Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL

Între faliment şi new business


Oscillating between bankruptcy
and new business

W
by The Insider ho says that the Romanian gambling
market is not alive and dynamic, is

C
for sure wrong. Even in the shade of
ine spune că piaţa de gambling românească the bankruptcies of every sector, and
nu este vie şi dinamică, se înşală. of the gambling market as well, we
Iată că, trăind sub spectrul falimentelor în eco- do also face new business launchings in Romania.
nomie, în general şi pe piaţa de gambling, în The last month attempt of the well known business
particular, avem parte, însă, şi de proiecte de man Dinu Patriciu to launch an offline betting room,
lansare - de noi business-uri în România. seemed to be the only one of its kind and obvio-
Mişcarea omului de afaceri Dinu Patriciu de a lansa o com- usly, it was financially sustained by the Romanian
panie pe piaţa pariurilor offline acum o lună, mă ducea cu billionaire. I can only bring words of praise to this,
gândul că este doar o mişcare singulară şi, evident, bine especially because of the fact that the times we fa-
susţinută financiar de către miliardarul român. Lucru de lă- ce are ones of insolvency.
udat, mai ales că, repet, trăim momente în care “insolvenţa” Few days after this new opening, we hear of a loss-
este la tot pasul. Princess Planet Casino closed it gates, after several
La câteva zile după această lansare asistam la o închidere years of quality entertainment offered to its clients.
de locaţie – Princess Planet Casino îşi închidea porţile du- Unfortunately, the national economic conditions
pă mai mulţi ani în care a oferit entertainment de calitate which are increasingly harsher, the influence of the
clienţilor săi. tax augmentation over the Romanian gambling as
Din păcate, condiţiile economice naţionale din ce în ce mai well as the fact that at midyear, many companies
aspre, influenţa tot mai mare a creşterii taxelor asupra afa- had to renew their licenses (thus to pay more ta-
cerilor din gamblingul românesc şi faptul că, la mijlocul xes), were the factors that led to another bankrupt-
anului, mai multe companii urmau să-şi reînnoiască licenţe- cy for the Princess International group. Hence, the
le (deci să achite noi taxe) a condus la un alt faliment, înre- live part of Princess Havana was closed and the
gistrat tot în cadrul lui Princess International. Astfel, partea company was left in use only with the slot room.
de cazino live din Princess Havana s-a închis, compania What surprises me is that the Turkish representati-
rămânând să administreze doar sala de sloturi din această ves of Princess were not able to take more self-
locaţie. possession on a market where they operated 3 live
Ce ma surprinde este faptul că turcii de la Princess, după casinos, after more than 15 years of success! Were
mai bine de 15 ani de succes înregistrat în România, nu au they taken by surprise by the impact of the crisis in
fost în stare să reziste cu mai mult aplomb pe o piaţă în ca- Romania and were caught off guard, with no plan
re aveau, la un moment dat, trei cazionuri live! Să fi fost lu- B?
aţi prin surprindere de forţa de impact a crizei din România What is at the same time interesting and gratifying
şi să nu-şi fi pregătit un plan B? is that the same period coincided with the appea-
Ce este interesant şi îmbucurător, totodată, e că, aproape rance of Poker G Club, a new concept with an old
în aceeaşi perioadă de timp, se deschidea Poker G Club un recipe: poker room (very modern) and slot room, all
concept nou pe piaţa din România, dar care aplică o reţetă wrapped in a mix of pleasant atmosphere, free-bar
veche: sala de poker (ultra modernă) şi slot-room, toate îm- and automatic game services.
pachetate într-un mix de servicii ce conţin o ambianţă plă- This impressive investment comes almost as a sta-
cută, free-bar şi servicii automatizate de joc. tement that together with 1x2 Bet Café Arena and
Această investiţie impresionantă vine parcă să spună că, the already known Casino Spiral in Piteşti claim
alături de 1x2 Bet Café Arena şi deja mai vechiul Casino that the world of gambling doesn’t stand still but on
Spiral din Piteşti, lumea gamblingului de pe la noi nu stă cu the contrary, invests despite the risky times, conve-
mâinile în sân, ci, dimpotrivă, investeşte în vremuri riscante ying a mature message to both the clients and the
şi transmite un mesaj de maturitate către clienţi şi autori- authorities: such a crisis knocks down only those
tăţi: o astfel de criză nu-i doboară decât pe cei slabi; pe cei who are weak; those who are strong only come out
puternici îi întăreşte! stronger!

NR. 6 CASINO INSIDE 1


50

24
66

6 SORIN CONSTANTINESCU
Cazinoul, un business de lux sub semnul crizei 38 CEASURI DE NEPREŢUIT
Joaillerie 101 Manchette, Diamond Fiction, Diamond Rotolog
economice

10 LOTERIA EUROPEANĂ PRIN LUME 40 BOGDAN NAUMOVICI


Entertainment-ul din poker, cea mai buna lecţie de creativita-
Loteria Spaniolă te în gambling

14 WYNN LAS VEGAS CASINO


Menit a fi explorat şi descoperit 46 JOCUL DE BINGO
Cum un simplu joc al numerelor a devenit un fenomen global

18 KENO
Un joc într-adevăr de amuzament 50 MONICA BATSIS, MANAGER CASINO BUCHAREST
Dacă îţi place ceea ce faci, departe ajungi!

21 LEGISLATIE COMPARATIVĂ
În gamblingul european 54 CABARET NIGHT
Un nou Event Dinner in Town la Casino Palace- Casa Vernescu

24 CAZINOUL DIN BĂILE HERCULANE


Un exemplu pentru prezent de turism de gambling 56 ARMONIE MUZICALĂ CHINEZEASCĂ
Live la Regent Casino

28 VESTE ŞOC: On-line-ul şi turneele de poker


Liber la joc…, dar şi la taxat 58 NOROCUL DE LA VIVA!SLOT CLUB
Se numară în tombole zilnice

32 ARDAC ELITE - Cea mai nouă tehnologie în domeniul


acceptoarelor de bancnote şi bilete 60 G POKER CLUB - Un altfel de concept al exprimării sentimen-
telor la masa de poker

33 TANGRA TOUCHTM - Unul dintre ultimele descoperiri


în materie de sloturi, semnat Casino Technology 62 Piaţa echipamentelor electronice pentru jocuri de noroc,
în declin

34 DICŢIONAR
Limbajul jocurilor de noroc 66 PARIIND PE TURISMUL DE GAMBLING
Bulgaria, Republica Slovacă, Visul Filipinez

2 CASINO INSIDE NR. 6


78
www.casinoinside.ro

Managing Partners
Dan Bernovici
dan@casinoinside.ro
Marius Răileanu
marius@casinoinside.ro

Editor in-chief:
Aitala Avramescu
aitala@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Marius Gonţoiu

Editors:
Oana Gauca
oana@casinoinside.ro
The Insider

86
insider@casinoinside.ro
Philip Kotler
philip@casinoinside.ro
Amalia Mădălina Bălăbăneanu
amalia@casinoinside.ro

Distribution:
Adrian Dima
distribution@casinoinside.ro

Photo:
Adrian Stoicoviciu

Advertising:
advertising@casinoinside.ro

Casino Inside folosește serviciile


agenţiei de presă Agerpres

Printed by: RH printing

BOARD OF ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Președinte A.O.C.R.),
Michelle Cummings
(Manager General
Casino Bucharest),

72 Liviu - Petrișor Popovici


(President of Romanian
Betting Organizers
Association)

90 Andrei Frimescu

69 PLATINUM CASINO (Marketing Manager


Casino Palace),
Oferă un nou concept de divertisment
Sevki Ozer
(General Manager
72 POKERUL CU 3 CĂRŢI
Un alt gen interactiv de poker
Princess Casinos),
Cristina Călinoiu
(Marketing Manager

78 LIVIU IGNAT
Pokerul se învaţă în două minute şi se
Poker Stars România),
Martin Ivanov
(Manager General
stăpâneşte într-o viaţă întreagă
Casino Technology

82 JOCURILE DE NOROC ONLINE România),


Probleme şi soluţii
Carmen Joiţa
(Marketing Manager
Regent Casino),
86 MODURI INGENIOASE DE A TRIŞA
Savannah, Poker Light
Heath St. John Irving,
Casa de avocatură
Enescu & Cuc

90 LEGISLAŢIE
Prevederi importante în legislaţia ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010
românească privind organizarea
şi exploatarea jocurilor de noroc

4 CASINO INSIDE NR. 6


CAZINOUL,
UN BUSINESS DE LUX SUB SEMNUL
CRIZEI ECONOMICE
Însuşi Sorin Constantinescu, preşedintele Asociaţiei Organizatorilor
de Cazinouri din România & preşedinte al Regent Casino,
mărturiseşte “demoralizat şi confuz” cât de anevoios a devenit
drumul în a menţine această afacere pe o linie de plutire în aceste
zile. Cu toate acestea, mizează pe noile aspecte legislative care ar
putea duce industria gamblingului pe un făgaş profitabil şi corect.

6 CASINO INSIDE NR. 6


SORIN CONSTANTINESCU

The casino, a luxurious business


under the seal of the economic crisis
Even Sorin Constantinescu himself, the president of the Association of Casinos’ Organizers in
Romania and the president of Regent Casino, confesses that he is “demoralized and confused”
about how difficult has become these days, to maintain the business on a floating line.
However, he claims that the new legislative aspects could lead the gambling industry on a
profitable and correct path.

NR. 6 CASINO INSIDE 7


De curand s-a discutat la Comisia de Buget Finante din cadrul The new law for the acceptance of the Emergency Ordinan-
Parlamentului Romaniei raportul asupra proiectului de Lege pen- ce no. 77/2009, regarding the organization and exploitation of
tru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 pri- gambling, has been recently discussed by the Finance and
vind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Ce noutati Budgeting Committee of the Romanian Parliament. What is
exista? the news?
S-a confirmat practic ceea ce era stabilit în ordonanţa de guvern de What was actually communicated last year through the Emergen-
anul trecut, noutatea fiind domeniul on-line al jocurilor de noroc. Iniţiativa cy Ordinance has been confirmed. The news regards only online
este una bună având în vedere că anul trecut au ieșit din ţară circa 400 gambling. It is a good initiative, taking into account the fact that last
milioane de euro neimpozitaţi și au jucat aproximativ 400.000 de per- year, 400 million Euro left the country without a levied tax, and there
soane, adica o medie de 100 euro de jucător lunar. Practic a fost făcută were about 400.000 players, meaning almost 100 Euro gambled
o concurenţă neloială făcută firmelor de pariuri, cazinouri și sloturi. Mo- every month. This was disloyal competition for the betting rooms,
mentan sunt puse în discuţie normele generale, urmând a se dezbate slot rooms and casinos. Only general norms are considered for the
aspectele concrete. Totodată, este binevenită și decizia privind reduce- moment, and the specific aspects will follow. At the same time, the
rea numărului de sloturi pe care îl poate deţine un operator într-o sală, decision of reducing the number of slots an operator can have in
evitându-se astfel specula. De asemenea, se pune accent și pe a se pre- one gaming room is welcome, as it reduces the speculative part.
veni dependenţa de jocuri de noroc, ceea ce e foarte important în zilele Moreover, more emphasis is placed on prevention of gambling ad-
noastre, în câteva luni urmând ca AOCR să deruleze o campanie în acest diction, which is very important nowadays. AOCR will have a cam-
sens. paign for this purpose.
Were you required, as the president of AOCR, to participate
Aţi fost solicitat, în calitatea dvs. de președinte al AOCR, să in any way to the framing of the new law?
contribuiţi într-un fel sau altul la constituirea noii legi? Yes, I proposed to the Ministry of Finance a very appreciated mo-
Da, am propus Ministerului Finanţelor Publice un model foarte apreci- del on the external markets, regarding the possibility of a casino to
at de mult timp pe pieţele externe de a exista posibilitatea ca un cazino finance its clients without requiring interest or using blackmail. From
să-și crediteze clientii, fără a se percepe dobândă sau să-l șantajeze în our point of view, this aspect would be a very good opportunity, as
vreun fel. Din punctul nostru de vedere, acest aspect ar reprezenta un more money could be cashed in by the casinos, and subsequently
lucru foarte bun, deoarece s-ar încasa mult mai mulţi bani la cazinouri și, by the state budget. A person who knows he/she is addicted to
implicit, la bugetul de stat. O persoana care se știe dependentă de jocu- gambling doesn’t usually bet large amounts, because when he/she
rile de noroc nu pune la bătaie sume mari la cazino, ci una mică, astfel loses the money, the desire is still there, so as to recover it. If that
că, în momentul în care îi pierde nu îi dispare dorinţa de joc și și-i poate person still wants to play and has no more money, the casino helps
recupera. Dacă vrea să mai joace și nu mai are cu ce, cazinoul îl susţine him/her and keeps a legal track of it. In this way, the casino pays
înregistrând totul legal și plătind impozitul aferent, indiferent dacă mai the tax even if it doesn’t receive the money back.
recuperează sau nu banii de la client.
How does the crisis affect the activity of casinos?
Cum se resimte criza economico-financiară asupra activităţii In only one word-terribly. A part of the “living” proof was one of
cazinourilor? the oldest casinos in Bucharest, which stood from 1995, Havana
Într-un cuvant – groaznic. Marturie stă chiar faptul că, până și unul din- Princess Casino had to close the gates and completely leave the
tre cele mai vechi cazinouri din București, deschis în 1995, Havana Prin- market, which was rather sad. Because of this, hundreds of people

8 CASINO INSIDE NR. 6


SORIN CONSTANTINESCU
cess Casino, a fost nevoit să-și închidă porţile și să se retragă definitiv lost their jobs. For now, the casinos in Bucharest get hold of a can-
de pe piaţa de aici, ceea ce e destul de trist. Din această cauză, sute de nibalistic nature, as any closed activity is a source of clients and pro-
oameni și-au pierdut locurile de muncă. Deocamdată, în business-ul de fit is a lost cause for everyone. The flat tax of 5000 Euro/month/
cazino din Capitală al acestor zile se practică un fel de canibalism, profi- table is simply killing the casinos, as long as there is no gambling
tând de orice stopare a activităţii pentru a pune mâna pe clienţi, întrucât activity.
nimeni nu mai înregistrează profit. Taxa fixă de 5000 de euro/lună/ma-
să pur și simplu de omoară atâta timp cât nu se joacă. What is thus the pressure agent of the casinos activity? The
crisis or the legislative measures?
Așadar, ce pune mai multă presiune pe activitatea cazinourilor? Certainly the crisis. Nowadays, a player gambles 50 Euro in one
Criza în sine sau aspectele legislative? visit, while 2 or 3 years ago the amount reached 200 Euro. Even the
În mod cert criza. În aceste zile, un jucător pune la bătaie 50 euro la o VIP players are gone, because most of their businesses are gone
vizită, asta în timp ce în urmă cu 2-3 ani vorbeam de 200 de euro. Chiar and there are no liquidities.
și clienţii VIP au dispă-
rut așa cum au dispă- How do you see
rut și bună parte din the future under
afacerile lor, altfel these circumstan-
spus nu mai există li- ces?
chidităţi. My estimations are
that by the next 6
În aceste condiţii, months, only 5 casi-
cum se întrevede nos will survive, whi-
viitorul? ch is in fact the po-
Estimez că, în final, tential market of
vor mai rămâne maxim Bucharest. There
cinci cazinouri în ur- were 17 of them in
mătoarele șase luni, 1996.
ceea ce e practic, po-
tenţialul pieţei din Bu- What are the so-
curești. În 1996 erau lutions?
deja 17 cazinouri. As long as the
country is still econo-
Și care sunt solu- mically troubled,
ţiile atunci? there are no soluti-
Atâta timp cât ţara ons. Casinos are a
nu se redresează eco- luxury product and
nomic, nu există solu- these were the most
ţii. Cazinoul este un affected ones. For
produs de lux, iar ast- example, other
fel de produse au fost gambling activities
cele mai afectate. like sports bets, bin-
Spre exemplu celelal- go and lotto increa-
te domenii din indus- sed their revenues.
tria de gambling cu un
alt target precum pari- Let’s talk about
urile sportive, jocurile poker and the le-
de bingo și loto și-au gislation regarding
sporit încasările în pe- electronic tables …
rioada aceasta. From my point of
view, electronic po-
Să vorbim puţin și ker tables should not
despre poker și be a product of this
despre legislaţia re- market, because they
feritoare la mesele are mistakenly cate-
de joc electronice... gorized as slot ma-
Din punctul meu de chines. They don’t
vedere, mesele de po- have the same attri-
ker electronice nici nu butes as slot machi-
ar trebui să existe pe piaţă pentru că ele sunt încadrate greșit la catego- nes, no ‘in and out meter’, only an ‘in’ one. This aspect is somehow
ria de slot machines. Practic ele nu au aceleași “atribute” ca sloturile, nu twisted.
au contor și de intrare și de ieșire, ci numai de intrare. E forţat tot acest
aspect. Anyway, the slots have a high coverage now…
Yes, they have! Roulette used to bring 70% of the revenues befo-
Oricum, o mare acoperire o au acum sloturile... re 2007. The last two years inversed the weights, and now the rou-
Într-adevăr! Până în 2007, ruleta reprezenta 70% dintr-o sală de jo- lette brings 20%, 30% of the revenues, and slots bring 70%, which
curi ca încasări. În ultimii doi ani, procentajul s-a schimbat radical, adică is an obvious increasing rate for this type of machines and decrea-
ruleta reprezintă un maxim de 20-30%, sloturile – 70%, adică o tendinţă sing trend for roulette.
clară de creștere spre astfel de aparate și descreștere pentru ruletă.
As a Regent Casino representative, what can you tell us
În calitate de oficial al Regent Casino, care sunt planurile pen- about the plans for the future period?
tru perioada următoare? Our plan for 2010 is to survive under these harsh conditions in
Planul nostru pentru 2010 este să supravieţuim în condiţiile în care se Romania. I, for one, am demoralized and confused.
află România! Eu, cel puţin, sunt demoralizat și confuz.

NR. 6 CASINO INSIDE 9


LOTERIA SPANIOLĂ - O LOTERIE DE SUCCES
Spanish Lottery - a successful lottery
Probabilitatea de a câștiga premii la loterie reprezintă princi- The probability of winning lottery prizes is the basic risk di-
pala dimensiune a riscului, care poate determina dacă o per- mensions, which may help determine whether a person gam-
soană joacă cu adevărat. Probabilităţile de a câștiga ceva la lo- bles on a particular activity in the first place. Probabilities of
teria naţională sunt relativ mari, comparativ cu alte activităţi de winning something on the National Lottery are fairly high in
gambling, chiar dacă șansele de a câștiga premiul cel mare es- comparison with other gambling activities although the chan-
te destul de mic. Această ediţie vă invită să aflaţi mai multe des- ces of winning the jackpot are very small. In this issue, you are
pre loteria spaniolă. invited to learn more about Spanish lottery.

Loteria Spaniolă este vazută drept unul dintre jocurile cu tradiţie ale The Spanish Lottery is viewed as one of Spain’s most traditional
TEXT PHILIP KOTLER

Spaniei şi, ca multe alte loterii din lume, oferă jucătorului ocazia de a games and, like most other lotteries around the world, it is one that
câştiga premii cu o valoare foarte mare, care pot schimba viaţa unui offers players the chance to win life-changing cash prizes. The Natio-
om. Loteria Naţională a fost introdusă în Spania de către Carlos al III- nal Lottery was brought to Spain by Carlos III in 1811, and was origi-
lea, în 1811 şi a fost folosită iniţial cu scopul de a mări rezerva de bani nally used to boost the amount of money in the Public Treasury. Ma-
a trezoreriei. Madrid a fost desemnat sediul principal al loteriei în drid was designated the home of the lottery headquarters in 1814,
1814 şi, tot atunci, jocul a fost denumit oficial Loteria Modernă - un and at the same time the game was officially named The Modern
nume pe care publicul spaniol îl foloseşte de ceva vreme încoace. Lottery – a name the Spanish public had been using on a casual ba-

10 CASINO INSIDE NR. 6


LOTERIA SPANIOLA
Jocurile de loterie din sis for some time.
Spania sunt administrate
de Loterías y Apuestas Lottery games in Spain are operated by Loterías y Apuestas del
del Estado, iar când jucă- Estado, and when Spanish players think of the “National Lottery”
torii spanioli se duc cu they tend to think of a game known as La Primitiva. This requires
gândul la loteria naţiona- players to choose 6 numbers from 1 to 49, and the top prize, which
lă, se duc cu gândul la un is usually worth €3 million, is won by players who succeed in mat-
joc numit La Primitiva. ching all six of their numbers with the six numbers drawn. Rollovers
Aici se presupune că ju- of the jackpot fund after no winners are found can result in the top
cătorii aleg 6 numere de prize growing to €20 million or more. There are also several other
la 1 la 49 şi premiul cel prize tiers for players who manage to match fewer than all six num-
mare este de regulă în bers, though as in most other countries, the more numbers you mat-
valoare de 3 milioane de ch the more you stand to win. La Primitiva lottery draws take place
euro; acesta este câştigat twice a week, every Thursday and Saturday.
de cei care reuşesc să
ghicească toate cele 6 The National Lottery game is basically a ten numbers wager, and
numere dintre cele 6 ex- before you start playing there are some concepts that it would be
trase. Dacă nu există ni- useful for you to understand:
ciun câştigător, reportul • National Lottery draws consist of 100.000 numbers, from
cumulat poate ajunge şi 00.000 up to 99.999.
la 20 milioane euro sau • Each number from 00.000 to 99.999 comprises a separate
chiar mai mult. Există, de ticket. Each ticket is known as a serie.
asemenea, mai multe ni- • Series are at the same time divided into ten décimos. A décimo
veluri de câştig pentru cei is the tenth part of a ticket or serie, so, a whole ticket or serie
care reuşesc să ghiceas- comprises ten décimos.
că mai puţin de şase nu- • Tickets or series are sold by décimos.
mere. Totuşi, la fel ca în
mai toate ţările, cu cât To start playing you must first buy as many décimos as you want
ghiceşti mai multe nume- from any authorised lottery store. To buy a whole lottery ticket you
re, cu atât şansele de would have to buy ten décimos of the same series. The quantity of
câştig sunt mai mari. Lo- series available depends on the draw; the National Lottery (Lotería
teria La Primitiva are loc Nacional) and Thursday’s Lottery (Lotería del jueves).
de două ori pe săptămâ-
nă, în fiecare joi şi sâm-
bătă.

Jocul loteriei Naţionale


este practic un pariu de
10 numere şi este de
mare ajutor să înţelegi
câteva concepte de bază
înainte de a juca:
• Extragerea Loteriei Na-
ţionale constă în
100.000 numere, nume-
rotate de la 00.000 la
99.999;
• Fiecare număr de la
00.000 la 99.999 repre-
zintă un bilet separat. Aceste bilete sunt cunoscute sub numele de
series.
• Biletele sunt împărţite la rândul lor în décimos. O décimo este a
10-a parte a unui bilet, sau serie, care conţine în total zece déci-
mos.
• Biletele sau series se vând pe décimos.

În concluzie, pentru a putea juca, trebuie ca mai întâi să cumperi cât


de multe décimos vrei, de la orice punct de loterie autorizat. Pentru a
cumpăra un bilet întreg, trebuie să cumperi zece décimos, din aceeaşi
serie. Numărul de series disponibile depind în funcţie de extragere: Lo-
teria Naţională (Lotería Nacional) sau Loteria de joi (Lotería del jueves).

Loteria Naţională (Lotería Nacional) - are loc în fiecare Sâmbătă


şi este divizată în 10 series. Această extragere are cel mai mare pre-
miu.

Loteria de joi(Lotería del Jueves) - are loc în fiecare joi şi este


divizată în 6 series. Costul pentru aceste décimos este mai mic decât
cel pentru Loteria Naţională, dar şi premiile sunt mai mici.

Alte jocuri cu tradiţie în Spania sunt:


Bonoloto - Este tot un joc de loterie 6 din 49, dar are patru extra-

NR. 6 CASINO INSIDE 11


LOTERIA SPANIOLA
National Lottery
(Lotería Nacional)
– This takes place
every Saturday, and
is divided into 10
series. This draw
boasts the biggest
prizes.

Thursday`s Lot-
tery (Lotería del
Jueves) – This ta-
kes place every
Thursday, and is
divided into 6 se-
ries. The cost of
the décimos to par-
ticipate in this draw
is much lower than
the ones for the
National Lottery,
but the prizes are
smaller.

Other notable
Spanish lottery
games include:
Bonoloto – This
is another 6 from
49 lottery game,
but this one has
four draws per we-
ek, and these take
place every Mon-
day, Tuesday, Wed-
nesday and Friday.
The jackpot tends
to range from €1
million to €7 milli-
on, depending on
whether there have
been any previous
geri săptămânale, în fiecare luni, marţi, miercuri şi vineri. Jackpotul va- rollovers and on the number of eventual winners matching all six
riază de regulă între 1 milion şi 7 milioane euro, în funcţie de reportul numbers.
jocurilor anterioare.
El Gordo de La Primitiva – This lottery game takes place every
El Gordo de La Primitiva - Acest joc are loc în fiecare duminică şi Sunday, and requires players to select five main numbers from 1 to
constă în alegerea a 5 numere de la 1 la 54 şi a unui număr supli- 54 and one supplementary numbers from 1 to 9. The top prize, whi-
mentar de la 1 la 9. Cel mai mare câştig valorează 5 milioane euro şi ch is worth a minimum of €5 million, is won by players matching all
este obţinut de jucătorii ce au ales corect toate cele 5 numere şi nu- five main numbers plus the supplementary number.
mărul suplimentar.
El Gordo – Affectionately referred to as “the fat one”, El Gordo is
El Gordo - Fiind denumită într-un mod popular "cel gras", El Gordo an annual lottery draw which takes place on December 22. It boasts
este loteria anuală care are loc pe 22 decembrie, având cele mai mari the biggest number of lottery prizes in the world, and draws take se-
câştiguri din lume şi extrageri care durează 7 ore. veral hours to complete.

În Spania, niciun câştig de loterie nu se impozitează. All lottery winnings in Spain are tax free.
Există, de asemenea, extrageri lunare care sunt legate de anumite There are also monthly draws that are tied in with particular cele-
sărbători, ca spre exemplu cea de Sfântul Valentin, care valorează brations. For example, there is a Saint Valentine’s draw, which has
84.000 euro. prizes worth € 84,000.

Banii strânşi pe baza biletelor sunt împărţiţi cu cotă de 70-30. 70% The money raised through lottery ticket sales is split on a 70/30
din sumă se întoarce înapoi la jucători sub formă de premii, iar restul basis. The 70% of the money is returned to players in the form of
de 30% merge la bugetul de stat, pentru a acoperi o parte din cheltu- prizes, and the remaining 30% goes to the State to cover adminis-
ielile administrative şi pentru a contribui la Trezorerie. tration expenses and support the Public Treasury.

Dacă nu eşti localnic, poţi cumpăra un bilet online. Se permit de If you are outside Spain then you can buy a lottery entry via the
asemenea şi intrările tip sindicat. Pentru cei care nu sunt familiarizaţi internet. The syndicate entries are also permitted. For those who are
cu acest termen, un sindicat este un grup de oameni care cumpără not familiar with this approach, a syndicate is a group of people that
biletele împreună. Dacă se câştigă un premiu cu aceste bilete, suma buy lottery tickets on a shared basis. If they win a prize, it is divided
va fi împărţită în mod egal între membri, care sunt adesea prieteni, ru- equally between the syndicate members, which are often friends,
de sau colegi de muncă ale celui care formează sindicatul. family members and work colleagues of the syndicate founder.

12 CASINO INSIDE NR. 6


14 CASINO INSIDE NR. 6
WYNN LAS VEGAS CASINO

Wynn Las Vegas Casino,


menit a fi explorat
şi descoperit
Wynn Las Vegas Casino,
designed to be explored and discovered

NR. 6 CASINO INSIDE 15


The resort features more
than 1,900 coinless slot ga-
mes, including Wynn Mega-
bucks, Windfall, Wynn 7, Wynn
Cash for Life, Wynn Monte
Carlo in denominations ran-
ging from $0.01 to $5,000.

Lush and colorful landscaping


surrounds the majestic Wynn Las
Vegas, a small part of what ma-
kes it one of the most luxurious
and opulent hotels on the Strip.
With its man-made mountain, the
flowers inside and out and the
majestic waterfall leading into a
three-acre lake, this resort is a
standout among others on the
Strip. The resort is a AAA Five Di-
amond winner, a Michelin Five
Pavilions Award winner and the
only three-time winner of the Mo-
bil Five Star award. Opened in
2005 by developer Steve Wynn,
the Wynn houses 2,716 rooms
and a smashing casino. Wynn
Las Vegas is the only casino re-
sort in the world to receive the
Mobil 5 Star, the AAA 5 Diamond
Rating, and the Michelin 5 Red.
From penny slots to high-end li-
mits, if you’re looking to place a
wager or two, this is the place.

The resort’s 110,000-square-


Staţiunea-cazino pune la dispoziţie peste 1.900 de jocuri tip- foot casino offers a number of games including Blackjack, Big 6,
slot, care funcţionează fără monede, printre care şi Wynn Meg- Craps, Caribbean Stud, Roulette, Let-it-Ride, Pai Gow Poker, Pai
bucks Windfall, Wynn 7, Wynn Casho for Life, Wynn Monte Carlo, Gow, Three Card Poker and War. The resort also offers a poker room
cu cupiuri de la 0,01$ la 5.000$. with 26 tables of Texas Hold ‚em, No Limit Hold ‚em, Omaha and
Stud. The games are generally offered at limits ranging from $4/$8
Peisaje colorate şi luxuriante înconjoară maiestosul Wynn Las Ve- up to $100/$200. Higher limit games are often available for the mo-
gas, şi ele reprezintă doar o mică parte a ceea ce face ca hotelul să re adventurous player. Wynn Casino also offers pot-limit and no-limit
fie unul dintre cele mai opulente şi mai luxoase de pe Strip. Cu mun- games.
tele artificial făcut de mâna omului, florile din interior şi exterior şi cas-
cada maiestuoasă ce dă într-un lac care se întinde pe trei acri, acest The resort features more than 1,900 coinless slot games, inclu-
loc iese în evidenţă, faţă de celelalte situate pe Strip. Este premiat cu ding Wynn Megabucks, Windfall, Wynn 7, Wynn Cash for Life, Wynn
AAA Five Diamond, 5 stele Michelin şi singurul ce a ieşit câştigător de Monte Carlo in denominations ranging from $0.01 to $5,000. Wynn
trei ori la premiile Mobile Five Star. Wynn Las Vegas este singurul ca- Megabucks has been updated, combining the Megabuck’s life-chan-
zino-staţiune din lume, care a primit cele trei premii Mobil 5 Star, AAA ging jackpots with the appeal of a spinning wheel and the charm of
5 Diamond şi Michelin 5 Red. De la sloturi în care introduci un penny, the Chairman, Steve Wynn. Steve Wynn collaborated with the
până la limite de pot foarte mari, dacă vrei să pui un pariu sau două, industry’s leading game designers to bring a $10,000,000+ penny
acesta este cu siguranţă locul potrivit. slot machine. Windfall is a Wynn Las Vegas and Encore-exclusive
progressive slot machine where $0.25, $1 or $5 slot players vie for
Cazinoul de aproximativ 40.000 mp oferă numeroase jocuri, printre jackpots over $100,000.
care Blackjack, Big 6, Craps, Caribbean Stud, Roulette, Let-it-Ride,
Pai Gow Poker, Pai Gow, Three Card Poker şi War. Staţiunea pune la While big jackpots appeal to most, everyone loves WYNN 7, a
dispoziţie şi o cameră de poker cu 26 de mese pentru Texas Hold unique version of Blazing 7s where players can contend for high-hit
‚em, No Limit Hold ‚em, Omaha şi Stud. Jocurile au în general limite frequency jackpots up to $1,000.
de la 4$/8$ la 100$/200$. Jocuri cu limite mai ridicate sunt adesea
oferite, pentru jucătorii mai aventuroşi. Cazinoul Wynn oferă, de ase- One of the newest sensations to hit slot floors has been enhanced
menea, jocuri cu sau fără limită de pot. to create the Wynn Signature Series - Cash for Life machine. WYNN
MONTE CARLO, this player favorite has been enhanced for Wynn
Staţiunea pune la dispoziţie peste 1.900 de jocuri tip-slot, care Las Vegas and Encore with more spins and more jackpots, offered in
funcţionează fără monede, printre care şi Wynn Megbucks Windfall, $0.25 denominations.
Wynn 7, Wynn Casho for Life, Wynn Monte Carlo, cu cupiuri de la
0,01$ la 5.000$. Wynn Megabucks a fost îmbunătăţit, combinând All machines use a new voucher system. Although this high tech
jackpoturile uriaşe de la Megabucks cu atracţia roţii de ruletă şi şar- system is more convenient than coins, it is strange that Wynn does
mul preşedintelui, Steve Wynn. Steve Wynn a colaborat cu designerii not offer coin-operated 50 cent slot machines for Blackjack players
de top ai industrei de jocuri pentru a aduce aparatul de slot de to deposit the 50 cent pieces from their Blackjacks and surrenders.
10.000.000$+penny. Windfall este un aparat de sloturi cu jackpot
progresiv, semnat exclusiv Wynn Las Vegas şi Encore, unde la sume On the other hand, Wynn Macau Casino is the first casino which
de 0.25$, 1$ sau 5$, jucătorii pot primi jackpoturi ce depăşesc brings the best of Las Vegas style and luxury to Macau, modeled on

16 CASINO INSIDE NR. 6


WYNN LAS VEGAS CASINO
100.000 $.

Chiar dacă jackpoturile mari îi atrag pe majoritatea jucătorilor, toată


lumea iubeşte WYNN 7, o verisiune originală a Blazing 7s, unde jucă-
torii pot atinge jackpoturi de până la 1.000$.

Una dintre cele mai noi senzaţii în gama de sloturi a fost oferită prin
crearea Seriei Exclusive Wynn-Cash for Life. Wynn Monte Carlo, prin-
tre favoritele jucătorilor, a fost îmbunătăţită de Wynn Las Vegas şi En-
core, cu mai multe jackpoturi oferite în cupiuri de 0.25$.

Toate aparatele folosesc un sistem nou de voucher. Deşi acest nou


sistem cu o înaltă tehnologie este mult mai convenabil decât monede-
le, este foarte bizar că Wynn nu pune la dispoziţie aparate ce funcţio-
nează cu monede de 50 cenţi, pentru ca jucătorii de Blackjack să îşi
depoziteze monedele obţinute.

Pe de cealaltă parte, Wynn Macau Casino este primul cazino ce


oferă ce este mai bun din stilul şi luxul Las Vegasului, în Macau, fiind
o replică a cazinoului original din Las Vegas. Cazinoul acoperă un spa-
ţiu de aproximativ 70.000 mp, dintre care 1.000 mp sunt destinaţi ca- the original Wynn Casino in Las Vegas. The casino comprises of
zinoului VIP. 205,000 square feet of gaming area, including a 1,000 square metre
VIP casino.
Unul dintre oamenii ce a construit Las Vegasul
Sunt puţini investitori de cazino sau operatori care au avut un im- One of the men who made Las Vegas
pact mai mare asupra industriei, şi asupra Las Vegasului contempo- Few casino builders or operators have had a greater impact on
ran, decât Stephen Alan “Steve” Wynn. Fiul unui operator ilegal de their industry, and especially on contemporary Las Vegas, than Ste-
bingo, Wynn a primit o educaţie de primă clasă - combinaţie care i-a phen Alan “Steve” Wynn. The son of an illegal bingo game operator,
oferit o perspectivă unică pentru un operator de jocuri de vârsta sa. Wynn received an Ivy League education—the combination of the two
Wynn a început să se remarce pe Las Vegas Strip în 1970. Deschide- gave him a unique perspective for a Las Vegas gaming operator of
rea cazinoului Mirage, în 1989, a deschis uşa către o eră de staţiuni his generation. Wynn started making his mark on the Las Vegas Strip
scumpe şi opulente, transformându-l astfel într-un vizionar, într-un in the 1970s. The 1989 opening of his Mirage ushered in the age of
controversat mogul de cazino. Wynn a aruncat o privire şi în afara Las expensive and opulent “megaresorts,” turning him into a visionary,
Vegasului, vazând o oportunitate imensă în Macau, destinaţia de primă controversial casino mogul. Wynn looked also outside of Las Vegas,
mână a Asiei, dar unde un singur operator, Stanley Ho, avea voie să where he saw a huge opportunity in Macau, Asia’s top gaming desti-
deţină cazinouri. În 2002, guvernul chinez a permis deschiderea unor nation, but only one operator, Stanley Ho, was permitted to own casi-
noi cazinouri care să fie deţinute de alte persoane, iar Wynn a fost nos. In 2002, the Chinese government allowed casinos run by new
printre primii care a primit aprobarea să construiască aici. El a investit owners, and Wynn was among the first approved to build there. He
1.2 miliarde dolari pentru a dezvolta hotelul Wynn-Macau de 600 de spent $1.2 billion to develop the 600-room Wynn Macau and opened
camere, pe care l-a deschis în 2006. it in 2006.

NR. 6 CASINO INSIDE 17


Keno, un joc
într-adevăr
de amuzament

Keno, a really fun game


Oferă posibilitatea de a câștiga sume It offers the possibility of winning large
mari, cu pariuri relativ mici. payouts on relatively small wagers.

Keno este un joc similar cu Lotto și a fost Keno is similar to Lotto and it was first in-
introdus pentru prma oară în China, în urmă troduced in China many years ago. The game
cu mulţi ani. Jocul a fost introdus în SUA la was brought to the USA in the mid 1800’s by
mijlocul anilor 1800 de către imigranţii chi- the Chinese immigrants who came to work in
nezi, care veniseră să lucreze în mine și la căi- the mines and on the railroad. Quickly sprea-
le ferate. Răspândindu-se repede prin China, ding throughout China, keno was also used
keno a fost folosit pentru construirea Marelui to help fund the building of the Great Wall.
Zid Chinezesc și a devenit cunoscut și sub The game also became known as the White
numele de Jocul Porumbelului Alb, deoarece Pigeon Game because carrier pigeons were
porumbeii călători erau folosiţi pentru transmi- used to send the winning numbers from the
terea numerelor câștigătoare, din orașele mari keno games in the larger cities to small villa-
către sate și cătune. ges and hamlets.

Este un mod interactiv de a-ţi petrece tim- It is an exciting pastime and, most impor-
pul și, cel mai important, oferă posibilitatea tantly, it offers the possibility of winning large
unor câștiguri mari, pornind de la pariuri relativ payouts on relatively small wagers. Keno is
mici. Keno se joacă de regulă în lounge-urile usually played in Casino lounges specifically
cazinourilor special amenajate, dar există și allocated for the game, but there are so cal-
așa numiţii „Keno runners”, care iţi preiau bile- led ‚Keno runners’ who will collect your ticket

18 CASINO INSIDE NR. 6


PREZENTARE
tul și îţi livrează câștigurile, în cazul în care vrei and deliver the winnings if the
să joci în alte săli. Multiplele monitoare din in- player wants to play from outside
teriorul sălilor de cazinouri ţin jucătorii infor- the lounge area. There are many
maţi în legătură cu numerele câștigătoare. television monitors spread all over
Există, de asemenea, o versiune video a jocului the Casino halls to keep players
de Keno, cu aparate ce funcţionează pe mone- informed of the winning numbers.
de. Pe acestea se joacă conform acelorași re- There is also the video version of
guli, însă rezultatele se obţin mult mai rapid. Keno. These are slots-like coin
operated machines. It plays using
Pentru a juca Keno, trebuie să alegi mini- the same principle with similar ru-
mum 4 numere, dar nu mai mult de zece, nu- les of the regular Keno, but you
mere din intervalul 1-80. Fiecare alegere poar- get the results much faster.
tă numele de ‚Spot’, deci dacă alegi 10
numere, joci o partidă de 10 Spot. Biletele de To play Keno, you select a mini-
Keno se pot găsi la mesele din cazino, precum mum of 4 but no more than 10
și în lounge-ul special amenajat, iar cazinoul numbers between 1 and 80. Each
pune la dispoziţie un creion special. Trebuie selection is called a ‚Spot’, so if
doar să marchezi un bilet gol cu numerele pe you select 10 numbers you are
care le dorești, iar apoi să duci biletul împreună playing a 10 Spot game. Keno
cu suma necesară la un ghișeu, unde vei primi tickets are located at tables thro-
un duplicat al biletului. În decurs de câteva mi- ughout the Casino and in the
nute, 20 de bile de Keno numerotate vor fi ex- Casino’s Keno lounge. The Casino
trase dintr-un recipient cu 80 de bile, iar dacă provides a ‚Keno crayon’ for this
acestea sunt cele alese de tine, ești câștigător. purpose. Simply mark a blank Ke-
Rezultatele sunt afișate pe ecranele din cazino. no ticket with the numbers of yo-
ur selection. Then present your
Pariurile minime pornesc de la 5 cenţi, deși ticket to the Keno desk with your
unele cazinouri acceptă doar de la 1$ în sus. wager and the clerk will give you
Broșurile Keno îţi pot oferi informaţii despre a duplicate ticket. In a few minu-
sumele ce pot fi câștigate și despre tipurile de tes, twenty numbered Keno balls
bilete ce se pot juca. Suma de bani pe care o will be drawn at random from a
câștigi depinde de tipul de bilet jucat și de nu- barrel containing 80 numbered
mărul de bile „ghicite”. Poţi juca câte bilete vrei balls, and if enough of your selec-
și în unele cazinouri, poţi câștiga până la ted numbers are drawn, you are a
50.000 $ cu un pariu de doar 1$. winner. The results are displayed
on screens throughout the Casi-
Partida de Keno poartă numele de cursă, iar no.
în multe cazinouri este oferită opţiunea de
multi-race, adică mai multe partide se pot juca Minimum bets can be as low as
concomitent. Avantajul casei variază în funcţie 5 cents, although some Casinos
de tipul de Keno jucat, însă, de obicei, este un- only accept bets of $1 or more.
deva la 30% sau mai mult. Șansele de a ghici The house’s Keno brochures give
un număr din 80 este de 0.25%, ceea ce cla- you information about payoffs and
sează Keno printre cele mai slabe jocuri de pa- various tickets you can play. The
riuri. amount of money you win is de-
pendent upon the type of ticket
Pentru un total mai mare jucat sau pentru pariuri mai mari, multe jo- you play and the number of ‚spots’ caught. You may play as many
curi de keno oferă jackpoturi progresive, care, uneori, ajung îndeajuns tickets as you wish. You could win as much as $50,000 on a $1 wa-
de mari încât casa oferă o cotă de peste 100%. ger in some Casinos.

The round of a Keno game is


called a Keno race. In many Casi-
nos, ‚multi-race’ Keno is featured,
where you can play a number of
consecutive Keno races at one
time. The house advantage on
Keno varies according to the Ke-
no game played. It is always aro-
und 30% or more. The chances of
hitting one number in 80 are
0.25%, making Keno among the
worst bets you can make.

For higher-number totals pla-


yed, or for bigger bets, many keno
games offer progressive jackpots.
Sometimes the progressive jack-
FOTO LAPSTONEHOTEL

pot gets high enough that the ho-


use is actually offering more than
100 percent payback.

NR. 6 CASINO INSIDE 19


european gambling

Legislaţie
comparativă
în gamblingul
european
de Amalia Bălăbăneanu

Comparative legislation in European gambling


Schimbări radicale în legislaţia jocurilor de noroc, cauzate de Radical changes for the gambling legislation, caused by the
criza financiară. Taxe şi impozite mai mari, mai multe restricţii, financial crisis. Higher fees and taxes, harsher conditions for
înăsprirea condiţiilor pentru obţinerea licenţelor de joc sau limi- gambling licenses or a limit imposed for the number of ga-
tarea numărului de aparate de joc. Acestea sunt doar câteva ming machines. These are only part of the obstacles the game
dintre noile obstacole pe care le întâmpină operatorii de jocuri operators in Western Europe have to face with. The low volu-
de noroc din Europa de Est. Cu un volum scăzut de pariuri, în me of bets on a background of tougher legislative norms, ma-
contextul înăspririi cadrului normativ, reprezentanţii industriei ke the representatives of the gambling industry to hardly face
de gambling fac faţă cu greu situaţiei. the situation.
Vara anului 2009 avea să topească numeroase afaceri din industria The summer of 2009 was to melt many businesses of the local
locală de gambling. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 77 gambling industry. The Emergency Ordinance no.77 from 26th of Ju-
din 26 iunie 2009 (O.U.G. nr. 77/2009) a schimbat radical viziunea ne 2009 (O.U.G. NO.77/2009) has radically changed the way opera-
operatorilor de jocuri de noroc din România. Toate modificările legisla- tors use to see things, here in Romania. All the legislative changes
tive s-au reflectat direct în activitatea şi în afacerile companiilor din had a direct impact in the activity and the businesses of this field.
domeniu. Cu fenomene de acest gen s-au confruntat şi operatorii pre- Poland operators faced the same conditions. The new Polish legisla-
zenţi pe piaţa din Polonia. La 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare noua tion entered into force on 1st of January 2010, and had as an objec-
legislaţie poloneză, ce avea ca scop reorganizarea şi restructurarea tive, to reorganize the gambling market. According to its norms, the
pieţei jocurilor de noroc. Potrivit acesteia licenţele se acordă şi se re- licenses are granted and renewed once every 6 years, under more
înnoiesc, o dată la şase ani, în condiţii mult mai restrictive. În Varşovia, strict conditions. In Warsaw, the new legislation states that three ca-
conform noii legislaţii, pot fi licenţiate doar trei cazinouri, în virtutea sinos, at the most, can receive a license, as one unity has to operate
condiţiei care limitează activitatea unei unităţi la 650.000 de locuitori. for 650,000 inhabitants.
Autorizaţia de funcţionare se acordă în România şi în Franţa pentru o The license to function is granted in both Romania and France, for
perioadă de cinci ani. Deşi în România nu există o limitare a activităţii a period of 5 years. Even though Romania doesn’t currently have a
la numărul locuitorilor, modificarea cadrului legislativ a dus la contrac- limitation of the activity based of the number of inhabitants, the legis-
tarea involuntară a pieţei. Astfel, numărul cazinourilor live game s-a lative change reflected in a shrink of the market. Therefore, the num-
redus în 2009 cu peste o treime, la nivel naţional. Deţinătoarea recor- ber of live casinos decreased by over one third on a national level, in
dului mondial pentru cel mai mare număr de cazinouri pe metru pătrat, 2009. The one which holds the record for the largest number of ca-
Franţa, are o politică mult mai relaxată în domeniul jocurilor de noroc. sinos on sqm, France, has a lighter legislation in what concerns
Deşi legislaţia presupune existenţa cazinourilor doar în localităţile ce gambling. Even though legislation had as a premise the idea that ca-
depăşesc 500.000 de locuitori, la finele anului trecut aici erau 197 de sinos exist only in the cities with over 500,000 inhabitants, 197 live
cazinouri de tip live game. games units operated last year.
Statul român le-a impus operatorilor, odată cu noua legislaţie, mi- The new legislation of the Romanian Government imposes that the
nim 20 de slot-machines pentru fiecare sală de joc. Totodată, numărul minimum number of slot-machines to be operated is 20. Moreover,
minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organi- the minimum number of gaming tables within a venue is 12 in Bu-
zează activitatea de tip cazinou este de 12 în municipiul Bucureşti şi charest and 10 in other cities, out of which at least two have to be
10 în provincie, dintre care cel puţin două mese de ruletă. În Polonia, roulette tables. In Poland, for a change, each casino can operate 70
în schimb, fiecare cazinou va putea opera maxim 70 de mese sau tables or machines at the most.
aparate de joc. The Warsaw authorities have as an objective to transform
Autorităţile de la Varşovia au în plan izolarea jocurilor de noroc doar gambling into an activity solely carried out by the casinos, which

NR. 6 CASINO INSIDE 21


means the elimination of slot
machines from clubs, shops,
cafés or gas stations. Despite
the fact that in 2009, Polish
people gambled over five billi-
on euro and that 50% of the
revenues were generated by
slot-machines, the govern-
ment has in plan to gradually
suppress this segment by re-
ducing the market on a 20%
to 25% annual basis. Econo-
mists claim that this measure
will hurt the Polish state, cau-
sing damages of around 1.2
billion euro, in the next five
years. There are no such re-
strictions in Romania, but the
gambling operators have to
make sure that the venue of
activity is not within a school
unit, a campus, cultural esta-
blishment, establishments of
art or health, religious cults
and many others of this kind,
or in the proximity of them.
Gambling is forbidden for
minors both in France and Po-
land, as well as in Romania.
Moreover, the French authori-
ties have requested to see
more corporate social respon-
sibility programs that come to
support the clients. Basically,
la perimetrul cazinourilor, ceea ce presupune eliminarea slot-machine- the normative rules try to protect the clients by keeping them infor-
urilor din cluburi, magazine, cafenele sau benzinării. În ciuda faptului med and avoiding addiction for gambling. For this purpose, clients
că numai în 2009 polonezii au jucat peste cinci miliarde de euro, iar can have access to a special phone line aimed at preventing
50% dintre venituri au fost generate de slot-machines, guvernul şi-a gambling addiction. Furthermore, operators have to prepare an annu-
propus suprimarea treptată a acestui segment prin reducerea pieţei al report for the National Authority of Regulation, regarding aspects
cu 20% - 25% anual. Economiştii susţin că această măsură va aduce of responsible gambling promotion and the fight against gambling
daune statului polonez de aproximativ 1,2 miliarde de euro în următo- addiction. The representatives of the French gambling industry also
rii cinci ani. În România nu există restricţii de acest gen, însă operato- have to present an annual balance sheet that reflects the fight
rul de jocuri de noroc trebuie să se asigure că spaţiul propus pentru against criminality and fraud, against money laundry and terrorism
desfăşurarea activităţii nu este situat în incinta unei unităţi de învăţă- support.
mânt, inclusiv campusurile aferente acesteia, în cadrul unor aşezămin- Gaming has always been an important “tank” for the state budgets,
te de cultură, artă, sănătate, cu specific social, de culte religioase şi and in 2009, it had the opportunity to emphasize this contribution.
altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora. The East-European authorities tried to mend their budgets out of the
Jocurile de noroc sunt interzise prin lege minorilor, atât Franţa, cât casinos’ incomes.
şi în Polonia şi România. Mai mult, autorităţile franceze au solicitat In Romania, the analysis of the annual inflation indexes resulted in
operatorilor campanii de responbailitate socială, în vederea sprijinirii an increase of taxes of 3.86 times, compared to the level of 2000.
clienţilor. Practic, reglementările normative fac apel la protecţia jucă- This was the explanation of the Ministry of Public Finance represen-
torilor prin informarea corectă şi evitarea dependenţei faţă de jocurile tatives, in what regarded the increase of taxes for gambling, in the
de noroc. În acest sens, clienţii au la dispoziţie şi o linie telefonică basis of O.U.G. no.77/2009. Hence, the annual tax that correspon-
specială pentru prevenirea dependenţei de jocuri de noroc. Totodată, ded to the gambling license was around 100,000 Euro for casinos,
operatorii trebuie să prezinte anual Autorităţii Naţionale de Reglemen- while for venues with slot-machines, it was somewhere around 6,000
tare un raport cu acţiunile întreprinse pentru promovarea jocului res- Euro. Moreover, in order to be granted with a gambling permit, the
ponsabil şi cele cu privire la lupta împotriva dependenţei de jocuri de operator has to pay annually about 60,000 Euro for each table, if it is
noroc. Tot anual, reprezentanţii industriei franceze de gambling trebuie in Bucharest, and half of the amount in other cities. For each venue
să prezinte şi un bilanţ referitor la lupta împotriva activităţilor infracţio- of slot-machines, the annual amount for the authorization is around
nale sau frauduloase şi a spălării banilor şi finanţării terorismului. 2,000 Euro.
Jocurile de noroc au pompat dintotdeauna sume semnificative la France offers more of a fiscal lightness, as it is a country with ex-
bugetele de stat. În 2009 au avut ocazia să demonstreze şi mai mult perience in this field. Even though some of the Senate members on-
această contribuţie. Autorităţile est-europene au încercat să-şi redre- ce mentioned they wanted to obtain 400% more revenues from ta-
seze bugetele din veniturile cazinourilor. xes for this segment, no measure was taken. The taxes for each
casino are well established and mentioned in the specifications of
În România, ca urmare a analizei indicilor de inflaţie anuali, a rezul- the corresponding City Hall and they can vary. According to the Fren-
tat o creştere de 3,86 ori faţă de cuantumul taxelor aferente anului ch legislation, operators can pay shares between 10% and 80% of
2000. Aceasta este explicaţia dată de reprezentanţii Ministerului Fi- their gross income in taxes (the bets of the gamblers less the ear-
nanţelor Publice privind decizia de majorare a taxelor aplicate jocurilor nings paid by the casino-n.a.). Basically, casinos which have a gross
de noroc în nota de fundamentare a O.U.G. nr. 77/2009. Astfel, taxa income maximum 87,000 euro, pay 10% in taxes, and the number
anuală aferentă licenţei de organizare a jocurilor de noroc este de cir- follows an increasing trend until 80% is reached, for the units that
ca 100.000 de euro pentru cazinouri, în timp ce pentru jocurile de tip have a gross income of over 14.1 million Euro. All the cumulated cur-

22 CASINO INSIDE NR. 6


european gambling
slot-machine este aproximativ 6.000 de euro. De asemenea, pentru rent taxes, for both the City Hall and the state budget shall not over-
obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc operatorul pass 80% of the casino’s gross income. The fiscal year of 2008-
trebuie să plătească anual circa 60.000 de euro pentru fiecare masă, 2009 ended with a gross income of 2.3 billion euro, 9% less than
dacă îşi desfăşoară activitatea în Capitală, în timp ce pentru provincie last year.
suma se înjumătăţeşte pentru fiecare masă. Pentru fiecare mijloc de Frenchmen managed to avoid the statement of their gambling win-
tip slot-machine valoarea autorizaţiei se ridică la aproximativ 2.000 de nings, as it was included in the taxes of the gross income for the
euro anual. operator. The sole exception is the profit gained by participation to
Franţa, o ţară cu o vastă experienţă în domeniul jocurilor de noroc, foreign online gambling websites. Thus, if a Frenchman chooses to
oferă o oarecare lejeritate fiscală operatorilor. Deşi, într-o discuţie a play poker on website registered in Malta, he has to declare his win-
membrilor senatului francez, aceştia au menţionat faptul că ar trebui nings for taxation, according to law.
să ridice ştafeta şi să obţină venituri cu până la 400% mai mari din Starting with 1st of January 2010, the operators in Poland have
impozite şi taxe sociale aplicate acestui segment, în prezent nu a fost experienced the shock wave of the new law, which was projected by
luată nicio decizie în acest sens. Taxele aplicate cazinourilor din Fran- the former Lech Kaczynski. The monthly tax levied for a slot machine
ţa sunt fixate în caietul de sarcini, acceptat de municipalitatea unde increased from 180 Euro to 480 Euro. The increase in taxes for rou-
este amplasată unitatea, şi diferă de la caz la caz. Potrivit legislaţiei lette, dice and card games, mechanic ones and mutual bets was of
franceze operatorii pot plăti taxe între 10% şi 80% din produsul brut 50%. Even though in Romania the legalization of online gambling se-
al jocurilor de noroc (diferenţa dintre pariurile jucătorilor şi câştigurile ems to be a debated subject matter, Frenchmen have foreseen the
plătite de cazinou pe jocurile lor individuale – n.a.). Practic, cazinourile importance of this segment and in the spring of 2010, they were ma-
cu un produs brut anual de până la 87.000 de euro plătesc taxe de de legal. Once this year started, together with the new legislative fra-
10% , iar cifrele evoluează treptat, ajungând până la un nivel de taxa- me, online gambling was forbidden in Poland. The new law was seve-
re de 80% pentru unităţile al căror produs brut este de peste 14,1 rely criticized both in Poland and abroad, and the operators had
milioane de euro anual. Toate taxele existente cumulate, pentru muni- already claimed the need of normative changes to the European Au-
cipalitate şi pentru bugetul de stat, nu trebuie să depăşească 80% din thorities, as their businesses were strenuously affected.
produsul brut al cazinoului. Produsul brut al jocurilor de noroc a fost, Time will gradually be a mirror of which legislative model is best
în exerciţiul financiar 2008 – 2009, de 2,3 miliarde de euro, în scăde- suited and will bring long-term significant incomes for the state bud-
re cu 9% faţă de anul precedent. get.
Francezii au scăpat de respon-
sabilitatea declarării câştigurilor
obţinute din jocurile noroc întrucât
acesta sunt incluse în impozitarea
câştigului brut al operatorului. Sin-
gura excepţie o reprezintă profitul
obţinut prin participarea la jocurile
de pe site-urile străine. Astfel, da-
că un francez alege să joace po-
ker pe un site înregistrat în Malta,
el trebuie să declare câştigurile
obţinute, urmând ca acestea să
fie impozitate, conform legii.
Începând cu 1 ianuarie 2010,
operatorii prezenţi pe piaţa din
Polonia au resimţit din plin şocul
noului proiect de lege, propus de
defunctul preşedinte Lech Kac-
zynski. Taxa lunară pentru opera-
rea unui slot-machines a fost ma-
jorată de la 180 de euro la 480
de euro. Nivelul taxelor este de
până la 50%, în cazul ruletei, a
jocurilor cu zaruri, de cărţi, meca-
nice şi a pariurilor mutuale.
În timp ce în România se poartă
discuţii pentru legalizarea
gambling-ului online, francezii au
anticipat deja importanţa acestui
segment, astfel că, în primăvara
lui 2010, jocurile de noroc online
au intrat în deplină legalitate. De
la începutul acestui an, odată cu
noul cadru legislativ, gambling-ul
online din Polonia a fost interzis.
Noua lege a fost intens criticată
atât în Polonia, cât şi în străinăta-
te, iar operatorii au sesizat deja
autorităţile europene pentru modi-
ficarea contextului normativ, care
le sufocă business-urile.
Timpul va arăta treptat care
dintre modelele legislative va da
cele mai multe roade şi va aduce
venituri substanţiale pe termen
lung la bugetul de stat.

NR. 6 CASINO INSIDE 23


Cazinoul din Băile
Herculane, un exemplu
pentru prezent de turism
de gambling
24 CASINO INSIDE NR. 6
BAILE HERCULANE

The casino in
Băile Herculane,
a present
example of
gambling tourism
As many other “pearls” of Romania, the spa of Cerna Valley, will for sure reach
the list of forever lost touristic objectives, without the real support of the autho-
rities, even though it tries to come back to its former status. No matter how, it is a
standing evidence of the fact that people in the past new how to deal with tou-
rism. For the moment, there are only the bitter regrets that we don’t know/want
to carry on our values, no matter their kind.

Băile Herculane resort still represents a special touristic potential, which is not at the least
exploited as it should be. The fame of the spa, which is also known as the “pearl of the Cerna
Ca multe alte “perle” ale României, Valley’ started to spread beyond the borders of our country, long time ago. Due to its curable
staţiunea balneo-climaterică de pe Va- and touristic potential, as well as to its climate, it is one of the most “gifted” resorts of Europe
lea Cernei, deşi încearcă să revină la sta- and even worldwide. In the 19th century, Băile Herculane was competing against the famous
tutul de-odinioară, fără sprijinul real al resorts Baden Baden or Karlovy Vary.
autorităţilor, se va adauga listei lungi de
obiective turistice pierdute în derizoriu. A number of people of art and culture came to Herculane for rest and treatment, like Goethe,
Oricum, reprezintă un exemplu concret H. Ch. Andersen, Vasile Alecsandri, Dinicu Golescu, George Coşbuc, Nicolae Iorga together with
de cum ştiau unii din trecut să facă tu- Emperor Marcus Aurelius and his mother Julia, Emperor Franz Joseph and Empress Elisabeth.
rism. Pentru momentul actual nu rămân
decât aceleaşi regrete amare că nu ştim/ But this was not the only reason, for which all these spas were part of a bigger resort which
vrem să perpetuăm valorile, de orice fel. comprised also a casino. This represented the past axes of the riotous life in Băile Herculane,
with stories of fun and delight, but also with legends of lust and debauchery. The casino in Bă-
Staţiunea Băile Herculane continuă să pre- ile Herculane or the casino with columns, was built in 1862, in an Austrian barocco style. The
zinte un potenţial turistic deosebit, care nu es- documents of those times claim that this was done under the guidance of the architect Wil-
te exploatat nici pe departe la adevărata sa va- helm Doderer. With nice and simple ornaments, the casino embedded also a beautiful terrace
loare. Faima staţiunii Băile Herculane, with painted ceilings.

NR. 6 CASINO INSIDE 25


BAILE HERCULANE
cunoscută drept “perla Văii Cernei”, a trecut demult
dincolo de hotarele ţării. Prin potenţialul sau balne-
ar, climatic şi turistic, ea se înscrie printre cele mai
înzestrate staţiuni de acest tip din Europa şi chiar
din lume. În secolul XIX staţiunea Băile Herculane
ajunsese să concureze cu celebrele staţiuni Baden
Baden sau Karlovy Vary.

O seamă de oameni de artă şi cultură veneau la


Băile Herculane pentru odihnă şi tratament precum
Goethe, H. Ch. Andersen, Vasile Alecsandri, Dinicu
Golescu, George Coşbuc, Nicolae Iorga, alături de îm-
păratul Marcus Aurelius şi mama sa Iulia, împăratul
Franz Iosif şi împărăteasa Elisabeta.

Însă acesta nu era singurul motiv pentru că toate


aceste atracţii balneare erau cuprinse într-un întreg
ansamblu ce cuprindea şi un cazino. În acesta se re-
găsea în trecut axa vieţii tumultoase din staţiunea
Băile Herculane cu poveşti despre distracţie şi răs-
făţ, dar şi legende despre pierzanie şi desfrâu. Cazi-
noul din Băile Herculane sau Cazinoul cu coloane, a
fost construit în 1862 în stil baroc austriac, potrivit
documentelor vremii, sub îndrumarea arhitectului
Wilhelm Doderer. Ornamentat simplu şi plăcut, cazi-
noul dispunea şi de o frumoasă terasă acoperită cu
tavan pictat.
The saloons of the famous casino were frequently visited by the
Saloanele vestitului Cazino erau adesea frecventate de elita aristocra- elite of the imperial aristocracy in Vienna, this representing the best
ţiei imperiale de la Viena, aceasta fiind, totodată, şi perioada de apogeu a period of the resort, during the Austrian-Hungarian domination. Due
staţiunii în perioada de dominaţie austro-ungară. Din acest motiv, oraşul to this reason, the city had a distinguished touristic potential, which
dispunea înca de pe atunci de un potenţial turistic deosebit, semn că tu- proves that tourism is not a just a dream, like the reality stands today
rismul de gambling nu era doar o himera aşa cum e acest fenomen acum in Romania.
în România.
“The Assemble of the Casino”, which was the backbone of a syste-
“Ansamblul Cazinoului”, ce reprezenta o coloană vertebrală a planului matic plan drawn up by the Habsburgs, had a frontispiece inscription
de sistematizare arhitectornică întocmit de habsburgi, avea pe frontispi- with the Romanian salute „Saluti et Laetitiae” - Health and happi-
ciu inscriptionat salutul roman “Saluti et Laetitiae” – Sănătate şi bucurii. ness. The casino in Băile Herculane was considered to be a symbol of
Cazinoul din Băile Herculane era considerat şi un simbol al înfrăţirii etni- ethnic brotherhood and good coexistence between ethnic groups, be-
ce şi al bunei convieţuiri între etnii, deoarece pe acoperişul său existau cause the roof displayed statues which embodied one Romanian, one
statui care întruchipau un român, un neamţ, un sârb şi un ungur. German, one Serbian and one Hungarian.

Astăzi, în fostul Cazino şi-au găsit găzduire muzeul staţiunii Băile Her- Today, the former casino of the Băile Herculane resort hosts the
culane, o sală de spectacole, mai multe spaţii comerciale şi un restaurant. museum of the city, an auditorium, retail spaces and a restaurant.

26 CASINO INSIDE NR. 6


VESTE ŞOC:
On-line-ul şi turneele
de poker - liber la joc…,
dar şi la taxat

Noile prevederi legislative ce pot fi adoptate de plenul Parlamentului României în perioada


următoare repun pe tapet deciziile luate de Guvern anul trecut prin OUG 77/2009.

Shocking News: Online websites and poker tournaments


- good for play…but good for taxes as well
The new legislative measures that are to be adopted by the Romanian Parliament in the
foreseeable future are the “twin sister” of last year’s decisions adopted by means
of O.U.G 77/2009.

“În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind “Following the debate for the approval of the draft of the Emergency Ordinance no.77/2009, regarding the organiza-
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în şedinţa din data de 23 iunie 2010, comisia propune supunerea spre tion and exploitation of gambling, during the meeting on June 23, 2010, the Commission proposes submitting for
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport cu amendamente admise prezentate în Anexa nr.1 discussion and adoption for the Chamber of Deputies, a report of accepted amendments which are presented in
şi amendamente respinse prezentate în Anexa nr.2.” aşa ne-au fost anunţate seriile de reglementări legislative ce au Annex 1 and of rejected amendments, which are presented in Annex 2.”, this is the way the new series of legislative
fost luate în discuţie în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. measures discussed by the Permanent Bureau of the Chamber of Deputies, were presented to us.

Iată informaţiile de interes maxim ce derivă din raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Here are the most valuable pieces of information taken out from the legislative project for approval of the Emergen-
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: cy Ordinance no.77/2009, regarding the organization and exploitation of gambling:
The following changes were made for Art.10, in regards to gambling activities:
La Art. 10 - cel care clasifică jocurile de noroc, s-au adus următoarele completări:
“La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduc 3 noi litere, literele g), h), i), cu următorul cuprins: “g) jocuri- “In Article 10 paragraph (1), three more letters g) h) i), were introduced after the letter f), as follows: „g) bingo
le bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; games which are organized via Internet communication systems and mobile or fixed telephone systems,;
(h) pariurile on - line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comu- h) online fixed-amount bets –gambling activity, organized via Internet communication systems and mobile or fixed
nicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; telephone systems;
(i) jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) şi i) online gambling activities that account for all gambling types, other than those defined in letter a), e), f), g) and

28 CASINO INSIDE NR. 6


REGLEMENTARI
h), care sunt desfăşurate altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate şi transmise prin intermediul sisteme- h), which are carried out otherwise than in the <<body>> presence of the players and for which the organizer
lor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, şi pentru care un organizator de jocuri de was granted with operating permit and license, which are organized and transmitted via Internet communication
noroc a obţinut autorizaţie şi licenţă.” systems, mobile and fixed-line telephone systems. „
Prin completarile aduse art. 10 se definesc categoriile de jocuri de noroc online permise şi reglementate prin prezen- The amendments for art.10 define the online gambling categories allowed and regulated by the current legislative
tul act normativ. Odată cu permiterea organizării de jocuri on-line se asteaptă în urma măsurii, încasări suplimentare frame. Together with the authorization of online gambling, additional taxes and fees are expected to be levied, as
din taxe şi impozite, precum şi o supraveghere mai bună a domeniului. well as a more strict regulation of the sector.

La articolul 13 – cel care prevede acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autoriza- Paragraphs (2) and (3) in article 13, which regards the granting of the gambling license and operating permit,
ţiei de exploatare a jocurilor de noroc, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: were modified for the following content:
“(2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă şi/sau pariuri on line, taxa pentru autorizaţia de exploata- “(2) For the operators that organize activities with fixed betting amounts and/or online betting, the tax levied for the
re a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie de încasările efectiv realizate de societăţi din exploatarea acestei operating permit is decided in relation to revenues of these companies generated solely from this activity, but it
activităţi, dar nu mai puţin de nivelul minim al taxei stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; shall be no less than the minimum tax imposed by the conditions of the hereby emergency ordinance”;
(3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a (3) The taxes levied for the granting of license and operating permit represent an income for the state budget. 5%
jocurilor de noroc constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea of this amount is to be annually distributed as follows: 1.5% for the Film Fund and 3.5% for the National Program of
bugetului de stat astfel: 1,5% la Fondul cinematografic şi 3,5% pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumen- Restoration of Historical Monuments. The amounts will be monthly distributed, depending on the level of revenues.”
telor Istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor.” The amendment for art.13, paragraph (2) regards the sphere of applicability for the online betting activity.
Prin modificarea adusă la art. 13 alin. (2) se urmăreste cuprinderea în sfera de aplicare a legii şi a activităţii de
pariuri on line. Paragraph (2), line (h) in article 15, was modified for the following content:
“(h) means of play which are operated for bingo games, within TV networks, irrespective of their design or operatio-
La articolul 15 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: nal objective, are regulated by the Romanian Bureau of Legal Metrology.
„h) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune The total amount of participation fees collected and all prizes awarded are processed and kept in a main electronic
indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. system, located in Romania. The electronic system, under the care and on behalf of the organizer, will be connected
Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central to a terminal of the Ministry of Finance, will be provided by the organizers, for free, and will contain or will allow
amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu access to information regarding: total participation fees collected every day and all prizes awarded.„
un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permi-
te accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate.” Therefore, the previous valid condition included in this article for obtaining the authorization from the “Romanian
Lottery”, according to which gambling activities to be authorized shall not impede the exclusive rights as well as
Aşadar, condiţia deţinerii avizului emis de „Loteria Română” ce era prevăzut înainte în acest articol, conform căruia the realization of the object of activity, has been eliminated. The reason of this elimination is the fact that this
jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate şi nu împietează asupra realizării obiectu- condition was indirectly transforming the entity into an organism of competence for the authorization of the
lui de activitate al acesteia, a fost eliminată, deoarece transforma indirect această entitate într-un organism având gambling activity.
competenţe în activitatea de autorizare a jocurilor de noroc. “The purpose of the legal frame has to be that of allowing equal chances of access to the regulated gambling activi-
“Scopul normei legale trebuie să fie şi acela de a permite accesibilitatea, în condiţii de egalitate de şanse a tuturor ties, for all the economic agents, and of eliminating the restrictive conditions. As the Romanian Lottery is regulated
agenţilor economici la toate jocurile reglementate şi nu de a institui condiţii restrictive. În condiţiile în care <<Lote- by the same legal framework for gambling, as any other economic agent, and operates on the same market sector
ria Română>> ca orice alt agent economic, se supune aceluiaşi cadru juridic general în materia jocurilor de noroc, as the other gambling operators, the power to release the authorization is an abusive censorship, which has no
operând pe acelaşi sector de piaţă - participanţii la jocurile de noroc, competenţa de a emite avizul, este o premiză a connection with the rule of law”, this is the argument set out in the report, for the implementation of this provision.
unei cenzurări abuzive, ce nu are legătură cu statul de drept”, aşa suna “motivaţia” introducerii acestei prevederi
expusă în raport. A new line h1) is introduced in the same article no. 15, after the letter h), which states the following:
„h1) slot machines have a period of use of 5 years at the date of request for the first operating permit.”
La acelaşi articol 15 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit.h1) cu următorul cuprins:
„h1) maşinile de joc tip slot-machine au o vechime de maximum 5 ani la data solicitării primei autorizaţii de exploata- This provision is aimed at allowing the modern machines with a relatively small period of use, to enter the market.
re.” In this way, on the one hand it will provide protection, for imports of used or obsolete equipment, and on the other
hand, it will be a guarantee for the players, of the proper functioning of equipment.
Prin această propunere se are în vedere permiterea pătrunderii pe piaţă a unor aparate de joc moderne cu o vechime
relativ mică. În acest fel se va asigura o protecţie, pe de o parte, a pieţei faţă de importul aparatelor uzate sau depă- A very important provision was also introduced for article 15, in paragraph (2), after letter (h): two more letter (i)
şite din punct de vedere tehnologic, iar, pe de altă parte, va constitui o garanţie pentru jucători a bunei funcţionări a and (j), which state the following:
aparatelor. “i) for gambling activities such as online betting, bingo games transmitted by means of internet communication
systems or mobile and fixed-line telephone systems and other online gambling activities, the operator has to make
O prevedere foarte importantă a fost introdusă în cadrul aceluiaşi art.15, astfel, la “alineatul (2) după litera h) se proof of the possession of all machinery which provides support for the organization and transmission of these
introduc două noi litere, lit. (i) şi (j) cu următorul cuprins: activities and they necessarily have to be located in Romania;
“i) jocurile de noroc de tip pariuri online, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip j) the additional conditions to be fulfilled by the economic agent to obtain the operating license, described under
internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line operatorul economic trebuie să facă dovada article 10, line 1, letters g), h) and i), shall be regulated by the applicable norms of the hereby emergency ordinan-
deţinerii tuturor echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea şi transmiterea acestor tipuri de ce.”
jocuri de noroc şi acestea să fie situate în mod obligatoriu pe teritoriul României;
j) condiţiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obţinerea licenţei de exploatare a The amendment of article 15, paragraph (2), with i) and j), is aimed at establishing the necessary conditions for
jocurilor de noroc prevăzute la art.10, alin. (1) lit g), h) şi i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei granting the operating license of online gambling, imposing the existence of technical equipment on Romanian
ordonanţe de urgenţă.” territory, in order to reach a good supervision and an efficient control of the online gambling market. Moreover, the
drafting of additional conditions that are to be fulfilled by the online gambling operators, which will be minutely
Prin completarea art. 15 alin. (2) cu lit. i) si j) se urmăreşte stabilirea condiţiilor necesare pentru obţinerea autorizaţi- described and implemented by means of the applicable norms.
ei de exploatare a jocurilor de noroc on line, în sensul obligativităţii existenţei pe teritoriul României a echipamentelor
tehnice, pentru a asigura o bună supraveghere şi un control eficient a pieţei jocurilor de noroc on line. De asemenea, Article 15, line (6), letter a), suffers the following modifications for (i) and (iii):
se urmăreşte stabilirea condiţiilor suplimentare ce trebuie îndeplinite de organizatorii de jocuri de noroc on line în “(i) the minimum number of means of play is 15, for the areas in which this category of means is solely exploited,
România, condiţii care vor fi detaliate şi implementate prin normele de aplicare. besides any other activities which take place in that specific area, with no gambling nature whatsoever.“
O.U.G. 77/2009 stipulated “minimum 20 means of play...”, but the reason of this amendment has as argument
La articolul 15 alineatul (6) litera a), punctele (i) şi (iii) se modifică şi vor avea următorul cuprins: common practice, which revealed that most of the venues for fixed bets also have slot machines installed and that
“(i) minimum 15 mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul the betting format is just a coverage one.
incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace “(iii) minimum two means of play, but no more than five, for the authorized units of lotto or betting activities.”
de joc. Under these conditions, the specific regulation of the possibility to exploit two means of play must be implemented
În OUG 77/2010 erau prevăzute “minimum 20 de mijloace de joc…”, constatându-se că, în practică, în majoritatea only in the authorized venues for lotto activities; in what concerns authorized venues for the betting activities, the
locaţiilor autorizate pentru pariuri în cotă fixă, au fost amplasate şi mijloace de joc tip slot machine, de multe ori possibility stands for two means of play, but no more than 5.
activitatea de pariuri desfăşurându-se mai mult de formă, se motiveaza în document apariţia acestei prevederi:
“(iii) minimum două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locaţiile autorizate pentru activita- In article 16, a new line (4) was introduced after line (3), which states the following:
tea de pariu sau loto”. “(4) Economic agents that are granted with gambling operating permit and carry their activity on the basis of

NR. 6 CASINO INSIDE 29


REGLEMENTARI
În această situaţie se impune reglementarea expresă a posibilităţii de a exploata 2
mijloace de joc doar în locaţiile autorizate pentru activitatea de loto, iar pentru locaţiile
autorizate pentru activitatea de pariuri minimum 2 mijloace de joc, dar nu mai mult
de 5.

La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul
cuprins:
„(4) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi ex-
ploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc
caracteristice activităţii cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regula-
ment aprobat de comisie şi cu condiţia plăţii taxei de organizare. Cuantumul taxei de
participare este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi constituie
venit la bugetul de stat.”

Prin această propunere se are în vedere instituirea unei taxe pentru organizatorii care
doresc să realizeze turnee de poker, fenomen care a luat amploare în ultima perioadă,
în acest fel urmărindu-se reglementarea activităţii precum şi obţinerea unor venituri
suplimentare la bugetul de stat. gambling authorization, which are specific for casinos activities, are able to organize poker tournaments under the
La articolul 29, alineatul (8), cel care prevede nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată, “după litera e) guidelines of the standing order approved by the commission and with the proof of payment of the organization tax.
se introduc trei noi litere, literele f) g) h), cu următorul cuprins: The quantum of the participation fee is that imposed by the annex of the hereby emergency ordinance and it consti-
“f) 4.000.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii tutes a revenue of the state budget.
de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on line organizate prin intermediul sistemelor de
comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; This provision aims at levying a tax for the operators which wish to organize poker tournaments, a wide spread
g) 1.000.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme phenomenon lately, by this regulating the activity and the additional revenues need for the state budget.
de telefonie fixă sau mobilă; Article 29, line (8), with reference to the level of guarantees offered for coverage of the non-payment risk, has
h) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea three modifications: three more letters f), g), h) were introduced after e):
pentru jocurile de noroc de tip pariuri on line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, “f) 4,000,000 Lei for online betting gambling activities organized by means of Internet communication systems,
sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip inter- mobile and fixed telephone systems, and online gambling organized via Internet communication systems or mobile
net, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunica- and fixed-line telephone systems;
ţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă.” g) 1,000,000 Lei for bingo games organized via Internet communication systems, mobile and fixed telephone
systems;
La Anexă, cea care prevede ”taxele anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc” se prevăd h) 10,000,000 Lei for the economic operators authorized to perform technical supervision, monitoring and surveil-
următoarele: lance of online betting activities, organized via Internet communication systems, mobile and fixed telephone syste-
I) Taxe aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc (anuale) se introduc 3 noi litere, lit. H-J, cu următorul ms, bingo games organized via Internet communication systems, mobile and fixed telephone systems and online
cuprins: gambling organized via Internet communication systems, mobile and fixed telephone systems.”
„H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on- line 200.000 lei;
I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă The Annex that regards the “annual taxes levied for gambling activities” states the following:
sau mobilă: 200.000 lei; I) The annual taxes for the granting of the operating license have three more letters, H-J, which state the following:
J. Jocuri de noroc on-line 800.000 lei. “ “H. For online betting gambling 200,000 Lei;
I. For bingo games organized by means of internet communication systems and mobile or fixed telephone systems:
II) Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale) “litera C se modifică şi va avea următorul 200,000 Lei;
cuprins: J. Online gambling 800,000 Lei.”
“C. Pentru pariuri în cotă fixă şi pariuri on- line: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu
mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul econo- II) The annual taxes for the granting of the operating license, letter C changes and has the following content:
mic”; “C. For fixed amount bets and online bets: 5% of the revenues of the operator, but no less than 250,000 Lei,
based on the technical and economic efficiency documents, reported by the economic operator.”;
De asemenea literele F şi G se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 30.000 lei pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nomi- Letters F and G modify as well, for the following content:
nală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A., care se achită în avans la “F. For bingo games which take places in bingo rooms: 30,000 Lei for each room, as well as 3% of the nominal
Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor; value of the cards purchased from the National Printing Company, which are to be paid in advance at the State
G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 10% (în loc de 20% Treasury; the receipt must be shown as proof when collecting the cards;
cât era până acum) din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza G. For bingo games organized by means of TV networks: 10% (instead of 20% as it previously was) of the revenues
documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic.” of the operator, but no less than 400,000 Lei, based on the technical and economic efficiency documents, reported
by the economic operator.”
La acelaşi punct II), după litera G se introduc două noi litere, lit. H şi J, cu următorul cuprins:
“H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie After the letter G, two more letters were introduced for the same line, which state the following:
fixă sau mobilă: 20% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe “H. For bingo games organized by means of internet communication systems, mobile or fixed telephone systems:
baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic; 20% of the revenues of the operator, but no less than 400,000 Lei, based on the technical and economic efficiency
J. jocuri de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de documents, reported by the economic operator.
1.000.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic.” J. Online gambling: 1.5% of the revenues of the operator, but no less than 1,000,000 Lei, based on the technical
and economic efficiency documents, reported by the economic operator.
În ceea ce priveşte punctul 2 din Anexă, cel care prevede valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la
data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc, după litera G se introduc trei noi litere, In reference to the second part of the Annex, that stipulates the minimum amount of subscribed and paid capital,
H, I, J cu următorul cuprins: three more letters H, I, J were introduced after G, which state the following:
“H. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă on- line: 1.000.000 lei; “H. For the operators of online fixed betting activities: 1,000,000 Lei;
I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip I. For bingo games operators, which are organized by means of internet communication systems and mobile or fixed
internet, sisteme de telefonie fixă sau mobila: 500.000 lei; telephone systems: 500,000 Lei;
J. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc online: 1.000.000 lei.” J. For online gambling operators: 1,000,000 Lei.”

În fine, la Anexă, după punctul 2 “Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de Point two regarding “The minimum amount of the subscribed and paid capital at the date of request for the granting
obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc”, se introduce un nou punct, punctul 3 cu următorul cuprins: of operating gambling license” stipulates a new provision:
3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei. 3. The tax for poker tournaments organization: 200,000 Lei.

30 CASINO INSIDE NR. 6


ARDAC ELITE

ARDAC
ELITE
Cea mai nouă tehnologie în domeniul
acceptoarelor de bancnote şi bilete

ARDAC ELITE
The high-tech future in bill and ticket acceptors field

Dreaptă sau înclinată; din spate în faţă sau din faţă în spate; cu Aligned or skewed; back to front or front to back; straight edges
margini netede sau colţuroase; muchii perfecte sau îndoite-oricum or rough edges; perfect corners or folded corners – whichever way
te-ai uita la ea, atât timp cât este reală, Ardac Elite o acceptă. Ardac you look at it, provided it’s genuine, Ardac Elite accepts it. Ardac
Elite este primul din noua generaţie de acceptoare: cele tradiţionale Elite is the first in a new generation of acceptor: traditional accep-
scanează doar părţi dintr-o bancnotă; Ardac Elite însă creează o tors sample only parts of a bill; Ardac Elite, on the other hand, ta-
imagine de ansamblu a bancnotei, cu înaltă rezoluţie, folosind optoe- kes a high-resolution image of the whole bill using state-of-the-art
lectronică adusă la rangul de artă. optoelectronics.

Ardac Elite scanează 100% ambele feţe ale bancnotei folosind Ardac Elite scans 100% of both faces of each bill using six wa-
șase lungimi de undă, printre care și cea vizibilă, ultravioletă și infra- velengths, including visible, ultraviolet and infrared. The true note
roșie. Imaginea astfel obţinută oferă o cantitate suficientă de date image provides a large amount of data for analysis, including data
pentru analiză, inclusiv caracteristici specifice precum marcajele IR. on special features such as IR markings. Ardac Elite provides the
Ardac Elite oferă pentru prima oară posibilitatea de acceptare atât a highest first-time acceptance of both new and street-grade bills,
bancnotelor noi, cât și a celor în uz și blocarea oricărei fraude. Pen- and rejection of all known frauds. Money Controls works with nati-
tru a crea Ardac Elite, cei de la controlul banilor au colaborat cu onal banks and currency producers to make Ardac Elite future-pro-
băncile naţionale și imprimeriile de bancnote, pentru a putea avea o of, able to handle not just the current security features but also
securitate sporită atât pentru bancnotele în folosinţă precum și a ce- those yet to be introduced. The Ardac Elite EP, a hand-held sup-
lor ce urmează a fi introduse. Instrumentul manual Ardac Elite EP port tool, makes it easy to update an Ardac Elite with new bankno-
face ca update-ul lui Ardac Elite pentru noile bancnote să fie făcut te data and also to update the unit’s firmware.
cu ușurinţă, precum și update-ul firewalului.
Ardac Elite has a very high tolerance of dirt, smoke and scrat-
Ardac Elite prezintă o toleranţă mare la mizerie, fum și zgârieturi, ches, with automatic compensation for the ingress of dust into the
cu un sistem ce suportă pătrunderea prafului în aparat, cât și aerul host machine and for smokey environments.
încărcat de fum. O amprentă standard pentru industrie, o gamă largă An industry-standard footprint, a range of hardware interfaces,
de interfeţe hardware, printre care și RS232, USB și TTL, și trei pro- including RS232, USB and TTL, and three industry-standard proto-
tocoale standard fac posibil ca Ardac Elite să poată fi integrat în cols, ensure that Ardac Elite can be easily integrated into OEM
aparatele OEM. El poate fi, de asemenea, modificat pe aparatele de- machines. And it can be easily retrofitted on site to existing machi-
ja existente, lucru ce permite operatorilor să își mărească veniturile, nes, enabling operators to increase revenue, whilst also extending
în timp ce își cresc astfel și durata de viaţă a aparatelor. the life of their machines.

32 CASINO INSIDE NR. 6


CASINO TECHNOLOGY

TANGRA TOUCHTM
Unul dintre ultimele descoperiri în materie de sloturi, sem- One of the latest advancement in slant-top from CASINO
nat Casino Technology TECHNOLOGY

După ce anul trecut a adus pe piaţă noul Gemini Sensa, cu inova- After last year’s introduction of the new Gemini Sensa upright, that
ţii precum butoane cu senzori și cele start push up/push down, în brought to the market such innovations as supplementary sensor
acest an, Casino Tehnology introduce ultima descoperire în materie buttons and the push up/push down start button, this year Casino
de design de sloturi, odată cu seria Tangra Touch SLT. Technology introduces the latest advancements in slant-top design with
Tangra Touch SLT a fost conceput pentru a răspunde atât nevoilor the Tangra Touch SLT series.
jucătorilor precum și a operatorilor, și a fost dezvoltat pentru o con- The Tangra Touch SLT was designed to answer the needs of both
tinuă îmbunătăţire a ergonomiei, funcţionării și durabilităţii, dar și din player and casino operators alike, and it was developed in the spirit of
cele mai bune materiale și cele mai avansate procese. O atenţie de- constant improvement in player ergonomics, serviceability and durabili-
osebită a fost acordată simplităţii în construcţie și în modul de dis- ty, and in terms of best material and processes used. Particular attenti-
punere al componentelor, folosind, bineînţeles, piesele și perifericele on was paid to the simplicity in construction and component placement,
de cea mai înaltă calitate. and of course the use of the best available components and periphe-
rals.
Dispunerea cu grijă a butoanelor și atenţia la detalii pentru crea-
rea părţii de protecţie din faţă, sau minunatul monitor bezel 3D și The careful placement of the buttons and the attention to detail that
piesele periferice atent plasate, acestea sunt lucrurile care fac apa- went into the development of the bumper support, or the beautiful 3rd
ratul ușor de folosit pentru jucătorul mai puţin instruit. monitor bezel and careful placement of peripherals, that make the in-
teraction with the cabinet as natural to the untrained player as it is to
Sumar al îmbunătăţirilor și inovaţiilor Tangra Touch SLT the more advanced one.
• Un aspect nou şi atrăgător- noul aparat are o formă distinctă,
care îl face unic în limbajul folosit și fermecător pentru jucător; Summary of the improvements and innovations in Tangra
Touch SLT
• O mărime standard - mărimea și amprenta standard garantea- • A new and exiting shape – the new cabinet has its distinct shape,
ză alinierea perfectă cu aparatele deja existente; that not only makes it unique in language
but also an eye-catcher to the player.
• Multiple îmbunătăţiri - seria de îmbunătăţiri și
facilităţi adaugă un plus operativităţii și confortu- • A standard size cabinet - The stan-
lui jucătorului. dard size and footprint, guaranties the per-
fect fit in the line with the existing floor
• Multiple facilităţi: cabinets.
- Unul sau două ecrane Panorama de 22” sau
26” cu unghi larg de vizualizare; • Many improvements - The range of im-
- Opţiuni variate pentru top box; provements and facilities, adds-up to
- Display adiţional de 7” care poate fi transfor- better operator serviceability and players
mat în sistem multimedia, cu touch screen pro- comfort.
priu;
- O nouă tastatură ergonomică cu butoa- • A multitude of new features:
ne mari, de înaltă calitate și butoane- - Pair or single 22” or 26” Panorama scre-
senzor opţionale; ens with wide viewing angle
- Sistem performant de sunet, - Different top box options
cu un subwoofer ajustat - Additional 7” display that turns into player
pentru cele mai fine vi- tracking or multimedia system with the use
braţii; of its own touch screen
- Cotieră ergonomică - New ergonomic keyboard featuring high
și, opţional, suport pen- quality large push buttons and optional sen-
tru pahar și scrumieră; sor buttons
- Design atractiv pentru - Powerful sound system with finely tuned
partea frontală cu display subwoofer
electro-luminiscent. - Ergonomic armrest, and optional cup-hol-
der / ashtray
• Sistemul de calcul instalat - Attractively designed front door featuring
Sistem Tough RyderTM - o se- electro luminescent display
rie de îmbunătăţiri tehnice:
- O nouă formulă a soluţiilor an- • The powerful Tough RyderTM compu-
terioare oferite de placa de bază ter system installed - a wide range of techni-
și CPU; cal improvements:
- Mecanism de push-out; - Better form factor over previous CPU/mo-
- Display LED pentru notifica- therboard solutions
rea de diagnostic a CPU; - Features a lever action push-out mecha-
- Dual-lock; nism
- Securitate software îmbu- - CPU box diagnostic front LED display
nătăţită; - Dual-lock ready
- Performanţă îmbunătăţită și inter- - Improved software security
faţă grafică de calitate ridicată. - Better performance and graphics

NR. 6 CASINO INSIDE 33


Limbajul jocurilor de noroc
Aţi mers vreodată la un casino și aţi auzit un limbaj pe care nu îl înţelegeţi?
Aţi jucat vreodată la masa de craps și vi s-a spus ceva legat de ochi de șarpe,
iar dumneavoastră aţi crezut că e o insultă? Dar online, cunoașteţi termenii
pe care ceilalţi jucători îi folosesc? Dacă nu, este timpul pentru un curs
intensiv de limbaj al cazinoului! Mai jos veţi găsi termeni pe care trebuie să îi
știţi. Aceasta este o altă parte a unui lung șir complet de termeni care îi vor
ajuta pe noii veniţi și chiar și pe vechii profesioniști să înveţe limbajul jocurilor
de noroc.

The language of gambling


Do you ever go to a casino and hear a whole bunch of lingo you don’t understand? Do you join
a craps table and hear something about snake eyes and think you have just been insulted?
What about online, do you know the chat terminology other players are using? If not, it’s time
for a crash course in casino terminology! Following are terms you need to know. This is the first
list from a more comprehensive and complete range that will help newcomers and even old
pros learn the language of gambling.

D’Alembert System D’Alembert System


Este o strategie în care pariurile cresc cu o unitate după pierderea fiecărui pariu şi scad cu o unitate după It’s a strategy where bets are raised one unit after each losing bet and lowered one unit after each win-
câştigarea unui pariu. ning bet.
Dead Card Dead Card
O carte care este considerată imposibil de jucat. A card that is deemed not playable.
Dead Man’s Hand Dead Man’s Hand
1. A avea în mână două perechi, de optari şi de aşi. Legendarul om al legii şi jucătorul Wild Bill Hickok a 1. Holding two pair of aces and eights. Legendary lawman and gambler Wild Bill Hickok was shot to
fost împuşcat mortal când a avut această mână. death while holding this hand.
2. (Mai puţin întâlnită) O mână de start la Texas Hold’Em, formată din 2 şi 7. Este considerată a fi cea mai 2. (Less common) A hand in Texas Hold ‚Em consisting of a 2 7 offsuit. This is considered the worst
slabă mână de la Texas Hold’Em. hand in Texas Hold ‚Em.
Dead Money Dead Money
Un jucător neexperimentat care nu are nicio şansă reală de a câştiga un turneu. Jetoanele pe care acesta le An inexperienced player who has virtually no shot at winning a tournament. Their chips are said to be
deţine sunt denumite „dead money”(bani morţi). „dead money.”
Dealer Dealer
Dealerul este persoana care împarte cărţile într-un joc de cărţi. La Hold’Em, jucătorul care are funcţia de dea- The Dealer is the person who deals the cards in a card game. In Hold’em the player in the dealer position
ler este ultimul care pariază. Din această cauză, el are un avantaj, pentru că el ştie decizia tuturor celorlalţi is the last person to act. Because of this he has an information advantage, because he knows what all
jucători înainte de a acţiona. În jocurile online şi cele de cazino, există un jeton marcat cu dealer, care desem- other players will do before he has to act. In online and casino poker games there is a dealer button whi-
nează jucătorul care îndeplineşte acest rol, deoarece dealerul adevărat nu participă. În jocurile de poker tradi- ch marks the player who acts as the dealer or is in the dealer potion, since the real card dealer does not

34 CASINO INSIDE NR. 6


DICTIONAR
ţionale, dealerul participă adeseori la joc. participate in the game. In home poker games the dealer often participates in the game.
Deep Stacked Deep Stacked
A juca cu un număr mare de jetoane, To play with a large stack of chips over and above the level required for a particular limit.
peste nivelul necesar impus de limită. Deposit
Deposit An online-casino transaction made through your account, usually using credit card or online-payment
O tranzacţie online cu cazinoul, făcută services such as Neteller and Moneybookers.
prin contul propriu, folosind de obicei Destiny Seat
cartea de credit sau servicii de plată A position that wins regardless of what [hole cards] the player has. Wins all hands played, even with
online precum Neteller şi Moneybookers. ridiculously inferior odds. Lays [bad beats] and causes [tilt] in players.
Destiny Seat Dime Bet
Poziţia din care se câştigă întotdeauna, $1,000 wager.
indiferent de cărţile de pornire ale jucă- Dog
torului. Câştigă toate mâinile jucate, chiar Short for underdog. It means to be mathematically less favored to win the pot.
şi la cote ridiculos de mici. Are victorii Dog Track
aprige şi răstoarnă poziţiile celorlalţi A Hold’em table comprised of a majority of novice players (calling stations) who show a disregard for
jucători. raises and call with any two cards (especially preflop, but also during any betting stage). The table has no
Dime Bet folding equity. With every pot being a multi-way or family pot, every player in a hand is a dog, and every
Un pariu de 1.000 $. hand is just a race to the river. Also called a „Dog Track” because it is the style of reckless poker played
Dog in poker-rooms at dog-tracks.
Prescurtarea de la underdog. Înseamnă Dollar
să fii cel cu cele mai mici şanse de A dollar is gambling slang for a $100 bet.
câştigare a potului, din punct de vedere Dolly Parton
matematic. A Hold ‚Em hand of 9-5 (after the actress’ movie with the same name).
Dog Track Dominated
O masă de Hold’em la care majoritatea In Hold’em, a hand that is similar to another hand but has a lower kicker. For example, AQ dominates A8
jucătorilor sunt începători (calling stati- because even if an ace come, AQ still has a better hand. To win, the person with A8 would need to hit an
ons) ce desconsideră modul de a ridica 8 without the other player hitting a queen or would need to hit a weird straight or flush. Someone whose
mizele şi opţiunea de call, indiferent de hand is dominated has few outs and thus little chance to win.
cărţile primite (asta se întâmplă mai ales Donkey
înainte de flop, dar şi în orice etapă de A „donkey” is a derogatory term for a bad player.
pariere). La această masă nu există aşa Door Card
numitul folding capital. Din moment ce This is a player’s first exposed ‚up’ card in seven card stud.
fiecare pot este un family pot, fiecare Double Up
jucător de la orice mână este considerat To double the size of your chip stack on a single hand. (This is typically done by going All In against
un câine şi fiecare mână este doar o another player and winning the hand).
cursă până la river. Este denumită Dog Double Down
Track (cursa de câini), datorită stilului When you double down in Blackjack, you increase your initial bet up to double the amount and receive
nechibzuit al jocului din sălile de poker. one last card. In case of winning hand the profit is doubled.
Dollar Doyle Brunson
Un dolar este argoul folosit pentru un The Hold’em Starting Hand Ten-Two (T2). Doyle Brunson won the WSOP two years in a row with this
pariu de 100$, în gambling. hand.
Dolly Parton Draw
Mâna de la Hold ‚Em formată dintr-un Drawing means hoping to improve your hand with the cards that will come on the board. You are on a
nouar şi un cinciar (după filmul cu acelaşi nume, al actriţei). draw when you want other cards to come out on the board to complete your hand. If you have 10 9 and
Dominated the flop is QJ2, you are trying to draw an eight or a king on the turn or river.
Este una din mâinile de la jocul de Hold ‚Em care este similară cu altă mână, dar are o carte mai mică. Spre Drawing Dead
exemplu, AQ domină A8, pentru că deşi un alt as ar putea veni, AQ este oricum mâna mai puternică. Pentru a Drawing to a hand that will lose even if you hit your draw. For example, if you have a flush draw but your
câştiga, cel cu A8 ar trebui să nimerească un 8 fără ca celălalt jucător să primească o regină, sau ar trebui să opponent already has a full house, you are drawing dead.
ajungă la chintă sau culoare. Cineva care are o mână dominată are şanse mici la pariu şi deci, puţine şanse de Ducks
câştig. A pocket pair of two’s, also known as deuces.
Donkey
Termenul donkey (măgar) este un termen peiorativ folosit pentru un jucător slab. Early Position (EP)
Door Card These are the people in the small blind, big blind, and under the gun positions. These players have to act
Este prima carte care este expusă (întoarsă cu faţa) la jocul de stud cu şapte cărţi. earlier during betting rounds after the flop.
Double Up Edge
Înseamnă să îţi dublezi numărul de jetoane la o singură mână. (Asta se face de obicei prin opţiunea All in şi It’s the advantage over the casino and vice versa.
câştigarea respectivei mâini). Encryption
Double Down A software security measure taken by online casinos to ensure that online transactions are safe from
Când se face Double Down la Blackjack, se dublează suma pariului iniţial şi se mai primeşte o ultimă carte. În hackers.
cazul în care mâna este câştigătoare, profitul se dublează. Even Money Bet
Doyle Brunson When the odds on a bet are paid 1:1. it’s a bet that pays back your original bet plus the same amount in
Mâna de start la Hold’em, formată dintr-un zecar şi un doiar. Doyle Brunson a câştigat WSOP doi ani la rând winnings.
cu această mână. EV
Draw Short for expected value.
Drawing înseamnă să speri că mâna ta va fi mai bună datorită cărţilor ce vor veni pe masă. Se spune că eşti Ewallet
pe draw atunci când vrei ca alte cărţi ce vor veni să îţi completeze mâna. Dacă ai 10-9 şi flopul este QJ2, sper A secure and convenient software tool for managing your online transactions, such as depositing money
să obţii (draw) un optar sau un popă la turn sau river. with online casinos or making a withdrawal from your balance.
Drawing Dead
A te baza pe o mână care va pierde, chiar dacă nimereşti draw-ul. Spre exemplu, dacă speri să obţii chintă, Face Cards
dar adversarul are deja full, se spune că nu mai obţii nimic (drawing dead). Indicates Jack, Queen, and King of any suit of cards.
Ducks Family Pot
O pereche de doiari, cunoscută de asemenea şi sub numele de deuces. When more than three players are contending for a pot, the pot is often considered a family pot. These

NR. 6 CASINO INSIDE 35


DICTIONAR

Early Position (EP) pots often occur when there are many fish at the table, and the game is very loose.
Aceasta reprezintă jucătorii în poziţia de small blind, big blind şi under the gun. Aceşti jucători trebuie să acţioneze Fill
mai devreme în rundele de pariere ce urmează flopului. In poker, to draw a card that makes a five-card hand (straight, flush, full house, straight flush).
Edge Firing
Este avantajul faţă de casă sau viceversa. Betting a lot or wagering large sums.
Encryption First Base
Un software ce reprezintă măsura de securitate luată de cazinourile online pentru a se asigura că tranzacţiile sunt At the blackjack table, it’s the far left of the dealer and it’s the first position dealt.
ferite de hacker. Fish
Even Money Bet A fish is a bad player, who often loses a lot of money.
Atunci când cota unui pariu este de 1:1. Este un pariu care îţi returnează suma pariată plus încă pe atât parte de Fish and Chips
profit. A fish that, through his own ineptitude coupled with sheer luck, somehow has all the chips. These players
EV will often lure a circle of hungry sharks looking to get a cheap and tasty meal.
Prescurtare de le expected value. Fishhooks
Ewallet Pocket jacks.
Un instrument de software sigur şi convenabil pentru administrarea tranzacţiilor online precum depozitul în bani la Five of a Kind
cazinourile online sau retrageri. A poker hand consisting of five cards of the same rank. This is only possible when playing with wild card.
Fixed-Limit
Face Cards - Se referă la valeţii, damele şi regii din orice pachet de cărţi. Fixed-Limit is another way to say Limit Poker. There are set bets. For example, in a $3-$6 game, the bets
Family Pot - Când mai mult de trei jucători concurează pentru un singur pot, acesta este considerat a fi un family and raises preflop and on the flop are $3 each, and the bets and raises on the river are $6 each.
pot. Această situaţie apare de obicei când sunt mulţi jucători slabi la masă şi jocul este lejer. Flash Casino
Fill - Folosit în poker, atunci când primeşti o carte care formează o mână de 5 (culoare, chintă, full, chintă royală). Indicates a software programmed in Flash. This allows players to play directly form the browser without
Firing - Acţiunea de a paria mult sau sume mari. download a casino software.
First Base - Este poziţia din stânga cea mai îndepărtată de dealer, la masa de blackjack. Este prima poziţie care Flat Tire
primeşte cărţi. Jack and Four suited or not. As in, „If you have a flat tire, it’s what you use the jack „four”. Also know to
Fish - Un jucător slab, care pierde bani adesea. deflate bad player’s stacks.
Fish and Chips - Un jucător care, printr-o combinaţie de lipsă de abilitate şi noroc chior, deţine toate jetoanele. Flat Top
Aceşti jucători vor atrage de cele mai mult ori rechinii înfometaţi ce caută o masă gustoasă şi uşor de prins. It’s a fixed amount jackpot. The prize doesn’t increase as in progressive jackpot.
Fishhooks - O pereche de valeţi. Flea
Five of a Kind - O mână cu 5 cărţi de aceeaşi valoare. Este posibilă doar când se joacă cu joker. An irritant player begging for bonus or free money without being eligible for it.
Fixed-Limit - Este o altă denumire pentru Pokerul cu limită de joc. Se fac pariuri la set, spre exemplu: într-un joc Flop
cu limită de 3$-6$, pentru pariurile şi mizele dinaintea flopului şi la flop, suma este de 3$ pentru fiecare, iar pentru In poker games, such as Hold’em and Omaha, are the first three of these cards dealt all at once, face up.
cele de la river suma este de 6$. Flush
Flash Casino - Este denumirea unu software programat în Flash. Acesta permite jucătorilor să joace direct din A poker hand consisting of 5 cards of the same suit.
browser, fără a downloada software-ul cazinoului. Fold
Flat Tire - Un valet şi un pătrar, fie că sunt de aceeaşi culoare sau nu. Vine de la o zicală englezească şi este To not match the bet in the pot and to thus forfeit the hand. The player throws the hand into the muck
cunoscută ca o mână ce „desumflă” stivele de jetoane ale celorlalţi jucători. and is out of the hand. You should fold when you think you will lose the hand.
Flat Top - Este un jackpot cu sumă fixă. Premiul nu creşte în valoare, la fel ca la jackpotul progresiv. Folding Equity
Flea - Un jucător iritant, care cerşeşte bonusuri sau bani pe gratis, fără însă a le merita. The value that comes from the possibility that other players will fold when you make a bet. For example:
Flop - Este denumirea celor trei cărţi care se împart cu faţa în sus, la jocurile de poker precum Hold’em şi Omaha. It is often better to make a bet than call a bet because betting has folding equity, whereas calling does
Flush (Culoare) - O mână cu 5 cărţi de aceaşi culoare. not.
Fold - Înseamnă să nu poţi face faţă pariului şi deci să te retragi din mâna respectivă. Jucătorul aruncă în grămadă Forking Idiot
cărţile din mână şi astfel este considerat scos din joc. Trebuie recurs la această opţiune când crezi că nu poţi câşti- The Hold’em starting hand of Four-King (4K).
ga o mână. Foul
Folding Equity - Suma sau valoarea care se obţine din posibilitatea ca ceilalţi jucători să aleagă opţiunea fold, In Pai-Gow Poker, a hand is fouled when the two-card low hand is set higher than the five-card high
atunci când tu faci un pariu. Spre exemplu, este adesea mai bine să faci un pariu decât să îl plăteşti, pentru că a hand, or when the hands are set with the wrong number of cards. A fouled hand is a losing hand.
paria aduce capital de folding, pe când a plăti, nu. Four of a Kind
Forking Idiot - Mâna de start la Hold’em, formată din un pătrar şi un popă (4K). A poker hand consisting of four cards of the same rank and one other card.
Foul - În pokerul Pai-Gow, termenul de foul se foloseşte atunci când o mână de două cărţi cu valoare mică este Free Card
considerată a avea valoare mai mare decât una cu 5 cărţi, sau când există un număr greşit de cărţi (mai mare sau A free card refers to seeing the turn or river card without having to make/call a bet. Example: Suppose
mai mic). O astfel de mână este necâştigătoare. you have a T9 of spades, and you are on the button. The flop is AK4; the ace and king are of spades. It is
Four of a Kind - O mână cu 4 bucăţi (4 cărţi de acelaşi fel) şi o altă carte. checked to you, and you check as well. The turn comes. The turn card is a free card; you did not have to
Free Card - Se foloseşte atunci când poţi vedea turnul şi riverul fără a fi necesar să pariezi sau să plăteşti. Exem- call a bet to see if you would complete your flush draw on the turn.
plu: Să presupunem că ai o mână 10-9 de inimă neagră şi eşti ultimul care trebuie să parieze. Flopul este AK4; asul Freeroll
şi regele fiind tot de inimă neagră. Înaintea ta se dă check şi tu faci la fel. Apare turnul, care este o carte gratuită Most often, a freeroll refers to a tournament with no entry free. These sorts of tournaments are generally
(free card). Nu a trebuit să pariezi sau să plăteşti pentru a-ţi putea obţine chinta. promotions run by poker rooms to attract customers. For example, a $5000 freeroll means that the poker
Freeroll - De cele mai multe ori, termenul se referă la un turneu la care intrarea este liberă. Aceste turnee sunt în room is putting up $5000 in prize money for a tournament, and there is no entry fee into the tournament.
general promoţii făcute de sălile de poker pentru a atrage clienţi. Spre exemplu, un freeroll de 5.000$ înseamnă că A freeroll can also be used in reference to a poker game. It occurs when two players with the same hand
sala de poker pune la bătaie un premiu de 5.000 dolari pentru un turneu la care nu există taxă de participare. Ter- are against each other. However, one player will have a draw to a stronger hand, and the other player will
menul se poate referi, de asemenea, în jocul de poker, atunci când doi jucători că aceeaşi mână concurează unul not. For example, suppose Joe has QJ of spades and Bob has QJ of diamonds. The board is AKT, with the
împotriva celuilalt. Totuşi, unul dintre ei va avea un draw mai puternic, iar celălalt, nu. Spre exemplu, să presupunem ace and king of spades, and the ten of clubs. This means both Joe and Bob have a straight. However, Joe
că Joe are QJ de inimă neagră şi Bob are QJ de caro. Pe masă sunt AKT, dintre care A şi K sunt de inimă neagră şi also has a draw to a flush. This means that either Joe and Bob will tie for the pot or Joe will win. In this
zecarul de caro. Asta înseamnă că atât Joe cât şi Bob au chintă. Totuşi, Joe speră să obţină culoare. Asta înseamnă case, Joe is considered to have a freeroll.
că, fie amândoi vor împărţi potul, fie Joe va câştiga. În acest caz, Joe este considerat a avea un freeroll. Full House
Full House - O mână formată din trei bucăţi şi o pereche. A poker hand consisting of a three-of-a-kind and a pair.

36 CASINO INSIDE NR. 6


Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România salută decizia
Guvernului de menţinere a pragului de neimpozitare de 600 de lei

PUTEREA CELOR MULŢI


La sfarşitul lunii mai, Ministerul
Finanţelor a supus dezbaterii un
proiect de ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea codului fiscal.

Pe lângă alte măsuri impuse


pentru creşterea veniturilor
către bugetul de stat, a fost
inserată o modificare a
articolului 77 din codul fiscal,
în sensul eliminării pragului de
neimpozitare de 600 lei a
veniturilor obţinute din jocuri
de noroc.

Având experienţa neagră a unei


măsuri similare, implementate la
începutul anului 2005, Asociaţia
Organizatorilor de Pariuri din România
împreună cu Alianţa Confederaţiilor
Patronale din România, a iniţiat o serie de
acţiuni de conştientizare a opiniei publice, a
guvernanţilor şi a politicului asupra efectelor
în totalitate negative a măsurii propuse în
proiectul de ordonanţă de urgenţă.

Acţiunile au culminat cu un protest în cadrul căruia


peste 98 % din agenţiile de pariuri din România au
fost închise în data de 8 iunie. Protestul a fost precedat
de o conferinţă de presă la care au participat jurnalişti
de la cele mai importante publicaţii şi posturi TV din
România.

Ca urmare a demersurilor şi protestelor organizate de


Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România şi de
Alianţa Confederaţiilor Patronale din România, noul
proiect de Cod Fiscal menţine neimpozitarea
câştigurilor din pariuri de până la 600 de lei. Acest lucru
va permite, în continuare, păstrarea pariurilor în cadrul
legal şi continuarea încasărilor la buget din acest
sector.

Succesul acestui demers demostrează că dialogul şi


negocierea sunt cele mai bune căi de rezolvare a
oricărei situaţii şi că o voce unitară a mediului de
afaceri se poate face auzită pentru asigurarea unui
cadru normal de funcţionare.

Acest lucru a dovedit încă o dată că Asociaţia


Organizatorilor de Pariuri din România trebuie să
asigure o reprezentativitate cât mai mare în piaţă,
drept pentru care principala prioritate în urmatoarea
perioadă este extinderea acesteia prin acceptarea de
noi membri.
Ceasuri de nepreţuit
Joaillerie 101 Manchette, Diamond Fiction, Diamond Rotolog

Priceless watches
Joaillerie 101 Manchette, Diamond Fiction, Diamond Rotolog

Poate că unii oameni consideră ceasurile de lux o extrava- Some people might consider luxury watches an extravagance,
ganţă, însă pentru mulţi alţii, ceasurile de lux sunt un mod per- but for many, luxury designer watches are a perfect way to show
fect de a-și etala bogăţia. Ceasul este unul dintre simbolurile off their riches. Watch is one of the symbols of prestige. Wearing
prestigiului. A purta un ceas prestigios înseamnă a urca pe a prestigious watch means you will be higher in the social strati-
scara socială. Unele ceasuri sunt foarte scumpe datorită com- fication. Some of the watches are very expensive because of the
plexităţii lor și a materialelor folosite. complexities of the production or the material using on the pro-
duction.
Joaillerie 101 Manchette, fabricat de Jaeger-LeCoultre, este
considerat „cel mai scump ceas din lume”. La prima vedere, are as- Joaillerie 101 Manchette, manufactured by Jaeger-LeCoultre, is
pectul unei brăţări, dar este desigur și un ceas, construit din seturi considered “the most expensive watch in the world”. At first glance, it
de pătrate din diamante. La baza acestui ceas stă unda de mișcare looks like a bracelet, but it is, of course, a watch as well. It is made up
mecanică Jaeger-LeCoultre Calibre 101, iar în el se ascunde o com- of a series of polish and diamond-set squares. This watch uses the
binaţie de eleganţă și bijuterii finisate (un puzzle al bijuteriilor). Cea- mechanical manually wound Jaeger-LeCoultre Calibre 101 movement.
sul se prezintă în două moduri, cu 576 de diamante încorporate sau It’s an unsystematic series of polished or gem-set links (a jewellery pu-
cu 400 diamante și 11 pietre de onix cabochons. Este un ceas cu zzle) hides the exalted Calibre 101. The watch also featured with 576
adevărat impresionant. Are un cadran de culoarea argintului cu cris- diamonds or with 400 diamonds and 11 onyx cabochons. Really im-
tal din safire, iar pe spatele cadranului o coroană răsucită. Pentru pressive watch. It has a silver-colored dial with a sapphire crystal and a
moment, preţul său este necunoscut. winding crown on the case back. For the moment, its price is unknown.
Radiantul ceas Joaillerie 101 Manchette este acoperit de pietre și The radiantly sparkling new Joaillerie 101 Manchette is clothed in a
material. Cea mai mică mișcare de ceas din mecanismul 101 a re- labyrinth of stones and materials. The world’s smallest watch move-
prezentat întodeauna o încântătoare sursă de creaţie pentru bijutierii ment with a 101 mechanism has always represented an endless sour-
și ceasornicarii Jaeger-LeCoultre și a împodobit cele mai delicate și ce of creative delight for Jaeger-LeCoultre jewellers and watchmakers
nobile încheieturi, chiar și pe cea a Reginei Elisabeta a II-a, în ziua and has adorned the daintiest and noblest wrists, including that of
încoronării. Queen Elizabeth II on her Coronation Day.

38 CASINO INSIDE NR. 6


TOYS FOR GAMBLERS
Un alt ceas considerat „cel
mai scump ceas din lume” este
Diamond Fiction, creat de
TAG Heuer. Preţul: inestima-
bil, după cum a precizat com-
pania. Acest ceas este împo-
dobit cu 879 diamante Top
Wesselton, care acoperă dis-
play-ul digital. Din cele 879,
54 sunt tăiate într-un mod ino-
vator, care oferă o concentra-
ţie inedită a luminii emisă de
cele 54 LED-uri ce afișează
ora într-un roșu aprins. Nuanţa
roșiatică este reflectată în cu-
reaua de satin, ce contrastea-
ză cu strălucirea diamantelor.
Doar trei exemplare din acest
ceas au fost create.

Another watch considered


“the most expensive in the wor-
ld” is Diamond Fiction created
by TAG Heuer. Price: Inestima-
ble, as company stated. This
watch comes adorned with 879
Top Wesselton full-cut dia-
monds that conceal the digital
display. Out of the 879 dia-
monds, 54 are cut in a innovati-
vely to offer a very high-definiti-
on concentration of the light
emitted by 54 LEDs that dis-
play the time in glowing red.
The red shade is depicted in
the satin strap that contrasts to
the glittering diamonds. Only
three pieces have been produ-
ced.
Diamond Rotolog Watch semnat
Nixon este un alt candidat pentru titlul
de cel mai scump ceas din lume, al că-
rui preţ rămâne, de asemenea, necu-
noscut. Nixon a creat o ediţie limitată
de ceasuri, o versiune încrustată cu di-
amante a originalului Rotolog, fără a fi
însă de prost gust. Ceasul conţine 764
diamante albe și 1.087 diamante ne-
gre, încorporate într-un design tip cra-
niu. Număr total Carate= 9.25.
Acestea sunt cele mai scumpe cea-
suri, iar dacă vi le permiteţi, înseamnă
că vă aflaţi printre cei mai bogaţi citi-
tori ai lumii.
Diamond Rotolog Watch by Nixon is another contender for the contains 764 full cut white diamonds and 1,087 full cut black ones,
title of the most expensive watch in the world, whose price is, also, festooned into a skull design. Total Carats = 9.25.
unknown. Nixon creates a limited edition diamond studded version These are the most expensive watches and, if you afford them, it
of their Rotolog watch without making it look gaudy. The watch means that you are among the world’s richest readers.

NR. 6 CASINO INSIDE 39


Poker entertainment, the best
creativity lesson in gambling
Never caught without inspiration, the advertising specialist Bogdan Naumovici,
has in his pocket the most simple and efficient solutions for the enhancement
of gambling tourism. Why are others so…”blind”?
40 CASINO INSIDE NR. 6
BOGDAN NAUMOVICI

Entertainment-ul
din poker,
cea mai buna lecţie
de creativitate
în gambling
Niciodată lipsit de inspiraţie, specialistul
în publicitate, Bogdan Naumovici, are la
îndemână cele mai simple şi eficiente
soluţii pentru stimularea turismului de
gambling. Alţii, oare, de ce sunt atât de…
“orbi”?!

NR. 6 CASINO INSIDE 41


Who is Bogdan Naumovici?
I’ve been working in advertising
since I was twelve and I am cur-
rently the Creative Director of 23
Communication Ideas, my own
company. I previously had the sa-
me position in Leo Burnett, an
advertising company where I wor-
ked for a long time and which is
now, probably, the best adverti-
sing company in Romania. I have
also played some of the ads I’ve
written/directed, the reason peo-
ple start recognizing me on the
street.

How can all these be con-


nected to poker?
Easy! Poker is not a passion,
but an occupation I’ve had since
college. Actually, I first learned
how to play ,the classic poker
when I was about 6 years old. It is
actually more like a passion for
games. I play almost anything,
from yams to wist or computer
games. Everything that has the
word game in it, attracts me. I’ve
started to play poker more serio-
usly several years ago, weekly,
together with a group of friends
with whom I also funded a club of
our own. We used to play classic
poker but we now have the Texas
Hold’em flu, reason for which our
number is higher, reaches 20 pla-
yers. We have already bought two
Hold’em tables and we try to ma-
ke our own tournament rules, so
as not to play cash games. I’ve
discovered Texas Hold’em rather
recently, it’s been a year at the
most, and I usually play online.
I’ve never participated to bigger
tournaments. I gave it a try at
WPT Bucharest, where I played
some hands.

How do you comment upon


the fact that poker has re-
cently been acknowledged as
a mind sport and that in Ro-
mania it is mostly thought of,
as just a casino game?
Cine e Bogdan Naumovici? I believe they did this because all the other Olympic mind sports
Lucrez în publicitate de 12 ani, în momentul de faţă sunt Creative (bridge, go) stopped producing income. Someone had to pay! (He
Director la 23 Communication Ideas, propria mea companie, după ce laughs) Poker has considerable funding awards, compared to other
ulterior am deţinut aceiași pozitie și la Leo Burnett, companie de pu- games. I don’t think they seriously regard it as a mind sport, but this
blicitate la care am lucrat mult timp și care este acum, probabil, cea obviously doesn’t mean that you don’t need your mind in order to win
mai bună companie de publicitate din România. De asemenea, am ju- at poker; it requires a strategy, experience, patience, intuition etc. For
cat și în câteva spoturi pe care le-am scris/regizat și așa am ajuns să me, poker is a special category- it is not a sport but it is not just
mă știe lumea pe stradă. gambling, is more of a skill game.

Cum se leagă toate acestea de... poker? How do you generally regard this gambling industry, taking
Simplu! Pokerul nu e o pasiune, ci o îndeletnicire pe care o am încă into account that in Romania, it is seen in a negative perspecti-
din facultate. De fapt, am învăţat pokerul clasic încă de pe la șase ani. ve?
E vorba mai mult de o pasiune pentru jocuri în general. Joc aproape I consider this to be only a mark of the pre 1989 period, when one
orice, de la yams la wist sau chiar pe calculator. Tot ce conţine cuvân- could have stated that gambling is the path to perdition, a vice. It is
tul „joc” mă atrage. De câţiva ani am început să joc poker ceva mai not by mistake that some of them are opinion creators these days. I
aplicat, săptămânal, împreună cu un grup de prieteni cu care am for- don’t see gambling as a vice unless you start putting your assets to
mat și un club al nostru de poker. Dacă până nu demult jucam pokerul pledge and indebting yourself, that is when it becomes an illness. In
clasic, de vreo câteva zile ne-a cuprins febra Texas Hold’em, motiv order to be able to savor this game, you have to keep your balance

42 CASINO INSIDE NR. 6


BOGDAN NAUMOVICI
pentru care ne-am înmulţit – suntem 20 de jucători acum. Am cum- and you to play as long as you afford losing. Gambling is a real in-
părat deja două mese de Hold’em și încercăm să ne inventăm niște dustry, it pays taxes, it generates workplaces and it offers entertain-
reguli de turnee proprii ca să nu jucăm cash games. Eu am descoperit ment. Not many industries are entertaining and it seems that Roma-
Texas Hold’em destul de recent, de maxim un an și joc mai mult on-li- nians need this.
ne. Nu am participat la turnee mari. Am avut o încercare doar la WPT
București unde am jucat câteva mâini. Gambling tourism is a real advantage in other countries. In
Romania it is almost inexistent. What lacks?
Cum comentezi faptul că, recent, pokerul a fost recunoscut Well, I think that we are really well known for the way we lack in
oficial drept sport al minţii și că în România este asimilat cu exploiting our resources. From my point of view, I don’t think that we
precădere drept un joc de cazino? have a lot to show. What I believe is that we need tourism with expe-
Cred că au făcut asta pentru că celelalte sporturi olimpice ale minţii rience in Bucharest, or a gambling tourism. I don’t understand why
(bridge, go) nu prea mai aduc bani! Cineva trebuia să plătească! (Râ- we cannot place an emphasis on this, when it is really beneficial!
de) La poker fondurile de premiere sunt semnificative spre deosebire Why don’t we have casinos at the seaside, especially in those areas
de alte jocuri. Nu cred că-l iau în serios drept sport al minţii, dar asta, in which tourism hits rock bottom like Cap Aurora, Saturn, Jupiter,
evident, nu înseamnă că nu ai nevoie de multă minte ca să câștigi la why don’t we restore the hotels and turn our coastline in the most
poker; e nevoie de strategie, de experienţă, răbdare, intuiţie, ș.a.m.d. attractive gambling destination in Europe?! There needs to be will for
Pentru mine pokerul reprezintă o categorie aparte – nu e nici sport și encouraging gambling, and most importantly, there has to be com-
nici nu e un joc exclusiv de noroc, ci mai mult unul de îndemânare. munication among the people in this industry and the ones who levy
the taxes.
Cum percepi această industrie
a gamblingului, general vorbind,
ţinând cont de faptul că în Româ-
nia ea e privită dintr-o perspecti-
vă negativă?
Consider că e doar o reminiscen-
ţă a epocii de dinainte de 1989
când se spunea că jocurile de noroc
te duc spre pierzanie, că e un viciu.
Nu întâmplător, unii dintre ei sunt
lideri/formatori de opinie în aceste
zile. Eu nu văd gamblingul ca pe un
viciu decât dacă începi să-ţi amane-
tezi totul și faci datorii, iar atunci de-
vine într-adevăr bolnăvicios. Ca să
savurezi pe deplin acest joc trebuie
să știi să rămâi echilibrat și vei juca
atât cât îţi permiţi să pierzi. Gamblin-
gul este o adevărată industrie, își
plătește taxele, generează locuri de
muncă și, mai ales, furnizează enter-
tainment. Nu sunt multe astfel de
industrii care să ofere distracţie și
se pare că românii au nevoie de așa
ceva.

Turismul de gambling repre-


zintă în alte ţări un atu. În Româ-
nia, acesta e aproape inexistent.
Ce ne lipseste?
Păi cred că suntem destul de ves-
tiţi pentru modul în care nu știm să
ne exploatăm resursele. Din punctul
meu de vedere, nici nu cred că avem
prea multe de arătat. Ceea ce cred
eu că am avea nevoie este un tu-
rism de experienţă în București sau
cel de gambling. Nu înţeleg de ce
nu punem accent pe acest aspect
când el e cu adevărat benefic! De ce
nu se contruiesc cazinouri pe litoral,
mai ales în acele zone în care turis-
mul în sine e în cădere maximă, așa
cum sunt Cap Aurora, Saturn, Jupi-
ter spre exemplu, să se renoveze
hotelurile și să devină cea mai atrac-
tivă coastă de gambling din Euro-
pa?! Trebuie să existe și voinţă pen-
tru încurajarea gamblingului, și cel
mai important, să existe comunicare
între oamenii care se îndeletnicesc
cu această industrie și cei care fac
legile și impun taxe.

NR. 6 CASINO INSIDE 43


Cum un simplu joc
al numerelor a devenit
un fenomen global
Jocul de bingo a atins cote de popularitate inimaginabile.
Nu poţi găsi niciun loc de pe această planetă care să nu aibă
măcar o idee despre cât de popular este acest joc captivant,
incitant şi distractiv. Pentru a descoperi ce stă dincolo de
numele de bingo, trebuie doar să îl joci o dată şi vei rămâne
uimit de câte are de oferit.

How a simple numbers game


became a global phenomenon
Bingo has reached levels of unimaginable popularity. You will never find a place anywhere in
the globe that doesn’t have any idea about the game and how famous it is. The game is
thrilling, exciting and totally entertaining. For you to be able to discover what is behind the
name of bingo, you only need to play the game once, and you’ll be amazed of how much more it
can offer. TEXT AiTALA AVRAMesCU

Astăzi, Bingo este un joc foarte popular în Statele Unite, Marea Bri- loteriilor, în sensul în care implică jucătorul să adune numere pe un
tanie, Canada, Australia şi multe alte ţări. O adevărată industrie a jo- bilet, cât mai repede posibil. Jucătorul care realizează asta este cel
cului de bingo s-a dezvoltat aici, sute de oameni adunându-se să joa- care primeşte cel mai mare premiu de Bingo. Numerele sunt alese
ce. Bingo este un joc de societate, ceea ce presupune comunicare într-un mod aleator, iar primul jucător care completează biletul con-
între participanţi.Este un joc bazat pe hazard, foarte apropiat de stilul form regulilor jocului va striga Bingo!, devenind astfel câştigător. Com-

46 CASINO INSIDE NR. 6


JOCUL DE BINGO
Nowadays Bingo is a very popular game in the USA, Great Britain,
Canada, Australia and so on. In these countries there is a developed
Bingo-industry where hundreds of people gather to play. Bingo is a
social game meaning it implies communication among participants. It
is a game of hazard which is close to lotteries in the purpose of a
player - to collect all numbers on one line of a card as soon as possi-
ble. This player will receive the largest prize of Bingo game. Bingo
numbers are chosen in a random way and the first player who has
filled his card according to game rules usually cries out the word
‚Bingo!’ and becomes the winner. Global Betting and Gaming Consul-
tants estimated the gross worldwide income of bingo (excluding the
United States) was $0.5 billion USD in 2006; by 2010, it expects the
revenue to reach $ 1 billion USD.

It is considered that the progenitors of today’s lottery Bingo was


the Italian game «Lo Giuoco del Lotto D’Italia» which appeared in
1530 and was very popular in Italy. Only in 1930 Edwin S. Lowe to-
gether with Carl Leffler could organize carrying out of Bingo games
in New York for the first time. Demand grew at such a phenomenal
rate that by 1934 Lowe had over a thousand employees try to keep
up with the estimated 10,000 games that were being played every
week. According to Lowe, the largest Bingo game in history was pla-
yed in New York’s Teaneck Armory - 60,000 players, with another
10,000 being turned away at the door! Thankfully you will never have
that problem with so many games being played around the country
as well as online! Bingo turned out so successful that in short terms
became popular among local people.

There are many kinds and variants of Bingo but the main two vari-

NR. 6 CASINO INSIDE 47


ants are US Bingo
and UK Bingo (or
Housie). In these two
kinds Bingo cards
are very different. UK
Bingo cards are rec-
tangular and have
three rows and nine
columns. US Bingo
cards are square with
five rows and five co-
lumns. Also in UK
Bingo special nickna-
mes can be used for
Bingo numbers. They
add more fun to the
process of playing.
Special Bingo suppli-
es are used in this
funny and interesting
game, such as Bingo
balls, Bingo chips,
Bingo cages, shutter
cards. If you would
like to play Bingo at
home you may play
Bingo online. There
are various Bingo si-
tes in the Global Ne-
twork, such as Virgin
Bingo, Foxy Bingo,
Bingo Lottery, 888
ladies, etc. In the
United Kingdom Bin-
go games are very
profitable and per-
spective business
with high competiti-
on. The most famous
and biggest compa-
nies with Bingo halls
are Gala Bingo (Gala
Group Ltd.), Mecca
Bingo (The Rank
Group plc) and Riva
Bingo.

According to Par-
lay, the current age
demographic of bin-
go players is as fol-
lows: 18-34 = 29%,
paniile Global Betting şi Gaming Consultants au estimat că venitul 35-44 = 29%, 45-54 = 28%, 55-64 = 12%, 65+ = 2%. Women
brut din jocul de bingo la nivel mondial a fost de 0.5 miliarde dolari în spend 50% more time each week playing bingo than men. 28% of
2006 (exceptând SUA); până în 2010 inclusiv, se aşteaptă ca venitul 40+ females play between midnight and 5am. The average amount
sa ajungă la 1 miliard de dolari. spent online per player per month is around £120.

Se spune că precursorul jocului de Bingo de azi a fost jocul italie- How far it can go?
nesc «Lo Giuoco del Lotto D’Italia», apărut în 1530, care a fost foarte Millions and millions of people choose this form to have fun with
popular în Italia. Dar abia în 1930 s-a organizat primul joc de bingo în the simplest game that exists in all casinos. But that’s not all. A Japa-
New York, de către Edwin S. Lowe şi Carl Leffler. Cererea a crescut nese company designed something that is truly amazing. They crea-
incredibil, astfel încât, în 1934, Lowe avea peste o mie de angajaţi, ted a clock for bingo players. The clock is shaped like a bingo card,
încercând să ţină pasul cu cele 10.000 de jocuri estimate a se desfă- and its working is very simple.
şura săptămânal. Conform spuselor lui Lowe, cea mai mare anvergură The outer circles show the hours and are numbered from one to
a avut-o jocul de bingo din Teaneck Armory din New York, având twelve. The inner circles show the minutes. There, a red dot marks
60.000 jucători şi alţi 10.000 care au fost întorşi din drum. Din ferici- the minutes as if it where a traditional clock hand. Then, with a com-
re, asemenea probleme nu sunt întâlnite astăzi, existând o mulţime de bination between the outer circle and the red dots it will allow you to
jocuri de bingo ce au loc live şi online. Bingo s-a dovedit a avea un know the exact time. Another example that shows that bingo as a
aşa mare succes, încât a devenit în scurt timp popular printre localnici. very popular phenomenon is the arrival of bingo to mobile phones.
This modality has grown immeasurably in the last time, generating
Există multe variante şi tipuri de Bingo, dar principalele sunt US unimaginable earning levels. The way of playing is very simple. You
Bingo şi UK Bingo (denumit şi Housie). Biletele de Bingo sunt foarte just have to send a text message and you will be playing with the

48 CASINO INSIDE NR. 6


JOCUL DE BINGO
diferite în aceste două tipuri: cele de la UK Bingo sunt dreptunghiula- possibility of earning money from anywhere you were. You do not ne-
re, având trei rânduri şi nouă coloane. Cele de US Bingo sunt pătrate ed either to go to a traditional salon or to have a computer. The ga-
şi au 5 rânduri şi 5 coloane. Mai mult, în jocul de Bingo variantă brita- me will offer you day by day countless benefits that will surprise you.
nică, pentru numere se mai folosesc şi “porecle”, care aduc un plus de
amuzament. În acest scop se folosesc şi resurse caracteristice, pre- Bingo is a definite global phenomenon with its own distinct culture.
cum bile de Bingo, jetoane, maşinile de extragere a bilelor, precum şi Bingo playing has become a culture of its own. Bingo is one of those
cartoanele de bingo. Poţi juca Bingo şi de acasă, online. Există nume- games that have somehow managed to shake off the less than flat-
roase site-uri de Bingo precum Virgin Bingo, Foxy Bingo, Bingo Lot- tering image of its early years to become a formidable global pheno-
tery, 888 ladies etc. În Marea Britanie, jocurile de Bingo prezintă per- menon that holds many countries in its grip. Not bad for a game that
spective de afaceri foarte bune, cu o competiţie acerbă. Cele mai mari was previously widely considered to be the sole domain of ladies
şi mai renumite companii cu săli de Bingo sunt Gala Bingo (Gala Gro- above a certain age who had nothing better to do with their time!
up Ltd.), Mecca Bingo (The Rank Group plc) şi Riva Bingo.
All that being said, there is certainly no reason why you shouldn’t
Conform Parlay, studiile demografice arată că vârsta celor care joa- be able to play the game as a social event. For all its minor differen-
că bingo se împarte în următoarele categorii: 18-34 = 29%, 35-44 = ces, bingo culture is essentially the same at the core, and those di-
29%, 45-54 = 28%, 55-64 = 12%, 65+ = 2%. Femeile petrec cu fferences simply serve to make the game that much more interes-
50% mai mult timp jucând bingo decât bărbaţii, asta în fiecare săptă- ting.
mână. 28% dintre femeile trecute de 40
ani joacă bingo între miezul nopţii şi 5
dimineaţa, iar suma medie cheltuită lunar,
online, de către un jucător este de 120 li-
re.

Cât de departe se poate ajunge?


Milioane şi milioane de oameni aleg
acest mod de a se distra cu cel mai sim-
plu joc de noroc din cazinouri. Dar asta,
însă, nu e tot. O companie japoneză a
creat ceva cu adevărat extraordinar, un
ceas pentru jucătorii de bingo. Acesta
are forma unui carton de bingo şi un sis-
tem foarte simplu.

Cercurile din exterior reprezintă orele


şi sunt numerotate de la unu la doispre-
zece. Cercurile din interior arată minutele,
iar un punct roşu marcheză minutele, în-
tocmai ca la un ceas tradiţional de mână.
Combinaţia cercului din exterior cu punc-
tul roşu îţi permite astfel să vezi ora
exactă. Un alt exemplu ce atestă că jocul
de bingo este un fenomen foarte popular
este incorporarea jocului în telefoanele
mobile. Această modalitate a devenit
foarte căutată în ultimul timp, generând
câştiguri greu de imaginat. Modul de joc
este foarte simplu: trebuie doar să trimiţi
un mesaj text şi vei putea juca şi câştiga
oriunde ai fi. Nu trebuie să mergi în nicio
sală de bingo şi nu trebuie să ai un cal-
culator. Jocul îţi va oferi nenumărate be-
neficii zilnice, care te vor lua prin surpin-
dere.

Bingo este cu siguranţă un fenomen


global cu propria lui cultură. Jocul de
Bingo a devenit el însuşi un curent. Este
unul dintre acele jocuri care a reuşit să
se delimiteze de imaginea iniţială mai pu-
ţin potrivită, devenind un fenomen global
cu multe ţări angrenate. Nu este un re-
zultat rău pentru un joc considerat a fi
destinat femeilor de o anumită vârstă,
care nu au altceva mai bun de făcut cu
timpul lor!

Toate acestea fiind spuse, nu există


FOTO hownowdesign

niciun motiv pentru care jocul nu ar pu-


tea fi el însuşi un eveniment social. Chiar
dacă există diferenţe minore, cultura jo-
cului de bingo este aceeaşi în esenţă,
diferenţele făcând jocul mai interesant.

NR. 6 CASINO INSIDE 49


Dacă îţi place
ceea ce faci,
departe ajungi!
O parafrazare a unui binecunoscut proverb
care defineşte succesul, un succes pe care
Monica Batsis, manager Casino Bucharest,
l-a urcat treaptă cu treaptă, iar acum îl
sauvurează pe deplin, mizând pe anumite
puncte forte ale genului feminin.

If you enjoy what you do,


you’ll be successful!
Another way of defining success, one that Monica Batsis, manager of Casino Bucharest,
has reached by climbing step by step. But she can now enjoy it completely, also making use
of some of the strong points of the feminine side.

Cum a început povestea dvs. în această industrie? How did your story with the industry begin?
Am lucrat în proiectare timp de opt ani, înainte de a debuta în această I worked in design for 8 years, before entering this industry in 1990,
industrie, în 1990, hotârându-mă clar să schimb mediul de stat în care as I decided to shift from an employee of the state to the private sys-
lucram, cu cel privat. M-am prezentat alături de aproximativ 300 de can- tem. I had to pass an interview for a job in the casino of Intercontinen-
didaţi la un concurs pentru un job în cadrul cazinoului ce urma să fie tal Hotel Bucharest, together with other 300 candidates. I wanted to
deschis în incinta hotelului Intercontinental București. Optasem pentru be a receptionist, as it was the only familiar position, but the tests and
poziţia de recepţioner, fiind singura care avea o denumire familiară, dar, the one year training made me suited for the croupier job. Following
în urma testelor de aptitudini și a pregătirii de aproape un an am fost repeated tests, 24 trainees were selected, out of which only 5 were

50 CASINO INSIDE NR. 6


CASINO JOBS
girls. I thus became one of the first croupiers in Romania in 1991, the
official year of the casino opening. During the entire training, I kept my
job in design and I managed to take the courses at the same time. I
eventually renounced to it as I realized that it was better for me, it was
more exciting and spectacular. In two years I was promoted to table-in-
spector and then, to pit boss. I had this title until 1999, when again I
received a promotion as Assistant Manager and in a few years I beca-
me what I am today, Casino Manager.

How do the people in the industry regard you, as you are the
only woman who is a casino manager?
There are no problems. Everything is normal, even though we are
competitors in this field. However, without trying to be modest, I feel
that for this business, a woman manager is best suited. The reason I
say this is because when conflicts appear between men, which are in
fact unavoidable in this type of activity; it could interfere the typical
masculine pride, the kind of competition which generally occur betwe-
en men in disputes, like, for instance, between the casino manager and
the client, this conflict can negatively influence the company-customer
relationship. Whereas if a woman has the final call, the approach will
be different as the woman is more flexible and adaptable than most
men in finding the best and least offensive solutions. In such cases,
intuition, one of the trumps of a woman, is very important.

Which are your strongest points in this position?


Well, besides intuition, humor, spontaneity, impartiality, fair-play, is
the ability to take decisions in crisis situation. I can also offer the client
the security and trust he needs, as I am fair and I take care of his inte-
rests-he comes first. It is also very important to be mentioned that we
are probably the only casino in Romania that is very serious about
“Responsible Gambling”, coming to help and sustain our clients to limit
the amounts they play or the visits to the casino, when we feel that the
border of entertainment has been crossed.

How is a day of work for a casino manager?


It is not for sure a routine. Most of the times it happens to take over
the duties of the Assistant Manager. I thus permanently have contact
with our staff and our guests, I supervise, coordinate, and make sure
that everything goes smoothly within our casino.

Which are the activities that define Casino Bucharest, for both
past and future?
All that I can tell you is that we aim to create a classy environment
for our clients, with customized services and high quality. We want to
make ourselves seen. Everything else is the surprise element that the
client has to discover. We are different both in approach and in aspect,
compared to other casinos in the country. We are practically an exclu-
sivist club of the high-class players, we are more selective. For exam-
ple, we don’t offer slot machines, only live games, with high standard
services and the casino atmosphere is extremely select due to the am-

selecţionată pentru postul de crupier. La final, în urma testărilor repeta-


te, au fost aleși pentru angajare 24 de cursanţi dintre care doar cinci
fete, eu fiind una dintre acestea și devenind, astfel, unul dintre primii
crupieri din România în 1991, anul deschiderii oficiale a cazinoului. Pe
toată durata pregătirii, mi-am păstrat job-ul din proiectare participând la
cursurile pentru crupier în paralel. La job-ul din proiectare am renunţat
ulterior, constatând că activitatea pe care aș fi desfășurat-o ca și crupier
mă reprezenta mai bine, era mult mai antrenanată și spectaculoasă. Du-
pă doi ani am fost promovată ca inspector-șef de masă, apoi am devenit
pit boss și am rămas în poziţia aceasta până în 1999 când am fost pro-
movată ca Manager adjunct, după alţi câţiva ani am mai urcat o treaptă
până la ceea ce sunt azi, adică Managerul Cazinoului.

Cum sunteţi văzută de cei din industrie, având în vedere că


sunteţi singura femeie manager de cazino?
Nu există probleme. Totul decurge normal chiar dacă la urma-urmei
suntem competitori în acest domeniu. Oricum, fără a fi bănuită de falsă
modestie, consider că pentru acest business cu precădere este mult
mai important ca pe poziţia de manager să fie o femeie. Spun asta de-
oarece, între bărbaţi, atunci când apar momente tensionate sau anumite

NR. 6 CASINO INSIDE 51


CASINO JOBS
controverse, oarecum inerente în acest tip de activitate;
se poate resimţi acel orgoliu tipic masculin, un gen de
competiţie ce poate apărea între doi bărbaţi într-o dispută,
în acest caz, între Managerul Cazinoului și client, care
poate afecta negativ relaţia companie-clientelă. Pe când,
în momentul în care o femeie este cea care are decizia
finală, abordarea este alta și, totodată, disponibilitatea
unei femei pentru flexibilitate, maleabilitate este mai mare
decat în cazul bărbaţilor găsind soluţiile cele mai bune și
neofensive în orice situaţie. În acest caz, intuiţia, un atu al
feminităţii joacă un rol foarte important.

Care sunt punctele dvs. forte în această funcţie?


Alături de intuiţie, prezenţa de spirit, viteza de reacţie,
imparţialitate, fair-play, reușind de cele mai multe ori să
iau rapid decizii corecte în situaţii limită. De asemenea,
pot să ofer clientului siguranţa și încrederea de care are
nevoie fiind corectă și având grijă de interesele lui, punân-
du-l pe el pe primul plan. Este, de asemenea, foarte im-
portant de menţionat faptul că suntem, probabil, singurul
cazinou din România care aplică foarte conștiincios o poli-
tică de „Responsible Gambling”, venind în întâmpinarea
clienţilor noștri pentru ai ajuta și susţine să își limiteze su-
mele jucate sau vizitele în cazinou în momentul în care
aceștia ar depăși punctul până la care jocul este un diver-
tisment.

Cum arată o zi de muncă din viaţa unui manager


de cazino?
În mod cert nu e o rutină. De multe ori se poate întâm-
pla să preiau atribuţiile unui Manager adjunct. Iau contact
atât cu personalul, cât și cu oaspeţii noștri în permanenţă,
supervizez, coordonez, practic am grijă de bunul demers al
activităţii cazinoului pe care-l reprezint.

Care sunt în prezent și pentru viitor activităţile ce


definesc stilul Casino Bucharest?
Tot ce vă pot spune este că ne propunem să creăm un
mediu cât mai select pentru clienţii noștri, cu servicii per-
sonalizate și de calitate superioară. Așa vrem să ne evi-
denţiem. Restul reprezintă elementul surpriză, clientului
rămânându-i doar să-l descopere. Ne diferenţiem ca
abordare și ca aspect de celelalte cazinouri din ţară. Sun-
tem, practic, un club exclusiv al jucătorilor de tip high-
class, suntem mai selectivi. Spre exemplu, noi nu avem
slot-machines, ci doar live games, serviciile sunt la cel mai
înalt standard de profesionalism, iar atmosfera din cazinou
este deosebit de selectă din punct de vedere al ambianţei, personalului biance, the personnel and of course, due to our clients.
și, nu în ultimul rând, al clientelei care ne frecventează.
How can you describe the team of the casino?
Cum definiţi echipa din cadrul cazinoului? In just one word, as a family. We are a dynamic and enthusiastic
Într-un cuvânt, o familie. O echipă dinamică și entuziastă, avem ade- team and we can carry free conversations, even personal ones, without
sea discuţii libere, chiar și personale, fără constrângeri. Comunicarea se any constraint. Communication works both ways.
face pe ambele sensuri.
Which was the most difficult problem you faced?
Care a fost cea mai dificilă problemă cu care v-aţi confruntat? I don’t think there is such a situation because one needs to have the
Nu cred că a existat o astfel de situaţie fiindcă e foarte important să needed personality and spontaneity to be able to handle it. There were
ai personalitatea, prezenţa de spirit necesară să îi poţi face faţă. Au fost some problems with aggressive clients, but we managed to keep the
în trecut niște momente mai tensionate cu clienţi agresivi, dar am ţinut situation under control and not to consider them problems. It is impor-
situaţia sub control și nu le consider niște probleme. Important e să știi tant to know how to patch them. However, if I were to mention the
să le aplanezi. Totuși, dacă ar fi să menţionez cea mai dificilă problemă most difficult situation, I would say that the last year gambling law with
aceasta ar fi Legea jocurilor de noroc aparută anul trecut, mai exact ni- its abnormal taxation level is the one, especially in a year of global eco-
velul de taxare, majorat nejustificat, mai ales într-un an de criză econo- nomic crisis.
mică generală.
What are the unpleasant aspects of your activity, from a legis-
Din punct de vedere legislativ, care sunt aspectele care vă ne- lative point of view?
mulţumesc în activitatea dvs. în cazino? The taxes should be decreased and the private environment should
Ar trebui reduse taxele, încurajat mediul privat, în general și cel a cazi- be offered incentives, particularly the casinos, if one bears to take into
nourilor, în special, considerând aportul substanţial al acestora la buge- consideration the impressive amounts that go to the state budget, as
tul de stat, precum și numărul important al locurilor de muncă oferite de well as the important number of workplaces offered by this field. Most
acest domeniu de activitate. Majoritatea deciziilor legislative privind of the legislative measures, concerning this field of activity, have no
acest domeniu, nu au legătură cu realitatea, pur si simplu. connection with reality.

52 CASINO INSIDE NR. 6


Cabaret Night, the new Event Dinner Town
in Casino Palace-Casa Vernescu

Cabaret Night,
un nou Event Dinner in Town
la Casino Palace
54 CASINO INSIDE NR. 6
Casa Vernescu
CasiNo PalaCe

Casino Palace- Casa Vernescu știe cum să-și destin-


dă clienţii – prin inovaţie și multă creativitate, de data
aceasta aducând în prim plan puţin din viaţa de noapte
pariziană. Ediţia din luna mai a seriei „The Event Dinner
in Town” de la Casa Vernescu a fost dedicată temei și
spectacolului de cabaret - Cabaret Night. Cu această
ocazie, vineri, 28 mai, Joseph Hadad, ca un adevarat
Maestru de Ceremonii, a propus invitaţilor săi o selecţie
de specialităţi la alegere, care s-au regăsit într-un meniu
bogat în arome și gusturi savuroase. Iar pentru ca seara
să fie cu adevărat deosebită, exuberanţa boemă, specifi-
că acestui spectacol de diverstisment a fost exprimată
pe scena Casei Vernescu de show-ul solistei Roxy
Rocks și renumitele dansuri de cabaret.

Casino Palace-Casa Vernescu knows


how to entertain its clients- with innovation
and a lot of creativity, bringing in the spotli-
ght a drop of the Parisian nightlife. The May
edition of “The Event Dinner in Town” series
in Casa Vernescu was dedicated to the ca-
baret theme-Cabaret Night. On this occasi-
on, on Friday, 28th of May, Joseph Hadad,
just like a real Master of Ceremonies does,
proposed a variety of specialties to his gu-
ests, at their choice out of a rich flavored
menu and luscious tastes. And for the night
to be indeed special, the bohemian exube-
rance that characterized this show was best
expressed on the stage, by Roxy Rocks and
the famous cabaret moves.

NR. 6 CASINO INSIDE 55


Armonie muzicală
chinezească,
live la Regent
Casino

Chinese musical
harmony,
live in Regent
Casino
56 CASINO INSIDE NR. 6
REGENT CASINO
Muzica chinezească s-a născut odată cu civilizaţia chineză, prin docu-
mente și artefacte care oferă dovezi ale existenţei unei culturi muzicale
memorabile. Într-o atmosfera a jocurilor de noroc mereu dinamică, Re-
gent Casino și-a propus, miercuri, 30 iunie, să le ofere clienţilor săi ade-
vărate momente de relaxare printr-un recital muzical interpretat live de
o cântăreaţă originara din China. Și cum chinezii știu să facă artă aproa-
pe la orice pas, oaspeţii Regent Casino au avut parte, totodată, și de un
meniu culinar tradiţional desăvârșit, marca maestrului bucătar Liu Lin.
Regent Casino a știut să îmbine într-un mod original atmosfera de
joc, cultura asiatica, muzica live, gustările diverse condimentate inedit.
În astfel de momente agitate din viaţa de zi cu zi, Regent Casino a
reprezentat gazda perfectă.

Chinese music was born together with the Chinese civilisation, ha-
ving documents and artefacts that offer proofs of a memorable musi-
cal culture. Within an always dynamic gambling atmosphere, Regent
Casino had in plan on Wednesday, June 30, to offer true moments of
relaxation to its clients, with a music concert of an originary Chinese
singer. And because Chinese people transform almost anything into
a piece of art, the guests of Regent Casino enjoyed a traditionally
feast, cooked by the master chef Liu Lin.
Regent Casino knew how to originally combine the gambling at-
mosphere, the Asian culture, live music and diverse and unusually
spiced dishes.
In these times of trouble, Regent Casino was the perfect host.

NR. 6 CASINO INSIDE 57


Norocul de la Viva!
Slot Club se numară
în tombole zilnice

În fiecare zi la Viva!Slot Club atmosfera e antrenantă. Ca dovadă, vineri, Everyday in Viva!Slot Club comes with an entertaining atmosphere.
25 iunie, la Plaza Mall, clienţii fideli, și nu numai, și-au pus la încercare no- As a proof, on Friday, 25th of June,in Plaza Mall, both the loyal and
rocul în câștigarea tombolei în valoare de 25.000 lei, ce a constat în trei the occasional customers tried their chance with luck for the 25,000
mari extrageri. Viva!Slot Club n-a vrut să lase ca “vraja” să dispară și în Lei tombola, which had three main drawings. Viva!Slot Club kept the
ziua următoare, în cadrul locaţiei din zona Berceni, organizatorii au plusat magic going the second day as well, within the venue in Berceni, wi-
cu încă o tombolă de 7.500 lei. th an extra tombola of 7,500 Lei.
Cei prezenţi la aceste evenimente, chiar dacă nu au avut norocul de Those present to these events enjoyed the special music moments
partea lor, s-au putut bucura de momente speciale muzicale cu Emilia și offered by Emilia and Emma, no matter if they had the luck by their
Emma. Organizatorii anunţă că extragerile vor continua zilnic la Viva!Slot side or not. The organizers made known the fact that these events
Club până la sfârșitul lunii iulie. will take place on a daily basis in Viva!Slot Club, until the end of July.

58 CASINO INSIDE NR. 6


Viva! Slot Club

NR. 6 CASINO INSIDE 59


G Poker Club, un altfel de concept al
exprimării sentimentelor la masa de poker
G Poker Club, a different concept of expressing feelings at the poker table
G Poker Club se axează în principal pe… poker. Organizatorii și-au The G Poker Club’s main focus is… poker. The organizers wan-
propus să combine două concepte în două etaje, cu ideea de a sublinia ted to combine two concepts in two floors, with the idea of passing
trecerea prin diverse stări emoţionale. through emotional states.
Ei au vrut să creeze un loc care poate transmite sentimente, pentru că They wanted to create a place that can convey emotions, because
asta fac și jucătorii atunci când joacă, își exprimă emoţiile. Modul prin ca- that is what the players do when they gamble, they express their
re G Poker Club încercă să facă asta este prin intermediul măștilor. emotions. The way G Poker Club try do this is by means of masks.
Măștile au o istorie, ele fiind folosite în teatre de către actori, pentru a “Masks have a history, as they were used in theaters, by actors
exprima diverse sentimente. Când intri în club, parterul are o cupolă cu who used to express their feelings with them. When you enter the
două măști (drama și comedia). Acest etaj reprezintă trecutul, iar celălalt ground floor, you can see an arch with two masks (tragic and comic).
etaj reprezintă viitorul. În acest fel avem o combinaţie a celor două într-un This floor represents the past, whereas the other floor represents the
singur loc”, au spus organizatorii la evenimentul de lansare. future. Therefore, we have past and future combined in only one pla-
G Poker Club e un club de poker, în esenţa sa cea mai de bază. Oa- ce”, the organizers said at the launch event.
menii care joacă poker fac parte dintr-o comunitate și aceasta este idea G Poker Club is a poker club, but a club in its basic meaning. Pe-

60 CASINO INSIDE NR. 6


G Poker Club
principală, crearea unei societăţi unde jucătorii pot comunica
și se pot bucura de timpul liber. G Poker Club oferă, desigur,
pentru clienţii săi, un bar cu o gamă largă de băuturi, gratis.
În ceea ce privește aparatele, G Poker Club lucrează cu
Poker Tech, care este lider în materie de furnizori de mese de
poker automate. Aceste produse sunt cele mai bune, deoare-
ce oferă posibilitatea cea mai bună pentru clienţi de a se bu-
cura de joc și de a se simţi confortabil. Clientul trebuie mai
întâi să se înregistreze și astfel va primi un card cu numele lui.
Apoi trebuie să încarce cardul cu bani și să aleagă jocul pre-
ferat, din gama variată de jocuri puse la dispoziţie. Când nu-
mărul de jucători necesar pentru joc este îndeplinit, clientul va
fi anunţat pe fiecare ecran din incintă.
De subliniat e faptul că mesele oferite de Poker Tech, Po-
ker Pro, au un sistem de securitate foarte bun, software-ul
fiind lansat de compania Dell. Așadar, cardurile oferite jucăto-
rilor funcţionează ca într-un sistem bancar și banii încărcaţi
pot fi păstraţi, fără necesitatea
de a-i retrage la plecarea din
club. În cazul în care clientul își
pierde cardul, există un altul aici,
deci totul este în deplină sigu-
ranţă. Acesta este avantajul ople who play poker are a part of
marca G Poker Club. a community and this is the main
Datorită colaborării cu Bel- idea, to create a “society” where
gium Casino și propriul departa- players can meet, communicate
ment de consultanţă, G Poker and enjoy their spare time. G
Club are deja pregătite căteva Poker Club, of course, offers a
turnee, atât pentru jocurile cash free bar for the clients, with a
cât și non-cash. wide choice of drinks.
“Ne dorim să organizăm tur- In terms of equipment, G Po-
nee internaţionale, unde aștep- ker Club works with Poker Tech,
tăm să vină mulţi oameni de which is the leader producer
peste hotare, în special din Bel- company of automated poker
gia și Ungaria. Câștigătorii aces- tables. These products are the
tor turnee vor avea oportunita- best, as they offer the best op-
tea de a juca și ei în aceste ţări. portunities to enjoy the game
Avem 8 mese de poker, deci 80 and feel comfortable. The client
de oameni pot juca deodată. has to first register and he recei-
Avem și alte dotări tehnice care ves a card with his name. He,
ne permit să jucăm turnee la then, has to charge the card with
mai multe mese concomitent. money and chose whatever po-
De asemenea, deţinem și câteva ker game he likes to play, from
aparte slot, de la cei mai popu- the varied list of poker games.
lari producători: Novomatic, Cool When the necessary number of
Fire I și II, Atronic și Alfastreet players is fulfilled, the client will
Roulette“, au precizat oficialii be announced on each screen in
G Poker Club. the room.
To emphasize is that the tables
offered by Poker Tech, Poker
Pro, have a very secured system
and the software was launched
by Dell Company. Therefore, the
cards given to the players are like in a banking system
and players can still keep the money without having to wi-
thdraw them, when leaving the club. If the client loses its
card, he has another one here, so everything is secured.
This is G Poker Club plus.
Due to the collaboration with the Belgium Casino and
its own consultancy team, G Poker Club already has so-
me planned tournaments for the future, both cash and
non-cash games.
“We wish to organize international tournaments and
many people from abroad are to come, especially from
Belgium and Hungary. The winners of these tournaments
will have the opportunity to play in those countries as well.
We have 8 poker tables, so 80 players can play at once.
We have other technical possibilities like multi-table tour-
naments. We also have some slot machines, from the
most popular producers: Novomatic, Cool Fire I and II,
Atronic and Alfastreet Roulette”, the G Poker Club’s offi-
cials stressed.

NR. 6 CASINO INSIDE 61


62 CASINO INSIDE NR. 6
Producers

Piaţa echipamentelor
electronice pentru
jocuri de noroc,
în declin
The market of gambling
electronic equipments is
falling down
de Amalia Bãlãbãneanu

Afacerile producătorilor de echipamente The businesses of the electronic equi-


electronice specifice jocurilor de noroc au pment manufacturers started to fall. The
intrat în declin. Criza economică, majora- economic crisis, the significant increase
rea substanţială a taxelor, începând cu va- of the taxes starting with 2009, the de-
ra lui 2009, reducerea investiţiilor în apara- crease of investment in new machines as
te noi, precum şi avalanşa de produse well as the second-hand items’ avalan-
second hand au redus masiv vânzările. che, reduced the sales even deeper.

Reprezentanţii pieţei de profil susţin că unul The representatives of this market claim
dintre principalele obstacole, care împiedică that one of the main obstacles that prevent
buna desfăşurare a activităţii, sunt lipsa sigu- the carrying of activities are the lack of se-
ranţei, modificările extrem de rapide şi de dese curity, the very often and extremely short-no-
ale legislaţiei, ale nivelului taxelor şi impozitelor, tice changes of legislation, of taxes and fees,
nu doar în zona jocurilor de noroc, ci în toate not only for gambling but for all economic
sectoarele economice, precum şi oferta mare sectors, as well as the high offer of second
de aparate second hand. „Vânzările practic s-au hand items. “The sales have practically stop-
oprit, singurul segment care mai merge în pre- ped, and the only segment still running is
zent este cel al închirierilor de aparate. Cifra de that of machine rental. The net income has
afaceri s-a redus substanţial, comparativ cu anii significantly decreased, compared to last
trecuţi”, a explicat Martin Ivanov, directorul ge- years”, explained Martin Ivanov, the General
neral al subsidiarei locale a producătorului bul- Director of the local subsidiary of the Bulga-
gar de echipamente Casino Technology. rian equipment producer, Casino Technology.

Gyula Csortan, managerul general al Alfas- Gyula Csortan, General Manager of Alfas-
treet, reprezentanta din România a companiei treet, the Romanian subsidiary of Alfastreet
Alfastreet Gaming Instruments din Slovenia, Gaming Instrument in Slovenia, says that the
susţine că operatorii au observat o tendinţă de operators noticed a predisposition of the cli-
migrare a clienţilor de la ruletă, către alte tipuri ents to shift from the roulette to other ga-
de joc. Gyula Csortan mai spune că modifica- mes. Gyula Csortan also claims that the
rea legislaţiei în domeniu a dus la închiderea changes of the current legislation led to the
multor operatori de jocuri de noroc, fapt care a disappearance of many gambling operators,
afectat direct cifra de afaceri a companiei pe which affected the net income of his com-
care o reprezintă. pany.

Potrivit lui Marius Stoi, directorul general al According to Marius Stoi, the General Di-
DGL PRO, companie specializată pe proiecta- rector of DGL PRO, a company focused on
rea, fabricaţia, service-ul şi repararea maşinilor design, production and maintenance for
electronice cu câştiguri, vânzările de jocuri au electronic machines with jackpots, the sales
scăzut cu 80%, iar cele de componente cu of games have decreased by 80%, while that
50%. Stoi mai spune că singurul obstacol, care of components by 50%. Stoi also says that
împiedică desfăşurarea în bune condiţii a activi- the only impediment for the activities is the

NR. 6 CASINO INSIDE 63


Producers
tăţii, este oferta mare de jocuri second hand, cu un grad de uzură foarte high offer of second hand items, with a low degree of usage and very
mic şi un preţ foarte bun, provenite atât de pe piaţa locală, cât şi din Ru- competitive prices, which come both from the local market and from
sia sau Ucraina. Russia or Ukraine.
Mărirea taxelor în domeniu, coroborată cu scăderea semnificativă a The increase of taxes for this industry combined with the no-
încasărilor, modul de plată, trimestrial în loc de lunar, precum şi impune- teworthy decrease of cashing-ins, the quarterly based payments (in-
rea unui număr minim de aparate de joc pentru fiecare locaţie sunt prin- stead of monthly) as well as the minimum number of slot machines
cipalele prevederi ale legislaţiei care au afectat cel mai mult businessuri- imposed for each venue, all these are the most important measures
le producătorilor de echipamente electronice de jocuri de noroc. of legislation that have mostly affected the business of gambling
“Operatorii de jocuri de noroc nu mai au bani pentru investiţii. Se caută electronic equipment. “The gambling operators have no more money
numai echipamente foarte ieftine, indeferent de calitate. Majoritatea cli- for investment. The very cheap equipments are in search, no matter
enţilor noştri a început să întârzie plăţile, pentru că nu pot suporta în ace- the quality. Most of our clients started to delay their payments becau-
laşi timp şi plata taxelor mărite prin noua lege”, completează Ivanov. se they cannot afford them and the high taxes altogether”, said Iva-
Reducerea nivelului taxelor şi reguli foarte clare şi explicite - asta îşi nov.
doresc reprezentanţii pieţei de profil pentru susţinerea afacerilor lor. Iva- The decrease of taxes and a clear and defined set of rules-that’s
nov susţine că doar evoluţia pieţei ar trebui să decidă cine să supravieţu- what the representatives of the market wish in order to keep their
iască şi cine nu, nicidecum legisla- businesses alive. Ivanov opiniona-
ţia, aşa cum se întâmplă în prezent. tes that only the evolution of the
market should decide who has to
Marius Stoi susţine că o diferen- survive and who doesn’t, and not
ţiere foarte clară între categoriile the legislation, as it is now the
de jocuri de noroc electronice ar case.
ajuta mai mult industria. “După pă-
rerea mea, exploatarea jocurilor de Marius Stoi believes that a very
noroc ar trebui împărţită pe catego- good categorization of the elec-
rii: prima, a sălilor de jocuri, să le tronic gaming equipments could
spunem specializate, gen cazinou help the industry even more. “In
electronic, cu aparate cu mize mari my opinion, exploitation of
şi câştiguri mari şi taxe de licenţie- gambling should be divided into
re aferente, iar cea de-a doua, spe- categories: one for the gaming
cifică jocurilor pentru baruri, cafe- rooms, like electronic casinos, wi-
nele, limitate ca miză, câştig şi th high stakes machines and the
număr pe locaţie şi, bineînţeles, cu implicit taxes, and one for bars
taxe de licenţiere mult mai mici de- and cafes which have a low and
cât pentru cele din prima catego- limited stake, depending on their
rie”, explică Stoi. location, with lower implicit taxes
than for the first category”, Stoi
Reprezentantul Alfastreet consi- explains.
deră că statul român ar trebui să
privească puţin în grădina vecinilor The Alfastreet representative
pentru a stabili reguli mai bune de considers that the Romanian sta-
funcţionare în domeniu. „Singurul te should take a look to our nei-
aspect care ne-ar putea ajuta să ghbors in order to set more ap-
vindem mai multe aparate ar fi im- propriate rules of functioning.
punerea unei condiţii, aşa cum este “The only aspect which could be
şi în Ungaria, care să presupună a great help for selling more ma-
exploatarea unei rulete pentru o chines could be the implementa-
perioadă de maxim cinci ani. Dar tion of a rule, like the one in Hun-
acum nu cred ca aceasta ar fi o so- gary, which states that a roulette
luţie; pentru noi ar fi un sprijin, dar can be used for a maximum of 5
pe operatorii de jocuri de noroc nu years. However, I don’t believe
i-ar ajuta deloc, în contextul actual”, this could be an option now; it co-
a declarat, pentru Casino Inside, uld be a support for us, but for
Gyula Csortan. the gaming operators would be anything but a help taking into ac-
count the situation”, declared Gyula Csortan for Casino Inside.
O veritabilă luptă pentru supravieţuire
Cam aşa poate fi descrisă pe scurt activitatea producătorilor de echi- A true fight for survival
pamente electronice pentru jocuri de noroc. Reprofilarea şi reorganiza- This is the way to describe in few words the activity of the
rea afacerii sunt principalele strategii pe care le iau în calcul producătorii gambling equipment producers. The reorganizing and refocusing of
pentru a rezista condiţiilor actuale. Astfel, pentru supravieţuirea afacerilor the business are the main strategies of the producers to be able to
în ciuda tuturor impedimentelor, ei caută soluţii dintre cele mai diverse. În stay alive. Hence, for the survival of the business, they look for the
timp ce reprezentanta locală a Casino Technology se pliază pe nevoile most varied solutions, despite all impediments. While the local subsi-
clienţilor săi, intenţionand să lanseze produse noi pe piaţa din România, diary of Casino Technology blends in with the needs of its clients and
planul DGL PRO vizează extinderea pe alte pieţe din afara graniţelor, mi- tries to launch itself on new places on the Romanian market, DGL
zând pe experienţa acumulată. “Ca şi anul trecut, eu mă bazez foarte PRO wants to expand beyond borders, based on gained experience.
mult pe service. Aşa am reuşit şi în 2009 să ţinem afacerile pe 0 şi să nu “Just as last year, I am very focused on maintenance. This is the way
ne confruntăm cu pierderi. Service-ul ne va ajuta să depăşim mai uşor we managed to break even in 2009 and stop the losses. Our mainte-
această perioadă dificilă, astfel că trebuie să răspundem prompt la solici- nance services allow us to surpass this difficult period and we have
tările clienţilor. Practic, acum noi supravieţuim prin prestări servicii”, com- to offer a prompt delivery for our clients. We are now still surviving
pletează managerul Alfastreet. due to this bunch of services”, said the Alfastreet manager.
În aceste vremuri tulburi, estimările producătorilor de echipamente During these troubled times, the estimations of the electronic equi-
electronice pentru jocurile de noroc vizează pentru anul curent afaceri re- pment producers show numbers that are half of last year’s net inco-
duse la jumătate faţă de 2009, dar şi declinul pieţei jocurilor de noroc. me and that emphasize the decline of gambling.

64 CASINO INSIDE NR. 6


Pariind pe turismul
de gambling de Aitala Avramescu

Betting on tourism gambling


Majoritatea persoanelor din societatea modernă călătoresc Most persons in modern societies travel away from their ho-
temporar, departe de ceea ce numesc casă, devenind astfel tu- mes temporarily to become tourists of some sort. Some of them
rişti de un anumit fel. Unii dintre ei se angrenează în jocuri de no- indulge in gambling games, a phenomenon exploited to maxi-
roc, un fenomen exploatat la maxim de unele ţări. Oferta facilită- mum by some countries. The world’s supply of gambling faciliti-
ţilor de jocuri de noroc a crescut considerabil, multe ţări şi es has increased as more countries and regions have establi-
regiuni organizând turnee şi punând la dispoziţie multe cazinouri. shed casinos and organized tournaments. The gambling tourism
Turismul de gambling nu este un lucru nou şi fără sens. is not a new thing and nonsense.

În multe cazuri, lucrurile care se dezvoltă într-un anumit loc sunt aso- In many cases, the developments are associated with the place’s
ciate cu rolul acelui loc ca şi destinaţie turistică: dezvoltarea unui cazino role as a tourist destination: establishing a casino is often regarded as
este adesea privită ca un mod de a crea un punct de atracţie. Ideea a one way of creating an attraction. The general thrust of the argu-
principală a argumentului folosit de către promotorii de turism a fost că ment from the tourism promoters has been that casinos would benefit
unităţile numite cazinouri ar ajuta la îmbunătăţirea performanţei unei the country’s performance as an international tourist destination, brin-
ţări ca şi destinaţie turistică, aducând avantaje economice. ging economic benefits.

66 CASINO INSIDE NR. 6


TURISMUL DE GAMBLING
Încă din 2008, Bulgaria s-a Since 2008, Bulgaria eyed gambling to boost tourism and eco-
axat pe gambling pentru a da un nomy. Bulgaria’s ability to make gambling part of its tourism marketing
avânt turismului şi economiei. Abi- strategy was a good way to defy the so bitter economic crisis.
litatea Bulgariei de a transforma Bulgaria’s largest gambling tourist group is that of Israel. Putting toge-
gamblingul într-o strategie de mar- ther a national gambling program this helped to boost the tourism in-
keting pentru turism, a fost o mo- dustry here, many of them really feel today. The hotels here are already
dalitate bună de a sfida amara cri- depending on gambling funds to support their hotels. Hotels within So-
ză economică. Cel mai mare grup fia include Hemus, Rodina and Rila which offer casinos to their guests
turistic de gambling al Bulgariei depend on incomes here. A more relevant example is the ended re-
este cel din Israel. Punând laolalta cent tournament Unibet Open Golden Sands second leg of 2010, near
un program naţional de gambling Varna, hosted by Grand Hotel Casino International. The participants’
asta a ajutat cu adevărat industria opinion related to the organizational aspect of this event was: “surpri-
turismului de aici şi multe rezultate singly good”; the organizers obtained results that exceeded expectati-
se simt astăzi. Hotelurile depind ons
deja de fondurile de gambling pen-
tru a-şi putea menţine afacerea. “Unibet Open has a much larger influence and it is better known as
Printre hotelurile din Sofia se nu- the most exciting poker tournament. Therefore, this year we made one
mără Hemus, Rodina şi Rila, care step ahead. If last year we had 300 players, this year we had over 400
pun la dispoziţie cazinouri pentru and we serviced for almost 1,000 people. I do think it is a progress
oaspeţi, indiferent de venituri. Un and I hope that it is just the beginning, not only for Bulgaria but for the
exemplu relevant este recent în- Balkans, on the poker map. It is very important to have events like this
cheiatul Unibet Open Nisipurile de in our region. We can transform our countries in popular destinations,
Aur 2010, de lângă Varna, găzduit just like the big European countries”, said Desislava Evstatieva, Mar-
de Grand Hotel Casino Internatio- keting Manager Grand Hotel & Casino International for Casino Inside
nal. Părerea participanţilor despre magazine.
aspectul organizatoric a fost: „sur-
prinzător de bun”; organizatorii au First of all, the feeling of the quality of services is important, becau-
obţinut rezultatele au fost pe mă- se many people come together with the players. Second of all, the
sura aşteptărilor. gambling tourists have usually higher budgets than the “regular” tou-
rists. Gambling tourism never implies all inclusive packages, because it
„Unibet Open are o influenţă is opposite to the casino structure.
mai mare şi este cunoscut ca cel “Therefore it is very true that this growing part of tourism is very im-
mai incitant turneu de poker. În portant for the Bulgarian tourism on the whole. Last but not least, this
concluzie, anul acesta am făcut un type of events provides popularity for the destination. The website of
pas înainte.Dacă anul trecut am Unibet Open was visited by more than 5000 people and during those
avut 300 de jucători, anul acesta three days of competition, there were over 90,000 viewers, so no other
am avut peste 400 şi am oferit commercial can have equivalent the results. We can create not only an
servicii unui total de peste 1.000 advertisement, but an image”, Evstatieva concluded.
de oameni. Cred că este un pro-
gres şi sper că este doar începutul, The Slovak Republic enacted in the spring a new gambling law
nu doar pentru Bulgaria, dar pen- making the country more attractive to gamblers. A new project inclu-
tru Balcani, pe harta jocului de po- ding the biggest casino in central Europe might turn Bratislava into Eu-
ker. Evenimentele de acest tip sunt ropean Las Vegas. The Slovak government has expressed its support
foarte importante în regiunea to the new project that includes the construction of a shopping center
noastră, nu contează că este vorba in Bratislava and of the biggest casino in central Europe. As Ihned.cz
despre Bulgaria sau România. Pu- reported, the project Metropolis should be built near the biggest hou-
tem transforma ţările noastre în sing estate in the capital, which is also not far from Austrian and Hun-
destinaţii populare, precum marile garian borders. The project includes not only the casino, but also an
ţări europene”, a declarat Desisla- aqua park, conference center, three luxury hotels as well as a golf co-
va Evstatieva, Manager de Market- urse and should be finished within 5 years. Supporting the project the
ing la Grand Hotel & Casino Inter- Slovak finance minister Ján Počiatek pushed through various invest-
national pentru Casino Inside. ment incentives for the project including tax reductions from 28 per
cent to only 7 per cent. He also promoted the new gambling law, re-
„Mai întâi de toate, percepţia calităţii serviciilor este importantă, pen- cently enacted. The expectations are that the state budget could gain
tru că mulţi oameni vin alături de jucători. În al doilea rând, turişti pasio- €40 to 50 million a year from Metropolis. The € 1.5 billion project is
naţi de jocuri de noroc au în mod normal bugete mai generoase decât supposed to be launched this year by the TriGranit Development Cor-
turiştii „obişnuiţi”. Turismul de gambling nu include niciodată pachete all poration.
inclusive, pentru că acest concept se opune unei structuri de cazino.
De aceea, este foarte adevărat că acest turism în creştere este o Philippines dream
parte integrantă a turimului bulgăresc în general. Nu în ultimul rând, While Europe is starting to get accustomed to this type of tourism,
acest tip de evenimente oferă popularitate destinaţiei. Website-ul Uni- the Asian gambling empire bets on huge projects. Asian governments
bet Open a fost vizitat de peste 5.000 de oameni, iar în cele trei zile de were ones vehemently anti-casino, but a shift in the regional consen-
concurs, au fost peste 90.000 de spectatori, deci nicio altă reclamă nu sus means Macau-style projects are now a key policy objective and
poate avea un rezultat similar. Putem crea nu doar o reclamă, ci o ima- tourism tool for most emerging Asian jurisdictions. The most notable
gine”, a concluzionat Evstatieva. jurisdiction that illustrates this shift is Singapore. The Philippines is a
little behind Singapore, but has its own plans. Bagong Nayong Pilipino
Republica Slovacă a implementat în această primăvară o nouă lege Entertainment City (PAGCOR) is an ambitious US $ 15 bn integrated
a gamblingului, ceea ce a transformat ţara într-o destinaţie mult mai casino project in Manila. PAGCOR is confident the project will be com-
atractivă pentru jucători. Un nou proiect ce include şi cel mai mare cazi- pleted, according to Chairman Efraim C. Genuino.
no din Europa centrală poate transforma Bratislava într-un Las Vegas
european. Guvernul slovac şi-a exprimat sprijinul pentru noul proiect ce „Our project will rely on the concept of a consortium between inter-
include construcţia unui centru comercial în Bratislava şi cel mai mare national industry and players, to come up with premier entertainment

NR. 6 CASINO INSIDE 67


TURISMUL DE GAMBLING
cazino din Europa Centrală. Potrivit Ihned.cz,
proiectul Metropolis ar trebui construit lângă
cel mai mare complex rezidenţial din capitală,
care nu este foarte departe de graniţele cu
Austria şi Ungaria. Proiectul nu include doar un
cazino, ci şi un parc acvatic, un centru de con-
ferinţe, trei hoteluri de lux, precum şi o pistă de
golf şi ar trebui finalizat în 5 ani. Pentru a susţi-
ne acest proiect, Ministrul de Finanţe Ján
Počiatek, a recurs la numeroase stimulente
pentru investitori, printre care şi o reducere a
taxelor de la 28% la numai 7%. El a promovat
de asemenea, legea gamblingului, recent adop-
tată. Aşteptările sunt ca bugetul de stat să câş-
tige de la 40 la 50 milioane euro pe an din Me-
tropolis. Proiectul în valoare de 1.5 miliarde de
euro se aşteaptă a fi lansat anul acesta de Tri-
Granit Development Corporation.

Visul Filipinez
În timp ce Europa începe să se acomodeze
cu acest nou tip de turism, imperiul asiatic al
jocurilor de noroc lansează proiecte enorme.
Guvernele asiatice erau vehement împotriva
cazinourilor, dar o schimbare a consensului re-
gional face ca proiecte precum cele din Macau
să fie acum obiectivul principal şi un instrument
turistic pentru majoritatea pieţelor emergente
asiatice. Cea mai notabilă parte care etalează
această schimbare este Singapore. Filipinele
sunt puţin în urmă, dar au planurile lor proprii.
Bagong Nayong Pilipino Entertainment City
(PAGCOR) este un ambiţios proiect de cazino
de 15 miliarde dolari din Manila. Cei de la PAG-
COR sunt încrezători că proiectul va fi finalizat,
conform spuselor Preşedintelui Efraim C. Ge-
nuino.

„Proiectul nostru se va baza pe conceptul de


consorţiu între industria internaţională şi jucă-
tori, pentru a oferi entertainment de primă cla-
să, ce va atrage pe toată lumea. La urma urme-
lor, lumea nu e decât un mare sat, iar cu cât sunt mai multe opţiuni that would appeal to everyone. After all, the world is a global village
pentru cei ce călătoresc, cu atât competiţia va ridica standardele. Acest and the more options for travelers, the better for the competition to
proiect este creat special pentru a creşte activitatea de turism în Filipi- improve its standards. The project is largely designed to increase tou-
ne. Acesta va fi cel mai mare proiect turistic de dezvoltare, cel mai mare rism to the Philippines. This will be the country’s biggest tourism deve-
generator de locuri de muncă şi cea mai mare investiţie a ţării. Cu toţii lopment project ever, the biggest job-generating project of the govern-
vrem să facem acest vis realizabil, pentru că ştim că Filipinele au un po- ment, and the biggest dollar investment of the country. We are all set
tenţial foarte mare să ajungă o destinaţie de primă clasă”, a declarat to make this dream a reality because we know that the Philippines has
Genuino într-un recent interviu oferit revistei Global Gaming Business. so much potential to spring into a world-class destination „, said Ge-
PAGCOR se întinde pe 120 de ha din pământul ce stă la graniţa cu nuino in an recent interview for Global Gaming Business. PAGCOR is
portul Manila. Proiectul va atrage vasele de croazieră din apele Pacifi- located on 120 hectares of reclaimed land bordering Manila Bay. The
cului, nu doar datorită gamblingului, ci parcurilor cu tematică, activităţi project will attract cruise ships in the Pacific waters by including not
outdoor şi alte facilităţi. only gaming, but shopping, theme parks, outdoor activities and other
amenities.
Conform spuselor lui Rafael „Butch” Francisco, preşedinte PAGCOR,
„pregătirile sunt în desfăşurare, pentru ca proiectul din portul Manila să According to Rafael „Butch” Francisco, PAGCOR’s president, „prepa-
înceapă construcţia drumurilor în 2011.” Guvernul rămâne foarte opti- rations are under way for the Manila Bay project’s start of road con-
mist în legătură cu potenţialul de oraş al entertainmentului (Entertain- struction in 2011.” The government remains optimistic about the po-
ment City). „Am setat un obiectiv de 5 milioane de turişti până în 2010, tential for Entertainment City. „We have set a target of 5 million tourist
iar cu proiecte precum Entertainment City, această cifră este posibilă. arrivals by 2010, and with projects like Entertainment City, this figure
Investiţia în turism va avea un puternic efect de multiplicare”, a declarat should be attainable. Investing in tourism will have a strong multiplier
Ace Durano, secretarul de turism din Filipine. effect,” said Ace Durano, the Philippines’ secretary of tourism.

Concluzie: Un exemplu concret la câţiva paşi de ţara noastră şi două Conclusion: A concrete example a few steps from our country and
proiecte toate menite să folosească gamblingul la productivitate maximă two projects all designed to raise gambling at the maximum efficiency in
în turism, business şi cultură. Din păcate în România, nu există nici mă- tourism, business, culture. In Romania, unfortunately, there is not even
car o schiţă a unui asemenea proiect. Poate că răspunsul primit de la sketched out such a project. Perhaps the answer received from the Mi-
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este mai relevant: „Vă mul- nister of Regional Development and Tourism is more relevant: “We
ţumim pentru interesul acordat (notă: Casino Inside a solicitat un interviu thank for your interest (our note: Casino Inside requested an interview
cu Elena Udrea), însă programul extrem de încărcat al Dnei. Ministru nu with Elena Udrea), but the extremely busy schedule of Mrs. Minister did
îi permite dedicarea unui timp adecvat realizării acestui interviu”. not allow an adequate time commitment of achieving this interview”.

68 CASINO INSIDE NR. 6


Platinum Casino

Platinum Casino
oferă un nou concept
de divertisment

Platinum Casino
offers a new concept
of entertainment
NR. 6 CASINO INSIDE 69
Situat pe Calea Victoriei, în inima Bucureștiului, într-una din cele mai Platinum Casino is the biggest casino in Romania, located on Ca-
exclusiviste zone ale orașului, Platinum Casino este cel mai mare cazino lea Victoriei, one of the most exclusivist areas of the city, within the
din România. Pe cea mai veche stradă a Bucureștiului, odată în con- core of Bucharest. The oldest street of Bucharest, which is now the
strucţie, acum faimoasă, Calea Victoriei este cunoscută ca principala famous Calea Victoriei, is known as the main street that makes the
stradă ce conectează Piaţa Victoriei cu B-dul Unirii. Găzduiește unele connection between Victoriei Square and Unirii Boulevard. Some of
din cele mai importante atracţii turistice, precum Muzeul Naţional de the most important touristic points are situated on this main street,
Istorie, Ateneul Roman, Muzeul Naţional de Artă, Palatul Cantacuzinilor like the National Museum of History, Romanian Athenaeum, National
sau Muzeul de Colecţii de Artă. În același timp, este o zonă comercială: Museum of Art, The Palace of Cantacuzino family or the Art Collecti-
aici se găsesc magazine luxoase, hoteluri de renume, restaurante ele- on Museum. At the same time, it is a retail area: some of the most
gante și cafenele renumite. Situat în centrul acestei străzi, Platinum Ca- luxurious stores can be found here, as well as some of the most re-
sino este un loc al eleganţei, stilului, luxului și al standardelor înalte. nowned hotels, fancy restaurants and stylish cafés. In the center of
Platinum Casino oferă un nou concept de divertisment, care îmbină this street, one can find Platinum Casino, a place of elegance, style,
toate jocurile preferate cu cel mai bun serviciu pentru clienţi. Este sin- luxury and high standards.
gurul cazino certificat ISO de RENAR ROMÂNIA, certificat obţinut pen- Platinum Casino offers a new concept of entertainment, which
tru serviciile excelente pe care le oferă tuturor oaspeţilor. combines all favorite games with the best service for its clients. It is
Atât maiestuoasa intrare principală din Calea Victoriei, cât și intrarea the only ISO certified casino, by RENAR Romania, certification obtai-
din holul Hotelului Radisson SAS, conduc către un elegant hol decorat ned for the excellent standards it offers to all the guests.
cu marmură unde se află frumoase și prietenoase recepţionere. Înce- Both the main entrance directly from Calea Victoriei, as well as the
pând cu zona Sloturilor la nivelul principal, se găsește o reconfortantă entrance from the Radisson SAS Hotel lobby, open the way to a mar-
ambianţă de pădure, creată de labirintul de palmieri. Asistentele de la ble plated lobby, where one is awaited by the beautiful and friendly
Sloturi și barmanii din această zonă sunt extrem de amabili, străduindu- receptionists. A nice feeling of nature and woods is conveyed star-
se în permanenţă să ofere cea mai bună servire. La etajul doi se află ting from the slot area, which is crafted with the help of a palm trees
Cazinoul principal, Casino Privat, Texas, raiul Hold’em, restaurantul și labyrinth. The personnel in the Slot area are extremely kind and per-
salonul. Pentru cei ce doresc intimitate, una din camerele VIP e soluţia manently struggle to offer the best service. The second floor hosts
perfectă. Aici jucătorii se pot bucura de jocurile favorite în intimitatea the Main Casino, Private Casino, Texas, which is the heaven of
propriei camere, unde luxul este cuvântul de ordine. Platinum Casino Hold’em, the restaurant and the saloon. For those who wish to have
este exemplul ideal de cum poţi combina cu succes jocurile live și cele more privacy, one of the VIP rooms is the perfect solution. Here, the
electronice. players can enjoy their favorite games in the intimacy of their own
Cu o suprafaţă de peste 3000 mp, Platinum Casino oferă jucătorilor room, where luxury makes the rules. Platinum Casino is the perfect
zeci de mese live și sute de aparate electronice de slot de ultimă gene- example of a combination between successful live games and elec-
raţie. O gamă largă de jocuri oferă tuturor jucătorilor posibilitatea unor tronic games.
câștiguri imense: blackjack, ruletă, zaruri, poker sunt doar câteva din With a surface of over 3000 sqm, Platinum Casino places at the
jocurile de care doritorii se pot bucura. Nu în ultimul rând, trebuie amin- disposal of its players dozens of game tables and hundreds of elec-
tite turneele de Texas Hold’em – turnee devenite deja celebre datorită tronic slot machines of last generation. A wide collection of games
profesionalismului cu care sunt organizate. Loteriile sunt deosebit de makes it possible for the players to gain enormous winnings: black-
atractive și variate, punând în joc sume și premii importante. jack, roulette, dice, poker, these are only some the games the clients
Designul camerelor și al sălilor este atent studiat și realizat, oferind can enjoy. Texas Hold’em tournaments are also to be mentioned, whi-
un sentiment unic celor ce trec pragul acestui lăcaș. ch are already famous due to the professionalism of the organizers.
Restaurantul de înaltă clasă pune la dispoziţie o bucătărie tradiţională Lotteries are extremely varied and attractive, offering significant jack-
românească, mediteraneană, italiană, libaneză sau chinezească și nu pots and awards.
numai, precum și un imens sortiment de băuturi. The design of the rooms and the saloons is carefully mastered, so
Revenirea clienţilor și numărul în creștere al celor care trec pragul as to offer a unique feeling to those who enter this place. The high
cazinoului pentru prima dată, este dovada cea mai bună a managemen- class restaurant has a varied menu of traditional Romanian food, Me-
tului de înaltă clasă și a faptului că ceea ce e bun, e căutat. diterranean, Italian, Lebanese or Chinese, as well as an incredible se-
Platinum Casino se implică și în evenimentele de specialitate, în luna lection of drinks. The best proof of the flawless management and the

70 CASINO INSIDE NR. 6


Platinum Casino
mai sponsorizând și organizând alături
de PokerStar.net, Turneul Român de
Poker, evenimentul fiind un real succes.
Pentru cei ce doresc să se relaxeze
sau, dimpotrivă, foarte multă distracţie,
Platinum Casino este locul ideal! Pentru
cei ce doresc doar să stea într-un hotel
elegant, de asemenea, este locul ideal,
Radisson Blu fiind practic la doi pași de
cazino! Este garantat confortul așteptat
și o zi minunată. Doritorilor de sport le
sunt puse la dispoziţie cluburi moderne
de spa și sport. Distracţie? Platinum Ca-
sino nu este locul în care să te plicti-
sești! Se poate alege dintr-o gamă vari-
ată de lucruri de la o petrecere într-un
club de noapte, până la o seară la tea-
tru, operă sau concerte. Pentru cumpă-
rături, în această zonă se pot găsi cei
mai mari designeri, bijuterii, accesorii,
cosmetice și decoraţiuni. Cei interesaţi
de artă sunt la curent cu faptul că par-
tea veche a Bucureștiului găzduiește
multe galerii de artă, unde se pot găsi
minunate și valoroase picturi, sculpturi
sau alte antichităţi. La orice oră un con-
sultant al cazinoului este disponibil pen-
tru a ajuta cu informaţii și sfaturi pentru a petrece în cel mai minunat quality of the place is the comeback of the clients and the increasing
mod posibil. De asemenea, un șofer este în permanenţă disponibil și la number of those who come here for the first time.
doar un telefon distanţă pentru cei ce vor să ajungă la cazino pentru a Platinum Casino also gets involved in special events like the one
petrece clipe de neuitat. in May, when it sponsored, together with PokerStars.net, the Romani-
Platinum Casino pune la dispoziţie o gamă largă de servicii pentru cli- an Poker Tournament, which turned out to be a real hit.
enţii care vor să călătorească în afară - de la rezervare de bilete până la For those who wish to relax, or on the contrary, to have a lot of fun,
consultanţă. Și când vine vorba despre pariuri, vă veţi aminti, cu sigu- Platinum Casino is the perfect place to do it. For those who just wish
ranţă, să reveniţi la Platinum Casino: jocuri de noroc, poker, turnee, lote- to stay in an elegant hotel, this is also the perfect place, as Radisson
rii, personal prietenos, bucătărie excelentă, băuturi fine și atmosferă mi- Blu is two steps away from the casino. Comfort is guaranteed and a
nunată, sunt doar unele din lucrurile care vă vor face șederea de wonderful day awaits for you. Moreover, those who enjoy sports can
neuitat. choose between modern spas and sport clubs. Looking for fun? Pla-
Platinum Casino București, Platinum Casino Ploiești – localizat în tinum Casino is not a place where one can get bored! One can choo-
Prahova Plaza Hotel Ploiești și Platinum Casino Mamaia – în Iaki Hotel se from a varied offer of parties, night clubs, theatre, opera or con-
Mamaia au reușit să dea naștere unei noi unităţi de măsură a calităţii certs. In what concerns shopping, some of the greatest designers of
serviciului în acest domeniu și să impună un nou brand ca standard – jewelries, accessories, make-up products and decorations can be
Platinum Casino. found here. Those interested in art already know that the old part of
Bucharest hosts a lot of art galleries with wonderful and valuable
Calea Victoriei 63-81, București, sector 1 paintings, sculptures and other antiques. Any time of the day or night,
Telefon: 031.710 22 34/35/36; a consultant of the casino is available for providing information and
Mobil:0720casino (0720227466) advice, in order to enjoy your time in the best possible way. Moreover,
www.platinumcasino.ro a driver is permanently available and only one phone call away, for
those who want to reach the casino and live un-
forgettable moments.
Platinum Casino offers a wide range of ser-
vices for the clients who wish to travel outside
the borders, starting with reservations and en-
ding with consultancy. And when it comes to
bets, you will for sure remember to come back
to Platinum Casino: games, poker, tournaments,
lotteries, friendly personnel, excellent cuisine,
fancy drinks and wonderful atmosphere, these
are only some of the things that will make your
stay hard to forget.
Bucharest Platinum Casino, Ploiesti Platinum
Casino - situated in Prahova Plaza Hotel, in Plo-
iești, and Mamaia Platinum Casino – in Iaki Ho-
tel in Mamaia, managed to give birth to a new
way of measuring service quality in this field
and to impose a new brand for a standard -Pla-
tinum Casino.

63-81 Calea Victoriei, Bucharest, District 1


Telephone: 031.710 22 34/35/36;
Mobile: 0720casino (0720227466)
www.platinumcasino.ro

NR. 6 CASINO INSIDE 71


Pokerul cu 3 cărţi, un alt
gen interactiv de poker
Începătorii sunt atraşi de acest tip de poker pentru că,
deşi se joacă cu puţine cărti, reprezintă de fapt două
jocuri, într-unul singur.

72 CASINO INSIDE NR. 6


THREE CARD POKER

Three Card
Poker, another
entertaining
kind of poker
The attraction for beginners in this
kind of poker is that there are two
games in one, while this game uses
just few cards.
Pokerul cu 3 cărţi (Three Card Poker) este un cunoscut joc de no-
roc, care a fost inventat de jucătorul de poker Derek Webb, în 1990.
Fiind un derivat al jocului englezesc 3-Card Brag, el mai este cunos- Three Card Poker is a popular casino table game that was inven-
cut în unele cazinouri și sub numele de Tri-Card Poker. După cum ted by poker player Derek Webb in the 1990’s. Derived from the
spune și numele, Three Card Poker se joacă cu doar trei cărţi și are English game of 3-Card Brag, Three Card Poker is also known as Tri-
de fapt două jocuri, într-unul singur: Pair Plus și Ante and Play. Jucă- Card Poker at some casinos. As its name suggests, Three Card Po-
torul poate alege să joace oricare dintre acestea, în orice partidă. Ju- ker is played with only three cards. It is actually two games in one:
cătorul sau jucătorii pariază împotriva dealerului și cea mai bună mână „Pair Plus” and „Ante and Play”. The player can choose to play either
câștigă. one or both games in each round. The player or players bet against
În Pair Plus, jucătorii își plasează pariurile la centrul mesei, iar trei the dealer and the better hand wins.
cărţi sunt distribuite fiecărui jucător, inclusiv dealerului. O pereche sau In „Pair Plus” the players place their initial bets in the center of the
o mâna mai mare, este cea care câștigă. Mâinile care nu au nici măcar table, three cards are dealt to each one including the dealer. A pair or
o pereche, pierd. În jocul Ante and Play, jucătorul plasează un pariu better wins. Anything less than a pair loses. In „Ante and Play”, the
ante înainte de a primi cărţile, suplimentar faţă de pariul iniţial. Dacă player places an ante bet in, addition to the initial bet, before he re-
jucătorul crede că mâna sa este mai bună decât cea a dealerului, mă- ceives his cards. If the player feels or thinks that his hand is better
rește miza prin plasarea unui pariu adiţional, echivalent cu valoarea than the dealer’s, he raises by placing an additional bet, equivalent to
antelui. Pentru a face faţă acestei plusări, dealerul trebuie să aibă o the ante. To meet the raise, the dealer must have a „qualifying” hand,
mână „de calificare”, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă o combina- which means he must have a queen high combination or better to
ţie de cărţi mari sau să „vadă” mâna jucătorului. Dacă dealerul nu se „see” the player’s hand. If the dealer’s hand does not qualify, the pla-
califică, jucătorul câștigă. Dacă jocul continuă, mâna cu cea mai mare yer wins. If it does qualify, the hand with the highest value wins the
valoare câștigă partida. three card poker game.
Câștigurile din Three Card Poker merg de obicei după următorele Payouts in Three Card Poker usually go according to the following
reguli: chintă la culoare 40:1, 3 bucăţi 30:1, chintă 6:1, culoare 4:1, o schedule: Straight Flush pays 40:1; 3 of a Kind pays 30:1; Straight
pereche 1:1. În jocul Ante and Play, există de asemenea un bonus nu- pays 6:1; Flush pays 4:1; Pair pays 1:1. In the Ante and Play option
mit Ante Bonus, are este oferit pentru mâini cu o combinaţie reușită there is also an Ante Bonus payout which is given for particularly go-
de cărţi și nu depinde de valoarea pe care o are mâna. Tipurile de od hand combinations. The Ante Bonus is not dependent on the va-
mâini pentru care se primește Ante Bonus sunt: chintă la culoare 5:1, lue of the dealer’s hand. The winning hands for the Ante Bonus payo-
3 bucăţi 4:1 și chintă 1:1. uts are as follows: Straight Flush pays 5:1; Three of a Kind pays 4:1;
Însă orice pariu făcut la 3 Card Poker se pierde dacă jucătorul se Straight pays 1:1.
retrage prin opţiunea Fold, fie că vorbim de pariul de joc, de ante sau Of course if a player Folds (throws in his cards) in either of the 3
de oportunitatea de a câștiga Ante Bonus. Deoarece se joacă cu nu- Card Poker options, he loses his play bet, his Ante bet and any chan-
mai trei cărţi, clasamentul mâinilor câștigătoare este puţin diferit faţă ce for an Ante Bonus. Since you are only playing with three cards,
de celelalte versiuni de poker, după cum urmează: the hand rankings for 3 Card Poker is a bit different than in other po-
• Chintă la culoare - trei cărţi de aceeaşi culoare în suită (foarte ker variations. The hand rankings are as follow:
greu de obţinut la pokerul cu trei cărţi, motiv pentru care este cea • Straight Flush – Three cards of the same suit in sequence (very
mai mare mână) hard to achieve in Three Card Poker and, therefore, the highest
• 3 bucăţi: trei cărţi de aceeaşi valoare hand)
• Chintă: trei cărţi în suită • Three of a Kind – Three cards of the same denomination
• Culoare: trei cărţi de aceeaşi culoare • Straight – Three cards from any suit in numerical sequence
• Ace High: o combinaţie de As cu alte două cărţi • Flush – Any three cards of the same suit
• King High - o combinaţie de Popă cu alte două cărţi de valoare • Ace High – A combination of an Ace and any other two cards
mai mică • King High – A King and any two cards with a lower value
• Queen High - o Damă şi alte două cărţi cu valoare mai mică • Queen High – A Queen and any two cards with a lower value
Este, oarecum, evident că cel mai avantajos mod de joc este să It is quite obvious that it is always advantageous to play both the
combini Pair Plus cu Ante and Play. Această metodă de joc califică Pair Plus and the Ante and Play games together. This combined me-
jucătorul pentru Ante Bonus, care poate crește sumele primite într-un thod of three card poker play qualifies the player for the Ante Bonus
mod semnificativ, atunci când este cazul. payout which, if applicable, greatly increases his winnings. Online
Pokerul cu trei cărţi se poate juca și în cazinourile online, după ace- Three Card Poker can also be played at online casinos. It follows the
leașă reguli ca la cazinourile obișnuite, cu excepţia faptului că dealerul same rules as the regular casino table game except that your compu-
este un calculator. Dar în orice mod se joacă, fie că este online sau ter is the dealer. Whichever way it is played – online or on land – it is
tradiţional, este un gen de poker extrem de interactiv. a fast and highly entertaining kind of poker.

NR. 6 CASINO INSIDE 73


78 CASINO INSIDE NR. 6
Liviu ignat

“POKERuL
SE ÎnvaŢĂ În DOuĂ MinutE
Şi SE StĂPÂnEŞtE
ÎntR-O viaŢĂ ÎntREagĂ”
“You can learn poker
in two minutes but
master it for life”

NR. 6 CASINO INSIDE 79


O ecuaţie ce poate părea cu multe necunoscute pentru unii; nu What may appear as an equation with many unknown varia-
și pentru un jucător profesionist de poker precum Liviu Ignat, ca- bles for some, is a fairly easy one for a professional player like
re are soluţii practice și imediate. Așa cum îi place lui! Liviu Ignat, who can conveniently offer an immediate and prac-
tical solution. That’s the way he likes it!
Cum ai ajuns în lumea pokerului? Ce te-a determinat să alegi
pokerul ca stil de viaţă? How did you end up in this poker world? What made you
M-am înscris contra cost pe site-ul celor de la PokerStars la finele lui chose poker?
2007, asta după ce am auzit de la nişte prieteni că ies bani frumoşi din At the end of 2007, I registered on the website of PokerStars, af-
chestia asta şi am zis ter I had heard from
să încerc. Ce m-a some of my friends,
atras?! Pur şi simplu that money can be
îmi plac jocurile de easily earned this
strategie în timp real way, so I thought to
ca Starcraft, viteza de give it a try. What at-
reacţie pe care ţi-o tracted me?! I simply
cer. Pokerul e un joc like live games of
la care se pune ac- strategy, like Star-
cent foarte mult pe craft for example,
gândirea de moment and the spontaneity
şi asta îmi place. they imply. Poker is a
game of emphasis on
Recent, pokerul a speed thinking and I
fost recunoscut de love this.
instituţiile internaţi-
onale abilitate drept Poker has re-
“sport al minţii”. Ca- cently been ack-
re este percepţia ta nowledged by the
în legatură cu acest rightful internatio-
joc? nal institutions as a
Într-un astfel de “mind sport”. Which
sport, pe termen lung, is your perception?
totul se datoreză abili- In this kind of
tăţilor şi 0% norocului sport, when talking
about long term,
Crezi că asta va everything is based
schimba în vreun fel on your skills and not
percepţia unora on your luck.
asupra pokerului?
În mod cert, da! La Do you thing that
noi, în România, aces- this could change
ta e un fenomen nou, some people’s per-
în timp ce în restul lu- ception about po-
mii toţi ştiu că pokerul ker?
e un joc al îndemână- Certainly, yes! He-
rii. E un joc foarte fru- re, in Romania, this is
mos, se învaţă în două a new phenomenon,
minute şi se stăpâ- while the entire rest
neşte într-o viaţă în- of the world is aware
treagă; cu siguranţă of the fact that this is
va continua să atragă a game of skill. It is a
şi mai mulţi simpati- very nice game, one
zanţi. Plus că, pe ter- can learn it in two
men scurt, intervine minutes and master
norocul şi apar situaţii it for life; it will for
de culoare când nişte sure attract many
începători câştigă un other “disciples” in
turneu. the future. Moreover,
luck puts a mark on
Care este influen- the short-term re-
ţa pokerului asupra sults and there are
ta? situations when be-
A ajuns să devină ginners can win a to-
un mod de viaţă. Ca urnament.
orice alt job în care
pui pasiune şi acorzi mult timp, viaţa se transformă. Ajungi să depinzi de What is the influence that poker has over you?
poker. Eu am devenit jucător profesionist de cash pentru că fac totul cu It already became a lifestyle. As like in any other job that you do
pasiune. Le recomand acest joc românilor, întrucât, în următorii 10 ani, with passion and that takes time, your life changes. Your life is now
pokerul cu siguranţă nu va disparea. dependant on poker. I’ve became a professional cash player becau-
se I have a lot of passion for it. I recommend it to all the Romanian
Ai participat la numeroase turnee, atât în ţară, cât şi în străină- people, as poker will for sure be active, at least for the next 10
tate. Ce crezi că-i lipseşte României pentru a ajunge să organi- years.
zeze evenimente gen WPT Bucureşti?

80 CASINO INSIDE NR. 6


Liviu Ignat

Simplu – bani! România nu e o ţară bogată şi din acest motiv există You went to a lot of tournaments, both abroad as well as insi-
foarte puţini jucători amatori care îşi permit să joace un turneu cu un de the country. What do you think that Romania needs to be the
buy-in de 3000 euro. Nu cred că vom avea prea curând astfel de tur- host of more events like WPT Bucharest?
nee de amploare. La asta se adaugă şi aspectul legislativ care nu e mai It’s easy, money! Romania is not a wealthy country and this is the
deloc pus la punct şi din cauza căruia nici profesioniştii nu se vor mai reason why few amateur players can afford a tournament of 3,000 Eu-
înscrie pentru că jocul nu va mai fi profitabil. Practic, legea nici măcar ro buy-in. I don’t think we shall see such tournaments too soon. Besi-
nu e făcută de cineva care să cunoscă tot ce se întâmplă în această des, it is also the legislative frame which is far from polished and which
industrie. makes the professional players avoid participating to such tourna-
ments, as it is no longer profitable. The law is not even conceived by a
Ce turneu de poker la care ai participat ţi-a rămas la suflet? person that is in contact with this industry.
În mod clar World Series of Poker 2008 când m-am calificat din pos-
tura de jucător aproape amator. M-am calificat repede în primele mele Which is the poker tournament that is closer to your heart?
luni de joc, la un turneu cu un buy-in mare, de 10.000 de dolari. Eu Definitely, World Series of Poker 2008, when I qualified as an ama-
acum joc turneele mai mult la distracţie şi pentru că-mi place să călăto- teur player. I managed to qualify quickly, during my first months of play,
resc. Nu le văd ca pe o sursă de venit for a tournament with a 10,000 dollars buy-in. I now play tournaments
mostly for fun and because I enjoy travelling. I don’t see them as an
Dacă nu te-ai fi apucat de poker, ce altceva ţi-ar fi plăcut să income generator.
faci?
Deşi urmează să absolvesc facultatea de construcţii, nu mă văd vre- What other activity would you have chosen, if it weren’t for po-
un inginer în domeniu ăsta. Mi-ar fi plăcut mult mai mult să devin pro- ker?
fesor de matematică. Oricum, matematica e supraestimată în jocul de Even though I am a prospective graduate of the Faculty of Building
poker. Matematica e un domeniu la care trebuie să stai să gândeşti Engineering, I don’t see myself performing in this area. I would have
profund, în timp ce la poker, v-am spus, contează foarte mult viteza de rather enjoyed teaching mathematics. However, math is overrated in
reacţie. poker. Mathematics is a domain where you have to think things over
deeply, whereas in poker, spontaneity is very important, as I have previ-
Ce jucător profesionist din lume apreciezi? ously mentioned.
Phil Ivey, Philip Galfond, Tom Dwan, Patrick Antonius sunt cei patru
jucători mari din lume, după părerea mea, care se detaşează serios de Who is the professional player you appreciate the most?
ceilalţi. Iar dintre cei români, pe Abdula Atila Seiar, Ruxandescu Iulian, Phil Ivey, Philip Galfond, Tom Dwan, Patrick Antonius are the four
jucători de cash alături de care o să deschid şi un site de coaching - top players of the world, which are way ahead of others, in my opinion.
www.setunderset.ro, dar mai sunt şi alţi mulţi jucători buni de turnee Out of the Romanian players, Abdula Atila Seiar and Ruxandescu Iuli-
precum Dan Murariu, Mihai Manole, Alain Medeşan etc… an, who are cash players and with whom I’ll open a coaching website-
www.setunderset.ro. There are, of course, many other good tourna-
ment players like Dan Murariu, Mihai Manole, Alain Medeşan etc…

NR. 6 CASINO INSIDE 81


JOCURILE DE NOROC ONLINE
PROBLEME ŞI SOLUŢII

ONLINE GAMBLING
PROBLEMS AND SOLUTIONS
de Amalia Bălăbăneanu

82 CASINO INSIDE NR. 6


ONLINE
Jocurile de noroc au evoluat concomitent cu dezvoltarea tehno- Gambling has evolved together with technology, but legislati-
logiei, dar legislaţia în domeniu nu a menţinut același trend. Ast- on has lagged behind. Thus, in the Web 2.0 era, some players
fel, în era Web 2.0 unii jucători au renunţat la ruleta clasică, în fa- gave up on the classic roulette for the online one, which is just
voarea celei online, disponibilă la doar câteva click-uri distanţă. some clicks away.
În timp ce unele ţări au anticipat deja comoara ascunsă din cifrele bi- While some countries have anticipated the hidden treasure of the
nare şi au legalizat jocurile online, România mai are încă de lucrat la binary digits and made online gambling legal, Romania still has to
acest capitol. Reprezentanţii industriei locale de gambling au declarat că work on this chapter. The representatives of the local gambling indus-
ţara noastră pierde milioane de euro prin întârzierea unor măsuri în acest try declared that our country loss millions of Euro by delaying the mea-
sens. sures regarding this aspect.
Claudiu Popa, marketing manager în România la Tobet, parte a com- Claudiu Popa, marketing manager for Tobet Romania, part of Nordic
paniei Nordic Gaming Group, susţine că lipsa unui cadru legislativ, defi- Gaming Group, claims that the lack of a well defined legislative frame
nitivat 100%, reprezintă un prim obstacol în calea organizării jocurilor de is a one of the obstacles that impedes online gambling organization
noroc în sistem online, pe plan local. Mai mult, Popa spune că jucătorul locally. Moreover, Popa says that the average Romanian player is not
român nu este încă obişnuit să joace pe o platformă online, întrucât exis- yet used to gaming on an online platform, because there is a hesitati-
tă încă o reţinere şi o problemă de încredere faţă de acest sistem. on and a problem of trust with this system.
Cristina Călinoiu, marketing manager la subsidiara locală a companiei Cristina Călinoiu, marketing manager for the local subsidiary of Po-
PokerStars, unul dintre cei mai mari exponenţi din industria de profil, kerStars, one of the greatest players of the industry, reckons that the
consideră că singurul impediment în dezvoltarea unor afaceri pe acest only impediment of this business development is the refusal of the lo-
segment este refuzul autorităţilor locale de a licenţia siteurile organiza- cal authorities to license the online websites for cash gambling. Ac-
toare de jocuri de noroc cu bani. Potrivit reprezentantei PokerStars legis- cording to PokerStars, the current legislation especially affects Roma-
laţia actuală afectează, în special, pe românii care vor să iniţieze astfel de nians who want to start such a business on a national level, while the
operaţiuni la nivel naţional, în timp ce activitatea de marketing a siteurilor activity of marketing of the international websites goes on without hin-
internaţionale se desfăşoară cu o relativă uşurinţă. drance.
În timp ce în ţara noastră se poartă discuţii pentru legalizarea While there are some discussions for the legalization of gambling,
gambling-ului online, pe tot cuprinsul Europei evoluţia acestui segment all over Europe the evolution of this segment varies from one region to
diferă de la o zonă la alta. “De exemplu, în unele ţări, în ultima perioadă another. “For example, in some countries, promotion of any kind has
s-a interzis promovarea sub orice formă a acestui gen de activităţi, vezi been restricted for this type of activities, like in Poland, while in others,
cazul Poloniei, iar în altele s-au introdus restricţii privitoare la operaţiunile restrictions for financial operations have been implemented for
financiare dintre client şi companiile de gambling, cum este cazul Norve- gambling companies, like for example in Norway. I believe that the ma-
giei. Cred că principala problemă la nivel european este reprezentată de in problem for the entire Europe is the lack a unitary approach of the
lipsa unei abordări unitare a ţărilor membre ale Uniunii Europene faţă de member states of EU in regards to online gambling. For the moment,
activităţile de gambling online. Pentru moment, fiecare ţară îşi constru- each country builds its own politics for this industry”, explains Popa.
ieşte singură politica faţă de această industrie”, explică Popa. Cristina Călinoiu also says that the online European gambling mar-
Şi Cristina Călinoiu spune că piaţa europeană a jocurilor de noroc on- ket passes through various dramatic changes, and the attitude of the
line trece prin schimbări majore, iar atitudinea celorlalte state diferă de la states is different.”Some countries, like Poland, tried to forbid
caz la caz. “Unele ţări, ca Polonia, pentru a proteja afacerea statului, au gambling in order to protect the business of the state, including poker
încercat interzicerea jocurilor de noroc, inclusiv a pokerului, care este which was allowed only in casinos. They now face a strong opposition
permis doar în cazinouri, iar acum întâmpină o opoziţie puternică din par- of the strikers who want them to be legal. France has recently legali-
tea lobby-ştilor, care vor legalizare. Franţa a legalizat, de puţin timp, jocu- zed online betting and gaming, and so has Italy. Moreover, Lithuania
rile de noroc şi pariurile online, ca şi Italia, de altfel. Mai mult, Lituania a recognized poker to be a sport. Estonia tries to impose restrictions for
declarat pokerul drept sport. Estonia încearcă să interzică până în 2011 the companies which don’t have Estonian license. I would argue that
companiile fără licenţă estoniană. Aş spune că problema cea mai mare o the biggest problem is the economic and legislative instability, which
constituie instabilitatea economică şi legislativă, care pune în alertă ope- alerts the online gambling operators”, say the representatives of Po-
ratorii de jocuri de noroc online”, completează reprezentanta PokerStars. kerStars.

Profilul jucătorului român din mediul online The online Romanian player’s profile
Fie din dorinţa de a ţine pasul cu tehnologia, fie nu îşi permit să îşi iro- Whether it is the desire to keep up with technology, the fact that
sească timpul până la cazinou, ori nu ştiu să îşi stăpânească emoţiile they don’t want to waste their time to reach a casino or whether they
atunci când văd un flop favorabil pentru all in, unii români au renunţat la don’t know to get a hold of their emotions when they face a favorable
plăcerea de a fila cărţile în schimbul jocului online. Chiar dacă se ascund flop for all in, some Romanians give up on the pleasure to feel the
în spatele monitorului asta nu înseamnă că nu pot fi descoperiţi sau ati- cards in their hands in exchange for online games. Even if they hide
tudinea lor nu le trădează experienţa. behind the monitors, this doesn’t mean that they cannot be left out
Jucători “impulsivi”, cu o dorinţă arzătoare de a câştiga mult şi repede, discovered or that their attitude is not an indicator of experience.
care uneori pariază şi joacă pe meciuri cu surprize pentru a obţine un Stimulus-driven players, with an inner desire of fast and quick win-
câştig consistent. Cam aşa îi caracterizează reprezentanţii mediului onli- nings, who bet on surprise games to earn big money- this is how the
ne pe jucătorii români. Agresivitatea românilor nu este, însă, direct pro- representatives of online gambling see Romanian players. The aggres-
porţională cu mizele lor. Astfel, Popa spune că, mai ales în acest context siveness of Romanians is not, however, proportional with the stakes.
economic, sumele pe care jucătorii români sunt dispuşi să le joace sunt Hence, Popa says that mostly because of the harsh economic context,
departe de media europeană sau de cea a altor ţări cu tradiţie în dome- the average amount Romanians bet is far from the European one or
niu. from that of long-term established gambling countries.
Experienţa acumulată se reflectă direct în atitudinea jucătorului din The accumulated experience is directly mirrored in the attitude of
mediul online. Dacă unii aleg să joace online pentru a nu fi trădaţi de the online player. If some wish to play online so as not to be betrayed
comportamentul lor la masa de joc, adversarii îşi pot crea o imagine des- by their normal behavior from the gaming table, the opponents can
pre cunoştinţele celorlalţi jucători. “În majoritatea cazurilor, începătorii easily form an image of the other players’ experience. “Most of times,
sunt repeziţi şi agresivi, trec repede de la jocul pe bani virtuali sau mize beginners are rash and aggressive and quickly shift from virtual poker
mici la cel pe sume mari. Însă, consider că au deschidere, pentru că sunt or low stakes one to high stakes. Yet, I believe they have potential as
interesaţi de jocul internaţional, iar mulţi dintre ei conştientizează impor- they are interested in international games and many of them ack-
tanţa asimilării tehnicilor şi strategiilor, nu doar a regulilor. Pe cei experi- nowledge the importance of strategies and techniques, and not only
mentaţi sau profesionişti îi pot caracteriza ca fiind siguri pe ei, decişi să that of rules. Those who have experience and are professional players
obţină rezultate bune la nivel internaţional. Pentru aceştia pokerul este can be characterized by self confidence and focus for international
ca o afacere de care trebuie să se îngrijească zilnic”, explică marketing performance. For these players, poker is a business they need to take
managerul PokerStars. care of every day”, says the marketing manager of PokerStars.

NR. 6 CASINO INSIDE 83


ONLINE
Romania, a market with potential for the
gambling industry
The representatives of the online environment
claim that the Romanian market is in a full deve-
lopment process and that Romania has a signifi-
cant growing potential, despite the recent decli-
ne. “I strongly believe in the opportunity of this
market to grow and in a meaningful increase of
business in the next few years. I was convinced
that in absence of the economic crisis, the onli-
ne gambling industry in Romania had all the
chances for experiencing a boom, similar to that
in real estate and cars industries, from 2006-
2007”, declared Claudiu Popa for Casino Inside.
Cristina Călinoiu considers that the local
gambling industry has been hit rather hard in the
last period. However, she thinks that if given the
opportunity, the Romanian market can become
one of the most attractive in Europe.
According to Popa, it is a possibility that if the
legislation will change in favor of the online
gambling, many companies in the industry will
apply for a license. Moreover, some could even
relocate part of their activities on our territory,
due to the resourceful pool of IT specialists and
of the fact that our workforce is still cheaper
than the European average.
România, o piaţă cu potenţial în industria jocurilor de noroc The PokerStars representative claims that if the legalization of onli-
Reprezentanţii mediului online susţin că piaţa românească se află în ne gambling takes place, the market could grow significantly, due to
plin proces de dezvoltare, însă, din punctul lor de vedere România are the high interest of Romanians for this segment. Thus, the competition
un potenţial de creştere semnificativ, în ciuda declinului din ultima peri- among companies would be fierce and only those capable of retaining
oadă. “Eu cred cu tărie în posibilitatea de dezvoltare a acestei pieţe, dar their clients would survive.
şi într-o creştere semnificativă a nivelului afacerilor în anii următori. Sunt Tobet representatives are confident with their future in Romania and
convins că dacă nu s-ar fi confruntat cu criza economică, industria de bet on increases for the next period.”Even if the economic conditions
gambling online din România avea toate şansele să treacă printr-un bo- are not favorable, the market continues to grow and the net income of
om, similar cu cel din imobiliare sau din industria auto, realizat în anii our company is also on an increasing trend. It is true that because we
2006-2007”, a declarat, pentru Casino Inside, Claudiu Popa. are a young company we place a lot of emphasis on the growth as-
Cristina Călinoiu consideră că industria locală a jocurilor de noroc a pect, but we also try to build a strong brand in Romania” said Claudiu
fost lovită destul de mult în ultima perioadă. Însă, potrivit acesteia, dacă i Popa.
se va da posibilitatea, piaţa românească de profil se poate transforma Cristina Călinoiu believes that Romanians won’t give up their
într-una dintre cele mai atractive din Europa. gambling habits, no matter the current economic context, due to the
În opinia lui Popa, este posibil ca, în cazul ajustării legislaţiei în favoa- attraction of this segment. “Our company enjoys an increased populari-
rea organizării jocurilor de noroc online, multe companii din industrie să ty and many persons from the media say that the mentality regarding
aplice şi să obţină licenţă în România. Mai mult, unele şi-ar putea chiar gambling starts to change in a positive manner. Hence, the players are
reloca o parte din activităţi pe teritoriul ţării noastre, datorită potenţialu- no longer considered outcasts of society”, explained the marketing
lui uman foarte bun pe latura de specialişti în IT şi în mediul online, dar manager of Poker Stars.
şi pentru că forţa noastră de muncă este încă sub cea a mediei europe- Tobet offers sports bets, poker, casino games, live bets and livesco-
ne, ca nivel de salarizare. re. Even though their main focus is Texas Hold’em, PokerStars offers a
Reprezentanta PokerStars susţine că în condiţiile legalizării jocurilor variety of games among which one can mention Omaha, Seven Card
de noroc online piaţa s-ar putea extinde substanţial, datorită interesului Stud, Razz, Horse or Badugi.
ridicat manifestat de români pentru acest segment. Astfel, ar fi o com-
petiţie acerbă între companiile de profil, iar câştigătoare vor fi doar ace-
lea care ştiu să îşi păstreze clienţii.
Reprezentanţii Tobet sunt încrezători în viitorul lor în România şi mi-
zează pe afaceri în creştere în perioada următoare. “Chiar dacă situaţia
economică actuală nu este una favorabilă, piaţa continuă să se dezvol-
te, iar cifra de afaceri, cel puţin a companiei noastre, este în creştere.
Este adevărat că noi, fiind o companie tânără pe piaţa locală, punem
accent pe partea de creştere a bussinesului, dar, în acelaşi timp, încer-
căm să construim şi un brand puternic în România”, a completat Clau-
diu Popa.
Cristina Călinoiu crede că românii nu vor renunţa la gambling, nici în
condiţiile economice actuale, datorită atracţiei către acest segment.
“Compania noastră se bucură de o popularitate tot mai mare, iar multe
persoane din presă mi-au spus că în ultima perioadă s-a schimbat men-
talitatea faţă de jocurile de noroc online, într-un sens pozitiv. Astfel, ju-
cătorii nu mai sunt consideraţi nişte paria ai societăţii”, a explicat mar-
keting managerul PokerStars.
În oferta Tobet se înscriu pariurile sportive, pokerul, jocurile de tip ca-
sino, livebet-ul sau livescore-ul. Deşi mizează pe Texas Hold’em, Poker-
Stars oferă clienţilor o gamă variată de jocuri, care includ şi Omaha, Se-
ven Card Stud, Razz, Horse sau Badugi.

84 CASINO INSIDE NR. 6


Moduri
ingenioase
de a trişa
De-a lungul anilor, mii de
înşelătorii au avut loc în sălile
de poker şi cazinouri, fie că
vorbim de cele tradiţionale
sau de cele online. Acestea
sunt doar câteva dintre cele
mai reuşite.

Ingenious
ways to cheat
Thousands of poker and casino cheat moves have been done
over the years in poker rooms and casinos, as well as in online
poker rooms and online casinos. These are just some of the best.
86 CASINO INSIDE NR. 6
MODALITATI DE A TRISA
SAVANNAH
Înșelătoria Savannah Roulette l-a avut ca
"maestru de ceremonii" pe Richard Marcus și
echipa sa de trișori profesiniști, fiind conside-
rată din 1995 până în 2000, cea mai bună în-
șelătorie din istoria gamblingului legal, și asta
de către majoritatea experţilor în supraveghe-
re. Marcus i-a dat denumirea de Savannah du-
pă numele stripteuzei care îi dansa în momen-
tul în care i-a venit ideea. Savannah a fost
arma numărul unu a lui Richard timp de șase
ani, iar din cele peste o mie de încercări, a
eșuat o singură dată să primească banii. Și as-
ta nu pentru că și-ar fi dat seama cazinourile
de ceea ce se întâmplă, ci pentru că se sătu-
raseră să le dea bani lui Marcus și echipei sa-
le, fiind conștienţi totodată, că erau înșelaţi.
Nimeni nu a putut să descifreze înșelătoria,
până când Marcus a dezvăluit-o în cartea sa
scoasă în 2003, American Roulette.
Savannah nu era nimic mai mult decât o va-
riaţiune a înșelătoriei bet-and-run (pariază și
fugi), unde jucătorii disperaţi puneau pariuri la
ruletă și înșfăcau jetoanele înainte să piardă și
înainte ca dealerul să le poată lua. Astfel, as-
cunzând jetoane de 5.000 $ (sau de 1.000 $
în cazinourile cu limită mai mică) sub jetoane
de 5 $ pe liniile de pariuri de 2 la 1 (așezându-le pe cele de 5 $ puţin THE SAVANNAH
oblic, către dealer, pentru a masca jetonul de deasupra). Echipa lui The Savannah Roulette Scam was carried out by Richard Marcus’s
Marcus încasa astfel $10,010 când câștiga și pierdea doar 10 $ când professional cheating team from 1995 to 2000 and is considered by
nu le ieșea pariul. Reușeau să facă asta înlocuind imediat jetonul de many casino surveillance experts to be the best casino scam in the
5.000 cu unul de 5, în momentul în care bila cădea pe numărul căști- history of legalized casino gambling. Marcus named his move Savan-
gător. Când erau prinși de către dealer, recurgeau la o metodă în care nah, after the stripper who was grinding in his lap when he thought of
se prefăceau beţi și afirmau că nu își dăduseră seama că bila se opri- the idea. The Savannah move was the number-one weapon in
se. Reușeau să scape de fiecare dată pentru că dealerul nu văzuse Richard’s arsenal for six years, and in more than a thousand attempts
jetonul de 5.000 $, așa că se mulţumea că stiva cu jetonul înlocuit era it missed getting paid just a single time. Not because the casinos fi-
cea originală. nally figured out the move but rather they finally got sick and tired of
Era normal ca în momentul în care câștigau, dealerul să nu știe de paying Marcus and his teammates with the knowledge they were
unde venea agitaţia, așa că ei trebuiau să o verbalizeze "Jetonul meu cheating them. They did not figure the move out until Marcus expo-
de 5.000 de dolari e pe coloana câștigătoare", obișnuiau să spună. sed it in his book American Roulette in 2003.
Așa că dealerul șocat ridica chipul de deasupra și își anunţa șeful, ca- The Savannah was nothing more than a subtle variation of the old
re chema imediat agenţii de supraveghere, pentru a inspecta pariul bet-and-run scam, where desperate players made simple proposition
suspicios. Cei de la supraveghere nu făceau altceva decât să urmă- bets on roulette and grabbed the chips off the layout when they lost,
rească caseta și să afirme că pariul era legal. De fiecare dată când before the dealer could sweep them away. By hiding $5,000 casino
Richard face o demonstraţie Savannah la seminariile lui de training, chips (or $1,000 chips in lower-limit casinos) under $5 casino chips
echipa cazinoului pur și simplu rămânea stupefiată la cum ceva atât on the 2 to 1 column bets (slanting the $5 chips slightly inward to-
de elementar poate avea o eficienţă atât de devastatoare. Vechea zi- ward the dealer to camouflage the bottom chip), Marcus’s team won
cală "simplu și bun" este un adevărat truism când vine vorba de $10,010 each time these bets won while losing just $10 when they
această înșelătorie. Totul era atât de bine organizat încât niciuna din- lost. They accomplished this by quickly switching out the losing bet
tre organismele alertate ca Griffin Agents, Gaming Enforcement și toţi containing the $5,000 chip and replacing it with $5 chips the instant
ceilalţi ce aveau legătură cu asigurarea securităţii și supravegherii, nu the ball dropped. When caught by the dealer, they immediately resor-
puteau face nimic când Richard încasa sumele enorme, pentru că nu ted to a drunk-routine during which they slobbered and claimed they
își puteau da seama niciodată ce anume făcea. Experţii în protejarea didn’t realize the ball had dropped. Marcus’s team got away with it be-
gamingului din toată lumea au clasat înșelătoria Savannah ca fiind cause the dealer never saw the $5,000 chip to begin with, therefore
cea mai bună. he was satisfied that the $5 chip set down to replace it was the one
originally there.
POKER LIGHT Naturally the dealer had no idea what they were cheering about, so
Poate că cel mai vechi mod de a trișa la poker este marcarea cărţi- the team had to verbalize it, “There’s my $5,000 chip on the winning
lor. Încă din timpurile cele mai îndepărtate ale pokerului, pe bărcile de column bet!” they would say. Then the shocked dealer would pick off
pe Mississippi și în saloanele din Wild West-ul american, trișorii au in- the red-chip capper and notify the boss, who would immediately call
ventat orice metodă ingenioasă de marcare a cărţilor, toţi ajungând surveillance to verify the suspicious bet. Surveillance would run back
într-un final fie închiși, fie li s-a mai interzis să mai joace, bătuţi sau the video, only to confirm that the bet was legit. Whenever Richard
chiar mai rău. Cu toate acestea, pe la mijlocul anilor 1990, un opto- demonstrates Savannah at his training seminars, casino staffs just
metrist din New York împreună cu iubita sa Dawn, au inventat cea mai cannot believe how something so elementary could work with such
bună metodă de marcare a cărţilor din toate timpurile. devastating efficiency. The old saying “the simpler the better” is quite
Marcarea cu o substanţă pastă numită „daub” era deja cunoscută the truism when it comes to this move. The move was so good that
de o perioadă, iar la acea vreme, marcarea cu soluţii invizibile care lu- after doing it a hundred times in Vegas, and being identified by Gri-
minau, aveau nevoie de ochelari speciali care să le dezvăluie. Apoi au ffin Agents, Gaming Enforcement and everyone else connected to
apărut lentilele de contact care au îmbunătăţit considerabil acest tip casino security and surveillance while Richard stood at the bottom of
de operaţiuni, chiar dacă acestea aveau o culoare roșiatică ce aducea wheels and collected the big payouts, they still couldn’t figure out
suspiciune asupra purtătorului. Dar când acest optometrist și-a pro- what he was doing and were forced to pay him every time. Game
pus să descopere cel mai bun mod de a înșela, folosind cel mai bun Protection experts worldwide have called the Savannah move the

NR. 6 CASINO INSIDE 87


MODALITATI DE A TRISA
best they’ve ever seen.

THE POKER LIGHT


Perhaps the oldest form of chea-
ting at poker is marking the cards.
From poker’s earliest days on the
Mississippi riverboats and in the sa-
loons of America’s Wild West, chea-
ters have come up with just about
every ingenious method of marking
cards, practically all of which ended
up getting those cheaters barred
from games, imprisoned, beaten up
or worse. However, in the mid
1990s, a New York optometrist and
his girlfriend, Dawn, came up with
the best card-marking scheme of
all-time.
Marking cards with a paste sub-
stance called “daub” had already be-
en around for years. At the time, “in-
visible” card-marking luminous
solutions for which the cheaters ne-
eded special tinted glasses to see
were also in use. Then appeared
contact lenses that improved these
card-marking operations immensely,
even if they had a hazy reddish color
that sometimes bred suspicion upon
looking the wearer in the eye. But
when this optometrist put his mind
to discovering the ultimate card mar-
king scam with the ultimate card
marking solution and equipment, the
result was just that: the ultimate. His
first invention was contact lenses
that virtually had no telling tint or
shade when inserted in human eyes.
The second was a solution that had
virtually no feel on the marked cards
and the improvement in the readabi-
lity of the greenish yellow “poker li-
ght” marking. But what really revolu-
tionized the concept of marking
echipament, rezultatul a fost exact cel scontat: cel mai bun. Prima sa cards with luminous solutions was the formula for his invisible soluti-
invenţie au fost lentilele de contact care nu aveau nici cea mai mică on that made all traces disappear from the cards within forty-five mi-
umbră sau culoare. A doua a fost o soluţie care nu se simţea la atin- nutes after its application. This meant that if the cards were seized
gere, dacă era aplicată pe cărţi, și care îmbunătăţea modul de vizuali- from the poker table and put under infrared light more than forty-five
zare galben-verzui al marcajului "poker light". Dar ceea ce a revoluţi- minutes after the solution was applied to them, there would be abso-
onlizat cu totul conceptul de marcare a cărţilor era formula soluţiei lutely no traces of the solution left on the cards. In effect, this meant
invizibile, care făcea ca orice urmă să dispară de pe cărţile marcate that any evidence against the cheaters would self-destruct as it was
într-un interval de 45 de minute. Asta înseamna că, în cazul în care not really feasible that the cards would find their way under infrared
cărţile erau verificate la lumină infraroșie peste 45 de minute de la light in such little time. His girlfriend Dawn became the main card-
aplicarea soluţiei, absolut nicio urmă nu putea fi găsită. În consecinţă, marker. Being a woman naturally gave her feminine advantages. She
orice dovadă a înșelătoriei se autodistrugea, pentru că era imposibil already had the handbag filled with cosmetic cases and other items
ca verificarea cărţilor să se facă în așa scurt timp. Prietena sa, Dawn, women routinely store inside it. No reason why she couldn’t be loo-
a devenit persoana care se ocupa de cărţi. Fiind femeie, s-a folosit în king into her little pocket mirror while on the poker table, dabbing on
mod natural de avantajele feminine. Având geanta deja plină cu cos- some rouge or tying back her hair. While ostensibly performing such
metice, nu era niciun motiv pentru care să nu se poată uita în oglindă innocuous gestures, Dawn transferred the solution to her fingertips
și să se rujeze la masa de poker, aruncându-și părul pe spate. În tim- from a sponge inside her handbag. Then with her loaded fingertips
pul acestor gesturi aparent inofensive, Dawn aplica soluţia cu degete- she marked the cards as she picked them up to peek at their value.
le, de pe un burete aflat în geanta sa, pe măsura ce putea vedea va- Another method they used to carry the solution, especially when the
loarea cărţii. O altă metodă de a aplica soluţia, care se făcea atunci optometrist participated in marking the cards, was to pad the insides
când optometristul era și el prezent, era sa folosească un pachet de of cigarette packs with the solution, then rubbing their fingertips in it
ţigări înmuiate cu soluţie, în timp ce scotea una să fumeze. Niciunul as they removed a cigarette to smoke. Neither of them were smo-
dintre ei nu erau fumători, dar pentru a continua înșelătoria, trebuiau kers, but in the furtherance of the scam they at least had to pass
să se prefacă. themselves off as such.
Cuplul de trișori au câștigat câteva milioane de dolari pe parcursul The card-marking couple made out like bandits, earning several
celor 5 ani de activitate. Astăzi, nu se știe câte echipe profesioniste million dollars over the course of five years. Today, it is not known
cu aceeași activitate există, chiar dacă tehnologia este, așa cum se how many professional card-marking teams are out there, although
întamplă în toate segmentele vieţii, într-o continuă dezvoltare, în lu- technology, as it does in every other sector of life, continues to impro-
mea pătată a marcatului cărţilor de poker. ve in the “light shadowy” world of card-marking at poker tables.

88 CASINO INSIDE NR. 6


Prevederi importante în legislaţia
românească privind organizarea
şi exploatarea jocurilor de noroc

Important provisions
of Romanian legislation
regarding the organization
and exploitation of gambling
90 CASINO INSIDE NR. 6
LEGISLATION
Conform OUG nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea In compliance with OUG NO.77/2009 regarding the organi-
jocurilor de noroc, există mai multe prevederi importante asupra zation and exploitation of gambling, there are many important
cărora ne vom opri în această ediţie: provisions which are the subject of this edition:

Art. 19: Art.19:


(1) Controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor (1) Technical inspection of machinery, installations, devices,
de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc, cu excepţia celor pentru ca- gambling tables and other means of game, except those for which
re există certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a pro- recognized certificates by the European Union or the software that
gramelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc are is not part of that specific means of game is performed by the
respectiv, se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală. Romanian Bureau of Legal Metrology.

(2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care (2) Software used for a purpose other than for technical supervi-
controlul tehnic se efectuează în condiţiile alin. (1), se realizează pe sion which is carried out under para. (1), is made under the sole res-
răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autori- ponsibility of the organizers. Together with the request for the au-
zare a jocurilor de noroc care implică utilizarea acestor programe infor- thorization of gambling, which involves the use of such software, the
matice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să re- organizer will present the committee with a document that grants
zulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de the organizer with the right to use the software, by the rightful ow-
drept al programului informatic. ner of it.

(3) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor (3) Inspection of the means of play which are used for bingo ga-
de noroc bingo, organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de tele- mes exploitation, organized by television networks systems regar-
viziune, indiferent de modul con- dless of their design or operatio-
structiv sau operaţional al acesto- nal method, is performed solely
ra, se realizează numai de către by Romanian Legal Metrology
Biroul Român de Metrologie Le- Office.
gală.
(4) Technical standards used
(4) Normele tehnice de verifica- for checking, by the Romanian
re utilizate de Biroul Român de Bureau of Legal Metrology, as
Metrologie Legală, precum şi tari- well as the charges levied for te-
fele practicate pentru activităţile chnical control activities are an-
de control tehnic se stabilesc anu- nually set by joint order of the
al prin ordin comun al ministrului Ministry of Economy and Ministry
economiei şi al ministrului finanţe- of Public Finance. Until the
lor publice. Până la data intrării în effective date of entering into
vigoare a ordinului, sunt valabile force, the previous year charges
tarifele din anul anterior. stand valid.

(5) În normele tehnice de verifi- (5) The technical rules of in-


care utilizate de Biroul Român de spection used by the Romanian
Metrologie Legală se cuprinde şi Bureau of Legal Metrology com-
verificarea drepturilor de utilizare prise the inspection of the rights
asupra programelor informatice to use the software applied,
utilizate, cu evidenţierea distinctă strictly emphasizing the examina-
a verificării efectuate şi a rezulta- tion conducted and its results
telor acesteia în documentele eli- within the pages of the docu-
berate de Biroul Român de Metro- ments issued by the Romanian
logie Legală. Bureau of Legal Metrology.

(6) Pentru primul an de aplicare (6) For the first year of imple-
a prezentei ordonanţe de urgenţă, mentation of the hereby emer-
controlul tehnic al maşinilor, insta- gency ordinance, technical in-
laţiilor, dispozitivelor, meselor de spection of machinery,
jocuri de noroc şi altor mijloace de installations, devices, gambling
joc se va desfăşura conform nor- tables and other means of play
melor tehnice în vigoare la data will be conducted under the te-
prezentei ordonanţe de urgenţă, la chnical rules in force at the date
tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeaşi of this Emergency Ordinance, levying the charges of the Romanian
dată . Bureau of Legal Metrology valid at the same date.

(7) Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii (7) The cost of the inspection activities will be borne by their be-
acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de neficiaries, namely the economic operators and gambling organizers.
noroc.
Art.20:
Art. 20: (1) Economic operators in Romania that produce, import or per-
(1) Operatorii economici care produc în România, importă sau reali- form intra-Community acquisitions of gambling means in Romania,
zează achiziţii intracomunitare în România, astfel cum acestea sunt de- as they are defined in Law no. 571/2003 regarding the Fiscal Co-
finite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi de, together with the subsequent amendments and additions, for
completările ulterioare, de mijloace de joc, în scopul comercializării sau marketing purposes or use in any form, on the Romanian territory,
utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligaţi ca în ter- are obliged within 15 days from date of accounting registration of
men de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operaţiunilor respecti- the specific operations , according to the Accounting Law no.
ve în documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republished, to declare this gambling means to the com-

NR. 6 CASINO INSIDE 91


LEGISLATION

nr. 82/1991, republicată, să declare aceste mijloace de joc comisiei, mittee, according to the provisions for implementing this emergency
conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de ordinance.
urgenţă.
(2) The intromission of the means of play in Romania, in any form
(2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice other than those provided in par. (1) is to be declared to the com-
altă formă decât cele prevăzute la alin. (1) se declară cu 15 zile lucră- mittee 15 days before the completion of the transaction, under the
toare înainte de realizarea operaţiunii comisiei, în condiţiile stabilite conditions provided by the norms of implementation of the hereby
prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se poate emergency ordinance, and can be achieved only under restricted
realiza numai în condiţiile în care se face dovada înregistrării declaraţi- proof of the declaration at the registry of the Ministry of Public Fi-
ei respective la registratura Ministerului Finanţelor Publice. nance.

(3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul Români- (3) The intromission of gambling means in Romania by natural
ei în scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt de- persons is prohibited, if meant to organize gambling, as they are de-
finite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sub orice formă, de către fined by this emergency ordinance, in any form.
persoanele fizice.
(4) Operators who sell or buy gambling means are forced to de-
(4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc clare the gambling means subject to the transaction to the commit-
sunt obligaţi să declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzacţiei tee, according to the provisions for implementing this emergency
comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordo- ordinance, within 15 working days of its execution.
nanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la realizarea aces-
teia. (5) Rightful owners of the means of play that have been previo-
usly subject to authorization and which, by whatever the grounds of
(5) Deţinătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior this decision (scrapping, export, storage, conservation, etc...) no lon-
obiectul autorizării şi care, indiferent de motivele care stau la baza ger wish to exploit or make available under any form, these means
acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc of play, are to declare the means of play to the committee, accor-
să exploateze sau să pună la dispoziţie, sub orice formă, respectivele ding to the provisions for implementing this emergency ordinance,
mijloace de joc, sunt obligaţi să declare aceste mijloace de joc comisi- within 15 days of the expiry of the gambling exploitation permit.
ei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării autorizaţii- (6) Economic operators who intend to produce means of play in
lor de exploatare a jocurilor de noroc. Romania, for use or marketing purposes, are required to obtain the
approval of the committee to conduct such activities, according to
(6) Operatorii economici care intenţionează să producă în România the provisions for implementing this emergency ordinance. Opera-
mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligaţi să tors who produce means of play in Romania, , for use or marketing
obţină avizul comisiei pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi, purposes, at the date of this Emergency Ordinance entering into
conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de force, are required to seek advice from the committee within 60
urgenţă. Operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei days.
ordonanţe de urgenţă produc în România mijloace de joc în scopul co-
mercializării sau utilizării sunt obligaţi să solicite avizul comisiei în ter-
men de 60 de zile.

92 CASINO INSIDE NR. 6


OUR FRIENDS

Novotel Bucharest City Centre Bd. Iancu de Hunedoara NR. 64, 011745 București,
Calea Victoriei 37B România.
Tel: +4021 308 85 00 T: +40 372080080;
Fax: +4021 308 85 01 M: +40 733200209;
Mail: h5558@accor.com F: +40 372080081;
Web: www.accorhotels.com E: guest@capitalplaza.ro
www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București


Bucharest, Romania Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88;
Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 0040 740.00.00.99;
Fax: +40 31 106 11 19 Fax: 0040 21- 311.16.45
E-mail: reservations@rinhotels.ro www.casinopalace.ro
Webpage: www.rinhotels.ro

CASINO BUCHAREST Regent Casino


HOTEL INTERCONTINENTAL Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
Blv. Nicolae Balcescu, NR. 6 , București, sect.1 Tel.: +40 21 405 00 20
Tel. 0213122600 Tel.: +4 0733 33 2003
www.casinobucharest.ro Fax: +40 21 405 00 34
www.regentcasino.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti,


Calea 13 Septembrie 90, București, România
Havana Casino Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com
sector 3, București. Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel,
Telefon: 021.313.98.23 Str. Episcopiei 1-3, București, România.
Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

NR. 6 CASINO INSIDE 93


valentin@galaxygames.ro PLAZA GAMING
info@galaxygames.ro B-dul. Magheru no. 9, sec. 1, bl. Eva, sc. 1, apt. 1
0730083308, 0730083330 Bucharest, Romania 010323
www.galaxygames.ro Tel: +40.21.317.08.34. Fax: +40.21.317.08.62
E-mail: Office@plazagaming.ro

City Slot Moșilor


GameWorld București Mall Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București
Adresa: City Slot Drumul Taberei
Complex București Mall, Calea Vitan, NR. 65-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București
etaj 2, sect. 3, București City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628;


+40 745 384 855
Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Fax: +40 21 316 62 24
Plaza România, Sector 6 E-mail: intertop@admiral.ro
Tel: 021 317 50 05 Adresa: Calea Bucure[tilor 275-277
Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Otopeni
Tel.: 031 425 73 30 Jud. Ilfov

S.C. Max Bet S.R.L.


Str. Foișorului, NR. 66-58 ,Sector 3,
București , România Bd. Regina Elisabeta, nr. 23,
Tel: +4 031 405 29 49 sector 5 , București
Fax: +4 021 323 21 74
E-mail: office@maxbetromania.com

94 CASINO INSIDE NR. 6


OUR FRIENDS

EURO GAMES TECHNOLOGY (EGT) Str. Vlad Judeţu nr. 36, sector 3, București
Calea Dudesti, Nr.135, Sector 3, Bucuresti +4 0733.33.23.40
Telefon: 0743.107.602/ 0748.210.519 office@alfastreet.ro
aura.luta@egt-bg.com www.alfastreet.ro
plamen.valkanov@egt-bg.com

Synot W, a.s. Play Star Europe


Jaktáře 1475 www.cashcode.ro
686 01 Uherské Hradiště București, România
www.synotloterie.cz Tel: 021 3107372
Fax: 021 2314639

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România
București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 Romanian Bookmakers
Telefon/Fax 031 805 16 14 Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5
Mobil 0728528988 Office Center sector 2

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București


78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental,
district 3, Bucharest Blvd. N. Bălcescu 4,
Tel: 0721.172.387 Bucharest 010051, România
Fax: 021 - 320.41.70 Tel: +40 (0)742 227466
E-mail: andutza7@yahoo.com Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

NR. 6 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

EL UNICO
HYPOBET Băneasa Shopping City, București, Sector 1, Tel: 0741.021.445
Pariuri hipice live EL UNICO Timișoara, Str. Mărășești Nr. 12, Tel: 0771.696.116
Tel: 021 210.41.40 La Casa del Habano, Incinta Hotelului Athenee Palace Hilton
Fax: 021 410.41.16 Str. Episcopiei Nr. 1-3, București, Tel: 0741.101.722
www.hipobet.ro El Unico AFI Palace Cotroceni, Cotroceni Park
Blvd. Vasile Milea Nr. 4, București, Tel: 0741.012.111

SC Public Bet SRL Tel: (021) 300.13.50


Teiul Doamnei 89. 023583 Bucuresti Fax: (021) 300.13.54
Telefon +40 21 242 34 61 www.stanleybet.ro
Fax +40 21 242 34 67
www.publicbet.ro

Address: Palladian Complex 27A Virgil Madgearu St. B Wing, Expo 24 Romania
Ground Floor, apt. 201, 014135, sector 1, Bucharest, Romania Strada Cornelia Nr. 10
Phone/Fax: +40 21.232.14.99 or +40 21.232 14 88 Bucuresti, Romania
Mobile: +(4) 0744 156 374 T: 021 335 6681
UK Fax Number: +44(0)20 7855 0017 F: 021 335 6680
Email: office@romanianlawoffice.com M: 0788 00 81 00
www.romanianlawoffice.com contact@expo24.ro

Inter Expo&Congress Center, Sofia, Bulgaria.


www.balkangamingexpo.com.
Email: info@balkangamingexpo.com
Sales Manager: Nataliya Baevska Agencja ReklamowaWigor
Phone: +359 2 81 29 438. 53-660 Wrocław
www.greenmodel.ro Mobile: + 359 887 650 187. ul. Sokolnicza 34-38
Fax: + 359 2 81 29 479 phone/faks: +48 71 359 62 71
E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; phone/faks: +48 71 359 08 51
info@balkangamingexpo.com office@wigor-targi.com
Web: www.balkangamingexpo.com

96 CASINO INSIDE NR. 6