Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL

De la retincenţă la ignoranţă
şi viceversa sau doar discreţie
From rejection to ignorance and vice-versa
or simply discretion

A
by Aitala Avramescu nalysis, estimations, statistics, numbers,
all these intended for exposing the reali-

A
ty. As someone once said, reality can be
nalize, estimări, statistici, cifre, toate menite să easily distorted. When we are talking
expună realitatea. Dar, cum bine spunea cine- about the gambling market, an area still
va, realitatea, mai ales cea a acestor zile, poate taboo for many generations, the reaction of the
fi uşor deformată. Când vine vorba de piaţa de ones who should provide information on numbers
gambling, un domeniu tabu încă pentru multe is a rejection. Motives? Either there is no interest in
generaţii, reacţia celor aflaţi în măsură să ofere informaţii în accounting the data, or the mentality regarding the
cifre e una extrem de refractară. Motivele? Ori nu există gambling is extremely obtuse, and therefore the da-
interes pentru a se contabiliza concret nişte date, ori men- ta is taken over and interpreted as negative as pos-
talitatea privind jocurile de noroc e de o obtuzitate împă- sible. Or, they simply don’t exist.
mântenită, astfel că datele sunt preluate şi interpretate cât Both parts gave us a vague answer to this question:
se poate de negativ. Sau, pur şi simplu, nu există. the actors in the gambling industry count on an ex-
La o astfel de întrebare am obţinut un răspuns sec din am- treme situation within the economic context, they
bele tabere: actorii din gambling mizează în acest context keep the water line, while the state authorities said
economic pe o situaţie de limită, pe linia de plutire, în timp that the data regarding the gambling domain are
ce autorităţile susţin că datele privind domeniul jocurilor de “evasive”, since the domain itself is “slippery”. For
noroc sunt “evazive” pentru că domeniul însuşi e “lacunar”. the first solicitors the attitude was a reticent one,
La primii solicitaţi atitudinea a fost una reticentă, iar din and the state institutions were simply ignorant. On-
partea instituţiilor statului, ignorantă. Doar Institutul Naţio- ly the National Statistics Institute (INS) could pre-
nal de Statistică (INS) a putut prezenta câteva date dispo- sent certain available data, the ones connected to
nibile, cele legate de câştigurile salariale. Printr-un calcul the incomes. By a simple calculation, as expected,
simplu, aşa cum era de aşteptat, situaţia actuală salarială e the situation of the incomes is decreasing, as it
în scădere, ca în mai toate segmentele de activitate. Astfel happens within all the activity segments. Therefore,
că, potrivit INS, câştigul salarial mediu net al unui angajat în according to INS, the medium income of an emplo-
domeniul jocurilor de noroc în prima jumătate a lui 2010 a yee in the gambling segment was, in the first half of
fost de 1256 RON, în timp ce, în aceiaşi perioadă a anului 2010, 1256 RON, while for the same period of 2009
trecut, el însuma 1305 RON, iar ultimul semestru al lui the income was 1305 RON, and for the last semes-
2009 indica un salariu de 1316 RON. Datele Institutului ter of 2009 it was 1316 RON. The information of the
mai arată că, pentru cercetare, “începând cu luna ianuarie institute shows that for research, “starting with Ja-
2010, eşantionul a cuprins 25.000 unităţi economico-soci- nuary 2010, the sample gathered 25,000 of econo-
ale. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare mical institutions.” Regarding the economical seg-
unităţile cu minim 4 salariaţi, care reprezintă 92,73% din ment, there have been included the research
numărul total al salariaţilor din acest sector”. institutions with a minimum of 4 employees, repre-
Poate că geamurile fumurii ale spaţiilor cu jocuri de noroc senting 92,73% of the total number of the employe-
îşi au rostul lor pe vremea asta de criză – să nu se vadă es within this sector.
realitatea crudă din interior. Sau, poate, pentru o autosu- Perhaps the dark windows of the gambling spaces
gestie, o transpunere mai altfel a proverbului „pe-afara-i are justified during this period - they stop up the
vopsit gardul si-năutru-i leopardul”, arată că leopardul e de cruel reality inside. Or, maybe for autosuggestion, a
fapt, la modul propriu vorbind, acel animal puternic, aşa different transpose of the saying “this is not what it
cum gamblingul îşi doreşte să fie, ferit de ochii indiscreţi ai looks like”, shows the fact that inside you can find
curioşilor, într-o lume selectă. a different world, hidden from the indiscrete eyes of
Sau, poate că întrebarea ar trebui adresată altfel: există the outside. Or perhaps the question should sound
interes din partea cuiva implicat în a prezenta date financi- differently: is there any interest to present the fi-
are din domeniul gamblingului? nancial data of the gambling activities?

NR. 7 CASINO INSIDE 1


40

28
66

6 AVI BAREL, CEO AL MAXBET


Dacă vrei să supraviețuiești, încearcă să te perfecționezi! 40 ROBERT TURCESCU
Nu mizez niciodată pe o singură carte!

10 LOTERIA EUROPEANĂ ÎN LUME (III)


LOTERIA Naţională, una dintre cele mai populare forme de 46 SINGAPORE - Este sau nu o amenințare pentru industria de
gambling din Macau?
gambling din Marea Britanie

14 PARTOUCHE 50 DIVERTISMENTUL
Noua strategie de marketing a cazinourilor
Un brand care nu lasă nimic la voia întâmplării

18 CASINO WAR 54 VENITURILE CAZINOURILOR


Declin în Vest şi creştere spectaculoasă în Orient
Doar distracție, fără strategie

20 DRACULA'S GAMES 58 BEGE EXPO, EDITIA A III A - Locul unde minţile cele mai lumi-
nate ale jocurilor se întâlnesc pentru cooperare, parteneriate
Born in Transylvania şi dezvoltarea afacerii pe teritoriul Europei de Sud Est

24 REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE
Toamna schimbărilor legislative 62 ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ŞI PRODUCĂTORILOR
DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.)

28 VICTOR MARIN, MANAGING DIRECTOR PLAY STAR


EUROPE LTD: "Suntem pregătiţi de atac!" 66 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ DIN LAS VEGAS
Mii de angajaţi americani au părăsit Strip-ul

32 POKERSTARS ANUNŢĂ EPT VIENA


€500.000 GARANTAŢI PENTRU PRIMUL LOC 70 CHIOS CASINO
Un concept deosebit

34 DICŢIONAR
Limbajul jocurilor de noroc 72 PAI GOW - Străvechiul spirit chinezesc care face jocul de po-
ker mult mai distractiv

38 TOYS FOR GAMBLERS - Cele mai scumpe parfumuri din


lume numite şi “diamante curgătoare” 74 BIG LITTLE TOURNAMENT
Transformă o Înscriere mică Într-un scor uriaş la Full Tilt Poker

2 CASINO INSIDE NR. 7


78
www.casinoinside.ro

Managing Partners
Dan Bernovici
dan@casinoinside.ro
Marius Răileanu
marius@casinoinside.ro

Editor in-chief:
Aitala Avramescu
aitala@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Marius Gonţoiu

Editors:
Adina Stan
adina@casinoinside.ro
The Insider

86
insider@casinoinside.ro
Philip Kotler
philip@casinoinside.ro
Amalia Mădălina Bălăbăneanu
amalia@casinoinside.ro

Distribution:
Adrian Dima
distribution@casinoinside.ro

Photo:
Adrian Stoicoviciu

Advertising:
office@casinoinside.ro

Casino Inside folosește serviciile


agenţiei de presă Agerpres

Printed by: RH printing

BOARD OF ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Președinte A.O.C.R.),
Michelle Cummings
(Manager General
Casino Bucharest),

82 Liviu - Petrișor Popovici


(President of Romanian
Betting Organizers
Association)

90 Andrei Frimescu

78 CIPRIAN HRIŞCĂ (Marketing Manager


Casino Palace),
Pokerul rămâne un hobby,
Sorin Georgescu
aşa cum a început
(General Manager
MAXBET),

82 FEMEILE DIN INDUSTRIA JOCURILOR


DE NOROC
Cristina Călinoiu
(Marketing Manager
Rolul femeii în domeniul cazinourilor Poker Stars România),
Martin Ivanov

86 TRIȘORII DE POKER ŞI CAZINO


Hall of Fame
(Manager General
Casino Technology
România),

90 LEGISLAŢIE
Carmen Joiţa
(Marketing Manager
Prevederi importante în legislaţia
Regent Casino),
românească privind organizarea Cristian Pascu
şi exploatarea jocurilor de noroc (II) (Presedinte Executiv
A.O.P.J.N.R.)

93 CATALOG
Our Friends ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

4 CASINO INSIDE NR. 7


6 CASINO INSIDE NR. 7
AVI BAREL

PIAŢA DE GAMBLING SE VA AȘEZA


PE UN FĂGAȘ NORMAL DE LA SINE
Regula numărul 1: Dacă vrei să supraviețuiești, încearcă să te perfecționezi!

The gambling market will adjust by itself


Rule no. 1: You want to survive, try to be better!

O prezenţă discretă, Avi Barel, CEO al Maxbet, rămâne încre- A discrete wire, Avi Barel, Chief Executive Officer at Maxbet,
zător în ceea ce privește dezvoltarea industriei jocurilor de no- remains confident regarding the gambling industry develop-
roc, după o perioadă marcată de criza economică, 2012 fiind ment after a significant economic crisis, 2012 being the year
anul în care lucrurile vor căpăta o turnură normală. Ingrediente- when things will settle in their places. The “magical” ingredi-
le “magice” ale unei afaceri de succes sunt: personal calificat, ents of a successful business are: qualified stuff, flexible atti-
atitudine flexibilă și cunoștinţe întemeiate, toate dezvăluite într- tude and good knowledge, all shared in an exclusive interview
un interviu pentru revista Casino Inside. La prima vedere aces- for Casino Inside magazine. These are ordinary things, at first
tea sunt lucrurile obișnuite, dar rezultatul e garantat. sight, but they give a guaranteed result.

Care este reţeta secretă a Maxbet? Which is the secret recipe of Maxbet?
Reţeta constă în faptul că am putut crea un mediu de lucru bun Personal, to make a business. The recipe consists in the fact that
pentru întregul staff, cu manageri de primă mână în business. Acești we have been able to create something of working environment that
manageri pun mult suflet și pasiune în ceea ce fac. La finalul zilei, is interesting to caring staff, with the managers in the front desk bu-
acesta este lucrul care face diferenţa între noi și alte companii. siness. These managers put a lot of passion and dedication to suc-
Un alt “ingredient” extrem de important în industria jocurilor de no- cess. At the end of the day, this makes the difference from others
roc este flexibilitatea. Noi funcţionăm într-o industrie extrem de dina- companies.
mică, în care nu există suficient personal calificat. Compania trebuie Another “ingredient” which is arguably most important in gaming
să aibă flexibilitate în luarea deciziilor de fiecare zi, altfel totul se duce halls industry is flexibility. We are in an extremely dynamic business
pe o pantă negativă. A face greșeli este o coordonată a procesului, și, and is not enough the personnel; if the company is not flexible enou-
paradoxal, a reprezentat un ingredient necesar pentru succesul com- gh in the daily decision making, everything goes to its detriment. Ma-
paniei Maxbet. Deși sunt tineri, managerii noștri sunt responsabili king mistakes is part of the process and paradoxically has been a
pentru deciziile pe care le iau și ne mândrim cu asta. Trebuie să știm necessary ingredient for Maxbet ultimate success. Although young,
când și cum să dăm mână liberă managerilor și să fim convinși că vor our managers are responsible for their decisions and take a lot of
lua cea mai bună decizie, chiar în momentele de criză, mai ales că vor- pride it. One has to know when and how to give managers free hand
bim aici de beneficiul companiei. and to ensure that at chain of decision making they can challenge
În al treilea rând, calificarea are, de asemenea, un rol foarte impor- any decision when it is for company benefit.
tant în această afacere. Cunoștinţele nu se adună într-o singură zi. Thirdly, the knowledge obviously has a significant role in this busi-
Sunt rezultatul unor studii și schimbări multiple. Maxbet are o lungă ness;
istorie în acest domeniu, iar managerii au acumulat multă experienţă, it does not come in one day. It is the result of a lot of doing, chan-
precum și multe cunoștinţe ce se reflectă în produsul final. ges and studies. Maxbet has long history in gaming industry and ma-
Într-adevăr, una dintre satisfacţiile cele mai mari este să observ di- nagers have acquired a lot of experience and knowledge which is
ferenţa dintre cunoștinţele managerilor noștri faţă de managerii altor reflected in our end product.
companii. Indeed, one of my biggest personal pride and satisfaction is to see
the
Care sunt diferenţele dintre compania dvs. şi alte companii difference in knowledge in our second line management personal
care oferă acelaşi tip de servicii? compared to other gaming halls companies.
În esenţă, am putut crea, în opinia clienţilor, mult mai multe săli de
joc decât competitorii noștri. Ne-am stabilit un target foarte exact - să Which are the differences between you and the others com-
fim cu un pas înaintea competitorilor, și să fim atât de eficienţi încât panies that offer the same services?
să nu poată nimeni să ţină pasul cu noi. Acest lucru se reflectă mai In essence, we were able to create in the eye of customers much
ales în noile produse sau în noile sisteme din cazino. Într-adevăr, când more interesting gaming floor than our competitors. We have set a
vine vorba de echipamante, “cele mai bune jocuri din lume” nu este target to be at all times one step ahead the others on the slot mar-
doar un slogan, ci un target propus a fi atins și depășit în fiecare zi, ket by setting up a certain standard that our competitors would find
pentru a face cele mai bune produse în domeniu. hard to cope with. It is especially reflected with new products or new
În al doilea rând, ne concentrăm atenţia asupra SIP wide - zona de casino systems. Indeed, when it comes to our equipment, „best ga-
Jackpot. Sistemul este unul dintre cele mai avansate și, pe de o parte, mes in the world” is not a mere slogan, but a daily continuing target
ne oferă posibilitatea de a da clienţilor noștri cele mai bune șanse de for us to provide the best products that exist in this industry.
câștig, și, pe de altă parte, să creăm o gamă mult mai atractivă de săli Secondly, a lot of attention is given to our unique SIP wide – area
de joc. În esenţă, strategia de marketing condusă de Sorin Georges- Jackpot. The system is most advanced and enable us, from one si-
cu, Managerul General, și Ioana Bazavan, Manager de marketing, a de, to give our clients the best odds and chances in the market and,
reprezentat piesa de rezistenţă a companiei, detasându-se de altele from other side, a much more interesting and exciting gaming floor.
din acest domeniu. La capitolul evenimente - pe care le oferim în fie- In essence, brilliant on-going marketing strategy led by our General
care lună - nu ne depășește nimeni. Manager Sorin Georgescu and Marketing Manager Ioana Bazavan

NR. 7 CASINO INSIDE 7


Toate acestea înseamnă că ai noștri clienţi știu că aici, la Maxbet, has been one of main tools for Maxbet distinguishing itself from
pot găsi cele mai bune equipamente de slot, jackpot, bonus club, un competitors. We are second to none in this field with the number of
sistem progresiv și nu numai în România, ci oriunde în lume, acolo un- events and prizes we offer every month.
de Maxbet activează. Ne interesează fiecare detaliu. Ne concentrăm All this mean that our clients know that here, at Maxbet, you can
să devenim din ce în ce mai buni. Acesta este un proces continuu de find the best slots industry can offer, exciting jackpots, a bonus club,
perfecţionare pe care nu îl vedem și la alte companii să se manifeste a progressive system and this is not only in Romania, but all over the
cu o asemenea intensitate. world where Maxbet activates. We pay attention for every detail. We
force ourselves to become better; this is an ongoing process that I
Care sunt cele mai mari obstacole cărora trebuie să le faceţi don’t see at other companies in such intensity.
faţă?
Criza financiară ne determină să căutăm scuze și cauze. Unele sunt Which are the main obstacles you face in this industry?
corecte, altele, nu. The financial crisis drives people to look for causes and excuses.
Eu spun cu sinceri- Some are right some
tate că, în privinţa are not.
anumitor aspecte, le- I would honestly
gislaţia referitoare la say that in some as-
industria jocurilor de pects gaming regula-
noroc este rezonabilă tions are quite reaso-
și corectă. Alte as- nable and fair. Some
pecte, ca în alte do- other aspects, like in
menii, cer o atitudine any jurisdiction, de-
activă de bunăvoinţă mand an active atti-
şi cooperare pentru a tude of good will and
le îmbunătăţi. Eu cred co-operation to im-
cu tărie în concurenţa prove. I believe stron-
pe o piaţă liberă un- gly in free competiti-
de, dintr-un anumit on market, where
punct de vedere, nu i from one side one
se poate cere guver- cannot ask authoriti-
nului să vină cu soluţii es protection in a
magice în perioadele form of magic soluti-
financiare de dezechi- ons in less success-
libru, dar, în egală mă- ful times, but equally
sură, operatorii de jo- gaming operators to
curi au dreptul să have the right and
corecteze şi să adap- access to correct
teze acele elemente and adjust the ele-
care sunt necesare a ments that are ne-
se a ajusta. cessary to correct.
Un alt obstacol ma- A major obstacle
jor cu care se con- the industry is facing
fruntă industria îl re- is the 25% tax on
prezintă impozitul de individual wins. I want
25% pe câştigurile to believe that a rea-
individuale. Vreau să sonable solution is
cred că o soluţie re- found between ga-
zonabilă se poate gă- ming associations
si între asociaţiile de and the finance mi-
profil şi Ministerul de nistry for the benefit
Finanţe în beneficiul of all.
tuturor. Beside that, ga-
Pe lângă asta, ta- ming taxes are not
xele de joc nu sunt substantially higher
exagerat de mari sau or lower than other
de mici decât în alte jurisdictions and, ge-
domenii, și, în general, nerally speaking, me-
răspund cerinţelor et the needs of this
acestei pieţe dincolo market despite all
de toate controverse- the controversies,
le, care stau la baza which are based mai-
acestei crize economice. Este adevărat că taxele - tva ul și impozitele, nly on economic crisis. It is true that employment tax and VAT are
contribuţiile către stat - sunt ridicate, dar nu se aplică doar industriei high, but is not an unique feature to gaming industry but to all indus-
jocurilor de noroc, ci tuturor domeniilor din România. tries in Romania.
Astazi, piedica principală - criza financiară - nu ţine de nimeni și ni- Today, the real barrier is not something that is depending on
mic. Pe termen scurt, companiile care-şi doresc să reziste pe piată, anybody – the financial crisis. For short run companies that wish to
trebuie să reducă drastic cheltuielile, iar operatorii de jocuri sunt de survive must cut drastically expenses, but gaming operators would
acord că, pe termen lung, cea mai importantă problemă ce trebuie agree that for long run the main issue to tackle is not the expenditu-
abordată nu o reprezintă cheltuielile, ci veniturile. Acestea sunt relativ re, but the revenues which are relatively low and depending, one way
scăzute şi depind, într-un fel sau altul, de mediul economic care afec- or another, on economic environment which affects all investors in
tează toţi investitorii în același fel. Cred că piaţa se va regla de la sine. the same way. I believe that the market will adjust by itself. You want
Dacă vrei să supravieţuiești, trebuie să te perfecţionezi! Aceasta este to survive, try to be better! – this is the rule number one.
regula numărul 1.

8 CASINO INSIDE NR. 7


AVI BAREL

Cum apreciaţi atitudinea autorităţilor în ceea ce priveşte acti- How you appreciate the authorities’ attitude regarding the
vitatea de pe piaţa neagră? activity on the black market?
Din punctul meu de vedere, acest lucru nu reprezintă o mare pro- From my point of view, this is not a big problem for the gambling
blemă pe piaţa de gambling din București. Cred că în afara industry in Bucharest. I estimate outside Bucharest is much bigger
Bucureșiului problema este mai mare. Cei care doresc să respecte problem. The person who really wants to respect this industry, give
industria, vor alege o companie autorizată în domeniu. Fenomenul himself better odds, will choose an authorized company. The pheno-
există, dar nu va afecta principalul curent de activitate al industriei jo- menon obviously exists, but it will not affect the main stream activity
curilor de noroc. of the gambling industry.

În România, ca şi în alte ţări europene, se vorbeşte despre In Romania, as in other European countries, it speaks more
“jocul responsabil”. Cum contribuie Maxbet la acest concept? often about “the responsible game”. How Maxbet contributes
Nu este responsabilitatea unei anumite companii să creeze un sis- to this concept?
tem de reglementare a problemei în domeniu. Acesta este un program It’s not the responsibility of a specific company to create a system
iniţiat de guvern, împreună cu mai multe asociaţii din industria jocuri- that will help a gambling problem. This is a program organized by the
lor de noroc, dar care nu există încă pe deplin în România. Government and more associations from gambling industry which
Pentru a dezvolta un astfel de concept este nevoie de implicarea does not exist yet fully in Romania.
mai multor instituţii și de cooperare, pentru a combate problema și a To develop such concept requires more institutions involved and a
găsi soluţii. Așa ceva nu se poate realiza doar cu aportul unei singure large cooperation to defend the problems and to find solutions. So-
companii. Întregul concept trebuie să fie o colaborare cu autorităţile, mething like this cannot be done by one company in a certain place.
pe de o parte, și asociaţiile cazinourilor, pe de altă parte. This entire concept should be like a social understanding between
the state, from one side, and the casinos associations, from the
Cum afectează criza economică afacerea Maxbet şi care sunt other.
aşteptările pentru anul 2011?
Vom încerca să găsim un echilibru în cadrul nevoilor actuale în așa How the economic crisis affected the Maxbet business and
fel încât costurile companiei să fie reduse, asta ca strategie pe ter- what are the outlooks for 2011?
men lung în vederea dezvoltării afacerii. Criza economică nu-ţi dă voie We try to find the balance between present needs to minimize
să faci greșeli. costs to company long term strategy to develop the business. The
Suntem în procesul de derulare a unor activităţi noi- săli de joc mici economic crisis doesn’t give the privilege to make errors.
cu pariuri sportive, ceea ce va satisface, desigur, nevoile pieţei, mai If you had asked in 2006 how 2009 will look, I have put
ales din afara Bucureștiului. Dacă m-aţi fi întrebat în 2006 despre everything in a more encouraging picture than it was. I’m not a fortu-
cum va arăta anul 2009, aș fi prezentat o imagine mult mai încuraja- ne teller but reality says everything depends on economic situation.
toare decât asta. Nu sunt ghicitor în stele, dar realitatea spune clar că Today, the gaming industry is going on an inevitable step of chan-
totul depinde de situaţia economică. ging since it grew up too fast. I think 2011 will be more or less same
Astăzi, industria jocurilor este la un pas de schimbare, inevitabil, în- like 2010 with minor improvements. I believe that ahead of the in-
trucât s-a dezvoltat foarte repede. Cred că anul 2011 va fi unul mai dustry three years of slow improvement process. The reality is not
mult sau mai puţin la fel ca 2010, cu mici îmbunătăţiri. În următorii 3 quite so black. In 2012 the things will start to settle in their places
ani se va vedea o creștere lentă a industriei. Realitatea nu este chiar and I believe better days are ahead of the industry.
așa de sumbră. În 2012 lucrurile vor intra pe cursul normal, și cred
sincer că industria jocurilor de noroc va avea un viitor strălucit.

NR. 7 CASINO INSIDE 9


LOTERIA NAŢIONALĂ, UNA DINTRE
CELE MAI POPULARE FORME DE GAMBLING
DIN MAREA BRITANIE
National Lottery, one of the most popular
forms of gambling in the UK
Pentru cei împătimiţi, nu este un secret faptul că loteria are It's no secret to lottery fans that the game has a long history. Just
un istoric îndelungat. Nu cu mult timp în urmă, s-a dezvăluit fap- recently, however, a document has come to light that proves that lot-
TEXT PHILIP KOTLER

tul că loteria are origini regale- și astfel, utilizarea fondurilor lo- tery also has a royal pedigree -- and that the use of lottery funds for
teriei pentru cauze nobile reprezintă parte din tradiţie. Într-o good causes is a part of its tradition. A letter written by Queen Eliza-
scrisoare, regina Elisabeth I a Angliei anunţa decizia de a creea beth I of England announced her decision to create a "lotterie" with
o “loterie”cu scopul strângerii de fonduri “în slujba binelui pu- the intention of raising funds to be "employed to good and public
blic”. acts”.

Loteria Naţională este cea mai mare loterie din Marea Britanie. The National Lottery is the largest lottery in the United Kingdom.

10 CASINO INSIDE NR. 7


LOTERIA DIN MAREA BRITANIE
Acţionarul este Camelot Group, căruia i s-a acordat licenţa în 1994, It is operated by Camelot Group, to whom the license was granted
2001 și din nou în 2007. Loteria este reglementată de către Comisia in 1994, 2001 and again in 2007. The lottery is regulated by The
Loteriei Naţionale, oferind jucătorilor din Marea Britanie posibilitatea National Lottery Commission. The National Lottery gives UK Lot-
de a câștiga milioane de lire sterline în fiecare săptămână. Deși terme- tery players the chance to win millions of pounds each and every
nul de Loterie Naţională se referă, în general, la cel mai important joc week. Although the term National Lottery is generally used to refer
de loto care are loc în fiecare miercuri și sâmbătă, există și alte jocuri to the main Lotto game that takes place every Wednesday and Sa-
de loterie la care jucătorii din Marea Britanie pot lua parte. Jocurile turday, there are several other National Lottery games that UK pla-
populare precum Dream Number, EuroMillions, Daily Plays, Thunder- yers can participate in. Popular games such as Dream Number, Eu-
ball, Lotto HotPicks, la care se adaugă și un număr din ce în ce mai roMillions, Daily Play, Thunderball, Lotto HotPicks plus an ever
mare al cardurilor răzuibile și câștiguri milioane săptămânal, ceea ce expanding range of National Lottery scratchcards, thrill millions ea-
înseamnă că, indiferent cine ești, unde ești sau unde locuiești, poţi ju- ch week and mean that whoever you are, or wherever you live, you
ca în maniera care ţi se potrivește perfect. can play in a way that suits you perfectly.
Sub egida Loteriei Naţionale există o serie de alte jocuri cu reguli There are all sorts of games under the National Lottery banner,
aparte. Dacă vrei să ai posibilitatea unui câștig în fiecare zi, încercă each with its own character and personality. If you want a fresh
Daily Play. Jocurile alternative sunt create pentru cei care savurează chance to win every day, try the Daily Play. Alternatively the traditio-
ritualul așteptării rezultatelor Loteriei Naţionale din zilele de miercuri și nal Lotto game is for those who enjoy the ritual of waiting for the
sâmbătă. National Lottery results every Wednesday and Saturday night.

Dream Number este un joc loto unic din trei motive. În primul rând, Dream Number is a rather unique lottery game for three rea-
acest joc oferă jucătorului un număr format din 7 cifre ales aleator, sons. First, it gives players a randomly selected seven digit number
neavând obligaţia să își aleagă singur numerele. În al doilea rand, soli- instead of requiring them to pick their own numbers. Second, it re-
cită jucătorul să aleagă numerele în ordinea corectă câștigării unui quires a player to get their numbers picked in the right order for
premiu. Şi, în al treilea rând, 28% din preţul biletului (28 de pence din them to win a prize. And third, 28% of the ticket price (28 pence
fiecare liră sterilă) se redirecţionează către fondul Olimpiadei din Lon- from every £1) goes directly towards the fund for the London Olym-
dra din 2012. Iulie 2006 a fost momentul în care Dream Number a pics in 2012. Dream number replaced Lotto Extra in July 2006.
înlocuit Lotto Extra.
Euromillions is one of the biggest games in the world. Nine
Euromillions este unul dintre cele mai
mari jocuri din lume. Nouă ţări iau parte la
premiul garantat în fiecare săptămână. Nu
este de mirare că acestea sunt, de departe,
cele mai așteptate rezultate ale Loteriei
Naţionale din lume. Posibilitatea de a achi-
ziţiona bilete la Euromillions pe internet,
oferă posibilitate de joc tuturor doritorilor
din întrega lume, nu numai celor din ţările
participante.

Thunderball oferă un premiu de


500.000 de lire sterline, alături de alte pre-
mii mai mici ușor de câștigat. Jucătorii tre-
buie să selecteze 5 numere și un Thunder-
ball, astfel încât toate numerele lor să se
potrivească și să atingă jackpotul Thunder-
ball pus la bătaie de Loteria Naţională.

Daily Play este jocul pentru cei care


sunt nerăbdători să afle rezultatele Loteriei
Naţionale. Se joacă în fiecare zi a săptămâ-
nii, cu excepţia zilelor de duminică și ziua
de Crăciun, și fiecare jucător are șanse
foarte mari de câștig. Jucătorii trebuie să
aleagă șapte numere de la 1 la 27. Este, de
asemenea, singurul joc al Loteriei Naţiona-
le care oferă premiu de consolare dacă nici
unul dintre numere nu se potrivește.

Hotpicks este un joc loto unic, în sensul


că nu are propria extragere. În schimb, este
bazat pe numerele extrase pentru cel mai
important de joc loto. În orice caz, spre de-
osebire de jocul principal de loto, nu este
nevoie ca jucătorul să aleagă 6 numere. În
momentul jocului, se pot alege opţiunile
“Pick 1”, “Pick 2”, “Pick 3”, “Pick 4” sau
“Pick 5”. Cu cât se aleg mai multe numere,
cu atât șansa de câștig este mai mare.

Cartoanele răzuibile sunt cunoscute ca


jocuri cu câștig imediat, întrucât oferă posi-
bilitatea de a câștiga un premiu ”pe loc”.
Sunt, de fapt, jocuri la care jucătorul trebuie

NR. 7 CASINO INSIDE 11


LOTERIA DIN MAREA BRITANIE
countries take part guaranteeing
huge prizes each and every we-
ek. No wonder these are some of
the most eagerly awaited Natio-
nal Lottery results in the world.
The ability to buy lottery tickets
online means that EuroMillions
can be played by individuals all
over the world, and not only in
the countries that formally parti-
cipate.

The Thunderball game offers


a top prize of £500,000 and also
has a range of smaller prizes that
are easier to win. Players select
five main numbers and one
Thunderball, and they have to
match all of their numbers to
land the National Lottery Thun-
derball jackpot.

The Daily Play is for those


who can’t wait for the National
Lottery results. Draws take place
every day, of the week except on
Sundays and Christmas Day, with
a great chance to win. Players
must select seven numbers from
one to 27. It is also the only Nati-
onal Lottery game to offer a con-
solation prize if you fail to match
any numbers.

Lotto Hotpicks is a unique lot-


tery game in that it does not ha-
ve its own lottery draw. Instead,
the game is based on the num-
bers that are drawn for the main
Lotto game. However, unlike the
main Lotto game, the HotPicks
game doesn’t require the player
to pick six numbers. When
playing HotPicks the player can
“Pick 1”, “Pick 2”, “Pick 3”, “Pick
4” or “Pick 5”. The more numbers
you choose to play, the greater
the potential reward is for win-
ning.

să răzuiască partea argintie de pe carton pentru a descoperi simbolu- Scratchcards are also known as Instants or Instant Win games
rile ascunse. Cele mai multe cartoane răzuibile costă 1 liră sau 2 lire, because they allow you to win a prize “in an instant”. They are in fact
deși uneori există jocuri cu jackpoturi mai mari care pot costa până la game cards which require the player to scratch off silver-covered
5 lire sterline. Cel mai important lucru legat de acest joc este faptul că areas in order to reveal hidden game symbols underneath. Most
poţi să joci și după achiziţionare, ceea ce oferă posibilitatea de a soli- scratch cards cost just £1 or £2, although there are occasionally ga-
cita un premiu modest, până la 75 de lire (uneori până la 200 de lire). mes with much higher jackpots than can cost as much as £5. The
Premiile de până la 10.000 de lire sterline pot fi ridicate de la orice great thing about scratch cards is that you can play them after
oficiu al Loteriei Naţionale. buying them, and this allows you to pop back into the retailer to
Toate premiile sunt plătite ca sume forfetare și nu sunt impozabile. claim a modest prize of up to £75 (or sometimes £200). Prizes of up
50 de pence din fiecare liră se redirecţionează către fondul de premii, to £10,000 can be claimed at any National Lottery Post Office.
28 de pence către ”cauze nobile”, așa cum a fost stabilit de către Par- All prizes are paid as a lump sum and are tax-free. Of every pound
lament (deși acest lucru este considerat de unii o taxă ascunsă de spent on Lottery games, 50 pence goes to the prize fund, 28 pence
susţinere a Fondului de Loterie, un fond constituit ca susţinere a chel- to 'good causes' as set out by Parliament (though some of this is
tuielilor publice), 12 pence către Guvernul Britanic sub formă de im- considered by some to be a stealth tax levied to support the Big
pozit și 5 pence comision de vânzare, în timp ce Camelot primește 4.5 Lottery Fund, a fund constituted to support public spending), 12
pence pentru acoperirea costurilor de producţie și 0.5 profit. Loteria pence to the British Government as duty and 5 pence to retailers as
Naţională returnează către sociatatea civilă cel mai mare procent de- commission, while Camelot receives 4.5 pence to cover operating
cât orice altă loterie. Jucătorii trebuie să aibă minim 16 ani pentru a costs and 0.5 pence profit. The National Lottery returns a higher
putea participa la loterie, precum și la celelalte jocuri ale Loteriei Naţi- percentage of revenue back to society than any other Lottery. Pla-
onale. yers must be at least 16 years of age to participate in the lottery,
either in the drawn lottery games or by purchase of lottery scratch
cards.

12 CASINO INSIDE NR. 7


Partouche, un brand
care nu lasă nimic la
voia întâmplării
Partouche,
a brand that leaves nothing to chance
14 CASINO INSIDE NR. 7
PARTOUCHE CASINO
Cu o gamă largă de servicii, de la hoteluri de lux la restauran- With a variety of services, from luxury hotels, to restaurants,
te, săli de spa, showrooms, golf rooms, Partouch Group rămâne spas, showrooms and golf rooms, Partouche Group remains a
o afacere de familie cu o reputaţie incontestabilă, mai ales pe family business with a unique reputation in the gambling world,
piaţa europeană de gambling. especially in Europe.

International Partouch Group, fondată în anul 1973 în Franţa, este The International Partouche Group, founded in 1973 in France, is
lider European pe piaţa cazinourilor acreditate, acest gen de afacere the European land based casino leader. The casino business is the
fiind activitatea principală a companiei. Partouche Group deţine în jur main activity of the Group. Partouche Group operates about 55 casi-
de 55 de cazinouri, incluzând operaţiuni de gambling în Franţa (47), nos, including gaming operations in France (47), Belgium, Spain, Swit-
Belgia, Spania, Elveţia și Tunisia. Compania este operatorul de cazino zerland and Tunisia. The company is Europe’s No. 2 casino operator
numarul 2 din Europa și oferă o gamă largă de mese de joc, inclusiv and offers a range of table games, including roulette, blackjack, bacca-
ruletă, blackjack, bacarat și jocuri de zaruri, dar și sloturi și jocuri vi- rat and craps, as well as fruit machines, video games and slot machi-
deo. Pe lângă gaming, Partouche Group oferă, de asemenea şi o ga- nes. As well as gaming, Partouche Group offers a variety of other ser-
mă largă de alte servicii, de la hoteluri de lux la restaurante, spa, vices, from luxury hotels, to restaurants, spas, showrooms and golf
showrooms, golf rooms. Are parteneriate cu aproape 250 de asociaţii, rooms. It is also partnered with about 250 associations, clubs or other
cluburi și alte organizaţii sportive. Compania este operaţională prin sports organisations. The Company is operational through its various
diferitele sale filiale, printre care și Cazinoul Djerba SA din Tunisia, subsidiaries, including Casino de Saint Amand SA and Hotel Internati-
World Series of Backgammon din Marea Britanie și Partouche In- onal de Lyon SA in France, Le Grand Casino de Djerba SA in Tunisia,
teractiv, implicat, printre multe altele, în dezvol-
tarea telefoniei mobile și a jocurilor pe inter-
net.

Partouche Group este condus chiar de fon-


datorul său, Isidore Partouche și familia aces-
tuia. În anul 2007, familia Partouche anunţa
faptul că ar putea vinde compania. Patrick
Partouche, președintele Partouche Group a
refuzat, la vremea aceea, o ofertă de 21,5 eu-
ro/ acţiune din partea unui dezvoltator.
Din anul 2000, Partouche Casino Online
şi-a extins aria de activitate, acest segment
fiind foarte bine primit. Prin oferta de progres-
sive jackpot, regular jackpot și un număr de 2
jocuri noi în fiecare săptămână, Casino Parto-
uche este unul dintre cele mai active cazinouri
pe internet.

Devenind milionar la Partouche Poker


Tour
Partouche Group este principalul actor în
lumea pokerului prin organizarea a peste
10.000 de campionate pe an în cele 47 de
spaţii de joc şi prin organizarea Turneului de
Poker Partouche (PPT), cel mai mare campio-
nat din Europa și ai săi 3 milioane de euro ga-
rantaţi. Încă din anul 2008, Partouche Poker
Tour s-a impus pe piaţă ca fiind cel mai mare
eveniment în cadrul circuitului internaţional de
profil. Mii de turnee satelit în cadrul celor 41
de cazinouri participante, 6 Super Satellite și
Main Event-ul din Cazinoul Palm Beach din
Cannes- acesta este modul de a câștiga milio-
nul de euro promis campionului. În 2009, pes-
te 500.000 de jucători de poker înscrişi au
beneficiat de serviciile Grupului, într-o atmo-
sferă de noroc şi strategie. În acest an, Main
Event Sezon 3 a început pe 2 septembrie și a
adus laolaltă un număr de 35.000 de jucători.
Postul de televiziune Eurosport a transmis fi-
nala live în 59 de ţări. Printre participanţi, s-au
remarcat nume cunoscute ale pokerului mon-
dial precum Erik Seidel, Mike Matusow, Dario
Minieri, Phil Laak, Antonio Esfandiari, David
Williams și alţii.

După succesul înregistrat de PPT, Partou-


che se aventurează în afara graniţelor Franţeia
lansând un nou turneu de poker internaţional:
Partouche Poker Million. Alte campionate de
poker marca Partouche sunt PPT Ladies și
PPT pentru studenţi. Echipa de jucători profe-
sionşti a Grupului Partouche este reprezenta-

NR. 7 CASINO INSIDE 15


PARTOUCHE CASINO
World Series of Backgammon in the United Kingdom
and Partouche Interactive, engaged in the development
of mobile phone and Internet games, among others.

Partouche Group is controlled by founder Isidore


Partouche and his family members. The Partouche fa-
mily reported in 2007 that is in talks to sell Partouche
Group. Patrick Partouche, the chairman of French Gro-
upe rejected at that time an offer of 21.5 euros a share
from a property developer
Since 2000 Casino Partouche’s Online Casino has
been open for business and has been very well used
and respected. Offering progressive jackpots, regular
jackpots and an average of 2 new games every week,
Casino Partouche is one of the most active casinos on
the Internet.

Becoming a millionaire at Partouche Poker Tour


Partouche Group is a leading player in the poker
world through the organization of more than 10,000
tournaments per year in its 47 Poker Rooms and the
Partouche Poker Tour (PPT), the largest poker tourna-
ment ever held in Europe and its 3 million euros gua-
ranteed. Since its inception in 2008, the Partouche Po-
ker Tour has established itself as one of the major
events on the international circuit. Thousands of satelli-
te tournaments in 41 participating casinos Partouche, 6
Super Satellite and a Main Event at the Palm Beach
Casino in Cannes: this is the way to go to win the milli-
on euro promised to the champion. More than 500,000
poker players have attended, in 2009, the Group’s faci-
lities in the atmosphere of luck and strategy. This year,
Main Event Season 3 started on September 2nd and
over 35,000 participants were present. The finale table
was broadcasted live in 59 countries on Eurosport.
Among the most famous names in poker were Erik Sei-
del, Mike Matusow, Dario Minieri, Phil Laak, Antonio Es-
fandiari, David Williams and others.

Following the huge success of the PPT, Partouche is


venturing outside of France with the launch of an exci-
ting new international poker tour: Partouche Poker Mil-
lion! Others Partouche poker tournaments are PPT La-
dies and PPT Etudiants. The Partouche Pro Team
means Eric Sagne (“Pshico87”), Bruno Launais, Anto-
tă de Eric Sagne (“Pshico87”), Bruno Launais, Antonia Alomar, Julien nia Alomar, Julien Labussiére, Antonin Teisseire and Alain Roy.
Labussiére, Antonin Teisseire și Alain Roy. Another concept created by Partouche is The Pasinos (Les Pasi-
Un alt concept marca Partouche este Les Pasinos inspirat de com- nos) which is inspired by innovative entertainment complexes in Las
plexele de entertainment din Las Vegas, prin oferta de jocuri, spaţii Vegas, offering games, event space, food and international shows. The
pentru evenimente, catering și spectacole internaţionale. Compania Company also offers a large fleet of 5,967 slot machines and video
pune la dispoziţie, de asemenea, un număr de 5.967 de sloturi și jo- games authorized in 2008.
curi video autorizate în anul 2008.
Always in headlines
Mereu pe prima pagină Partouche Technologies is seen as the largest and the biggest onli-
Partouche Tehnologies este cel mai mare furnizor de software onli- ne software supplier for the interactive casino games, considered the
ne pentru jocurile interactive de cazino, fiind considerat cel mai impor- most important subsidiary of the entire company. Nowadays, the Gro-
tant segment al întregii companii. În prezent, grupul este cel mai mare up is indeed the largest privately owner of gambling sector in France
deţinător privat de jocuri de noroc din Franţa, în special datorită re- especially because has received recently eCOGRA accreditation. It’s
centei acreditări eCOGRA. Această acreditare nu este deloc ușor de not so easy to receive the accreditation from eCOGRA because the
obţinut, din pricina procedurii complexe pe care companiile trebuie să procedure that needs to be followed is quite difficult and most of the
o urmeze, dar pe care, de cele mai multe ori, nu reușesc să o ducă la companies are therefore not able to fulfill them but Partouche Group
bun sfârșit. Partouche Group a primit această acreditare mai ales da- was successful in achieving accreditation mainly by following all the
torită faptului că a îndeplinit toate standardele stabilite de către eCO- independent standards set up by eCOGRA for the protection of pla-
GRA în ceea ce privește protecţia jucătorilor. Această acreditare asi- yers. This accreditation now provides surety to the players that they
gură toţi jucătorii că jocurile sunt corecte și softul este de încredere. are playing fair games and the software can be trusted upon.
eCOGRA este o organizaţie non profit, cu sediul în Londra, care se eCOGRA is a non-profit, London-based player protection and stan-
ocupă de protecţia jucătorilor și a standardelor de joc, reprezentând dards organisation that provides an international framework for best
prevederile cerinţelor de practică, axându-se în mod special pe un operational practice requirements, with particular emphasis on fair and
gambling corect și responsabil. Aceste prvederi sunt impuse printr-o responsible gambling. These requirements are enforced through onsi-
continuă monitorizare și revizuire. Din anul 2003, acreditarea eCO- te reviews and continuous monitoring. Since 2003, eCOGRA certifica-
GRA a devenit sinonimă cu cel mai ridicat nivel al industriei de tion has become synonymous with the highest industry levels of pro-
gambling, prin standarde ridicate și performanţă profesională. fessional conduct and superior operating standards.

16 CASINO INSIDE NR. 7


Casino War, doar distracţie,
fără strategie
CASINO WAR, NO STRATEGY, JUST FUN
Casino War se bazează pe popularul joc de cărţi War și este Casino War is based on the popular card game War and is
considerat unul dintre cele mai ușoare jocuri de cărţi oferit în ca- generally considered to be one of the easiest card games to
zino. master in the casino.

Credeţi sau nu, Casino War se bazează pe un joc de copii. Acest joc Believe it or not Casino War was actually based on the children’s
este oferit în cazinouri de puţin timp, nu are vârsta altor jocuri pe care game of War. This game has only been around for a little while at Ca-
le practicaţi de obicei într-un casino, dar, cel mai important, este faptul sinos and it not as old as some of the other games you would play,

18 CASINO INSIDE NR. 7


PREZENTARE
că te determină să dorești să joci din ce în ce
mai mult.

Regulile sunt foarte clare. Jucătorul și dea-


lerul primesc câte o carte, iar scopul este să
primești o carte cu o valoare mai mare (se joa-
că cu 6 cărţi, de la As la 2). Casino War începe
cu un jucător care declară suma pe care
dorește să o pună în joc, apoi primește o carte.
Dacă acestă carte are o valoare mai mare de-
cât cea a dealerului, jucătorul câștigă, și vice
versa. În acest joc, jucătorul are 2 posibilităţi în
cazul în care cărţile au aceeași valoare. Jucă-
torul se poate preda, și pierde (sau păstrează
jumătate din pariu și se lasă în voia a ceea ce
urmează) ori se poate declara ”război”. Pentru
a utiliza această opţiune, jucătorul trebuie să
parieze o sumă egală cu pariul iniţial.

Dealerul împarte 3 cărţi din pachet și înmâ-


nează următoarea carte jucătorului. Sunt îm-
părţite încă trei cărţi, iar dealerul primește o
carte cu faţa în jos. Ambii jucători întorc cărţile
pentru a le vedea și cartea cu valoare mai ma-
re determină căștigătorul.

Cel mai bun lucru este acela că dacă jucăto-


rul declară război și rezultatul este egal, jucăto-
rul căștigă, și primește încă o sumă adiţională,
echilaventul sumei din pariul iniţial. Încă un element în plus este acela but the greatest thing about it is the thrill that draws you in wanting to
că avantajul casei este foarte mic, sub 3% dacă jucătorul declară răz- play more and more.
boi. Predarea are un avantaj de casă de 3.7%. În orice caz, dacă jucă-
torul pariază egalitate, avantajul casei crește la 18%, așa că este reco- The rules of a Casino War game are very straightforward. The pla-
mandat să nu se folosească opţiunile jocului. yer and dealer each get a card, and the goal is to get another card
that has a higher value (the game is played with six decks, and rank
Casino War este un joc foarte simplu; nu trebuie să vă gândiţi la from Ace to 2). Casino War commences with a player declaring the
strategii sau la calcule mentale rapide. Cu dorinţa de a câștiga bani, cu amount he or she will wager and is then given a card. If it is higher
doar un mic avantaj al casei, Casino War este în mod cert, un joc pe than the one the dealer got, the player wins, and vice-versa. In Casino
care toţi începătorii ar trebui să îl joace. War, the player has two options if the cards are of equal value. The
player may surrender, and lose (or keep half the bet, depending on
Dacă doriţi să învăţaţi cum se joacă Casino War online, primul lucru the perspective), or one can decide to go to „war”. To use this option,
este să faceţi un Ante pariu prin selectarea monedei. Apoi veţi tasta the player must wager an amount equal to the original bet.
”Ante” pe tabla pe care doriţi să jucaţi, apoi tastaţi butonul ”deal” pen-
tru a primi o carte de la dealer. Dacă doriţi să provocaţi dealerul la răz- The next step in Casino War has the dealer mucking three cards
boi, tastaţi butonul Raise. Când jucaţi Casino War online, aveţi posibili- from the deck, and handing, face down, the proceeding card to the
tatea de a câștiga mai mulţi bani prin tastarea butonului ”Tie Bet”. Se player. Three more cards are burned and the dealer takes a hole card.
pariază 10 la 1 numai dacă prima rundă este egalitate. They both turn up their cards, and the one with the higher value wins
all the money on the table.
Casino War online este un joc excelent pentru unul care mizează pe
noroc curat, atâta timp cât nu este implicată nici cel mai mică urmă de The great thing about Casino War is that if the player declares war
strategie, ci doar amuzament. and the result is a tie, he/she wins, and is paid out an additional
amount equivalent to the original bet. Even better is that the house
edge here is very low, less than 3% if you declare war. Surrendering
has a house edge of 3.7%. However, betting that the outcome is a tie
will increase the edge to 18%, so do not use this gambling option.

Casino War is as simple as it gets; there’s no need to worry about


odds, tactics or making quick mental calculations. With high pro-
spects of winning money, and only a small advantage for the house,
it’s definitely a game that all novices should play.

If you want to learn how to play Casino War online the first thing
you should do is make an ante bet by selecting a coin size. You will
then click in the Ante circle on your table you want to play on, then hit
on the Deal button where you would receive a card from the dealer. If
you want to challenge the dealer by going to war then you would click
on the raise button. When you play Online Casino War you have ano-
ther way of making more money by clicking on the „Tie Bet”. The Tie
Bet pays out 10 to 1 only if the first deal is a tie.

Online Casino War is a great game for a pure gamble, since there
is little to no strategy involved in the game just straight fun.

NR. 7 CASINO INSIDE 19


Toamna schimbărilor
legislative

The autumn of the legislative


regulations
24 CASINO INSIDE NR. 7
Reglementări Legislative
Noile prevederi legislative ce
pot fi adoptate de plenul Parla-
mentului României în perioada
următoare repun pe tapet deci-
ziile luate de Guvern anul tre-
cut prin OUG 77/2009. În nu-
mărul anterior am dezvoltat
schimbările ce pot surveni în
rândul jocurilor on-line şi ale
turneelor de poker. Pentru
această ediţie ne propunem să
punctăm şi să motivăm alte
modificări ce ar putea ajuta la
bunul mers al activităţii jocuri-
lor de noroc.

“În urma dezbaterii proiectu-


lui de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr.77/2009 privind or-
ganizarea şi exploatarea jocu-
rilor de noroc, în şedinţa din
data de 23 iunie 2010, comisia
propune supunerea spre dez-
baterea şi adoptarea Plenului
Camerei Deputaţilor a unui ra-
port cu amendamente admise
prezentate în Anexa nr.1 şi
amendamente respinse pre-
zentate în Anexa nr.2.” aşa ne-
au fost anunţate seriile de regle-
mentări legislative ce au fost luate
în discuţie în Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor.

Iată si alte informaţii de interes


maxim ce derivă din raportul asu-
pra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind The new legislative regulations that can be adopted within
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: the plenary meeting of the Romanian Parliament next period,
La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul might focus on all the decisions adopted by the Romanian Go-
cuprins: vern last year, through the Urgent Ordinance no. 77/2009. Wi-
„(4) Termenul de soluţionare a cererilor privind acordarea li- thin the last issue of the magazine, we have developed the
cenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor changes that can occur within the players on line and poker to-
de exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluţionate în termen urnaments. For this issue, we have decided to focus on regula-
de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.” tions that can help the good functioning of gambling.
La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins: “According to the debates of the project Law for approving
“(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora the urgent ordinance of the Romanian Government 77/2009,
jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul regarding the organization and gambling operation, within the
licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în co- meeting on June 23, 2010, the Commission proposes to the
mun, de către 2 sau mai mulţi organizatori de jocuri de noroc Plenary of the Deputy Chambers for debating and adopting the
între care există un contract de participaţiune încheiat în condi- report with amendments rejected in Annexes no.2”. This way we
ţiile legii, răspunderea administrativă revenind tuturor partene- have learnt about the series of legislative regulations taken into dis-
rilor.” cussion within the Permanent Bureau of the Chambers of the Depu-
ty.
Limitarea asocierii la un număr de doi parteneri aducea o îngrădire
nejustificată în domeniul jocurilor de noroc . Here there are the most important issues that derive from the re-
port on the Legislative project for approval of the Urgent ordinance
La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul of The Romanian Government no.77/2009 regarding the organizati-
cuprins: on and operation of the gambling:
“(3) Monitorizarea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc Article 1, paragraph (4), modifies and shall have the fol-
se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, direct sau lowing content:
împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii. Pentru “(4) The requests regarding the licenses approval for
anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi încre- gambling organization or gambling operation authorizations
dinţată, sub directa supraveghere a comisiei altor instituţii şi shall be resolved within 30 days from the deposition of the en-
autorităţi de stat abilitate sau către operatori economici autori- tire documentation”
zaţi în acest sens.” Article 1, paragraph (5) shall be modified and shall have the
following content:
Având în vedere complexitatea domeniului reprezentat de jocurile “(5) excepting the provisions of paragraph (2), according to
de noroc on line, s-a prevăzut posibilitatea încredinţării acestei activi- which gambling is being operated directly by the license ow-
tăţi, sub directa supraveghere a instituţiilor de stat către operatori pri- ner, gambling operation can be mutually operated by 2 or mo-

NR. 7 CASINO INSIDE 25


vaţi. Investiţiile necesare activităţii vor fi astfel asumate de către un re gambling organizers who have agreed a participation con-
operator economic. tract under the provisions of the law in force, the
Totodată, în măsura în care varianta de mai sus nu este considerată, administrative recall being shared within all the partners ”
din varii motive, oportună, supravegherea va fi efectuată de autorităţile
statului. S-a urmărit legiferarea ambelor variante pentru o mai mare The limitation of the number to two partners would have grounded
flexibilitate în abordarea acestui domeniu nou. the gambling domain.

La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, Article 2, paragraph (3), shall be modified and shall have the
alin. (4), cu următorul cuprins: flowing content:
“(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia poate solicita da- “(3) The monitorization of the activities within the gambling
te şi informaţii referitoare la activitatea de organizare, exploata- domain shall be achieved by the Minister of Public Finances,
re şi monitorizare a jocurilor de noroc oricărei autorităţi de stat, directly or together with other institutions of the state, under
autorităţi de supraveghere sau operatori economici, care deţin the provisions of the law in force. For certain types of
competenţe directe sau indirect referitoare la această activitate, gambling, the monitorization can be committed, under strict
indiferent de nivelul şi forma de implicare.” surveillance of the commission or other institutions of the sta-
te, by economical operators authorized for developing this ac-
Această modificare a fost introdusă pentru situaţiile în care Comisia tivity.”
are nevoie de un răspuns operativ din partea altor instituţii implicate.
Se creează cadrul legal care să fundamenteze astfel de solicitări. În Regarding the complexity of the gambling activity on line, there
practică, s-a dovedit că forma existentă a articolului nu este acoperi- has been provided the possibility of committing this activity, under
toare. strict surveillance of the institutions of the state to the private opera-
tors. The investments necessary for this activity shall be assumed by
La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul an economical operator.
cuprins: At the same time, if the up mentioned measure is not being taken
„(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la under consideration, regardless the motives, the surveillance shall be
exploatarea jocurilor de noroc, definite la art.10 alin.(1) lit.b) pa- developed by the authorities of the state. The legislation of both vari-
ragraful (ii), instrumentele de plată utilizate în sistemul financi- ants has been regarded, in order for a better and flexible approach of
ar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi this new domain.
de vărsământ, etc.) sau alte hârtii de valoare/cu valoare decla-
rată, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin.(4), a mi- Article 2, paragraph (3) shall be followed by one paragraph,
joacelor băneşti, inclusiv a cardurilor bancare de credit şi/sau article (4), with the following content:

26 CASINO INSIDE NR. 7


Reglementări Legislative
debit.” “(4) within executing its attributions, the Commission can
solicit to any state authority, surveillance authority or economi-
Prin modificarea adusă la art. 5 alin. (5) se are în vedere instituirea cal operator that posses direct or indirect competence on this
unui cadru mai permisiv şi, totodată, mai uşor de urmărit şi verificat al activity, regardless the implication level or form, data and in-
transferurilor de bani, datorită capacităţii acestora de stocare de infor- formation regarding the organizing, operating and monitoring
maţii privind titularul, sumele depuse, sumele retrase, data şi locul re- of gambling activity”.
tragerii sau efectuarea plăţii, iar în cazul plăţii directe prin card bancar,
a beneficiarului sumelor respective şi denumirea produselor sau servi- This regulation has been introduced for the particular situations
ciilor achiziţionate. when the Commission needs an operative answer from the authoriti-
es involved. The legal framework for answering this kind of demands
La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alinea- shall be created. In practice, it has been proved that the existing form
te, alin.(6) şi (7), cu următorul cuprins: of the article does not cover the demands.
“(6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru
organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc se Article 5, paragraph (5) shall be modified and shall have the
înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau following content:
mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfă- “(5) there shall be rejected the payment modalities that con-
şoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc au- cur to the gambling operation, defined in article (10), paragra-
torizat în acest sens pe teritoriul României. ph (1), point (ii), the payment instruments used by the financial
and banking system (payment orders, drafts, order tickets, etc)
(7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru or other valuable/ declared value tickets, except for the moda-
monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc se înţelege lities described at paragraph (4), of the payment instruments,
totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloace- including the bank cards or/ and credit/ debit cards”
lor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară ac-
tivitatea specifică autoritatea sau, după caz, operatorul econo- Through the regulations of the article 5, paragraph 5, the institutio-
mic care este autorizat să exercite monitorizarea şi nalization of a permissive framework shall be achieved. At the same
supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin.(1) lit. time, the monitorization of the payment transfers shall become an
g), h) şi i) situate pe teritoriul României.” easier procedure, due to the capacity of stoking the information on
the titular, the amounts, the deposits, data and place of the amount
Prin completarea art. 5 cu alin. (6) si (7) se urmăreşte definirea no- withdrawal, if the payment was made by bank transfer, the beneficia-
ţiunii de echipament tehnic ce va fi folosit în activitatea de jocuri de ry of the amounts and the name of the products and services achie-
noroc online precum şi instituirea obligaţiei ca acestea să se afle în ved.
locaţii pe teritoriul României pentru a se putea asigura monitorizarea
şi controlul acestora de către organele abilitate în acest sens, şi a se Article 5, following paragraph (5), two more paragraphs shall
elimina eventualele discuţii referitoare la jurisdicţionalitate. be introduced, paragraph (6) and (7), with the following con-
tent:
“(6) By technical equipments
that support the organization,
operation and broadcast of the
gambling shall be understood
the entire equipments and tech-
nical procedures assimilated,
throughout the gambling orga-
nizer develops his activity on
the territory of Romania”

(7) By technical equipments


that support the monitorization
and surveillance of the
gambling shall be understood
the entirely equipments and te-
chnical procedures or assimila-
ted, throughout the authority or,
if necessary, the economical
operator authorized for monitor
and survey the gambling defi-
ned in article 10 paragraph (1),
point g),h), i). develop the spe-
cific activity.

By completing article 5 with pa-


ragraph (6) and (7), the defying of
the technical equipment concept
that shall be used within gambling
activity on line, as well as establi-
shing the obligation of the rooms
to be settled on the Romanian ter-
ritory, in order to develop a better
monitoring and control by the au-
thorized institutions, is developed.
For this purpose, certain discussion
regarding the jurisdiction measures
shall be eliminated.

NR. 7 CASINO INSIDE 27


Victor Marin,
Managing Director Play Star Europe Ltd:
“Suntem pregătiţi de atac!”
Actorii din industria de gambling sfidează criza

Victor Marin, Managing Director Play Star


Europe Ltd: “We are ready to attack”
The actors of the gambling industry defy the economic crisis

28 CASINO INSIDE NR. 7


Victor Marin
Unicul distribuitor al serviciilor Cash Code în Europa de Est The exclusive distributor of Cash Code products and ser-
propune noi soluţii tehnice, are planuri de extindere şi, în plus, se vices in Eastern Europe proposes new technical solutions,
poate lăuda cu o cifră de afaceri în creştere în primul semestru plans business expansion and an increasing turnover in H1
din acest an. În aceste condiţii, totul e pregătit pentru a accesa for this year. Under these circumstances, various opportuniti-
diferite oportunităţi. es seem to come up.

Care a fost prima dumneavoastră interacţiune cu industria de What was your first contact with the gambling industry?
gambling? Dacă ne puteţi face un scurt istoric al firmei Play Please give us a short history of Play Star…
Star… My first contact with the gambling industry as an equipment sup-
Primul meu contact cu industria jocurilor de noroc (în calitate de fur- plier (not as a player!) was in 2006 when Danemar was selected to
nizor de echipamente, nu ca jucător!) a fost în 2006, când firma Dane- operate in Romania as the official partner of Cash Code company.
mar a fost selectată ca partener oficial în România al firmei Cash Code. Two years later, as a result of Danemar’s good performances in Ro-
Doi ani mai târziu, ca urmare a bunelor rezultate avute de către Dane- mania and Bulgaria, the representatives of Cash Code entrusted us
mar în România şi Bulgaria, cei de la Cash Code ne-au încredinţat dis- with the distribution of Cash Code products in Eastern Europe, re-
tribuţia pentru întreaga Europă de Est, cu recomandarea să facem o no- commending us to create a new company specialized in gaming.
uă firmă. Aşa a apărut Play Star Europe. This is how Play Star Europe was founded. Today, Danemar opera-
Astăzi Danemar activează în industria de vending, ticketing şi parking tes in Romania in industries such as vending, ticketing, and parking,
din România, iar Play Star Europe în vânzări şi service, în industria jocu- while Play Star Europe operates in sales and services, gambling,
rilor de noroc şi a terminalelor pentru plăţi electronice (kiosk) din între- and electronic payment terminals (kiosk), having customers in Bul-
ga Europă de Est, având parteneri în Bulgaria, Estonia, Belarus, Moldo- garia, Estonia, Belarus, Moldavia, Serbia and Albania.
va, Serbia şi Albania.
The legislation for gambling industry in Romania has chan-
Ce impact a avut asupra afacerilor dumneavoastra modificarea ged starting with June 2009. What was the impact on your bu-
legislaţiei din domeniu în România, începând cu luna iunie 2009? siness?
Cum s-a materializat acesta? The legislation became more restrictive after the amendments
Legislaţia a devenit mai restrictivă după modificările din 2009 şi, din made in 2009 and, unfortunately, this came in a critical moment for
păcate, acest lucru a venit într-un moment total neprielnic. Avântul pe us.
care îl luase industria jocurilor de noroc în 2008 a fost stopat şi, desi- The gambling industry’s development that started in 2008 stop-
gur, că acest lucru s-a resimţit şi în vânzările noastre. Însă operatorii de ped and, of course, this affected our business, too. But the casino
cazinouri sunt întreprinzători şi au început să relocheze maşini în alte operators have plenty of initiative and started to relocate the ma-
pieţe din Europa. Pentru relocări au avut nevoie de serviciile noastre, chines in other markets in Europe. For relocations, they needed our
servicii care, într-o mică masură, au suplinit veniturile din vânzări. services, which, on a small extend, have substituted our sales reve-
nues.
Care sunt principalele obstacole pe care le întâmpinaţi în des-
făşurarea activităţii în acest moment? What are the main obstacles you have to deal with?
Nu pot spune că avem obstacole reale în activitate, din contră, cifra I cannot say that we have real obstacles in our activity; on the
de afaceri a Play Star a crescut în 2010. Totuşi, în 2010, ne-am con- contrary, our turnover increased in 2010. However, in 2010, we ha-
fruntat cu un fenomen interesant: ca urmare a închiderii pieţei jocurilor ve been confronted with an interesting phenomenon: as a result of
de noroc din Rusia, un număr mare de maşini de joc second hand au the closure of gambling market in Russia, a large number of se-
invadat România. Marea lor majoritate erau echipate cu validatoare Ca- cond hand machines entered the Romanian market, most of them
sh Code şi toate au avut nevoie de modificări şi recondiţionare. Astfel, being equipped with Cash Code validators.
un număr important de validatoare au trecut prin laboratorul nostru de They needed modifications and reconditioning; therefore, an im-
service, echipamentele plecând de la noi în perfectă stare de funcţiona- portant number of banknote validators have returned to our service
re şi cu o garanţie de funcţionare de 6 luni. Această activitate a generat lab, and went out in perfect state of operation and with a 6-month
venituri importante în 2010. warranty. This activity generated important revenues for us in 2010.

Cu ce noutăţi vine pe piaţa din România, Play Star Europe în What does Play Star bring on the Romanian market? Do
acest an? Pregătiţi ceva special pentru târgul Entertainment Are- you have something special prepared for the Entertainment
na Expo 2010? Arena Expo 2010?
Lucrăm de ceva vreme la un proiect şi sperăm să fim gata până în We are working on a project that we hope to finish in November.
Noiembrie. Due to the modification in gaming legislation, that requires exten-
Datorită modificării legislaţiei în domeniu, care acum prevede o sche- ded personnel for casinos, an increasing number of operators are
mă extinsă pentru personalul din cazinouri, din ce în ce mai mulţi opera- interested in finding a technical solution that allows payments to be
tori sunt interesaţi de o soluţie tehnică prin care să poată face plata made automatically, recycling the banknotes the machine receives
câştigurilor jucătorilor prin intermediul unei maşini automate. and using them to dispense as change. We are planning to introdu-
Lucrăm la un astfel de automat în care vom integra “nava Amiral” a ce such a device that will integrate the Cash Code’s “flagship” – the
firmei Cash Code şi anume validatorul Bill to Bill – validator care ştie să Bill to Bill validator that makes payments with banknotes, returning
facă plăţi în bancnote, recirculând până la 3 denominări (10, 50 şi 100 up to 3 denominations (10, 50 and 100 RON for our currency).
RON pentru cazul monedei noastre).
How does the team behind Play Star Europe look like, he-
Cum arată echipa din spatele Play Star Europe, aici, in Româ- re, in Romania?
nia? We are not a large company, we don’t have many employees, but
Nu suntem o firmă cu mulţi angajaţi, dar îmi place să cred că suntem we are efficient!
eficienţi! We developed an advanced infrastructure that allows us a good
Dispunem de un sistem informatic avansat care ne permite o comu- Communication between us and with our customers and partners,
nicare eficientă şi, în plus, suntem foarte bine pregătiţi. and we are a very qualified team, authorized by the producer.
Personalul tehnic participă la cursuri de specialitate de cel puţin două The entire team participates to international training sessions at
ori pe an, cursuri organizate în diferite colţuri ale lumii. Astfel, au posibi- least twice a year. As a result, we have the opportunity to meet with
litatea să se cunoască cu alţi colegii din diferite ţări şi să lege prietenii. our colleagues form other countries and to maintain connections.
În felul acesta pot oricând schimba informaţii şi experienţă din domeniul We regularly exchange technical information and knowledge, all
tehnic, toate acestea fiind în favoarea clienţilor. these contributing to the benefit of our clients. My colleagues and I
Dintotdeauna, şi eu şi colegii mei, am avut relaţii de prietenie cu be- have always been in friendship relations with our partners and cus-

NR. 7 CASINO INSIDE 29


Victor Marin

neficiarii noştri. În astfel de condiţii, obligaţia morală de a-ţi servi cu tomers. Under these circumstances, our moral obligation is to
promptitudine un prieten este, cred eu, cel puţin la fel de importantă ca promptly serve our friend who is, I believe, as much as important as
şi o relaţie contractuală. a contract agreement.

Care sunt măsurile pe care le luaţi pentru a depăşi impedi- What are the methods you apply in order to defeat the im-
mentele apărute în piaţă în momentul de faţă şi care credeţi că pediments appeared in today’s market and what do you think
va fi impactul lor asupra businessului pe care-l conduceţi? Care will be the impact on your business? What are your strengths
consideraţi că este atuul dumneavoastră în lupta cu concurenţa? in facing the competition?
Crize economice (şi politice!) au fost şi vor mai fi. Crizele vin şi pleacă Economic (as well as political) crises are cyclical. They will al-
de când e lumea! Am convingerea că, într-o bună zi, industria jocurilor ways come and go. I believe that very soon, the gambling industry
de noroc va străluci din nou, iar noi vom fi acolo gata de ”atac” ! will stand out again and we will be “ready to take action”. We are
În momentul de faţă ne concentrăm atenţia şi către alte industrii ce now focused on other industries that are in full development in our
se află în plină dezvoltare în regiunea noastră: ticketing şi parking, ban- region: ticketing, parking, banking, and kiosk. We have the great
king şi, nu în ultimul rând, kiosk (terminale electronice de plată). opportunity to have equipment that is used in different fields, and
Avem marea şansă ca echipamentele noastre să fie folosite în mai even if some industries stagnate or regress, others flourish. Moreo-
multe domenii şi, chiar dacă unele industrii stagnează sau sunt în re- ver, our equipment have won a good reputation, promptly answering
gres, altele înfloresc. to the particularities of the Balkan market. For example, Romania is
Mai mult, echipamentele noastre şi-au câştigat o bună reputaţie răs- a country where construction is somehow disorganized. That is why
punzând cu succes la particularităţile pieţei balcanice. we have a lot of dust. Even if the gabling rooms have antistatic car-
Spre exemplu, România este o ţară în care disciplina în construcţii pets, the polymer banknotes electrify, attract dust and deposit it in-
lasă mult de dorit. Din această cauză, avem parte de foarte mult praf. side the validators creating operation problems. Our equipment is
Chiar dacă sălile de joc au mochete antistatice, bancnotele din polimer designed for extreme situations: the core system and the banknote
electrizandu-se, atrag praful şi îl depun apoi în validatoare, iar, în timp, transportation use advanced technologies (patented by Cash Code)
apar deficienţe în funcţionare. Echipamentele nostre sunt special pro- that transport effortlessly the polymer banknote. Not many manu-
iectate să funcţioneze în condiţii extreme: mecanismul de centrare şi de facturers can pride with such innovative technologies.
transport al bancnotei este unul foarte avansat d.p.d.v. tehnic (fiind pa-
tentat de Cash Code, alte firme competitoare neavând drept de a-l re- How do you see the future of your business within the ac-
produce) şi reuşeşte să manevreze bancnota din polimer fără probleme. tual economical context? What are the perspectives for
Nu mulţi producători se pot lăuda cu acest lucru. 2011?
As previously said, Play Star Europe had a 30% increasing turno-
Cum credeţi că vor evolua afacerile dumneavoastră în contex- ver in the first semester of 2010, while Danemar stayed the same
tul economic actual? Care sunt perspectivele pentru 2011? as 2009.
Aşa cum spuneam mai devreme, Play Star Europe a avut o creştere a New markets and new opportunities appear every day; it is im-
cifrei de afaceri de peste 30% în primul semestru a lui 2010, în condiţi- portant to be prepared to get hold of them.
ile în care Danemar are aproximativ aceeaşi cifră de afaceri ca în 2009.
Nu ne putem plânge!
Noi pieţe, noi provocări apar în fiecare clipă, important este să fii pre-
gătit să accesezi aceste oportunităţi.

30 CASINO INSIDE NR. 7


POKERSTARS ANUNŢĂ EPT VIENA
€500.000 GARANTAŢI PENTRU PRIMUL LOC
POKERSTARS ANOUNCES EPT VIENNA - €500,000 GUARANTEE FOR THE FIRST PLACE
Din 26 până pe 31 octombrie, cea mai mare serie
europeană de turnee face popas în Viena
From October 26 to October 31 the Biggest European
Tournaments series stops in Vienna
PokerStars.net, sponsorul European Poker Tour (EPT), anunţă un nou eveniment EPT în capi-
tala austriacă. La șase ani de la ultima oprire în Viena, orașul va găzdui pentru cinci zile un eveni-
ment cu intrarea de €5.300 și €500.000 garantaţi pentru primul loc. Între 26 și 31 octombrie, în
cazinoul în stil renascentist Concord Card Casino din cadrul Palatului Kursalon din City Park,
fanii pokerului se vor bucura de o nouă tranșă de evenimente live.

“Sunt nerăbdător să joc într-un eveniment EPT chiar în orașul meu”,


a spus Johannes Steindl, membru al TeamPro PokerStars Austria.
Locuiesc în Viena de trei luni și este unul dintre cele mai fru-
moase orașe din Europa. Voi da tot ce am pentru a câștiga și
a aduce acasă trofeul și marele premiu!”

Viena este capitala culturală a Europei, bucurându-


se odinioară de operele lui Mozart, Beethoven, Sc-
hubert și Johann Strauss, fără a uita a-i menţiona
pe Hedy Lamarr și Maria von Trapp. O mulţime
de jucători locali sunt așteptaţi să vină în capi-
tala austriacă, inclusiv jucătorii Team Poker-
Stars Pro Sebastian Ruthenberg și Sandra
Naujoks, împreună cu Johannes Steindl și
Ambasadorul PokerStars, Boris Becker.

Sezonul 7 al EPT a debutat în săptămîna


11 – 16 august, în frumoasa capitală a Es-
toniei, Tallinn, cu un eveniment de șase zile,
cu un buy-in de €4.250. La următoarea oprire,
între 28 august – 2 septembrie, în uluitoarea staţiu-
ne Vilamoura, jucătorii de pretutindeni au avut plăce-
rea de a se întrece la masa de poker în evenimentul
de €5.300, dar și pe terenul de golf în ceea ce a
purtat numele de ‘Fairways and Felts Challenge’.

European Poker Tour, seria de turnee de poker


sponsorizată de PokerStars.com, este cel mai popular,
mai mare și mai bănos eveniment de poker din Europa. Desfășu-
rând numai jocuri freezeout de Hold’em No Limit și având un buy-in
general de 5.000 Euro, cu 10.000 în finală, European Poker Tour a
depășit oficial Turneul Mondial de Poker (World Poker Tour) și a
devenit al doilea cel mai mare eveniment de gen din lume (urmând
îndeaproape World Series of Poker). De fapt, nu este o prea mare
surpriză, dacă luăm în considerare popularitatea crescândă de
care se bucură în pokerul din Europa, dar și faptul că numai Po-
kerStars a trimis un număr de peste 2.500 de jucători la eveni-
mentele EPT.
Pentru știri și detalii, vizitaţi: www.ept.com

Despre PokerStars.net:
PokerStars.net este cel mai mare site de poker din lume, cu
mai mult de 36 de milioane de membrii peste tot în lume. Este
alegerea numărul unu a celor mai buni jucători de poker și or-
ganizează mai multe turnee zilnice decât oricare alt site de
gen. Are, totodată, cel mai bun sistem de securitate online. A

32 CASINO INSIDE NR. 7


EPT VIENA
livrat mai multe mâini decât oricare alt site, adică PokerStars.net, the sponsor of ETP, announces a new EPT event that will take place in the
mai bine de 43 de miliarde de mâini, în mai mult de Austrian capital. Since the last stop in Vienna, six years ago, for five days, the town will host an
280 de milioane de turnee jucate pînă azi din 2001. event with buy in of €5,300 and €500,000 guarantee for the first place. From October 26 to
October 31, in Concord Card Casino within Kursalon Palace in City Park, the poker fans will en-
PokerStars.net operează peste tot în lume având joy a new series of live events.
licenţă acordată de către Guvernul Insulei Man. No-
ile componente ale familiei PokerStars, Poker- “I am anxious to perform within an EPT tour right in my home town”, said Johannes Steindl,
Stars.it și PokerStars.fr își desfășoară activitatea member of TeamPro PokerStars Austria. I have been living in Vienna for three month now and I
sub licenţă din partea Guvernului italian și a celui really think this is one of the most beautiful towns in Europe. I will do my best for winning this
francez. competition and to bring home the trophy and the big prize!”

PokerStars.net a fost înscris în Guiness Book, Vienna is the cultural capital of Europe; in olden times artists like Mozart, Beethoven, Sc-
lăudându-se cu multiple recorduri, precum cel pen- hubert and Johann Strauss, as well as Hedy Lamarr and Maria von Trapp developed their pieces
tru „Cel mai mare turneu de poker” și „Cel mai of art. Many local poker players are expected to come to Vienna, including Team PokerStars Pro
mare număr de jucători pe un site de poker”. players Sebastian Ruthenberg and Sandra Naujoks, together with Johannes Steindl and Boris
Becker, PokerStars Ambassador.
PokerStars.net ridică cu regularitate ștafeta, fiind
gazda unora dintre cele mai mari turnee de gen din The seventh season of EPT started in August, between 11 and 16, in the beautiful capital of
lume atât online, cât și live: Estonia, Tallinn, with a six-day event, with a €4,250 buy in. On the next stop, between August
♠ The World Championship of Online Po- 28 and September 2nd, in the amazing resort Vilamoura, the poker players everywhere had the
ker (WCOOP) – prima serie anuală de tur- pleasure to meet at the poker table within a 5,300 $ event, but also on the golf field for the
nee de poker în lume ‘Fairways and Felts Challenge’.
♠ The Spring Championship of Online European Poker Tour, the tournament poker series sponsored by PokerStars.com, is the most
Poker (SCOOP) popular, the largest and richest poker event in Europe. With a 5,000 euros buy in and with
♠ The World Blogger Championship of 10.000 euros for the finals, playing only Hold’ em and No Limit freezeout, The European Poker
Online Poker (WBCOOP) Tour overtook the World Poker Tour and became the second greatest poker event in the world
♠ The World Cup of Poker - un eveniment (closely to World Series of Poker). It is not a surprise, though, if we consider the increasing po-
unic în piaţa de profil, o combinaţie între pularity of poker in Europe, but also the fact that only PokerStars has sent a number of 2.500
jocul online și cel live, în care echipele players to the EPT events.
diverselor naţiuni se întrec într-o ex- For news and details, please visit: www.ept.com
perienţă extraordinară
About PokerStars.net:
PokerStars.net este sponsorul PokerStars.net is the larger poker site in the world, with more then 36 million members in the
oficial al unora dintre cele mai mari world. It is also no.1 option of the best poker players and it organizes more daily tournaments
turnee live de poker din lume: then any other gambling site. It also has the best security system online. It has more drawing po-
♠ The European Poker Tour ker hands then any other site, more then 43 billion, in more then 280 millions of tournaments
atrage cel mai mare număr de from 2001 until nowadays.
jucători și generează în prezent
printre cele mai mari fonduri PokerStars.net operates all over the world, with the license awarded by the Government of
de premiere Man Island. The new components of the Pokerstars family, PokerStars.it and PokerStars.fr deve-
♠ The North American Poker lop their activity under the license awarded by the Italian and French Governments.
Tour este un nou și interesant
turneu organizat în SUA PokerStars.net has been recorded in the Guinness Book, due to its multiple records, as the
♠ The PokerStars Caribbean one for „The greatest poker tournament“ and „the largest number of players on a poker
Adventure, găzduit pe ţărmul site“.
Insulei Paradisului din Baha-
mas, este turneul cu cele mai PokerStars.net keeps up the lath and hosts some of the biggest on line and live poker tour-
mari premii într-un turneu din naments in the world:
afara Statelor Unite și este lo- ♠ The World Championship of Online Poker (WCOOP) –the first annual poker tournaments
cul unde mii de jucători concu- series in the world
rează pentru premii de milioa- ♠ The Spring Championship of Online Poker (SCOOP)
ne ♠ The World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP)
♠ The Latin American Poker ♠ The World Cup of Poker - a unique event, a combination of online and live gaming, where
Tour – unește jucători din cele the teams of the different nations compete within the frame of a wonderful experience
două Americi, nordică și sudică
♠ The Asia Pacific Poker Tour PokerStars.net is the official sponsor of some of the biggest live poker tournaments in the
- este același tip de turneu, world
organizat în zona Pacificului ♠ The European Poker Tour attracts the largest number of players and generates one of the
♠ Turnee regionale - The Italian biggest awards fund.
Poker Tour, The Australia-New ♠ The North American Poker Tour is a new and interesting tournament organized in USA
Zealand Poker Tour, ori The ♠ The PokerStars Caribbean Adventure, hosted by the Shore of Paradise Island in Baha-
UK and Ireland Poker Tour, mas, is the tournament that offers the largest number of awards outside USA, the place whe-
Estrellas Poker Tour și The re thousands of players compete for large amounts.
Russian Poker Series ♠ The Latin American Poker Tour – brings together players from North and South America
♠ The Asia Pacific Poker Tour - the same type of tournament, organized within the Pacific area
PokerStars.net este sponsorul unei echipe ♠ Regional tournaments - The Italian Poker Tour, The Australia-New Zealand Poker Tour, or
de top - Team PokerStars Pro – un grup The UK and Ireland Poker Tour, Estrellas Poker Tour and The Russian Poker Series
de jucători profesioniști ce bate lumea în că-
utarea unor senzaţii tari la masa de poker și PokerStars.net is the sponsor of a top team - Team PokerStars Pro - a group of profes-
a noi titluri de campion. Puteţi găsi o listă a sional players who travel around the entire world searching for new sensations on the po-
acestora la http://www.pokerstars.net/ ker table and new champion titles. You can find a list of the Team PokerStars Pro on
team-pokerstars/. http://www.pokerstars.net/team-pokerstars/.

NR. 7 CASINO INSIDE 33


Limbajul jocurilor de noroc
Ai avut vreodată ocazia să intri într-un casino şi să îţi treacă pe la urechi tot
felul de termeni pe care nu îi înţelegi? Te-ai aşezat la o masă de joc şi ai auzit
o abordare precum ”ochi de şarpe” pe care ai luat-o drept insultă? Referitor la
sistemul de joc online, cunoşti terminologia pe care o folosesc ceilalţi
utilizatori? Dacă nu, este timpul pentru un curs de termeni specifici! Mai jos
găseşti termenii pe care trebuie să îi cunoşti. Aceasta este o listă care te ajută
să înţelegi mai bine limbajul jocurilor de noroc, fie că eşti începător, fie că eşti
un veteran al jocurilor de noroc.

The language of gambling


Do you ever go to a casino and hear a whole bunch of lingo you don’t understand? Do you join
a craps table and hear something about snake eyes and think you have just been insulted?
What about online, do you know the chat terminology other players are using? If not, it’s time
for a crash course in casino terminology! Following are terms you need to know. This is another
list from a more comprehensive and complete range that will help newcomers and even old
pros learn the language of gambling.

Gambler Gambler
Gambler poate avea mai multe înţelesuri- poate caracteriza o persoană A gambler can mean many things: -It can mean anyone who wagers
care pariază bani. Poate fi, de asemenea, sinonim cu maniac. Acest gen de money. -It can be synonymous with a maniac. Often, people who enjoy
gambleri sunt consideraţi ”fish” (vezi numărul anterior al revistei). Poate în- drawing, even with bad odds are called gamblers. These types of gam-
semna un jucător de poker cu experienţă, un profesionist. Potrivit lui Doyle blers are considered fish (see the previous issue of the magazine). It can
Brunson, gambler reprezintă porecla pentru jucătorul de poker ajuns la cel mean a professional, solid poker player. According to Doyle Brunson, a
mai înalt nivel de experienţă. Acesţia pot câştiga sume impresionante de gambler is the nickname of the highest breed of poker player. They can
bani în cadrul unor jocuri cu mize foarte mari. win significant amounts of money at high stakes games.
Gamblers Anonymous Gamblers Anonymous
Un grup de susţinere a persoanelor cu probleme legate de gambling. A group that supports people with gambling problems.
Gap Concept Gap Concept
Conceptul Gap este un termen introdus de David Sklansky. Este un con- The gap concept is a term coined by David Sklansky. It is a tournament
cept de strategie a jocului referitor la faptul că ai nevoie de o mână mai bu- strategy concept relating to the idea that it takes a stronger hand to call a
nă pentru a face call la o plusare preflop din partea unui adversar decât raise preflop than to make the original raise. In essence, there is a „gap”
atunci când tu eşti cel care face plusarea iniţială. „Gap” este, drept urmare, between the hands that can make a raise and hands that can call a raise.

34 CASINO INSIDE NR. 7


DICTIONAR
diferenţa dintre valoarea pariului unei mâini cu care un jucător va face call In a tournament, stealing the blinds holds a lot of value. Thus, one can be
la o plusare şi valoarea mâinii cu care acest jucător va paria. În pokerul de fairly liberal with raising the pot pre-flop in order to make a steal. However,
turneu, mizele au o valoare foarte mare. Orice jucător este liber să încerce to call a bet requires a much better hand because you can not win the
un steal, dar pentru plusare este nevoie de o mână mult mai bună, întrucât hand preflop uncontested.
nu poţi câștiga o mână preflop necontestată. Gay Waiter
Gay Waiter A starting hand consisting of a Queen and Three (a queen with a
O mână de start ce conţine o damă și un trei. „tray”).
German Virgins German Virgins
Două cărţi de 9 ca mână de plecare se numește German Virgins, întru- Two nines (99) as a starting hand is called German Virgin, because the
cât ”nine (nouă)” din limba engleză înseamnă ”nu” în limba germană. Așa că English number „nine”, sounds like the German word „nein”, which means
atunci când spui ”nouă, nouă” în engleză, în germană înseamnă ”nu, nu”. „no” in English. So when you say „nine, nine” it sounds like you say „no, no”
GG in German.
Termen folosit de majoritatea jucătorilor pentru a caracteriza un ”joc GG
bun”. Acronym used by many players for „good game”.
Ghost Dog Ghost Dog
Cărţi de 4 şi 7 cu faţa în jos care fac pereche sau nu. Hole cards of 4 7, suited or not.
Golf Bag Golf Bag
Culoare de trefle. A flush of clubs.
Grease Grease
Mituire A bribe.
Grinder Grinder
Un jucător semi profesionist care își asigură o mare parte din existenţă A grinder is a semi-professional player that make most of his money
din jocul de poker, deși suma acumulată nu este impresionantă. Un grinder playing poker, though he do not make much money. A grinder can beat
poate obţine venituri rezonabile din jocurile cu miză mică și medie, dar nu lower and mid-stakes games but can not beat or make much money at
poate acumula sume mari în cadrul jocurilor cu mize mari. the higher stakes games.
Gross Winnings Gross Winnings
Câștigul brut (mize plus câștiguri) The total payout (total stakes + winnings).
Gutshot Gutshot
Remiză la chintă. Un astfel de exemplu este o mână cu următoarele An inside straight draw. An example of a gutshot is to have 8 9 J Q,
cărţi- 8, 9, J, Q, cu scopul de a se completa cu un zece. aiming to hit a ten.

Half-Hacked Half-Hacked
În cadrul jocului de poker Hold ‚Em, în timpul unui showdown sau după When in Hold ‚Em poker, during a showdown or after a bluff, the win-
un bluff, jucătorul câștigător arată doar o singură carte adversarului și o ning player shows only one card to the opposing player and mucks the
aruncă pe cealaltă. other.
Hammer Hammer
Cărţi de 7 și 2. ”Dropping the hammer” se referă la jucătorul care câștigă Hole cards of 7 & 2. „Dropping the hammer” refers to winning with this
cu cea mai slabă mână de start. worst starting hand in poker.
Hand Hand
Se referă la cărţile pe care le ai în mână, sau la tot ceea ce se petrece în Refers to the cards that you hold, or to everything that happens in a
timpul jocului pornind de la amestecarea cărţilor din pachet. card game between shuffles of the deck of cards.
Heads Up Heads Up
Se referă la situaţia în care pentru marele câştig se bat doar doi jucători. Heads Up refers to when there are only two people in the pot. Exam-
De exemplu, un joc între doi adversari este un joc heads up. Un alt exemplu ple, a one versus one game is a heads up match. Another example of
de ”heads up” este atunci când un jucător contribuie la câştig și celălalt plu- „heads up” is if one person raises preflop and only one person calls. The
sează. Câştigul este ”heads up” la flop întrucât doar doi jucători contribuie pot is „heads up” at the flop because there are only two people competing
la pot. for the pot.
High Card High Card
High Card înseamnă a deţine o mână de poker care nu are nimic speci- High Card means to hold a poker hand that does not contain anything
al. Jucătorul nu are nici straight (chintă), nici flush (culoare), nici pereche. special. Someone does not hold any paired cards, a straight, or a flush.
Mâna lor de poker se referă doar la cea mai mare carte pe care o deţin. Un Thus, their poker hand is simply referred to their highest ranking card. A
jucător cu o mână formată din A, K, J, 7, 5 un atu ar fi asul, în timp ce cele- person with A K J 7 5 would have a high card ace, while the rest of the
lalte sunt cărţi mari, dar fără pereche. cards are kickers.
High Roller High Roller
Un jucător care pariază sume mari de bani. A player who wagers large amount of money.
High Society High Society
Argou folosit pentru a caracteriza jetoane în valoare de 10.000.000 de Gambler slang for $10,000.00 in chips.
dolari Hilton Sisters
Hilton Sisters To be dealt two queens at the beginning of a hand (Q, Q).
La mâna de start jucătorul primește două dame. Hit
Hit The act of asking another card. The extra card dealt is also called a hit.
A cere o altă carte. Cartea cerută se numește de asemenea, hit. Hockey sticks
Hockey sticks A pair of sevens as your starting hand.
Un număr de doi șeptari ca mână de start. Holding Your Own
Holding Your Own Breaking even. Without winning or loosing.
A juca fără a pierde sau a câștiga. Hole Card
Hole Card The face-down card that the dealer gets whilst playing Blackjack. In
Cartea cu faţă în jos pe care dealerul o primește în timpul unei partide de Stud and Hold‘em poker, it is the face-down cards dealt to each player.
blackjack. În jocurile de poker Hold’em şi Stud, aceasta reprezintă cartea Hooks
cu faţă în jos oferită fiecărui jucător. A Pair of Jacks.
Hooks House
O pereche de Juveţi. A casino or gambling center. Also the operators of a gambling operati-

NR. 7 CASINO INSIDE 35


DICTIONAR

House on.
Camera de joc sau cazinoul unde se desfășoară jocul. De asemenea, Hot Streak
reprezintă și ”casa” unde se fac operaţiunile. A lucky period with a lot of winnings.
Hot Streak Hourly Rate
O perioadă norocoasă cu multe câștiguri. Hourly rate refers to how much one wins or losses per hour. For exam-
Hourly Rate ple, suppose someone lost $100 playing poker over 20 hours of play.
Acest termen reprezintă cât câștigă sau pierde un jucător pe parcursul That person’s hourly rate is -$5. People also refer to hourly rate in terms
unei ore. De exemplu, să presupunem că cineva pierde 100 $ la jocul de of big bet/hour. For example, if that person who lost $100 was playing
poker după 20 de ore de joc. Rata pe oră este de – 5$. De asemenea, se $1-$2 limit, this means he or she lost 50 big blinds over 20 hours. Thus
referă și la pariurile cele mai mari pe oră. De exemplu, dacă jucătorul care a that person’s hourly rate could also be measured as -2.5 big bets an hour.
pierdut 100$ cu o limită de 1-2 $, înseamnă că pierderea a fost de fapt de
50 de mize mari în 20 de ore. Rata acelui jucător poate fi -2.5 mize mari pe Idiot End
oră. This refers to drawing to the lower end of a straight. For example, if you
hold a 4 5 and the flop is 6 7 9, you are drawing to a very low straight. If
Idiot End you hit an 8, someone with even just a ten will beat you.
Acest termen se referă la jucarea unei mâini până se obţine o chintă. De Implicit Collusion
exemplu, dacă jucătorul deţine 4, 5 și flopul (a doua rundă de pariu) este 6, In a tournament where, for example, only the top 5 players are paid and
7, 9, trebuie să joci mâna pe o chintă foarte mică. Dacă primește un 8, ju- there are 6 remaining (the last of whom is terribly short-stacked), implicit
cătorul va pierde în faţa adversarului cu o carte de 10. collusion involves all players at the table flat-calling through the river for
Implicit Collusion the maximum likelihood that the short stack be busted by having all hands
Într-un turneu în cadrul căruia, dacă, de exemplu, doar primii 5 jucători see the finish. This strategy is never mentioned at the table, merely assu-
sunt serviţi și mai rămân 6 (dintre care ultimul are o miză foarte mică), im- med.
plicit collusion determină toţi jucătorii de la masă să ceară flat call (sec) în Inside Bets
așa fel încât să elimine miza cea mai mică și să ducă mâinile la finish. A roulette bet placed on any number, or small combination of numbers.
Această strategie nu este niciodată menţionată la masă, ci doar se presu- Insurance
pune. It’s offered when the dealer face-up card is an Ace. Player can insure
Inside Bets his bet. In case the dealer has a natural Blackjack the insurance is paid
Un pariu de ruletă plasat pe orice număr sau combinaţie de numere. double. In case the dealer doesn’t have a natural blackjack the insurance
Insurance bet is lost.
”Insurance” este oferită atunci când cartea pe care o are dealerul în faţă ITM
este un As. Jucătorul își poate asigura pariul. În cazul în care dealerul are The acronym for in the money - A finishing position in a poker tourna-
blackjack, asigurarea se dublează. În cazul în care dealerul nu are black- ment high enough to have a payout.
jack, pariul este pierdut.
ITM
Termen foslosit pentru ”în mijlocul câștigului”. O poziţie de finish în ca-
drul unui campionat de poker suficient de bine poziţionat ca și posibilitate
de plată.

36 CASINO INSIDE NR. 7


Cele mai scumpe parfumuri din lume
numite și “diamante curgătoare”

La nivel mondial, cei mai importanţi cinci jucători pe piaţa de parfumuri ale acestei industrii
de 17.8 miliarde de dolari sunt Givaudan, International Flavors & Fragrances, Firmenich,
Symrise şi Quest International. Egiptenii au fost primii utilizatori ai parfumurilor, urmaţi de
chinezi, hinduşi, israeliţi, cartagieni, arabi, greci şi romani, fiind, în același timp, şi cei care au
inventat sticluţele de parfum.

The most expensive fragrances in the


world called “liquid diamonds”
Globally, the flavors and fragrances form a $17.8 billion industry of which the top five players
are Givaudan, International Flavors & Fragrances, Firmenich, Symrise and Quest International.
The Egyptians were the first clan to use perfume followed by the ancient Chinese, Hindus,
Israelites, Carthaginians, Arabs, Greeks, and Romans, they being also those who invented glass
and perfume bottles.
Clive Christian’s Imperial Majesty -215.000$ Clive Christian’s Imperial Majesty -$215,000
Creaţia designerului britanic Clive Christian a intrat în Cartea Re- British designer Clive Christian’s creation has recently been voted in
cordurilor ca cel mai scump parfum din lume. the Guiness Book of World Records the most
Sticluţa de parfum este decorată cu un colier expensive perfume in the world. The 16.9-ounce
din aur de 18 carate încrustat cu un diamant de perfume bottle is stuck into the 18-carat gold
5 carate. În fiecare an sunt produse doar 5 sti- collar that is adorned with a five-carat diamond.
cluţe de parfum. Dintre cele 5 sticluţe de parfum Only five bottles are made annually. Of the five
produse (2 au fost păstrate pentru arhivă), trei bottles released for sale (the others were kept
au fost deja vândute. Parfumul se gasește în for Christian’s archives), three have been sold. It
ediţii limitate, datorită extravaganţei și rarităţii is available in limited quantity by year due to the
ingredientelor pe care le conţine: ylang ylang, extravagance and rarity of its ingredients namely:
vanilie tahitian, ananas, prună, piersica albă, ylang-ylang, gentle Tahitian vanilla, pineapple,
trandafir, iasomie indiană, stânjenel albastru, ga- plum, mirabelle, white peach, rose, jasmine, orris,
roafă, tonka, santal Indian. Aceste ingrediente carnation, benjoin balm, tonka seeds and Indian
au nevoie de cel puţin 6 luni pentru a cristaliza sandalwood. The delicate fragrance takes appro-
aroma dorită. Parfumul a fost decorat de către Regina Victoria pentru ximately six months to crystallize until it has reached its desired stage
calitate și excelenţă. Preţul include și livrarea produsului într-un of spiciness. The fragrance was awarded by Queen Victoria for its ex-
Bentley. cellence and quality. Also the price includes delivery in a Bentley...

38 CASINO INSIDE NR. 7


TOYS FOR GAMBLERS
Clive Christian No. 1 – Caron’s Poivre – 2.000$
2.150$ Acest parfum este o combinaţie de lavandă, iasomie, lăcrămioară,
Parfumul este o combinaţie garoafă roșie, lemn de santal, cedru, tonka și mosc. Producătorul aces-
extravagantă de iasomie indiană, tui parfum, Caron, este una dintre ultimele case de parfumuri cu de-
mandarină și lemn de santal. Sti- gustător de miros - Monsieur Fraysse, cunoscut și ca Maestrul parfu-
cluţa este realizată din cristal pre- murilor. Poivre, creat în anul 1954, înseamnă, în franceză, piper.
lucrat manual și decorată cu un
colier din aur de 18 carate în- Caron’s
crustat cu un diamant de 5 cara- Poivre -
te. Capacul este realizat după $2,000
modelul original agreat de Regina This perfu-
Victoria. me is a con-
coction of la-
Clive Christian No. 1 - vender,
$2,150 jasmine, rose,
This perfume is an extrava- Lily of the val-
gant combination of Indian jas- ley, carnation,
mine, mandarin and sandalwood. cedar, sanda-
Its bottle is handmade from lead lwood, Tonka
crystal, while the neck is 33-ka- and musk. The
rat gold-plated sterling silver, set maker of this
with a solitaire. The stopper is perfume, Caron, is one of the last perfume houses to still have an in-
designed after the original pat- house ‚nose’ (Monsieur Fraysse) - also called a master perfumer. Poi-
tern granted by Queen Victoria. vre, which was originally created in 1954, means pepper in French.

Baccarats Les Larmes Chanel No 5 – 1.850$


Sacrees de Thebe – Unul dintre cele mai renumite parfumuri din lume conţine, în mare
1.700$ parte, iasomie. Chanel no.5 este probabil cel mai cunoscut parfum, pri-
Baccarat, cunoscut mai mul care poartă numele designerului și emblema parfumurilor de elită
degrabă ca făuritorul de a tuturor timpurilor. A fost primul parfum al creatoarei pariziene Gabri-
cristale fine, a intrat în elle ‚Coco’ Chanel. Istoria a dezvăluit faptul că Chanel a comandat cre-
această afacere la sfârșitul area a 6 parfumuri de către Ernest Beaux. Ele au purtat mărcile No.1,
anilor ‘90 cu trei ediţii limi- No.2, până la No.6. Chanel a fost plăcut impresionată de No.5, și l-a
tate, producţie proprie. Par- ales ca formulă câștigătoare. Iniţial, Chanel oferea gratuit acest parfum
fumul este o combinaţie de clienţilor săi. Acest parfum rămâne cel mai bine vândut produs al Par-
tămîie și mir. Din acest pro- fumes Chanel, compania estimând că la fiecare 30 de secunde o sti-
dus mai există doar 6 sticluţe de parfum la Roja Dove Haute Parfume- cluţă de parfum este vândută în lume.
rie, în Londra. Preţul ridicat se datorează ambalajului, creat sub formă
de piramidă din cristale Baccarat, iar aroma evocă era egipteană. Chanel No 5 -
Baccarats Les Larmes Sacrees de Thebe - $1,700 $1,850
Baccarat, better known as the maker of high-quality crystal, ente- One of the world’s
red the fragrance business in the late 1990s with three limited-editi- most famous perfumes
on fragrances of its own. Baccarats Les Larmes Sacrées de Thebe relies heavily on jasmine.
combines frankincense and myrrh. There are only six bottles of Les Chanel No. 5 is perhaps
Larmes Sacrées de Thebes left at the Roja Dove Haute Parfumerie the world’s best-known
at Harrods, in London. The price is largely due to the pyramid-shaped fragrance, the first perfu-
bottle, made of Baccarat crystal, and the fragrance is meant to evoke me to bear a designer’s
the ancient Egyptians. name and the bench-
mark for elite perfumes
ever since. It was the first
Annick Goutal’s Eau fragrance from Parisian
d’Hadrien – 1.500 $ couturier, Gabrielle ‚Co-
Annick Goutal, creatoare co’ Chanel. History has it
de parfum, fost model și pia- that Chanel commissio-
nistă laureată, a creat Eau ned renowned perfumer
d’Hadrien, un parfum proas- Ernest Beaux to make
păt realizat dintr-un amestec six perfumes. They were
de citrice, lămîi siciliene, gra- labelled No. 1, No. 2, etc.
pefruit și chiparos. Sticluţa through No. 6. Chanel
este realizată din cristal Bac- liked No.5 the most and
carat. that became the chosen
Annick Goutal’s Eau formula. Initially, this per-
d’Hadrien - $1,500 fume was given to some
Annick Goutal is a Euro- of Chanel’s clients for
pean perfumer, former mo- free at her boutique. It
del and prize-winning pianist. remains the best-selling
Her Eau d’Hadrien is a fresh, fragrance of Perfumes
citrus blend of Sicilian le- Chanel and the company
mons, grapefruit and cypre- estimates that a bottle is
ss. The bottle is made of sold worldwide every 30
Baccarat crystal. seconds.

NR. 7 CASINO INSIDE 39


Robert Turcescu,
less player, more human
“I never bet one card only”
When he is not engaged in journalistic projects, “the boy from Pitesti” finds the time
to talk about the years in college, impressions on the gambling world, but especially
about realities like “journalist career” and “the courage of the Romanians to defeat
hypocrisy”. He is a character with at least one trump - honesty.

40 CASINO INSIDE NR. 7


ROBERT TURCESCU

Robert Turcescu,
mai puţin jucător și mai mult OM:
“Nu mizez niciodată
pe o singură carte!”
Când nu e angrenat în tot felul de proiecte
jurnalistice,“băiatul din Piteşti” găseşte timp să
povestească amintiri din studenţie, impresii
despre lumea jocurilor de noroc, dar, mai ales,
realităţi despre “cariera de ziarist” şi “curajul
românului de a ieşi din ipocrizie”. E un personaj
cu cel puţin un atu – sinceritate.

TEXT AITALA AVRAMESCU

NR. 7 CASINO INSIDE 41


How much luck and how
much passion there have be-
en in your journalist career in
Romania?
Before answering punctually, I
have to confess a dilemma: I have
no idea about what a career
means or if the 17 years that I
have spent within the press area
can be called “journalistic career
in Romania”. I say that with sur-
prise, not false modesty. Theoreti-
cally, I could continue doing this
work many years from now on,
but I don’t know if I really want to.
It has changed too much and to
the worst. Today, and I cross my
heart, I would break all the com-
puters connected to the internet
from all the editorial offices. I use
internet too much, the same as
my colleagues, but for a journa-
list, the contact with the virtual re-
ality cancels the feeling, develops
false impressions about the real
world, and, the most painful, turns
us into some lazy characters. I
miss the first years, you know the
saying… to go the rounds for go-
od news is a joy every day. Those
times are long gone, though. Yes,
there was passion, talent is so-
mething I cannot ponder, and my
lucky chance is called the free-
dom of working after 1989. Years
ago, with this job you could earn
a decent salary. If you only rely on
fortune, it is as risky as possible.
You might miss the winning pot
or never catch it.

Cât a fost noroc şi cât a fost pasiune şi talent de-a lungul cari- How does the gambling world look like from the outside and
erei dvs. de jurnalist în presa din România? how does it fit the real world?
Înainte de a răspunde punctual, trebuie să mărturisesc o dilemă: ha- I have been in Las Vegas once. I have seen the craziness of this
bar n-am ce înseamnă “carieră” în meseria asta! Sau dacă aproape 17 world. I entered the toilet in a casino-hotel and I started to laugh
ani de presă, cât am adunat eu până acum, înseamnă “carieră de jurna- when I saw a machine right next to a urinal. I have seen people of all
list în presa din România”. Şi n-o spun cu falsă modestie, ci cu mirare. ages, except for children, of course. It is a fascinating world, but for
Pentru că, teoretic, aş mai putea face meseria asta încă mulţi ani de me, the boy from Pitesti, raised up with a deep concern for earning
acum înainte, dar nu ştiu dacă mai vreau. S-a schimbat prea mult şi prea on my own, I was not very impressed by the possibility of earning lar-
mult în rău. Azi, o spun cu mâna pe inimă, dacă s-ar putea, aş da de pă- ge amounts easily on roulette or poker, even if, I have to admit, in Las
mânt cu toate computerele conectate la internet din redacţii. Să fiu bine Vegas I have spent a hundred or two… I couldn’t have done it other
înţeles, folosesc adeseori excesiv netul, ca mai toţi colegii mei, dar pen- way, the temptation was overwhelming… In Romania I have never
tru un jurnalist contactul aproape exclusiv cu realitatea virtuală anulează entered in a casino to play, but not because of a preconception or
simţuri, naşte percepţii false asupra lumii înconjurătoare şi, cel mai du- something… in my student years I went to the casino on Calea Vic-
reros lucru, leneveşte. Mi-e dor de-nceputul de ani, vorba cântecului, toriei a few times to… eat for free! We used to dress up nicely, enter,
când a pleca pe teren pentru o ştire era o bucurie zilnică. Dar, mă rog, go around the tables, drink a glass of champagne, eat a snack and
vremurile acelea s-au dus… să-ţi răspund punctual acum… pasiune a go out quickly, before the security guys would think of us as some
fost multă, talentul mi-e greu să-l cântăresc eu, norocul s-a numit liber- impostors… Now, I’m amused by this situation, but that was the pla-
tatea de a face meseria asta după 1989. Cred că marele noroc a fost ce where I saw and ate Manchuria roe for the first time. But the se-
acela de a fi prins în anii din urmă şi o perioadă în care s-au putut câşti- curity guy realized we were just hanging’… old times…
ga bani din presă. În rest, dacă te bazezi pe noroc în meseria asta, zic eu
că e mai mult decât riscant. S-ar putea să nu nimereşti niciodată sau How do you comment upon the fact that, recently, poker has
prea târziu cartea câştigătoare. been recognized as the official sport of mind?
Well, it is. From time to time I use to play poker with my friends.
Cum se vede din-afară lumea jocurilor de noroc în general şi Not for money, of course, we play hold’em, the one who loses the ga-
cum se încadrează ea din punctul dvs. de vedere în peisajul ac- me, brings a bottle of vine. Whoever says poker is just a game, it
tual autohton? wrong! You have to watch the cards, to calculate, to raise your bet
Am fost o dată în Las Vegas. Am văzut acolo, de aproape, ce nebunie when necessary, to bluff… fortune is fortune, but if you’re not smart
înseamnă lumea asta. M-a bufnit râsul când am intrat în toaleta unui enough, better stay away from the table, go to the kitchen and prepa-
hotel-cazino de acolo şi am văzut că până şi lângă pisoar instalaseră un re the coffee!
aparat de joc… Erau acolo, în cazinouri, oameni de toate vârstele, mai
puţin copii… Ce să zic, e o lume fascinantă, dar eu, băiat din Piteşti, In a world surrounded by “Scrap” and “Daily dilemma”, there

42 CASINO INSIDE NR. 7


ROBERT TURCESCU
crescut cu bani puţini şi învăţat să muncească mult pentru fiecare leuţ, are few people who learn about the “Incoming talents”, even
n-aş putea spune că m-am lăsat fascinat de varianta unor câştiguri faci- within this particular domain. Therefore, names like Dan Mura-
le la ruletă sau la poker, chiar dacă, recunosc, în Las Vegas am lăsat şi riu, Mihai Manole, Liviu Ignat, Cristian Dragomir and others,
eu la masa de joc o sută-două de dolari. Nici nu se putea altfel, tentaţia great talents, ones of the best players in the world, are promo-
era prea mare… În România n-am intrat niciodată într-un cazino să joc ted only within the professional magazines. On your opinion,
ceva, dar nu e vorba de nicio prejudecată. Când eram student am mers would they rather remain appreciated only within this environ-
de câteva ori la cazino, pe Calea Victoriei, să… mâncăm pe gratis! Era o ment? Why is the gambling industry in Romania looked at with
fază acolo, intrai îmbrăcat frumos, în costum, te învârteai printre mese, such reticence?
beai un pahar cu şampanie, mâncai un aperitiv şi ieşeai repede să nu se The communism “taught us” to consider gambling degrading, im-
prindă băieţii de la pază ca esti impostor… Acum râd, dar prima oară moral, unhealthy. Years after years, we have been trained to play only
când am văzut icre de Manciuria acolo a fost. Şi acolo am mâncat, până Lotto and tickets. When the Germans bombed the casino in Sulina,
s-au prins “băieţii” că eram atârnători! Vremuri… an entire world has vanished. A world where people would dress ni-
cely, would make friends right to the gaming table… our relationship
Cum comentaţi faptul că, recent, pokerul a fost recunoscut ofi- with fortune is so bizarre: we call it down, but never give it the possi-
cial drept sport al minţii? bility to touch us! That is why we are so unlucky. It’s like the old joke
Păi, este! Din când în când joc cu prietenii, n-o facem pe bani, jucăm about a Jew who was praying to win the lottery and after many years,
hold’em pe jetoane, cine pierde dă o sticlă cu vin… cine spune că po- God told him desperately: “will you play, for God’s sake?!”
kerul e joc doar de noroc se înşală amarnic! Trebuie să fii atent la cărţi,
să calculezi, să ştii să plusezi când e cazul, să ştii să blufezi de aseme- The Local gambling tourism has been and continues being,
nea… Norocul e noroc, dar dacă nu te duce mintea, mai bine nu intri la unfortunately, an unexploited area. It is almost inexistent, whi-
masa de joc şi te duci la bucătărie să faci cafele! le within other European countries they are preparing the ba-
ses for great projects. What do we miss?
Într-o lume plină de “Fiare vechi” şi “Dileme cotidiene”, sunt The courage of defeating hypocrisy. The Romanians are hypocri-
foarte puţini cei care ştiu că mai apar şi “mari speranţe” chiar şi tes; we have no courage in assuming decisions that seem scandalo-
în domeniul acesta al jocurilor de noroc. Astfel că, nume precum us. We have this strange reticence to show the real face, the real us,
Dan Murariu, Mihai Manole, Liviu Ignat, Cristian Dragomir şi alţii, we don’t take chances. For instance, we were not able to promote
care sunt printre cei mai buni jucători din lume, găsesc mediati- the myth of Dracula, we preferred a lousy leaf, what can say more?
zare doar în revistele de profil. După părerea dvs. ar fi mai bine
să rămână apreciaţi doar în această sferă? De ce e privită cu atâ- Through the secret corners of journalism, probably the pas-
ta reticenţă şi prejudecată industria de gambling aici, în Româ- sion for music lightens up the atmosphere. How does a rela-
nia? xing day look like for Robert Turcescu?
Comunismul ne-a “învăţat” că jocurile de noroc sunt decadente, imo- I stay in my small garden, read, listen to music, rehearse on my gu-
rale, nesănătoase. Ani mulţi am fost dresaţi să jucăm doar Loz în plic şi itar and meet close and dear friends. I treasure time more and more
loto. Când nemţii au bombardat cazinoul de la Sulina a pierit o lume. O and this is quite good. I play with my daughter, Ioana, spend time with
lume care se îmbrăca frumos, care socializa lângă masa de joc… Rela- Alexandru, Oana’s baby boy, but I find minutes or even hours to enjoy
ţia noastră, a românilor, cu “norocul” e una bizară: îl invocăm, dar nu-i the benefic introspections that help me every day to find comforting
dăm şanse să ne atingă! De-aia nici n-avem prea mult noroc. E ca în conclusions. One of these refers to the unhappy situation when you
bancul ăla cu evreul care se ruga să câştige la loto şi după mulţi ani i don’t get a straight flush; life is wonderful as long as we are present
s-a arătat Dumnezeu spunându-i cu exasperare: “Da’ joacă odată!”… at “the table”. I never bet one card only and I think this gives me the
strength that makes me less player and more human.
Turismul de gambling autohton a fost şi va
continua să fie, din păcate, un domeniu prea
puţin exploatat, aproape inexistent, în timp ce,
în alte ţări europene se pun bazele unor pro-
iecte gigant. Ce ne lipseşte?
Curajul de a ieşi din ipocrizie. Românul e ipocrit şi
n-are curajul să-şi asume decizii aparent scandaloa-
se. Avem o rezervă teribilă de a ne arăta aşa cum
suntem de fapt şi nu ştim sau nu vrem să ne asu-
măm riscuri, fie ele chiar şi minore. Dacă n-am fost
noi în stare să plusăm în turism pe mitul lui Dracula
şi am preferat o amărâtă de frunză, ce să mai
zic?!…

Prin atâtea hăţişuri ale jurnalisticii, probabil


că pasiunea pentru muzică destinde puţin at-
mosfera. Cum arată o zi liniştită din viaţa lui
Robert Turcescu?
Stau în mica mea gradină şi citesc sau ascult mu-
zică, repet game la chitară, mă întâlnesc cu oameni
dragi. Pun din ce în ce mai mult preţ pe timp şi ăsta
e chiar un noroc în lumea de azi. Mă joc cu fiica
mea, Ioana, sau cu micuţul Alexandru, copilul Oanei,
dar îmi găsesc zeci de minute sau chiar ore şi pen-
tru a mă bucura de introspecţii benefice care mă
ajută de fiecare dată să ajung la concluzii liniştitoa-
re. Una dintre ele e aceea că şi în situaţia nefericită
în care nu-ţi intră o chintă royală, viaţa e frumoasă
câtă vreme eşti prezent la “masa de joc”. Eu nu mi-
zez niciodată pe o singură carte şi asta cred că-mi
dă un fel de putere care mă face să mă simt mai
puţin jucător şi mai mult om.

NR. 7 CASINO INSIDE 43


Singapore este sau nu
o ameninţare pentru industria
de gambling din Macau?
Macau a devenit, anul trecut, cel mai important
centru de gambling, devansând Las Vegasul. Nu
este puțin lucru, datorită influxului de capital
venit din inima Chinei.

Dintre toate centrele de gambling, analiștii prezic faptul că Macau Of all the gambling centers being developed, analysts are predicting
cunoaște cel mai mare succes, având reputaţia de “Mecca jocurilor de Macau to be the most successful. It has the benefit of having a long-
noroc”, cu toate că a fost molipsit de infuzia de investiţii. Dar, pe o standing reputation as a gambling Mecca, albeit one that has been
scară mult mai mică decât Las Vegas, Macau a reușit să își adminis- tainted by mob involvement. But, despite being on a much smaller sca-
treze veniturile. Având o poziţie extrem de importantă, ca centru turis- le than Las Vegas, Macau has managed to rival the former’s revenues.
tic în Asia, Singapore a decis să legalizeze jocurile de noroc, arzând In a bid to cement its position as a tourism hub in Asia, Singapore has
câteva etape, de unde a apărut și întrebarea dacă Singapore poate fi decided to legalize gambling and burned several stages, appearing the
sau nu o ameninţare pentru industria de gambling din Macau. question if Singapore could be or not a threat for Macau gambling in-
Cu cele trei turnuri ce înconjoară Sky Park, Cazinoul Marina Bay dustry?
Sands, dechis în data de 27 Aprilie, completează perfect orizontul With its three high-rise towers topped by a sweeping open-air Sky-
orașului Singapore. Simbolizezază, de asemenea, o nouă fază a politi- Park, the Marina Bay Sands casino, which was opened on April 27th,
cii industriale conduse de guvern, o etapă de succes, interesantă, dar is a striking addition to the Singapore skyline. It also symbolizes an in-
și cu un anume grad de risc. Guvernul privește turismul ca pe un do- teresting, and potentially risky, new phase in the city-state’s highly suc-
meniu în plină dezvoltare, iar faptul că oferă vizitatorilor posibilitatea cessful government-led industrial policy. The government has identifi-

46 CASINO INSIDE NR. 7


analiza
ed tourism as having big potential for growth, and offering visitors the
opportunity to gamble is seen as a crucial part of its plan. Marina Bay
Sands follows the slightly less spectacular Resorts World Sentosa,
which opened in February and included Singapore’s first casino (as
well as a Universal Studios theme park).
Yet whereas Singapore’s government has been unreservedly enthu-
siastic in its attempts to attract other industries, ranging from biotech
to hedge funds, it clearly has mixed feelings about its pursuit of the
gambling. It can scarcely bring itself to utter the word casino, prefer-
ring instead to describe its new attractions as “integrated resorts”.
Locals are actively discouraged from exposing themselves to the
perils of gambling, not least through a US $100 charge that they, but
not foreign tourists, must pay simply to enter the integrated resorts.
This did not stop 36,000 people, including many locals, turning up at
Marina Bay Sands in its first 24 hours. Bankrupts are banned from the
new casinos, and a free telephone line has been created for families to
call to get their relatives banned—not something one would imagine
Las Vegas or Macau offering.
The recent travails of those rival resorts are a reminder that the
gambling industry is risky not only for punters but also for investors
and the places that host it. Yet Singapore’s timing may be good. Macau
has rebounded strongly from its post-financial crash low, while even
Las Vegas is becoming less of the ghost town it seemed a year ago,
when visitors were scared off by a combination of recession and Presi-
dent Barack Obama’s criticism of firms holding conventions there.
There has even been speculation that Wynn Resorts will move its hea-
dquarters from Las Vegas to Macau because the prospects for growth
there look so good. Singapore regards Macau’s strength not as a com-
petitive threat but rather as proof of concept. Although Singapore is
being fussy about who gets into its casinos, it is unlikely to be as capri-
cious as China is being about what goes on inside them: the Chinese
authorities are reported to be considering imposing further restrictions

Singapore is it or
not a threat for
Macau gambling
industry?
The gaming world seems to be putting its
money on East Asians’ notorious gambling
instincts. Macau overtook Las Vegas last year
as the world’s biggest gambling centre – in no
small measure because of the inflow of
punters from mainland China.

de a juca, reprezintă o parte extrem de importantă a acestui plan de


dezvoltare. Marina Bay Sands a fost deschis imediat după mai putin
spectaculosul Resorts World Sentosa (inaugurat in februarie) care in-
cludea primul cazino din Singapore (precum și un parc tematic Uni-
versal Studios).
În timp ce guvernul a fost extrem de entuziasmat în încercările sale
de a atrage și alte domenii de dezvoltare, de la biotech până la fonduri
speculative, s-a ajuns la un mix de raţiune și simţire asupra gamblin-
gului. Prin aceste metode, se poate ajunge chiar și la rostirea mai gre-
oaie a cuvântului cazino, preferând să descrie noile atracţii ca “soluţii
alternative integrate de petrecere a timpului”.
Localnicii au încercat constant să nu se expună pericolului jocurilor
se noroc, mai ales prin impunerea taxei de 100$ pe care trebuie să o
plătească pentru a intra într-un cazino. Este o taxă impusă doar pen-

NR. 7 CASINO INSIDE 47


tru localnici, nu și pentru turiști. În orice caz, acest lucru nu a oprit un on Macau’s tables. Sheldon Adelson, the boss of Las Vegas Sands, is
număr de 36.000 de oameni, printre care și localnici, să vină la Marina also convinced that Asia is still far from saturated with casinos, even
Bay Sands în primele 24 de ore de la deschidere. Cei faliţi nu sunt after Singapore’s two openings—he thinks it could still have room for
primiși în cazinouri, mai mult, a fost instalată o linie telefonică specială the equivalent of five Las Vegases.
pentru anunţarea familiilor sau rudelor - ceea ce nu s-ar putea întâm- For Singapore, the immediate opportunity is to give the many busi-
pla niciodată în Las Vegas sau Macau. ness people who visit a reason to stay for the weekend rather than le-
Momentele de declin ale centrelor rivale sunt o dovadă a faptului că ave as soon as their work is done. The new resorts have certainly lear-
jocurile de noroc sunt un domeniu extrem de riscant, nu numai pentru ned from Las Vegas to offer the punters far more than just gambling.
reprezentanţi, dar și pentru investitori și locurile în care sunt găzduite. Marina Bay Sands will host international entertainers and celebrity
Macau și-a revenit puternic după declinul financiar, în timp ce chiar și chefs. Its SkyPark, convention facilities, art installations and so on are
Las Vegasul nu mai este orașul fantomă de acum un an, când vizitato- all set in a visually striking modern complex approached via the
rii erau speriaţi de combinaţia dintre recesiune și de criticele aspre ale “world’s first curved double-helix bridge”. Adelson has no doubts that
președintelui Barack Obama asupra firmele ce deţineau acţiuni în Singapore’s new industrial strategy will succeed. Although Marina Bay
acea zonă. Au existat speculaţii potrivit cărora Wynn Resorts își va Sands opened late, and is the costliest casino resort ever built, at $5.7
muta sediul central din Las Vegas la Macau întrucât perspectivele de billion (more than $2 billion over budget), he expects to make his mo-
dezvoltare erau promiţătoare. Singapore consideră puterea regiunii ney back within five years. If so, Singapore’s government will have ano-
Macau nu ca pe un competitor, ci, mai degrabă, ca pe o confirmare a ther industrial-policy triumph to boast about—assuming, that is, that it
conceptului în sine. Deși Singapore are o preocupare aparte legată de can overcome its official distaste for saying anything positive about
cine intră în cazinourile proprii, nu devine atât de suspicios precum gambling.
China referitor la ceea ce intră în cazino. Autorităţile chineze urmează On the other hand, Macau will continue to flourish as it is more ap-
a impune restricţii legate de cazinourile din Macau. Sheldon Adelson, pealing to Asian customers due to cultural similarities and short trave-
directorul Las Vegas Sands, este convins că Asia nu e încă saturată ling distances for Asian countries. Even though Singapore shares a

48 CASINO INSIDE NR. 7


analiza
de cazinouri, chiar și după cele 2 premiere din Singapore, încă mai es- similar proximity advantage, it is believed that Singapore places little
te loc pentru echivalentul a 5 Las Vegasuri. threat to Macau’s gaming business. Market sources say that
Pentru Singapore, oportunitatea imediată este de a oferi oamenilor Singapore’s strict casino regulations and full disclosure requirements
de afaceri posibilitatea de a petrece și weekendul aici, nu să plece will discourage VIP business and create hurdles for Singapore’s ga-
imediat după ce și-au încheiat întâlnirile. Reprezentanţii noilor centre ming business to grow. Whilst Gross Gambling Revenues in Macau
au luat lecţii de la Las Vegas de a oferi vizitatorilor mai mult decât almost doubled in May compared to last year’s figures, earnings are
gambling. Marina Bay Sands va fi gazda unor bucătari vestiţi, va găz- expected to slow into the second half of 2010 due to less spend in
dui și spectacole recunoscute pe plan internaţional. SkyPark, faciltăţi- the lucrative and dominant VIP sector as rich Chinese take a hit from
le, expoziţiile de artă, toate acestea fac parte dintr-un complex mo- an underperforming stock market and stricter monetary policies, Inter-
dern foarte apropiat de ceea ce numim “primul pod dublu curbat helix national Casino Review informs.
din lume”. Adelson nu are îndoieli în ceea ce privește succesul noii The structure of the market dictates that the VIP gambler is king.
sale strategii de investiţie. Deși Marina Bay Sands a fost deschis des- Revenue from those who play on high-limit tables reached 124% com-
tul de târziu, cu o investiţie de 5,7 miliarde de dolari, depășind bugetul pared with 58% for mass-market custom. The growth has been, accor-
cu 2 miliarde de dolari, se așteaptă să își amortizeze cheltuielile în ur- ding to a Hong Kong – based Deutsche Bank AG analyst, “fuelled by a
mătorii 5 ani. Dacă acest lucru se confirmă, atunci guvernul Singapo- sudden increase in capital among junket operators”. And, naturally,
rez se va lăuda cu un nou triumf al politicii industriale, în acest fel ne- those operators most exposed to high level gamblers have felt this be-
gând declaraţiile oficiale legate de orice lucru negativ despre nefit the most.
gambling. At the question introduced in this article, only the evolution of mar-
Pe de altă parte, Macau continuă să înflorească și devine o regiune ket in the economic context, along with the players will decide which is
din ce în ce mai atractivă pentru consumatorii asiatici. Chiar dacă ofe- the correct answer.
ră aceleași avantaje, se
poate crede că Singapore
poate reprezenta o mică
ameninţare pentru industria
de gambling din Macau. În-
să, sursele din piaţă spun
că reglementările stricte
din cazinouri și cerinţele
stricte legate de declarare
vor descuraja afacerile de
top și vor împiedica indus-
tria de gambling din Singa-
pore să se dezvolte.
Veniturile brute din in-
dustria de jocuri de noroc
din Macau aproape s-au
dublat în mai, comparativ cu
aceeași perioadă a anului
trecut. Se așteaptă o scă-
dere a veniturilor în a doua
parte a anului 2010, datori-
tă investiţiior mai mici în
sectorul lucrativ și VIP, în-
trucât chinezii cu un nivel
ridicat al veniturilor sunt
supuși politicilor monetare
mult mai stricte, informează
International Casino Re-
view.
Structura pieţei susţine
teoria potrivit căreia gam-
blerul VIP este regele. Ve-
niturile de la cei care joacă
la mese cu mize mari a
ajuns la 124% în compara-
ţie cu 58% pentru consu-
matorii de masă. Conform
analizelor unui reprezentant
Deutsche Bank în Hong
Kong, creșterea “a fost de-
terminată de creșterea ca-
pitalului operatorilor vete-
rani” și, în mod natural,
operatorii expuși jocurilor la
nivel înalt au simţit pe drept
cuvânt acest beneficiu.
La întrebarea acestui ar-
ticol, factorii de decizie care
pot răspunde sunt doar
evoluţia pieţei în contextul
economic dat, împreună cu
jucătorii.

NR. 7 CASINO INSIDE 49


Divertismentul,
noua strategie
de marketing
a cazinourilor
Cazinourile româneşti plătesc bani grei pentru atragerea
clienţilor noi sau pentru fidelizarea celor existenţi. Criza
economică i-a împins pe operatori să introducă
divertismentul în strategia de marketing. Dacă în anii de
glorie ai industriei entertainment-ul era folosit doar la zile
mari, acum a devenit o regulă.

Entertainment, the new marketing


strategy of the casinos
The Casinos in Romania pay a lot of money for attracting new clients or keeping the existing
ones. The economical crisis made the operators introduce entertainment as marketing
TEXT AMALIA BĂLĂBĂNEANU

strategy. During the glorious years of this industry, entertainment was only used for special
occasions, but these days it is a rule.

Reprezentanţii industriei de profil se bat în oferte care mai de care The representatives of the gambling industry compete for offering
mai tentante, astfel că, o seară petrecută la cazinou nu se mai poate products as tempting as possible; therefore, a night spent in a casino
rezuma doar la diferenţa dintre cash in şi cash out. Petreceri tematice, can no longer limit to the difference between cash and cash out.
prezentări de modă, muzică live, dans, jocuri demonstrative pentru par- Thematic parties, fashion presentations, live music, dancing, demon-
teneri şi clienţi, evenimente sportive, turnee de poker, dar şi petreceri strative games for partners and clients, sports events, poker tourna-

50 CASINO INSIDE NR. 7


MARKETING
ments, as well as holiday parties, Valentines Day, Chinese New Year’s
Eve, March the 1st and 8. All these are now an important part of the
marketing strategy of each casino in Bucharest. “These actions have
become a must do for all the casinos… the only thing that brings the
difference and improves profitability is the innovative spirit that trans-
forms the parties in a memorable event. The successful events are
the ones based on the greatest ideas, and the organizers must be
the most creative persons”, explained Carmen Joita, Marketing Di-
rector at Regent Casino
Irina Ciubotariu, marketing manager at Olympic Casino, doesn’t
consider entertainment as a solution for keeping the clients closer,
but a form of offering them something special.
The efforts of the gambling operators increase at the same rhythm
as the demands of the clients. “It is important to take into account
the clients’ preferences and to provide diversity; this should keep the
entertainment interesting and attractive. The quality of the entertain-
ment is also very important; we have to make a careful selection of
the artists involved, but also of the equipment, set up, and costumes”,
declares Andrei Frimescu, Marketing & PR Manager at Casino Pala-
ce.
The marketing strategy explained by Carmen Joita focuses on a
unique experience of the client in a casino. Along the large number
of games, the players can also relax within certain entertainment mo-
ments created especially for them. “The product the clients buy and
the casino sells is a complex and exciting gambling experience. This
experience is created by a series of elements- location, atmosphere,
events and promotions, and of course, the chance for winning. Today,
casinos mean more then gambling, they have become the unique
destination for fun and this is the reason why we say we offer rather
entertainment as gambling experience”, declares the Marketing Di-
rector of Regent Casino
Irina Ciubotariu says most of the clients of Olympic Casino are al-
ready used to have a special Friday night, with entertainment organi-
zed especially for them.
In the middle of the week, Regent Casino doubles the number of
clients. According to Carmen Joita, Chinese night has this particular
effect on the number of entries.
The costs of entertainment are different according to the timing
and magnitude, starting with 1000 euros and going up to tens of

organizate de sărbători, de Ziua Îndrăgostiţilor, de Anul Nou Chine-


zesc, de 1 şi 8 Martie. Toate acestea se regăsesc acum în planul de
marketing al fiecărui cazinou din Capitală. “Aceste acţiuni sunt deja un
must do pentru toate cazinourile… ceea ce le diferenţiază şi duce la
creşterea profitabilităţii sunt gradul de inovaţie şi noutatea, care fac
din ele petreceri unice şi memorabile. Evenimentele de succes sunt
cele care au la bază cele mai bune idei, iar cei care participă la organi-
zarea acestora trebuie să fie din ce în ce mai creativi”, a explicat Car-
men Joiţa, director de marketing la Regent Casino.
Irina Ciubotariu, marketing manager la Olympic Casino, consideră
că evenimentele nu sunt chiar o metodă de fidelizare, ci doar o formă
prin care oferi ceva special clienţilor deja existenţi.
Eforturile depuse de operatorii de jocuri de noroc, cresc direct pro-
porţional cu pretenţiile clienţilor. “Este important să ţinem cont de pre-
ferinţele clienţilor şi să asigurăm un grad de diversitate, care să păs-
treze, totuşi, evenimentele interesante şi atractive. În egală măsură
este esenţială calitatea entertainment-ului şi aici intervin aspecte le-
gate atât de artiştii prezenţi pe scenă, cât şi de calitatea echipamentu-
lui, creativitatea decorurilor şi cea a costumelor”, a declarat pentru Ca-
sino Inside Andrei Frimescu, marketing & PR manager la Casino

NR. 7 CASINO INSIDE 51


MARKETING
Palace.
Explicaţia lui Carmen Joiţa
pentru noua strategie de mar-
keting vizează experienţa unică,
pe care clientul o poate trăi în
cadrul unui cazinou. Pe lângă pa-
leta largă de game-uri, jucătorii
se pot delecta şi în cadrul unor
evenimente, organizate special
pentru ei. “Produsul pe care cli-
enţii vin să-l cumpere, şi ceea ce
cazinoul vinde, este o experienţă
de joc complexă şi incitantă.
Această experienţă este creată
folosind o serie de elemente, de
la locaţie, ambianţa şi atmosfera,
evenimentele şi promoţiile orga-
nizate şi, până la şansa percepu-
tă de câştig. Astăzi cazinourile
înseamnă mai mult decât jocuri
de noroc, ele au devenit destina-
ţii unice de divertisment şi de
aceea spunem că oferim, mai
degrabă, entertainment sub for-
ma unei experienţe de joc”, sus-
ţine directorul de marketing al
cazinoului Regent.
Irina Ciubotariu spune că ma-
joritatea clienţilor cazinoului
Olympic s-a obişnuit cu faptul că
vinerea se organizează ceva spe-
cial pentru ei.
La mijlocul săptămânii, cazino-
ul Regent îşi dublează numărul
de clienţi. Potrivit lui Carmen Joi-
ţa, Seara Chinezească are acest
efect asupra volumului de intrări.
Costurile pentru evenimentele
de divertisment, diferă în funcţie
de durata şi amploarea lor, înce-
pând de la 1.000 de euro şi
ajungând şi până la zeci de mii
de euro. Deşi petrecerile pentru clienţi par costisitoare, potrivit lui An- thousands of euros. Even if the parties for client are not cheap, ac-
drei Frimescu o bună organizare poate genera profit. “Este important cording to Andrei Frimescu, a good organization of the event can
ca planificarea evenimentelor să asigure cel puţin recuperarea costu- provide profit. “It is important to have a planning of the events, and at
rilor. În acest sens, cheltuielile trebuie corelate cu factori precum seg- least be able to cover the costs. Therefore, the expenses must be
mentul de clienţi pentru care se organizează evenimentul respectiv correlated with factors as the clients to which the event is dedicated
sau numărul de invitaţi. De asemenea, este important şi contextul în to, and, of course, the number of guests.” The context of the organi-
care se organizează evenimentele, de exemplu, ca acţiuni indepen- zation is also important; for example, as independent actions or part
dente sau ca parte dintr-un mix de acţiuni de promovare a diverselor of a number of promotion actions of the casino”, said the marketing
oferte ale cazinoului”, completează marketing & PR managerul Casino & PR manager of Casino Palace.
Palace.
Fie că au vizat atragerea clienţilor noi, fie că se adresau celor deja The events well organized had a real success and good results,
existenţi, evenimentele bine organizate au dat roade. “Majoritatea acţi- either they have been prepared for attracting new clients or for the
unilor de entertainment este integrată altor activităţi de marketing şi existing clients. “Most of the entertainment actions are integrated to
este concepută special pentru a încuraja clienţii să vină în cazinou. În other marketing activities and are conceived especially for encoura-
funcţie de eveniment, de modul în care este promovat şi, nu în ultimul ging the clients to come to the casino. According to the event, the
rând, de stimulentele oferite, cadouri, premii sau puncte de fidelitate, way it is promoted, and, not at least, what the casino is offering- gifts,
putem vorbi de atragerea clienţilor noi sau de fidelizarea jucătorilor awards or fidelity points, we can talk about attracting new clients or
existenţi. Toate aceste acţiuni combinate, evenimente şi promoţii, ne- keeping the existing ones. All these combined actions, entertainment
au adus anul acesta un flux continuu de clienţi noi, şi aproximativ and promotion, provided a continuous flux of new clients of which
20% dintre aceştia au revenit”, a explicat Carmen Joiţa. around 20% have returned”, explained Carmen Joita.
Dacă în oraşul luminilor cazinourile pompează în permanenţă sume If in the city of lights the casinos are supported continuously with
generoase în activităţi de divertisment, pe Calea Victoriei doar criza important amounts for the entertainment activities, on Calea Victoriei
i-a pus pe operatori pe jar şi i-a determinat să ofere şi entertainment only the economical crisis determined the operators to offer enter-
clienţilor lor. Din cauza faptului că acţiunile de acest gen nu au fost tainment to the clients. Since the entertainment actions have been
introduse de la deschiderea unităţilor, evenimentele organizate atrag introduces quite recently within the industry, they attract more clients
mulţi clienţi, dar mai puţini jucători. “Promovate bine aceste evenimen- then players. “With good promotion, these events can bring a large
te îţi pot aduce clienţi noi, în cea mai mare parte pe cei consumatori number of clients, especially the ones interested in entertainment.
de evenimente. Însă, ceea ce contează este atmosfera pe care o cre- What really matters is the atmosphere created in the casino, without
ezi în cazinou, fără a influenţa valoarea sau numărul pariurilor”, a con- influencing the value or number of the bets”, concluded Irina Ciubo-
chis Irina Ciubotariu. tariu.

52 CASINO INSIDE NR. 7


54 CASINO INSIDE NR. 7
gambling industry

Veniturile cazinourilor,
declin în Vest
şi creştere spectaculoasă
în Orient
TEXT Amalia Bălăbăneanu

Reveniri spectaculoase, scăderi


semnificative la nivelul profitului, așteptări
mari într-o perioadă economică dificilă.

The revenues of the


casinos - decline in the
West, spectacular
increase in the East
Spectacular comebacks, significant decline
of the profit, great expectations in a very
delicate economic period.

NR. 7 CASINO INSIDE 55


Industria internaţională a jocurilor de noroc este caracterizată de fe- The international gambling industry is characterized by antithetic
nomene antitetice. Rezultatele economice publicate de principalii ope- facts. The economic results published by the main operators point the
ratori arată că piaţa de profil este departe de a se fi stabilizat. fact that the market is far from its stabilization.
Pariurile câştigătoare se fac în trend cu economia. Astfel, dacă Orien- The winning bets are made according to the economical trend.
tul aduce profit cazinourilor din zonă, unităţile de profil din ţări precum Therefore, if the East brings profit to the casinos in the area, the rele-
Grecia au avut de suferit. Un exemplu în acest sens îl constituie şi Que- vant units in countries like Greece stand the racket. For example, ac-
enco Leisure International, care, conform rezultatelor financiare date cording to the financial results of the January- June 2010, Queenco
publicitatii pe primele 6 luni ale lui 2010, a înregistrat un venit net de Leisure International recorded a net income of 4.4 million dollars,
47,7 milioane de euro, în scădere cu 10,2 milioane de euro faţă de ace- 10.2 million dollars less then the same period of last year. Even if, ac-
eaşi perioadă a anului trecut. Deşi, potrivit reprezentanţilor companiei, cording to the agents of the company, the number of the visitors re-
numărul vizitelor a rămas constant şi în concordanţă cu perioadele an- mained constant, and keeping with the previous period, the acute cri-
terioare, criza acută din Republica Elenă a afectat media pariului per sis in the Hellenic Republic affected the average of the bet per player.
jucător. The business of the great casinos in Macau blossoms in the middle
Afacerile marilor cazinouri din Macau înfloresc în plină criză. Creşte- of the crisis. The significant increase of the gambling revenues in the
rea semnificativă a veniturilor din jocurile de noroc în peninsula chineză, Chinese peninsula, as well as the opening of a new Encore property
precum şi deschiderea unei noi proprietăţi Encore în aprilie 2010 au in April 2010, led to the reduplication of the net profit of the Wynn
dus la dublarea profitului net înregistrat de gigantul Wynn. Astfel, în pri- giant. The first half of 2010 brought the company a net profit of
ma jumătate a anului, compania a încheiat cu un profit net de 245,7 mi- 245.7 million dollars.
lioane de dolari. 40% increased revenues for august 2010. A new research of the
Venituri în creştere cu 40% numai în august 2010. O notă de cerce- independent brokerage and investment group, CLSA Ltd, shows that
tare a grupului independent de brokeraj şi investiţii, CLSA Ltd, arată că only this month the revenues of the greatest gambling center could
numai în această lună veniturile celui mai mare centru de gambling din reach around 2 billion dollars. Moreover, in the first two weeks of Au-
lume ar putea ajunge la circa 2 miliarde de dolari. Mai mult, în primele gust the business of the operators in Macau increased with 51%
două săptămâni ale lui august afacerile operatorilor din Macau s-au ma- compared with the same period of 2009.
jorat cu 51% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Atlantic City Casinos Group, the property of the real estate magna-
Grupul Atlantic City Casinos, deţinut de magnatul imobiliar Donald te, Donald Trump, registered a decrease of the operating gross profit
Trump, a înregistrat o scădere a profitului brut de exploatare cu 22,6%, with 22.6% in the second trimester of 2010. The long drawn out cri-
în al doilea trimestru al acestui an. Criza prelungită din industrie, cauza- sis caused by the economical deficit, but also by the opening of certa-
tă de economia deficitară, dar şi deschiderea unor săli de slot machines in slots machines in the neighborhoods, led to a pregnant deficit of
în statele vecine au dus la un declin pregnant al afacerilor unităţilor din the business of the units in New Jersey. The operating gross profit of
New Jersey. Profitul brut de exploatare al Atlantic City Casinos s-a situ- Atlantic City Casinos reached only 149 million dollars in the firsts
at la doar 149 de milioane de dolari, în primele trei luni ale anului, faţă three month of 2010, towards 192.5 million dollars during the same
de 192,5 milioane de dolari, cât s-au înregistrat în aceeaşi perioadă din period of 2009. In return, the units in Pennsylvania consolidated their
2009. În schimb, unităţile din Pennsylvania şi-au consolidat businessuri- business and reported a two percent increase of the gross profit for
le şi au raportat o creştere de două cifre procentuale a veniturilor brute slots machines activity, compared to the same period of last year.
din activitatea slot machines-urilor, comparativ cu aceeaşi perioadă a The World Cup marks a hole in the trimester operational profit of
anului trecut. the Austrian gambling on line company, Bwin. The 27% decline in the
Campionatul Mondial de Fotbal marchează un gol în profitul operaţio- second trimester was caused by the marketing charges for the World

56 CASINO INSIDE NR. 7


gambling industry
nal trimestrial al companiei austriece de gambling online, Bwin. Declinul
de 27% din cel de-al doilea trimestru a fost cauzat de costurile de mar-
keting pentru campionatul de fotbal, dar şi de pregătirile intensive pen-
tru start-up-ul din Franţa. Această activitate intensă, asociată cu costu-
rile start-up-ului, nu îi descurajează pe reprezentanţii companiei, întrucât
Cupa Mondială la fotbal le-a adus o cifră de afaceri record pentru pariu-
rile sportive. Astfel, veniturile brute din jocurile de noroc au fost în creş-
tere cu aproximativ 35%, ajungând până la 127,2 milioane de euro.
Sportul rege a făcut scorul şi pe rezultatele financiare ale Trans Wor-
ld Corporation, care deţine şi operează cazinouri, sub brandul American
Chance Casinos, în Republica Cehă, de-a lungul frontierelor germane şi
austriece şi gestionează un cazinou în apropiere de Split în Croaţia. Ast-
fel, dacă în lunile aprilie şi mai afacerile au decurs pe măsura aşteptări-
lor, în iunie clienţii au dat jocurile de noroc pe FIFA 2010. La finele celui
de-al doilea trimestru, veniturile companiei s-au situat la 8 milioane de
dolari, în scădere cu 700.000 de dolari, faţă de aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut.
Nici în Noua Zeelandă rapoartele nu arată mai bine. Sky City Enter-
tainment Group Ltd, cel mai mare operator de cazinouri din această ţa-
ră, a înregistrat un regres al venitului net de circa 12%, ajungând la 72
de milioane de dolari, în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2010. Potrivit
reprezentanţilor companiei, situaţia incertă a mediului economic din
Australia şi Noua Zeelandă va continua să se reflecte în evoluţia jocuri-
lor de noroc. Pentru a menţine vânzările şi pentru restabilirea limitelor
de profit, după o recesiune care a redus drastic cheltuielile în ţara de
origine, Sky City a încetinit volumul investiţiilor şi a redus promovarea
pe pieţele unde operează.
Las Vegas-ul, în cădere liberă. Şi operatorul Station Casinos a rapor-
tat o pierdere de 12,6% pentru cel de-al doilea trimestru din 2010, faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut. Veniturile nete înregistrate de com- Cup, but also by the intense preparations for the start up in France.
panie în perioada aprilie – iunie 2010 au fost de doar 233,6 milioane This intense activity, connected to the start up costs, don’t discourage
de dolari. the company representatives, since the World Cup brought a record
Empire Resorts, compania care deţine Monticello Casino & Raceway, turnover for sport bets. Therefore, the gambling gross profit had an
a înregistrat pierderi de 9 milioane de dolari pe acţiuni comune în cel increase of 35%, reaching 127.2 million euros.
de-al doilea trimestru al anului, în ciuda veniturilor mai mari cu peste Football, the “King of Sport” scored even on the financial results of
800.000 de dolari şi a majorării fluxului de clienţi cu 14%. Potrivit publi- Trans World Corporation that possesses and operates casinos, under
caţiei „Times Herald-Record”, cea mai mare parte din declinul înregis- American Chance Casinos brand, in the Czech Republic, along the
trat a fost cauzată de câştigul de 7,1 milioane de dolari, obţinut de fos- German and Austrian borders and manages a casino close to split, in
tul CEO, Iosif Bernstein. Acesta a primit 1,5 milioane de dolari numerar, Croatia. If in April and May the business went as expected, in July the
iar restul sumei în opţiuni pe acţiuni. Pierderile operaţionale ale compa- clients changed gambling with FIFA 2010. At the end of the second
niei în lunile aprilie – iunie 2010 au fost de 88.000 de dolari, în scădere trimester, the revenues of the company reached 8 million dollars, with
de la 2,7 milioane de dolari, cât au fost în aceeaşi perioadă a lui 2009. a 700.000 dollars decrease compared with the same period of 2009.
Evoluţia afacerilor marilor operatori de jocuri de noroc a înregistrat, The reports don’t look good in New Zeeland, either. Sky City Enter-
de regulă, acelaşi trend cu economia ţării gazdă. Dacă unităţile din Vest tainment Group Ltd, the largest casinos operator in the country, regis-
au fost grav afectate de recesiune, Macau este acum un adevărat ge- tered a 12% regress of the net profit, reaching 72 million dollars, at
nerator de profit pentru cazinouri. Datorită acestor schimbări, tot mai the end of the financial year, on June 30, 2010. According to the re-
mulţi operatori de jocuri de noroc vizează extinderea în peninsula chine- presentatives of the company, the uncertain situation of the economi-
ză, pentru a compensa pierderile de peste ocean. cal environment in Australia and New Zeeland will continue reflect on
the evolution of gambling. In order to maintain the sales and to rees-
tablish the profit limits, after a recession that reduced drastically the
expenses in the country, Sky City slowed down the investment volume
and reduced the promotion of the markets where it operates.
Las Vegas, free fall. Station Casinos operator reported a loss of
12.6% for the second trimester in 2010, compared to the same peri-
od of 2009. The revenues of the company in April- June 2010 were
only 233.6 million dollars.
Empire Resorts, the owner of Monticello Casino & Raceway, regis-
tered losses of 9 million dollars on common shares for the second tri-
mester of the year, despite the larger incomes of 800,000 dollars and
the increasing flux of clients with 14%. According to „Times Herald-
Record”, the biggest part of the decline was caused by the 7.1 million
dollars revenue of the former CEO, Iosif Bernstein. He received 1.5
million dollars cash, and the rest on shares. The operational losses of
the company within April- June 2010 were 88,000 dollars, decrea-
sing from 2.7 million dollars, as they were last year.
Generally, the evolution of the most important gambling operators
registered the same trend with the economy of the hosting country. If
the hosting units in West were severely affected by the recession,
Macau is now the real profit generator for casinos. Due to these
changes, more and more gambling operators seek for extending wi-
thin the Chinese peninsula, in order to compensate the losses registe-
red over the seas.

NR. 7 CASINO INSIDE 57


BEGE Expo,
editia a III a - locul unde minţile cele mai
luminate ale jocurilor se întâlnesc pentru cooperare, partene-
riate și dezvoltarea afacerii pe teritoriul Europei de Sud Est
3RD BEGE EXPO - THE PLACE WHERE GAMING MINDS MEET FOR COOPERATION,
PARTNERSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT IN SOUTH EASTERN EUROPE
Expoziţia Eastern European Trade Show, dedicată industriei de jocuri The leading Eastern European Trade Show dedicated to the ga-
de noroc și entertainment va avea loc în perioada 4-6 octombrie 2010 la ming and entertainment industry will be held on 4 - 6 October 2010
Inter Expo & Congress Center din Sofia, Bulgaria. În acest an, încă o dată at Inter Expo & Congress Center in Sofia, Bulgaria. This year once
relaţiile de afaceri deja existente vor fi consolidate, în timp ce se va ţine again will consolidate existing business relationships while keeping
pasul cu cele mai recente concepte și idei din domeniu. Suntem mândri up with the latest concepts and ideas. We are proud to present a tru-
să prezentăm o ediţie de excepţie, cu elemente din cele mai variate: ly exceptional environment as we invite closely related sectors to be
DIVERTISMENT - O oportunitate pentru reprezentanţii acestui dome- a part of the 3rd BEGE Expo:
niu de a oferi informaţii despre diversificarea industriei de amusement din AMUSEMENT - An opportunity for those in the amusement divisi-
Europa de Est, și de a prezenta oportunităţile acestei pieţe din întrega on to provide information about the diversification of the eastern Eu-
lume. ropean amusement industry, and tap into the rising opportunities of

58 CASINO INSIDE NR. 7


BEGE EXPO
the international market.
GAMING - An opportunity for all involved in the gaming industry,
including casino operators, slot managers, gaming equipment manu-
facturers and distributors to introduce their new products, trends and
new technologies to the industry.
TOURISM - A chance for the tourist industry to focus on uncove-
ring key channels for business exchanges and co-operation, as well
as to provide professional services to the industry.
SECURITY & SURVEILLANCE - Those in this sector can utilize
this event to propose and exhibit services to perspective operators,
and demonstrate valuable surveillance techniques, which will assist
in avoiding security incidents within casino and hotel property.
DIGITAL SIGNAGE – A technology, which creates the right at-
mosphere and encourages your customers to stay and spend more
time with your product and as a result improves your point of sale
marketing. Exhibiting your digital signage solutions will help you ei-
ther to promote further your product or acclimatize to a fresh and flo-
urishing market.
FOOD & BEVERAGE - A chance for the food and beverage sup-
pliers to cultivate new practices as well as an opportunity to explore
and develop methods to reevaluate the target audience. Vendors are
encouraged to observe and respond to valuable menu proposal for
hotels and casinos.
The exhibitors list include key gaming industry players, including:
JPL with WMS, Alpha Game Technology, JCM, Casino Technology,
Bell Fruit Group, EGT, Advansys, Alfastreet with Abbiati, FAZI, Admi-
ral, GPI, Art Design and others. This year also will be presented pla-
yers from the amusement sector like: Sega, K&B Distribution – offi-
cial distributor of Roberto Sport for Bulgaria, Magic Coin,
MicroIntellect, Jakar, WizzyCast and Avant-X Technologies Alliance
operating in Digital Signage and Marketing field and others.

GAMING - O oportunitate pentru cei implicaţi în industria jocurilor de


noroc, inclusiv operatori, manageri de sloturi, producători de echipamente
și distribuitori, de a face cunoscute cele mai noi produse, trenduri și teh-
nologii din cadrul industriei de gambling.
TURISM - Ocazie pentru operatorii din industria turismului de a se
concentra în descoperirea unor noi oportunităţi de schimb de afaceri și
cooperare, ca și în promovarea serviciilor profesionale de turism.
SECURITATE ȘI SUPRAVEGHERE - Cei implicaţi în acest domeniu
pot folosi acest eveniment ca oportunitate pentru propunerea și prezen-
tarea serviciilor și, de asemenea, să facă demonstraţii ale sistemelor de
supraveghere ce asigură siguranţa în cazinouri și hoteluri.
PLATFORMĂ DE INFORMARE AUDIO/VIDEO – O tehnologie ce
creează o atmosferă oportună și încurajează consumatorii să petreacă
cât mai mult timp cu produsul promovat și, ca rezultat, îmbunătăţește
marketingul punctului de vânzare. Promovarea produselor prin soluţiile
Digital Signage vă ajută la promovarea ulterioară a produsului dvs. sau la
adaptarea la un segment nou și de succes al pieţei.
FOOD & BEVERAGE - O oportunitate pentru furnizorii de food & be-
verage de a aplica noi practici, precum și șansa de a explora și dezvolta
metode de reevaluare a tragetului de consumatori. Vânzătorii sunt încura-
jaţi să observe și să răspundă dorinţelor exprimate de hoteluri și cazinouri.

NR. 7 CASINO INSIDE 59


BEGE EXPO
Starting with traditionally unique panels, the representatives of ga-
ming Associations including Serbia, Croatia, Romania, Greece, Bul-
garia, Republic of Macedonia, Austria and Poland will review chan-
ges in the regulatory environment, outlining the challenges and
opportunities, which the industry of every country has experienced
during 2010 and will make their forecasts for the upcoming years.

Besides the panel of gaming equipment manufacturers, EEGS will


present an exclusive Operators’ voice including Grand Casino Beo-
grad, Princess Casinos, Club Hotel Casino Loutraki and Hotel Casino
International, who will give a unique opportunity to deliver to each at-
tendee the best ways one Casino is taking advantage of the events
happening besides.
To avoid registration line-ups and delays, pre-show online registra-
tion before 30 September 2010 guarantees to each visitor free ac-
cess to the BEGE Expo Trade Show Floor. A shuttle bus from/to all
the hotels and from/to the venue of BEGE Expo is free of charge if
a room reservation is made through the official site of the BEGE
Lista de expozanţi include și jucători din cadrul industriei jocurilor de Expo.
noroc, printre care JPL with WMS, Alpha Game Technology, JCM, Casino The identity of the Southeastern Europe is determined by its geo-
Technology, Bell Fruit Group, EGT, Advansys, Alfastreet cu Abbiati, FAZI, graphical position and historical conditions, as a crossroad of various
Admiral, GPI, Art Design, și alţii. De asemenea, în acest an vor fi prezenţi cultures. The region has combined area of 550,000 km2 and a po-
și participanţi din cadrul departamentelor de divertisment precum: Sega, pulation of 55 million people. That is why the two parallel events whi-
K&B Distribution – distributor oficial al Roberto Sport pentru Bulgaria, ch will be held at the Inter Expo & Congress Center on 4-6 October
Magic Coin, MicroIntellect, Jakar, WizzyCast și Avant-X Technologies Al- are aiming to deliver not only understanding about the region, but
liance cu promovare prin sistemele Digital Signage Marketing. also to discover the unlimited opportunities about partnerships and
investments.
Pornind de la gama tradiţională, reprezentanţii Asociaţiilor de jocuri,
inclusiv Serbia, Croaţia, România, Grecia, Bulgaria, Macedonia, Austria și More information about the BEGE Expo
Polonia, vor face schimbări în ceea ce privește linia reglementărilor, prin and EEGS can be seen at
sublinierea oportunităţilor și a provocărilor pe care industria jocurilor de www.balkangamingexpo.com and www.eegamingsummit.com
noroc a experimentat-o în fiecare ţară pe parcursul anului 2010. De ase-
menea, se va avea în vedere o estimare a anilor următori. CONTACT PERSONS:
Sales Manager: Nataliya Baevska
Pe lângă gama de producători de echipamente, EEGS va prezenta un Phone: +359 2 81 29 438;
Operatorţs voice în premieră care include și Grand Casino Beograd, Prin- Mobile: + 359 887 650 187
cess Casinos, Club Hotel Casino Loutraki și Hotel Casino International, Fax: + 359 2 81 29 479
ce va oferi posibilitatea de a trimite, fiecărui participant, cele mai bune mo- E-mail: baevska@balkangamingexpo.com;
dalităţi de a recepţiona ceea ce se întâmplă în fiecare locaţie. info@balkangamingexpo.com
Pentru evitarea unor întârzieri de înscriere, înregistrarea online se va Web: www.balkangamingexpo.com
face cel târziu la data de 30 septembrie 2010, ceea ce va asigura fiecă-
rui vizitator acces gratuit la BEGE Expo Trade Show Floor. Un autobuz Conference Manager: Agne Braziunaite
gratuit care va executa traseele de la și înspre toate hotelurile și sălile de Phone: + 359 2 8129512
desfășurare a evenimentului este pus la dispoziţie de organizatori pentru Mobile: + 359 885 966 991
toţi cei care rezervă o cameră prin siteul oficial al BEGE Expo. Fax: + 359 2 81 29 479
Identitatea Europei de Sud est este determinată de poziţia georgrafică E-mail: agne@eegamingsummit.com;
și trecutul marcat de o varietate de culturi. Regiunea are o suprafaţă de info@eegamingsummit.com
550.000 de km și o populaţie de 55 de milioane de locuitori. De aceea, Web: www.eegamingsummit.com
cele două evenimente care vor avea loc la Inter Expo & Congress Center
între 4-6 octombrie, au scopul nu numai de a face cunoscută regiunea,
dar și de a descoperi oportunităţile nelimitate ale parteneriatelor și inves-
tiţiilor.

Mai multe informaţii pot fi accesate la adresele


www.balkangamingexpo.com și www.eegamingsummit.com

PERSOANE DE CONTACT:
Sales Manager: Nataliya Baevska
Telefon: +359 2 81 29 438;
Mobil: + 359 887 650 187
Fax: + 359 2 81 29 479
E-mail: baevska@balkangamingexpo.com;
info@balkangamingexpo.com
Web: www.balkangamingexpo.com

Conference Manager: Agne Braziunaite


Telefon: + 359 2 8129512
Mobil: + 359 885 966 991
Fax: + 359 2 81 29 479
E-mail: agne@eegamingsummit.com;
info@eegamingsummit.com
Web: www.eegamingsummit.com

60 CASINO INSIDE NR. 7


ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR
ȘI PRODUCĂTORILOR DE JOCURI DE
NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.)
ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ȘI PRODUCĂTORILOR DE JO- un pas înainte pe calea îmbunatăţirii cadrului legal în acest domeniu și
CURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.) este o asociaţie pro- recunoaște utilitatea A.O.P.J.N.R. prin acceptarea participării reprezen-
fesională ce reunește în prezent 71 de membri, organizatori de jocuri de tanţilor acesteia la ședintele Comisiei de autorizare a jocurilor de
noroc din România, care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc noroc.
cu mașini electronice cu câștiguri (slot-machines) sau bingo și producă- A.O.P.J.N.R. s-a implicat activ în elaborarea sau modificarea unor acte
tori de echipamente de jocuri de noroc . Prin acţiunile întreprinse, normative din domeniu din care amintim cele referitoare la timbrul soci-
A.O.P.J.N.R. slujeste interesele marii majorităţi a agenţilor economici din al, casele de marcat electronice fiscale, timbrul monumentelor istorice
aceste categorii. etc.
În prezent A.O.P.J.N.R., continuând eforturile depuse încă din anul
Scopul A.O.P.J.N.R.: 2007, duce o intensă activitate în vederea amendării și finalizării noilor
Sprijinirea membrilor săi în vederea desfăsurării activităţii în conformi- acte normative privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
tate cu prevederile legale și în condiţii de efici- (O.U.G. 77/2009 și H.G. 870/2009)
enţă și rentabilitate.
Pe tot parcursul activităţii, A.O.P.J.N.R. va ur- Sediul iniţial al asociaţiei a fost stabilit în Bu-
mări apararea și promovarea intereselor profe- curești, Str. Spiru Haret, Nr.15, sector 1, în pre-
sionale, economice și juridice ale membrilor săi. zent asociaţia are sediul în București, Str.Elizeu,
Nr.24, Et.1, Ap.2, sector 1.
Istoric
În anul 1995 ia fiinţă A.O.P.J.N.R. care reu- Afilierea la A.O.P.J.N.R. oferă o multitudi-
nea la acea vreme un număr de 21 organizatori ne de avantaje:
și producători de jocuri de noroc din România.
Era prima asociaţie de profil apăruta în ţara • reprezentarea la nivel naţional a organizatorilor
noastră și chiar de la înfiinţarea ei avea să se de jocuri de noroc de tip mașini electronice cu
confrunte cu o multitudine de probleme legate câștiguri sau bingo în sală și a producătorilor de
de acest nou tip de activitate economică. echipamente de joc în procesul de elaborare a
Unele din primele dificultăţi cu care s-a con- actelor normative din domeniu;
fruntat asociaţia au fost lipsa unui cadru legal • primiti prin e-mail sau fax toate documentele
bine definit, corespunzător dinamicii activităţii importante referitoare la modificările legislative
din acea perioadă și necesitatea de a convinge în domeniu, articole din presă, communicate ale
autorităţile de utilitatea acceptării A.O.P.J.N.R. autorităţilor, noutăţi legate de industria interna-
ca partener de dialog în vederea elaborării unei ţională a jocurilor de noroc etc.;
noi legislaţii în acest domeniu. • aveţi acces la toate informaţiile de pe site-ul
A.O.P.J.N.R., inclusiv la statutul asociaţiei;
Anul 1996 a reprezentat un moment de ma- • veţi fi consultaţi şi se va ţine cont de opiniile
ximă importanţă pentru noi, A.O.P.J.N.R. deve- dumneavoastră în procesul elaborării sau modi-
nind membru cu drepturi depline al Euromat- ficării actelor normative din domeniu;
European Gaming and Amusement Federation. • puteţi intra în legătură cu alţi membri care ac-
tivează în acest domeniu în vederea unor
Apariţia T.V.A. a declanșat o nouă etapă a dialogului A.O.P.J.N.R. cu schimburi de informaîii care să ducă la îmbunătăţirea calităţii activi-
autorităţile, acţiune ce s-a finalizat prin scutirea de T.V.A. a activităţii de tăţii dumneavoastră;
organizare a jocurilor de noroc. • conducerea executivă vă stă permanent la dispoziţie în legatura cu
În anul 1999 apare, ca rezultat al colaborării dintre Ministerul Finan- intrebările și sugestiile dumneavoastră;
ţelor și reprezentanţii A.O.P.J.N.R., Hotărârea de Guvern Nr. 251 ca • cel puţin o dată pe an veţi fi invitaţi să participaţi la Adunarea Gene-
normă de aplicare a O.U.G. Nr.69/1998 și care, prin conţinutul ei, face rală a asociaţiei.

62 CASINO INSIDE NR. 7


A.O.P.J.N.R.

ÎN ATENŢIA ORGANIZATORILOR DE JOCURI DE NOROC A.O.P.J.N.R. intenţionează să continue demersurile, de această dată
pe lângă C.E.-TRIS, în vederea modificării textului Art.15(6)a)(i) al
Pe această cale vă informăm că, în cadrul ședintei Comisiei pentru bu- O.U.G. 77/2009.
get, finanţe și bănci a Camerei Deputaţilor, din data de 23.06.2010 au
fost adoptate ultimele modificări ale proiectului de lege privind aprobarea Având în vedere modificarea textului punctului (i) care reduce
O.U.G. 77/2009. numărul minim de slot-machine /locaţie de la 20 la 15 și a
punctului (iii) al acestui articol, ce va limita numărul de slot-ma-
Ca urmare, conform procedurilor europene, statul român a adresat Co- chine ce poate fi amplasat în locaţiile autorizate pentru activita-
misiei Europene – TRIS notificarea nr.2010/382/RO din data de tea de pariuri sau loto între 2 si 5, A.O.P.J.N.R. consideră că în
02.07.2010 prin care face cunoscut acesteia conţinutul actual al proiec- consecinţă este imperios necesară modificarea textului punc-
tului de lege mai sus menţionat. Conform procedurilor, urmează o perioa- tului (i) și va supune atenţiei două variante:
dă de așteptare până la data de 04.10.2010 în care ţările membre ale 1. „minimum 10 mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă ce-
U.E. pot face observaţii privind conţinutul actului normativ și pot solicita lelalte activităţi care se desfășoară în cadrul incintei respective,
modificări ale acestuia. După expirarea perioadei de așteptare, actul nor- altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai
mativ împreună cu eventualele observaţii sau modificări solicitate este această categorie de mijloace de joc;”
remis statului român în vederea dezbaterii finale în plenul Camerei Depu- 2. „minimum 15 mijloace de joc în locaţiile din municipiul București
taţilor și adoptării acestuia. și minimum 10 mijloace de joc în alte locaţii decât în municipiul
București pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care
se desfășoară în cadrul incintei respective, altele decât exploata-
Pentru a se înscrie în A.O.P.J.N.R. solicitantul va adresa o rea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie
Cerere de Înscriere către Președintele Consiliului Director. de mijloace de joc”.
Cererea de Înscriere tip se pune la dispoziţia celui interesat la
simpla solicitare a acestuia la tel./fax 021/312 15 42 sau Considerăm că, la momentul actual, faţă de inflexibilitatea reprezen-
e-mail: aopjnr@yahoo.com . tanţilor M.F.P. care nu au fost de acord cu reducerea de la 20 la 15 a
numărului minim de mașini/locaţie, diminuare obtinuţă cu mari eforturi
Contact de către A.O.P.J.N.R., o mai mare șansă de aprobare în plenul Camerei
ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ȘI PRODUCĂTORILOR Deputaţilor ar avea-o varianta nr.2 în sprijinul căreia am putea invoca
DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.) și precedentul creat la cazinouri, unde se prevede un număr diferit de
București, Str.ELIZEU, Nr.24, Et.1, Ap.2, Sector 1 echipamente pentru București faţă de provincie.
Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42
GSM: 0744 244 604 În măsura în care în urma consultărilor pe care le avem cu asociaţii-
E-mail: aopjnr@yahoo.com le reprezentative din alte domenii ale jocurilor de noroc vom identifica
Website: www.aopjnr.ro prevederi de interes comun care ar trebui modificate, prin solicitări
adresate Comisiei Europene, vi le vom comunica în timp util.
Nu ezitaţi !
Pentru unirea eforturilor voastre Vă rugăm ca după analizarea acestor propuneri să trimiteţi
Pentru o mai largă reprezentare cât mai urgent, în scris, prin poștă, către A.O.P.J.N.R. o adresă
Pentru creșterea influenţei decizionale oficială prin care să vă manifestaţi susţinerea pentru una din
Deveniţi MEMBRU al A.O.P.J.N.R. variantele propuse sau pentru ambele variante.

NR. 7 CASINO INSIDE 63


A.O.P.J.N.R.

În cele ce urmează vă propunem o variantă orientativă a textului acestei adrese:

S. C. ................................................
date de identificare

Către,
Asociaţia Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România
În atenţia D-lui George Niculescu – Președinte

S.C................. S.R.L. , organizator de jocuri de noroc în baza licenţei seria ...... din ............ vă solicităm prin prezenta să întreprindeţi demersurile
necesare pe lângă Comisia Europeană – TRIS și Parlamentul României – Camera Deputaţilor în vederea modificării textului Art.15(6)a)(i) al O.U.G.
nr.77/2009 după cum urmează:

(i) se va introduce textul variantei agreate sau al ambelor variante dacă este cazul.

Data Reprezentant-funcţie
Semnătură
Ștampilă

Propunem, de asemenea, următoarele amendamente la articolele de mai jos:


Art.14 se va completa cu următorul text:” Pentru autorizaţiile și licenţele în vigoare la data modificării, nivelul taxelor va rămâne nemodificat pâ-
nă la expirarea valabilitaţii acestora.”
Art.17(2) (h1) se va elimina sau modifica pentru a nu da naștere la interpretări sau abuzuri.
Având în vedere că aceasta este ultima șansă de a putea face modificările pe care le doriţi, vă rugăm să trataţi cu maximă serio-
zitate solicitarea noastră și să trimiteţi în timp util această adresă în vederea redactării materialelor ulterioare necesare acestui de-
mers.

ÎN LOC DE CONCLUZIE

1) Dialogul este preferabil confruntării! La negocieri ar trebui să se ţină cont în primul rând de glasul majorităţii; clasa de mijloc este necesar să fie
sprijinită și încurajată și în domeniul jocurilor de noroc!

2) Cred în șansă și în dreptul operatorilor mici și medii de slot-machine - care reprezintă majoritatea din cei 400 de operatori rămași în activitate
- de a coexista pe piaţă alături de marii operatori, într-un sistem concurenţial stimulativ, fără bariere legislative care să favorizeze pe cei mari în dauna
celor mulţi. În condiţii de taxare și reglementare adaptate realităţii, există loc pentru toţi, fiecare categorie are segmentul ei specific de jucători!

Cristian Pascu, președinte


executiv al AOPJNR

64 CASINO INSIDE NR. 7


66 CASINO INSIDE NR. 7
CASINO JOBS

Mii de angajaţi
americani
au părăsit Strip-ul
Thousands of
American
employees have
left Strip
Boulevard
Piaţa forţei de muncă din Las Vegas e în The labor market in Las Vegas is in collap-
colaps. Mii de americani, angajaţi în industria se. Thousands of Americans, employed of
gambling-ului de peste Ocean, au rămas pe the gambling industry over the seas, remai-
drumuri, în urma restructurărilor făcute de ca- ned without work, after the reorganization of
zinourile din oraşul luminilor. Valul disponibili- the casinos. The reductions began two years
zărilor a început în urmă cu doi ani, însă îşi ago, but they still feel the effect. The wor-
mai face resimţite efectele şi acum. Săptămâ- king week has less hours from month to
na de lucru îşi micşorează numărul de ore de month, the salaries are reduced every day,
la o lună la alta, reducerile salariale sunt la and the certitude of the working place is the
ordinea zilei, iar siguranţa locului de muncă main concern of the employees.
este singura preocupare a angajaţilor.
The employees on Strip Boulevard have
Creşterea cheltuielilor şi mărirea taxelor au fallen victims to the increasing of the taxes
făcut victime şi pe Strip Boulevard. Nici anga- and expenses. The employees of the casinos
jaţilor marilor cazinouri din Las Vegas nu le-a in Las Vegas were unfortunates, too. Many
surâs norocul. Marii reprezentanţi ai industriei representatives of the gambling industry ha-
de gambling au anunţat mii de disponibilizări, ve announced a lot of lay offs on the last two
în ultimii doi ani. years.

Una caldă, alta rece Good times, bad times


La jumătatea lunii iunie, Wynn Resorts Ltd In the middle of June, Wynn Resorts Ltd
a reîncadrat 3.700 de angajaţi la program şi rehired 3700 people on full time bases, but
salarizare în regim full-time, dar a disponibili- has dismissed 261 persons within two units
zat 261 de persoane din cadrul a două unităţi on Strip Boulevard, the situation being over-
de pe Strip Boulevard. Potrivit lui Steve Wynn, staffed. According to Steve Wynn, Wynn Re-
CEO-ul cazinoului, cele 261 de posturi au sorts CEO had added that reintroducing the
fost restructurate întrucât erau „overstaffed”. 3700 employees would increase the salary
Totodată, CEO-ul Wynn Resorts a adăugat că level with 7.7 million dollars.

NR. 7 CASINO INSIDE 67


CASINO JOBS

reintroducerea celor 3.700 de locuri de muncă va creşte nivelul salari- The increased price of gas and the economic issues kept the cli-
zării cu 7,7 milioane de dolari. ents away from the city of lights. This is the explanation of Pechanga
Resort & Casino for letting 400 employees go in July 2008.
Preţul ridicat al benzinei şi problemele economice i-au ţinut pe cli-
enţi departe de oraşul luminilor. Astfel au justificat reprezentanţii Pe- Harrah’s Entertainment holds and operates units like Paris Las Ve-
changa Resort & Casino disponibilizarea a circa 400 de angajaţi, în gas, Bally’s, Bill’s, Flamingo, Imperial Palace, Harrah’s or Caesars Pa-
iulie 2008. lace. In 2008, the company dismissed around 1500 employees. The
same year, MGM Mirage, that holds ten properties on Strip Boule-
În 2008 Harrah’s Entertainment, care deţine şi operează unităţi ca vard, reduced 1500 workplaces. 440 of the employees were holding
Paris Las Vegas, Bally’s, Bill’s, Flamingo, Imperial Palace, Harrah’s sau managerial positions within the units in Las Vegas, Michigan, Missis-
Caesars Palace, a disponibilizat circa 1.500 de angajaţi. În acelaşi an, sippi.
şi MGM Mirage, care deţine zece proprietăţi pe Strip Boulevard, a re-
dus 1.500 de posturi. Dintre aceştia, 440 ocupau poziţii manageriale According to Forbes magazine, on January 29, 2009, International
în unităţile din Las Vegas, Michigan şi Mississippi. Game Technology restructured 200 positions within the manufacture
area. The company is specialized in design, development, manufactu-
Potrivit revistei Forbes, la 29 ianuarie 2009, International Game Te- ring, distribution and sales of the games and computer gaming syste-
chnology avea să restructureze 200 de posturi din sectorul fabricaţiei. ms
Compania este specializată în designul, dezvoltarea, fabricarea, distri-
buţia şi vânzarea jocurilor şi sistemelor computerizate de joc. Asia was facing the same situation, at the end of 2008, the Asian
subsidiary of Las Vegas Sands, Venetian Macao, dismissed 500 em-
Nici în Asia afacerile nu au mers mai bine. La finele lui 2008, subsi- ployees, and the others were asked to reduce the working time from
diara asiatică a corporaţiei Las Vegas Sands, Venetian Macao, a dis- 48 to 40 hours per week.
ponibilizat 500 de angajaţi, iar celorlalţi li s-a solicitat reducerea săp-
tămânii de lucru de la 48 de ore la 40 de ore. Hit by the financial crisis, the managers of the casinos didn’t con-
sider the feelings of the employees. Before the Christmas holidays in
Loviţi puternic de criza financiară, managerii cazinourilor nu au mai 2008, 216 employees learned about being laid off. According to
ţinut cont nici de sentimentele angajaţilor lor. Astfel, înaintea Crăciu- Thomas Drowley, the financial adviser, such an attitude shows the
nului din 2008, 216 angajaţi au aflat vestea disponibilizării lor. Potrivit desperation of the representatives of Las Vegas Sands.
analistului financiar Thomas Drowley, o asemenea atitudine arată cât
de disperaţi au devenit reprezentanţii Las Vegas Sands.

68 CASINO INSIDE NR. 7


Vă invităm să savuraţi una din pasiunile străvechi ale umanităţii:
pariul sportiv!
Atunci când vorbim despre pariurile sportive, vorbim despre pasiunea de a paria, dar şi despre pasiunea pentru sport.
Pariurile sportive au marea calitate de a îmbina aceste două permanenţe ale spiritului uman: plăcerea dusă până la extaz
de a urmări desfăşurarea unei competiţii sportive cu pasiunea misterioasă şi niciodată elucidată pe deplin pentru noroc.
Pentru că, dincolo de cunoştinţele despre echipe sau jucători, pariul înseamnă şi noroc, iar acest lucru a depăşit
întotdeauna înţelegerea umană, provocându-i în acelaşi timp limitele.
De aici vine şi pasiunea unică pe care o naşte în toţi participanţii orice formă de pariu sportiv, unde se îmbină într-un
cocteil de neevitat arta marilor sportivi cu bucuria câştigurilor binemeritate. Şi ce este mai îmbătător decât să stai alături
de jucătorii preferaţi, fiind parte din joc? Pentru că pariurile sportive mai au şi această calitate inegalabilă: te fac parte din
competiţie. Eşti acolo, înăuntru, la fel de mult ca şi portarul care prinde sau scapă balonul, ca şi golgheterul care înscrie
aruncând tribunele în aer.
În ceea ce priveşte pasiunea pentru sport, pariurile sportive îţi dau posibilitatea să fii fan, să trăieşti emoţia meciului sau
a competiţiei de orice fel ar fi ea mai bine decât în orice altă situaţie. Nu mai eşti doar telespectator sau privitor din
tribună, eşti acolo pe teren, eşti parte din joc, eşti printre campioni. Tocmai de aceea, pasiunea pentru pariurile sportive
nu va dispărea, aşa cum nu poate dispărea iubirea pentru sport şi admiraţia pentru realizările sportivilor.
Dincolo de sport însă, pariurile sportive apelează la ceva mult mai adânc, la credinţă şi noroc, aşa cum au fost ele
practicate de oameni încă din vechime. E un fel de a recunoaşte că şi în competiţiile sportive, dincolo de pregătire şi
concentrare, mai intervine şi ceva care se află dincolo de controlul uman. De aceea li se urează sportivilor şi echipelor
jucătoare noroc. Dacă totul ar fi doar antrenament atunci am avea o problemă de matematică de rezolvat şi atât. Umanul
e mai mult decât calculul inerent pe care îl poţi face cu privire la o echipă sau alta sau la un sportiv sau celălalt, şi tocmai
de aceea pariul sportiv face apel la partea de incertitudine, de necunoscut şi de neaşteptat din existenţa noastră. Dacă
rezultatele ar fi previzibile, viaţa nu ar mai fi la fel. Iar actul de a paria nu ar mai avea sens. Prin pariul sportiv însă, cel
care joacă participă nu numai la jocul sportivilor, ci şi la marele joc al norocului pe care niciun om nu-l controlează, dar
care-i fascinează pe toţi oamenii de mii de ani.
Vechimea pariurilor sportive este o dovadă clară cât de universal uman este sentimentul de incandescenţă pe care-l
naşte o competiţie sportivă şi cât de tare ne fascinează rezultatul final pe care nu-l putem prezice şi care scapă puterilor
umane. În acest mister stă toată frumuseţea unui pariu, iar cei care practică acest joc ştiu despre ce este vorba.
Pentru ca această plăcere să revină şi să rămână, ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR DE PARIURI DIN ROMÂNIA face
eforturi, încă din 2004, pentru crearea unui cadru legislativ normal, similar celui din ţările europene, în care participanţii
la pariurile sportive să fie protejaţi şi să aibă toate şansele să câştige. Multe din eforturile Asociaţiei au fost răsplătite de
rezultate, iar, în prezent, românii se bucură de condiţii foarte bune în exercitarea acestei pasiuni. În continuare, Asociaţia
are grijă ca tot ceea ce înseamnă pariuri sportive să fie în cadru legal, iar cetăţenii să se simtă protejaţi şi să se poată
bucura în cadre legale, fără niciun risc. Alternativa pariurilor la negru este nu numai periculoasă, dar şi atrage după sine
consecinţe extrem de neplăcute.
Pentru a avea garanţia succesului şi a plăcerii de a paria în condiţii de siguranţă, membrii Asociaţiei - agenţiile de pariuri
sportive STANLEYBET, MOZZART şi PUBLICBET - sunt alături de clienţii lor, reprezentând companiile din industria de
profil care depun eforturi susţinute pentru ca reglementările legale să fie respectate şi să fie în avantajul jucătorilor.
Vă invităm de aceea să fiţi alături de noi parte din marea experienţă a pariurilor sportive în condiţii legale, beneficiind de
dreptul şi de posibilitatea de a câştiga, bucurându-vă, în plus, de pasiunea de a trăi sportul la cote maxime.
ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR DE PARIURI DIN ROMÂNIA vă stă alături în savurarea unei pasiuni străvechi a
umanităţii - pariul sportiv!
Chios
Casino,
un concept
deosebit

Chios
Casino,
a special
concept
70 CASINO INSIDE NR. 7
EVENIMENT
Chios Casino s-a redeschis de la inceputul lunii iulie, dar petrece-
rea de inaugurare a avut loc, pe 24 iulie. Evenimentul a fost unul gran-
dios, peste 200 de persoane raspunzand invitatiei de a-si incerca no-
rocul la cel mai nou si mai luxos casino din Transilvania. Bauturi fine si
preparate sofisticate, atmosfera antrenanta, asigurata de muzica de
calitate a formatiei clujene Chantal, acestea au fost ingredientele unei
nopti reusite intr-un casino care isi propune sa concureze cu marile
locatii asemanatoare din intreaga lume.

Casino-ul clujean are deocamdata 94 de angajati, din care 80 de


tineri cu media de varsta sub 20 de ani si cu studii superioare in pro-
portie de 80%.

Fie ca sunteti o persoana publica, sau doriti pur si simplu sa aveti


parte de intimidate in timp ce jucati, alegerea perfecta pentru dum-
neavoastra este sala de joc privata. Aici, puteti juca in liniste, fara a fi
deranjat, puteti invita pe oricine vreti, puteti discuta orice doriti. Perso-
nalul foarte bine pregatit va avea grija sa va bucurati de toate benefi-
ciile si facilitatile unui mare cazino in intimitatea propriei camere.

Bufetul cazinoului ofera un sortiment bogat de preparate culinare,


specialitati aromate, salate asortate si deserturi delicioase. Barul casi-
noului este locul ideal pentru a savura o bautura impreuna cu prietenii
sau, pur si simplu pentru a va relaxa, fara a pierde contactul cu atmo-
sfera de joc.

Casinoul Chios aduce o gama larga de jocuri de noroc, pe langa


clasicele American Poker, Black Jack si turneele de Texas Hold’em
non-stop, casinoul aduce o varianta imbunatatita a Black Jack-ului, pe
care o numeste „Black Jack cu surprize”. De asemenea, cei care vor
merge la Chios Casino vor putea incerca si Punto Banco, cunoscut
sub denumirea de Baccarat, dar si 3*5*7 Poker sau alte versiuni ale
popularului joc de carti. In total, patru mese de ruleta, patru de Black-
Jack, trei mese de poker Texas Hold’em, 17 Slot Machines si o ruleta
electronica, toate cu jackpot, isi asteapta clientii.

Chios Casino reopened at the beginning of July, but the grand


opening party took place on July, 24. The event was spectacular, over
200 persons responded to the invitation of the most luxurious casino
in Transylvania. Soft drinks and sophisticated cooking, entertaining
atmosphere offered by the music of Chantal, a special band in Cluj,
these were the ingredients of a successful night in a casino that aims
to compete the same locations in the world.

For the moment, the casino in Cluj has only 94 employees, 80 of


them youngsters under the age of 20, 80% with college studies.

Either you are a public figure, or you just want to have intimacy
while gambling, the perfect choice for you is the private gambling ro-
om. Here you can play peacefully, without being disturbed, you can
invite anyone, and you can talk about anything. The well trained per-
sonnel shall see about all the facilities and enjoys of the largest casi-
no within the intimacy of your own room.

The buffet of the casino offers a variety of culinary preparations,


flavored specialties, assorted salads and delicious deserts. The loun-
ge of the casino is the perfect place for enjoying a drink with your
friends or just for relaxing, without losing the contact with the
gambling atmosphere.

Chios Casino has a large number of gambling, along the classic


American Poker, Black Jack and Texas Hold’ em non stop, the casino
also launches the improved Black Jack, called “Surprise Black Jack”.
The ones who wish to go to Chios Casino can also try Punto Blanco,
FOTO CITYNEWS.RO

known as Baccart, as well as other versions of the popular cards ga-


me. Four roulettes tables, four Black Jack tables, three Texas Hold’
em poker tables, 17 Slots Machines and an electronic roulette, all
jackpots, are waiting for their customers.

NR. 7 CASINO INSIDE 71


Pai Gow, străvechiul spirit
chinezesc care face jocul de
poker mult mai distractiv
Pai Gow, that ancient
Chinese spirit which
makes the poker game
more entertaining

72 CASINO INSIDE NR. 7


PAI GOW
Acest joc asiatic tradiţional se joacă cu piese care arată pre-
cum cele de domino. Pentru o mai buna înţelegere, a fost intro-
dusă o versiune americană ce utilizează cărţile de joc obișnui-
te, iar rangurile mâinilor au fost adaptate la modelul mâinilor
din jocul de poker.

Jocul de poker Pai Gow este o combinaţie a vechiului joc chinezesc


de Pai Gow şi poker. Pao Gow înseamnă “realizează nouă”. În China
antică, termenul P’ai era folosit şi pentru cărţi şi pentru piesele de do-
mino. Acelaşi termen reprezenta ambele obiecte, întrucât în China nu
exista nicio diferenţă între cele două. Chinezii au început să îl joace
cu mii de ani în urmă, utilizând piese de domino. În modernism, Poke-
rul Pai Gow a devenit o atracţie extraordinară pentru jucătorii din zone
precum California sau Nevada. În timp ce oamenii obişnuiau să joace
Poker Pai Gow cu piese de domino, în versiunea americană a jocului
erau utilizate cărţi de joc obişnuite. Pokerul Pai Gow se bazează pe
aceleaşi coordonate de joc ca şi multe alte jocuri de cărţi. De cele mai
multe ori, cei care învaţă acest joc, devin jucători împătimiţi.
Pokerul Pai Gow se joacă cu 52 de cărţi de joc şi 1 joker. Jokerul
poate juca rolul unui as sau wild card pentru completarea unor mâini
precum straight, flush sau straight flush. Jocul se desfaşoară pe o
masă de blackjack cu maxim 6 jucători şi un bancher. Jucătorii joacă This traditional Asian game is played with tiles that look like
împotriva bancherului. În cele mai multe cazuri, cazinoul are rolul de dominos. To make it easier to understand, an American version
bancă, deşi jucătorii pot să crediteze jocul dacă doresc. Este nevoie să was introduced using standard playing cards and the ranking
aibă suficienţi bani pentru a acoperi toate pariurile celorlalţi jucători. of hands were fashioned after poker hands.
Cazinoul colectează un procent de 5 % din toate pariurile
căştigătoare. The game of Pai Gow Poker combines the ancient Chinese game
Pentru începerea jocului, jucătorii trebuie să plaseze pariurile în of Pai Gow and Poker. Pai Gow literally means, “Make nine”. In anci-
funcţie de minimul mesei. La rândul său, dealerul îşi va împărţi cele ent China, the word p’ai stood for both the cards and the dominoes.
şapte cărţi în două mâini şi le va aşeza cu faţa în sus. Acest lucru se The same word represented both the objects, as there is no signifi-
face indiferent de numărul de jucători de la masă. Dealerul aruncă za- cant difference between cards and dominoes in China. Chinese peo-
rurile pentru a stabili cine primeşte prima mână. ple started playing it thousands of years ago with domino tile sets. In
Jucătorii văd cele 7 cărţi pe care le-au primit şi le aşază într-o mână modern times, Pai Gow Poker has become a great attraction among
de 2 şi una de 5. Mâna de 2 cărţi se aşază în faţă, iar mâna de 5 cărţi the gamblers in cities like California and Nevada. While people used
în spatele ei. Dacă ambele mâini bat cele două mâini ale dealerului, ju- to play the Chinese Pai Gow with domino tiles, its American version
cătorul câştigă. Dacă jucătorul câştigă cu o mână şi pierde cu cealal- uses normal cards. Pai Gow Poker has a very similar playing style wi-
tă, jocul se încheie cu un „Push” şi nu există niciun căştigător. Dacă th many other card games. People who learn the game often end up
oricare dintre mâinile jucătorului are aceeaşi valoare ca cele ale dea- being avid players.
lerului este “Egalitate” şi dealerul câştigă. Dacă cele două mâini ale Pai Gow Poker is played with a standard 52-card deck and one
dealerului bat ambele mâini ale jucătorului, acesta din urmă pierde. joker. The joker can be used as an ace or a wild card to complete a
În momentul în care jucătorul stabileşte mâinile, valoarea mâinii de straight, a flush or straight flush only. The game is played on a black-
5 cărţi trebuie să fie întotdeauna mai mare decât valoarea mâinii de 2 jack-size table with up to six players and a banker. The players are
cărţi. Dacă jucătorul face o greşeală şi mâna de 2 cărţi este mai mare, playing against the banker. In most cases, the casino acts as the
este “Foul” şi jucătorul pierde automat. Atunci când cazinoul are rolul banker although players can chose to bank the game if they wish to.
de bancă, dealerii trebuie să stabilească mâinile ţinând cont de anu- This would require having enough money to cover all of the other
mite reguli, numite “House Way”. Dacă jucătorul nu este sigur de mo- player’s bets. The casino collects a five- percent commission on all
dalitatea de a îşi stabili mâna, poate ruga dealerul să procedeze con- winning bets.
form principiului “House Way” – Regula Casei. Acest lucru împiedică To start the game, the players make their bets according to the ta-
jucătorul să facă anumite greşeli. ble minimum. The dealer shuffles the cards and deals out seven
Într-adevăr, Pai Gow este o altă variantă de poker. Se poate spune stacks containing seven cards. This is done no matter how many pla-
că Pai Gow urmează în mare parte regulile de blackjack, unde jucăto- yers there are. The Banker shakes a cup containing three dice to de-
rii joacă împotriva bancherului şi nu unul împotriva celuilalt. termine who gets the first hand.
The player looks at their seven cards and sets them into a two-
card hand and a five-card hand. There is a place marked on the table
to place your hands. The two-card hand is placed in front and the fi-
ve-card hand is placed behind it. If both of your hands beat the
Banker’s two hands you win. If one of your hands beats the Bankers
and one loses it is a push and there are no winners. If either of your
hands has the exact same value as the Banker’s hand it is a tie, whi-
ch is called a copy and the Banker wins. If the Banker’s two hands
beats both of your hands you lose.
When you are setting your hands, your five-card hand must be a
higher value than your two-card hand. If you make a mistake and the
two-card hand is higher it is a “foul” and you lose automatically. When
the casino acts as the Banker, the dealers must set their hands ac-
cording to certain rules, which is called the “House Way.” If you are
unsure of how to set your and you can ask the dealer to set it the
“House Way.” This will keep you from making a mistake.
Yes, Pai Gow is another variant of poker, but with a certain twist to
it. You can say that the game goes pretty much along the lines of
blackjack where players wage their games against the banker and
not amongst themselves.

NR. 7 CASINO INSIDE 73


78 CASINO INSIDE NR. 7
CIPRIAN HRIȘCĂ

CIPRIAN HRIȘCĂ:
“POKERUL RĂMÂNE
UN HOBBY, AȘA
CUM A ÎNCEPUT”
Fără a se ascunde după o glugă şi ochelari
de soare, primul român ajuns la masa finală
într-un turneu EPT, în 2008, la Budapesta,
rămâne un tip echilibrat; ştie foarte bine ce loc
ocupă pokerul în viaţa sa – pur şi simplu
divertisment.

Ciprian Hrișcă: “Poker


remains a hobby, as it
was at the beginning”
Without hiding behind sunglasses and a hood,
the first Romanian who played at the final
table within a ETP contest in 2008, at
Budapest, remains a balanced guy; he knows
exactly what is the place of the poker game in
this life - simply amusement.

Cum a început pentru tine How did the story begin?


povestea numită poker? It all started when I was just a
Totul a început de când eram kid. In my family there was this
mic. Era o tradiţie la mine acasă să tradition on every Sunday to
jucăm duminica în familie poker cu play poker with 5 cards on too-
cinci cărţi pe scobitori, beţe de chi- thpicks, matches and punish-
brit și pedepse. Atmosfera era ments. The atmosphere was
strict una de amuzament. De Te- strictly amusing. I have started
xas Hold’em m-am apucat foarte playing Texas Hold’em late, in
târziu, prin 2007-2008, împreună 2007-2008, together with my
cu colegii de serviciu. După o peri- colleagues at work. After a whi-
oadă, acest lucru a devenit o tradi- le, it became a tradition, starting
ţie, începând să jucăm săptămână to play weekly. I didn’t know
de săptămână. Iniţial nu prea știam exactly what the game was abo-
despre ce e vorba, însă, după ace- ut, but after taking some time to
ea am început să studiez singur, să study on my own, I learned the
aprofundez. Nu prea aveam de la rules. Everybody was a begin-
cine să învăţ pentru că atunci toată ner; I had nobody to learn from. I
lumea era la început. Am debutat had my debut in poker playing in
cu adevărat în jocul de poker în a casino, and after that, I fol-
cazino, după care am luat calea lowed the tournaments. My way
turneelor. Parcursul meu a fost was quite simple, there is no-
unul destul de simplu, nimic spec- thing spectacular to talk about...
taculos. Asta poate fi istoria orică- this can be the history of any

NR. 7 CASINO INSIDE 79


rui jucător din orice sport, inclusiv de poker. Pentru mine pokerul a înce- player, including a poker player. For me, poker started as a hobby
put ca un hobby și așa vrea să și rămână. and I intend to keep it like this.

Ai simţit că ai avut niște abilităţi anume pentru poker sau le-ai Have you felt certain abilities for the poker game or you ha-
descoperit pe parcurs? ve discovered them on the run?
Pasiunea pentru poker am avut-o de mic, cât în ceea ce privește abili- My passion for poker started when I was a kid; regarding the abili-
tatea consider că alţii sunt mai în măsură să aprecieze asta. Eu văd totul ties, I think the others should judge that. I see this as a study since I
ca pe o chestiune de studiu pentru că mi-a plăcut foarte mult matemati- loved mathematics, probabilities and statistics. From my point of view,
ca, mi-au plăcut probabilităţile, statisticile. Din punctul meu de vedre, po- poker is more mathematics and less fortune. Poker must respect ma-
kerul e un joc absolut matematic și mai puţin de noroc. Pokerul trebuie thematics; more, it is connected to management, when it comes to
să respecte matematica; în plus are legătură și cu managementul atunci the speculative attitude at the gaming table, the number of chips and
când vine vorba de atitudinea speculativă la masa de joc, de numărul de the competitor. It is connected to discipline. There are many factors
chipsuri, de adversar, are legătură cu disciplina. Sunt foarte mulţi factori involved. In order to obtain certain advantages on the fact that the
care afectează un joc de poker. Că poţi obţine anumite avantaje foarte competitor shows easily his thoughts, for example, this is a trump
mari de pe urma faptului că adversarul se trădează foarte ușor și că nu that comes in years... one cannot have it from the beginning.

80 CASINO INSIDE NR. 7


CIPRIAN HRIȘCĂ
beneficiază de avantajul bluffului, spre exemplu, acesta este un atu pe
care un jucător și-l câștigă în timp. Nu-l poţi avea de la început. Until now you have analyzed yourself, trying to identify your
weak points, as well the strong ones…
Să înţeleg că ai reușit până în prezent să faci o auto-analiză, în- Yes, of course! I know about 90% of my weak points. But here’s
cercând să identifici care sunt punctele tale slabe, care sunt cele the difference between me and the professional players. I have diffi-
forte... culties in managing my defects, to control them. I have the winner’s
Da, evident! Îmi cunosc puntele slabe în proporţie de 90%. Însă aici enthusiasm. Once, I start spending, I go to the final table. I have ne-
intervine diferenţa între mine și profesioniști. Mie îmi e mult mai greu să- ver liked mediocrity. That is why my results are on top; I want to be
mi gestionez defectele, să le stăpânesc. Eu am avântul câștigătorului. În on top.
momentul în care am intrat în bani, joc până la masa finală. Nu mi-a plă-
cut niciodată să mă zbat în mediocritate. De aceea rezultatele mele sunt What does a poker player need in order to have the same re-
de top, vreau să fiu printre primii. sults as you?
A lot of work! You cannot have the highest results in poker, unless
Ce îi trebuie unui jucător de poker pentru a ajunge să aibă re- watching each aspect of your work. If I have the smallest imbalance, I
zultatele tale? prefer not to play. I had a 2-3 month period when I didn’t touch the
Multă muncă! Nu poţi face performanţă în poker atâta timp cât nu ai cards. I waited for that particular moment when the unstoppable wish
grijă de fiecare aspect al muncii tale. Dacă intervine cel mai mic dezechi- came towards me. I don’t like the routine of the loser. I use this all
libru, eu prefer să nu joc. Am avut o perioadă de 2-3 luni când nu am the time. I don’t want to have a bad run. This is not the approach of a
atins cărţile. Am așteptat acel moment în care să-mi vină o poftă nebună professional player; it’s rather the approach of a player that loves the
să joc pentru că mi-e frică de rutina care intervine în viaţa jucătorului de game. When I sit at the table, I feel the pleasure and I give it all. I love
poker care pierde. Mă feresc mereu de lucrul acesta. Nu vreau să ajung having fun at the table, to experience and feel those small things that
vreodată să spun că am avut un run prost. Aceasta nu e abordarea unui for others might mean nothing. I like making friends at the table, this
profesionist care trăiește din lucrul acesta, ci a unuia căruia îi place să helps me a lot, it gives me the necessary relaxation to concentrate
joace poker din toată inima. Eu când mă așez la masă simt plăcerea de a for a long period. I don’t believe in sunglasses or a hood, we are usu-
juca și atunci dau totul. Mi-e drag să ne distrăm împreună la masă, să al people. I prefer finding other methods to “protect” against the com-
simt acele lucruri mărunte care poate, pentru alţii, nu reprezintă nimic. Îmi petitor. I love life more then poker, but poker is a part of my life, yet I
place să-mi fac prieteni la masa de joc, iar asta pe mine mă ajută, îmi ofe- cannot consider it my life. That’s the difference. If I don’t like it any
ră acea stare de relaxare necesară concetrării pe o perioadă lungă de more, I’ll stop playing. Over the years, I had other passions, chess for
timp. Eu nu cred în gluga trasă pe cap si ochelari fumurii, la urma-urmei example. For bridge I have lost a few years of college. Once finding
suntem niște oameni normali. Eu prefer să găsesc alte metode de a mă something that gave me a bigger motivation, as poker, I have focu-
„proteja” de adversar. Îmi place mai mult viaţa decât pokerul, dar, totuși sed on that. I can be considered a man of extremes. Yet, I consider
pokerul face parte din viaţa mea, însă nu pot spune că este viaţa mea. there are many other important things in life – family, friends. I can
Aici e diferenţa. În momentul în care nu o să-mi mai facă plăcere, nu o să give up a poker game at any moment, even a final table, if I have to
mai joc. Am avut de-a lungul vieţii și alte pasiuni precum șahul; pentru help a friend or a member of my family. That’s why I’m saying that po-
bridge am pierdut chiar și ani de facultate. În momentul în care am găsit ker it was just a hobby for me, and I would like to keep it like this. If
ceva care m-a motivat mai mult, așa cum a fost pokerul, m-am focusat you want to earn money, or to turn the poker game into business, this
numai pe asta. Pot fi considerat un om al extremelor. Consider, totuși, că is different. But in order to become a professional player, results and
în viaţă sunt alte lucruri mult mai importante precum familia, prietenii. earnings are not enough. You can be a professional even if you don’t
Sunt în stare să renunţ oricând la un joc de poker, chiar și la o masă fina- have great results, because talent can weigh in. Not all of us can play
lă, ca să ajut un prieten sau un membru al familiei. De aceea am spus că poker, it’s true. I have the skills, but it’s not my destiny- I am realistic.
pokerul a început ca un hobby și așa vreau să și rămână. Dacă vrei să For others, though, money comes first, but disconnects you from your
câștigi bani de pe urma pokerului sau să faci din poker un business, asta own life, ruining the balance.
este altceva. Însă pentru a fi profesionist nu se limitează totul la câștiguri
și rezultate. Poţi fi profesionist chiar dacă nu ai rezultate notabile, întrucât What about the poker game online?
poate interveni talentul. Dar e drept, nu oricine poate juca poker. Eu am I prefer playing free chips because it is the only way to experiment.
talentul necesar, însă nu am menirea de a fi profesionist - sunt realist. If I want to change something within the poker game, this gives me
Pentru alţii, însă, mirajul banilor e primordial, lucru ce-i privează de o viaţă the possibility to try things. I prefer playing live and not on line, for me
normală, intevenind dezechilibrul. poker is a way to discover the world, to communicate, things that
cannot be done in front of the computer.
Cum stau lucrurile pe partea de on-line?
Prefer să joc pe free-chipsuri pentru că e singurul loc în care pot face You have participated to several tournaments. Which one re-
experimente. Dacă vreau să schimb ceva în jocul de poker, aici îmi permit mained in your mind and heart?
să fac mai multe încercări. Prefer jocul live și nu on-line pentru că pentru The EPT last year in Barcelona… I was so close to win, but, at the
mine pokerul e un mod de a descoperi lumea, de a comunica, lucruri pe same time, I had a bad chance I cannot forget. It was the first time
care în faţa unui computer nu le poţi face. when I felt something like that, and, I hope, for the last time. After fo-
ur hours of playing I was the chip leader of the tournament; I had 10
Dintre turneele la care ai participat, care ţi-a rămas la suflet? consecutive hands, starting as favorite and I lost them all.
EPT de anul trecut de la Barcelona pentru că am fost foarte aproape I also enjoyed the EPT in Budapest in 2008 because, besides the
de o performanţă, dar, totodată, am avut parte de un element de ghinion competition, the city is great, I feel so good there. Barcelona and Bu-
desăvârșit care mi s-a întipărit în minte. A fost pentru prima oară când am dapest make me feel like home.
avut parte de așa ceva și, sper, și pentru ultima oară. După patru ore de
joc eram chip-leaderul turneului; am avut zece mâini consecutive în care How does a usual day look like for you?
am pornit ca favorit, dar le-am pierdut pe toate. I hold several businesses, starting with a car service, to real estate.
La fel de mult mi-a plăcut și EPT Budapesta 2008, pentru că pe lângă I like playing football with my friends, or I go bowling. When I find ti-
competiţia existentă aici, orașul e minunat, mă simt bine acolo. Și în Bar- me, I read a good book; this really makes me feel comfortable with
celona și în Budapesta mă simt ca acasă. myself.

Cum e viaţa ta de zi cu zi?


Deţin mai multe business-uri, începând de la service auto și până la
agenţii imobiliare. Îmi place să ies cu prietenii la fotbal, bowling. Când ga-
sesc o după-amiză liniștită îmi fac timp să citesc și o carte ceea ce mă
face să ma simt bine, eu cu mine.

NR. 7 CASINO INSIDE 81


FEMEILE DIN INDUSTRIA
JOCURILOR DE NOROC
Partea I- Rolul femeii în domeniul
cazinourilor

WOMEN IN GAMING INDUSTRY


Part I - The role as a woman
in the casino field
de Aitala Avramescu

82 CASINO INSIDE NR. 7


GAMBLING INDUSTRY
Mai există, încă, în zilele noastre, percepţii subiective legate Are there still biased perceptions toward women today? So-
de femei? Sondaje recente au relevat faptul că femeile încă lup- me recent research reported that women still face resistance in
tă cu conservatorismul culturii afacerilor, iar numărul funcţiilor conservative business cultures, and the number of boardroom
de conducere deţinute de femei cunoaște o puternică variaţie. tables at which they hold seats varies widely by industry.

De-a lungul anilor, femeile au reprezentat doar o minoritate în cadrul Over the years, women have been only a small minority in the high
departamentului de management al afacerilor la nivel înalt. În orice caz, levels of business management. Nevertheless, fast-forward now--
s-a remarcat o evoluţie rapidă- vieţile femeilor au cunoscut o schimba- women’s lives have changed noticeably over the last fifty years. Wo-
re notabilă în ultimii 50 de ani. Femeile au început să ocupe poziţii im- men have found themselves in business positions, educational insti-
portante în domenii precum educaţia, afacerile, chiar în cadrul instituţi- tutions, and public offices they never would have dreamed of filling in
ilor publice unde în anii 50 nici nu visau să fie acceptate. După câteva the 1950s. Still, after several decades of economic, political, and so-
decenii de transformări economice, politice și sociale, femeile au deve- cial changes, women are by no means equal partners with men in the
nit, fără contestaţie, egale în drepturi cu bărbaţii la nivelurile profesio- highest levels of business and the professions. The „glass ceiling” is
nale și de afaceri cele mai înalte. “Glass ceiling” este un termen inven- a term coined in the 1970s in the United States to describe invisible
tat în anii 70 în Statele Unite pentru a descrie barierele nevăzute și and artificial barriers, created by attitudinal prejudices that block wo-
artificiale create de prejudiciile de atitudine care blocau accesul feme- men from attaining senior-level leadership positions. According to a
ilor la pozitiile de conducere. Potrivit unui studiu realizat de compania PriceWaterhouseCoopers research, in 2003, despite comprising al-
PriceWaterhouseCoopers în anul 2003, dintr-un total de 50% al forţei most 50 pc of the total labor force and 51.3 pc of employees in the
de muncă și 51.3% din numărul total de angajaţi ai industriei caziono- U.S. casino industry, women are still underrepresented in high levels
urilor din S.U.A., femeile sunt încă reprezentate la un nivel destul de of business management.
mic în cadrul departamentelor de management al afacerilor.
Female casino ‚pioneers’
“Deschizătoarele de drumuri” în domeniul cazinourilor Claudine Williams of Las Vegas was a trailblazer for women
Claudine Williams din Las Vegas a fost o deschizătoare de dru- when men controlled Nevada’s business world. She was the first wo-
muri într-o perioadă în care bărbaţii controlau lumea afacerilor în Ne- man in the state to head a major casino and the first to chair a finan-
vada. A fost prima femeie care a condus un cazino și primul președinte cial institution. In later life, she became a leading community philan-
al unei instituţii financiare. Mai târziu, a devenit un filantrop de vază al thropist with education and child welfare at the top of her list. She
societăţii, cu implicare, în primul rand, în acţiuni legate de copii și edu- met and worked with Shelby Williams for several years before they
caţie. L-a întâlnit și a lucrat cu Shelby Williams vreme de câţiva ani îna- married in 1950. In 1964, the Williamses came to Las Vegas and
inte de a deveni și parteneri de viaţă, în anul 1950. În anul 1964, Willi- bought the Silver Slipper casino. They operated and developed the
ams a venit în Las Vegas și a achiziţionat cazinoul Silver Slipper. Au Silver Slipper until 1969, when they sold it to Howard Hughes. The
condus și au dezvoltat cazinoul până în 1969, când l-au vândut lui Ho- couple then focused their efforts on a new business, opening the
ward Hughes. Cuplul s-a concentrat, apoi, pe o nouă afacere, prin des- Holiday Casino (a.k.a. the Riverboat Casino) across from Caesars Pa-
chiderea cazinoului Holiday (Cazino plutitor) vis a vis de Caesars Pa- lace in 1973. Williams credited her husband’s desire for a true part-
lace în anul 1973. Williams a împlinit dorinţa soţului de a deveni un ner with her ability to rise within the male-dominated casino world.
partener adevărat cu abilitatea ei de a înflori în mijlocul unei lumi domi- They shared all aspects of the business together. Consequently, du-
nate de bărbaţi. Au împărţit toate coordonatele afacerii. În acelaţi timp, ring Shelby’s long illness and after his death in 1977, Claudine step-
de-a lungul unei perioade grele care l-a răpus pe Shelby în anul 1977, ped into the office of president and general manager. She was the
Claudine a preluat funcţia de președinte și administrator. Este prima first woman to do so in the history of the Nevada gaming industry.
femeie care a ajuns într-o poţiţie de conducere în industria jocurilor de After two expansions of the Holiday Casino, Williams eventually sold
noroc din istoria statului Nevada. După două etape de extindere a Ca- all of her interest to the Holiday Inn Corporation (later Harrah’s) and
zinoului, Williams și-a vândut toate acţiunile către Holiday Inn Corpora- assumed the chairmanship of the board of directors for the hotel-ca-
tion, ulterior Harrah, preluând funcţia de președinte al consiliului de sino. She died in May, 2009.
directori a hotelului- cazino. A decedat în mai 2009.
Jeanne Hood, who was president of the Four Queens in the
Jeanne Hood, președinta Four Queens în anii 70, a fost un pilon 1970s, helped raise the profile of women casino executives in Las
important în evoluţia pe scara funcţiilor de conducere din industria jo- Vegas. Hood took over as president and chief executive officer of the
curilor de noroc a femeilor din Las Vegas. După decesul soţului său, Four Queens upon the death of her husband, David Hood, in 1977.
David Hood, în anul 1977, Hood a preluat funcţiile de președinte și In 1985, she became president and chief executive officer at Elsino-
director general al cazinoului Four Queens până în anul 1993. O fe- re, a publicly traded gaming subsidiary of the Hyatt hotel chain that
meie modestă, Hood a dat interviuri rar și a încercat să nu folosească owned the Four Queens. She remained president of the Four Que-
niciodată poziţia sa ca argument. Hood declara, pentru Review Journal ens until 1993. The unassuming Hood rarely gave interviews and tri-
în anul 1985, la momentul la care ea și Claudine Williams erau singu- ed to downplay her role as a woman in the casino industry. Hood told
rele femei care conduceau astfel de companii, că nu este “feministă” the Review-Journal in 1985, when she and Claudine Williams were
și a încercat, pe cât posibil, să evite discuţiile care duceau în această the only women running Las Vegas resorts, that she was not a “wo-
direcţie. “Simt că oamenii ar trebui perfecţionaţi”, a declarat pentru Re- man libber” and steered away from questions that went that direction.
view Journal. “Nu mă intereseazaă dacă este vorba de o femeie sau “I just feel that people have to be qualified,” she told the newspaper.
de un bărbat, dacă aparţine de o religie sau alta, de o etnie sau alta. “I don’t care whether they’re a woman or a man, or what color or race
Cred că e important e să știe fiecare ce trebuie să facă pentru a avea they belong to. I think they need to know what they are doing in or-
acest job. Eu sunt aici pentru că sunt calificată pentru acest post”. der to have the job. Because I’m qualified, I’m here.” While she didn’t
Deși nu a vorbit prea mult despre rolul pe care îl are în industria cazi- talk about her place in casino history often, her influence is undenia-
nourilor, influenţa ei este una notabilă, chiar și la un an după dispariţia ble, even one year after his death.
dintre noi.
Marian Ilitch is also one of the leading entrepreneurs in the en-
Marian Ilitch este, de asemenea, o femeie antreprenor a industriei tertainment industry, buying stake in MotorCity Casino in Detroit, in
de entertainment. În anul 2005 a devenit acţionar unic al Cazinoului 1999 and then, in April 2005, she became its sole owner. he purcha-
MotorCity din Detroit, după ce, în anul 1999, a cumpărat o parte din se by Marian keeps the casino ownership within the Detroit commu-
acţiuni. MotorCity devine, astfel, cel mai mare și de succes cazino deţi- nity and makes MotorCity the largest and most successful casino in
nut de o femeie. În anul 2008, cazinoul Hotel Motor City a investit 300 the country that is owned by a woman. In 2008, MotorCity Casino
de milioane de dolari pentru un proiect de renovare a locaţiei, adau- Hotel completed a $300 million expansion and renovation project
gându-se un hotel de lux, spa, centru de conferinţe, câteva restaurante adding a luxury hotel, spa, conference center, several new restau-
noi, o sală de teatru cu 1800 de locuri și o zonă de joc permanentă. rants, 1,800-seat theatre and permanent gaming area.

NR. 7 CASINO INSIDE 83


GAMBLING INDUSTRY
Discrete presence, active atitude
Everyone struggles for whatever business it
is at the moment and everyone tries to figure
out an approach. In Romanian gambling indus-
try, women are a discrete presence, but more
active as attitude and management. Michelle
Cummins, General Manager of Casino Bucha-
rest and South-East Europe Area Manager for
Casinos Austria International (CAI) is one of
those persons who have drawn well to fulfill
responsibilities, especially these days, when the
competition among casinos is very interesting,
but she has o complex strategy. “Our biggest
accomplishment is that we never stand still. We
do not believe in complacency; true perfection
is something we constantly work towards and
this requires great flexibility, creativity and a
willingness to constantly adapt”, said Cummins
for Casino Inside Magazine.
And yet, a casino job is not for everyone. The
financial incentive is fairly strong, but… “Wor-
king in a casino is like magic, it is different from
other jobs, as you cannot stay away, you cannot
escape from this world. Besides, it has a spirit
of adventure that cannot be found anywhere el-
se”, Odette Nestor, CFO Regent Casino, belie-
ves.

Which are the strongest points in this positi-


on: intuition, impartiality? Yes and much more
like humor, spontaneity, fair-play and, not at
least, the ability to take decisions in crisis situa-
Prezenţă discretă, atitudine activă tion. Monica Batsis, Manager of Casino Bucharest, knows this
Toată lumea se luptă să aibă o parte din afacerea care este în trend, better: “For this business, a woman manager is best suited. The rea-
încercând diverse abordări. În industria de gambling din România, fe- son I say this is because when conflicts appear between men, which
meile au o prezenţă discretă, dar o atitudine activă în zona de manage- are in fact unavoidable in this type of activity; it could interfere the
ment. Michelle Cummins, Manager General al Casino Bucharest și typical masculine pride, the kind of competition which generally oc-
Manager pe Zona de Sud Est a Europei pentru CAI (Casinos Austria cur between men in disputes, like, for instance, between the casino
International) este una dintre acele persoane care a creat o strategie manager and the client, this conflict can negatively influence the
de îndeplinire a responsabilităţilor, mai ales în zilele noastre, când company-customer relationship. Whereas if a woman has the final
competiţia între cazinouri este extrem de interesantă. “Marea noastră call, the approach will be different as the woman is more flexible and
realizare este că nu stăm niciodată pe loc. Nu credem în atitudinea adaptable than most men in finding the best and least offensive so-
mulţumirii de sine, perfecţiunea este căutarea noastră continuă; căuta- lutions. In such cases, intuition, one of the trumps of a woman, is very
rea necesită flexibilitate, creativitate, precum și dorinţa și capacitatea important. Carmen Joita, Marketing Manager of Regent Casino Bu-
de adaptare continuă la provocările pieţei”, a declarat Cummins pentru charest is another name who makes the Romanian gaming industry
revista Casino Inside. more active.
Și, totuși, nu oricine poate ocupa un post într-un cazino. Motivaţia
financiară poate fi un stimulent suficient de puternic, însă… “A lucra
într-un cazino e ceva magic, e cu totul diferit faţă de alte joburi, nu poţi
sta departe de această lume, te acaparează. Dincolo de asta, există și
un spirit de aventură pe care nu îl găsești nicăieri altundeva”, crede
Odette Nestor, Director Financiar Regent Casino.

Care sunt cele mai importante coordonate pentru această poziţie:


intuiţia, imparţialitatea? Da, dar la acestea se adaugă umorul, sponta-
neitatea, fair play, și nu în ultimul rând abilitatea de a lua decizii în mo-
mentele de criză. Monica Batsis, Manager Casino Bucharest, știe
foarte bine aceste lucruri: “pentru acest business cu precădere este
mult mai important ca pe poziţia de manager să fie o femeie. Spun as-
ta deoarece, între bărbaţi, atunci când apar momente tensionate sau
anumite controverse, oarecum inerente în acest tip de activitate; se
poate resimţi acel orgoliu tipic masculin, un gen de competiţie ce poa-
te apărea între doi bărbaţi într-o dispută, în acest caz, între Managerul
Cazinoului şi client, care poate afecta negativ relaţia companie-clien-
telă. Pe când, în momentul în care o femeie este cea care are decizia
finală, abordarea este alta şi, totodată, disponibilitatea unei femei pen-
tru flexibilitate, maleabilitate este mai mare decât în cazul bărbaţilor
găsind soluţiile cele mai bune si neofensive în orice situaţie. În acest
caz, intuiţia, un atu al feminităţii, joacă un rol foarte important”. Car-
men Joiţa, Marketing Manager la Regent Casino București este un alt
nume care face ca industria jocurilor de noroc din România să fie un
domeniu extrem de activ.

84 CASINO INSIDE NR. 7


Trișorii de poker
și cazino de Hall
of Fame

Poker and Casino


Cheats Hall of Fame
Mii de trișori și-au arătat îndemânarea încă de când au luat Thousands of poker and casino cheats have plied their
fiinţă sălile de poker, mesele de cazino și sloturile. Aceștia sunt crafts since poker rooms, casino table games and slot machi-
cei mai mari trișori de poker și cazino din istorie, iar poveștile nes have been in existence. These poker and casino cheats
despre perioadele petrecute în camerele de joc sunt fabuloase. are the best in poker and casino cheating history, and their li-
fetimes spent in poker rooms and casinos are fabulous sto-
TOMMY GLENN CARMICHAEL ries.
Tommy Glenn Carmichael s-a născut in iulie 1950 și este conside-
rat al doilea cel mai mare trișor al sloturilor din istorie. Un inventator TOMMY GLENN CARMICHAEL
ingenios, a conspirat cu un grup de elită de hoţi pentru a fura milioane Tommy Glenn Carmichael was born in July, 1950, and is conside-
din cazinouri. De-a lungul a aproape 20 de ani, Carmichael a confecţi- red the second best slot cheat of all time. An ingenious inventor, he
onat dispozitive care au făcut posibil furtul din sloturi din Statele Unite conspired with an elite group of thieves to bilk millions from casinos.
și Insulele Caraibe. For almost 20 years Carmichael designed slot cheat devices that
Carmichael și-a început prima ”operaţiune” în 1980 cu un singur made it possible for him to steal from slot machines across the Ca-
dispozitiv, cu un furt de 35 de monezi de câte 5 cenţi dintr-un cazino ribbean and the United States.
de lângă Vegas. Curând însă, vechile aparate au fost înlocuite cu alte- Carmichael began his first “operation” in 1980 with the device, bi-
le noi, determinându-l să acţioneze în cazinouri mai mici. A fost prins lking a 5-cent machine at a casino near the Vegas strip, proudly
și condamnat la 5 ani de temniţă. Aici, l-a întâlnit pe Mike Balsamo. strolling out with $35 in nickels. But Las Vegas had begun replacing
Cei doi și-au propus să se caute unul pe altul după eliberare, dar în the old machines with newer ones, forcing him to the smaller casinos
anul 1987, când a fost eliberat, Carmichael a descoperit că mașinile around him. He was caught at one of them and was sentenced to 5
erau schimbate. International Game Technology (IGT) a introdus o no- years in jail. Inside, Carmichael met Mike Balsamo. They agreed to
uă tehnologie a aparatelor de poker și sloturi, prin utilizarea unor mi- find each other after their release, but when freedom came in 1987,
croprocesoare și a unui sistem de generare a numerelor în mod alea- Carmichael found the machines replaced. Bally and International Ga-

86 CASINO INSIDE NR. 7


TRISORI
tor. Fără ezitare, Carmichael a achiziţionat una
dintre mașinile produse de IGT- Fortune one,
un aparat video poker. Inventează sliderul- la-
bă de maimuţă- confecţionat din corzi de chi-
tară și oţel pe care îl introduce în interiorul
mașinii, prin canalul de eliberare a monedelor
pentru a manipula butonul de eliberare a
acestora în colșul de colectare.
În anul 1991, sliderul devenise inutil, în ur-
ma computerizării aparatelor. Carmichael a
găsit însă o altă cale; păcălind un constructor
că este client, și-a asigurat ”intrarea” în tainele
noilor sloturi. De acolo, a fost doar un pas-
acela de a învăţa să lupte cu aparatul, așa că
l-a cumpărat și în câteva zile a inventat un nou
dispoizitiv cu laser. Dispozitivul era construit
dintr-o baterie cu cameră de luat vederi și un
mini bec electric, utilizat pentru luminarea in-
teriorului aparatului și acoperirea unui senzor,
determinând eliberarea monedelor. Era un dis-
pozitiv indetectabil, iar Carmichael a făcut o
avere prin vânzarea lui către alţi trișori, deși
această metodă de a face bani nu s-a dovedit
a fi de lungă durată.
În data de 4 octombrie 1996, Carmichael a
fost prins în timp ce utiliza acest dispozitiv. A
fost acuzat de posesie a unui dispozitiv cu
scop de fraudare, acuzaţie la care ulterior s-a
renunţat. În 1998 a fost arestat pentru
aceleași fapte, în Laughlin, Nevada. Anul ur-
mător, în Altlantic City, norocul nu a mai fost
de partea sa. Autorităţile i-au pus telefonul
sub urmărie și au înregistrat convorbiri cu alţi
trișori legate de acest dispozitiv. Carmichael,
împreună cu alţi 6 asociaţi, a pledat vinovat pentru conducerea unei me Technology had begun rolling out a new high-tech slot and video
asociaţii ilegale de gambling, și-a pierdut cele două proprietăţi și i-a poker machines, which used microprocessors and random number
fost interzis accesul în cazinouri. Acum numele lui se regăsește pe generator software. Undaunted, Carmichael purchased an IGT Fortu-
Lista Neagră a statului Nevada și este exclus oficial din cazinourile ne One video poker machine. He invented the monkey paw (slider)
locale. Carmichael lucrează acum la un nou dispozitiv, un așa zis de- made from a guitar wire and spring steel, which he inserted into the
tector de fraudă, numit Protector; potrivit spuselor sale, acest dispozi- machine through the payout chute to trip a switch. This caused the
tiv detectează și anulează toate dispozitivele de fraudă. release of coins from the hopper, the bucket holding in the quarters.
By 1991 the slider was useless, owing to the computerization of
JOE CLASSON the machines. Fooling a manufacturer into thinking he was a custo-
Joe Classon s-a născut în anul 1933 în New York. Împreună cu fra- mer, Carmichael was shown the inside of the latest slot machine.
tele să mai mare, Henry, a intrat în lumea jocurilor de noroc în anii 40, From there, he learned how to beat it. He bought one and in a few
alături de unchiul Stanley Classon, un jucător decăzut din zona de est days invented a new device – the light wand. The wand was built with
a New York ului. În timp ce Henry și-a folosit abilităţile de jucător de a camera battery and a miniature bulb, used to shine into the machi-
poker pentru a deveni trișor, Joe s-a înrolat în armată și a fost detașat ne and blind a sensor, causing the hopper to pay out coins. It was ne-
în Coreea. În timpul pauzelor, Joe juca deseori poker cu colegii, la vre- arly undetectable, and Carmichael made a fortune selling it to other
mea aceea dovedind a fi un jucător cinstit. Prima sa experienţă legată cheats, although that money-making idea may not have been a good
de fraudă a fost ca victimă, nu ca trișor. Împreună cu colegii săi, era one in the long-run.
deseori escrocat de către un caporal. Când și-au dat seama, i-au dat o On October 4, 1996, Carmichael was caught with the light wand
săpuneală pe care și-a amintit-o multă vreme de atunci încolo. while escaping from security. He was charged with possession and
După război, Joe s-a reunit cu fratele său, devenit, între timp, un manufacture of a cheating device, which were later dropped. In 1998
trișor profesionist. La început, Joe a ezitat să intre în această lume, he was arrested of similar offenses in Laughlin, Nevada. The fol-
având dorinţa de a deveni broker, dar a cedat și a participat, alături de lowing year in Atlantic City, his luck ran out. The authorities had tap-
fratele său, la un act de fraudă în Puerto Rico în anul 1954. Acolo ped his phone and recorded conversations with other cheats using
Henry l-a învăţat pe Joe arta de a măslui roţile ruletei, postposting, his device. Carmichael, with six others, was charged and pled guilty to
procedură pe care o executau cu mare succes în Puerto Rico, Cuba și running an illegal gambling enterprise. He lost his two homes and
Las Vegas. Joe s-a despărţit de fratele său și a început operaţiunile was ordered to stay out of casinos. He is now in Nevada's Black
de fraudă în cazinouri împreună cu Jerry Palmer și Duke Swenson. Book, officially excluded from the state's casinos. Carmichael is cur-
Joe Classon a condus cea mai bună echipă de trișori de blackjack, rently tinkering with a supposedly anti-cheating device, the Protector.
zaruri și ruletă din anul 1969 până la retragerea sa, în 1989. He claims that his invention will stop all known cheating devices.

JERRY PALMER JOE CLASSON


Jerry Palmer s-a născut în anul 1948. Prima sa experienţă legată Joe Classon was born in New York City in1933. He and his older
de gambling a fost în armată, deși, contrar lui Joe Classon, nu a luat brother Henry were introduced to the gambling world in the 1940s
parte la nici un incident de fraudă pe parcursul stagiului militar și nici by his uncle Stanley Classon, who was a degenerate gambler on New
nu a avut vreo cunoștinţă legată de fraudarea jocurilor de noroc până York’s Lower East Side. While Henry honed his poker skills into chea-
la reîntâlnirea cu vechiul său bun prieten din liceu, Duke Swenson. ting skills, Joe was drafted and served his country in Korea. During
După o trimitere la vatră dezonorantă, Jerry s-a reîntâlnit cu Duke în breaks in combat Joe often played poker with the troops, and at the
California. În acea perioadă, Duke se întreţinea dintr-un job part time time he was an honest player. His first experience at cheating actual-

NR. 7 CASINO INSIDE 87


TRISORI
ly came as a victim, not a cheater.
He and his fellow soldiers were
regularly cheated out of their mo-
ney by a crooked corporal dealing
seconds. When they finally cau-
ght on, they gave the corporal a
platoon pummeling that he was
never likely to forget.
After the war, Joe fell in with
his brother Henry, who had alrea-
dy become a full-time cardsharp
and dice cheater. At first Joe was
reluctant to get involved with
cheating, having his heart set at
becoming a stockbroker, but
eventually he caved in and joined
his brother on a casino cheating
venture to Puerto Rico in 1954.
There, Henry taught Joe the art
of pastposting roulette wheels,
which they did very successfully
in Puerto Rico, Cuba and Las Ve-
gas. Joe split ways with Henry
and began his own casino chea-
ting operation with Jerry Palmer
and Duke Swenson. Joe Classon
ran the world’s best blackjack,
craps and roulette pastposting
team from 1969 until his retire-
ment in 1989.

JERRY PALMER
Jerry Palmer was born in 1948
and first became exposed to
gambling in the Army, although,
unlike Joe Classon, he did not
witness any cheating incidents
during his military service and had
no prior knowledge of cheating at
gambling before hearing about it
from Duke Swenson, his best hi-
gh school friend. Upon an hono-
rable discharge from the US Ar-
my, Jerry hooked up with Duke in
California. In order to finance it,
la Echipa de Pastposting a lui Classon. I-a povestit prietenului său Duke was part-timing with the Classon Pastposting Team. He re-
Jerry de întâlnirea cu Joe Classon, ce avusese loc în urmă cu ceva counted to his friend Jerry how he’d met Joe Classon through his gir-
vreme, prin prietena sa, ce lucra la vremea aceea ca secretară a lui lfriend who was working as Classon’s secretary during the short time
Joe, pe vremea când acesta avea o companie de consultanţă financi- that Classon actually owned a legitimate financial consulting firm.
ară. I-a povestit, de asemenea, cum împreună cu prietena sa și cu Joe Duke explained to Jerry how he, his girlfriend and Classon were bea-
fraudau cazinourile din Las Vegas și Reno, prin postposting. Deși pă- ting Las Vegas’s and Reno’s casinos with the art of pastposting. He
rea de necrezut, cazinourile erau un teren deja cucerit. Jerry, care la told Jerry that it was really unbelievable, but the casinos were falling
vremea aceea aspira la o carieră într-o trupă rock, și-a pus chitara în for it like dominoes. Jerry, who’d had aspirations of forming a rock
cui și s-a alăturat echipei. band, quickly shelved his guitar and joined up with Duke and Joe
În 1969 și 1970, Echipa de Postposting a lui Classon măsluia nu- Classon.
mai roţile de ruletă și mesele de craps. Jerry s-a așezat la masa de In 1969 and 1970, the Classon Pastposting Team worked only ro-
blackjack și, foarte calm, a acţionat pentru prima dată în cazinoul Ala- ulette wheels and craps tables. Jerry sat down at a blackjack table
ddin din Las Vegas and very calmly did the first blackjack move at the Aladdin in Las Ve-
Folosea apoi aceeași metodă de fraudare cu succes la toate mese- gas. He marched up and down the pits, hitting virtually every table
le de joc. Mișcările erau executate cu 2 sau 3 jetoane negre de 100 $ with the same move and getting paid. Although these moves were
plasate sub jetoanele roșii de 5$, care curând au ajuns la jetoane vio- done with two or three $100 black chips pastposted under $5 red
let de 500 $ și, mai apoi, la cele galbene de 1000 $, uneori utilizând chips, they soon upped the ante to $500 purple chips and then
jetoanele verzi de 25$ deasupra. $1,000 yellow chips, sometimes using $25 green chips as the “cap-
Succesul era de necontestat, cu o rată de câștig de 95%, mișcarea pers,” the chips on top. With incredible success, a payoff rate higher
din blackjack devenea cea mai importantă armă din arsenalul Echipei than 95%, the blackjack move became the main weapon in the Clas-
lui Classon și a reprezentat mișcarea postposting de top pentru 25 de son Team’s arsenal, and was pastposting’s #1 move for twenty-five
ani, până când a venit la putere mișcarea Savannah în anul 1995. Din years until the advent of the Savannah move in 1995. Unfortunately,
păcate, Jerry nu a apucat să își vadă invenţia ajunsă la jetoane de Jerry did not get to see his blackjack invention being used with
5000 de dolari. A decedat în 1995 în urma unei supradoze, la doi ani $5,000 chips. He died of a drug overdose in 1994, two years after
după ce a părăsit lumea cazinourilor din pricina dependenţei de dro- he left the casino cheating business because of his drug addiction.
guri. A fost declarat inventatorul mișcării din blackjack, ce a adus He is credited as the sole inventor of the blackjack move, which has
câștiguri de milioane de dolari cazinourilor din întrega lume. earned millions of dollars in the world’s casinos.

88 CASINO INSIDE NR. 7


Prevederi importante în legislaţia
românească privind organizarea
şi exploatarea jocurilor de noroc (II)

PROVISIONS STIPULATED
WITHIN THE ROMANIAN LEGISLATION
REGARDING THE ORGANIZATION
AND GAMBLING OPERATION (II)
Art. 21: - (1) Răspunderea pentru organizarea şi exploatarea jocurilor Art.21: - (1) The responsibility for the organization and gambling
de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă revine în totalitate operation under the circumstances of the hereby emergency ordinan-
persoanelor juridice care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc. ce belongs entirely to the juridical persons who possess the license
(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure jucătorilor for gambling organizing.
participarea la joc cu şanse egale, la mize egale, jucate pe elemente ale- (2) Gambling organizers must provide the players equal chances,
atorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard şi de abilitate a jucă- equal stakes, played on arbitrary elements, or, regarding the bets, on
torilor. hazard elements and ability of the players.
(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi: (3) Gambling operators must:
a) să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi a) develop the activities for which they have been authorized under
în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de tipul acestora, the circumstances of the hereby emergency ordinance, regardless
numai cu personal utilizat pe baze contractuale şi să ţină o evidenţă uni- the type of the activity, only with the personnel engaged under con-
tară a activităţii desfăşurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indi- tract and keep an unitary record of the activity in development, orga-
ferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea; nized within the financial quarters, regardless the number of locations
b) să facă dovada deţinerii legale în proprietate sau în folosinţă prin where the activity develops;
asociere în participaţiune, pe baza unui contract de leasing sau prin con- b) present the prove of the legal possession or use by association
tract de inchiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizaţi or participation, on the provisions of a leasing contract or loan con-

90 CASINO INSIDE NR. 7


LEGISLATION
şi pentru instalaţiile auxiliare aferente, cu excepţia programelor informa- tract, for the game instrumentality authorized by the law in force and
tice care pot fi utilizate pe bază de licenţă; for the auxiliary devices, except for the software that can be utilized
c) să nu utilizeze denumirea de „cazinou”, „casino” sau derivate din by license;
acestea, cu excepţia organizatorilor care exploatează acest gen de acti- c) not to use the name “casino” or derived, except for the organi-
vitate şi numai pentru locaţiile autorizate în acest sens. zers who operate this particular activity and only for the locations au-
(4) Organizatorii de pariuri sunt obligaţi să desfăşoare exploatarea ac- thorized for this purpose only.
tivităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe (4) Gambling organizers must develop the operation of the activiti-
de urgenţă, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a es for which they have been authorized under the circumstances of
datelor, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de the hereby emergency ordinance, throughout data processing pro-
locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea grams, unique at the organizing level, regardless the number of locati-
centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Ro- ons where the activity develops, with the obligation to centralize the
mâniei a informaţiilor care să evidenţieze totalul taxelor de participare information within an electronic central system placed on the Roma-
colectate şi totalul premiilor acordate. nian territory that must mark out the total number of the participating
taxes collected and the total number of the awards.
Art. 22: - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (5), art.
12 alin. (2) şi la art. 21 alin. (2), (3) şi (4) constituie contravenţie şi se Art.22: - (1) The failure to comply with the obligations provided wi-
sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. thin article.5 paragraph (5), article 12 paragraph (2) and article 21
(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20 constituie contra- paragraph (2), (3) and (4) represents contravention and it is sanctio-
venţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar ned with fine from 20,000 lei to 40,000 lei
mijloacele de joc respective şi/sau sumele provenite din operaţiunile (2) The failure to comply with the obligations provided within article
economice aferente, după caz, se confiscă. 20 represents contravention and it is sanctioned with fine from
50,000 lei to 100,000 lei, and the instrumentalities of the game and/
Art. 23: - (1) Constituie infracţiune fapta săvârşită de administratorul, or the amounts derived from the afferent economical operations,
directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o where applicable, are confiscated.
persoană fizică, după caz, de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a
oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc şi se pedep- Art.23: - (1) The deed carried by the administrator, manager or
seşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. other legal representative of a juridical person or natural person, whe-
(2) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la un an re necessary, to develop, without a license or authorization, any activi-
la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte: ty regarding gambling represents contravention and it is sanctioned
a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de co- with imprisonment from 1 to 3 years or fine.
municaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sis- (2) The following deeds represent contravention and they are
teme de comunicaţii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate sanctioned with imprisonment from 1 to 5 years or fine
acestora; a) Gambling organization through communication systems as inter-
b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio net, intranet, as well as through other communication systems (telep-
ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate; hone equipment- mobile or not)
c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clan- b) Organization through radio networks or through other assimila-
destine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele lega- ted transmission devices;
le în vigoare; c) The organization of bets based on the results of certain clandes-
d) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influen- tine contests organized under other circumstances than the ones pro-
ţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii vided within the law in force;
unor venituri; d) The organization of clandestine games with results that can be
e) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de ex- influenced by the dexterity of the game device user, with the purpose
ploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locaţie; for obtaining certain revenues;
f) organizarea de jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel prin interme- e) The organization of bingo games, under the provisions of the sa-
diul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicaţie, televiziune me gambling authorization, in more then one location;
ori radio, prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje materiale f) The organization of contest-games with earnings of any kind
ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, in- through telephone lines or other telecommunication systems, televisi-
teligenţă sau perspicacitate şi care presupun o taxă de participare. on or radio, that determines the earning of certain material advanta-
(3) Înţelesul noţiunilor de concursuri clandestine şi jocuri clandestine ges as result of the answers to general knowledge questions, intelli-
va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordo- gence or perspicacity and that involve a participating tax.
nanţe de urgenţă. (3) The meaning of the clandestine contests and clandestine ga-
(4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu constituie organi- mes shall be the one provided within the applicable methodological
zare de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip norms of the hereby emergency ordinance.
internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comu- (4) within the meaning of the hereby emergency ordinance, the
nicaţii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora, dacă activities that fulfill the following cumulative conditions do not repre-
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: sent gambling organization through the communication systems as
a) activităţile se desfăşoară de către organizatorii de jocuri de noroc internet or intranet, as well as through other communication systems
pe baza regulamentelor de joc aprobate; (telephony systems) or assimilated
b) sistemele de comunicare sunt utilizate strict de organizatori în ve- a) the activities developed by the gambling organizers with respect
derea exploatării jocurilor de noroc pentru care au fost autorizaţi sau to the gambling regulations approved;
facilitează numai comunicarea între organizator şi participanţi . b) the communication systems are utilized strictly by the organizers
with the purpose of operating the gambling they have been authori-
Art. 24: - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseste cu închisoare de zed or facilitate only the communication between the organizer and
la 2 la 7 ani organizarea şi desfăşurarea de jocuri sau activităţi, indife- participants.
rent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane să depună
sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, făcându-le să spere Art.24: - (1) The organization and development of activities and
câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recru- gambling, regardless their denomination, that involve the proposal to
tate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau în- certain persons to collect or deposit amounts, or register on a list, gi-
scriere pe liste în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un fo- ving the hope that there is a chance to have earnings based upon the
los material injust. increasing number of the persons registered or recruited, regardless
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an the method for collecting or registering on lists with the purpose of
la 3 ani sau cu amendă fapta de a propune în mod repetat unor persoa- obtaining unjust earnings for him/her self or a third, represents con-

NR. 7 CASINO INSIDE 91


LEGISLATION
ne să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă în condiţi- travention and it is sanctioned with imprisonment from 2 to 7 years.
ile prevăzute la alin. (1). (2) The deed of proposing repeatedly to certain persons to deposit
or collect money or register on a list under the circumstances descri-
Art. 25: - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la bed in paragraph (1) represents contravention and it is sanctioned
6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care: with imprisonment from 1 to 3 years or fine
a) alterează sau înlocuieşte prin orice mijloc rezultatul unui joc după
ce acesta a fost stabilit; Art.25: - It represents contravention and it is sanctioned with impri-
b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost sta- sonment from 6 month to 2 years or fine any deed of a person who:
bilit; a) alters or replaces through any method the result of a game after
c) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice being ascertained
dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi me- b) places or modifies a bet after the result of a game is ascertai-
todele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frec- ned;
venţa plăţii într-un joc de noroc; c) uses or possesses any device that is used to alter the chances
d) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane and selection methods, that modifies the result of the game, the
- sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respecti- amount or the frequency of payment while a game is in progress;
ve - false, ştiind că acestea sunt falsificate; d) uses or possesses with the purpose of using false tallies- or any
e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase. other material support of the participating tax to the respective ga-
mes- within a gambling room, with knowledge upon their falseness.
Art. 26: - Reclama, publicitatea sau orice activitate promoţională pen- e) Organize or operate false games.
tru activităţile şi jocurile interzise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă
constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la Art.26: - The publicity or any method for promoting the activities
100.000 lei. and games forbidden according to the hereby emergency ordinance
represents contravention and it is sanctioned with fine from 50,000
Art. 27: - (1) Licenţele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate lei to 100, 000 lei.
operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordo-
nanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condi- Art.27: - (1) The licenses for gambling operation provided to the
ţia plăţii taxelor aferente autorizaţiilor de ex- economical operators no later then the da-
ploatare a jocurilor de noroc la termenele şi te of entry into force of the hereby emer-
în cuantumul prevăzut de prezenta ordonan- gency ordinance maintain validity until ex-
ţă de urgenţă, dar nu mai mult decât cuantu- piration date, under the circumstances
murile prevăzute în prezenta ordonanţă de regarding the payment of the taxes related
urgenţă, constituind în inţelesul prezentei to the gambling operation license on the
ordonanţe de urgenţă autorizaţii de exploa- terms and exact amount provided by the
tare a jocurilor de noroc. hereby emergency ordinance, but not over
(2) Operatorii economici care deţin licenţe the amount provided by the hereby emer-
pentru exploatarea jocurilor de noroc valabi- gency ordinance, within the meaning of the
le la data intrării în vigoare a prezentei ordo- hereby emergency ordinance gambling
nanţe de urgenţă şi doresc continuarea acti- operating license.
vităţii pentru care au fost autorizaţi sunt (2) The economical operators that pos-
obligaţi să solicite, în condiţiile prezentei or- sess licenses for gambling operation, valid
donanţe de urgenţă, licenţa de organizare a on the date of entry into force of the here-
jocurilor de noroc, în termen de 120 de zile by emergency ordinance and wish to conti-
de la data intrării în vigoare a normelor de nue developing the authorized activity,
aplicare a prezentei ordonante de urgenţă. must solicit, under the circumstances of
(3) În situaţia în care operatorii economici the hereby emergency ordinance, the li-
care deţin licenţe pentru exploatarea jocuri- cense for gabling organization, within 120
lor de noroc valabile la data intrării în vigoare days to the date of entry of the applicable
a prezentei ordonanţe de urgenţă nu doresc continuarea activităţii pen- methodological norms of the hereby emergency ordinance
tru care au fost autorizaţi, vor achita taxa de autorizare aferentă licenţe- (3) If the economical operators that posses the license for
lor pentru exploatarea jocurilor de noroc, în cuantumul şi la termenele gambling services valid until the entry into force of the hereby emer-
prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul acordării licenţelor pentru gency ordinance do not wish to continue the authorized activity, will
exploatarea jocurilor de noroc, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele pay the afferent authorization tax for gambling services, on the terms
condiţii: and exact amount provided by the hereby emergency ordinance, if
a) notifică renunţarea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare they fulfill the following provisions:
a prezentei ordonanţe de urgenţă la organele fiscale responsabile cu a) Within 90 days until the entry into force of the hereby emergen-
administrarea din punct de vedere fiscal a acestora; cy ordinance notify the responsible financial authorities.
b) anexează la notificare o declaraţie a administratorului operatorului b) Subjoin a statement of the administrator of the economical ope-
economic din care să rezulte că mijloacele de joc sunt dezafectate şi nu rator that reveals the gaming equipments are disposed and they are
sunt utilizate în scopul pentru care a fost emisă licenţa pentru exploata- not used with the purpose provided by the license of gambling opera-
rea jocurilor de noroc. tion.
(4) În cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitări (4) Regarding the gambling organizers who do not subjoin requests
de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc în termenul pre- for obtaining the license for gambling operation within the period of
văzut la alin. (2) sau ale căror solicitări obţin aviz negativ, o nouă solicita- time stipulated within paragraph (2) or the requests receive negative
re poate fi depusă după expirarea termenului de valabilitate a tuturor solution, a new request can be subjoined after the expiration period
licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise în favoarea aces- of all the licenses for gambling operation emitted in their favor until
tora până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. the entry into force of the hereby emergency ordinance.
(5) Licenţele acordate operatorilor economici până la data intrării în (5) The licenses provided to the economical operators until the da-
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru exploatarea de jocuri te of entry into force of the hereby emergency ordinance for
de noroc care, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se încadrea- gambling operation that, according to the hereby emergency ordinan-
ză în categoria activităţilor care pot fi autorizate îşi pierd valabilitatea de ce, does not frame the activities that can be organized, lose their vali-
drept în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordo- dity within 90 days from the date of entry into force of the hereby
nanţe de urgenţă. emergency ordinance.

92 CASINO INSIDE NR. 7


OUR FRIENDS

Novotel Bucharest City Centre Bd. Iancu de Hunedoara NR. 74, 011745 București,
Calea Victoriei 37B România.
Tel: +4021 308 85 00 T: +40 372080080;
Fax: +4021 308 85 01 M: +40 733200209;
Mail: h5558@accor.com F: +40 372080081;
Web: www.accorhotels.com E: guest@capitalplaza.ro
www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București


Bucharest, Romania Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88;
Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 0040 740.00.00.99;
Fax: +40 31 106 11 19 Fax: 0040 21- 311.16.45
E-mail: reservations@rinhotels.ro www.casinopalace.ro
Webpage: www.rinhotels.ro

CASINO BUCHAREST Regent Casino


HOTEL INTERCONTINENTAL Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
Blv. Nicolae Balcescu, NR. 7 , București, sect.1 Tel.: +40 21 405 00 20
Tel. 0213122600 Tel.: +4 0733 33 2003
www.casinobucharest.ro Fax: +40 21 405 00 34
www.regentcasino.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti,


Calea 13 Septembrie 90, București, România
Havana Casino Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com
sector 3, București. Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel,
Telefon: 021.313.98.23 Str. Episcopiei 1-3, București, România.
Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

NR. 7 CASINO INSIDE 93


S.C. BAUM S.R.L.
B-du Vasile Milea, nr.4, sector 6, București Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500,
incinta Afi Palace Cotroceni, et. 1, MegaFun Area Sibiu, România
tel: 0314329140 Tel./Fax: +40 269 865379
office@blingbet.ro E-mail: baum@baumnet.com, david@baumgames.ro
www.blingbet.ro Web: www.baumgames.ro

City Slot Moșilor


GameWorld București Mall Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București
Adresa: City Slot Drumul Taberei
Complex București Mall, Calea Vitan, NR. 75-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București
etaj 2, sect. 3, București City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628;


+40 745 384 855
Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Fax: +40 21 316 62 24
Plaza România, Sector 6 E-mail: intertop@admiral.ro
Tel: 021 317 50 05 Adresa: Calea Bucure[tilor 275-277
Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Otopeni
Tel.: 031 425 73 30 Jud. Ilfov

S.C. Max Bet S.R.L.


Str. Foișorului, NR. 76-58 ,Sector 3,
București , România Bd. Regina Elisabeta, nr. 23,
Tel: +4 031 405 29 49 sector 5 , București
Fax: +4 021 323 21 74
E-mail: office@maxbetromania.com

94 CASINO INSIDE NR. 7


OUR FRIENDS

EURO GAMES TECHNOLOGY (EGT) Str. Vlad Judeţu nr. 36, sector 3, București
Calea Dudesti, Nr.135, Sector 3, Bucuresti +4 0733.33.23.40
Telefon: 0743.107.602/ 0748.210.519 office@alfastreet.ro
aura.luta@egt-bg.com www.alfastreet.ro
plamen.valkanov@egt-bg.com

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L.


București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 Play Star Europe
Telefon/Fax 031 805 16 14 www.cashcode.ro
Mobil 0728528988 București, România
Tel: 021 3107372
Fax: 021 2314639

București, Str. ELIZEU, Nr. 24, Et.1,Ap. 2, Sector 1 Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România
Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 Romanian Bookmakers
GSM: 0744 244 604 Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5
E-mail: aopjnr@yahoo.com Office Center sector 2
Website: www.aopjnr.ro

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București


78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental,
district 3, Bucharest Blvd. N. Bălcescu 4,
Tel: 0721.172.387 Bucharest 010051, România
Fax: 021 - 320.41.70 Tel: +40 (0)742 227466
E-mail: andutza7@yahoo.com Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

NR. 7 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

HYPOBET SC Bet Cafe Arena SRL


Pariuri hipice live Bulevardul Mircea Eliade, Nr 2, București, Sector 1
Tel: 021 210.41.40 Tel: 021.455.04.50
Fax: 021 410.41.16 E-mail: office@1x2betcafearena.ro
www.hipobet.ro www.1x2betcafearena.ro

SC Public Bet SRL Tel: (021) 300.13.50


Teiul Doamnei 89. 023583 Bucuresti Fax: (021) 300.13.54
Telefon +40 21 242 34 61 www.stanleybet.ro
Fax +40 21 242 34 67
www.publicbet.ro

Expo 24 Romania
Laurenţiu Iordan Strada Cornelia Nr. 10
Director Marketing Bucuresti, Romania
T: 021 335 6681
Strada Virtutii numarul 9 F: 021 335 6680
Phone: +40 372 922 422 M: 0788 00 81 00
Email: laurentiu.iordan@powerclub.ro contact@expo24.ro

Inter Expo&Congress Center, Sofia, Bulgaria.


www.balkangamingexpo.com.
Email: info@balkangamingexpo.com
Sales Manager: Nataliya Baevska Agencja ReklamowaWigor
Phone: +359 2 81 29 438. 53-660 Wrocław
www.greenmodel.ro Mobile: + 359 887 650 187. ul. Sokolnicza 34-38
Fax: + 359 2 81 29 479 phone/faks: +48 71 359 62 71
E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; phone/faks: +48 71 359 08 51
info@balkangamingexpo.com office@wigor-targi.com
Web: www.balkangamingexpo.com

96 CASINO INSIDE NR. 7