Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL

Da, s-a întâmplat! WPT la Bucureşti,


Casino Inside unic partener media
Yes, it did happen! WPT Bucharest,
Casino Inside the single media partner

W
Aitala Avramescu e can call it strategy, but we like to be-
lieve that World Poker Tour (WPT) cho-
se us. Our strengths? You can find
them every month within the pages of

S
our magazine. What is for sure is that
e poate spune că a fost şi strategie, dar prefe- Bucharest has now entered the select area of the
răm să credem că World Poker Tour (WPT) ne- world poker destinations, as it was for the first time in
a ales pe noi. Atuurile? Le găsiţi în fiecare lună history that the biggest poker tournament came to
printre paginile revistei. Cert e că, practic din Romania. Casino Inside was up to the amplitude of
acest moment, Bucureştiul a intrat în rândul se- the event, saying “All in”, just like in Texas Hold’em.
lect al destinaţiilor pokerului mondial, fiind pentru prima oa- Thus, we put our entire forces to work.
ră în istorie când cel mai mare turneu de poker vine în Ro- The www.casinoinside.ro website revealed some of
mânia. Casino Inside a răspuns pe măsura amplorii the most exciting moments of the tournament, wat-
evenimentului, anunţând ca la Texas Hold’em: “All in”. Ast- ching closely the game strategies of some of the
fel, am antrenat tot „armamentul” din dotare. best world and local players like: Jose Carlos Morten-
Site-ul www.casinoinside.ro a relatat cele mai incitante sen, Claudiu Secara, Alain Medesan, Mihai Manole,
momente ale turneului, urmărind îndeaproape strategiile de Azor Ran, Ciprian Hrisca, Dragan Galic and others.
joc ale unor playeri de renume mondial şi autohton precum: The reporters and editors took exclusive interviews
Jose Carlos Mortensen, Claudiu Secară, Alain Medeşan, and reproduced the atmosphere through well focu-
Mihai Manole, Azor Ran, Ciprian Hrişcă, Dragan Galic şi sed photographs.
alţii. Reporterii şi editorii au realizat interviuri în exclusivitate WPT was also the source of some extraordinary
şi au surprins totul în fotografii bine focusate. materials from this issue of the magazine: more in-
WPT ne-a furnizat, de-altfel, nişte super materiale şi terviews, statements of the winners, strategies dis-
pentru numărul de faţă al revistei: şi mai multe interviuri, closures. In this way, the amateur poker player will
declaraţii ale câştigătorilor, prezentări de strategii. Astfel că, have the chance to convince him/herself that this is
amatorul în ale pokerului se va putea convinge că nu e not simply a game of luck, and the one regular to this
doar un simplu joc de noroc, iar cel fidel acestui mod de type of entertainment will read the entire information
entertainment va citi pe nerăsuflate toată informaţia. with thirst.
Acum WPT şi-a strâns fisele, a decis câştigătorii înaintea WPT has now gathered all the chips and declared
celui mai important eveniment WPT din tot anul, WPT Wor- the winners, before the most important event of the
ld Championship, care are loc la Bellagio în Las Vegas, şi entire year, WPT World Championship, which is to be
ne-a oferit şansa să simţim fiorul sunetului de fise jucate în held in Bellagio, Las Vegas. This gave us the chance
mâna playerului, în cadrul unui turneu adevărat de poker. to feel the thrill of the sound of chips, in the hands of
WPT a reprezentat un eveniment unic în Romania, iar the player, during a real poker tournament.
ecourile acestuia sperăm să fie de durată, astfel încât ţara WPT was a very unique event in Romania, and we
noastră să mai găzduiască şi alte turnee de renume mondi- hope for its echoes to last, for our country to host
al. Chiar dacă premiul nu a fost unul substanţial, aşa cum more world class tournaments. Even if the prize was
se pune la bătaie în alte ţări (ce-i drept, cu renume în ale not a substantial one, as it was in other countries (wi-
pokerului), e de apreciat străduinţa organizatorilor de a th global poker reputation), the strive of the organi-
creea mediul perfect de joc într-o ţară în care mentalitatea zers to create a perfect environment for gaming is to
privind gamblingul începe uşor să capete un alt contur, mai be appreciated, especially in a country in which the
favorabil. gambling mentality is now starting to change.
Aşadar, pe când următorul turneu de o asemenea anver- Therefore, when shall we wait for the next tourna-
gură în România? ment of this size in Romania?

NR. 3 CASINO INSIDE 1


38

14
66

24

6 Strategia Casino Bucharest pe timpul crizei


We want everybody to win! 40 Alain Medesan
How to play poker because you need to, rather than
because you love to

10 Casino Bucharest
The first casino of the new Romania
46 Marius Stoi
In 2010 we stabilize our business, in 2011 we go for the

14 Dan Capatos
The gambling industry must have a proper image
South American market

only in the eyes of those interested


50 Top şase “conturi în bancă”
The clash of titans in poker - Daniel Negreanu

18 Blackjack
A paradise for maths and law of probability
vs Phil Ivey

20 Cazinoul din Vatra Dornei 54 Casino SPIRAL


New entry on the Romanian gambling market
A story of the past

24 World Poker Tour a făcut istorie la Bucureşti 56 Petrecere în stil Bling Bet
A Bling Bet party accessorized as for Fashion TV
Awaiting the second edition of the WPT

28 Sorin Georgescu 58 O seară învăluită de ritmuri Orientale


Game World
Oscillating between entertainment and gambling

32 AURUM 60 Formula puterii


Maxbet + BMW X1
A location with symbolism in Romanian slot industry

34 Dan Ghita 62 Turismul local de gambling


National gambling tourism, an unexploited income
About safety and comfort in the gambling industry generator

38 Cessna Citation Mustang


Toys for gamblers 66 Theo
The inspiration for a game… in two

2 CASINO INSIDE NR. 3


78
www.casinoinside.ro

Editor in-chief:
Aitala Avramescu
aitala@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Marius Gonţoiu

Editors:
Oana Gauca
oana@casinoinside.ro
The Insider
insider@casinoinside.ro
Philip Kotler
philip@casinoinside.ro
Amalia Mădălina Bălăbăneanu
amalia@casinoinside.ro

72 Distribution:
Adrian Dima
distribution@casinoinside.ro

Photo:
Adrian Stoicoviciu

Advertising:
advertising@casinoinside.ro

Casino Inside folosește serviciile


agenţiei de presă Rompress

Printed by: RH printing

BOARD OF ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Președinte A.O.C.R.),
Michelle Cummings
(Manager General
Casino Bucharest),
Dan Ciobanu
(Manager General
Unigens),

82 Liviu - Petrișor Popovici


(President of Romanian
Betting Organizers
Association)

86 Andrei Frimescu

72 Îţi plac jackpoturile progresive?


You will love Caribbean Poker
(Marketing Manager
Casino Palace),
Sevki Ozer

74 Turnee de Poker
Poker Tournaments
(General Manager
Princess Casinos),
Cristina Călinoiu

78 Câştigătorii WPT Bucureşti


WPT Bucharest Winners
(Marketing Manager
Poker Stars România),
Martin Ivanov

82 VISUL AMERICAN S-A SPULBERAT


The American dream is broken
(Manager General
Casino Technology
România),

86 Top Hatting şi Past-Posting


Roulette cheating methods
Carmen Joiţa
(Marketing Manager
Regent Casino),

90 Reglementări fiscale
Fiscal regulations upon casinos activity
Heath St. John Irving,
Casa de avocatură
Enescu & Cuc

93 Our Friends
ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

4 CASINO INSIDE NR. 3


6 CASINO INSIDE NR. 3
Michelle cuMMins

Strategia Casino Bucharest pe timpul crizei


“Vrem ca toţi să fie câştigători!”
Chiar dacă pare simplu, planul gândit de o femeie aflată la conducerea unui cazino este foarte
complex. Un interviu interesant cu Michelle Cummins despre cum să îmbunătăţeşti în mod
constant serviciile unui cazino în aceste zile, pentru a atrage jucători reali, mai degrabã decât
doar un număr mare de vizitatori.

Casino Bucharest’s strategy during crisis


“We want everybody to win!”
Even if it seems simple, the strategy of a woman who leads a casino is rather complex. An
interesting interview with Michelle Cummins about how to constantly improve the casino’s
services these days by attracting genuine players rather than just large numbers of visitors.

Care este rolul dumneavoastră aici, la Casino Bucharest? What is your job here, in Casino Bucharest?
Sunt directorul general al Casino Bucharest şi am fost trimisă aici de I am the General Manager of Casino Bucharest and I was appoin-
Casinos Austria International (CAI). Sunt managerul pe Europa de sud- ted by Casinos Austria International (CAI). I am also the South-East
est pentru CAI căutând oportunităţi în ţările învecinate, precum Serbia, Europe Area Manager for CAI, where my role involves looking for op-
Grecia, Bulgaria, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Albania, şi portunities in neighboring countries such as Serbia, Greece, Bulgaria,
Slovenia. Totodată, sunt şi preşedintele Asociaţiei Cazinourilor din Româ- Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Albania and Slovenia. I
nia. also hold the position of Chairman of the Romanian Casinos Associa-
tion.
Competiţia în rândul cazinourilor este una interesantă, mai ales
în aceste zile. Care au fost efectele crizei asupra dvs.? Competition among casinos is interesting, especially these
Competiţia a fost tot timpul strânsă în Bucureşti. Ultimii ani au fost, days. What were the effects of the crisis on you?
probabil, anii de răsturnare a situaţiei şi un punct de cotitură în industria Competition has always been strong in Bucharest. However last
de gaming din România. Din iunie 2009, am început să simţim efectele year brought probably the biggest upheaval and turning point in the
crizei economice: numărul vizitatorilor era mai mic, iar suma de bani jucată Romanian gaming market. Beginning in June 2009 we began to noti-
de fiecare era în descreştere. A fost un impact destul de puternic asupra ce the effects of the economic crisis: visitor number started declining
celor din turismul de gaming, dar şi asupra jucătorilor locali, care aveau and also the amount of money played by each person diminished.
mai puţini bani pentru joc. The global crisis has had a big impact upon the number of business
Al doilea impact puternic a fost dat de noua lege de gaming. Asociaţia travelers visiting Romania, and the local recession has hit local pla-
noastră a susţinut modificarea legii jocurilor de noroc, întrucât vechea le- yers even harder. All have less money available to spend on gaming.
ge nu a fost adaptată schimbărilor privind tehnologia şi condiţiile pieţei ce The second blow was the change in the gaming law. Our associati-
s-au produs în ultimii 10 ani. Ea a venit într-un moment în care întreaga on supported a change in the gaming law as the old law was not
industrie de gaming era lovită deja de recesiune. Ce am observat încă din adapted to the changes in technology and market conditions that had
iulie anul trecut, este că operatorii chiar au de suferit, nu doar Casino Bu- taken place over the previous 10 years. However the very large incre-
charest, patru cazinouri (până acum) fiind nevoite să-şi oprească definitiv ase in taxation came at a very unfortunate time due to the recession.
activitatea. Cele care au fost deschise la marginea oraşului au fost prime- What we have observed since July of last year is that all local casinos
le care au dispărut, însă asta nu înseamnă că noi, restul, suntem în sigu- are suffering, not only Casino Bucharest, and as a consequence four
ranţă. casinos (so far) have closed their doors in Bucharest. The ones which
Cu toţii ne luptăm să mai avem activitate şi încercăm să găsim o stra- were operating outside of the city centre were the ones to suffer the
tegie: unii oferă loterii incredibile cu premii în apartamente sau maşini, most but it doesn’t mean that the rest of us are safe.
show-uri live etc. Noi tindem să credem că aceste lucruri măresc numărul Everyone struggles for whatever business is available at the mo-
de vizitatori, însă nu şi frecvenţa de joc la mese. De aceea ne concentrăm ment and all operators are using different and creative approaches:
mai mult pentru a aduce un plus de valoare fiecărui client, adică am îm- some offer incredible lotteries of apartments and cars, cash draws,
bunătăţit calitatea mâncarii şi a băuturilor, am remobilat Salonul Privat, live shows etc. We are inclined to believe that such actions increase
barul şi zonele unde se serveşte cina şi am extins meniul. În acest fel, pu- visitor numbers, but not necessarily play at the tables. Our focus is
tem avea o îmbunătăţire continuă a serviciilor noastre. Începând cu 1 therefore to offer increased value for each guest that visits Casino
Aprilie, am introdus şi jocul în lei, tot la cerinţa clienţilor noştri, astfel ca ei Bucharest, which means improving the quality and variety of food and
să aibă opţiunea de a juca şi în lei şi în euro. beverage services, refurbishing our Salon Privé, the bar and the di-
ning areas, and also to improve gaming options, game rules and table
Strategia este deci să oferiţi servicii mai bune clienţilor... limits. We welcome suggestions from our guests and thus have a
Exact! Dacă organizezi loterii, doar o singură persoană din 100 sau constant improvement in our services. Starting with April 1st we also
1000 poate să câştige. La Casino Bucharest vrem ca toţi să fie câştigă- introduced gaming in Lei as it was a request of the customers to ha-
tori; indiferent de rezultat, ei ar trebui să părăsească localul fericiţi de ex- ve the option in to play in LEI and EUR.
perienţă.
Este un plan pe termen lung şi nu este creat pentru a atrage oamenii Your strategy during crisis is therefore to offer improved ser-
care nu au intenţia de a juca. Este posibil ca numărul vizitatorilor noştri să vices to your clients...
fie mai mic, însă procentajul de joc este mai mare. Mai important pentru Exactly! What happens when organizing lotteries is that only one
noi este să oferim un mediu mai confortabil şi mai discret, astfel încât cli- person out of a hundred, or a thousand, has the chance to win. At Ca-

NR. 3 CASINO INSIDE 7


sino Bucharest we want everybody to win; re-
gardless of the outcome they should leave
the casino feeling happy with the experience.
It is a long-term plan and it is not created in
order to attract large numbers of people who
have no real intention to play. We may have
fewer visitors than other casinos, but a higher
percentage of our members actually play. This
strategy works for us also because we have a
smaller location so our focus has to be on
quality food and beverage services and a su-
perior gaming experience. Offering live shows
or other attractions would be intrusive to gu-
ests looking for a discrete gaming environ-
ment.

Do you believe that law was adopted at


a proper time?
The new gaming law had been under dis-
cussion for at least 4 years and market condi-
tions meant that passage of a new law was
essential. Everyone knew that a new law wo-
uld come and had started making preparati-
ons, but some last-minute changes to the law
and the very significant increase in taxes left
many of us surprised. The second half of last
year was a very busy time for operators as we
tried to comply with the new technical and fi-
nancial requirements. The increase in taxation
simultaneous with the worsening economic
crisis made it a very tough time for all.
If more time had been given to the discus-
sion of the actual taxation levels I believe that
some adjustments could have been made in
anticipation of the impact of the recession.
Casinos and other gaming operators are also
hit hard by the manner in which gaming reve-
nues are calculated; with income tax calcula-
ted on revenues (winning nights only!), casi-
nos pay income tax even when reporting an
operating loss. Something will need to chan-
ge or even more casinos will close their doors,
and the projections of a healthy income to the
State Budget from gaming will fall far short.
The market hasn’t hit rock bottom yet. I am
not sure how other casinos have been affec-
ted but for us, with the new tax levels almost
4 times higher than previously, our revenues
have dropped back to 2003 levels. We are
hopeful that the next few months will bring
positive change, both in market conditions
enţii noştri să nu fie grupuri mari de oameni, fără nicio intenţie de joc, ca- and also in the fiscal regime imposed on casinos.
re-şi trag un scaun sau trag cu ochiul în timp ce alţii joacă.
Această strategie funcţionează pentru noi, pentru că avem şi un spaţiu What are your plans, taking into consideration all these as-
mic de desfăşurare, astfel că obiectivul nostru trebuie să fie pus pe servi- pects of the market?
ciile de calitate privind produsele alimentare şi băuturile, precum şi pe ex- I think that everyone on the market is fighting to survive and to get
perienţa superioară de joc. Oferind show-uri live sau alte atracţii asta ar through this harsh period. Casinos are using different approaches,
deranja oaspeţii care caută un mediu discret de joc. with many focusing on cutting costs. As a consequence large num-
bers of highly-skilled casino employees are finding themselves witho-
Credeţi că legea a fost adoptată într-un moment potrivit? ut work. Our focus right now is on increasing revenues, not on cut-
Noua lege privind jocurile de noroc a fost pusă în discuţie de cel puţin ting costs. We feel that this is a better approach over the long-term; it
patru ani şi condiţiile pieţei a dat de înţeles că trecerea la o nouă lege era has a positive impact on guests whilst avoiding, where possible, a ne-
esenţială. Toată lumea ştia că se va adopta o nouă lege, fapt pentru care gative impact on loyal employees. Hopefully our approach will be suc-
ne-am şi pregătit, dar unele modificări de ultim moment ale legii şi majo- cessful. We definitely would like to expand in the future but this really
rarea semnificativă a impozitelor, ne-a luat pe mulţi dintre noi prin surprin- depends on how the market and legislative environment develop in
dere. A doua jumătate a anului trecut a fost foarte încărcată pentru ope- time, right now the future looks rather somber.
ratori, întrucât am încercat să ne conformăm noilor cerinţe tehnice şi
financiare. Creşterea impozitelor simultan cu agravarea situaţiei economi- Tell us a few things about the Association...
ce a determinat o perioadă foarte grea pentru noi toţi. Dacă s-ar fi acor- The Romanian Casinos Association (RCA) was set up in 2007 by
dat mai mult timp dezbaterilor privind nivelurile de taxare, consider că ar fi three major international gaming companies present on the Romani-
putut fi făcute unele ajustări care să preîntâmpine impactul recesiunii. an market; Olympic Entertainment, Casinos Austria International, and
Cazinourile şi alţi operatori de jocuri sunt, de asemenea, grav afectaţi de Queen Investments, in order to represent the interests of casinos

8 CASINO INSIDE NR. 3


Michelle cuMMins
modul în care sunt calculate veniturile obţinute de pe urma jocurilor de operators. Other local gaming associations were increasingly focused
noroc. Cu impozitul pe profit calculat pe veniturile obţinute (câştigurile on the needs of slot operators and we felt a distinct association re-
obţinute doar noaptea), cazinourile ar putea să plătească dările către stat presenting the differing needs of casino operators was required.
chiar şi atunci când raportează pierderi. Ceva trebuie să se schimbe, în One of the first tasks of the Association was to develop a joint ap-
caz contrar şi mai multe cazinouri vor fi nevoite să-şi închidă porţile, iar proach to the proposed new Gaming Law, allowing us a stronger voi-
proiecţiile unui venit sănătos la bugetul de stat din jocurile de noroc ne se ce in the drafting of the law.
vor putea concretiza. Piaţa încă nu a ajuns la capătul prăpastiei. The RCA is also a member of the European Casino Association,
Nu ştiu dacă şi alte cazinouri percep acelaşi lucru, însă în timp ce taxe- which gives us a „voice” in the European Parliament. The European
le aproape că au crescut de 4 ori, veniturile au ajuns la nivelul din 2003. Casinos Association lobbies hard to put across the needs and view-
Prin asta trecem noi acum, impactul crizei este mare asupra pieţei. Spe- points of European casinos. We share information about policies, pro-
răm ca următoarele luni să aducă o schimbare, atât în privinţa condiţiilor cedures and best practices and we work together in order to improve
de pe piaţă, cât şi a regimului fiscal impus cazinourilor. the standards within the casinos.

Care sunt planurile dvs., luând în considerare toate aceste as- Which are the three of the most important accomplishments
pecte ale pieţei? of Casino Bucharest?
Cred că toată lumea încearcă din răsputeri să supravieţuiască şi să For me personally, it was when I took over in 2001. Over the years
treacă cu bine peste această perioadă. Cazinourile abordează diferite as- Casino Bucharest had slowly slipped from its position at the top of
pecte, multe dintre ele axându-se pe reducerea costurilor. Ca o consecin- the market as it had not taken into consideration new competition. To
ţă în acest sens, un număr mare de angajaţi cu înaltă calificare în cazinou begin we introduced more generous procedures and new benefits for
au fost puşi în situaţia să-şi piardă locul de muncă. casino guests, and developed Casino Bucharest into a truly welco-
Noi nu ne concentrăm acum pe reducerea costurilor, ci pe creşterea ming Players’ Club. An important part of this process involved promo-
veniturilor. Credem că, pe termen lung este mai indicat să procedăm aşa. ting local staff to senior management positions previously held by fo-
Acest lucru are un impact pozitiv asupra clienţilor, evitând în acelaşi timp, reign staff. Casino Bucharest now has a dedicated, highly-skilled and
dacă este posibil, un impact negativ angajaţilor cu vechime. Să sperăm că loyal team of staff who know the local market and who are proactive
va funcţiona. Am vrea cu siguranţă să ne extindem, dar depinde de modul in efforts to improve services to our guests. The results have really
în care se mişcă piaţa, deoarece, la acest moment, lucrurile nu stau bine. paid off.
Another accomplishment is that so far during this crisis we have
Spuneţi-ne câteva cuvinte şi despre Asociaţie... made every effort not to cut salaries or reduce staff numbers. We
Asociaţia Cazinourilor din România a fost fondată în 2007 de trei com- know that many casinos have had to take this difficult step but we
panii internaţionale importante, prezente şi pe piaţa de aici - Olympic En- are doing our best not to impact on our employees too much.
tertainment, Casinos Austria International, şi Queen Investments - pentru Our biggest accomplishment is that we never stand still. We do not
a reprezenta interesele operatorilor de cazinouri. believe in complacency; true perfection is something we constantly
Pe piaţă mai există Asociaţii, dar principala lor abordare era pentru work towards and this requires great flexibility and creativity, and a
operatorii de sloturi, şi mediile sunt totuşi diferite. Primul motiv pentru înfi- willingness to constantly adapt.
inţare a fost faptul că aşteptam noua lege şi ne
doream să avem o abordare comună, pentru a
avea mai multă putere asupra legii. Suntem, de
asemenea, membrii ai Asociaţiei Europene de Ca-
zinouri, care ne face să fim auziţi în Parlamentul
European. Ei duc un lobby puternic pentru a face
înţelese nevoile şi punctul de vedere al cazinouri-
lor. Se poartă discuţii pe tema regulamentelor, pro-
cedurilor şi practicilor de bună credinţă, lucrăm îm-
preună pentru a îmbunătăţi standardele
cazinourilor.

Care sunt cele mai importante trei realizări


ale Casino Bucharest?
Pentru mine personal, a fost când am preluat
conducerea în 2001. Casino Bucharest îşi pierdu-
se câteva dintre poziţiile strategice pe piaţă, fiind-
că a omis să ia în considerare competiţia. De ace-
ea, când l-am preluat, am introdus proceduri şi
beneficii noi pentru clienţi, şi am dezvoltat Casino
Bucharest într-un adevărat Players’ Club. O parte
importantă a acestui proces a presupus promova-
rea personalului local pe poziţiile de conducere
ocupate anterior de personal din străinătate. Casi-
no Bucharest are acum o echipă dedicată, cu înal-
tă calificare, un personal loial care cunoaşte piaţa
locală şi care îşi doreşte să îmbunătăţească servi-
ciile pentru clienţii noştri. Rezultatele au meritat.
O altă realizare este că, pe perioada crizei, nu
am făcut reduceri de personal. Ştim că alte cazino-
uri au fost nevoite să facă asta, dar noi am încer-
cat să nu afectăm angajaţii pe cât posibil.
Cea mai mare realizare a noastră e faptul că
suntem tot timpul în mişcare. Nu ne încredem în
propria satisfacţie. Perfecţiunea este ceva la care
noi lucrăm mai mereu, iar asta necesită multă fle-
xibilitate şi creativitate, precum şi de a te adapta în
mod constant.

NR. 3 CASINO INSIDE 9


Primul cazino dintr-o nouă Românie
Aflat în inima capitalei româneşti, în interiorul hotelului de 5 stele Intercontinental, Casino
Bucharest este ca un secret foarte bine păstrat, atrăgând cunoscătorii ce sunt mari
consumatori de calitate, servicii excepţionale şi o ambianţă plăcută care prevalează, indiferent
de intensitatea jocului.
Casinos Austria International (CAI), jucătorul de elită al industriei mon- Casinos Austria International (CAI), the elite player of the global
diale de gaming, a fost prima companie ce a deschis un cazino în Româ- gaming industry, was the first company to open a casino in the new
nia, debutând cu foarte apreciatul Casino Bucharest în1991. Romania, debuting Casino Bucharest to great acclaim in 1991.
Încă de la fondarea sa din 1977, CAI a deschis mai multe cazinouri de- Since its founding in 1977 CAI has opened more casinos than any
cât orice alt operator - peste 215 cazinouri în 35 de ţări şi 90 de cazino- other operator – over 215 casinos in 35 countries and 90 casinos on
uri pe vase de croazieră. CAI deţine sau este co-partener în cazinouri de board cruise ships. CAI owns or is co-partner in casinos on 5 conti-

10 CASINO INSIDE NR. 3


PREZENTARE

Casino Bucharest nents, and over the years has built up a public perception of trust and
confidence in the brand.

The first casino of


As evidence of its success, Casinos Austria International
was voted „Best European Casino Operator” in 2007 and 2008,
and most “Socially Responsible Operator” in 2009, at the pre-

the new Romania stigious International Gaming Awards in London.


Since its inception, Casino Bucharest has focused on developing
the warm welcoming appeal of a “Players’ club”, offering benefits and
Located in the heart of the Romanian capital, services that go beyond gaming.
Featuring a stylish bar and lounge, and an exquisite restaurant, the
within the 5-star Intercontinental hotel, casino offers fourteen classic and contemporary table games: 7
Casino Bucharest is something of a well-kept American Roulette, 4 Blackjack and 3 tables offering variations of
Poker, including Ultimate Texas Hold’em.
secret, attracting the connoisseurs who The warm, elegant décor reflects the warmth and charm of a team
appreciate quality, exceptional service and a of dedicated staff who do all they can to ensure that every guest re-
congenial ambiance that prevails regardless ceives the finest possible attention and respect.
By ensuring a flexible approach, personalizing services to the gu-
of the intensity of the game. est, ensuring the highest quality of service and product, listening to
and responding quickly to customer requests, offering generous ru-
les, payout odds and flexible limits at the gaming tables, Casino Bu-
charest has managed to build a reputation for quality, integrity and
service.
Amenities and services are constantly updated to reflect the needs
and desires of members. As an example Casino Bucharest took the
unprecedented step of removing all slot machines in 2009, replacing
them with a luxurious dining area that offers greater comfort and dis-
cretion to guests.
Rather than presenting old-fashioned buffet-style dining, Casino
Bucharest has raised the bar by offering an extensive a la carte me-
nu prepared by the chefs of the 5-star Intercontinental Hotel. Deli-
cious meals are always freshly prepared for each guest.
Guests can unwind in luxury in the stylish bar and lounge whilst
watching the exhilarating action at the gaming tables, enjoying fine
wines, top-shelf spirits and revitalizing refreshments.
The Salon Prive, which features a private dining area, was recently
refurbished to a very high standard. The Prive offers higher limits on
3 American Roulettes and a Black Jack table.
In April 2010 efforts to enhance the customer experience take
another step forward with the introduction of gaming in Lei. Guests

pe 5 continente şi a reuşit să îşi construiască de-a lungul timpului o ima-


gine de încredere în brandul pe care îl reprezintă.
Ca şi dovadă a succesului său, Casinos Austria International a
fost votat „Cel mai bun operator de cazinouri”, atât în 2007, cât şi
în 2008, precum şi „Operatorul cel mai Responsabil din punct de
vedere Social” în 2009, la prestigiosa decernare de premii Interna-
tional Gaming Awards din Londra.
De la înfiinţarea sa, Casino Bucharest s-a concentrat pe crearea unui
aspect primitor şi călduros, ca cel al unui club de jucători, oferind astfel
beneficiile şi serviciile ce nu ţin strict de gaming.
Dispunând de un bar şi un lounge stilate, precum şi de un restaurant
rafinat, cazinoul oferă 14 mese de joc, atât clasice, cât şi contemporane:
7 pentru American Roulette, 4 pentru Blackjack şi 3 mese pentru diferite
variante de poker, inclusiv Ultimate Texas Hold’em.
Decorul cald şi elegant reflectă farmecul unei echipe care face tot ce îi
stă în putere să se asigure că oaspeţii primesc toată atenţia şi respectul
de care au nevoie. Prin asigurarea unei abordări flexibile, personalizarea
serviciilor pentru fiecare client, asigurarea acestora şi a produselor de
cea mai înaltă calitate, prin răspunsul promt la cerinţele clienţilor şi prin
oferirea unor reguli generoase şi a unor limite de joc flexibile, Casino Bu-
charest a reuşit să contruiască o reputaţie bazată pe calitate, integritate
şi servicii recunoscute.

NR. 3 CASINO INSIDE 11


PREZENTARE

Facilităţile şi serviciile sunt în permanenţă actualizate pentru a reflecta


nevoile şi dorinţele fiecăruia dintre membri. Spre exemplu, Casino Bucha-
rest a luat pentru prima oară decizia de a renunţa la toate aparatele de
tip slot, în 2009, înlocuindu-le cu o zonă luxoasă pentru servit cina, ce
oferă oaspeţilor un confort sporit şi discreţie. Pentru a nu avea un bufet
cu o prezentare învechită, Casino Bucharest oferă un meniu amplu „a la
carte”, pregătit de bucătarii hotelului de 5 stele, Intercontinental.
Oaspeţii se pot desfăta în lux la bar şi lounge , în timp ce urmăresc ac-
ţiunea incitantă de la mesele de joc, gustă vinuri şi băuturi spirtoase de
top, precum şi răcoritoare energizante. Salonul privat, care conţine şi o
zonă privată pentru cină, a fost remobilat recent la standarde foarte înalte.
Salonul oferă limite de joc mai mari la 3 mese de ruletă americană şi la o
masă de Blackjack.
În aprilie 2010, eforturile de a îmbunătăţi experienţa clienţilor a mai
făcut un pas înainte şi a introdus jocul în lei. Clienţii au acum posibilitatea
de a alege dacă să joace în lei sau euro, dar şi o casă de schimb valutar
care le susţine această posibilitate.
Oaspeţii cazinoului beneficiază, totodată, de tarife excepţionale la ca-
merele somptuase din hotelul Intercontinental, precum şi de reduceri now have a choice of gaming in Lei or Euro, and an onsite exchange
substanţiale pentru a deveni membrii la Health Club sau Club Lounge, house ensures players have a choice of gaming currency.
lucru care se poate realiza prin serviciul de „Concierge” al Casino Bucha- Guests of the casino can also benefit from exceptional rates for
rest . sumptuous hotel rooms in the Intercontinental Hotel, and substantial
Însă Casino Bucharest este mai mult decât un cazino, este în adevăra- discounts on Health Club and Club Lounge memberships, bookable
tul sens al cuvântului un „Players Club”, destinaţia favorită a vizitatorilor through Casino Bucharest’s Concierge Service.
obişnuiţi şi a entuziaştilor de- o seamă. More than a casino, Casino Bucharest is a true “Players Club”, the
Informaţii generale despre Player´s Club: destination of choice for casual visitors and gaming enthusiasts alike.
Limitele flexibile şi regulile generoase de joc asigură experienţa cea General Information about the Players’ Club:
mai valoarasă din oraş, în termeni de joc, care se face atât în euro cât şi în Flexible limits and very generous game rules ensure the best value
lei. Pariurile încep de la € 1 sau 2,5 lei la ruletă, cu o varietate de limite gaming experience in town. Gaming is conducted in Euro and Lei.
pentru a mulţumi pe toată lumea. Alte monede sau metode de plată sunt Bets start at just €1 or 2.5 Lei on Roulette, with a range of limits to
acceptate la Cash Desk şi la casa de schimb valutar. suit all desires. Other currencies and payment options are accepted
Cazinoul este ideal situat, cu acces din Bulevardul N. Bălcescu şi direct at the casino Cash Desks and the onsite Exchange House.
de la recepţia hotelului. The casino is ideally situated in the Hotel Intercontinental, with ac-
Parcarea este gratuită, iar serviciile adiacente sunt disponibile pentru cess from Blvd. N. Balcescu and directly from the hotel reception.
orice client. Free parking and a courtesy car service are available to guests.
Casino Bucharest este deschis în fiecare zi de la 6.00 la 18.00. Casino Bucharest is open every day from 6.00 pm to 6.00 am.

12 CASINO INSIDE NR. 3


IndustrIa de gamblIng
trebuIe să aIbă o ImagIne
bună doar în ochII celor
InteresaţI

the gamblIng Industry must have a proper


Image only In the eyes of those Interested
A different kind of interview with one of the funniest and most sincere talk-show
host, Dan Capatos starring Antena 1 (“Un show pacatos”), about how much is a
“sinful show” in gambling, as is entertainment and strategy or simply luck.

Un interviu mai altfel cu unul dintre cei mai amuzanţi şi mai Do you usually attend anything that re-
sinceri realizatori tv, Dan Capatos de la Antena 1 (“Un show gards this area called gambling? Casinos,
slot machines…?
pacatos”), despre cât e “show păcătos” în jocurile de noroc, cât I am practically an outsider in this field. I am
e divertisment, cât e strategie şi cât e pur şi simplu noroc. not a heavy player of casinos, but I stop by oc-
casionally.
Obisnuieşti să frecventezi ceva ce ţine a intra în lumea aceasta, a jocurilor de no-
de acest domeniu al gamblingului? Cazi- roc? Would you give up your career in jour-
nouri, sloturi…? Nu! (Râde!) În niciun caz! Ce să mă fac? nalism to enter this world of gambling?
Practic sunt un profan în acest domeniu. Crupier? Nu mai am nici vârsta să mă arunc No! (He’s laughing!) Not a chance! What
Nu-s un jucător împătimit al cazinoului, ci doar pe un teren total necunoscut! Fac meseria should I be? A croupier? I do not even have
îl vizitez ocazional. de jurnalist cu o atât de mare plăcere, încât the proper age to throw myself on a complete-
n-aş abandona-o pentru alta. Sunt de la 19 ly unknown territory! I do my profession in jo-
Ai renunţa la cariera de jurnalist pentru ani în presă. Nu cred că ar exista ceva cu urnalism with such great pleasure, that I

14 CASINO INSIDE NR. 3


dan capatos
asta îmi plăcea. Am mai avut nişte tentative, wouldn’t abandon it for another. I have 19
spre exemplu, am avut o firmă de detectivi years of media. I don’t think there would be so-
particulari când un astfel de serviciu era ile- mething to change it, although, often, due to
gal şi în acest caz legitimaţia de ziarist era o the stress and many other things that happen
foarte bună acoperire. in everyday life and that are not media related,
I have considered doing something else, ad-
Din câte ştiu, ai debutat în presă ca vertising, for example. I had an idea in 1994
jurnalist la Evenimentul zilei, ocupându- when, along with a friend of mine, we wanted
te de investigaţii politice… to start up an advertising agency when this
Da, aşa e! După aceea, după ce am con- field was not exploited yet, but the major
statat că am făcut aproape tot ce se putea agencies came along and practically smashed
face pe investigaţii politice, am schimbat us. My friend struggled to continue and mana-
macazul pentru că mă plictisisem, aşa că ged to hold on with the best, but it took a long
am ajuns redactor-şef la revista Playboy, time and a lot of sacrifices. I continued with
după care am trecut la televiziune. Am facut journalism because that was what I liked. I also
totul aşa, în etape. Numai radio n-am făcut tried something else, for example I owned a
pentru că, deşi am fost foarte tentat şi mi-a private detective agency when this service
plăcut întotdeauna acest domeniu, salariile was illegal and, in this case, the journalist bad-
vehiculate erau foarte mici şi nu puteai să ge was a very good cover.
faci totul numai aşa, de plăcere.
As far as I know, you started your jour-
Cum cataloghezi tu domeniul acesta, nalist career at “Evenimentul Zilei”, in poli-
al gambling-ului? tical investigations…
Din afară, aşa cum privesc eu, e fascinant, Yes, that’s true! After that, after I discovered
e o lume glamour-oasa în care se învârt I had done almost everything that could be do-
mulţi bani, fete frumoase, pasiuni mistuitoa- ne in political investigations, I changed the
re. Dacă încep să aprofundez acest dome- area because I was getting bored, therefore I
niu, probabil că îi aflu apoi toate carenţele şi ended up editor in-chief for Playboy magazine,
e posibil să-mi schimb impresia. Dar, pentru and then I swapped to television. I did
moment, îl percep aşa cum v-am zis şi îl ur- everything step by step. Radio is the only thing
măresc de la distanţă, prin filme şi povestiri I didn’t do because, even if I was very drawn in
de la prieteni. Am cunoscut nişte oameni to and I have always liked this area, the ear-
care aveau microbul jocurilor de noroc, ce, nings were very low and you couldn’t do
practic, i-a distrus, aşa că prefer să stau de- everything just for fun.
oparte. Nu ştiu cât de labil sunt eu psihic
până la urmă, şi apoi îmi pun întrebarea: How do you see this gambling field?
“dacă mă las dominat?” Aşa că, prefer să As I see it, as an outsider, it’s fascinating; it’s
rămân ceea ce sunt acum. Dacă e să luăm a glamorous world where a lot of money, bea-
totul ca pe divertisment, atunci mă înham la utiful girls, and consuming passions are spin-
orice. ning. If I were to look deeper into this matter, I

care să o schimb, deşi, de multe ori, din ca-


uza stresului şi a multor altor lucruri care se
întâmplă în viaţa de zi cu zi şi care nu ţin de
industrie, mi-a venit în minte ideea să fac
altceva, să intru în publicitate, spre exemplu.
Am avut o idee prin 1994 când, împreună
cu un prieten, intenţionam să facem o agen-
ţie de publicitate când încă nu era exploatat
acest domeniu, dar au venit puternic marile
agenţii şi pur şi simplu ne-au spulberat. Pri-
etenul meu s-a ambiţionat să rămână şi a
reuşit să se menţină printre cei mai buni,
dar într-un timp destul de lung şi cu multe
sacrificii. Eu am rămas în presă pentru că

NR. 3 CASINO INSIDE 15


would probably find all the deficiencies and
I would possibly change my impression.
But, for the moment, I perceive it as I told
you and I follow it from afar, throughout
movies and tales from friends. I met some
people who had gambling addiction, which
practically destroyed them; therefore I pre-
fer to stay aside. I’m not sure how tempera-
mental I am after all, and then I ask myself:
“what happens if I let myself dominated?”
Therefore, I prefer to remain what I am now.
If we were to take everything as an enter-
tainment, then I am in for anything.

It is said, in Romania at least, that


gambling is either for weak and nosy
people, or just for those who have no-
thing to spend their money on. Do you
think that this is a matter related to our
mentality or it is linked to the fact that
gambling itself is often perceived as a
luxury product?
It all comes to the superficiality that we
have in our genes. And above superficiality,
there is this excitement to deliver an opini-
on and to believe that you know it all. That
is the reason I did not allow myself to ex-
press a strong opinion, but I have just pre-
sented how I perceive this industry. Overall,
my impression is a good one, but nobody in
Romania has the decency to admit when
they do not know what’s what in an area.

What should the actors of this indus-


try do in order to change this type of
mentality?
First of all, it is clear for some what the
media reflects about the gambling industry.
To that effect, those in charge with adverti-
sing in media should fight back the spread
of this kind of news, which is unwillingly as-
sociated with other inappropriate aspects,
due to the fact that one doesn’t know what
actually happens inside a casino. Unfortu-
nately, the general impression does not
flatter this industry, mainly due to the news
that spoil the image of those who could ex-
press and transmit an adequate message
about what this world actually represents.
The gambling industry should recognize
exactly the button that needs to be pushed
to balance this scale and it should not cre-
ate confusions; then, the industry should
identify the concept of image that needs to
be used. You should have a proper image
for the eyes of those who want to access
this field, without taking into account what
an average person might have read in some
newspaper in the subway about what takes
place in casinos.
This should not have any effect upon
you. Likewise, some may consider I am a
retard, but I simply do not care! The thing is
to be aware of what you are doing and also
to want to look as you are; then, the suc-
cess will naturally and normally appear. In
my show, I try to be natural. The problem is
in fact much more complex and delicate
and it concerns the ones who have money
in Romania, because the person that enters
a casino is not an average man and I belie-
ve that the situation is the same in other

16 CASINO INSIDE NR. 3


dan capatos
În România, cel puţin, se zice că jocuri- countries as well. If those who have money
le de noroc sunt fie pentru oamenii slabi also benefit from a proper image in other
şi curioşi, fie doar pentru cei care n-au ce cases, in our country the situation is a bit
face cu banii. Crezi ca e o problemă lega- different.
tă de mentalitatea noastră sau de faptul
că însuşi jocul de noroc se lasă perceput Leaving this subject aside, tell me
adesea ca fiind un produs de lux? what hobbies do you have, considering
Totul ţine de o superficialitate pe care o that gambling is not one of your strong
avem în gene. Şi mai mult decât superficialita- points?
te, există bucuria asta de a ne da cu părerea If I were to rank them by importance, mu-
şi a ne crede că suntem a toate ştiutori. De sic is by far my number one hobby. I feel
aceea nici eu nu mi-am permis să am o opinie something is missing if I do not listen to
strictă, ci v-am zis cam cum percep această music for at least an hour. And I have been
industrie. În general, părerea mea este una ok, this way since I was born. Because I didn’t
dar în România nimeni nu are decenţa să re- want to fall asleep, my mom used to place
cunoască atunci când nu se pricepe într-un the radio between my pillows and I would
domeniu. listen to the entire musical program from a
show called “Muzical nocturn”. Therefore, I
Şi ce ar trebui să facă actorii de pe pia- have been through everything that music
ţa asta ca să schimbe tipul de mentalitate stands for.
de care aminteam anterior? Another crazy one is traveling. I have too
În primul rând, pentru unii e clar ce apare în little money as I would like to travel, but two
ziare despre industria de gambling. În acest to three week-ends I escape abroad.
sens, cei care se ocupă de promovarea în pre-
să trebuie să contracareze fenomenul propa-
gării genului acesta de ştiri, care, vrând-ne-
vrând, este asociat cu alte aspecte nepotrivite,
pentru că lumea nu ştie ce se întâmplă cu
adevărat într-un cazinou. Din păcate, percep-
ţia generală nu este una favorabilă acestei
industrii tocmai din cauza acelor ştiri care le
strică imaginea celor care ar putea să exprime
şi să transmită un mesaj ok despre ce în-
seamnă lumea asta. Industria de gambling
trebuie să ştie exact pe ce buton trebuie apă-
sat ca să se echilibreze această balanţă şi să
nu se mai creeze confuzii şi apoi să identifice
vehiculul de imagine ce trebuie folosit. Voi tre-
buie să aveţi o imagine în regula în ochii celor
care vor să intre pe acest segment, fără să vă
intereseze ce spune un om oarecare care a
citit vreo ştire într-un ziar în metrou despre ce
se întâmplă în cazinouri. Lucrul ăsta nu trebu-
ie să vă afecteze. Aşa cred unii şi despre mine
că sunt un retard, dar pur şi simplu nu mă in-
teresează! Ideea e să-ţi asumi ceea ce faci şi
să nu vrei să pari ceea ce nu eşti şi atunci re-
zultatul va veni firesc şi normal. Şi eu în emisi-
une încerc să fiu natural. Problema este de
fapt una mult mai complexă şi mai fină şi îi
vizează pe cei care au bani în România, pentru
că într-un cazinou nu intră omul de rând şi
cred că şi în alte ţări situaţia e aceeaşi. Dacă
la alţii cei cu bani au şi o imagine bună, la noi
situaţia stă puţin altfel.

Ieşind puţin din domeniul acesta, zi-mi


ce hobby-uri ai, având în vedere că jocuri-
le de noroc nu-s partea ta forte?
În ordinea importanţei pentru mine ca hob-
by-uri este de departe muzica. Dacă nu ascult
măcar o oră muzică, simt că-mi lipseşte ceva.
Şi asta e o problemă care vine de când m-am
născut. Când nu vroiam să adorm, mama îmi
punea radioul între perne să cânte şi ascultam
tot programul de melodii dintr-o emisiune nu-
mită pe atunci “Muzical nocturn”. Astfel că am
trecut prin tot ceea ce înseamnă muzică.
O altă nebunie o reprezintă călătoriile. Am
prea puţini bani pentru cât mi-aş dori să mă
plimb, dar la două-trei week-end-uri fug din
ţară.

NR. 3 CASINO INSIDE 17


Blackjack, paradisul matematicii
şi a legii de probabilitate
Blackjackul este combinaţia ideală de noroc, îndemânare şi entertainment ;
nu e de mirare că este atât de popular printre jocurile de noroc de astăzi.

Blackjack, a paradise
for maths and law of probability
Blackjack has the ideal combination of luck, skill and entertainment
and it is no wonder that it is so popular in the gambling world today.

18 CASINO INSIDE NR. 3


PREZENTARE
Blackjackul, cunoscut și ca 21, Vingt-et-un (varianta franceză a 21)
sau Pontoon, a devenit al 2-lea cel mai popular joc printre cei ce frec-
ventează cazinourile. Scopul în blackjack este să acumulezi cărţi cu un
total cât mai apropiat de 21, fără însă a-l depăși. Cărţile care valorează
10 puncte sunt Valeţii, Damele și Regii. Așii valorează un punct sau 11,
oricare valoare este mai convenabilă. Celelalte cărţi au exact valoarea
înscrisă pe ele. Dacă un jucător și casa sunt la egalitate, nimeni nu câș-
tigă. Dacă un as și un zecar sunt primele cărţi primite (Blackjack), ele
arată automat câștigătorul la o cotă de 1.5 la 1, asta dacă nu se întâm-
plă ca și casa să aibă aceleași cărţi. Un jucător poate să dea pas în ori-
ce moment.
Pentru a câștiga, trebuie să învingi dealerul, fără a merge însă peste
21, care se numește busting, caz în care pierzi automat. Câștigătorul
este orice persoană care are totalul cel mai apropiat de 21, sumă la ca-
re se ajunge adunând valoarea cărţilor. La masa de blackjack sunt de
obicei 6 jucători. Se folosesc fie 6 fie 8 pachete de cărţi, ce sunt ames-
tecate și puse laolaltă de către dealer, fiind apoi plasate într-un dispozi-
tiv de împărţit cărţile ce se numește ‚shoe’.
Înainte de a primi cărţile, jucătorii trebuie să plaseze un pariu. Apoi,
fiecare primește două cărţi, ambele cu faţa în sus. Dealerul primește
una cu faţa în sus și cealaltă cu faţa în jos. Fiecare jucător decide apoi The blackjack, also known as Twenty-one, Vingt-et-un (French for
dacă să mai ceară o carte sau să stea, pentru a se apropia de totalul de Twenty-one), or Pontoon, has turned out to be the second game in
21, fără să îl depășească. Cei care reușesc să facă asta așteaptă și rân- popularity among casino visitors. The object of the blackjack game is
dul dealerului. Când toţi jucătorii sunt gata, dealerul întoarce cartea care to accumulate cards with point totals as close to 21 without going
era cu faţa în jos. Ca și regulă, la punctaje de 17 sau peste, dealerul tre- over 21. Face cards (Jacks, Queens and Kings) are worth 10 points.
buie să stea; la punctaje de 16 sau mai mici, dealerul trebuie să mai ia Aces are worth 1 or 11, whichever is preferable. Other cards are re-
o carte. Dacă se face un total de 21 de la primele 2 cărţi (un zecar sau presented by their number. If player and the House tie, it is a push
o carte mai mare și un as ), se câștigă automat. Această situaţie se nu- and no one wins. Ace and 10 (Blackjack) on the first two cards dealt
mește Blackjack. Dacă ai Blackjack, vei câștiga ce ai pariat și încă o da- is an automatic player win at 1.5 to 1, unless the house ties. A player
tă și jumătate suma, asta dacă dealerul nu are de asemenea Blackjack. may stand at any time.
În această situaţie este egalitate sau Push (se mai numește și Stand- To win you need to beat the dealer without busting. You bust when
off), caz în care îţi primești suma pariată înapoi. your cards total to more than 21 and you lose automatically. The win-
Jucătorii rămași și care au un punctaj mai mare decât al dealerului, ner is whoever has closest to a total of 21. You reach 21 by adding
câștigă o sumă egală cu pariul. Cei care au un punctaj mai mic decât up the values of the cards. The blackjack table seats about 6 players.
cel al dealerului, pierd suma pariată. Dacă dealerul depășește 21, toţi Either six or eight decks of cards are used and are shuffled together
jucătorii rămași câștigă. Sunt și alte opţiuni de a paria, precum Insuran- by the dealer and placed in a card dispensing box called ‚Shoe’.
ce, Surrender, Double Down, Even Money și Split. Before receiving any cards players must place a wager. Then the
Hall of fame în Blackjack players are dealt two cards face up. The dealer gets one face up, one
În 2002, jucătorii profesioniști din toată lumea au fost invitaţi să-i no- face down. Each player in turn either stays or takes more cards to try
minalizeze pe cei mai buni jucători de blackjack, pentru includerea and get closer to 21 without busting. Players who do not bust wait
acestora în Blackjack Hall of Fame. Șapte membrii au fost acceptaţi în for the dealer’s turn. When all the players are done, the dealer turns
2002, mulţi alţii fiind adăugaţi apoi în fiecare an. Hall of Fame este în up the down card. By rule, on counts of 17 or higher the dealer must
cazinoul Barona din San Diego. Printre membrii se numără Edward O. stay; on counts of 16 or lower the dealer must draw. If you make a
Thorp, autorul cărţii Beat the Dealer (Învinge Dealerul) care a demon- total of 21 with the first two cards (a 10 or a face and an Ace), you
strat că jocul poate fi manipulat având o strategie de bază și numărând win automatically. This is called ‚Blackjack’. If you have Blackjack, you
cărţile; Ken Uston, care a făcut celebru conceptul de joc în echipă; Ar- will win one and one-half times your bet unless the dealer also has
nold Snyder, autorul și editorul ziarului comercial Blackjack Forum; Blackjack, in which case it is a Push or a Tie (or a Stand-off) and you
Stanford Wong, autorul tehnicii ”Wonging“ și cel ce făcut-o cunoscută , get your bet back.
tehnică ce presupune să joci doar la o numărătoare pozitivă, și alţi câţi- The remaining players with a higher count than the dealer win an
va oameni. amount equal to their bet. Players with a lower count than the dealer
lose their bet. If the dealer busts, all the re-
maining players win. There are other betting
options namely Insurance, Surrender, Double
Down, Even Money and Split.
Blackjack Hall of Fame
In 2002, professional gamblers around the
world were invited to nominate great black-
jack players for admission into the Blackjack
Hall of Fame. Seven members were inducted
in 2002, with new people inducted every year
after. The Hall of Fame is at the Barona Casi-
no in San Diego. Members include Edward O.
Thorp, author of the 1960s book Beat the
Dealer which proved that the game could be
beaten with a combination of basic strategy
and card counting; Ken Uston, who populari-
zed the concept of team play; Arnold Snyder,
author and editor of the Blackjack Forum tra-
de journal; Stanford Wong, author and popu-
larizer of the „Wonging” technique of only
playing at a positive count, and several
others.

NR. 3 CASINO INSIDE 19


Cazinoul din Vatra Dornei
o poveste din trecut
Prezentul e ruină, viitorul se lasă aşteptat.
TEXT AITALA AVRAMESCU

Vatra Dornei Casino


a story of the past
The present is in ruins, the future is yet to come.

20 CASINO INSIDE NR. 3


VATRA DORNEI
Ca multe alte cazinouri cu istorie din România
şi cel din Vatra Dornei e doar poveste. Istoricul
Cazinoului sau a Casei de cură (Kurhaus) din Va-
tra Dornei, cum a fost denumită iniţial clădirea,
este legat de descoperirea şi recunoaşterea inter-
naţională a apelor minerale de la Dorna, ale căror
calităţi erau similare cu cele de la Gastein, Karls-
bad, Mareinbad, etc. Conform documentelor vre-
mii, la început erau amenajate în staţiunea balne-
ară câteva camere pentru cărţi, bacara, zaruri şi
ruletă. Numărul mare de jucători şi faptul că cei
mai mulţi aparţineau înaltei societăţi au făcut
improprii cele câteva camere de joc şi, astfel, s-a
conturat din ce în ce mai puternic ideea unui cazi-
no.
Realizarea proiectului a fost încredinţată de
către Ministerul Imperial al Agriculturii arhitectu-
lui vienez Peter Paul Brang, acesta fiind avizat în
1895. Construcţia edificiului a fost realizată pe
malul râului Dorna, amenajat şi el şi despărţit de
acesta printr-o promenadă, care a purtat numele
“Împăratul Franz Josef”. Construcţia a fost înche-
iată în anul 1898, iar deschiderea oficială s-a fă-
cut la 10 iulie 1899. Finanţarea lucrărilor a fost
făcută de către Ministerul Imperial al Agriculturii,
din Fondul Religionar al Mitropoliei Bucovinei. Edificiul realizat în stil eclec- As many other historic casinos in Romania, that of Vatra Dornei re-
tic, cu un vag aer al Renaşterii germane, are o faţadă de 60 m lungime, că- presents now just a story. The history of the casino and the cure hou-
tre râu şi o alta simetrică spre parcul staţiunii. Creşterea numărului de tu- se (Kurhaus) in Vatra Dornei, the initial name of the building, relates
rişti (de la 587 în 1886 la 2144 în 1905), precum şi deschiderea legăturilor to the international discovery and recognition of mineral waters in
feroviare cu Cernăuţi şi Transilvania a impus modernizarea acestuia. După Dorna, with similar qualities to those of Gastein, Karlsbad, Mareinbad
primul război mondial, când oraşul şi, implicit, cazinoul au suferit distrugeri etc. According to the documents of the times, the health resort had
a fost necesară restaurarea acestuia. Această operaţiune a adus cu sine şi some halls specially designed for card games, baccarat, dice and rou-
modificări structurale, prin adăugarea unei aripi restaurant, surmontată de lette. The large number of players and the fact that these belonged to
o terasă spre parc. Aceste transformări, precum şi cele ce au urmat după cel the high society made some of these rooms appear improper for ga-
de al doilea război mondial au alterat caracterul construcţiei. După naţiona- ming. This lead to the idea of a casino.
lizarea din 1948, între anii 1950-1983, destinaţia obiectivului a fost schim- The Imperial Ministry of Agriculture entrusted the design of the
bată, executându-se şi un tronson separat care a avut destinaţia de resta- project to the Viennese architect Peter Paul Brang, who had received
urant. Urmează, cronologic, lucrările începute în anii 1989-1990, lucrări his authorization in 1985. The construction of the edifice was done by
neterminate nici astăzi, care au dus la degradarea cazinoului ce a fost mult the Dorna River. A promenade deck which was called “Franz Josef Em-
timp simbol al oraşului - staţiune. Începând cu anul 2003 Cazinoul Balnear peror “, separated the two. The construction ended in 1898 and the
Vatra Dornei a reintrat în atenţia Ministerului Turismului, în cadrul unui grand opening on 10 of July 1899. The work was entirely financed by
program care viza reintroducerea în circuitul turistic al cazinourilor şi staţi- the Imperial Ministry of Agriculture, using the money from the religi-
unilor turistice de referinţă din ţară. Ministerul şi-a propus la acea vreme ous metropolitan fund of Bucovina. The edifice was done in an eclec-
un pachet de 14 programe speciale ce aveau ca scop reintroducerea Româ- tic style, with a touch of the German renaissance, having a 60 metres
niei în circuitul turistic european şi mondial. Numai că ministerul nu a alo- long facade towards the river and a symmetric one towards the park
cat şi fondurile necesare continuării refacerii edificiului. După scurt timp of the resort. The increase of the number of tourists (from 587 in
clădirea a fost retrocedată Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 1886 to 2144 in 1905) as well as the opening of the railway tracks
which linked the town with Cer-
nauti and Transilvania, somehow
asked for a restoration and mo-
dernization of the place. After
WWI, when both the town and
the casino were severely dama-
ged, a rehabilitation of the site
was needed. This implied structu-
ral modifications, as a new wing
was added for a restaurant, as
well as a terrace looking towards
the park. All these transformati-
ons as well as those that followed
after WWII, tainted the image of
the building itself. After the 1948
nationalization, between 1950-
1983, it was changed the purpose
of the building. A separate part
was left to serve as a restaurant.
Next in line were the changes do-
ne between 1989-1990, which
stay unfinished up to this day,
changes which completely degra-
ded the casino - an ex symbol of
the resort-city. Starting with

NR. 3 CASINO INSIDE 21


VATRA DORNEI
2003, the Vatra Dornei Casino caught again
the attention of the Ministry of Tourism, with
a program aimed at turning the casinos and
health resorts into an important part of the
touristic circuits in the country. The Ministry
had as a plan a package of 14 special programs
aimed at making Romania a part of the Euro-
pean and World touristic circuit. The problem
is that the Ministry had never allocated the
necessary funds for the restoration of the ca-
sino. Short time after, the building returned to
the Archdiocese of Suceava and Radauti.

Still looking for investors


Even though at one time rumor had it that
Gigi Becali, the financer of Steaua football
club, held an interest in buying the Vatra Dor-
nei casino and the land, this never came to an
end. However, the authorities had another
chance for hope, as a new offer came from a
group of investors of Arab origin, who made
public their intention of buying the historic
Încă se mai caută investitori casino. These wanted to restore the building and to build a 5 stars ho-
După ce, la un moment dat, s-a vehiculat ideea că finanţatorul echipei tel and a restaurant. Inside the building, the investors wanted to build
de fotbal Steaua Bucureşti, Gigi Becali, ar fi interesat să cumpere clădirea a cinema, commercial places and of course, a new casino. All these for
cazinoului din municipiul Vatra Dornei şi terenul pe care se află acesta, lu- 1.5 million Euros. This offer disappeared into nothingness as well. The
cru ce nu s-a mai concretizat, autoritatile au mai avut şansa să spere în fact is that, the action plan on 2009, with all the objectives stated in
clipa în care au anunţat o nouă ofertă. De data aceasta, din partea unui the governmental programme of the Suceava City Hall holds an entire
grup de investitori de origine arabă, care şi-au anunţat intenţia de cumpă- chapter (13) about tourism “the implementation of the project called
ra monumentul istoric, devenit de-a lungul timpului o ruină. Acestia ar fi <<Restoration and consolidation of the Resort Casino>>”, with a dea-
intenţionat să restaureze clădirea cazinoului, iar în spatele ei să constru- dline in 2011.
iască un hotel de cinci stele şi un restaurant. În interiorul cazinoului, inves-
titorii arabi vroiau să facă o sală de cinema, mai multe spaţii comerciale şi,
desigur, un nou cazinou. Totul pentru 1,5 milioane euro. Nici despre aceas-
ta oferta nu se mai stie nimic. Cert e că, planul de acţiuni pe anul 2009 cu
obiectivele cuprinse în programul de guvernare ale Prefecturii judeţului
Suceava cuprinde la capitolul 13 despre turism “implementarea proiectului
<<Consolidarea şi amenajarea Cazinoului Balnear>>, cu termen de finali-
zare 2011.

22 CASINO INSIDE NR. 3


World Poker Tour
a făcut istorie la Bucureşti
World Poker Tour made history in Bucharest

24 CASINO INSIDE NR. 3


WPT
World Poker Tour (WPT) a ajuns în premieră în perioada 27 World Poker Tour (WPT) has reached Bucharest for the first
Martie - 2 Aprilie la București, fiind primul eveniment de mare time, during 27th of March - 2nd of April, representing the first
clasă al pokerului internaţional desfășurat vreodată în România. high class event of international poker that was organized in Ro-
După cinci zile de poker de cea mai bună calitate, la care au mania. After 5 days of highest quality poker, with over 160 parti-
participat peste 160 de jucători, turneul WPT București s-a în- cipants, the WPT tournament ended with the victory of Guillau-
cheiat cu victoria francezului Guillaume Darcourt, jucător profe- me Darcourt from France. He has been a professional player for
sionist de 3 ani care a câștigat pe langă braţara WPT de campi- three years and has won, aside the WPT bracelet, the amount of
on și suma de 125.846 euro, plus un loc de 25.000 de dolari la 125.846 Euro, plus a 25.000 dollars spot at the WPT World
WPT World Championship Bellagio. WPT București a debutat cu Championship Bellagio. WPT Bucharest started with a seconda-
un turneu secundar la care au participat 132 de jucători de po- ry tournament with 132 participants, out of whom only 25 pla-
ker, la finele zilei rămânând în turneu 25 de jucători. yers were left at the end of the day.

Main Event – 28 martie Main Event - 28th of March


În prima zi oficială a turneului, Main Event Day 1A, s-au prezentat la In the first official day of the tournament, Main Event Day 1A, 75
startul întrecerii 75 de jucători ce s-au luptat pentru câștigarea unui players were present at the competition beginning, who competed for
pot de 212.000 euro. La finalul zilei au rămas în turneu 35 de jucători. a 212.000 Euro pot. At the end of the day, only 35 players were left.
Chip-leader a fost Joe Ebanks cu un număr de 82.925 fise, urmat de Joe Ebanks was the chip-leader, with 82.925 chips, followed closely
Lubo Bajic cu 71.175 fise și Cristian Dumitrescu - 70.900 fise. Impre- by Lubo Bajic with 71.175 chips and Cristian Dumitrescu - 70.900
sarul Giovani Becali a fost eliminat din competiţie, dar nu în urma unei chips. Giovani Becali, the football manager, was eliminated from the
mâini de poker, ci pentru că a pro- competition, not because of a bad
vocat un scandal in timpul turneu- hand, but because he started a
lui. quarrel during the tournament.

Main Event – 29 martie Main Event - 29 of March


La Main Event Day 1B, s-au 88 players were present for Ma-
prezentat 88 de jucători care s-au in Event Day 1B, who competed
luptat pentru câștigarea unui pot for 256.000 euro, among whom
de 256.000 euro, printre care we can mention Alain Medesan,
Alain Medeșan, Mihai Manole, Mihai Manole, Toni Judet or Jose
Toni Judeţ sau Jose Carlos Mor- Carlos Mortensen. 58 players were
tensen. La finalul zilei au rămas în left at the end of the day. Launais
turneu 58 de jucători. Chip – lea- Bruno was the chip-leader with
der a fost declarat Launais Bruno 72.300 chips, followed closely by
cu 72.300 fise, urmat îndeaproa- Dany Parlafes with 66.875 chips
pe de Dany Parlafes cu 66.875 and Bichon Thomas Jeremie -
fise și Bichon Thomas Jeremie 61.400 chips.
- 61.400 fise.
Main Event - 30 of March
Main Event – 30 martie The amount of 449.000 Euro
449.000 euro au fost puși la was the prize of Main Event Day 2,
bătaie în Main Event Day 2, pen- for which 18 players competed. At
tru care s-au întrecut 18 jucători. the beginning of the game, the
La startul întrecerii chip - leader chip leader was Harcourt Guillau-
era Darcourt Guillaume cu me with 424.300, followed by
424.300 de fise urmat de Munz Munz Simon Philipp-258.600
Simon Philipp - 258.600 de fise chips and Iosif Eva with 242.900
și Iosif Eva cu 242.900 de fise. chips.

Main Event – 31 martie Main Event - 31st of March


În cadrul celei de-a patra zi a In the fourth day of the competi-
turneului, au mai rămas în întrece- tion, the 6 players that made the
re 6 jucători ce au și intrat în ma- final confrontation were the only
re confruntare. La finalul acestei ones left. At the end of this day,
zile de concurs Munz Simon Phi- Munz Simon Philipp took over as
lipp a preluat poziţia de chip-lea- chip-leader with 775.000 chips,
der cu 775.000 de fise, triplându- almost three times the initial
și aproape „zestrea” de fise după amount he had had that day.
ziua anterioară. He switched places with Darco-
El a făcut rocada cu Darcourt Guillaume ce deţinea 614.000, pe urt Guillaume who had 614.000, the last in line being Jose Miguel de
ultima treaptă a podiumului aflându-se jucătorul de poker, Jose Migu- Laguardia, with 410.000 chips.
el de Laguardia cu 410.000 de fise.
Final Table - 2st of April
Final table – 2 aprilie After four official days of best quality poker, the tournament ended
După patru zile oficiale de poker de cea mai bună calitate, turneul in favor of Guillaume Darcourt who was the winner of the big prize of
s-a încheiat cu victoria francezului Guillaume Darcourt care a pus mâ- 125.846 Euro. Unfortunately, the first two persons to be eliminated
na pe marele premiu de 125.846 euro. Din păcate, primii doi eliminaţi that day were the two Romanians, Iosif Eva and Atila Abdula, coming
ai zilei au fost cei doi români Iosif Eva și Atila Abdula pe locurile 6 și sixth and fifth. They however won 23.150 Euro and 30.550 Euro. The
5, recompensaţi cu 23.150 euro, respectiv 30.550 euro. Au urmat Jo- next on the winners list were Jose Miguel de Laguardia and Joe
se Miguel De Laguardia și Joe Ebanks, iar titlul WPT București a ră- Ebanks.The WPT Bucharest title was afterwards like a business with
mas o afacere în doi, între Darcourt și Munz. După o luptă aprigă de 3 two partners: Darcourt and Munz. After a hard-hearted battle of three
ore, francezul s-a impus în heads-up și a câștigat primul său titlu im- hours, the Frenchmen showed what he can do during heads-up and
portant. thus won his first important title.

NR. 3 CASINO INSIDE 25


În așteptarea celei de-a doua ediţii a WPT
Organizatorii turneului au promis pentru anul viitor majorarea buy-in-ului şi participarea unui
număr mai mare de jucători, păstrând aceiaşi formulă câştigătoare - WPT, Gamebookers
şi Regent Casino.

Awaiting the second edition of the WPT


Tournament organizers promised the increasing of the buy-in and expect more players to come
next year, maintaining the same winning formula - WPT, Gamebookers and Regent Casino.

Sorin Constantinescu, CEO Regent Ca-


sino, sponsor:
We tried to give a helping hand and de-
monstrate that Eastern Europe can organize
tournaments at the same standards as Las
Vegas; an event organized in a TV studio, to-
gether with professionals, just like a show.
The presence of players was high, this is what
the savvy people claim, as many former
WSOP champions were present here and per-
formed at their best. This is the reason for
which it was very hard to reach the final table.
What I can say about the Romanian players
is that they were present and that is it. If I we-
re to make a good comparison, they were just
like the Romanian football teams, in the Euro-
pean football cups.
It is very difficult to organize a tournament
of this kind in Romania, because of the legis-
lation and the old mentality, including that of
the authorities.

Could you tell us your opinion about


WPT Bucharest?
Warren Lush spokesman for Gameboo-
kers: This was the first and the biggest tour-
nament in Romania. We had Regent Casino
as partner, who was incredible; everything
was possible due to them and their local
knowledge. From Gambookers point of view
and from WPT point of view, we thank them
very much. This big tournament had an incre-
dible Romanian presence and some of the bi-
ggest poker stars in the world were present.
For example, Carlos Mortensen cam here, af-
ter he broke down the entire WPT history at
the Hollywood Park Casino. On the final table
you have a fantastic mix of international and
local players. The local players have the smal-
lest stacks, but you can also see that of Si-
mon Munz, who is a big online player and a
very well known one in this community. You
can also observe a Frenchman, Darcourt, who
is fairly known in his turn, and an American,
Sorin Constantinescu, CEO Regent Casino, sponsor: Joe Ebanks. As an organizer, you couldn’t ask for more than this; you
Am încercat să punem și noi umărul să demonstrăm că și în estul Eu- wouldn’t want an all Romanian final table or an all international final
ropei se pot organiza turnee, cel puţin la același nivel ca în Las Vegas, table, so I believe the balance has been great.
un eveniment organizat într-un studio de televiziune, cu profesioniști, Beatrice Lamothe spokesman for WPT: The staff of Regent
întocmai ca un show. Nivelul prezenţei jucătorilor a fost unul destul de Casino has been amazing, starting from the dealers to all the other
ridicat, susţin cei care sunt mai în măsură decît mine să cunoască asta, members; they all transformed it into a memorable and successful
mulţi jucători fiind foști campioni europeni sau campioni WSOP care event. The turnout was great as well, in my perspective, considering
s-au prezentat la cel mai înalt nivel. Acesta este și motivul pentru care the $ 3.300 entry.
s-a ajuns foarte greu în finală.
Despre jucătorii români pot spune doar că s-au prezentat ca și echi- Judging from your experience, how do the Romanian players
pele românești de fotbal în cupele europene, într-o comparaţie mai look like?
plastică. Warren Lush – Gamebookers: When I came here, there were a

26 CASINO INSIDE NR. 3


WPT

Este foarte greu să organizezi în România un turneu de genul acesta couple of names familiar to me like Mihai Manole and Cristian Drago-
din punct de vedere al legislaţiei, al mentalităţii învechite inclusiv la nive- mir. However, if you study the statistics, you can see that the Romani-
lul autorităţilor. an players are catching all over the world and begin to represent an
influence. I could argue that Mihai is probably the best player. If we
Spuneţi-ne părerea dumneavoastră despre WPT București... have more big events in Romania, it is possible that more champions
Warren Lush reprezentant Gamebookers: Acesta a fost primul și are going to stand up.
cel mai mare turneu din România. I-am avut pe cei de la Regent Casino
drept parteneri, care au fost incredibili; toate au fost posibile datorită lor What are the future plans in Romania regarding the tourna-
și know-how-ului din piaţă. Din punct de vedere al celor de la Game- ments?
bookers și WPT, trebuie să le mulţumim foarte mult. Acest turneu a avut Beatrice Lamothe – WPT: With WPT we are going to organize
o impresionantă prezenţă în România și unele dintre cele mai mari sta- an event per year. Next year we are probably going to increase the
ruri din poker au fost aici. Spre exemplu, Carlos Mortensen a venit, cel buy-in and expect more players to come to the event. We will maybe
care a doborât toată istoria WPT la Hollywood Park Casino. La masa have more satellites running in the beginning of the main event, in
finală a fost un mix fantastic de jucători naţionali și internaţionali. Jucă- order to generate more turnout and more online qualifiers from Ga-
torii români au cele mai mici stive de jetoane, însă, dacă ne uităm la Si- mebookers and Party Gaming.
mon Munz, lucrurile se schimbă; el este un mare jucător online și este
foarte cunoscut în această comunitate. De asemenea, ne putem uita la Is the team going to be the same?
francez, Darcourt, care și el este foarte cunoscut, sau la american, Joe Warren Lush – Gamebookers: Yes, the team is going to consist
Ebanks. Ca și organizator, nu ţi-ai putea dori mai mult decât atât. Nu of WPT, Gamebookers and Regent Casino, because it seems to be
ţi-ai dori o masă finală formată numai din români sau numai din străini, the winning formula.
așa că echilibrul a fost fantastic. Beatrice Lamothe – WPT: Hopefully we will change the dates.
Beatrice Lamothe reprezentant WPT: Echipa Regent Casino a The fact that the Easter was close hurt us a lot.
fost fantastică, începând cu dealerii și continuând cu toţi ceilalţi membri;
ei au transformat totul într-un eveniment memorabil și de succes. Suma
generată a fost bună din punctul meu de vedere, luând în considerare
buy-in-ul de 3,300 $.

Judecând din experienţa dumneavoastră, ce imagine au creat


jucătorii români?
Warren Lush – Gamebookers: Când am venit aici, știam câteva
nume de jucători, precum Mihai Manole sau Cristian Dragomir. Totuși,
dacă ar fi să ne uităm la statistici, se poate vedea că jucătorii români
încep să aibă o prezenţă și o influenţă din ce în ce mai mare. Eu cred
că Mihai este probabil cel mai bun jucător. Dacă vom organiza mai mul-
te turnee în România, mai mult ca sigur vor apărea mai mulţi campioni.

Care sunt planurile de viitor privind turneele în România?


Beatrice Lamothe – WPT: În cadrul WPT vom organiza un eveni-
ment pe an. Anul viitor vom mări probabil buy-in-ul și ne așteptăm ca și
numărul jucătorilor să fie mai mare. Probabil vom avea mai multe runde
de calificare la începutul evenimentului, pentru a genera mai mult venit
și mai mulţi jucători calificaţi prin Gamebookers și Party Gaming.

Echipa se va păstra?
Warren Lush – Gamebookers: Da, echipa va fi formată tot din
WPT, Gamebookers și Regent Casino, pentru că aceasta se dovedește
a fi formula câștigătoare.
Beatrice Lamothe – WPT: Sperăm însă că vom schimba data. Fap-
tul că Sărbatoarea Paștelui se apropia ne-a dăunat foarte mult.

NR. 3 CASINO INSIDE 27


Între prestator de servicii
de divertisment
şi companie de jocuri
de noroc
O concordanţă pe care Sorin Georgescu, Director General
al Maxbet, a supus-o discuţiei, într-o ţară
cu o mentalitate greu de schimbat.

Oscillating between entertainment and gambling


A matter raised by Sorin Georgescu, General Manager of Maxbet, in a country with
an apparently immovable mentality.

Cum a început povestea Maxbet în România? How did the story of Maxbet start in Romania?
Povestea Maxbet a debutat undeva în 2002, cu o primă locaţie des- The story of Maxbet started somewhere around 2002, with the
chisă în 2003. La început a fost doar un test pe o piaţă nouă pentru a opening of a first venue in 2003. At the beginning, it represented on-
vedea cum decurg lucrurile, venind din Ucraina şi Rusia. În primii doi ly a test on a new market, in order to see how things go, having the
ani nu s-au petrecut lucruri semnificative la nivel de locaţii şi câştiguri, experience of Ukraine and Russia. The first two years were slow, no-
ci abia în 2005 când veniturile au început să justifice un anumit nivel thing significant happened concerning the number of rooms or pro-
de dinamică a business-ului, an în care, practic, am intrat şi eu în echi- fits; only in the year of 2005, when the things started to justify a dy-
pă. La acel moment, Maxbet avea cinci locaţii, dintre care două (str. namic level of the business, I decided to join the team. At that

28 CASINO INSIDE NR. 3


SORIN GEORGESCU
moment, Maxbet had 5 venues, out of which two (Pantelimon Street
and I.C.Bratianu Boulevard) had to be closed. Thus, we were left with
only three: that from Calea Mosilor, which was the first one, that on
Mihalache Boulevard and the last one on Gara de Nord. Starting
from this year, the company registered a real momentum under the
leadership of Mr. Avi Barel, based on the experience from Ukraine
and Russia. The company that owns Maxbet was number two on the
gambling market in Russia.
It is important to know when to guide yourself following a certain
market, to let the market tell you what you need to do; because it is
rather superfluous to build a 5 star casino, to invest millions of Euro,
if the target market doesn’t need it.

How does the present look like?


We currently have 44 venues all over the country and 470 emplo-
yees. Just like any other Maxbet, we are crossing a stand-by period
because of the changes of owners and of the market, all at a „per-
fect” time for us. What I mean is that, in 2009 there was a need for a
break in which the players of the scene to realize that things were
way off reality. That is because between 2007 - 2008, the dynamic
registered was the preamble of the disequilibrium we feel today. We
currently focus on the rooms with strategic position and good history
track results.

What is the effect of the new gaming law for Maxbet?


I don’t believe that a company or a person can put a label on a law
that regulates an entire industry and to decide that it is good or bad-
this is inappropriate. From my point of view, the law in question is ne-
cessary. The previous law did not show the reality of the market, of
the business, of the actors on the gaming scene. The new one drasti-
cally changed the classification of each business: casinos, slot room,
sports bets, which was indeed necessary. Moreover, except for the
conditions regarding taxes and the maximum number of machines in
a game room, it doesn’t have some major issues that can lead to de-
bates. More likely, we should be aware of the fact that this new law

Pantelimon şi b-dul I. C. Brătianu) am fost nevoiţi să le închidem, ră-


mânând cu cea de pe Calea Moşilor, care a şi fost de fapt prima loca-
ţie, o alta pe b-dul Ion Mihalache şi ultima la Gara de Nord. Imediat din
acest an, compania a consemnat un real avânt sub conducerea dom-
nului Avi Barel, având la bază experienţa din Ucraina şi Rusia. Compa-
nia care în momentul de faţă patroneză Maxbet era numărul doi pe
piaţa jocurilor de noroc din Rusia.
Important e să ştii să te raportezi la piaţă, să laşi piaţa să spună ce
e nevoie să faci pentru că degeaba vei construi o sală de jocuri de
cinci stele cu investiţii de milioane de euro, dacă segmentul ţintă nu
cere acest lucru.

Şi cum se arată prezentul?


În momentul de faţă avem 44 de centre în toată ţara şi aproximativ
470 de angajaţi. Ca şi celelalte companii Maxbet a intrat într-o perioa-

NR. 3 CASINO INSIDE 29


30 CASINO INSIDE NR. 3
SORIN GEORGESCU
dă de stand-by din cauza modificărilor survenite în rândul proprietari- and the crisis, gave us the opportunity to deal with the same pheno-
lor şi a mişcării din piaţă, totul într-o sincronizare perfectă pentru noi. menon that Russia and Ukraine faced, meaning a massive explosion
În sensul că, 2009 piaţa cerea un moment de respiro, timp în care ac- of the number of gaming rooms and the radical intervention of the
torii implicaţi în acest business să-şi dea seama că lucrurile deviaseră state, by the interdiction of gambling. In this way, the equilibrium was
de la realitate. Spun acest lucru deoarece, în 2007-2008, dinamica pe established. If this law had been implemented in 2007 or 2008, I am
care o înregistrăm cu toţii urma să producă un dezechilibru pe care îl absolutely convinced that there wouldn’t have been pro or con deba-
resimţim şi astăzi. Momentan mizăm pe locaţiile strategic pozitionate tes, because the market would have accepted it easier. It is obvious
şi pe istoricul companiei. that it came in a moment when the operators were short in profits.

Care e efectul legii jocurilor de noroc intrată în vigoare anul How pervious is the market outside Bucharest for the
trecut asupra Maxbet? Maxbet’s offers?
Nu cred că o persoană sau o companie poate să califice o lege ca- The capital city is the main part of our business, but just as impor-
re reglementează o întreagă industrie şi a spune că o lege este bună tant for the future of our company, are the places outside it. If we we-
sau rea e total neadecvat. Din punctul meu de vedere, legea de care re to close them, it would have been a major hit for our company. I
vorbim este una necesară. Legea anterioară 2009 era una care nu don’t want people to believe that we were not affected by the increa-
reflecta realitatea pieţei, a business-ului, a actorilor din industria de se of the taxes. Outside Bucharest, the crisis is more severe. The de-
gambling. Noua lege a adus schimbări majore din punct de vedere a crease of incomes, the lack of stability of the amount played every
delimitării fiecărei unităţi de afaceri – cazinouri, săli de sloturi, pariuri day, of the number of clients, is more obvious here, then in Bucha-
sportive o delimitare ce era necesară. Totodată, prin vechea lege nu rest, which many times leads to a black market. The effects of this
exista un control deplin a ceea ce se întâmpla pe piaţă. Noua lege, ex- black market were obvious even from last year fall. We don’t have
ceptând condiţiile privind taxele şi numărul obligatoriu de aparate din- tangible evidence, but I believe that the ones in charge should inter-
tr-un spaţiu de joc, nu are subiecte majore care să dea naştere la po- fere. We don’t expect others to come and do our work. Illegal compe-
lemici. Poate că ar trebui să fim conştienţi de faptul că această nouă tition is something which everyone deals with, but not equally, no
lege, parţial şi criza, nu au dat posibilitatea de a ne izbi de fenomenul matter the number of machines.
cu care s-a confruntat Rusia şi Ucraina, de explozie masivă în rândul
jocurilor de noroc şi de necesitatea intervenţiei radicale din partea au- How is your life outside Maxbet?
torităţilor prin interzicerea activităţii jocurilor de noroc, păstrând astfel Ever since I started to work for Maxbet, I can say that the spare
un echilibru. Dacă această lege ar fi apărut în 2007 sau 2008, sunt time for hobbies is scarce. When I do have some free time, I try to
convins că nu ar fi existat dezbateri pro sau contra, întrucât piaţa ar fi rest, to spend it with my family, to watch movies and read, precisely in
acceptat-o mult mai uşor, dar clar e că ea a venit într-un moment în this order. But I am inclined to think that whoever works in this do-
care operatorii făceau mult prea puţini bani. main cannot talk about his/her free time, al least not during this peri-
od. Maybe those who own a gamblling business, but for those invol-
Cât de receptivă e piaţa de provincie la ofertele Maxbet? ved in middle and upper management there is no way, taking into
Capitala ocupă o parte bună din afacere, la fel de importante pentru account the dynamic of the market and the challenges.
viitorul companiei fiind şi locaţiile din teritoriu,
care, dacă am fi fost nevoiţi să le închidem, ar
fi însemnat o lovitură puternică asupra compa-
niei noastre. Să nu se creadă că noi nu am
fost afectaţi de majorarea taxelor. În afara Bu-
cureştiului, criza este percepută într-un mod
mult mai acut. Scăderea veniturilor, lipsa de
stabilitate a rulajului, a numărului de clienţi es-
te mult mai pregnantă aici, incomparabilă cu
cea din Capitală, ceea ce, de cele mai multe
ori duce la dezvoltarea unei pieţe negre. O pia-
ţă neagră a cărei dinamici crescătoare am
simtit-o din toamna anului trecut. Nu avem, ce-
i drept, dovezi clare, dar cred că organele abili-
tate ale statului iau măsuri. Noi, la rândul nos-
tru, nu vom aştepta ca alţii să vină să ne facă
treaba. Concurenţa ilegală e ceva ce resimtim
cu toţii, dar cu care nu ne confruntăm în mod
egal, indiferent de câte aparate deţinem.
Important e ca noi, actorii de pe piaţă, să
creăm mediul necesar pentru a putea fi perce-
puţi ca prestatori de servicii de amuzament şi
nu neapărat ca stabilimente de jocuri de no-
roc.

Cum e viaţa dumneavoastră în afara


Maxbet?
De când mi-am început activitatea în cadrul
Maxbet, nu pot să spun că mai am timp de
hobby-uri. În puţinul timp liber rămas mă odih-
nesc, petrec clipe în familie, vizionez filme şi
citesc, fix în această ordine. Dar tind să cred
că, cel care lucrează în acest domeniu, cel pu-
ţin în această perioadă, nu mai poate vorbi de
timp liber. Poate că cei ce deţin o afacere din
gambling, da, dar cei implicaţi în managemen-
tul mediu şi superior, în niciun caz, având în
vedere dinamica afacerii şi provocările pieţei.

NR. 3 CASINO INSIDE 31


AURUM, o locaţie cu simbolistică
în industria românească de sloturi
AURUM, a location with symbolism in Romanian slot industry
Conceptul Aurum este bazat pe alchimie. Procesul de realizare a The concept of Aurum is alchemy. The work on this location situa-
sălii de slot, situată pe strada George Enescu, în imediata apropiere a ted on George Enescu Street, close to Romana square, started many
pieţei Romană, a început în urmă cu ceva ani. Însă nu s-a vrut a se years ago and didn’t want to create it only to present a nice place,
creea doar un loc plăcut, care arată bine. Tot ce se găsește înăuntru which looks good. Everything inside this place is a real symbol. The
este un simbol real. Inspiraţia a venit dintr-o carte, care a furnizat inspiration came from a book and provided, actually, the materials,
practic materialele, fiind o carte ilustrată, nu una narată. Simbolul vă- because the book was one without a story, it was illustrated. The
zut de-afară, cercul cu un punct, acela este simbolul aurului. Înăun- symbol which can be seen outside the location, the circle with a po-
tru, fiecare desen descrie procesul de fabricare al aurului. Acesta este int, is a symbol of gold. Everything inside Aurum, each picture descri-
de fapt rolul acestui loc, să aibă o poveste a lui, să transmită ceva cli- bes the process of creating gold. This is in fact the purpose of this
enţilor, chiar dacă, în momentul în care pășesc înăuntru nu știu ce se location, to have an expression of its own, to say something to the
dorește a se exprima. Trebuie să o simtă. În plus, fiecare gravură, fie- clients, even though when they walk inside they don’t know anything
care piesă e făcută manual. about what it want to express. They have to feel it. In addition, each

32 CASINO INSIDE NR. 3


AURUM
Uniforma personalului este la fel de specială, pentru că toate lucrurile
transmit un mesaj clienţilor, chiar dacă acesta este primit inconștient.
Atmosfera este într-un mod diferit la Aurum. Aici sunt organizate zile
speciale cu tematici, ca spre exemplu o zi Hawaiană. Pe timpul iernii,
când era foarte frig afară, Aurum a găzduit o asemenea zi, iar în cazino
s-a ascultat un post de radio transmis direct din Hawai. Fetele și băieţii
au fost îmbrăcaţi conform ocaziei, s-au pregătit cocktailuri “locale” servi-
te în ananas sau nuci de cocos etc. Asta a transformat totul în ceva
special pentru clienţi și astfel s-a găsit o soluţie pentru entertainment,
fără petreceri.
Barmanii sunt foarte buni și servesc băuturi de calitate, chiar dacă în
aceste zile se vorbește doar de reducerea costurilor. Oamenii uneori
cred că dacă ceva este oferit gratis, este automat de proastă calitate.
Asta nu se întamplă aici, deoarece Aurum are mare grijă de clienţii săi.
Ceea ce este cu adevărat important, în afară de transmiterea unui
mesaj, unei stări, este să fii într-o continuă schimbare, să îmbunătăţești,
să adaptezi, pentru a nu intra în rutină. Pentru a face totul complet, Au-
rum are mai mult de 100 de aparate, iar în viitorul apropiat aici vor fi
aduse unele noi, de la Atronic, ce au fost prezentate la ultima expoziţie
din Londra.

engraving, each piece is handmade.


The uniform used for the staff is just as special, because all the
things have to convey a message to the clients, even if it is uncon-
sciously received. The atmosphere is in a different way at Aurum. He-
re are organized special days with themes like for example a Ha-
waiian day. When it was winter and it was very cold outside, Aurum
hosted such a day, listening to a Hawaiian radio station broadcasted
directly from Hawaii. The girls and the boys were specially dressed,
Aurum prepared “local” cocktails served in pineapples or coconuts
etc. This has turned into something special for all customers and thus
found a solution for entertainment, without parties.
The bartenders are very good, serving high quality drinks, even if
these days everything is about reducing costs. People sometimes be-
lieve that if something is given for free, than it is of poor quality. This
doesn’t happen here, as Aurum like to take care of their clients.
What is really important, besides conveying a message and a state
of being, is to constantly change, improve, adapt, in order not to enter
routine. To make this complete, Aurum have more than 100 slot ma-
chines. In the near future, here will be brought new machines from
Atronic, which were presented at the latest exhibition in London.

NR. 3 CASINO INSIDE 33


Despre
siguranţă
şi confort
în industria
de gambling
Într-un interviu cu Dan Ghiţă, director general
în cadrul Videobet.
Când aţi debutat în industria de gambling?
Cam prin anul 1992, când tatăl meu a fost printre primii care a adus
jocuri de noroc în România, astfel că, practic, de mic copil mă învârt în
lumea asta şi pot spune că experienţa mi-am format-o timpuriu, întrucât
la 12 ani deja ştiam să fac încasări. Absolvind facultatea de Politehnică
cu profil electronic, am început să aprofundez apoi partea tehnică a
aparatelor, care, la acel timp, era un domeniu prea puţin exploatat.

Cum au evoluat lucrurile de atunci?


Am trecut de la plăcile vechi standard, cu cabinete din pal, care se
realizau în 20 de minute, la aparate cu format pe PC, ceea ce avem şi
noi azi, aici la Videobet, cu o grafică incomparabilă cu acele vremuri. Su-
portul tehnic pe care îl au în momentul de faţă aceste aparate este neli-
mitat în ideea de a avea posibilitatea de a-l upgrada la un nivel ridicat,
dar totul e făcut în aşa fel încât cabinetul să fie acelaşi.

Ce te-a atras practic la acest domeniu?


Contactul meu cu această zonă a fost pentru mine extrem de brusc
având în vedere ca pe-atunci nu se ştia mai nimic despre performanta
unui astfel de business. M-a atras pur şi simplu, industria este una foar-
te interesantă din multe puncte de vedere. E un domeniu în care o dată
intrat, cu greu te mai poţi lăsa plecat. E antrenant! Am crescut în lumea
aceasta, aici mă simt cel mai în siguranţă şi cel mai confortabil. Experi-
enţa căpătată de-a lungul timpului îşi spune cuvântul.

About safety and comfort


in the gambling industry
In an interview with Dan Ghita, General
Manager within Videobet.
When did you start your path on the gambling industry?
I believe that around 1992, when my father was among the first
ones who brought gambling machines in Romania, so I have been in
this world since childhood. I can really say that I became experienced
at an early age, as at twelve years old, I had already known how to ca-
sh in the money. I graduated Politechinques with an electronic major
and then I started to learn more about the technical part of the machi-
nes, which was a rather unexploited area at that time.

How did things evolve?


We started with old standard boards, inside wooden cabins, which
were built within 20 minutes and went to PC format machines that are

34 CASINO INSIDE NR. 3


DAN GHITA

NR. 3 CASINO INSIDE 35


DAN GHITA

Cum începe povestea alături de Videobet? still today at Videobet and which have by far, better graphics compared
De îndată ce Videobet a apărut pe piaţa din România, respectiv acum to those times. The present technical support is unlimited, as one has
trei ani, eu am fost primul lor angajat. Am trecut prin toate etapele: teh- the possibility to upgrade it at a very high level; however, the cabins
nician, contabil... După ce lucrurile au prins contur şi Videobet a început remained the same.
să se extindă de la 100 de aparate câte aveau iniţial, la 700 în prezent,
cererea continuând să fie în creştere, am înaintat ierarhic, oficialii com- What was the attraction that pulled you towards this field?
paniei mizând pe experienţa mea acumulată de tânăr, iar azi ocup func- My contact with this area was extremely sudden for me, taking into
ţia de director general, ocupându-mă totodată şi de aspectele tehnice. account the fact that no one knew anything about the potential of su-
Problemele care apar pe partea tehnică trebuie rezolvate rapid. Astfel ch a business in those times. It simply attracted me it is a very interes-
că, punând la socoteală şi noua lege ce vizează jocurile de noroc, nu ne ting industry, from many points of view. It is a field in which once you
permitem să pierdem mai mult de o zi sau două în care vreun aparat să enter, you can never walk out of it. It is really dynamic! I grew up in this
fie inactiv, taxele de licenţiere fiind foarte ridicate. world, I feel safe and comfortable here. The experience gathered du-
ring time is very important.
Care este atuul Videobet pe piaţa autohtonă?
Punctul nostru forte este grafica interactivă şi matematica aparatului, How does the story with Videobet start?
Videobet realizând jocuri în copie fidelă după filme. Din punct de vedere Once Videobet appeared on the Romanian market, three years ago,
contractual, cererea de aparate se menţine la cote înalte, de aproxima- I was the first person employed. I passed through every stage: techni-
tiv 70-80 de aparate lunar. În curând, vom lansa un proiect pe server cian, accountant... When things started to be more certain and Video-
naţional, care va conţine mai mult de 500 de aparate conectate, pe trei bet increased the number of machines from 100 to 700, as the de-
nivele, generând premii substanţiale. De asemenea, produsul va benefi- mand was constantly increasing, I managed to be promoted, as the
cia şi de un card-reader, ceea ce îi oferă clientului posibilitatea de a în- company’s officials were confident in my experience. That is how I got
cărca creditul direct de la casierie. to be today the General Manager, even though I am in charge with the
technical part as well. The problems that appear in technology must be
După atâtea detalii tehnice, cum arată o zi simplă în afara Vi- solved quickly. Taking into account the new law of gambling, we can-
deobet? not afford to lose more than one or two days with an inactive machine,
Oridecate ori am ocazia călătoresc fie în ţară, fie în străinatate, în lo- as the license taxes are really high.
curi mai vechi sau mai noi. De asemenea, îmi place să înot, de fapt îmi
plac în general sporturile acvatice pe care le practic alături de prieteni. What is the strong point of Videobet on the local market?
Our strong point is the interactive graphics and the technique of the
machine. Videobet realizes a genuine copy of the movies in its games.
Contractually speaking, the demand for machines is fairly high, amoun-
ting around 70 - 80 machines per month. Soon, we are going to laun-
ch a project on a national server, which is to contain more than 500
interconnected machines, on three levels, with substantial prizes. Mo-
reover, the product will have a card-reader, which gives the client the
possibility to charge the credit he wants to play, directly from the ca-
shier point.

After all these technical details, how does a casual day look
like, outside Videobet?
Every time I have the opportunity, I like to travel, whether inside the
country or abroad, in older or newer places. I also like to swim; actually
I like any type of water sports, and I practice them together with my
friends.

36 CASINO INSIDE NR. 3


Cessna Citation Mustang
Echilibrul ideal între performanță, design și eficiență

Cessna Citation Mustang


The ideal equilibrium between performance, good looks and efficiency

38 CASINO INSIDE NR. 3


TOYS FOR GAMBLERS
Cessna Citation Mustang este cel mai pu-
ţin costisitor avion de talie mică, ce face par-
te din gama Citation și care se vinde pentru
aproximativ 2.7 milioane dolari.
Acest avion tip business are patru scaune pen-
tru pasageri în cabina din pupa și două în cea de
pilotaj. La fel ca alte avioane ușoare, modele
(VLJ), Mustang are aprobare pentru a fi pilotat de
o singură persoană. Mustangul este un monoplan
de tip consolă, cu aripa joasă, cu un tren triciclu
de aterizare, retractabil și două turbopropulsoare
Pratt & Whitney Canada PW615F detașabile, ce
sunt montate pe fuselajul din spate.Cessna a li-
vrat pe piaţă prima producţie VLJ ( very light jet-
avion foarte ușor) în 23 noiembrie 2006, și în
aceeași zi, FAA le-a acordat Certficatul tip pentru
recunoașterea meritului. Cel mai rapid avion privat
de business class din istorie, îţi oferă beneficii
precum scaune foarte comode și încăpătoare, un
preţ bun, un avion de mare viteză și o gamă cu
adevărat diversificată de modele. Mustangul Cita-
tion are același pachet de avionică , Garmin
G1000, ce are un singur motor, la fel ca majorita-
tea aeronavelor Cessna. Un nivel ridicat de per-
formanţă se poate obţine acum într-un avion cu
reacţie, care costă cu câteva milioane mai puţin.
Confortul și siguranţa sunt alte două cuvinte ce
descriu pe deplin Citation Mustang.
Cessna Citation Mustang is the smallest and least-expensive
Exterior aircraft, belonging to the Citation family, an aircraft that sells for
Un echlibru ideal între performanţă, design și eficienţă, acest aparat approximately $2.7 million.
de zbor, după ce parcurge la decolare doar 948 m, urcă rapid până la This business jet aircraft has four passenger seats in the aft cabin
12497 m și poate zbura 1150 mile nautice (2,130 km). Trenul principal and seating for two in the cockpit. Like the other very light jets (VLJ)
de aterizare este dotat cu un sistem avansat de reducere a șocului la models, the Mustang is approved for single-pilot operation. The Mus-
aterizare și frâne anti-derapaj, ce sunt acţionate de un sistem hidraulic tang is a low-wing cantilever monoplane with a tricycle retractable
care este dublat de un sistem de rezervă pneumatic. Spaţiul mare de landing gear and two Pratt & Whitney Canada PW615F turbofan en-
depozitare, panoul de control avansat al motorului și designul aerodina- gines, mounted in pods on the rear aft fuselage. This aircraft is also a
mic inovator, toate transformă acest avion într-o alegere inteligentă low-wing cantilever monoplane with a tricycle retractable landing gear
pentru aviatorii ce visează la avioanele tip jet. Spaţiul de depozitare mă- and two Pratt & Whitney Canada PW615F turbofan engines, fixed in
soară 1,61 metri cubi. Jivrajul nu este o problemă pentru Mustang, din pods on the rear aft fuselage. Cessna delivered the first production
cauza pernei pneumatice de pe marginea conductoare a aripii. Distan- VLJ (very light jet) on November 23, 2006 and also in the same day
ţele scurte pe care poate ateriza Citation Mustang și vitezele mici cu the FAA offered the necessary Type Certificate in recognition of merit.
care se apropie de sol, măresc siguranţa la aterizare, mai ales la ateriza- The fastest business aircraft in history, offers you some benefits like
rea pe aeroporturile cu piste de aterizare scurte. an ample cabin-class seating, a good price, true jet speed and a good
half-continent of range. The Citation Mustang has the same avionics
Interior package, the Garmin G1000, as the majority of Cessna single-engine
Confortul și decorul atractiv sunt principalele caracteristici ale interio- aircrafts. The high levels of performance are obtainable now, in a jet
rului unui Mustang. Cu 6 geamuri ovale și scaune încăpătoare, cabina îţi aircraft, costing millions less. Comfort and security are other words to
dă o senzaţie de lux și relaxare. Va veţi bucura de standardele oferite , describe Citation Mustang.
veţi păși plăcut impresionaţi pe un culoar cu plafonul coborât, veţi fi in-
cântaţi de locul de depozitare al răcoritoarelor, de scaunele din piele, de Exterior
mesele asemănătoare cu cele dintr-o sală de consiliu, de covoarele din An ideal equilibrium between performance, good looks and efficien-
lână moale și de toaletă. cy, this aircraft take off from just 3,110 feet (948 m) of runway, climb
swiftly to 41,000 feet (12,497 m) and fly 1,150 nautical miles (2,130
km). The main landing gear offers superior shock absorption on lan-
ding, also the anti-skid brakes which are powered by hydraulic system
with an emergency pneumatic back-up system. The large storage
area, the advanced engine controls and the sleek aerodynamic de-
sign, make from the airplane a smart choice for the jet-aspiring avia-
tors. The storage area measures 57 cubic feet (1.61 m3). The icing
conditions are not a problem for the Mustang, because of the pneu-
matic boots on the leading edge of the wing. The Citation Mustang’s
short landing distances and slow approach speeds increase landing
safety, especially when utilizing airports with minimal runways.

Interior
The comfort and the attractive decor are the main characteristics of
the Mustang interior. Having six oval windows and club seating, the
FOTO CESSNA.COM

cabin makes you feel the flight very relaxed and also the luxury sen-
sation. You will enjoy the standard, welcome elements like dropped
aisle, refreshment storage, all-leather seats, executive tables, plush
wool carpeting, and toilet.

NR. 3 CASINO INSIDE 39


Cum să joci poker de nevoie
şi mai puţin de plăcere
Ne explică unul dintre jucătorii profesionişti de poker din România
şi cotat printre favoriţi la WPT Bucureşti, Alain Medeşan.

How to play poker because you need to,


rather than because you love to
This is what Alain Medesan explains to us, one of the professional poker
players in Romania and one of the favorites of WPT Bucharest.
40 CASINO INSIDE NR. 3
AlAin MedeşAn
Cum ai intrat în lumea asta a pokerului? How did you enter the poker world?
Povestea e ceva mai lungă şi nu chiar atât de simplă. În 1990, când The story is quite long and not that simple. In 1990, when I was 14
aveam 14 ani, am fost nevoit alături de familie să părăsesc România, years old, I had to leave Romania together with my family. We were
ajungând în Germania. Nu m-am putut adapta sistemului de-acolo, tân- headed to Germany. I couldn’t adapt to the system, I was always “mo-
jind mereu după tot ceea ce am lăsat aici. Odată ajuns în Germania, du- urning” for what we had left behind. Once we reached Germany, after
pă ce am terminat liceul, pentru că aveam nevoie să lucrez, am început I graduated from high school, I started my own business as I had to
o afacere, mai întâi o firmă de transporturi, apoi un bar tip «internet work. First it was a transport company, and then an “internet sport
sport cafe» cu mai multe monitoare tv pe care se derulau ştiri şi infor- café” bar with many TV monitors that broadcasted news and sports
maţii sportive. Asta se întâmpla prin 2004-2006. information. This was around 2004-2006.
În Germania poker-ul era în mare vogă pe atunci, astfel că timp de Poker was “really in” in Germany at that time and most of the news
6-7 ore majoritatea ştirilor difuzate despre sport conţineau date despre editions had data about this game. The clients started to play poker
acest joc de cărţi. Clienţii au început să joace poker, apoi m-au atras şi and convinced me into it, but I was an amateur. I didn’t see any chan-
pe mine, dar jucam la nivel de amator. Nu vedeam vreo şansă în acest ce for this game, but I am an ambitious and competitive guy so I star-
joc, dar fiind ambiţios şi având simţul ăsta de competiţie, am început să ted to read more and know more about poker. In time, I realized that
mă informez şi să aprofundez pokerul. Cu timpul mi-am dat seama că poker is not a game of luck, but a strategy one, as it is based on ma-
pokerul nu este un joc de noroc, ci unul de strategie, având la bază ma- thematics, which I was always good at. I gradually started to learn
tematica, disciplină la care am avut mereu calificative bune încă din more about poker and I began to run out of competitors in my bar. I
şcoala generală. Treptat am reuşit să învăţ tot mai multe despre poker, had almost lost all my clients for this reason. I thus started to go the
astfel că începusem deja să nu mai am niciun adversar la mine în bar. nearby casinos. In July 2006 I decided to participate for the first time
Aproape că din acest motiv nu mai aveam clienţi în local! După care am in a poker championship in Wiesbaden, where the entire elite of Ger-
început să frecventez cazinourile din apropiere. În iulie 2006 am decis man poker was present. I came in third. After a while, a friend propo-
să merg pentru prima oară la un campionat de poker, în Wiesbaden, sed to start a business of organizing tournaments in Germany. I ac-
unde participa toată elita pokerului german, ocupând locul trei. După cepted on the spot and we organized tournaments that had even up
ceva timp, un prieten mi-a propus să intrăm într-o afacere cu organiza- to 600 contestants and a $ 20- $ 50 buy-in. At the end of 2006, ha-
rea de turnee în Germania. Am acceptat din start, organizând turnee ving some problems with my partner, I decided to get out of the busi-
chiar şi cu 600 de participanţi, cu buy-in pornind de la 20 până la 50 ness and I also closed the bar. I focused on playing poker. I came
euro. La finele lui 2006, după nişte disensiuni cu partenerul meu, am back to Romania, to Bucharest, where I settled and I started to play
decis să ies din afacere, am închis şi barul, focusându-mă strict pe po- poker more seriously. I improved my skills during online poker tour-
ker, ca jucător. Practic, în acest moment am făcut cel mai important pas naments, where, even though the pots were smaller, they were more
al vieţii mele, devenind jucător de poker, iar toate veniturile mele vin ex- certain. In a tournament, it is important for me to play in order to win
clusiv din poker. M-am întors în România, mai exact în Bucureşti, unde and not to go higher for money.
m-am stabilit şi am început să joc poker, perfecţionându-mă la turneele
de poker pe online, unde, deşi câştigurile sunt mai mici, ele sunt mai Which were the most important live tournaments that you
sigure. Într-un turneu, pentru mine este important să joc la victorie, nu participated in?
să avansez la premiile în bani. I have to admit that I participated in few live important tourna-
ments, but transformed me into a more experienced player. I was in
Care au fost cele mai importante turnee live la care ai luat par- European Poker Tour in Budapest (2009), in Asian Poker Tour in
te? Macau (2009), Paddy Power Poker Irish Open (2009), World Series
Mărturisesc că am participat la foarte puţine turnee live importante, of Poker (2009) in Las Vegas and European Poker Tour Snowfest
dar de unde am acumulat foarte multă experienţă. Am participat la Eu- (2010) where I had the best performance of my life, fourth place out
ropean Poker Tour din Budapesta (2009), la Asian Poker Tour din Ma- 546 participants.
cau (2009), Paddy Power Poker Irish
Open (2009), World Series of Poker
(2009) în Las Vegas, European Po-
ker Tour Snowfest (2010) unde am
avut cea mai mare reuşită a vieţii me-
le, locul 4 din 546 de participanţi.

Care e strategia ta în jocul de


poker la turnee?
Nu obişnuiesc să particip la turnee
foarte importante, ci mă orientez du-
pă buy-in. Pokerul se bazează pe
bankroll. Poker-ul poate fi privit ca o
afacere, iar jucătorul este patronul
firmei sale. În ceea ce mă priveşte, eu
mizez pe capacitatea mea de a ştii
foarte bine ce vreau să fac cu banii,
de a ştii unde şi în ce să-i investesc,
plasând banii pe mai multe mâini. Ştiu
ce şanse am într-un turneu. Nu am
nevoie să cred în mine mai mult decât
e posibil să realizez. Dacă reusesc sa
ajung printre ultimii 30% dintre parti-
cipantii unui turneu, de aici ma consi-
der că sunt printre favoriţi.
Jocul meu depinde de câte fise am
în faţă. Joc cu mult mai dezlantuit da-
că am mai puţine fise. Dacă am mai
multe fise, le impart în mai multe mu-
tări. Abordez un stil de joc matematic.
La început de turneu, jocul meu este

NR. 3 CASINO INSIDE 41


What is you game strategy in tourna-
ments?
I don’t usually attend very important tour-
naments, I rather make my choice taking
into consideration the buy-in. Poker is ba-
sed on the bankroll. It can be regarded as a
business in which the player owns the com-
pany. In what concerns me, I bet on my ca-
pacity to know exactly what I want to do
with the money, where I want to invest it,
betting on several hands. I know my chan-
ces in a tournament. I don’t need to believe
in myself more than I can accomplish. If I
manage to reach the first 30% of the tour-
nament, I consider myself to be one of the
favorites.
My game depends upon the number of
chips. If I have many, I divide them for a hi-
gher number of moves. I have a mathemati-
cal game style. At the beginning of a tour-
nament, my game is really tight and I prefer
to make the final decision, to control the
game, like in EPT Snowfest. Moreover, I ac-
cept bluff; I am not ashamed to be bluffed.
In the end, this is part of poker.

After the first days of WPT Romania,


how do you see everything?
I am happy to have been present to such
an important tournament for Romania. This
unul foarte strâns, iar la final prefer să se învârtă masa în jurul meu, adi- would have been impossible one year ago. It is a huge step for the
că eu sa fiu cel care să ia decizia finală, eu să controlez jocul, aşa cum future of Romanian poker and all the players realized the opportuniti-
am procedat şi la EPT Snowfest. De asemenea, eu accept şi bluff-ul, nu es of the local casinos. No casino in Europe offers what our national
mi-e ruşine să mă las bluff-at. La urma-urmei, bluff-ul este un element ones do, above average trained dealers, impeccable organization. So-
al pokerului. me foreign organizers see the hosting of such a tournament strictly
as a business and not as a sports event. Here, at WPT, I wouldn’t ha-
După primele zile de participat la WPT România, cum consideri ve played if I were to pay the entire buy-in. I qualified within a satelli-
că a decurs totul? te, that is why it was easy for me to play.
Sunt fericit că pot să joc la un astfel de turneu atât de important în
România. Aşa ceva, acum un an, era de domeniul imposibilului. Este un If you make the adding, how much money did you win from
pas enorm pentru viitorul pokerului românesc şi cu acest prilej toţi jucă- poker?
torii şi-au putut da seama de posibilităţiile cazinourilor de aici. Niciun My online winnings amount around 300.000 Dollars in four years
cazinou din Europa nu oferă ceea ce oferă cele din România, dealerii of professional poker play. But I have also won some money with my
au pregătire peste medie, organizarea e impecabilă. Unii organizatori partners, those who had faith in me. The live winnings amount
externi văd organizarea unui astfel de turneu strict ca pe o afacere şi 80.000 Euro.
nu ca pe un eveniment sportiv. Aici, la main event WPT nu aş fi jucat
dacă trebuia să plătesc tot buy-in-ul. M-am calificat dintr-un satelit şi de What attracts you the most in poker?
aceea mi-a şi fost simplu să joc. Only the competition. I don’t play poker for fun, but because I need
to. I decided to play as to earn a living, not to get rich. I am aware that
Trăgând linie, câţi bani ai câştigat din poker până acum? the trips to Las Vegas were wrong, but I wanted to give it a try. The
Strict partea mea, câştigul de pe on-line este de aproximativ moment I sit down at the poker table and I start the game, it is like a
300.000 de dolari în patru ani de când m-am apucat să joc poker în day at work for me.
mod profesionist. Dar am câşti-
gat mai mulţi bani alături de
parteneri, alături de cei care au
pariat pe mine. Iar câştigurile
din jocurile live se ridică la
80.000 euro.

Ce te atrage la jocul de
poker?
Doar competiţia pentru că eu
nu joc poker de plăcere, ci de
nevoie. Am decis să joc poker
ca să trăiesc din el, nu să mă
îmbogăţesc. Sunt conştient că
plecările în Las Vegas au fost
greşite, dar am dorit să încerc.
În momentul în care mă aşez la
masa de poker şi încep să joc,
pentru mine începe o zi de ser-
viciu.

42 CASINO INSIDE NR. 3


AlAin MedeşAn
Ceva planuri de viitor? Do you have any future plans?
N-am planuri. Eu trăiesc în prezent. Încerc să mă abţin să nu merg I don’t have plans. I live in the moment. I try to keep myself from
în Las Vegas! going to Las Vegas!

Care e jucătorul de poker faţă de care ai un anume respect? Who is the poker player that you respect?
Pe plan naţional, sunt foarte puţini cei faţă de care port un astfel de Nationally speaking, there are few, but I can mention Mihai Manole
sentiment, dar îi pot aminti aici pe Mihai Manole (Târgovişte) – ca ju- (Targoviste) – especially as a live tournament player; Dan Morariu
cător de turnee în special live; Dan Morariu (Oneşti), atât on-line, cât (Onesti), both online and live and whom I consider to be the most
şi live şi pe care îl consider cel mai calculat jucător; Toni Judeţ (Bucu- calculated player; Toni Judeţ (Bucharest) – a senzational player in my
reşti) – un jucător de senzaţie după părerea mea; Cristian Dragomir opinion; Cristian Dragomir (Bucharest) – who is in the top Romanian
(Bucureşti) – cu o experienţă ce-l plasează în topul jucătorilor români; players judging by his experience; Cristian Tardea (Bucharest) – he
Cristian Tardea (Bucureşti) – este un jucător care este bun oriunde, is a good player whether we are talking about live or online cash
atât la turnee cât şi la cash, live şi on-line; Liviu Ignat (Buzău) – cel poker; Liviu Ignat (Buzau) – the best player in cash-online; Andrei
mai bun jucător român specializat pe cash on-line; Andrei Bucica (Plo- Bucica (Ploiesti) – a very good player in live cash.
ieşti) – un jucător foarte bun la cash live. Internationally I cannot mention them one by one, because there
Iar pe plan internaţional nu pot enumera nişte nume, fiind foarte are many players who are extremely gifted, whether we are talking
multi jucători extrem de talentaţi nordici, americani, dar şi germani. about those in the north, about Americans of Germans.

În afară de jucătorii de poker consacraţi, crezi că mai pot veni Besides the already famous players, do you believe that
din spate şi alţii? others can catch up?
Da, sunt foarte mulţi jucători cu potenţial mare în România din care Yes, there are many players in Romania with high potential. I can
pot să enumăr câţiva pe care îi cunosc personal: Andrei One (Zalău) mention some I already know, like Andrei One (Zalau)- who is for su-
– fiind cu siguranţă cel mai bun jucător tânăr al României cu câştiguri re the best young player in Romania, with live winnings that amount
live până în momentul de faţă de peste 100.000 de euro şi on-line de over 100.000 Euro and more than 300.000 Dollars online. Also Adri-
peste 300.000 de dolari, precum şi Adrian Marin (Constanţa), Teodor an Marin (Constanta), Teodor Caraba (Timisoara), Dan Semenescu
Carabă (Timişoara), Dan Semenescu (Cluj-Napoca), Dan Hila (Alba- (Cluj-Napoca), Dan Hila (Alba-Iulia), Dany Parlafes (Bucharest),
Iulia), Dany Parlafes (Bucureşti), Bogdan Avram şi Călin Ciolte (Baia Bogdan Avram and Calin Ciolte (Baia Mare). Of course the already
Mare). Acestora li se adaugă şi talentele noastre deja dovedite pe on- known talents are the ones who complete this list, like Bogdan ”pe-
line Bogdan „petinvest” Petraşcu (Timişoara) – ce are câştiguri online tinvest” Petrascu (Timisoara) - who has online winnings of around
de aproximativ 1.000.000 de dolari, Ramon „ramondemon77” Cserei 1.000.000 Dollars, Ramon „ramondemon77” Cserei (Timisoara), Fer-
(Timişoara), Ferdi „ferdilicious” Ciorabai (Constanţa) şi un jucător din di „ferdilicious” Ciorabai (Constanta) and a player in Arad that plays
Arad ce joacă cu nick name-ul „maxxmeister”. by the name „maxxmeister”.
46 CASINO INSIDE NR. 3
MARIUS STOI

În 2010 STAbIlIzăM AfAceReA,


În 2011 ATAcăM pIeţele
dIn AMeRIcA de SUd
O încercare cu iz optimist de a satisface un hobby şi de a
consolida, mai întâi de toate, activităţile firmei DGL Pro în
industria de gambling, venită din partea Directorului General,
Marius Stoi.

An optimistic attempt of Marius Stoi, General Manager of DGL


Pro, to satisfy a hobby and moreover, to consolidate the
activity of the company.

NR. 3 CASINO INSIDE 47


Când a fost prima interacţiune cu industria de gambling? When was your first contact with the gambling industry?
Imediat în 1992, după ce am absolvit Institutul Politehnic din Timi- Right in 1992, after graduating the Polytechnic Institute of Timi-
şoara la secţia “Roboţi industriali şi periferice de calculator”, m-am an- soara, in the section „industrial robots and computer peripherals”. I
gajat la o firmă creată, ca să zic aşa, de unchiul meu alături de un parte- got hired in a company created by my uncle together with an Austri-
ner austriac pe care l-a cunoscut în urma unei întâlniri de afaceri avută an partner whom he had met in a meeting in Hungary and who had,
în Ungaria şi care venise cu o propunere ce viza jocurile de noroc. Initial at that time, a business proposition concerning gambling. They had
s-au adus în ţară 14 aparate, noi fiind puţin cam sceptici în privinţa unei initially brought 14 machines to the country, as we were rather skep-
astfel de afaceri pentru că era ceva nou pentru acele vremuri. Deja, pâ- tical regarding such a business during those times. Around the end
nă pe la finele lui 1994, am reuşit să răspândim în ţară aproximativ 250 of 1994, we managed to spread around the country about 250 ga-
de jocuri, jocuri fabricate chiar de el în Austria, într-un atelier propriu. mes, which were manufactured by the other partner himself in Aus-
Parte din componente erau importate din Taiwan, iar plăcile de bază, din tria, in his own shop. Part of the components was imported from Tai-
Austria. În anul următor, am hotărât să-mi creez propria firmă alături de wan, and the hard drives from Austria. In the following year, I decided
Sorin Constantinescu şi o rudă de-a sa, pe care am numit-o Primex, to create my own company with Sorin Constantinescu and one of his
ocupându-ne mai puţin de exploatarea jocurilor, întrucât activitatea prin- relatives, company which was named Primex. This took less time for
cipală era producţia. game exploiting as the main activity was the production.

Şi, în momentul de faţă, cu ce se ocupă noua companie pe ca- What about now? What does DGL Pro do?
re o prezidaţi, DGL Pro? DGL Pro has around 10 employees and deals only with production
DGL Pro are aproximativ 10 angajaţi şi se ocupă doar cu producţia activities of electronic machines with gains, being one of the few
de maşini electronice cu câştiguri, fiind una dintre puţinele companii din companies in the country that developed its own game platform.
ţară care şi-a dezvoltat propriile platforme de jocuri. Majoritatea acesto- Most of them are multigamers, as this is the trend on the market, but
ra sunt multigame-uri, urmând trendul pieţei, dar producem şi one-ga- we also produce onegamers. Before this new law of gambling was
me-uri. Înainte de a fi pusă în aplicare legea privind jocurile de noroc, applied, our sale amounted, on average, 40 machines every month,
reuşeam să vindem în medie 40 de aparate pe lună, însă, după aceea, but afterwards, the sales decreased significantly. We place at the dis-
vânzările s-au diminuat destul de semnificativ. Punem la dispoziţia clien- posal of our clients a diversified range of machines that can be either
ţilor o gamă diversificată de aparate care pot fi cumpărate fie integral, bought entirely or in separate parts.
fie pe componente.

48 CASINO INSIDE NR. 3


MARIUS STOI
Cum apreciaţi că s-a dez- What is your opinion regar-
voltat piaţa de gambling, în ding the development of the
general, după aplicarea noilor gambling market, taking into
condiţii legislative? Ce esti- account these new legislative
mări aveţi pentru anul în curs? conditions? What are your
În momentul în care a fost estimations for this year?
adoptată legea jocurilor de noroc, When the gambling law was
erau aproximativ 68.000 de jo- adopted, there were about
curi licenţiate, iar, în prezent, au 68.000 licensed games, where-
mai rămas circa 27.800, reduce- as now there are around
rea fiind una drastică. În aceste 27.800, a drastic decrease. In
condiţii şi segmentul de produc- these conditions, the production
ţie a suferit modificări, ajungân- segment suffered some modifi-
du-se chiar la stopare şi nouă nu cations and even a pause. Thus,
ne-a mai rămas decât să te ori- we had no choice but to focus
entăm pe partea de up-grade- on upgrade/hard drives, a niche
uri/plăci de bază, o nişă care încă which is still active. In this way,
e activă. În acest fel, clientul îşi the client keeps his licensed ga-
păstrează jocul cu licenţa, iar noi me and we come to offer upgra-
venim şi îi oferim versiuni de up- ded versions together with the
grade împreună cu service-ul related maintenance. For now,
aferent. Momentan, avem în pro- we have a new multigame in
be un nou soft de multigame pe testing, that we call Club Master
care l-am numit Club Master II. II.
Pentru anul în curs, ne axăm For the current year, we focus
pe stabilizarea afacerii, astfel că, on making this business safe, so
deocamdată, nu se mai poate for the moment we don’t talk
vorbi de dezvoltare, cel puţin nu about expanding, at least not in
în România. Taxele de licenţă au Romania. The license taxes ha-
crescut de aproape 5 ori, iar în- ve increased almost 5 times and
casările au scăzut cu circa 50 la the cashing-ins decreased by
sută. Momentul în care s-a adop- about 50%. The moment of ad-
tat această lege a fost unul total option of this law is completely
nefavorabil. unfavorable.
Toată producţia de maşini o I can see the entire machines
văd prin prisma operatorilor, în- production through the eyes of
trucât ei reprezintă utilizatorul the operators, as they are the
final. Tot ceea ce îi afectează pe end producers. Everything that
ei, mă afectează implicit şi pe mi- affects them, affects me as well.
ne. Era mult mai bine dacă re- It would have been better if the
stricţiile acestei legi se aplicau restrictions of this law had been
gradual, majorând, pentru înce- applied gradually, starting with
put, doar taxele. Pe acest fond, the increase of the taxes. Under
din păcate, a apărut fenomenul these circumstances, unfortuna-
pieţei negre care generează con- tely, a black market emerges,
curenţa neloială şi, totodată, bani which generates unfair competi-
mai puţini la bugetul de stat. tion and less money for the sta-
te budget.
Care sunt perspectivele
pentru 2011? What are the prospects for
Vom continua activităţile de 2011?
service şi cele de up-grade, pre- We will continue with our acti-
cum şi dezvoltarea de noi progra- vities of maintenance and up-
me de soft. De asemenea, încer- grade, as well as new soft deve-
căm să ne extindem şi pe pieţele lopment. Moreover, we try to
externe, dar nu în Europa, întru- expand ourselves on external
cât aici piaţa e deja suprasatura- markets, but not in Europe, as
tă, aşa că ne orientăm către the market is over saturated; so
America de Sud. we turn our interest to South
America.
În timpul liber, ce hobby-uri
reuşiţi să vă satisfaceţi? What hobbies do you ma-
Hobby-ul meu principal e ceea nage to fill your free time wi-
ce fac, adică tot electronică. Adi- th?
acent, îmi place să mai fac scu- My main hobby is my daily ac-
fundări, dar am prea puţin timp tivity, so electronics. I also like to
liber şi, în rest, îmi place să călă- dive, but I have little time to spa-
toresc, dacă se poate, cât mai re. I like to travel as well, as far
departe. away as possible.

NR. 3 CASINO INSIDE 49


Top şase “conturi în bancă”
Înfruntarea celor mai buni în poker - Daniel Negreanu versus Phil Ivey
Potrivit pokerpages.com

Top Six Money List


The clash of titans in poker - Daniel Negreanu vs Phil Ivey
According to pokerpages.com

50 CASINO INSIDE NR. 3


TOP 6
Locul I-Phil Ivey
Câştiguri acumulate de-a lungul vieţii: $12.799.787
La cei 34 de ani ai săi, Phil Ivey a devenit o forţă ce trebuie luată în considerare. Fiind adesea recu-
noscut şi ca Tiger Woods al pokerului - deşi el spune că nu merită această comparaţie - Phil este un
amabasador pentru noua generaţie de jucători.
Phil a crescut în New Jersey, scriindu-şi povestea de început pe pânza verde din Atlantic City. Nu a
durat mult până când cariera lui a luat un avânt puternic, el câştigând trei brăţări la WSOP până la 23
ani. În 2009 Phil a ajuns la masa finală la WSOP Main Event, după încercările anuale din ultimul de-
ceniu. Deşi avea puţini bani, era favorit la titlul de câştigător. Cu toate acestea, în noiembrie când 9
finalişti s-au întors în Vegas, Phil a câştigat doar un loc 7, deşi premiul nu a fost deloc de neglijat:
$1.404.014.
În februarie 2006, Phil a jucat heads-up cu Andy Beal, un matematician care a devenit faimos pen-
tru provocarea marilor jucători de poker la partide cu el. Până la sfârşitul celei de-a treia zi de joc, Phil
Ivey îi luase lui Beal 16.6 milioane dolari.
Rank 1: Phil Ivey
Lifetime Winnings: $12,799,787
At 34 years old, Phil Ivey has become a force to be reckoned with. Often referred to as the „Tiger Woods” of poker - though he says he doesn’t deserve
such a comparison - Phil is an ambassador for a new generation of players.
Phil grew up in New Jersey, got his start on the green felt in Atlantic City. It wouldn’t take long for his career to get a big boost, when he won his first
three World Series of Poker bracelets at the age of 23. In 2009 Phil finally made the final table of the World Series of Poker Main Event after trying each
year for the past decade. Although one of the shorter stacks he was many peoples favorite to take 1st place. However, in November when the 9 finalists
returned to Vegas Phil could only manage 7th place and a not “insignificant” prize of $1,404,014.
In February of 2006, Phil played heads-up with Andy Beal, a mathematician who has gained fame for his challenges of big-name poker players. By the
end of a three-day heads-up match, Phil Ivey had taken $16.6 Million from Beal.

Locul 2-Daniel Negreanu


Câştiguri acumulate de-a lungul vieţii: $12.502.375
Originar din Toronto, dar descendent al românilor, Daniel Negreanu şi-a dat seama devreme de
talentul pentru jocuri de noroc, în special pentru poker. Era atât de încrezător în el, încât la 21 de
ani a renunţat la colegiu - la doar un credit distanţă de absolvire - şi s-a mutat în Las Vegas pen-
tru a deveni jucător cu normă întreagă. Finala World Poker de la Foxwoods o termină pe locul al
2-lea, luând lumea pokerului prin suprindere şi neuitându-se înapoi. De atunci, şi-a mai adăugat la
palmares 3 brăţări WSOP, două titluri World Poker Tour şi peste 30 de victorii în turnee de pe tot
mapamondul.
Daniel a fost ca un tutore pentru jucătorii de poker în devenire, a scris sute de articole despre
acest sport şi chiar a contribuit la cartea lui Doyle Brunson “Super/System II”. Negreanu este în
prezent în Las Vegas şi continuă să fie un model de construcţie şi succes pentru noua generaţie.
Rank 2: Daniel Negreanu
Lifetime Winnings: $12,502,375
A native of Toronto, but descended from Romania, Daniel Negreanu recognized early on in his life he had a knack for gambling and, more speci-
fically, poker. So confident was he that at the age of 21 Daniel dropped out of college - just one credit shy of graduation - and moved to Las Ve-
gas to pursue poker full-time. With two first place finishes at the 1997 World Poker Finals at Foxwoods, Daniel took the world of tournament po-
ker by storm and never looked back. He has since added three World Series of Poker bracelets, two World Poker Tour titles, and more than thirty
victories in tournaments across the globe.
Daniel has acted as a tutor for up-and-coming players, writing more than a hundred articles on the sport, and even contributed to Doyle
Brunson’s ‚Super/System II.’ Negreanu currently resides in Las Vegas and continues to be the model of composure and success for the new ge-
neration of poker players.

Locul 3 - Jamie Gold


Câştiguri acumulate de-a lungul vieţii: $12.218.754
Jamie Gold este un jucător profesionist de poker ce vine din Malibu, California, fiind una
dintre cele mai mari staruri din lumea pokerului. Câştigurile sale la turneul WSOP - în care a
luat potul din turneul din 2006 - au avut un total de peste 12 milioane de dolari, aducându-i
titlul de cel mai mare câştigător din istoria pokerului. Este cunoscut pentru atitudinea sa dega-
jată atunci când pariază sume foarte mari de bani, stilul agresiv de joc contrabalansând cu în-
făţişarea lui calmă. Deşi majoritatea jucătorilor au o mimică împietrită pe parcursul jocului, Ja-
mie Gold este viu şi activ, calm şi echilibrat. A învăţat strategie prin lectura unui număr vast de
cărţi de poker, şi se pare că a ”prins virusul“ pokerului de la mama sa, care era o jucătoare în-
raită pe când Jamie era tânăr. Şi bunicul său juca, fiind un campion la gin rummy.
La primul său câştig mare, Gold şi-a încheiat contractul cu compania Bodog.com (care iniţial
l-a adus în topurile turneelor WSOP ) şi a devenit preşedintele companiei de entertainment
Buzznation.
Rank 3: Jamie Gold
Lifetime Winnings: $12,218,754
Jamie Gold, a professional poker player who hails from Malibu, California, is one of the biggest stars in the world of poker. His winnings after his
WSOP championship - in which he took the pot in the 2006 tournament - totaled over twelve million dollars, bringing him national acclaim as the
biggest winner in poker history. He is famous for his cool attitude toward betting loads of money, with this aggressive playing style being coun-
teracted by a calm countenance. While most players play the game with a constant face of steel, Jamie Gold is alive and active, calm and compo-
sed during the entirety of the game. He learned strategy by reading a myriad of poker books, and he apparently “caught the bug” for poker from
his mother, who was an avid player during Jamie’s youth. His grandfather was a gambler as well - an actual champion of gin rummy.
After his first big win, Gold ended his contract with the company Bodog.com (which originally brought him into the rankings for the World Series
tournament), and became the head of an entertainment company called Buzznation.

NR. 3 CASINO INSIDE 51


TOP 6
Locul 4 - Peter Eastgate
Câştiguri acumulate de-a lungul vieţii: $11.308.359
Peter Eastgate este un jucător profesionist de poker de 22 de ani, din Odense, Danemarca, şi
câştigătorul ediţiei 2008 WSOP Main Event. Rezultatele anterioare ale lui Eastgate includ o vic-
torie în bani la European Poker Tour 2008 din Copenhaga şi o masă finală la Irish Open 2007.
Prin victoria de la Main Event, a devenit cel mai tânăr jucător ce a câştigat o astfel de competiţie,
depăşindu-l pe Phil Hellmuth care avea 24 ani când câştigase. Premiul pe care Peter l-a încasat
a fost de $9.152.416, al 2-lea cel mai mare pot din istoria pokerului. Peter a schimbat istoria, de-
venind primul danez de la WSOP.
Rank 4: Peter Eastgate
Lifetime Winnings: $11,308,359
Peter Eastgate is a 22-year old professional poker player from Odense, Denmark, and a the
winner of the 2008 World Series of Poker Main Event. Eastgate’s prior results include a money
finish in the 2008 European Poker Tour event in Copenhagen and a final table finishes at the
2007 Irish Open. By winning the Main Event, he became the youngest ever WSOP Main Event
champion surpassing Phil Hellmuth who was 24 at the time of his victory. The prize that Peter
won of $9,152,416 is the second biggest poker payout in the history of poker. Peter also set
other history, by becoming the first Danish World Series Of Poker ever.

Locul 5 - Joe Hachem


Câştiguri acumulate de-a lungul vieţii: $10.670.474
Joseph Hachem a învins 5618 jucători, inclusiv pe cel
ce s-a plasat al doilea la WSOP 2005, Steve Dannenmann.
Victoria sa i-a adus un câştig în valoare de 7.5 milioane
dolari.
Joe Hachem locuieşte în prezent cu familia sa, în Melbo-
urne, Australia, fiind originar din Liban. În general el a jucat
poker online şi a mai mers ocazional la cazinoul The Crown
din Melbourne, dar dacă a fost declarat oficial jucător profe-
sionist de poker şi impozitat pe măsură, rămâne totuşi un
mister. Hachem a spus că el crede că ceea ce îl face să ia
deciziile corecte la momentul potrivit sunt disciplina şi con-
trolul său. În timpul mâinilor foarte importante, încearcă să
îşi controleze respiraţia pentru a nu dezvălui nicio informaţie.
Rank 5: Joe Hachem
Lifetime Winnings: $10.670.474
Joseph Hachem defeated 5618 players, including the
second place finisher Steve Dannenmann, to win the main
event at the 2005 World Series of Poker. His victory ear-
ned him a record breaking $7.5 million dollars.
Joe Hachem who now lives with his family in Melbourne,
Australia originated from The Lebanon. He mainly played
online poker and did occasionally go to The Crown Casino
in Melbourne, but whether it was decided he was officially
a professional poker player and taxed accordingly remains
unknown. Hachem said he believes his discipline and con-
trol helps him make good decisions at the right time. Du-
ring intense hands, he focuses on a point on the table, ke-
eps his breathing under control and tries not to give away
any information.

Locul 6 - Scotty Nguyen


Câştiguri acumulate de-a lungul vieţii: $10.592.845
Scotty Nguyen a venit în State din Vietnamul de Sud în 1974, la vârsta de 14 ani, curând după
sosire începând să joace cărţi în săli particulare de poker din Orange County. Într-un final, Scotty
a fost exmatriculat pentru că petrecea mai mult timp la aceste mese decât în clasă.
California de Sud a fost cea care l-a introdus pe Scotty pokerului de cazino, unde şi-a luat o
slujbă ca dealer pentru a-şi întâlni destinul. A câştigat de 5 ori brăţara WSOP, cele mai notabile
victorii fiind cea din 1998 de la Main Event şi cea din 2008 de $50.000 H.O.R.S.E. de la campio-
natul mondial. Această victorie l-a transformat atât în primul, cât şi în singurul jucător, până în pre-
zent, care a câştigat atât WSOP Main Event cât şi $50.000 H.O.R.S.E.
Rank 6: Scotty Nguyen
Lifetime Winnings: $10,592,845
Scotty Nguyen came to the U.S. from South Vietnam in 1974 at the age of 14, shortly
thereafter getting his start on the card table in back-room poker games in his new home of
Orange County. Eventually Scotty was expelled from his school because he spent more time on
the tables than he did in class.
Southern California was Scotty’s introduction to casino poker, where he took a job as a poker
dealer to make ends meet. He is a five time World Series of Poker (WSOP) bracelet winner,
most notably as the winner of the 1998 World Series of Poker Main Event and the 2008 WSOP
$50,000 H.O.R.S.E. World Championship. This win also made him the first and currently only pla-
yer to win both the WSOP Main Event and $50,000 H.O.R.S.E. events.

52 CASINO INSIDE NR. 3


ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR DE PARIURI DIN ROMÂNIA
Înfiinţatã În 2004, Asociaţia a devenit În scurt timp porta-vocea firmelor de pariuri din România
punându-şi amprenta pe toate actele normative referitoare la domeniul pariurilor emise pânã acum.
Asociaţia Înglobeazã locomotivele pieţei româneşti a pariurilor: Stanleybet, Publicbet şi Mozzart.
Romanian Bookmakers a Început de curând un proces de modernizare a cadrului procedural propriu
care-i va permite o funcţionare mai eficientã şi o extindere prin atragerea de noi membri.

Stanleybet amenajate modern, în dezvoltarea și îmbunătăţirea activităţilor sunt surse im-


Stanleybet SRL, filiala din România a grupului britanic Stanleybet Internaţi- portante de motivare pentru ca angajaţii noștri să-și demonstreze cât mai bine
onal, este liderul pieţei de pariuri din România și oferă clienţilor cea mai varia- competenţele, pentru a se perfecţiona și a evolua profesional. Crearea noilor
tă gamă de produse: pariuri sportive, nonsportive precum și pariuri virtuale. locuri de muncă reprezintă pentru cadrele tinere și instruite o oportunitate de
Înfiinţată în 1997, firma britanică Stanleybet Internaţional, cu sediul la Liver- a-și găsi locul într-o companie ce ocupă una dintre poziţiile fruntașe în dome-
pool, a devenit una dintre cele mai importante companii multinaţionale de pari- niul pariurilor sportive.
uri sportive din Europa. Iniţial, afacerea s-a dezvoltat în Italia, având la bază un Compania Mozzart ocupă fără dubii poziţia de lider în ce privește valoarea
model inovator, compatibil cu legislaţia UE, întemeiat pe oferirea de servicii de cotelor pe pieţele în care este prezentă. Acest succes a fost obţinut mulţumită
pariere în baza licenţei obţinute în Marea Britanie. Stanleybet activează în mai ales echipei de statisticieni, informaticieni, matematicieni și cunoscători
acest sistem în Cipru, Germania, Italia, dar în același timp operează agenţii de sport de o calitate deosebit de înaltă și ani de experienţă și perfecţionare
licenţiate pe plan naţional în România, Belgia, Polonia și Croaţia. Cu sediul la în determinarea cotelor. Pe lângă aceasta, pentru această poziţie de invidiat
Liverpool, Stanleybet Internaţional este condusă de echipa executivă care a meritorie este și politica fair play și corectă către jucători, iar cei din urmă știu
dezvoltat operaţiunile de pariuri sportive ale grupului Stanley Leisure cu o isto- să recunoască și să preţuiască acest lucru.
rie de peste 50 ani în domeniu. În oferta zilnică avem în jur de 10.000 de cote excelente pentru peste 500
Începând cu 7 ianuarie 2004, când s-a dat startul câștigurilor în prima de evenimente și în fiecare moment mai mult de 250 de jocuri pe meciurile
agenţie Stanleybet din România, ne-am extins la nivel naţional, deţinând în din fotbal și mai mult de 400 de jocuri pe alte sporturi.
prezent peste 260 de agenţii în care ne dovedim zilnic seriozitatea și profesio- În prezent, Mozzart este sinonim pentru bună distracţie, sport, cunoștinţe
nalismul în domeniul pariurilor, inovând totodată piaţa pariurilor din România bune din sport, atmosferă incitantă, adrenalină, evenimente sportive și bineîn-
atât prin diversificarea ofertei de pariere cât și prin introducerea mai multor ţeles, cele mai bune cote!
produse parioristice unice în România. Paleta serviciilor parioristice oferite de
către Stanleybet cuprinde pariuri sportive, de la fotbal la snooker, de la base- Public Bet
bal la F1, pariuri pe numerele extrase la 52 de loterii internaţionale, pariuri LI- Cu o vechime de peste trei ani pe piaţa pariurilor sportive, Public Bet este
VE cât și, unic în România, pariuri pe meciuri și curse virtuale, V-sports. una dintre cele mai apreciate case de profil din România.
Stanleybet este membru fondator al Romanian Bookmakers precum și Iniţiativa de a activa pe piaţa românească a venit în urma unui studiu amă-
membru al camerelor de comerţ Româno-Britanică, Româno-Americană și, nu nunţit al întregului potenţial de afaceri pe care îl oferă acest domeniu, după
în ultimul rând, al Uniunii Generale a Industriașilor din România. Prin aceste numai trei ani de activitate compania aflându-se într-un exclusivist top 3 la
organisme Stanleybet s-a implicat în mod activ și continuu în reglementarea nivel naţional. Pentru a-și adjudeca o astfel de cotă de piaţă, Public Bet a avut
activităţii de pariuri și alinierea cadrului legislativ aferent la normele și principii- ca instrumente atât segmentul de investiţii, cât și cel al unui management cali-
le europene ficat, fiind printre puţinele case de pariuri care-și asigură la nivel local mana-
Stanleybet, pariază englezește! gementul de risc, adică propriul departament de bookmakeri (sector ce repre-
zintă motorul unei case de pariuri).
Mozzart Succesul și l-a asigurat printr-o ofertă de pariuri competitivă și variată. O
Compania Mozzart a fost înfiinţată în luna august a anului 2000. De atunci combinaţie perfectă între cele mai multe tipuri de pariuri, cele mai variate mo-
au fost deschise peste 340 de agenţii pe teritoriul Serbiei. Spre sfârșitul anu- duri de a miza și cel mai complet sistem de bonusuri pentru biletele câștigă-
lui 2006 ne-am extins activitatea și pe pieţele din România, toare. Selecţiile pentru fotbal ocupă cea mai mare pondere în ofertă, dar nu
Bosnia&Herţegovina și Macedonia, cu un total de peste 450 de puncte de sunt neglijate nici pariurile pentru alte sporturi, de echipă sau individuale.
lucru în cele patru ţări. Deși în prezent nu oferă oportunităţi de afaceri, piaţa pariurilor sportive din
Activitatea principală a companiei Mozzart o constituie organizarea pariuri- România are în schimb un potenţial mare de dezvoltare, iar Public Bet a ex-
lor sportive, prelucrarea cotelor și producţia software-ului de suport aferent. ploatat acest aspect, punctând la capitolul locaţii cu peste 240 operaţionale,
Scopul primar al politicii de afaceri a companiei îl reprezintă stabilirea și îm- targetul fiind de încă 100 noi agenţii până la sfârșitul anului. Personalul com-
bunătăţirea standardelor în domeniul pariurilor sportive în Serbia și în regiunea paniei numără aproximativ 600 de angajaţi, iar odată cu dezvoltarea planifica-
Europei de Sud-Est. tă cifra se va mări substanţial.
Calitatea deosebită în toate domeniile de activitate este caracteristica de Dacă vreţi să vă testaţi cunoștinţele sportive și să vă bucuraţi de diversele
bază a companiei noastre. Îmbunătăţirea continuă și investiţiile semnificative evenimente sportive, veniţi la Public Bet, unde veţi întâlni cea mai corectă
în extinderea și întărirea reţelei de puncte de lucru, în spaţii comerciale noi ofertă, personal amabil și bine pregătit, dar și câștiguri garantate!
NewpeeNtry
piaţa româNească
de gambliNg
New eNtry oN the romaNiaN gambliNg market
54 CASINO INSIDE NR. 3
casiNo spiral

Data de 1 aprilie nu a venit cu o păcăleală pe piaţa ro-


mânească de gambling, ci cu deschiderea unui nou cazi-
nou. Cazinoul SPIRAL s-a deschis în Pitești în incinta hote-
lului Muntenia și este cel mai scump din acest oraș.
În ambianţa confortabilă a Cazinoului Spiral, jucătorii se
pot bucura de cele mai populare jocuri live: Blackjack,
American Roulette, Texas Holdem, Caribbean Stud Poker,
Spiral Texas Holdem. Desigur, în partea de slot a cazinoului
se găsesc cele mai noi Video Games și Touch Bet Rou-
lette.
Pe lângă VIP room-ul cazinoului, jucătorii vor avea la dis-
poziţie open bar și open buffet.
„Am venit la Pitești pentru că s-a simţit nevoia ca în
acest oraș să existe un cazino de lux. Nu ne speriem de
criză, chiar dacă se simte serios, dar avem răbdare. (...) Pot
spune că aduc Las Vegas-ul la Pitești”, a declarat cu ocazia
lansării, Bahadir Erzaim, managerul cazinoului, care a preci-
zat, totodată, că investiţia se ridică la trei milioane de euro.

The 1st of April didn’t bring a joke, but the


opening of a new casino. SPIRAL Casino ope-
ned in Pitești, within the Muntenia Hotel and it is
the most expensive hotel in this town.
The players can enjoy the most popular ga-
mes in the comfortable environment of the Spi-
ral Casino: Blackjack, American Roulette, Texas
Hold’em, Caribbean Stud Poker, and Spiral Te-
xas Hold’em. The slots have of course the latest
Video Games and Touch Bet Roulette.
Aside de VIP room of the casino, the players
have at their disposal an open bar and buffet.
”We came to Pitești because there was a de-
mand for a luxury casino. We are not afraid of
the crisis, even if we feel it for real, but we are
patient.(...) I can state that I bring Las Vegas to
Pitești”, declared Bahadir Erzaim, the manager
of the casino, at the grand opening. He also sta-
ted that the investment amounted 3 million Eu-
ros.

NR. 3 CASINO INSIDE 55


56 CASINO INSIDE NR. 3
BLING BET

Petrecere în stil Bling Bet


cu accesorii a la Fashion TV
A Bling Bet party
accessorized as for Fashion TV
Bling Bet nu se dezminte și continuă să-și
surprindă clienţii cu evenimente speciale. Ast-
fel, pe 20 si 27 martie a.c. Bling Bet a venit cu
o super petrecere cu premii non stop,
iar partenerul lor în acest demers, Fashion
TV, a venit cu prezentarea a două colecţii ma-
gice, semnate de doi dintre cei mai apreciaţi
designeri români. Una a aparţinut lui Cătălin
Botezatu și o alta Clarei Rotescu. Miss Româ-
nia 2009 a avut cea mai așteptată misiune a
serii și anume aceea de a înmâna marele pre-
miu de 10.000 RON jucătorului care a știut să
mizeze pe noroc. Bufetul și cocktailurile nu au
lipsit, îmbinându-se perfect cu atmosfera crea-
tă special pentru invitaţi.
Surprizele și premiile reprezintă laitmotivul
fiecarei zile petrecute în familia Bling Bet!

Bling Bet does what it does best and ke-


eps on surprising its clients with special
events. For this, on 20 and 27 of March, Bling
Bet organized a party with ongoing prizes, to-
gether with Fashion TV, which had its contri-
bution in the presentation of the magical col-
lections, signed by two of the most
appreciated Romanian designers: Catalin Bo-
tezatu and Clara Rotescu. Miss Romania
2009 had the most important and expected
mission of the night, that of handing in the big
prize of 10.000 RON to a player who knew
how to bet his luck. The buffet and cocktails
were a must of the night, blending with the
specially designed atmosphere for the guests.
The surprises and the prizes are the leitmo-
tif of every day within the Bling Bet family.

NR. 3 CASINO INSIDE 57


O seară învăluită de ritmuri
Orientale la Game World
A night wrapped in oriental
rhythms at Game World
Așa cum a obișnuit încă de la începutul anului, Game World ‘cedează’ Game World leaves the last Saturday of each month for fun and
ultima sâmbătă a fiecărei luni distracţiei și premiilor speciale în cea mai special prizes, as it already accustomed us with their latest campaign.
nouă campanie. După Gangstar Party și Oscar Awards Night, era timpul After Gangstar Party and Oscar Awards Night, it was time for some
pentru niște ritmuri orientale. Pentru asta Game World a adus câteva oriental rhythms. For this purpose, Game World invited some appeti-
‘cadâne’ fierbinţi - Flamingo Girls, pe carismaticul Jamal împreună cu zing „belly dancers” - Flamingo Girls, the charismatic Jamal together
colegul de scenă, Mike, și câteva domnișoare apetisante. Pentru a face with his stage partner and some „delicious” ladies. In order to trans-
seara și mai savuroasă, Fashion Langerie Show a condimentat atmo- form the night into a juicier one, Fashion Lingerie Show spiced up
sfera, o prezentare în urma căreia s-au oferit și unele premii consisten- the atmosphere with a show that preceded some substantial prizes.
te. Therefore the objective was reached-a night full of oriental rhyth-
Așadar, obiectivul a fost atins - o seară plină de ritmuri orientale, fete ms, beautiful girls, delicious snacks and a looooooooooooot of good
frumoase, gustări delicioase și foooooarte multă bună dispozitie!!! mood!!!

58 CASINO INSIDE NR. 3


Game World
the Formula oF poWer = maxbet + bmW x1
Formula puterii = maxbet + bmW x1
Sâmbătă, 27 martie, a luat sfârşit campania “Formula
puterii = Maxbet + BMW X1”, începută pe 8 ianuarie, şi
care a antrenat ambiţia de a câştiga a peste 1800 de parti-
cipanţi.
În acest sens, au avut loc trei mari extrageri, desfăşurate
în zilele de 13, 20 şi 27 martie în sălile gazdă ale eveni-
mentului (Iuliu Maniu - Lujerului şi AFI Palace Cotroceni),
extrageri care au făcut fericiţi nouă dintre cei mai norocoşi
clienţi Maxbet. Aceştia au câştigat trei premii în valoare de
4000 lei, încă trei în valoare de 6000 lei şi premiile vedetă,
câte un autoturism BMW X1 pentru alti trei participanţi.
Pe lângă acordarea de premii, clienţii fideli Maxbet au
avut parte de momente speciale pe ritmurile cântate de
Elena Gheorghe, Anda Adam şi trupa Bordo, împreună cu
un catering şi un free bar de nota zece
Trei seri de neuitat cu super câştiguri, muzică de calitate,
fete frumoase, toate spre încântarea clienţilor participanţi
la eveniment.

60 CASINO INSIDE NR. 3


maxbet

Saturday, 27th of March, the campaign “The


formula of power=Maxbet +BMW X1” came
to an end. It started on 8th of January and brou-
ght together over 1800 ambitious contestants.
Three big lotteries were organized for this
purpose, on 13, 20 and 27 of March in the ga-
ming rooms that hosted the event (Iuliu Maniu
- Lujerului and AFI Palace Cotroceni). The lot-
teries had 9 happy winners out of the luckiest
clients of Maxbet. They won three awards
amounting 4000 lei, three of 6000 lei and VIP
awards, consisting in a BMW X1 for other
three participants.
Besides the prizes, the loyal customers of
Maxbet enjoyed some special moments on the
rythms of Elena Gheorghe, Anda Adam and
Bordo, combined with an extraordinary catering
and free bar.
Three unforgettable evenings with huge win-
nings, quality music, beautiful girls, all in honor
of the clients present at the event.

NR. 3 CASINO INSIDE 61


Turismul local
de gambling,
un generaTor
de Amalia Bãlãbãneanu

de veniTuri neexploaTaT

Atragerea turiştilor în cazinouri şi mare generator de profit, la noi nu există


hoteluri. Prin această metodă a fost niciun plan în acest sens. “În acest
salvată în urmă cu 60 de ani Riviera moment nu avem o strategie de
franceză, distrusă de criza economică. dezvoltare a acestui produs. Este
“The Boss”, cum era supranumit prinţul binecunoscut modelul altor destinaţii
Rainier al III-lea de Monaco, a mizat pe turistice care au mizat pe această latură a
strălucirea locaţiei pentru a atrage astfel turismului de incoming. Cunosc bine
turiştii. În ciuda potenţialului de care beneficiile pe care turismul de gambling
dispune, România nu se poate mândri, le aduce în Vegas, şi care a dezvoltat o
însă, cu asemenea măsuri de ieşire din industrie uriaşă axată pe jocuri de noroc.
criză. Pe o scară de la 0 la 10 cred că turismul de
Dezvoltarea turismului local de gambling gambling din România se situează între 0
este probabil o himeră pentru mulţi şi 1”, a declarat pentru “Casino Inside”
dintre politicieni. Dacă pentru unele Corina Martin, preşedintele Asociaţiei
state această latură a turismului este un Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).

62 CASINO INSIDE NR. 3


Turism

National gambling tourism,


an unexploited income generator
Attracting the tourists in hotels and doesn’t have any plan in this direction.
casinos- this is the method which saved „We don’t have any development plan for
the French Riviera 60 years ago, after this product. The model of other touristic
the destruction done by the economic destinations that put their money in this
crisis. Prince Rainier of Monaco the third, type of tourism is very well known. I am
who was also called „The Boss”, put his deeply aware of the advantages of the
hope in the glamour of the venue in order gambling tourism in Vegas, which
to attract tourists. Despite its potential, enhanced a large industry based on
Romania cannot take pride in such saving gambling. On a scale from 1 to 10, I
solutions. believe that gambling tourism in
The development of the local gambling Romania is somewhere between 0 and
tourism is probably a mirage for many of 1”- this is what Corina Martin, the
the politicians. Even if for some of the president of the National Association of
world states, this side of tourism is a Tourism Agencies (ANAT) declared for
huge income generator, our country „Casino Inside”.

NR. 3 CASINO INSIDE 63


Turism
Vecinii noştri de la sud de Dunăre sunt din
nou cu un pas înaintea noastră. După legaliza-
rea cazinourilor online din 2008, guvernul bul-
gar vrea să profite de site-urile de jocuri de no-
roc pentru crearea unei campanii de turism
virtuale. Astfel, spun ei, internauţii de alte naţio-
nalităţi, jucători în cazinourile bulgăreşti online,
vor fi atraşi să viziteze Bulgaria. Dacă ei au gă-
sit o altă nişă pe care să o exploateze pentru
dezvoltarea turismului, potrivit Corinei Martin,
noi nu facem cunoscut acest produs. „Foarte
puţini turişti aleg România pentru turism de
gambling şi asta pentru că nu ne-am definit ca-
nale de promovare şi de publicitate pe acest
segment. Nici nu am văzut broşuri, cataloage
sau oferte în acest sens”, a explicat Martin.
Preşedintele ANAT susţine că unii tour-ope-
ratori israelieni au optat pentru deplasarea
charterelor lor de vară de pe Bulgaria către lito-
ralul românesc, iar o condiţie a negocierii a fost
existenţa unor cazinouri moderne în zonă.
Acum însă, la Constanţa a mai rămas deschisă
doar o unitate. Martin spune că legislaţia, deloc
favorabilă dezvoltării de cazinouri, corelată cu
atragerea de turişti pentru jocuri de noroc, con-
stituie unul dintre principalele impedimente
pentru dezvoltarea turismului local de gambling. Our country neighbors in the south are again one step ahead of us.
În timpul verii afacerile cazinourilor din Bucureşti scad cu peste 50%. After the legalization of online gambling in 2008, the Bulgarian gover-
Însă, cu cât urcă mai mult mercurul în termometre, cu atât se înmulţesc nment wants to take advantage of the gaming websites, to create a
clienţii în cazinourile de pe litoral sau de la munte. Astfel, reprezentanţii virtual touristic campaign. In this way, the foreign internauts who play
industriei jocurilor de noroc din România susţin că aplicarea taxelor în in the online Bulgarian casinos are to be attracted and come visit Bul-
funcţie de sezon şi de activitatea cazinourilor ar fi mult mai indicată. garia. Even if the Bulgarians found another niche to exploit tourism,
ANAT şi Asociaţiile de promovare şi dezvoltare a turismului regional according to Cornelia Martin, we don’t even advertise this product.
susţin că vor face lobby pentru schimbarea legislaţiei şi pentru înţelege- „Very few tourists choose Romania for gambling tourism and this is
rea avantajelor pe care cazinourile le-ar putea aduce turismului româ- because we don’t have proper promotion and advertising channels for
nesc. În ciuda acestor măsuri, şi ţara noastră întâmpină, ca şi Rusia, this segment. I haven’t seen any brochures, catalogues or offer for the
aceleaşi obstacole majore în dezvoltarea acestei laturi încă neexploata- area”, explained Martin.
te a turismului. Lipsa unei infrastructuri adecvate şi a unei tradiţii de tu- The president of ANAT claims that some Israeli tour-operators cho-
rism de gambling vor ţine turiştii departe de România pentru multă vre- se to change their destination from Bulgaria for the Romanian seaside,
me. “Sunt convinsă că actuala conducere a Ministerului de resort due to some modern casinos. However, there is only one unit currently
înţelege aceste beneficii, rămâne să efectuăm lobby împreună pe lângă left open in Constanta. Martin says that the legislation is unfavorable
Ministerul de Finanţe”, a completat Martin. for the development of the casinos. This together with the poor attrac-
Dezvoltarea turismului de gambling s-a dovedit a fi un pariu câştigă- tion of tourism is one of the major faults of the lack of local gambling
tor pentru toate statele care au mizat pe acest segment. Veniturile, lo- tourism growth.
curile de muncă şi numărul vizitatorilor au înregistrat creşteri constante During summer time, casino business decrease by 50%. However,
datorită turismului de gambling. Timpul va demonstra dacă şi România the higher the temperature rises, the more clients go to the seaside or
se poate lăuda cu un şef care să conştientizeze importanţa celor 15 ca- mountain located casinos. Therefore, the representatives of the
zinouri existente şi să o salveze din criză. gambling industry in Romania claim that the implementation of taxes
taking into account the season and the activity of
the casinos is much more appropriate.
ANAT and the Associations for promotion and
development of the regional tourism say that they
intend to lobby in favor of a change in legislation, in
order to make public the advantages that casinos
could bring to Romanian tourism. Despite all these
measures, our country faces the same obstacles as
Russia, during the expansion of this unexploited
side of tourism. The lack of a proper infrastructure
and of a gambling tourism tradition will keep the
tourists away from Romania for a long time. „I am
convinced that the present administration of the
resort Ministry understands the benefits; the last
thing to do is to lobby in order to make the Ministry
of Finances aware”, declared Martin.
The expansion of the gambling tourism came to
be a winning bet for all the states that put their mo-
ney on this segment. The incomes, workplaces and
FOTO Zlatko krastev

the number of visitors recorded constant growth


due to the gambling tourism. Only time will show if
Romania can also take pride in person who can re-
alize the importance of the 15 casinos and rescue
it from this crisis.

64 CASINO INSIDE NR. 3


66 CASINO INSIDE NR. 3
CASINO INSIDE MODEL

Theo, inspira¥ia
pentru un joc… În doi
În ambianţa cazinoului Princess Havana, frumoasa Theo te îmbie la joc. Fie că eşti jucător de
ruletă, de blackjack sau videogames, cu siguranţă vei fi mai inspirat având alături pe cineva ca
ea. Lumea gamblingului e incitantă, dar, parcă, privirea lui Theo şi trupul ei dezmierdător sunt
imagini şi mai copleşitoare. Concentrează-te şi nu pierde din vedere detaliile jocului… în doi.

Theo, the inspiration for a game… in two


The beautiful Theo seduces you to play, in the atmosphere of Princess Havana casino.
Whether you are a roulette player, a blackjack or videogames one, you will be for sure
inspired having her next to your shoulder. The gambling world is exciting,
but her look and her delightful body seem to be more overwhelming.
Focus and don’t lose sight of the details of the game... in two!

FOTO ADRIAN STOICOVICIU


MULŢUMIRI GREEN MODEL!

NR. 3 CASINO INSIDE 67


68 CASINO INSIDE NR. 3
CASINO INSIDE MODEL

NR. 3 CASINO INSIDE 69


70 CASINO INSIDE NR. 3
CASINO INSIDE MODEL

NR. 3 CASINO INSIDE 71


Îţi plac jackpoturile
progresive? Atunci,
vei adora Caribbean Poker

Like progressive
Jackpots? You will love
Caribbean Poker
72 CASINO INSIDE NR. 3
CARIBBEAN STUD POKER
Caribbean Stud Poker este o variantă
populară a jocului de poker, ce are reguli
similare cu Five Card Stud Poker. Principa-
la diferenţă între Caribbean Stud Poker și
alte versiuni este că, în loc să joci împotri-
va altor jucători, joci împotriva casei. Din
moment ce se joacă cu dealerul, nu se blu-
fează și se lasă mai mult loc norocului de-
cât talentului.
Caribbean poker este un joc de poker cu
jackpoturi progresive. Scopul jocului este să ai
cea mai mare mână. Caribbean Poker se joacă
cu 3 până la 5 jucători la masă şi un singur pa-
chet de cărţi. Fiecare jucător primeşte o mână
de 5 cărţi, având două ocazii de a paria. Desig-
nul jocului este similar cu cel de poker standard
cu 5 cărţi. Adoptarea jackpoturilor progresive
face ca acest joc să fie atât de popular în cazi-
nouri. Într-un jackpot progresiv, suma va conti-
nua să crească la fiecare mână.
Pentru a porni jocul de Caribbean poker, fie-
care jucător trebuie să parieze o sumă numită
Ante. Valoarea minimă a Ante-ului este deter-
minată de fiecare cazino în parte. Jucătorii tre-
buie să parieze şi o sumă pentru jackpotul pro-
gresiv, dacă vor să aibă o şansă de a câştiga potul, înainte de a se Caribbean Stud Poker is a popular poker variant with rules
împărţi cărţile. Asta se face înainte de fiecare mână jucată, pentru a se that are similar to those of Five Card Stud Poker. The main di-
asigura creşterea continuă a jackpotului. Dealerul va împărţi apoi 5 cărţi fference between Caribbean Stud Poker and other poker ga-
fiecărui jucător, toate cu faţa în jos. Dealerul îşi serveşte şi lui 5 cărţi, mes is that instead of playing against other players, you are
dintre care una este cu faţa în sus, pentru ca ceilalţi jucători să o vadă. playing against the house. Since Caribbean Stud Poker is a
Jucătorii primesc un singur set de cărţi. După ce acestea le-au fost ser- game where you play against the house, there is no bluffing
vite, ei pot alege sa nu mai continue (opţiunea Fold) sau să rămână în involved, and it is more a game of chance than of skill.
joc. Dacă rămâne, jucătorul trebuie să dubleze suma Ante-lui. Carib- Caribbean poker is a poker game with progressive jackpots. The
bean poker continuă condiţionat de mâna dealerului. Dacă dealerul are goal of the game is to have the highest hand. Caribbean poker is pla-
în mână As, Popă sau o carte mai mare (ca la jocul standard de poker), yed with three to five players at a table and one deck of cards. Each
tura va continua. Dacă mâna dealerului nu îndeplineşte aceste condiţii, player is dealt a five card hand, with two chances to bet. The layout
fiecare jucător primeşte de două ori suma pariului Ante, iar jackpotul of the game is very similar to standard five card poker. The inclusion
progresiv se împarte în mod egal. of a progressive jackpot makes Caribbean poker a popular game at
Cum funcţionează pariurile? the casino. In a progressive jackpot the amount for the table will con-
Jucătorii au la dispozţie două opţiuni în Caribbean poker; să parieze tinue to rise as each hand is dealt.
pe mâna jucată sau pe jackpotul progresiv. Pentru a se considera că un To start a hand of Caribbean poker each player must place an An-
jucător este în joc, el trebuie să plaseze un pariu de început numit Ante. te bet. The minimum amount of the Ante bet is determined by the ca-
Acesta are o sumă minimă impusă şi se face înainte de împărţirea cărţi- sino. Each player must also place a bet towards the progressive jack-
lor. După ce cărţile sunt servite, jucătorii au posibilitatea de a-şi dubla pot if they want a chance to win the pot before the cards are dealt.
suma anterior pariată - Ante. Ei au de asemenea posibilitatea de a paria This happens before every hand and ensures the jackpot will conti-
pe jackpotul progresiv, însă acest pariu este complet opţional şi nu des- nue to rise. The dealer will then deal five cards to each player. Each
califică un jucător din tura respectivă. Totuşi, pentru a-l putea câştiga, card is dealt face down. The dealer also deals five cards to himself,
un jucător trebuie să parieze pe acest jackpot. with one card being face up for the table to see. Players are only
dealt one set of cards. After their cards are dealt
they can choose to fold or remain in the game. If
they remain in the game, a player must double their
Ante bet. The advancement of Caribbean poker is
determined by the dealer’s hand. If the dealer has a
hand that is Ace King or higher (based on standard
poker hands) the round will continue. The player’s
hand must beat the dealer’s hand to win the round.
If the dealer’s hand does not qualify, all players re-
ceive two times their Ante bet, and have their pro-
gressive bet returned on an even-scale.
How does betting work?
Players have two betting options in Caribbean
poker; betting on the single hand and betting on the
progressive jackpot. In order to be considered in on
a hand, the player must place an Ante bet. This bet
has a minimum and is placed before any cards are
dealt. After the cards are dealt the player has one
chance to raise their Ante bet during the round. Pla-
yers also have the option of betting on the progres-
sive jackpot. This bet is completely optional and do-
es not disqualify a player from the round. However,
a player must bet on the progressive jackpot for the
chance to win it.

NR. 3 CASINO INSIDE 73


WPT TournamenTs
WPT Grand Prix
de Paris
May 8th to 13th, 2010
Aviation Club de France
Paris, France
Buy-in : € 10,000 No Limit
Hold’Em

WPT Spanish Championship


May 19 - 23, 2010
Casino Barcelona
Barcelona, Spain
Buy-in : 3,200€ + 300€ No Limit Hold’Em

WPT Amneville
Oct 30th to Nov 1st, 2010
Casino Municipal D Amneville
Amneville, France
Buy-In : 3200€ + 300€

74 CASINO INSIDE NR. 3


Turnee de Poker

aPPT TournamenTs
APPT Macau
Casino Grand Lisboa, Macau
May 18-23,2010
Buy-in: 5160 $

APPT Auckland
SKYCITY Casino, Auckland, New Zealand
September 15-19, 2010
Buy-in: 2275 $

APPT Sydney
Star City Casino, Sydney,
Australia.
December 7-12,2010
Buy-in: 5636 $

NR. 3 CASINO INSIDE 75


Turnee de Poker

ePT TournamenTs
EPT Grand Finale-
Monte Carlo
April 25 - 30, 2010
Monte Carlo Bay Hotel & Resort
Sporting Club, Monte Carlo,
Monaco
Buy-in : €10,000 +€600

unIBeT oPen
Unibet Open-Golden Sands
Grand Hotel and Casino International, Golden
Sands, Bulgaria
3-6 of June 2010
Buy-in: 1500 euro + 150 euro

Unibet
Open-Prague
Casino Atrium at the Hilton Hotel,
Prague,
5th -8th of August 2010
Buy-in: 1500 + 150 euro

76 CASINO INSIDE NR. 3


Câştigătorii WPt BuCureşti
Prima ediţie a acestui important turneu a dat şansa unora să se afirme, iar altora,
să-şi repoziţioneze statutul.

WPT
Bucharest
winners
The first edition of this
important tournament
gives the chance for
some players to assert
themselves, and for
others, to reposition
their status.

78 CASINO INSIDE NR. 3


WPt WiNNerS
LOCUL 1 - GUILLAUME DARCOURT RANK 1 - GUILLAUME DARCOURT
Spune-ne câteva cuvinte despre începuturile tale în poker... Please tell us a few things about you, about your backgro-
Am început să mă antrenez acum 6 ani, iar la numai un an de când und...
am început, am fost admis în echipa 770 de profesionişti. De 1 an şi I started to prepare 6 years ago and 1 year after, I was accepted in
jumătate sunt liderul echipei, ce are 7 membri. Am avut câteva perfor- the 770 team of Professionals. I’ve been the captain of this team for 1
manţe în pokerul online şi câteva în cel live, precum în turneul Parto- year and a half, a team which has 7 players. I’ve also had some perfor-
uche Poker Tour din Franţa, în EPT Dublin sau EPT Deauville, dar asta mances online and few in live, like in the Partouche Poker Tour in
este cu siguranţă cea mai bună perfomanţă a mea. France, in EPT Dublin or EPT Deauville, but this is for sure my best ex-
perience yet.
Ce ne poţi spune despre această experienţă de la WPT
București? What can you tell us about this experience with WPT in Bu-
Excluzând faptul că am câştigat turneul şi că va rămâne cu sigurna- charest?
ţă una dintre cele mai frumoase amintiri din viaţa mea, nu am decât Except for the fact that I am the winner and it will be for sure one of
cuvinte de laudă. Dacă e sa vă fac o scurtă istorie a acestui turneu, the best memories in my life, I can say only nice things. I can tell you a
am fost foarte aprope să ies la tura a doua, când am rămas cu doar short story about this tournament, where I fell very short in the second
3.000 de jetoane. Am reuşit cumva să transform aceste jetoane în level, as I had some terrible hands and I was left with 3.000 chips. I so-
7.000, câştigând mâna cu nouari şi aşi. Am fost al 8-lea jucător clasat mehow managed to bring these 3.000 chips to 7.000 and won that
în prima zi, însă începând cu a hand with nine and aces. I was
doua, m-am clasat tot timpul the eighth player in the first
pe primul loc. day, and starting from the se-
cond, I was always the first.
Păreai a avea foarte multă
încredere în forţele proprii You seem to have a lot of
și ai fost tot timpul cel care confidence in yourself and
conducea jocul la masă... you were always the leader
Da, ştiu că am un stil agre- of your table...
siv, toţi cei care m-au văzut ju- Yes, I know that I have a ra-
când au spus asta. Joc multe ther aggressive style, everyone
mâini şi de obicei nu îmi este that saw me playing said that. I
frică să mă vadă ceilalţi blu- play a lot of hands and I am
fând, chiar şi la blufurile mai usually not afraid that people
rele. Fac asta pentru că mă are going to see my bluffs,
ajută mai încolo în joc, pentru even those which are bad. I do
că oamenii nu îşi pot da seama this because it helps, people
dacă mâinile jucate sunt bune can never know which hands
sau nu. Poate că unii îl privesc are played for real and which
ca pe un stil nebunesc, însă are not. Some might call it a
este stilul meu. crazy style, but it is my style.

Câţi bani ai câștigat până How much money you ha-


acum din poker? ve won from live tourna-
Cred că am câştigat undeva ments?
în jurul sumei de 190.000 do- I think I have won somewhe-
lari. Dar cu victoria asta, o să re around 190.000 Dollars. But
am o cifră mai mare, cu sigu- with this winning, I’m going to
ranţă. have a better performance.

Care este jucătorul prefe- Who is the poker player


rat de poker? that you like the most?
Am rămas foarte impresio- I was really impressed by
nat de Gus Hansen, alături de Gus Hansen with whom I have
care am jucat în Partouche Po- played in Partouche Poker To-
ker Tour. Mi-a plăcut stilul lui. ur. I liked his style. I am not that
Nu sunt chiar atât de nebun ca crazy, but I am closer to his sty-
el, însă cred că mă apropii cel le than any other; what impre-
mai mult. Ce m-a impresionat ssed me the most was the to-
cel mai mult a fost că turneul a urnament lasted for 4 days,
durat 4 zile, iar în ultima zi se juca masa finală. Am început în jurul orei and in the last day we had the final table. We started around2 o’clock
2 după-masă şi am terminat undeva la orele 8:30 dimineaţa. După 4 in the afternoon and we finished at 8.30 in the morning. After 4 inten-
zile de joc intens şi după noaptea asta, acest tip era atât de fresh de sive days and all night, this player was so fresh, it was like he had just
parcă tocmai ar fi ieşit de la duş. Noi, toţi ceilalţi, eram foarte obosiţi şi got out of the shower. We, the other players, we were all tired and
goi, însă el nu. Mi-am spus atunci că asta e diferenţa care face marii empty, but he was not. I said to myself that this is the difference that
campioni. makes the great champions.

Ce ne poţi spune despre jucătorii români pe care i-ai întâlnit What can you tell us about the Romanian players that you ha-
aici? ve met here, at WPT?
Este o întrebare foarte dificilă, pentru că am întalnit mulţi jucători It is a very difficult question, because I have met a lot of Romanian
români şi am văzut că mulţi dintre ei au jucat foarte bine, având o stra- players and I saw many of them who played very good, with a very con-
tegie constantă. Cu toate acestea, am văzut şi mulţi care nu ştiau stant strategy. However, I also saw some that seemed not to be sure of
exact ce vor să facă. Ultimii jucători rămaşi au fost însă foarte serioşi their actions. But the last players left were very serious and played re-
şi au jucat foarte bine. ally tight.

NR. 3 CASINO INSIDE 79


RANK 2 - SIMON MUNZ
What could you tell us about your
background as a poker player?
I started to play poker at the end of 2006
and I played online, for $ 5 low limit. I played
poker with fixed limit, up to 100-200 Dol-
lars, but then I learned No-limit as well. Ri-
ght now I play on Poker Players Online
(PPO) and for the past 4 years I’ve been
playing some live tournaments, in order to
get on the live scene.

Which were the most important tour-


naments you have participated to?
I’ve played around 4 or 5 EPTs and the
WSOP Main Event, which is probably the
most important I’ve ever played. This is my
first WPT and it is a nice tournament as
well.
LOCUL 2 - SIMON MUNZ
What is your impression about WPT Bucharest?
Ce ne poţi spune despre începutul de drum în poker? I was the second winner so it was nice. I think I played really good
Am început să joc poker în 2006; la început am jucat online, pe jocuri and it was a nice tournament for me.
cu limită de 5 dolari, apoi am jucat cu limită de pot, mergând până la
100-200 dolari, după care m-am învăţat şi cu cel fără limită de pot. If it were to define you style, how would you describe your-
Acum joc la Poker Players Online (PPO), iar în ultimii 4 ani am jucat şi self as a poker player?
la turnee live, pentru a intra şi pe scena aceasta. I think that what I can do best is to analyze how people play and
be able to re-adapt. I usually play more aggressive, but now I had to
Care sunt cele mai importante turnee la care ai participat? play really tight and wait for the hands. It is really difficult when you
Am jucat în jur de 4 sau 5 turnee EPT, WSOP Main Event, care este don’t have the big stack. Basically, I can say that I can play any type,
probabil şi cel mai important, şi acest WPT, care este un turneu frumos. as I have a lot of experience. I’ve played online around 2 million
hands.
Care este impresia pe care ţi-a lăsat-o WPT București?
M-am clasat pe locul doi, deci una plăcută. Cred că am jucat foarte Why did you choose poker?
bine şi a fost un turneu frumos pentru mine. I really don’t know, I used to play Starcraft, but when I tried poker it
was really impressive and I still like it. You always learn new things, it
Dacă ar fi să îţi definesti stilul de joc, cum te-ai caracteriza? is like a game with no end. I like the competition and, of course, the
Cred că lucrul pe care îl fac cel mai bine este să analizez modul în money. I don’t think I will play it for all my life, but for now, I love it.
care joacă ceilalţi şi să mă adaptez. De obicei joc mult mai agresiv, însă
acum a trebuit să joc strâns şi să aştept mâinile bune. Este foarte greu What can you tell us about the Romanian players?
când nu eşti tu cel cu stiva mai mare de jetoane. În principiu pot spune There were some very good players, but in general, I believe that
că pot juca oricum, pentru că am multă experienţă. Am jucat în jur de 2 they were passive. The better players in this tournament were for su-
milioane de mâini online. re the foreigners.

De ce ai ales pokerul? What are your future plans?


Chiar nu ştiu exact. Înainte jucam Starcraft, dar când am încercat să I think I will participate at every tournament possible and play a lot
joc poker am rămas foarte impresionat şi încă îmi place. Înveţi tot timpul of online and live poker. I will definitely play in Monte Carlo, the
lucruri noi, e ca un joc fără sfârşit. Îmi place competiţia, dar şi banii, de- WSOP probably as well and I will start playing some WPTs. In general
sigur. Nu cred că voi face asta toată viaţa, însă, pentru moment, îmi pla- I would like to play some live TV cash games, like for example the
ce la nebunie. one from Party Poker or some European TV cash games.

Ce ne poţi spune despre ju-


cătorii români?
Au fost cîţiva jucători foarte
buni, însă majoritatea erau pasivi.
Cei mai buni jucători din acest
turneu au fost cu siguranţă străi-
nii.

Care sunt planurile de vii-


tor?
Cred că voi participa la orice
turneu la care pot şi voi juca în
continuare mult poker online şi
live. Voi merge cu siguranţă să
joc la Monte Carlo, probabil şi la
WSOP şi voi începe să fiu mai
activ în WPT. Mi-ar plăcea să joc
şi în câteva jocuri live televizate,
ca cel de la Party Poker sau cele
europene.

80 CASINO INSIDE NR. 3


WPt WiNNerS

LOCUL 3 - JOSEPH EBANKS RANK 3 - JOSEPH EBANKS


Povestește-ne puţin despre tine în postura de jucător de po- Please tell us a few things about you as a poker player...
ker... I play live tournaments all over the world and usually I play on my
De obicei joc în turnee din toată lumea şi fac asta pe banii mei. own money. I used to play with a buy-in of 10,000 or 15,000 dollars,
Obişnuiam să joc la game-uri cu buy-in de 10.000 sau 15.000 dolari, but didn’t have the best results, so now I only play in what I can get
însă nu am avut cele mai bune rezultate în felul acesta, aşa că m-am on satellite.
decis să joc unde mă pot califica din sateliţi.
Is this your first live tournament?
Acesta este primul turneu live? No, I’ve played in many live tournaments. This is not my best positi-
Nu, am jucat în numeroase turnee de poker live. Locul pe care m-am on yet, I’ve won a couple of side events of about 100,000 Dollars.
clasat acum nu este cea mai bună performantă a mea; am câştigat do-
uă evenimente în valoare de 100.000 dolari. What type of poker player description fits you best?
I don’t have a specific strategy, I try to adapt to my table, to see
Care ar fi tipologia de jucător care te-ar descrie cel mai bine? how everyone plays. For example, at this table, the Frenchman was
Nu am o strategie exactă, încerc să mă adaptez la masă, să văd cum really aggressive so I tried to play really tight. I was lucky to double
joacă fiecare. Spre exemplu, la masa asta, francezul era foarte agresiv up and get down to three-handed, but when I play against weaker
aşa că a trebuit să joc foarte strâns. Am fost norocos să îmi dublez su- players, I play really aggressive.
ma şi să ajung la ultimele trei mâini, însă când joc împotriva unora mai
slabi, joc foarte agresiv. How would you describe your experience with WPT in Bu-
charest?
Cum ai caracteriza experienţa de la WPT București? It was good, I liked the hotel we were checked in, the staff was re-
A fost bine, mi-a plăcut hotelul unde am fost cazaţi, personalul a fost ally nice, it was organized well... However, I didn’t like the day off be-
foarte drăguţ, organizarea a fost bună... Totuşi, nu mi-a plăcut pauza de fore the final table.
o zi dinaintea mesei finale.
What can you tell us about the Romanian players you have
Ce ne poţi spune despre jucătorii români pe care i-ai întâlnit? encountered?
Unii dintre ei au jucat foarte bine, în special cei de la mesele finale, Some of them played really good, especially the ones from the fi-
unde jocul a fost dur. Am văzut însă şi jucători slabi, care au făcut multe nal tables, who were very tough. Though, I saw some who were very
greşeli. weak and made a lot of mistakes.

De ce ai ales să joci poker? Why did you choose to play poker?


În principiu pentru că îmi plac banii şi acesta este modul în care îmi Basically because I like money and this is how I earn my living.
câştig existenţa.

NR. 3 CASINO INSIDE 81


82 CASINO INSIDE NR. 3
Human resources

VIsuL amerIcan
de Amalia Bãlãbãneanu

s-a sPuLBeraT
Imperiul american al jocurilor de noroc a intrat în declin. Din cauza crizei economice oraşul
luminilor şi-a închis porţile pentru angajaţii români. Recrutările de personal calificat
în cazinouri pentru unităţile din Las Vegas au scăzut dramatic în 2009. Disperarea i-a împins
pe membrii sindicatelor să se opună angajărilor din afara Statelor Unite ale Americii.

THe amerIcan Dream Is BroKen


The American empire of gambling started to collapse.
Because of the economic crisis, „The City of Lights” closed
its gates for the Romanian employees. Qualified personnel
recruitment for casinos has dramatically decreased since
2009. The anguish made the members of the unions to
prohibit the employment from outside US borders.

NR. 3 CASINO INSIDE 83


Human resources
Rezultatele negative raportate de giganţii industriei de gambling din The negative results reported by the giants of the gambling industry
SUA motivează pe deplin atitudinea angajaţilor din domeniu. Potrivit in US, are a good enough justification for the attitude of the employe-
unui sondaj realizat de compania de recrutare Bristol Associates din es of this field. According to a survey made by Bristol Associates in
Los Angeles oportunităţile de dezvoltare a carierei au dispărut din lista LA, the HR recruitment company, the development opportunities of
aşteptărilor angajaţilor americani din cazinouri. Noua definiţie a terme- the career in this domain have moved to the waiting list of the Ameri-
nului „dezvoltare” este, spun ei, păstrarea locului de muncă, chiar şi la can employers in the casino field. The new definition of the term „de-
nivel managerial. velopment” is, as they say, keeping their workplace, even at the mana-
„În 2009 locurile de muncă în cazinourile din SUA, prin intermediul gement level.
vizei J1 Work and Travel, au scăzut drastic. Motivul acestui declin este, „In 2009, the number of workplaces in USA, available through J1
din informaţiile noastre, faptul că sindicatele din SUA nu vor să mai ac- Work and Travel visa, has drastically diminished. The reason of this de-
cepte aducerea masivă de tineri pe perioada verii, pentru ca ei să poa- crease is, according to our sources, the fact the US unions don’t want
tă lucra cât mai multe ore”, a declarat, pentru „Casino Inside”, Constan- to accept anymore the massive input of young men during summerti-
tin Dancu, directorul de programe al Zip Travel România. Dacă în 2007 me, in order to increase the number of worked hours for the other em-
şi 2008 compania dispunea de peste 100 de locuri de muncă vacante ployees”, this was the statement of Constantin Dancu for „Casino Insi-
în cazinourile din SUA, anul trecut oferta a scăzut cu peste 90%. de”, the Program Manager for Zip Travel Romania. Even though in
Motivaţia financiară stă la baza deciziei de aplicare pentru astfel de 2007 and 2008, the company had on offer of over 100 available wor-
joburi, însă, clienţii target ai acestui tip de programe, studenţii, sunt kplaces in the US casinos, the offer of last year was 90% shorter.
tentaţi şi de ideea unei noi experi- The financial argument is the
enţe, precum şi de posibilitatea basis for choosing these types of
vizitării unor atracţii turistice. Ast- jobs, but the targeted clients of
fel, ei aleg să lucreze peste Ocean this programs, the students, are
minimum 40 de ore pe săptămână also tempted by the idea of a new
contra unui onorariu de opt dolari experience, as well as by the tou-
până la 12 dolari pe oră, la care ristic attractions. Thus, they choo-
se adaugă, uneori, bacşiş. Deşi se to work an ocean away, mini-
salariile au rămas, în general, la mum 40 hours/week for a wage
acelaşi nivel cu cele din anii ante- of 12 dollars an hour, plus tips.
riori, plasamentele au scăzut sub- Even though the salaries are still
stanţial. „În 2009, majoritatea ca- at the same level as last year, the
zinourilor mari cu care lucrăm, placements have substantially de-
printre care menţionăm Borgata, creased. „In 2009, most of the im-
din SUA, a renunţat să mai anga- portant casinos we work with,
jeze studenţi prin Work and Tra- among which we mention Borga-
vel”, a completat Dancu. ta, have stopped employing stu-
Dacă în anii anteriori joburile pe dents through Work and Travel”,
care le prestau tinerii erau în said Dancu.
funcţie de aptitudinile lor sau de Even if in previous years the
cunoştinţele de limba engleză, în jobs received by the youngsters
2010 doar studenţii cu experienţă were according to their abilities
în domeniu au reuşit să obţină din and language knowledge, in
nou un loc de muncă în cazinouri- 2010, only the experienced stu-
le din SUA. Estimările privind re- dents managed to get a job in the
crutările pe acest segment nu American casinos. The estimati-
sunt deloc bune, Constantin Dan- ons regarding this segment pro-
cu susţinând că maxim 10 stu- spective of recruitment are not
denţi vor pleca prin programul good at all. Constantin Dancu sta-
Work and Travel în 2010. tes that 10 will be the maximum
Perioada februarie – martie, du- number of students which are to
pă sesiunea de iarnă, este sezo- leave through Work and Travel
nul prielnic pentru recrutare. Cos- this year.
tul programului Work and Travel From February till March, after
Casino este de 830 de dolari the winter period of exams, this is
pentru studenţi. the best period for recruitment.
„Din păcate, în acest an, joburile în cazinouri nu mai sunt ce au fost The cost of the Work and Travel program is of 830 Dollars for the stu-
acum doi ani. Sperăm ca piaţa să îşi revină în 2011 – 2012”, a expli- dents.
cat Dancu. „Unfortunately, this year, the jobs in casinos are not what they used
Din ofertele principalilor jucători din România, specializaţi pe recru- to be two years ago. We hope that the market will bounce back in
tarea online, lipsesc cu desăvârşire locuri de muncă vacante în străi- 2011-2012”, explained Dancu.
nătate pentru personalul calificat în cazinouri. The offers of the most important Romanian players in this market
În condiţiile economice actuale românii îşi pot lua adio de la visul don’t comprise available jobs abroad, for the qualified personnel.
american. Principalii angajatori, care dispun de locuri de muncă va- During the current economic conditions, Romanians can kiss the
cante pentru persoanele cu calificare în domeniul cazinourilor, provin, American dream goodbye. The main employers who have available
în majoritatea cazurilor, din Orient. Şi pretenţiile angajatorilor au cres- jobs on offer for the qualified persons, are mostly those from the Mi-
cut exponenţial. De la casieri până la general manageri, aşteptările ddle East. The demands of the employers have, however, increased
companiilor cresc direct proporţional cu poziţia ocupată. Astfel, expe- exponentially. Starting from cashiers and ending with managers, the
rienţa solicitată acum pentru crupieri este în medie de doi ani, pentru expectations of the companies increase directly proportional with the
tehnicienii de slot machines, minimum trei ani vechime, în timp ce occupied position. Thus, the minimum experience for the croupiers is
pentru posturile de conducere se solicită chiar şi zece ani pe o poziţie around two years, three years for the slot machines technicians and
similară. almost 10 years for the management positions.
Previziunile arată astfel că şi în 2010 va rămâne în top piaţa anga- The forecasts show that the market of employers will still be the one
jatorilor şi nu cea a angajaţilor, cum s-a întâmplat până în 2008, inclu- on top, and not that of the employees, like it was until 2008. This will
siv pe segmentul recrutării de personal calificat în cazinouri. happen including in the area of qualified casino personnel recruitment.

84 CASINO INSIDE NR. 3


Top Hatting şi Past-Posting
Metode de a trişa la ruletă, descrise de Heath St. John Irving,
Director de Supraveghere şi Securitate la Casino Palace Bucureşti.
Top Hatting and Past posting
Roulette cheating methods explained by Heath St. John Irving,
Surveillance & Security Director Casino Palace Bucharest

86 CASINO INSIDE NR. 3


ModaLiTaTi dE a TRisa
Numele Top Hat (pălăria de dea-
supra) vine de la modul în care cli-
entul plasează pariul. Top Hat se fa-
ce în echipă, având un client care
stă în faţa mesei, lângă ruletă, dis-
trăgându-i atenţia supraveghetoru-
lui. Un alt tip joacă cu chipsuri reale,
de obicei chiar vis-a-vis de dealer.
Mai este și un al treilea tip, la celă-
lalt capăt al mesei, care joacă cu
chipsuri virtuale. În realitate, acesta
are și chipsuri reale, însă ceilalţi nu
pot vedea asta, pentru că nu le fo-
losește. Cel care stă în faţa deale-
rului, care joacă pe bani de fapt, dă
impresia că joacă cu multe jetoane,
însă el nu are decât vreo 5 sau 6
pe care le tot învârte, strategia lui
fiind în realitate, de a minimiza pari-
urile făcute.
Cel de lângă ruletă, care e facto-
rul perurbator, exact când bila stă
să cadă pe numărul câștigător, se întoarce către dea- The name Top Hat comes from the way the custo-
ler și pune o întrebare de genul “La ce oră începe bu- mer places the bet. Top hat is done in a team, as you
fetul de seară?” sau “Unde e toaleta?” sau orice tip have a customer who is near the front of the table, by
de întrebare fără conţinut, doar pentru a-i distrage the wheel, taking the attention away from the inspec-
atenţia. Astfel, când bila indică numărul câștigător și tor. There is another guy who plays cash chips, on the
acești oameni distrag atenţia dealerilor, cel cu jetoa- table, normally opposite the dealer. There is also a
nele virtuale pune un jeton real și de valoare mare sub third guy, at the bottom of the table, who plays the co-
celelalte și le plasează pe numărul câștigător. Dacă lor chips. What happens is that, the guy at the bottom
este prins, dealerul reţine doar jetoanele virtuale de of the table also has cash chips, but he is not seen by
deasupra, pentru că cele în bani nu pot fi decât ale ju- the others, to be using cash chips. The guy opposite
cătorului care joacă pe bani și care stă în faţa lui. Așa the dealer, who plays with cash chips, gives the impre-
că acesta devine câștigător. Uneori, dealerului îi scapă ssion that he is placing lots of chips, but in fact, he only
asta și cel cu jetoane virtuale este plătit la rândul lui. has around 5 or 6 chips and he keeps moving these
Însă se numește top hat pentru că jetoanele în bani chips around the layout, as this strategy minimizes
sunt dedesubt, iar deasupra exista o stivă, care arată what they are actually betting. The guy by the wheel,
ca o pălărie. who is the “distracter”, just when the ball is about to
drop turns to the dealer and asks a question like
“At what time is the midnight buffet?” or
“Where’s the toilet?” or any type of abstract
questions, just to take their attention away.
Thus, when the ball drops on the winning num-
ber, while these types of guys distract the atten-
tion of the dealer, the guy with the color chips
puts a cash chip (high denomination) undernea-
th the color chips and places it on the winning
number. Now, if he gets caught, only the top hat
is removed by the dealer, which is made up of
the color chips, because the cash chip(s) the
dealer recognizes would normally belong to the
guy who plays in front of him. So the guy who
plays with cash chips is identified as the big
winner. Sometimes, the dealers miss all of them
and the guy with the color chips gets paid as
well. But it is called a top hat because you have
the cash chips underneath and you a have a
stack on top, which looks like a top hat.
NR. 3 CASINO INSIDE 87
ModaLiTaTi dE a TRisa
Past posting a început Past posting started a
cu ceva timp în urmă, în long time ago, in England,
Anglia, fiind folosit în cur- in the horse racing doma-
sele de cai, unde linia de in. The finish line is called
sosire se numește post. În a post. In these races, they
aceste curse, se obișnuia used to delay the results
să se întârzie rezultatele so that some people could
pentru ca anumiţi oameni have bet after the horses
să poată paria după ce had past the post, becau-
cursa s-a sfârșit, știind se they had already known
astfel deja rezultatul pari- the outcome of the bet.
ului. The same thing happens
Același lucru se întâm- in roulette, when a player
plă și la ruletă, când un ju- bets after the ball has
cător pariază după ce bila dropped on the winning
a picat pe numărul câști- number. This means that
gător. Asta înseamnă că they have past posted. It is
au pariat “după linia de different from top hatting
sosire”. Este diferit de top because this is done in a
hatting pentru cel din ur- team, whereas past
mă se face în echipă, pe posting can be done indi-
când past posting se poa- vidually. The Italians are
te face de unul singur. Italienii sunt foarte faimoși very famous now, for their skills in top hatting and past
acum pentru talentele lor în past posting și top hat- posting. That is their modus operandi. But remember,
ting. Acestea reprezintă, de fapt, un modus operandi the procedure always beats the move!
pentru ei. Dar ţineţi minte, procedurile sunt întotdeau-
na cu un pas înaintea acestor șiretlicuri!

88 CASINO INSIDE NR. 3


Reglementări fiscale
asupra activităţii
cazinourilor
Teoretic, organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc
pe teritoriul României constituie monopol de stat. Dar, statul
poate acorda un astfel de drept pe bază de licenţă şi autorizaţie.
Iată condiţiile:

Fiscal regulations
upon casinos activity
Theoretically, organizing and performing gambling activities
in Romania constitutes state monopoly. But, the state may
grant such a right, based on license and authorization.
Here are the conditions:

90 CASINO INSIDE NR. 3


REGLEMENTĂRI FISCALE
De reţinut este faptul că spaţiul destinat amplasării cazinourilor It’s to be noted that the location of the casino must not residenti-
nu trebuie să aibă destinaţia de locuinţă, nu au fost construite al and have not been built for this destination or have subsequently
având această destinaţie, iar, în caz contrar, au pierdut ulterior cali- changed their destination through successive modifications.
tatea de locuinţă, prin modificări succesive.
The spaces in which gambling is performed must fulfil certain mi-
Spaţiile în care se organizează activităţi specifice cazinourilor nimal requirements, respectively:
trebuie să îndeplinească nişte cerinţe minime, şi anume : a) the spaces where tables are located must be organized in su-
a) spaţiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie ch manner to create a pleasurable surrounding for the partici-
organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru pants;
participanţi; b) to be adequately arranged;
b) să fie corespunzător amenajate; c) to insure sufficient electric illumination to exploit and monitor
c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru activity, located in such a manner not to disturb the participants;
exploatarea şi monitorizarea activităţii, dar astfel montat încât d) to have air conditioning, with adequate performance;
să nu deranjeze participanţii; e) to have safety electrical circuit. Electrical lamps will be atta-
d) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o ched at the evacuation doors which will be start functioning in
putere corespunzătoare dimensiunii acestora; the case of a malfunction of the main electric circuit, constituting
e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de the meaning of this decision safety lighting electrical circuit. The-
evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiu- se lamps shall be positioned in such a way to insure the protecti-
ne în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constitu- on and evacuation of the players, personnel and goods in certain
ind în accepţiunea prezentei hotărâri circuit electric de ilumina- emergencies. Gambling authorization will not be granted in loca-
re de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în tions where no safety electrical illumination is available or this
situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucăto- does not function appropriately.
rilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Nu va fi autorizată f) to have their own sanitary installations;
organizarea activităţii de tip cazinou în spaţii în care nu există g) to be located per the lawful conditions for the prevention and
circuit electric de iluminare de siguranţă sau acesta nu funcţio- putting out of fires;
nează în mod corespunzător; h) to respect the sanitary-hygienic norms per the stipulations of
f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii; the law;
g) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de i) insure appropriate surroundings for activating and fulfil conditi-
lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; ons related to public order, per the law;
h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare; j) to permit the arrangement of adjacent chambers, strictly ne-
i) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune cessary for activating, respectively the technical chamber, sanita-
desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordi- ry installations for the personnel, bar, wardrobe, rest rooms etc.
nii publice, conform prevederilor legale în vigoare;
j) să permită amenajarea unor încăperi conexe, strict necesare Another obligation is represented by the supervision through clo-
activităţii, respectiv cameră tehnică, grupuri sanitare pentru per- sed-circuit monitoring and registered in permanent digital system,
sonal, bar, garderobă, cameră de odihnă pentru personal etc. non-stop of the entire activity in the game rooms, cashier and re-
ception. This rule is applicable to all casinos without exception.
O altă obligativitate o reprezintă cea a supravegherii prin circuit
închis de tv şi înregistrată în sistem digital permanent, în regim Regarding the video recordings, these will be performed for ga-
“non-stop” a întregii activităţi din sălile de joc, de la casierie şi de la ming tables and days and will be kept in conditions of maximum se-
recepţie. Această regulă se aplică tuturor cazinourilor fără excep- curity at least 30 calendar days, while having to contain the date
ţie. and time of events in such a manner not to obstruct the visibility if
the recording. Incidents or events will be noted in a register kept by
În privinţa acestor înregistrări video, ele vor fi realizate pe mese the operators of the video surveillance.
de joc şi pe zile, vor fi păstrate în condiţii de securitate cel puţin 30
de zile calendaristice şi trebuie să cuprindă data şi ora evenimen- In the event of well-founded cases, the police is to be called im-
telor, astfel încât să nu obstrucţioneze vizibilitatea înregistrării, iar mediately, case in which the recordings will be stored until clarifica-
incidentele sau evenimentele se vor consemna într-un registru ţi- tion of the situation. The police will also be informed on the persons
nut de operatorii sistemului de supraveghere video. undesirable by the casino, the decision of creating such a list being
an internal one and belonging to the organizer.
În eventualitatea în care ar exista cazuri întemeiate, vor fi inştiin-
ţate imediat organele de poliţie, caz în care înregistrările vor fi păs- The placement of the video cameras will be made in such a man-
trate până la clarificarea acestor situaţii. Organele de poliţie sunt ner to insure reception of clear and useful images of the gaming
informate şi în privinţa persoanelor indezirabile cazinoului, decizia tables as well as the entire location.
întocmirii unei asemenea liste fiind una internă şi aparţinând orga-
nizatorului de joc. As a result images for gaming tables must be extremely relevant
being able to cover the entire table, roulette, the casino chips next
Amplasarea camerelor de luat vederi va fi făcută astfel încât să to the dealer and float-box, the colour of the chips, their placement
se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele and number, the value of the banknotes, as well as the entire ope-
de joc, cât şi în întreaga incintă. rations of credit-fill.

Astfel, la mesele de joc imaginile trebuie să fie extrem de rele- At the cashier, the images must permit to see the hands of the
vante cuprinzând întregul caroiaj al mesei, roata ruletei, jetoanele cashier, the colour, number and value of chips and banknotes, while
de lângă crupier şi în float-box, culoarea acestor jetoane, amplasa- the images of the reception must make visible at least the upper
rea şi numărul lor, valoarea bancnotelor, precum şi derularea în în- part of the persons entering the casino.
tregime a operaţiunilor de creditare-debitare (credit-fill).
In the case of gambling involving dices, these will be rolled in a
La casierie, imaginile recepţionate trebuie să permită vizionarea cup, urn or by hand.
mâinilor casierului, culoarea, numărul şi valoarea jetoanelor şi a
bancnotelor, în timp ce imaginile de la recepţie trebuie să permită The dices will be manufactured from bone, plastic material, ebo-
vizionarea integrală sau a bustului persoanelor care pătrund în in- nite, ivory, metal or other material accepted internationally, the dice
cinta cazinoului. will have perfectly equal sides, with dimensions between 20 mm

NR. 3 CASINO INSIDE 91


REGLEMENTĂRI FISCALE
În cazul jocurilor de noroc la care evenimentele aleatorii se produc and 25 mm, the logo or name of the casino will be printed on one
prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate şi lansate într-o cu- of the sides and will be perfectly balanced.
pă, urnă sau cu mâna.
The rule which the sum of the points printed on the opposite
Confecţionarea zarurilor trebuie să fie făcută din oase, materiale parts of the dice must be equal to 7 will be respected.
plastice, ebonită, fildeş, metal sau alte materiale acceptate pe plan in- Regarding the roulette, their wheels will be manufactured by spe-
ternaţional, zarurile vor avea laturile perfect egale, cu dimensiunile cu- cialized companies, and the tables will have two double-locked bo-
prinse între 20 mm şi 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi in- xes which will remain open on the tables after working hours.
scripţionată pe una dintre feţe şi vor fi perfect echilibrate.
Also, after working hours, the wheels of the roulette will be pro-
Va fi respectată regula conform căreia suma punctelor înscrise pe tected by a lid in order to permit their closing and sealing.
feţele opuse ale unui zar să fie egală cu cifra 7. The location of the tables in the casino will be individualized by
attributing a unique serial to each table in the casino plan.
În privinţa ruletelor, roţile acestora vor fi confecţionate de către firme
specializate, iar mesele vor avea în dotare două cutii cu dublă incuietoa- The casinos can receive for storage only amounts in cash, lei or
re care vor sta deschise pe mesele de joc în afara programului. foreign currency and these amounts will be kept in specially desig-
ned safety boxes in the casino’s cashier, other than those destined
De asemenea, tot dupa terminarea programului, roţile ruletelor vor fi for current operations of the casino.
protejate cu un capac care să permită închiderea şi sigilarea acestora.
The presence of the manager, table managers, cashier and table
Amplasarea meselor în cazinou se individualizează prin intermediul personnel in the case of opening/closing of tables, counting of the
unei serii unice atribuită fiecărei mese în schiţa de amplasare a cazino- tips collected from the tables, as well as during credit or debit of
ului. the tables is required by law.

Cazinourile pot primi spre păstrare sume numai în numerar, lei sau There are also regulations regarding the chips, respectively: the-
valută, ale clienţilor, iar aceste sume vor fi păstrate în seifuri special se must be manufactured by recognized companies in their field,
amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operaţiuni- having printed the casino’s logo and being able to be purchased
lor curente ale cazinoului. from the cashier or the gaming tables, in lei or foreign currency;
their restitution can only take place at the cashier.
Prezenţa directorului de sală, a şefului/şefilor de masă, a casierului şi
a lucrătorilor de la masă în cazul deschiderii şi închiderilor meselor, a As an interesting note, the uniforms of the personnel cannot ha-
numărării bacşişului colectat de la mese, precum şi în cazul operaţiuni- ve pockets.
lor de creditare sau debitare a meselor de joc este obligatoriu prin lege.
There will also be a required record of the access of players in
Exista şi reglementări în privinţa jetoanelor şi anume: acestea trebuie the casino, and this record shall only be kept electronically and
să fie produse de firme recunoscute în domeniu, având inscripţionată contain the identification data of the participants (first and last na-
sigla cazinoului şi pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de me, date of birth, identification document, series, number).
joc, în lei sau valută, restituirea acestora făcându-se numai la casierie.
The primary accounting records is kept on a daily basis for each
Ca o observaţie interesantă, uniformele celor din personalul care de- table and on a monthly basis, until the 5th of the current month for
serveşte sala de joc trebuie să nu aibă buzunare. the last month, the records will be centralized.
The organizers of casino gambling activity have the right to ex-
Va exista în mod obligatoriu şi o evidenţă a accesului jucătorilor în pand their activity by authorizing the number of gaming tables.
incinta cazinoului, iar această evidenţă se va face numai în format elec-
tronic şi va conţine datele de identificare ale participanţilor (nume, pre-
nume, data naşterii, documentul de identificare, seria, numărul acestu-
ia).

Evidenţa primară contabilă se ţine zilnic pentru fiecare masă de joc,


iar lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, evi-
denţele vor fi centralizate.

Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea


activităţii prin autorizarea majorarii numărului de mese speciale de joc.

Address:
Palladian Complex
27A Virgil Madgearu St.
B Wing, Ground Floor,
apt. 201, 014135, Sector 1, Bucharest, Romania.

Phone/Fax: UK Fax Number:


+40 21.232.14.99 +44(0)20 7855 0017
+40 21.232 14 88 Email:
Mobile: office@romanianlawoffice.com
+(4)0744 156 374 www.romanianlawoffice.com

92 CASINO INSIDE NR. 3


OUR FRIENDS

Novotel Bucharest City Centre Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54, 011745 București,
Calea Victoriei 37B România.
Tel: +4021 308 85 00 T: +40 372080080;
Fax: +4021 308 85 01 M: +40 733200209;
Mail: h5558@accor.com F: +40 372080081;
Web: www.accorhotels.com E: guest@capitalplaza.ro
www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București


Bucharest, Romania Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88;
Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 0040 740.00.00.99;
Fax: +40 31 106 11 19 Fax: 0040 21- 311.16.45
E-mail: reservations@rinhotels.ro www.palacecasino.ro
Webpage: www.rinhotels.ro

CASINO BUCHAREST Regent Casino


HOTEL INTERCONTINENTAL Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
Blv. Nicolae Balcescu, nr. 4 , București, sect.1 Tel.: +40 21 405 00 20
Tel. 0213122600 Tel.: +4 0733 33 2003
www.casinobucharest.ro Fax: +40 21 405 00 34
www.regentcasino.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti,


Princess Planet Casino Calea 13 Septembrie 90, București, România
Bd-ul Nicolae Bălcescu, nr. 3-5, sector 1. Telefon: 021.315.40.13, Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Perla Casino marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 9, sector 3. Telefon: 021.312.90.91; Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel,
Havana Casino Str. Episcopiei 1-3, București, România.
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, sector 3. Telefon: 021.313.98.23 Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

NR. 3 CASINO INSIDE 93


valentin@galaxygames.ro PLAZA GAMING
info@galaxygames.ro B-dul. Magheru no. 9, sec. 1, bl. Eva, sc. 1, apt. 1
0730083308, 0730083330 Bucharest, Romania 010323
www.galaxygames.ro Tel: +40.21.317.08.34. Fax: +40.21.317.08.62
E-mail: Office@plazagaming.ro

City Slot Moșilor


GameWorld București Mall Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București
Adresa: City Slot Drumul Taberei
Complex București Mall, Calea Vitan, nr. 55-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București
etaj 2, sect. 3, București City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628;


+40 745 384 855
Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Fax: +40 21 316 62 24
Plaza România, Sector 6 E-mail: intertop@admiral.ro
Tel: 021 317 50 05 Adresa: Calea Bucure[tilor 275-277
Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Otopeni
Tel.: 031 425 73 30 Jud. Ilfov

Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr 3, S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L.


sector 3, Bucuresti București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6
Telefon: 021/71.11.432/Fax: 021/71.11.434 Telefon/Fax 031 805 16 14
www.merkur-casino.ro Mobil 0728528988

94 CASINO INSIDE NR. 3


OUR FRIENDS

Unigens Corporation Str. Vlad Judeţu nr. 36, sector 3, București


17 General Gheorghe Manu, 010446, Bucharest +4 0733.33.23.40
Phone: +40 21 345 4182, Fax: + 40 21 345 4186 office@alfastreet.ro
office@unigens.com www.alfastreet.ro
www.unigens.com

Synot W, a.s. Play Star Europe


Jaktáře 1475 www.cashcode.ro
686 01 Uherské Hradiště București, România
www.synotloterie.cz Tel: 021 3107372
Fax: 021 2314639

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București


Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental,
Blvd. N. Bălcescu 4,
www.atronic.com Bucharest 010051, România
Tel: +40 (0)742 227466
Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România
district 3, Bucharest Romanian Bookmakers
Tel: 0721.172.387 Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5
Fax: 021 - 320.41.70 Office Center sector 2
E-mail: andutza7@yahoo.com

NR. 3 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

Tel: (021) 300.13.50 Site web: www.mozzartbet.com


Fax: (021) 300.13.54 E-mail: secretariat@mozzartbet.com
www.stanleybet.ro Tel/fax: 021 / 210 62 65 / 67

Expo 24 Romania
SC Public Bet SRL Strada Cornelia Nr. 10
Teiul Doamnei 89. 023583 Bucuresti Bucuresti, Romania
Telefon +40 21 242 34 61 T: 021 335 6681
Fax +40 21 242 34 67 F: 021 335 6680
www.publicbet.ro M: 0788 00 81 00
contact@expo24.ro

Address: Palladian Complex 27A Virgil Madgearu St. B Wing,


Ground Floor, apt. 201, 014135, sector 1, Bucharest, Romania
Phone/Fax: +40 21.232.14.99 or +40 21.232 14 88
Mobile: +(4) 0744 156 374 www.greenmodel.ro
UK Fax Number: +44(0)20 7855 0017
Email: office@romanianlawoffice.com
www.romanianlawoffice.com

Inter Expo&Congress Center, Sofia, Bulgaria.


www.balkangamingexpo.com.
Email: info@balkangamingexpo.com
RADIO SPORT TOTAL FM 105,8 Sales Manager: Nataliya Baevska Agencja ReklamowaWigor
Adresa: București, Str. Torentului 2-4, Phone: +359 2 81 29 438. 53-660 Wrocław
sector 2 Mobile: + 359 887 650 187. ul. Sokolnicza 34-38
e-mail: contact@sptfm.ro Fax: + 359 2 81 29 479 phone/faks: +48 71 359 62 71
web: www.sptfm.ro E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; phone/faks: +48 71 359 08 51
info@balkangamingexpo.com office@wigor-targi.com
Web: www.balkangamingexpo.com

96 CASINO INSIDE NR. 3