OTEL H=600mm ECHIPAT CU ROBINET COLTAR
PFA „BEGOV FRANCjsCBEGO PROIECT
COMPORTARE A ELEMENTELOR INSTALAŢIEI LA DILATAREA SI CONTRACTARE Dn1/2", DETENTOR Dn1/2“ SI VENTIL MANUAL DE AERISIRE Dn1/2"
ARAD str,Luncii nr. 11 ,161:0721.500 76S:j ■ NR.
SI A CIRCULATIRI AGENTULUI TERMIC;
-PROBA DE EFICACITATE-SE DETERMINA PRIN MASURAREA
NOTA
-RACORDAREA CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE LA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE
NIVELUL, NUMĂRINCAPAERE Arad - Romani» FO2/S96fl0OB C.U.L 240715&
rt
¡V .» ' 04/2018
TEMPERATURII AGENTULUI TERMIC PE CONDUCTELE DE TUR SI RETUR CENTRALA SE VA FACE IN DIAGONALA;
.MASURAREA TEMPERATURII EXTERIOARE RESPECTIV A TEMPERATURII -LA REALIZAREA INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE SE VA UTILIZA ŢEAVA DIN PPR- TEMPERATURA INTERIOARA DE CALCUL NUMELE SEJ REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE
INTERIOARE IN ÎNCĂPERE,SE FAC REGLĂRILE ARMATURILOR CONFORM D2QJ33mm- MONTATA APARENT; ; K- 600/500 -vw TIPUL CORPULUI DE ÎNCĂLZIRE - H( mm)
22 V BC ARA ASEZAMANT CULTURAL DIN ORAŞUL PINCOTA,D.T.A.C
DIRECTOR frig.VACEAN M. STR. T. VLADIMIRE5CU NR. 66, JUDEŢUL ARAD .
GRAFICULUI DE REGLAJ; ■RACORDAREA FIECĂRUI CORP DE ÎNCĂLZIRE SE VA REALIZA CU ŢEAVA DE PPR P= 855W CĂLDURĂ CEDATA LA 75/65 grriC SI dT20
-ÎNAINTE DE PUNEREA IN FUNCŢIUNE TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SE VA Dn20mm; OVIC 1:100 Pincota str, T. Vladimirescu 66 -jud.
SPALA HIDRAULIC -AERISIREA INSTALAŢIEI SI A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE SE VA REALIZA PRIN
grdC SEF.PROIECT ar/i.SIMON
ARAD + P.T.
-CONDUCTA- TUR / RETUR -INSTALAŢIE DE PROIECTAT IMRE INSTALAŢII
INTERMEDIUL AERISITORILOR MONTATE PE FIECARE CORP.
ÎNCĂLZIRE -MONTAJ ÎNGROPAT IN TUB DE ing. BEGOV
PROTECŢIE FRANCISC TERMICE PLAN
PARTER
7"

J J J $ J J J J ti

45 3.96 3,70 _M3 _3J3 3,63 -3,63. 3,63 3.53 3,4. _ML 3.83
_ _ _ 8 _

I I I
22K- 600/1000 -V1/2". 22K- 600/1000 22K-600/1600- 22K- 600/1600
-V1/2" V1/2"

PROBE DE PRESIUNE
•TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SE VA SUPUNE URMĂTOARELOR PROBE:
■PROBA LA RECE ,LA PRESIUNEA DE 6 BAR TIMP DE A ORE,NU
SE ADMIT PIERDERI DE PRESIUNE, />
•PROBA LA CALD ,SE VA FACE CU AGENT TERMIC LA NOTA
NUMELE SEMN^i D.T.A.C
TEMPERATURA .DEBITUL SI PRESIUNEA DE LUCRU. SI SE VERIFICA MODUL -RACORDAREA CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE LA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE
DE COMPORTARE A ELEMENTELOR INSTALAŢIEI LA DILATAREA SI CENTRALA SE VA FACE IN DIAGONALA: Ing.yACEAN M. ASEZAMANT CULTURAL OIN ORAŞUL PINCOTA, .
DIRECTOR OVIDiy_ fSÎîARA STR. T. VLA DIMIRESCU NR. S6, JUDEŢUL ARAD
CONTRACTARE SI A CIRCULATIRI AGENTULUI TERMIC: -PROBA DE -LA REALIZAREA INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE SE VA UTILIZA ŢEAVA DIN CUPRU
SEF.PROIECT
Arad - arfj.SIMON
Romania J0212103/2006 IMRECLUJ.24W0013 1:100 Plncota str, T. Vladimlrescu 66 - jud. ARAD
+P.T.
EFICACITATE-SE DETERMINA PRIN MASURAREA TEMPERATURII AGENTULUI Dn15-35mm-MONTATA APARENT; ;
tol/fax 0722-255066 / 0357-815013
-RACORDAREA FIECĂRUI CORP DE ÎNCĂLZIRE SE VA REALIZA CU ŢEAVA DE Ina. BEGOV
TERMIC PE CONDUCTELE DE TUR SI RETUR .MASURAREA TEMPERATURII RADIATOR DIN OTEL H=300mm ECHIPAT CU ROBINET COLTAR Dn1/2", DETENTOR Dn1/2" SI PROIECTAT c-mal wgstpoj ectjjjdicknnl ro / r-v Mart. INSTALAŢII TERMICE PLAN
EXTERIOARE RESPECTIV A TEMPERATURII INTERIOARE IN ÎNCĂPERE.SE FAC CUPRU Dn15mm;
PFA FRANCISC
„BEGOV
BEGOV FRANCISC,, 03-IT
PROIEC
viJRAN<
\
VENTIL MANUAL DE AERISIRE Dn1/2‘ 2018
REGLĂRILE ARMATURILOR CONFORM GRAFICULUI DE REGLAJ; -AERISIREA INSTALAŢIEI SI A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE SE VA REALIZA PRIN
DESENAT
Ing ETAJ 1
INTERMEDIUL AERISITORILOR MONTATE PE FIECARE CORP.
TEMPERATURA INTERIOARA DE CALCUL
FRANCISC T NR.
-ÎNAINTE DE PUNEREA IN FUNCŢIUNE TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SE VA 22K- 600/500rfo'l NIVELUL, NUMĂR INCAPAERE
TIPUL CORPULUI DE ÎNCĂLZIRE - H( mm) ARAD str. Luncii nr.11
SPALA HIDRAULIC,
-V1/T
CĂLDURĂ CEDATA LA 75/65 grdC SI dT 20 grdC ,tel:0721.5QQ,\ 04/2018
i i
4 * i ■ib ifi i*

40.55
I —n

45 <-k----------- i
3,96 -----------k---------- 3.70 -------k---------____3,53____-------k------- 3.53 ------k------- 3.83 -------k------________3,53______-------k------- 3,53 -------k------ 3.53 ----------k--------- 3,49 -------k------ 3,49 ----------k______ 3,83 _______*Lk_

I i 22K- 500/1400 -V1/J" i 22K- 500/1400 22K- 500/1400 22K- 500/1400


22K-500/600-V1/2", | 22K-500/1400-V1/2’¡ P= 2033W | , | 22K- 500/1400 -MU -V1/2" P= 2033W i -V1/2", P= 2033W § i E -MU?' P= 2033W £
P= 871W iñ p= 2033W iS « P= 2033W 22K-500/1400- 22K-500/1400- 22K- 500/1400
ifi -VI P= 2033W
V1/21 S P= 2033W V1/2"| 2 p= 2033W
-G mm=m

1Q.7 12 6.9 12 _Z ~333


COLOANA 4 .
P COLOANA
2xCu018m 5 5*'
2xCu0l8mm “27
!Cu018mr
m
REI-60 REI-60 REI-60
■ 500/600
-V1iP" r1W
SALA SALA; CTIVITATl SALA.
■WC-F (Jtn WC-B !s,50mp ACT1VITAT1 parchet A=35,25m parchet
-T - 6 90mp parchet p
A=54,40mp
COLOANA
>xCu018m REI-150
m 2xCu015mm F5^4l
casa casa scării 22 K- 600/1000
22k- 600/1000-V1/2" scării coridor -48,00mp 25,70mp -V1/2" P= 1679W
P= 1679 /y 26,04mp

SSD 2xCu015m
m JUDEŢUL ARAD
REI-150 PRIMARIA ORAŞ
PĂNCOTA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


REI-60 REI-60 REI-60 WC-B , . , cooitrui»«

8
SALA SALA ACTIViTATl SALA ACTIViTATl SALA ACTIViTATl 7,50m Anexa I.) autorizaţie de —

parchet 22K- 500/600


ACT1VITATI parchet parchet p Nr 10 j
parchet A=>35,25mp A=35,25mp A=34,50mp -V1/2' P= 871W
.
A=54,40mp Arh
5^
3,485 25 10.57s J2 " 6.! 12 26J 12 g 6,79 25
4 COLOANA
2xCu018m
c5 5 m
B

22K- 500/1400 22K-500/1400- 22K-500/1400- 22K- 500/1400 22K- 500/1400 22K-500/1400 22 K- 500/1400 22K- 500/1400 500/1400 22 K- 500/600
COLOANA
2xCu015mm -V1/2"' P= 2033W V1/Ţ P= 2033W V1/2" P= 2033W -V1/2 P= 2033W -MM2' P= 2033W -V1/2" P= 2033W -V1/2“ P= 2033W - P= 2033W -V1/2" P= 2033W -V1/2" P= 871W
'-TA *
COLOANA COLOANA COLOANA
COLOANA 2xCu0l8mm
2xCu018mm 2x£u018mm 2xCu018mm

Verifieator/Expeit Nume Semnătur Carin


PROBE DE PRESIUNE
-TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SE VA SUPUNE URMĂTOARELOR
LEGENDA (INSTALAŢII TERMICE) ă ö
NOTA BENEFICIAR
PROBE:
■PROBA LA RECE .LA PRESIUNEA DE 6 BAR TIMP DE
■RACORDAREA CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE LA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE
CONDUCTA- TUR / RETUR -INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE WEST PROJECT PARTNERS : PROIECT
CENTRALA SE VA FACE IN DIAGONALA; NR.
4 ORE NU SE ADMIT PIERDERI DE PRESIUNE; ŢEAVA DIN CUPRU Arad - Romania JD2/2103/2008 C.U.I.
-LA REALIZAREA INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE SE VA UTILIZA ŢEAVA DIN CUPRU
-PROBA LA CALD ,SE VA FACE CU AGENT TERMIC LA Dn15-35mm- MONTATA APARENT; ;
24840013 tel/fax 0722-255068 / 0357- ATRASUL PINCOTA 07/2015
RADIATOR DIN OTEL H=600mm ECHIPAT CU ROBINET COLTAR Dn1/2". DETENTOR Dn1/2" 815013
TEMPERATURA .DEBITUL SI PRESIUNEA DE LUCRU, SI SE VERIFICA •RACORDAREA FIECĂRUI CORP DE ÎNCĂLZIRE SE VA REALIZA CU ŢEAVA DE e-mail: wo6tproicctQdickngt.ro_________
MODUL DE COMPORTARE A ELEMENTELOR INSTALAŢIEI LA DILATAREA SI VENTIL MANUAL DE AERISIRE Dn1/2” PROIECT
SI CONTRACTARE SI A CIRCULATIRI AGENTULUI TERMIC, -PROBA DE
CUPRU Dn15mm;
-AERI5IREA INSTALAŢIE! SI A CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE SE VA REALIZA PRIN
PFA „BEGOV FRANCI NR.
EFICACITATE-SE DETERMINA PRIN MASURAREA TEMPERATURII INTERMEDIUL AEHISITORILOR MONTATE PE FIECARE CORP. NIVELUL, NUMĂR INCAPAERE ARAD str.Luncii nr. 11 ,tel:0721.5C 04/2018
Arad • ¡tonsnia «2/596/200« C.U.I. 29071
AGENTULUI TERMIC PE CONDUCTELE DE TUR SI RETUR .MASURAREA TEMPERATURA INTERIOARA DE CALCUL
TEMPERATURII EXTERIOARE RESPECTIV A TEMPERATURII INTERIOARE NUMELE REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE D.T.A.C.
IN INCAPERE.SE FAC REGLĂRILE ARMATURILOR CONFORM GRAFICULUI 22K-6W500-V1/2- TIPUL CORPULUI DE ÎNCĂLZIRE - H( mm)
DE REGLAJ; P= 8SSW CĂLDURĂ CEDATA LA 75/65 grdC SI dT 20 cjrdC DIRECTOR /ng. VAC EA N M.
A5EZAMANT CULTURAL DIN ORAŞUL PINCOTA. +P.T.
OVIl STR. T. VLADIMIRESCU NR. 66, JUDEŢUL ARAD
-ÎNAINTE DE PUNEREA IN FUNCŢIUNE TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE . CONDUCTA- TUR / RETUR -INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE SEF.PROIECT arh.SIMON IMRE Pincota str. T. Vladimlrascu 66 -jud.
SE VA SPALA HIDRAULIC. -MONTAJ ÎNGROPAT IN TUB DE PROTECŢIE
PROIECTAT ing. BEGOV ARAD INSTALAŢII TERMICE PLAN
FRANCISC ETAJ 2
3a
f_____w, trrrrrL, ETAJ 2
22K- 500/800 22K- 500/1400-V1/2*
22K- 500/1400-1/1/2* 22K- 500/1400 -V1/2* 22K- 500/1400 T 22K- 500/1400 22K- 500/1400-V1/2*
N 22K- 500/1400
-V1/2* P=871W P=2033W -V1/2* P=2033W -V1/2* P=2033W
P=2033W -V1/2* P=2033W P=2033W P=2033W

PROBE DE PRESIUNE
-TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SEVA SUPUNE URMĂTOARELOR PROBE:
-PROBA LA RECE ,LA PRESIUNEA DE 6 BAR TIMP DE 4 ORENU SE
ADMIT PIERDERI DE PRESIUNE;
-PROBA LA CALD ,SE VA FACE CU AGENT TERMIC LA
TEMPERATURA .DEBITUL SI PRESIUNEA DE LUCRU. SI SE VERIFICA MODUL
ETAJ 1
i
22K- 600/1000-V1/2* DE COMPORTARE A ELEMENTELOR INSTALAŢIEI LA DILATAREA SI
P=1679W t- 22 K- 600/1600-
CONTRACTARE SI A CIRCULATIRI AGENTULUI TERMIC;
22K- 600/1600 -V1/2*
ETAJ 2 P=2686W V1/2* P=2686W
-PROBA DE EFICACITATE-SE DETERMINA PRIN MASURAREA
TEMPERATURII AGENTULUI TERMIC PE CONDUCTELE DE TUR SI RETUR

r
.MASURAREA TEMPERATURII EXTERIOARE RESPECTIV A TEMPERATURII
INTERIOARE IN ÎNCĂPERE,SE FAC REGLĂRILE ARMATURILOR CONFORM
GRAFICULUI DE REGLAJ;
-ÎNAINTE DE PUNEREA IN FUNCŢIUNE TOATA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE SE VA

ua
SPALA HIDRAULIC

PARTER
Li
ETAJ 1 ®22K- 600/1400 -V1/2*
V1/2*
22K- 600/1400 -V1/2* 2 2 K-600/1400-V1/2* 22K-600/1400-
22K. 600/900-VW P= 22K- 600/900 -VW
P= 2351W P«= 2351W P= 2351W P= 2351W 1511W P= 1511W

K- 600/1400 -V1/2* ETAJ 2


P=2351W
22K- 600/2000-V1/2*
P= 3358W !2K- 600/1000 -V1/2*
P=1679W

PARTER

ETAJ 1
JUDEŢUL ARAD
PRJMARIA ORAŞ
PÄNCOTA

I
luaa
ETAJ 2
_] ! • = Jj
22K-500/1400-VW P=2033W
! 22K-500/1400-VW
P=2033W
] 22K- 500/1400 -V1/2* 22K- 500/1400
-V1/2* J P-2033W P=2033W
I 22K- 500/1400 -V1/2*
P=2033W PARTER
Anejid Id âutorizjţfe d<*
Wnitfu/h.*

22 K- 600/1000-
V1/2* P=1679W

LEGENDA (INSTALAŢII TERMICE)


ETAJ 1
CONDUCTA- TUR / RETUR -INSTALAŢIE DE
;- 600/400-vi/r
P*672W
ÎNCĂLZIRE
22K- 600/1400 22K- 600/2000-V1/2*
-V1/2* P* 2351W P= 3358W

ia al
4 \N
PARTER
T>\\
22K- 600/700 22K- 600/700 -V1/2* 22K- 600/400-V1/2-
-V1/2* Pc 1175W 22K- 600/1400 -V1/2* 22K- 600/1400-V1/2* 22K- 600/1400 -V1/2* 22K- 800/1400 -V1/2*
P= 1175W P= 672W
P= 2351W P= 2351W p=
2351W P= 2351W

WEST PROJECT PARTNER!


Arad - Romania J02/2103/2006 CU I. 24640013 tel/fax
0722-255066 / 0357-615013 RASUL PINCOTA
e-mail: westproiect@dicknet.ro
PROIEC
PFA „BEGOV FRAN T
ARAD str.Luncii nr.11 ,tel:0721._ NR.
Arad - Roiraraa «2/596/2008 C.U.1.24071
04/2018
NUMELE REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE
ASEZAMANT CULTURAL DIN ORAŞUL PINCOTA, D.T.A.C.
DIRECTOR /nff.VACEAN M. STR. T. VLADIMIRESCU NR. 66, JUDEŢUL ARAD +P.T.
SEF.PROIECT OVIE
arfi.SIMON Pincota str. T, Vladimirescu 66 - jud.
IMRE ARAD
PROIECTAT ing. BEGOV INSTALAŢII TERMICE
FRANCISC SCHEMA COLOANE