Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL

Dăruiţi!
GIVE!
D
uring the last 20 years of transition to capitalism we forgot the
By The Insider most important ideas of humanity, TO GIVE!
The difficulties of the everyday life are overwhel-

Î
ming and too few we have the time to stop and think:
n cei 20 de ani de când am trecut la capitalism am uitat una dintre Why are we doing that? Is this what we really want?
ideile esenţiale ale umanităţii, aceea de A DĂRUI! What does that bring in our life? What about the lives of the
Greutăţile vieţii cotidiene ne copleșesc și reușim de prea puţine others? Can we give something back to the community we come
ori să ne oprim și să ne gândim: De ce facem asta? Asta ne dorim? from? Unfortunately, most of us forgot to give, to do good things
Ce aducem nou în vieţile noastre și ale altora? Reușim să dăm îna- for the others. I invite you all, people involved within this indus-
poi ceva comunităţii din care provenim? Din păcate, cei mai mulţi dintre try, to offer a percent, as small as it is, of the revenues of the ca-
noi uită să dăruiască, să facă un bine semenilor lor. Vă invit pe toţi cei sinos you are managing or operating, of the revenue of your bin-
care activaţi în această industrie să oferiţi un procent, oricât de mic, din go rooms, to some needy people, children or old, kindergartens
veniturile cazinourilor pe care le controlaţi sau le operaţi, din câștigurile or schools, asylums or orphanages.
sălilor dumneavoastră de jocuri sau de bingo, unor oameni nevoiași, co- Bring joy to the people around you; offer a helping hand to
pii sau bătrâni, grădiniţe sau școli, azile sau orfelinate. those who have to face a hard life every day, proving that the re-
Aduceţi bucurie oamenilor din jurul vostru, oferiţi-le un sprijin celor presentatives of the gambling industry in Romania are thinking
care o duc greu, dovedind astfel că și reprezentanţii industriei de about their fellows. Maybe some of you have already done it, I
gambling din România se gândesc la semenii lor. Poate că unii au fă- want to encourage you all to continue, and for those who didn’t
cut-o și o fac constant, iar pe aceștia îi indemn să continue și pe cei ca- try that before, please, do it! The gambling industry in Romania
re n-au făcut-o îi rog s-o facă acum. Industria de gambling din România must fulfill one of the goals it has been established for 104 years
trebuie să îndeplinească unul dintre ţelurile pentru care a fost înfiinţată, ago, when the Romanian Lottery was contributing with a very im-
încă de acum 104 ani, când Loteria Română contribuia cu o parte foar- portant part of the revenues for helping poor people.
te importantă din câștiguri la resursele prin care erau ajutaţi oamenii Leave the miss contests and lingerie presentations aside for a
săraci. while and GIVE a part of your revenues to those who need your
Lasaţi puţin de-o parte concursurile de miss și paradele de lenjerie support. Our industry must be enlightened by a new trend, the
intimă și DĂRUIŢI o parte din veniturile dumneavoastră celor care au desire to bring back to the community a part of the revenues.
nevoie de sprijin. Industria noastră trebuie să fie însufleţită de un trend This is the only way to improve the image of the gambling indus-
nou, de dorinţa de a întoarce comunităţii o parte din venituri. Numai așa try, in the eyes of the public opinion, but also in the vision of the
vom putea îmbunătăţi imaginea industriei de gambling, atât în ochii opi- authorities. Let’s show the Romanians that the gambling industry
niei publice, cât și în viziunea autorităţilor. Să arătam românilor că indus- in Romania is a modern one, abreast with times or even above:
tria de gambling din România este una modernă, în pas cu vremurile GIVE!
sau chiar înaintea lor: DĂRUIŢI! I am sure your gesture will have a large echo and others will
Sunt sigur că gestul vostru nu va rămâne fără ecou și poate că și alţii follow you. Within your gaming rooms, you should promote: joy,
vă vor urma exemplul. Ar trebui să promovaţi în sălile dumneavoastră de fun, entertainment, but also the desire for helping the people in
joc: bucuria, distracţia, entertainment-ul de cea mai bună calitate, dar și need.
dorinţa de vă ajuta semenii. People who spend their money within your gaming rooms, will
Oamenii care și-au jucat banii în cazinourile, sălile de jocuri sau de be glad to hear that a part of their money reached the poor and
bingo pe care le deţineţi se vor bucura dacă vor afla că o parte din banii needy. I am certain.
cheltuiţi de ei pentru această distracţie ar ajunge la oamenii nevoiași. Don’t think, just do it! In December, on Christmas time, around
Sunt convins de asta. New Years Eve, do it! Don’t delay it! To Give is a Christian gestu-
Nu mai staţi pe gânduri, faceţi asta acum, în luna decembrie, luna re, is human, it means joy. GIVE!
Crăciunului, în preajma Anului Nou, și acţionati acum și nu mai tarziu! A
oferi este creștinește, este uman, înseamnă bucurie. DĂRUIŢI!

NR. 10 CASINO INSIDE 1


14

38
18

8 MEHMET AKIN, GENERAL MANAGER LA MIRAGE GAMES:


"Adaptarea la cerințele clienților este primordială pentru noi" 50 ENTERTAINMENT ARENA EXPO
A atras 4.000 de vizitatori

14 CAZINOUL DIN GOVORA,


Un monument arhitectural neisprăvit 54 LA FINELE LUNII NOIEMBRIE S-A DAT STARTUL MARILOR
CÂȘTIGURI LA MAXBET!
”Cursa învingătorilor” a adus premii de până la 110.000 de lei

18 LOTERIA ROMÂNĂ
O companie pentru oameni
56 CASINO TECHNOLOGY
La Entertainment Arena 2010

24 GRAND CASINO LA MAMOUNIA,


Locul unde pariurile se plasează într-o atmosferă de basm
58 OBRAZUL SUBȚIRE, CU CHELTUIALĂ SE ȚINE
Locuințele luxoase, dovada incontestabilă a opulenței

28 CUM POȚI OBȚINE CÂȘTIGURI MAI MARI LA POKER


Inducerea în eroare, parte a unei strategii de joc eficiente
62 BET CAFE ARENA
Ingredientele unui concept de success

32 CHUCK-A-LUCK,
Jocul la care norocul stă în cele trei zaruri din cușcă
66 CAZINOUL BLINGBET ANIVERSEAZĂ PRIMUL AN
Și inaugurează un nou Player Club

34 LIMBAJUL JOCURILOR DE NOROC


Aceasta este o listă care te ajută să înțelegi mai bine limbajul
70 CUBA ÎNAINTE DE REVOLUȚIA COMUNISTĂ,
jocurilor de noroc, fie că ești începător, fie că ești un veteran Un paradis al jocurilor de noroc
al jocurilor de noroc.

38 IONUȚ IFTIMOAIE: 72 BADUGI,


Jocul la care buturuga mică răstoarnă carul mare
” Sinceritatea la masa de poker este un mare defect”

44 CU BET-AT-HOME.COM VIAŢA E UN JOC 74 REVOLUŢIA POKER


In doar un deceniu, pokerul a reuşit să depăşească limita casi-
De peste 10 ani viaţa a fost „un joc” pentru ofertantul de pari- nourilor şi a micilor cluburi şi să devină unul dintre cele mai
uri online, bet-at-home.com populare jocuri din lume

4 CASINO INSIDE NR. 10


82
www.casinoinside.ro

Managing Partners
Dan Bernovici
dan@casinoinside.ro
Marius Răileanu
marius@casinoinside.ro

Editor in-chief:
Amalia Mădălina Bălăbăneanu
amalia@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Marius Gonţoiu

Editors:
Adina Stan
adina@casinoinside.ro

86
The Insider
insider@casinoinside.ro
Philip Kotler
philip@casinoinside.ro

Distribution:
Adrian Dima
distribution@casinoinside.ro

Photo:
Adrian Stoicoviciu

Advertising:
office@casinoinside.ro

Casino Inside folosește serviciile


agenţiei de presă Agerpres

Printed by: RH printing

BOARD OF ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Președinte A.O.C.R.),
Michelle Cummings
(Manager General

90
Casino Bucharest),
Liviu - Petrișor Popovici
(President of Romanian
Betting Organizers
Association)

78 Andrei Frimescu

78 MICII OPERATORI DE JOCURI DE NOROC,


Puși la zid de legislație și de scăderea ve-
(Marketing Manager
Casino Palace),
niturilor Sorin Georgescu
(General Manager

82 PROZ AK
Prima echipă de poker profesionist
MAXBET),
Cristina Călinoiu
(Marketing Manager
din România
Poker Stars România),

86 ANGELO BARBATO, CASINO VESUVIUS: Martin Ivanov


”Dacă ne menținem clienții satisfăcuți, cu (Manager General
siguranță mai bine de jumătate din pro- Casino Technology
blemă este ca și rezolvată, chiar și în România),
această perioadă dificilă” Carmen Joiţa
(Marketing Manager

90 PETRECEREA ȘI TOMBOLA Mirage Games


Regent Casino),
Cristian Pascu
Cu puțin timp în urmă, Casino Mirage
(Presedinte Executiv
a trecut la varianta de Casino de slot
A.O.P.J.N.R.)

92 OUR FRIENDS
ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

6 CASINO INSIDE NR. 10


MeHMet AKIN,
GeNerAL MANAGer LA MIrAGe GAMes:
”ADAPtAreA LA cerINŢeLe cLIeNŢILor
este PrIMorDIALĂ PeNtrU NoI”

8 CASINO INSIDE NR. 10


cover story

MeHMet AKIN,
GeNerAL MANAGer MIrAGe GAMes:
„For Us, tHe Most IMPortANt tHING
Is to ADAPt to tHe cLIeNts’ DeMANDs”
NR. 10 CASINO INSIDE 9
La șapte ani și jumătate de la deschidere, cazinoul Mirage se Seven and a half years since
reorganizează. Condiţiile economice dificile, mărirea substanţială the opening, Mirage Casino is
a taxelor și modificarea cadrului legislativ pe segmentul jocurilor reorganizing. The difficult eco-
de noroc i-au împins, rând pe rând, pe operatorii de profil să re- nomical situation, the substan-
nunţe la businessurile lor din acest sector. În ciuda tendinţei ge- tial increase of the taxes and
nerale de a accepta cu resemnare soarta crâncenă, managerii ca- the modification of the legisla-
zinoului Mirage nu au vrut să-și îndrepte afacerea către ghilotina tive framework on the gambling
gambling-ului românesc. Mehmet Akin, general manager la Mira- segment have determined the
ge Games, ne-a povestit noua strategie, menită să susţină cazino- operators to abandon their bu-
ul cât mai departe de naufragiu. siness. Despite the general
tendencies to accept the mis-
Cum a fost primul contact cu lumea gambling-ului? Care este fortune with resignation, the
background-ul dumneavoastră în această industrie? managers of Mirage Casino
Am lucrat în cadrul grupului Princess începând din anul 1993 în cazi- decided not to put their busine-
nourile din Ankara, Istanbul, Ayvalik și Bursa. Odată cu închiderea tuturor ss in the guillotine of the Ro-
cazinourilor din ţara mea natală, prin dispoziţiile legislative din 1998, manian gambling. Mehmet
compania m-a trimis în România să lucrez la subsidiara din București. Akin, General Manager, told us
Atunci când am ajuns aici erau deschise trei cazinouri Princess în Capi- about the new strategy, focu-
tală și am lucrat în toate trei pentru o perioadă. După patru ani am plecat sed on leading the casino as
în Bulgaria, unde am lucrat timp de un an în cazinoul Princess din Plov- far as possible from the wreck.
div. După această perioadă am revenit la București și împreună cu dom-
nul Metin Sengul, care până atunci fusese directorul general al cazinou- What can you tell us about
rilor Princess în România, am deschis cazinoul Mirage. Am fost alături de the first contact with the
domnul Metin din primul moment pentru dezvoltarea acestui business, gambling industry? What is yo-
care până acum două luni a fost un cazinou în adevăratul sens al cuvân- ur background within the in-
tului, cu live games și sală de jocuri electronice. În urmă cu două luni Mi- dustry?
rage a devenit un cazinou de slot machines. Starting with 1993, i have wor-
ked within princess group in their
Care este strategia Mirage Games în prezent? Cum va evolua casinos in Ankara, Istanbul, Ayva-
compania dumneavoastră în perioada următoare? lik and Bursa. When all the casi-
Adâncirea crizei economice din România ne-a determinat să transfor- nos in my birth country were clo-
măm cazinoul într-unul de slot machines, sperăm că va fi doar o măsură sed, through legislative
de scurtă durată. Aici, cele mai afectate afaceri au fost cazinourile din regulations in 1998, the Company
cauza suprataxării impuse anul trecut de stat pe acest segment. Nici noi sent me to Romania to work wi-
nu am fost feriţi de impactul dur al modificărilor legislative, iar acest mo- thin the subsidiary in Bucharest.
tiv a stat la baza deciziei de transformare a cazinoului Mirage. Cu toate When I arrived here, three Prin-
acestea, sala de jocuri păstrează aceleași standarde înalte în serviciile cess casinos were available in Bu-
oferite, exact ca înainte de reorganizare. Astfel, ne ridicăm la nivelul ce- charest. I have worked for all three
lorlalte cazinouri live games pentru că nu am făcut rabat la calitatea ser- for a while. After 4 years, I left for
viciilor destinate clienţilor și nici în privinţa aparaturii. Încercăm să ne ridi- Bulgaria, where I worked for Pri-
căm și acum, ca și înainte, la așteptările jucătorilor și să le asigurăm o cess casino in Plovdiv; then I re-
atmosferă de joc plăcută, relaxantă și să le oferim cât mai mult enter- turned to Bucharest and together
tainment. with Metin Sengul, general manager of princess casinos at the time in
De altfel, criza economică a lovit dur toate cazinourile din România. Iar Romania, we have decided to settle the bases of Mirage Casino. I have
efectele se văd peste tot. De exemplu, o companie ca Princess care are worked very close to Mr. Metin right from the start for developing this
o reţea de peste 100 de cazinouri în 40 de ţări din lume a fost nevoită business that until two months ago it was a real casino, with live ga-
să se retragă de pe piaţa românească după 15 ani de activitate. Deși mes and electronic games room. Two months ago, Mirage became a
avem un exemplu atât de grăitor, nimeni nu se întreabă de ce o compa- slots machine casino.
nie reprezentativă la nivelul industriei mondiale de gambling a închis toa-
te cele trei cazinouri de aici și, chiar dacă ar fi avut susţinere din partea What is the strategy of Mirage Casino? On your opinion, whi-
acţionariatului, managerii au preferat să se retragă. După ce au plecat ch are the developing steps for the next period?
de aici, cei de la Princess au făcut investiţii de 120 de milioane de euro The deep economical crisis in Romania determined us to transform
pentru deschiderea unui cazinou în Macedonia. De ce acești bani au fost the casino into a slot machines casino, but we hope to keep this situa-
investiţi în Macedonia și nu în România, unde ei au lucrat atâta timp? tion for just a short while. Here, the most affected business were the
Aceasta este o întrebare pe care ar trebui să și-o pună autorităţile odată casinos, due to the taxes imposed by the state on this segment. We
cu evaluarea efectelor noului sistem de taxare. Am ţinut să fac aceste were affected by the legislative modifications, and this is reason why
precizări pentru că mi-am început cariera în acest domeniu în cadrul gru- we have decided to transform Mirage casino. Despite all these, the ga-
pului și, de asemenea, domnul Metin Sengul, actualul meu superior, care ming room still keeps the high standards and services, just like it used
a avut o funcţie de conducere în cadrul concernului Princess. Eu îl res- to be before the reorganization. We are now reaching the level of the
pect foarte mult pe patronul meu, domnul Metin Sengul, iar dânsul, la other live games casinos, because we have decided to keep our high
rândul lui, îl respectă și stimează foarte mult pe domnul Sudi Ozkan, pa- standards and the equipments. We are trying to satisfy the demands
tronul Princess din întreaga lume, pe care îl consideră superior tuturor and needs of the clients and to provide a pleasant gaming atmosphe-
patronilor din lumea jocurilor de noroc. Pe noi ne-a afectat faptul că re, relaxing and entertaining.
Princess-ul s-a retras de pe piaţa locală și ne întrebăm acum cine și de The economical crisis had a strong effect on all the casinos in Ro-
ce a susţinut aceste legi atât de drastice pentru industrie. Sunt curios mania. And the effects can be easily seen everywhere. For example,
dacă există anumite părţi implicate și dacă sunt mulţumiţi de stadiul la Princess Casino, with a network of almost 100 casinos in 40 countries
care a ajuns acest sector. in the world, had to close the casinos on the Romanian market after
15 years of activity. Even if we have such a strong example, nobody is
Dacă unii dau vina pe criza economică, alţii pe legislaţie sau pe asking why a company with representation on the international scale
taxele impuse, sunt şi voci care blamează managementul prost closed all the three casinos and even if they have had the support of
pentru eşecul afacerilor din industria locală a jocurilor de noroc. the holder, the managers would have decided to back off. After lea-
Care dintre aceste aspecte a dat lovitura de graţie ce a dus la ving, the managers of Princess invested almost 120 million Euros for

10 CASINO INSIDE NR. 10


cover story

prăbuşirea acestui segment? opening a new casino in Macedonia. Why were these amounts inves-
Este adevărat, că nu putem considera criza ca fiind ţapul ispășitor ted in Macedonia and not Romania, where they have worked so many
pentru toate problemele întâmpinate de jucătorii din acest domeniu. Şi years? This is a question to be asked by the Romanian authorities, in
managementul are un mare aport, în plus sau în minus, asupra activităţii. connection with evaluating the effects of the new taxing system. I
În acest moment vedem o serie de schimbări în piaţă. Cazinourile condu- wanted to outline these elements because I started my career within
se de israelieni au o situaţie mai bună decât celelalte pentru că manage- this group and close to my superior, Mr. Metin Sengul who held a lea-
rii lor mizează și pe turiștii de gambling, astfel că organizează o serie de ding position within the Company. Mr. Metin has all my respect. At the
excursii pentru sute de străini dornici să joace în cazinourile românești. same time, he respects Mr. Sudi Ozkan, the owner of Princess Con-
O asemenea atitudine îi ajută să poată depăși mai ușor situaţia. Dacă nu cern. He thinks of him as the best owner among the others within the
ar fi fost condiţiile economice atât de dificile și nici taxele atât de mari, gambling industry. We have been affected by the fact that Princess
poate că nici managerii israelieni nu ar fi făcut eforturi să aducă grupuri retired from the Romanian market and we are asking ourselves who
de 100-200 de persoane în fiecare săptămână să joace în cazinourile decided to support the new legislation and why. I am curious if there
din România. Asta nu înseamnă că noi ne complacem cu situaţia și ne are certain parts involved and if they are satisfied with the level of the
plângem de milă. Pentru a ne menţine în acest segment facem absolut sector.
tot ce ne stă în putinţă. Astfel, încercăm să menţinem o relaţie foarte
strânsă cu clienţii, ne bazăm pe echipa Mirage Games, care lucrează în- If some blame the economical crisis, others the taxes or the
tr-un stil profesionist și care este în permanentă legătură directă cu cli- entire legislation, there are also voices who blame the bad ma-
enţii, totodată, ne axăm și pe servicii de înaltă calitate, pe entertainment, nagement regarding the fiasco of the gambling local business.
organizăm petreceri, tombole și promoţii. Vrem să ne menţinem clienţii și Which one has been the last drop that determined the failure of
să ne asigurăm că cei care pășesc pentru prima dată la Mirage Games the segment?
vor reveni cu același entuziasm, siguri că vor găsi aici o atmosferă cât It is true; we cannot blame the economical crisis for all the difficulti-
mai plăcută. Adaptarea la cerinţele jucătorilor este primordială pentru es the operators had to face. More or less, the bad management had
noi. Reorganizarea aduce și o strategie agresivă, menită să ducă la dez- an influence. We have a lot of changes in the market. The casinos led
voltarea afacerii. Totodată, vrem să facem schimbări radicale în viitorul by the Israelites have a better situation than the others, since their ma-
apropiat și să ne surprindem plăcut clienţii prin tot ceea ce le oferim. Ne nagers are trying to focus on the gambling tourists and they are orga-
dorim ca și concurenţa să rămână uimită de modificările pe care le vom nizing many journey series for hundreds of foreigners willing to play in
implementa pentru a ne menţine pe linia de plutire. Şi angajaţii noștri au the Romanian casinos. This attitude is helping them to face the situati-
reacţionat pozitiv și vor să ne susţină în demersul nostru de a face tot ce on and to solve the problems. If the situations was not so blue, and the
ne stă în putinţă să rămânem în picioare în aceste vremuri tulburi. De taxes so large, maybe the managers wouldn’t have thought about brin-
fapt, prefer să îi numesc familia Mirage, și nu echipa Mirage, pentru că ging groups of 100-200 persons to play in the Romanian casinos

NR. 10 CASINO INSIDE 11


cover story
every week. This doesn’t mean we are
comfortable with the situation and pity
ourselves. In order to maintain this
segment, we must do everything we
can.
We are trying to keep a close con-
nection with the clients; we trust our
team from Mirage Games. They are
professionals, they are connected to
the clients all the time, we also base
our activity on high quality services,
entertainment, we organize events,
parties, tombola and promotions. We
want to have our clients as enthusias-
tic as always, we want to provide the
same pleasant atmosphere. For us,
the most important thing is to adapt to
the clients’ demands. The reorganiza-
tion of the casino also brings an
aggressive strategy, meant to develop
the business. At the same time, we
want to make some radical changes
and to surprise our clients with all the
things we have to offer. We want the
competitors to be amazed by the mo-
sunt conștient că fiecare are o contribuţie la buna desfășurare a activită- difications we want to implement in order to keep our head above. Our
ţii, indiferent de funcţie. Doar împreună putem reuși, astfel că nu îmi pot employees had a positive attitude and decide to support our decisions.
însuși singur nici eșecul, dar nici succesul, deși cred că vom reuși să ne Actually, I would like to call them Mirage family, not Mirage team, since
atingem ţelul. I am aware of the fact that each and one has an important contribution
to developing the activity, regardless the position. We can only make it
Care vor fi următoarele linii de dezvoltare pe care le aveţi în ve- together; I cannot assume the failure or the success alone; I really
dere în viitorul apropiat? think we are close to reaching our goal.
Pe lângă fidelizarea clienţilor, vom continua organizarea de loterii zilni-
ce, săptămânale și pentru luna februarie pregătim o loterie surpriză, dar Which are the following steps?
cea mai mare dorinţă a noastră este ca cei care ne calcă pragul să uite Among keeping our clients as loyal as before, we will continue orga-
de griji, de problemele zilnice și de criza economică astfel încât să se nizing daily and weekly lotteries. For February we are organizing a sur-
poată deconecta și să se bucure cât mai mult de atmosfera creată spe- prise lottery, but our main wish is to make all the clients who enter our
cial pentru ei. casino to forget about the everyday problems, about the economical
Am observat că sunt foarte mulţi clienţi care vin în cazinou doar din crisis and to disconnect and enjoy the atmosphere created especially
plăcerea de a juca, nu neapărat pentru suma pe care ar putea să o for them.
câștige. Mulţi dintre ei ajung să se așeze la unul dintre aparatele de joc I have noticed many clients who enter the casino just for fun, not
și să se deconecteze total de problemele de zi cu zi. necessarily for winning. Most of them just sit in front of the machine,
play, enjoy and forget about the everyday problems.
Care este oferta de jocuri a Mirage Games?
Am încercat să achiziţionăm cât mai multe variante din toate jocurile What is the offer of Mirage Casino?
electronice care sunt acum pe piaţă. În prezent avem 95 de aparate în We have tried to purchase as many variants as possible of the elec-
sală, de la companii precum Atronic, EGT, Novomatic sau Alfastreet. Am tronic games on the market. We now have 95 machines in the room,
optat pentru o gamă diversificată și cu jocuri cât mai noi pentru a veni în designed by companies as Atronic, EGT, Novomatic or Alfastreet. We
întâmpinarea tuturor clienţilor, pentru că am observat că sunt anumiţi have opted for a diversify range, with the most recent games, in order
jucători care au devenit fideli unui producător și preferă să joace doar la to attract the clients, since we have noticed that certain players are
slot machines-urile companiei respective. Atunci când s-a închis depar- loyal to a certain producer and they only play on the machines produ-
tamentul de live games erau 50 de aparate electronice, iar în cele două ced by that company.
luni am achiziţionat încă 45 de slot machines și nu vrem să ne oprim aici. When we have opened the live games department there were 50
După Anul Nou vizăm o altă extindere a numărului de aparate pentru a electronic machines, and in the following two months we purchased
acoperi toate cerinţele. Nu ne gândim, totuși, să rămânem o perioadă other 45 slot machines and this is just the beginning. After the New
lungă de timp ca un cazinou de slot-uri, iar în scurt timp plănuim să ne Years Eve we want to extend the number of the machines in order to
întoarcem la live games și să ne reluăm locul în rândul cazinourilor de answer all our clients’ demands. We don’t want to remain a slot machi-
live games din București. nes casino for a long period; we are planning on returning to live ga-
mes and to regain our place within the live games casinos in Bucha-
Ce mesaj vreţi să transmiteţi cititorilor revistei ”Casino Inside”? rest.
Acum facem abia primii pași alături de dumneavoastră și am ales să
ne continuăm drumul împreună cu revista ”Casino Inside” pentru că se What is your message for the readers of “Casino inside”?
adresează jucătorilor, celor care fac parte din această industrie, dar și We are now taking our first steps together with you and we have
celor care vor să descopere farmecul jocurilor de noroc, fiind o publicaţie chosen to continue keeping close to “Casino Inside” Magazine becau-
de specialitate, aceasta ţine cumva pulsul acestui sector. Pe această ca- se it addressed to the players, to those within the industry but also to
le, îi invităm pe cei interesaţi să ne viziteze și să testeze serviciile oferite those willing to discover the charm of gambling. It is a magazine that
de noi, pentru că suntem convinși că vom reuși să ne ridicăm la nivelul keeps with the pulse of the gambling sector. We want to invite you all
așteptărilor lor, chiar dacă vin pentru prima dată la noi, după ce citesc to try our services; we are convinced we will meet your demands and
acest articol. Sunt convins că nimeni nu va regreta că ne-a cunoscut și, even some of you come to our casino for the first time, after reading
deși în segmentul nostru este prezent spiritul de concurenţă, acesta acţi- this article. I am convinced nobody will regret we have met and even if
onează constructiv, pentru că fiecare dintre noi vrea să facă ceva mai within our sector is all about competition, this must be constructive,
bun pentru cazinoul lui. because each one wants to do the best for his casino.

12 CASINO INSIDE NR. 10


THE CaSino in govora,
an unFiniSHED arCHiTECTural MonuMEnT
14 CASINO INSIDE NR. 10
Cazinoul govora

Cazinoul Din govora,


un MonuMEnT arHiTECTural nEiSPrĂviT
Prima femeie-arhitect din România și din Europa, Virginia Haret-An- The first female architect in Romania and Europe, Virginia Haret-An-
dreescu, cea care a pus bazele mai multor monumente arhitecturale a dreescu, settled the foundation of several architectural monuments
realizat planurile construcţiei cazinoului Govora. Clădirea care ar fi tre- and designed the construction plans of the Casino in Govora. The buil-
buit să-i întampine pe amatorii jocurilor de noroc din staţiune, a fost da- ding where the gamblers would have been welcomed was partially
tă parţial în folosinţă în anul 1930, dar nu a fost terminată niciodată. opened on 1930, but has never been finished.

Cazinoul Govora, proiectat de prima femeie-arhitect din Euro- Govora Casino, designed by the first female architect in Euro-
pa pe
Virginia Haret-Andreescu, născută la 21 iunie 1894, nepoata marelui Virginia Haret-Andreescu, born on June 21, 1894, the niece of the
pictor Ion Andreescu, s-a căsătorit cu fiul lui Spiru Haret, ilustrul mate- great painter Ion Andreescu, married Spiru Haret’s son, great ma-
matician și reformator al învăţământului românesc. La 18 ani cea care thematician and reformer of the Romanian education system. At age
avea să devină prima femeie din râdul arhitecţilor europeni, a intrat pri- 18 she became the first woman who joined the European architects,
ma la Şcoala superioară de Arhitectură, terminând-o cu foarte bine și, în then entered the Architecture School, and at the same time, she atten-
același timp, a urmat și Belle-Arte. Din 1923 Virginia Haret-Andreescu ded the classes of Bell Arte Academy. From 1923, Virginia Haret-An-
a lucrat în serviciul tehnic al ministerului Educaţiei naţionale, de unde dreescu worked for the technical department of the Ministry of Educa-
s-a pensionat în 1947. A fost prima femeie care a ajuns la gradul de tion, than retired in 1947. She was the first woman to hold the position
arhitect inspector general. În perioada dintre cele două Războaie mon- of general inspector architect. Between the two wars, she represented
diale, a reprezentat România la Congresele internaţionale de arhitectura Romania to the International Architecture Congresses, in Rome, Paris,
la Roma, Paris, Moscova, Bruxelles și a fost premiată de nenumărate ori Moscow, Brussels and she was awarded many times for her projects.
de-a lungul carierei pentru proiectele sale. Aceasta a realizat multiple She designed many architectural plans for the monuments, either for
planuri de arhitectură, ce vizau clădiri monumentale, fie de stat, fie vile the Romanian state, or for private buildings; we must note the palace
particulare, printre care se numără palatul fostei societăţi Tinerimea Ro- of the former Romanian Youth Association, a gable situates on Calea
mână, un fronton de clădiri pe Calea Victoriei - printre primele blocuri Victoriei- one of the first blocks made of reinforced concrete- the ad-
de beton armat - pavilonul administrativ și dependinţele subterane ale ministrative pavilion and the underground outhouses of Baneasa Air-
aeroportului Băneasa, liceele port, Cantemir Voda and Ghe-
Cantemir Vodă și Gheorghe orghe Sincai Highschool
Şincai din București. De-a lun- buildings in Bucharest. Along
gul carierei sale prima femeie- her career as first architect
arhitect din Europa și-a pus woman in Europe, she hallmar-
amprenta asupra unor opere ked a great work of art and
măreţe și și-a creat un renume created her reputation.
mondial.
Govora Resort, founded
Staţiunea Govora, fondată on the decision of the Prime
la iniţiativa lui I.C. Brătianu Minister Bratianu
Istoricul staţiunii Băile Govo- The history of Baile Govora
ra este legat de numele a două is connected to two important
personalităţi: I.C. Brătianu, fost personalities: I.C.Bratianu, for-
prim-ministru al României, și al mer Prime Minister, and N.Po-
generalului doctor N. Popescu pescu Zorileanu, general and
Zorileanu, care în urmă cu 130 physician who established the
de ani au pus bazele acestui base of this resort almost 130
așezământ profilat pe tratarea ago. The resort was focused
afecţiunilor căilor respiratorii și on treating lounges disease,
reumatismale. and rheumatic problems.
Dezvoltarea staţiunii se datorează si cercetării medicale la care și-au
adus contribuţia oameni de seamă ai acelor timpuri, precum inginerul The development of the resort was a result of the medical research
Anghel Saligny și A. Bernard, șeful laboratorului de chimie al Universită- that had the contribution of several important people of the time, as
ţii București. engineer Anghelr Saligny and A. Bernard, the head of the chemistry
În 1883, dată fiind valoarea apelor descoperite, la iniţiativa prim-mi- lab within the University of Bucharest.
nistrului Brătianu, prin intermediul unor schimburi de terenuri, statul de- In 1883, due to the value of the water discovered, on the decision of
vine proprietarul acestor zăcăminte minerale și în urma studiilor prelimi- the Prime Minister Bratianu, by land exchange, the state becomes the
nare a început amenajarea viitoarei staţiuni balneoclimaterice. Staţiunea owner of certain mineral digging and relying of the preliminary studies,
a început să se dezvolte continuu și a fost concesionată în anul 1910 the set up of the future spa resort begins. The resort developed and
de la stat de societatea particulară Govora - Călimănești, responsabilă was leased in 1910 by the Private Association Govora- Calimanesti,
pentru construcţia Pavilionului, a Cazinoului și a câtorva hoteluri din zo- responsible for the construction of the Pavilion, Casino and some ho-
nă. tels in the area.

Trista poveste a cazinoului unde nu s-a pariat niciodată The sad story of the casino where there was no betting
Între anii 1928 - 1929, după planurile Virginiei Haret-Andreescu a Between 1928 and 1929, following the architectural plans of Virgi-
pornit construcţia cazinoului din staţiunea Govora. Capodopera arhitec- nia Haret-Andreescu, the construction of the casino started. The archi-

NR. 10 CASINO INSIDE 15


Cazinoul govora
tectural masterpiece has been
designed in eclectic style (ar-
chitectural project that mixes
several periods and styles that
have the same common line of
color, texture, form, and finis-
hes; generally, a short number
of neutral colors and materials
is chosen, with different mo-
dels or textures)
Placed in the central part of
the city, the construction was
designed to have two symme-
trically wings. One of them, ne-
ver built, yet, was supposed to
host a fancy theatre, and the
second, just on the project le-
vel was designated to the casi-
no. Today, in the central park of
Govora, within the building de-
signed by Spiru Haret’s daugh-
ter in law is an abandoned ci-
nema.
Govora Calimanesti Associa-
tion that leased the mineral
water exploitation and develo-
ped great projects, but also de-
turală a fost proiectată în stil eclectic (n.red - proiect arhitectural ce cu- cided on constructing some very special architectural buildings, disap-
prinde mai multe perioade și stiluri care au în comun aceleași trăsături peared because of the decline of the Marmorosch Blank Bank, one of
legate de culorile, texturile, formele și finisajele folosite; în general era the oldest local banks, founded by Iacob Marmorosch. Well known for
aleasă o gama restrânsă de culori neutre și materiale cu diferite modele its great importance at the beginning of the 20 th, for the involvement
sau texturi). within the Romanian policy, but also for the resonant insolvency in
Situată în parcul central al orașului, construcţia urma să aibă două 1931, the loan institution was closed down on its 1000 years inaugu-
aripi, simetrice. Una dintre ele, cea care a apucat sa fie ridicată, găzduia ration. The nationalization brought the resort in the eyes of the Roma-
o cochetă sală de spectacole, iar cea de-a doua, rămasă doar la stadiul nians, a period when Govora was reorganized and host a large number
de planșetă, ar fi urmat să fie destinată cazinoului. Astăzi, în parcul cen- of tourists. Within the communist period, the casino was not a healthy
tral din Govora, în clădirea proiectată de nora lui Spiru Haret se află un relaxing method, and therefore the building was transformed into a ci-
cinematograf părăsit. nema and became protected by the Movie Association of the time,
Societatea Govora - Călimăneşti, care a concesionat exploatarea RTADEF today
apelor minerale și a dezvoltat proiecte de anvergură în domeniu, dar a și According to the information published by the Cityhall from 1995
dispus construirea unor imobile cu o valoare arhitecturală deosebită, a until now the cinema was closed and the thieves devastated the goods
dispărut din cauza căderii Marmorosch Blank Bank, una dintre cele mai inside. Even if it is on the patrimony list of the Ministry of National Pa-
vechi bănci de la nivel local, înfiinţată în 1848 de către Iacob Marmoro- trimony and Culture, the cinema in Govora has not entered the preser-
sch. Renumită pentru importanţa pe care a avut-o la începutul anilor vation program.
1920, pentru implicarea în politica românească, dar și pentru răsunăto- The Mayor of Govora, Mihai Mateescu, wants to rehabilitate the ci-
rul ei faliment din 1931, instituţia de creditare a fost desfiinţată la împli- nema. He says that the cinema needs rehabilitation, it is a patrimony
nirea a 100 de ani de la inaugurarea sa. Naţionalizarea a readus staţiu- building type C, and the first step to do that is to achieve the project.
nea în centrul atenţiei românilor, perioadă în care Govora a avut parte At the same time, the Mayor hopes to find some investors and toge-
de o serie de modernizări și de un alt mare aflux de turiști. Însă, în peri- ther with the tourism operators in the area, to make Baile Govora an
oada comunistă cazinoul nu reprezenta o variantă sănătoasă de relaxa- attractive site.
re astfel că imobilul a fost transformat în cinematograf și a intrat sub A pearl of the interwar period, Govora is now at peace. The famous
ocrotirea Întreprinderii de Film de la acea vreme, echivalentul RADEF- hot springs are clogged up, even closed, the ladies and gentlemen are
ului de astăzi. not here anymore, the unionists who used to treat their diseases within
Potrivit informaţiilor publicate de primăria Govora, din 1995 până în the communist period are no longer visiting…
prezent, cinematograful a fost închis, iar hoţii au furat și au
devastat bunurile din edificiu. Deși se găsește pe lista clădi-
rilor de patrimoniu ale Ministerului Culturii și Patrimoniului
Naţional, cinematograful din orașul Govora nu a intrat nici
măcar în programul de conservare.
Actualul primar al localităţii Govora, Mihai Mateescu, vrea
să reabiliteze cinemtograful Băile Govora. Acesta susţine că
cinematograful trebuie reabilitat pentru că este o clădire de
patrimoniu de tip C, iar un pas iniţial în acest sens este rea-
lizarea proiectului. Totodată, primarul speră ca împreună cu
operatorii de turism din zonă, Pavilionul de Băi, punctul de
atracţie al staţiunii, să fie găsiţi eventuali investitori.
Perlă a turismului în perioada interbelică, Govora se stin-
ge astăzi, cu fiecare zi ce trece. Celebrele sale izvoare cu
ape minerale sunt colmatate, închise sunt, în mare parte, și
băile, iar domnii și domniţele nu mai sunt de multă vreme,
nici sindicaliștii care-și tratau aici boalele sub comunism nu-
i mai calcă acum pragul.

16 CASINO INSIDE NR. 10


LOTERIA ROMÂNĂ
O COMPANIE PENTRU OAMENI

ROMANIAN LOTTERY
A COMPANY FOR PEOPLE
Loteria Română este o instituţie cu tradiţie a societăţii romanești și, la The Romanian lottery is a traditional institution of the Romanian so-
104 ani de activitate, rămâne unul dintre cele mai valoroase branduri ciety; at its 104 years anniversary, the lottery remains one of the most
românești. valuable Romanian brands.
Loteria Română desfășoară o activitate de interes public naţional în The Romanian lottery develops its national interest gambling activity
domeniul jocurilor de noroc, în scopul realizării cadrului organizat pentru with the specific purpose of creating an organized framework for mee-
satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populaţiei și crearea fondu- ting the natural gaming demands of the population, as well as creating
rilor necesare finanţării obiectivelor de interes public naţional. the necessary funds for financing the Romanian objectives.
Conform legislaţiei în vigoare, C.N. „Loteria Română” S.A. organizează According to the law in force, CN “Romanian Lottery” SA organizes
și exploatează pe întreg teritoriul ţării jocuri loto și pariuri mutuale, iar and operates lotto games and mutual bets on the Romanian territory,
profitul obţinut se repartizează potrivit reglementărilor legale în vigoare. and the profit obtained is distributed according to the legal regulations
in force.
Portofoliul de produse
Loteria Română promovează jocul responsabil, asigurând cele mai Product portfolio
înalte standarde de securitate și integritate. The Romanian Lottery promotes the responsible gaming, providing
Încercând să acopere așteptările tuturor jucătorilor, Loteria Română, the highest security and integrity standards.
pe lângă organizarea jocurilor tradiţionale, își diversifică în mod constant In its attempt of satisfying the expectations of all the players, the
portofoliul de produse. Romanian Lottery constantly diversifies its product portfolio.
Jocul vedetă al Loteriei Române este Loto 6/49, produs care a fost The star game of the Romanian Lottery is Lotto 6/49, which was
lansat în anul 1993 și care numără, în prezent, cel mai mare numar de launched on the market in 1993; it has registered the largest number
jucători, înregistrând și cele mai importante premii. of players, as well as the most important winnings.
Alte produse îndrăgite de amatorii de jocuri loto sunt: jocul Noroc, Jo- Other products enjoyed by the gaming amateurs are Noroc, Joker
ker și Loto 5/40. and Lotto 5/40.
Pentru lozul instant, Loteria Română are o gamă variată de oferte și For the lottery ticket, the Romanian Lottery has a very large offer
premii: de la tradiţionalul loz în plic, la cele mai moderne lozuri răzuibile. and awards: the traditional lottery ticket, as well as the most recent
În topul preferinţelor iubitorilor de loz se află lozul “Zodiac”. scratch cards. “Zodiac” is on top of the players’ preferences.
În portofoliul de produse al Loteriei Române se regăsește și varianta The portfolio of the company also notes the modern variant of the
modernă a celei mai vechi forme de loterie: loteria pasivă. Anual se or- ancient lottery formula: the passive lottery. Annually, the Romanian
ganizează cel puţin un astfel de joc cu premii importante constând, de Lottery organizes at least one competition of this kind with important
obicei, în importante sume de bani. Un exemplu în acest sens este jocul awards, mostly generous amounts. A good example is the passive lot-
de loterie pasivă care s-a desfășurat în acest an în perioada estivală, Lo- tery organized this year during the summer vacation- Vacation Lottery,
teria Vacanţei pentru care s-au pus în joc 300 de câștiguri în valoare a competition with 300 winning awards with an estimated 600.000

18 CASINO INSIDE NR. 10


LOTERIA ROMANA
totală de 600.000 de lei. Cel mai nou joc de loterie pasivă, lansat re- lei awards. The most recent passive lottery game, recently launched
cent de catre Loteria Română este “Loteria Crăciunului” pentru care by the Romanian Lottery, is “Christmas Lottery” with 169 awards
se pun în joc 169 de câștiguri în valoare totală de 290.000 de lei. with an estimated value of 290.00 lei.
Pentru pariurile mutuale bazate, în principal, pe meciurile de fotbal din For the mutual betting generally based on the football games within
anumite campionate naţionale din Europa, cum ar fi Italia și Spania, Lo- certain national Championships in Europe, as Spain and Italy, the Ro-
teria Română are deja un număr important de jucători fideli la Pro- manian Lottery has an important number of loyal players for Pro-
nosport și Prono S. nosport and Prono S.
Cel mai nou produs loteristic este jocul de pariuri în cotă fixă “Parilo- The newest lottery product is the betting game “Pariloto” on fixed
to”, care își dispută întâietatea pe piaţă cu alte produse similare oferite quota that challenges the other similar products offered by the private
de casele de pariuri sportive private. sports betting houses.

Profit pentru comunitate! Profit for the community!


Încă de la înfiinţarea ei, în anul 1906, misiunea principală a Loteriei Ever since the opening, in 1906, the main mission of the Romanian
Române a fost implicarea în proiecte și acţiuni ce vizează categoriile de- Lottery was to get involved in projects and activities that focus on the
favorizate ale societăţii românești, având un rol important în finanţarea unprivileged categories within the Romanian society, with an important
unor domenii cheie din societatea românească : sănătate, asistenţă so- role in financing certain key sectors of the Romanian society: health,
cială, educaţie, cultură și sport. social assistance, education, culture and sport.
În prezent, profitul net al companiei Loteria Română este repartizat At the moment, the net profit of the company is distributed for de-
pentru realizarea obiectivelor de interes public naţional, stabilite prin signing the objective of national interest, established by the Govern
O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările Urgent Ordinance no. 159/ 1999, approved by Law no.288/2001,
ulterioare. Astfel, o cotă de minimum 60% din profitul realizat în cursul with following regulations. Thus, a minimum 60% quota of the net pro-
unui an de C.N. “Loteria Română” este destinată finanţării construcţiei fit of the company per year is destined to the construction of social
de locuinţe sociale, săli de sport și arenei sportive polivalente. Conform residences, sports halls and polyvalent sports arena. According to the
Legii 186/2003, o cotă de 0,4% din profitul net al Loteriei este desti- Law 186/2003, the annual net profit afferent to the sports betting ac-
nată promovării culturii scrise. De asemenea, profitul net anual aferent tivity goes to the National Authority for Sport and Youth in order to fi-
activităţii de pronosticuri sportive revine Autorităţii Naţionale pentru nance the sports activity.
Sport și Tineret în scopul finanţării activităţii sportive. At the same time, the Romanian Lottery assigns important amounts
În același timp, Loteria Română alocă fonduri substanţiale pentru ac- to sponsorship activities. The players of the Romanian Lottery can
ţiuni de sponsorizare. consider twice lucky: first for the awards and winnings of the game,
În acest context, jucătorii Loteriei Române se pot considera de doua and second for their contribution to the construction of public interest
ori câștigători: atât pentru premiile și câștigurile puse în joc, cât și pentru objectives as well as for the support of the less lucky once.
contribuţia lor la finanţarea unor obiective publice de interes naţional și
sprijinul acordat celor mai puţin norocoși. The Romanian Lottery brings luck in people’s homes!
The value of the awards offered by the Romanian Lottery is increa-
Loteria Română aduce norocul în casele românilor! sing every year. In 2010, the Romanian Lottery offered over
Numărul și valoarea premiilor oferite de Loteria Română a crescut tot 6.500.000 awards with an estimated value of over 154 million Eu-
mai mult de la an la an. ros.
În anul 2010, Loteria Română a acordat deja peste 6.500.000 de We wish to be as close as possible to our clients wherever they are,
premii, în valoare totală de peste 154 de milioane de euro. and therefore the Romanian Lottery has developed the largest sales
Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de jucătorii noștri, oriunde network. We work with our own agencies, but also with mandatory
s-ar afla aceștia, Loteria Română și-a dezvoltat cea mai mare reţea de agencies. The sales network of the Romanian Lottery has now a num-
vânzare. Lucrăm cu agenţii proprii dar și cu agenţii mandatare. În pre- ber of 1920 agencies.
zent, reţeaua de vânzare a Loteriei Române numără peste 1.920 de We are very preoccupied in satisfying the expectations of our clients
agenţii. and we are convinced that the safety of the games we are offering, as
Ne preocupă satisfacerea așteptărilor jucătorilor noștri și suntem well as the promotion of the responsible gaming are the essential ele-
convinși că securitatea jocurilor pe care le oferim, precum și promovarea ments to achieve the objectives of our company.
unui joc responsabil sunt elemente esenţiale în atingerea obiectivelor This year, the Romanian Lottery has been declared, for the fourth
companiei noastre. year consequently, the most valuable Romanian brand by the Euro-
Loteria Română a fost declarată timp de 4 ani consecutiv pean Brand Institute in Vienna.
(2007, 2008 și 2009) cel mai valoros brand românesc. We would like to remind the fact that the Romanian lottery
has been declared for the fourth year consequently the most
Reamintim faptul că Loteria Română a fost desemnată anul acesta, valuable Romanian brand by the European Brand Institute in
pentru a patra oară consecutiv, cel mai valoros brand românesc, de că- Vienna.
tre Institutul European al Brandurilor din Viena.
De asemenea, recent, a primit o distincţie pentru “5 ani de performan- It has also received the distinction for “5 years of continuous perfor-
ţă continuă” la Gala Premiilor România Top 100, dedicată companiilor
care investesc în comunitate și care aduc o contribuţie susbtanţială în
finanţarea unor obiective de interes public naţional.
În topul firmelor din 2009, realizat de Camera de Comerţ și Industrie
a Municipiului București, Loteria Română ocupa locul I la secţiunea “În-
treprinderi foarte mari” și se menţine pe locul I în topul firmelor din sec-
torul 4.
Loteria Română se află pe locul 23 în Topul celor mai valoroase 100
companii din România din anul 2010, top realizat de către Ziarul Finan-
ciar în colaborare cu casa de investiţii Capital Partners. Anul acesta Lo-
teria Română a urcat cu trei poziţii faţă de anul trecut, când ocupa locul
26.
În ceea ce privește valoarea companiei, conform aceluiași top, aceas-
ta se ridică la 504 milioane de euro, în creștere cu 3,27% faţă de anul
2009, când valoarea acesteia era de 488 de milioane de euro și cu
7,24% mai mult faţă de anul 2008, când valoarea companiei era cotată
la 470 de milioane de euro.

NR. 10 CASINO INSIDE 19


Aceste recunoașteri se datorează atât jucătorilor noștri, cât și echipei mance” within the Romanian Awards Gala Top 100, dedicated to the
companiei. Suntem convinși că, promovând în continuare un joc respon- companies that invest for the development of the community and bring
sabil, sigur și de calitate, vom reuși să ne adaptăm în mod constant la o an important financial contribution to the objectives of national inte-
piaţă în continuă mișcare, cum este cea a jocurilor de norc, și ne vom rest.
menţine pe primul loc și în anii următori.
On the 2009 companies top made by the Commerce and Industry
Loteria Română îţi schimbă viaţa! Chamber of Bucharest, the Romania Lottery was no. 1 on “Extra large
companies” section and it has succeeded in keeping no.1 position on
Gheorghe Benea, președintele Loteriei Române: ”Loteria Ro- the top of the companies within Sector 4.
mână, cu o tradiţie de 104 ani, desemnată de patru ori consecutiv The Romanian lottery is no.23 on the Top of the most valuable com-
cel mai valoros brand românesc”. panies in Romania, top realized in 2010 by Financiarul magazine, in
cooperation with Capital Partners Investment house. This year, the Ro-
Loteria Română este una din instituţiile cu tradiţie ale societăţii manian Lottery has climbed three positions towards last year, when it
românești și unul dintre cele mai longevive și apreciate brand-uri. was on position no. 26
Care credeţi că sunt punctele forte ale companiei pe care o con- According to the same top the value of the company is almost 504
duceţi? million Euros, with an increasing percent of 3.27 towards 2009,
Loteria Română a fost desemnată, pentru al patrulea an consecutiv, when the value was 488 million dollars, and with 7. 24% increase
în perioada 2007-2010, în urma studiului european asupra brand-urilor, than 2008, when the value of the company was estimated to 470 mil-
Eurobrand 2010, organizat de către Institutul European al Brandurilor lion Euros.
din Viena, cel mai valoros brand românesc, cu o valoare de 39 de milioa-
ne de euro. Această recunoaștere este dată de încrederea jucătorilor în Due to our players and the company team we have succeeded in
Loteria Română, de rezultatele financiare obţinute de către instituţia being recognized on the market. We are convinced that the promotion
noastră, precum și de statutul unui brand cu o vechime de peste 104 of the responsible gaming, safety and quality will provide constantly
ani, dedicat proiectelor sociale de interes public naţional. our place within an instable market, as the gambling market, and will
Prin misiunea companiei noastre, jucătorii Loteriei Române se pot keep our first position for the next several years.
considera de două ori câștigători, atât prin premiile și câștigurile puse în
joc, cât și, indirect, prin contribuţia lor la finanţarea unor obiective de in- The Romanian Lottery changes your life!
teres public naţional. Implicarea companiei noastre în soluţionarea pro-
blemelor comunităţii a rămas, de-a lungul celor 104 ani de activitate, cel Gheroghe Benea, the president of the Romanian Lottery: „the
mai important reper al instituţiei noastre. Romanian Lottery, with a tradition of 104 years, designated four
Elementele esenţiale rămân, însă tradiţia de peste 104 ani, valorile, times consequently the most valuable Romanian brand”
precum altruismul, optimismul, încrederea, deschiderea și transparenţa,
comunicarea deschisă, respectul faţă de jucători. The Romanian lottery is one of the traditional institutions of
Pe piaţa jocurilor de noroc suntem cel mai credibil operator. Credibili- the Romanian society and one of the most longevive and appre-
tatea noastră se datorează faptului că, de-a lungul întregii noastre activi- ciated brands. On your opinion, which are the strongest pillars
tăţi, am promovat jocul responsabil și am asigurat cele mai înalte stan- of the company you are running?
darde de securitate și integritate, elemente primordiale în construirea According to the European study of brands, Eurobrand 2010 awar-
și menţinera credibilităţii brand-ului Loteria Română. ded The Romanian four times consequently, 2007-2010, with “the

20 CASINO INSIDE NR. 10


LOTERIA ROMANA
most valuable Romanian brand” with a value of 39 million dollars. This
Anul 2010 a fost unul dificil pentru toată lumea. Cum s-a des- recognition comes from the trust of the players, by the financial results
curcat Loteria Română într-un an de criză economică? of the company, as well as the statute of a 104 years brand, dedicated
Pentru a răspunde nevoilor jucătorilor noștri, compania se preocupă to the social projects of national interest.
constant de adaptarea, îmbunătăţirea și diversificarea portofoliului de Through the mission of our company, the players can consider twice
produse loteristice. În același timp, am tratat ca pe o prioritate facilitarea winners, directly through the awards and by the support towards their
participării la joc și diversificarea premiilor. fellows. The company is involved in finding the solutions for the pro-
La nivelul managementului companiei, în anul 2010, efortul general blems of the community. For 104 years, this is the most important is-
s-a concentrat, în principal, pe stimularea comercializării acelor produse sue of our institution”
care deţin o rată crescută a profitabilităţii, precum jocurile de tradiţie lo- The essential elements are still the values as altruism, optimism,
to și loz. trust, transparency, the open communication, the respect towards the
Ca o măsură de stimulare a jucătorilor în actualul context economic, players.
la toate produsele loteristice, preţurile medii prognozate pentru anul On the gambling market, we are the most trustful operator. Along
2010 s-au menţinut la nivelul celor din 2009. the years, we have promoted the responsible gaming and we have
Totodată, Loteria Română a introdus în anul 2009 două extrageri pe provided the highest security and integrity standards, main ele-
săptămână la jocul motor al Loteriei, ˝Loto 6/49”, iar începând din luna ments in developing and maintaining the credibility of the brand Ro-
aprilie 2010, au loc trageri bisăptămânale, joi şi duminică, şi în cazul jo- manian Lottery.
curilor „Joker” și „Loto 5 /40”. De la introducerea celei de-a doua trageri
încasările au crescut de trei ori faţă de perioada în care tragerea Loto The year 2010 has been a difficult year for everybody. How
6/49 avea loc doar o dată pe săptămână. did the Romanian Lottery manage the crisis year?
Începând din mai 2010, jucătorii noștri au posibilitatea de a câștiga și In order to satisfy the clients’ demands, the company is preoccupied
cu trei numere la Loto 6/49, prin introducerea celei de-a patra categorii. in adapting to their needs, to improve and diversify the lottery products.
Astfel, în cazul în care numărul de variante jucate la o tragere Loto 6/49 At the same time, facilitating the participation and the awards diversity
se apropie de 2.000.000 de variante, la categoria a IV-a se pot înregis- has always been a priority for us.
tra circa 35.000 de câștiguri. Regarding the management of the company, in 2010 the general
Tombolele cu premii atractive pe care le-am organizat de-a lungul effort has been concentrated on the stimulation of merchandising the
anului, pe baza biletelor loto necâștigătoare, precum ”Câștigă o vacanţă products that already have an increased profitability rate, as traditional
în Rhodos!” și “Câștigă de Dragobete o vacanţă la Veneţia!”, constituie o lottery games and tickets.
altă modalitate de stimulare a comercializării acestor produse. As stimulation measure for the players all the lottery products has
Una dintre acţiunile „de suflet” ale Loteriei Romane o reprezintă Cro- the same prices as the year before, due to the economical context.
sul Loteriei Române – Aleargă pentru sănătatea ta, care a ajuns la cea At the same time, the Romania Lottery introduced, in 2009, two we-
de a 13-a ediţie anul acesta. Pentru a asigura șanse egale de participa- ekly extractions for the most popular game, “Lotto 6/49”. Stating with
re și pentru cei care nu locuiesc în București, anul acesta Loteria Româ- April 2010, on Thursdays and Sundays there are Joker and Lotto
nă a decis dezvoltarea acestui proiect pe plan local. Am organizat simul- 5/40 extractions. After this measure, the revenues have increased
tan cinci competiţii sportive în Iași, Cluj, Bacău, Timișoara și București, la three times towards the period when lotto 6/49 has only one extracti-
care ne-am bucurat de prezenţa a peste 12.000 de participanţi. Pentru on per week
competiţia din acest an, Loteria Română a pus la bătaie 250 de premii, Stating with May 2010, our players have the possibility to win with
câte 50 pentru fiecare din cele cinci orașe în care s-a desfășurat Crosul three numbers on Lotto 6/49, by introducing the forth category. If the
Loteriei Române, în valoare totală de aproximativ 570.000 de lei. number of the variants on Lotto 6/49 is close to 2.000.000, around
O altă acţiune care a ajuns, de data aceasta “împinsă de nevoie”, la 35.000 winnings on the fourth category can be registered.
cea de-a doua ediţie o reprezintă campania umanitară „Solidaritate pen- The awards tombola we have organized along the years based on
tru victimele inundaţiilor”, organizată pentru a doua oară în acest an. the loses tickets as “Win a vacation in Rhodes” and “Win a vacation in
Prin contribuţia jucătorilor, Loteria Română a strâns în cadrul Cam- Venice for Valentine’s Day” is another way to stimulate merchandising
paniei Umanitare “Solidaritate Pentru Victimele Inundaţiilor” din these products.
anul 2008 peste 535.000 de euro, iar în anul 2010 aproximativ One of the “heart” actions of the Romanian Lottery is the Cross of
800.000 de euro. the Romanian Lottery- Run for your health, the 13 th edition. For gua-
În ceea ce privește un alt produs cu tradiţie al Loteriei Române, lozul ranteeing equal chances for the participants outside Bucharest, this
instant, cum îl numim noi, cu cele două variante: loz în plic și loz răzuibil year the Romanian Lottery decided to develop a project on a local sca-
ne-a preocupat și continuă să ne preocupe diversificarea acestei game le. We have organized simultaneously five sports competitions, in Iasi,
de produse. În ultimii doi ani, 2009 și 2010, Loteria Română a lansat nu Cluj, Bacau, Timisoara and Bucharest. We had almost 12.00 partici-
mai puţin de 10 produse noi din această gamă, chiar dacă în cazul lozu- pants. For this year, the Romanian Lottery had 250 awards, 50 for ea-
lui Zodiac, care se menţine în topul preferinţelor jucătorilor, noutatea a ch city, with an estimated value of 570.000 lei.
constat în cresterea valorii premiilor cap de afiș. Another important activity of the company, “determined by needs”, is
now at its second edition and it represents the humanitarian campaign
Loteria Română a acordat anul trecut peste 7,4 milioane de “Solidarity for the victims of water floats”.
câștiguri, în valoare totală de circa 190 de milioane de euro, la Through the players’ contribution, the Romania Lottery has raised
toate jocurile automatizate pe care le organizează. Care este si- 535.000 Euros in 2008 and in 2010 almost 800.000 Euros.
tuaţia din acest an? Câţi români fericiţi a făcut Loteria Română în Regarding another traditional product of the Romanian lottery, in-
anul 2010? Câte premii de categoria I s-au câștigat anul acesta stant ticket, as we name it, with the two variants: scratch cards and lot-
la jocul Loto 6/49? tery tickets. We have always been preoccupied to diversify these pro-
Loteria Română oferă cele mai multe și valoroase premii. Astfel, doar ducts. In 2009 and 2010, the Romanian Lottery launched over 10
în acest an, Loteria Română a acordat deja peste 6,5 milioane de pre- new products of this range; even if Zodiac ticket in no 1 in the top of
mii în valoare de peste 660 de milioane de lei, reprezentând the players’ preferences, the novelty regards the increase of the
aproximativ 154 de milioane de euro. Cu siguranţă, jocul Loto 6/49 awards.
este jocul vedetă al Loteriei Române. Anul acesta premiul cel mare s-a Last year, The Romanian lottery had over awards, with an esti-
câștigat deja de șapte ori, numai în luna octombrie a acestui an premiul mated value of 190 million euros, to all the automatic games.
la categoria I a jocului Loto 6/49 s-a câștigat de trei ori. What is the situation this year? How many Romanians were luc-
ky in 2010? How many awards have been offered to the first ca-
Luna decembrie este luna cadourilor. Ce surprize a pregătit Lo- tegory of Lotto 6/49?
teria Română pentru jucătorii săi? The Romanian lottery offers the most valuable awards. This year the
La Loteria Română este o tradiţie ca în luna decembrie să organizăm Romanian Lottery has awarded around 6.5 million prizes with an
pentru jucătorii noștri acţiuni speciale. Pentru anul acesta am pregătit estimated value of 660 million lei, representing around 154 mil-

NR. 10 CASINO INSIDE 21


numeroase surprize, astfel încât jucătorii noștri să poata câștiga cât mai lion euros. Lotto 6/49 is the star game of the Romanian Lottery. This
multe premii. Prima dintre acţiuni, „Loteria Crăciunului”, se desfășoară year the big prize has been awarded seven times in October and the
deja din luna octombrie, când s-au pus în vânzare biletele pentru acest prize on the first category of Lotto 6/49 for three times.
nou joc de loterie pasivă. Și aici premiile sunt extrem de atractive, dat
fiind faptul că vom acorda 169 de premii cu o valoare totală de December is the month of gifts. Which are the surprises of
290.000 de lei. Extragerile pentru desemnarea câștigătorilor vor avea the Romanian Lottery for the players?
loc în data de 23 decembrie anul curent. The Romanian lottery has a tradition for December-each year we
Jucătorii noștri au făcut un obicei din a cumpara și a dărui lozuri cu organize special actions for the players. This year, we are organizing
ocazia Sărbătorilor de Iarnă. Loteria Română a vrut să le dea o mână de many surprises; we want our players to win many prizes. “the Christ-
ajutor în acest sens, acordând cate un loz gratuit fiecărui jucator ca- mas Lottery” has already spread its tickets for the new passive lottery
re, în urma participării la jocurile loto din luna decembrie, acumulează pe game. The awards are extremely attractive, since we will award 169
taloanele speciale ale acestei campanii câte 5 puncte. Mai multe puncte prizes with an estimated value of 290.000 lei. The extractions will
acumulate pe talon reprezintă mai multe lozuri. take place on December 23.
Cea de-a treia dintre acţiunile speciale pregătite de instituţia noastră Our players are used to buying and offering a ticket on holidays. The
este Loteria Norocului. Aceasta se adresează iubitorilor jocului „No- Romanian lottery wants to help them make this king gesture, by giving
roc”. Participarea la această loterie se face pe baza biletelor Noroc. Ma- a free ticket to each player who participates to the lotto games in De-
rele premiu pus în joc pentru aceasta loterie constă într-un autoturism cember and accumulates on the special tickets of the campaign 5 po-
Cadillac. Pe lângă acest premiu, Loteria Romana mai ofera 41 de ints. As the number of the points increases, the chances to get more
câștiguri a câte 4.400 lei, fiecare câștig fiind compus dintr-o excursie tickets increase.
pentru două persoane în Austria la Viena, plus numerar. Extragerile pen- The third special action of the company is The Lucky Lottery, dedi-
tru Loteria Norocului vor avea loc în data de 30 decembrie 2010. cated to the players who love the “Lucky” game. In order to participate,
Pentru mult așteptata tragere a Anului Nou, Loteria Română vine cu o you need Lucky tickets. The big prize is a Cadillac. The Romanian Lot-
premieră, reprezentată de organizarea, în aceeași zi, a 2 Trageri Speci- tery also offers other 41 winnings with an estimated value of 4400 lei,
ale Loto 6/49, o tragere principală și una secundară. Cu același each winning representing a journey to Austria for 2 persons and ca-
bilet, jucătorii pot participa la ambele trageri Loto 6/49, astfel încât cei sh. The extractions for the Lucky Lottery will take place on December
care nu vor câștiga nimic la prima tragere, vor avea șansa de a obţine 30.
premii la a doua tragere. For the long waited extraction of the New Year’s eve, the Romanian
Lottery has a premiere, represented by the organization of 2 Special
Ce i-aţi spune unei persoane care nu a jucat niciodată la Lote- extractions 6/49- main and secondary, in order to offer those who
ria Română pentru a o convinge să-și încerce norocul? will not be winners on the first extraction the possibility to obtain
Pe piaţa jocurilor de noroc suntem cel mai credibil operator. Credibili- awards on the second extraction.
tatea noastră se datorează faptului că, de-a lungul întregii noastre activi-
tăţi, am promovat jocul responsabil și am asigurat cele mai înalte stan- What would you say to a person who never played to make
darde de securitate și integritate, elemente primordiale în construirea him/her try the lucky chance?
și menţinera credibilităţii brand-ului Loteria Română. În același timp, Lo- On the gambling market we are the most trustful operator. We are
teria Română oferă cele mai multe și valoroase premii. De asemenea, un convinced that the promotion of the responsible gaming, safety and
element foarte important pentru Loteria Română îl constituie faptul că quality – the main elements of the development and sustentation of
toată comunitatea câștigă. Fondurile pe care reușim să le colectăm din the credibility of the brand Romanian Lottery. At the same time, the
piaţă se duc, în primul rând către premii, apoi, cea mai mare parte din Romania Lottery offers the most valuable prizes. It is important to noti-
profitul net realizat se împarte conform legislaţiei pentru finanţarea ce that the entire community wins with the Romanian Lottery. The
obiectivelor de interes public naţional. funds we are collecting are distributed to the awards, but most of them
are used to finance the objectives of national interest.
Ce estimări în privinţa veniturilor și a profitului aveţi pentru
acest an? Which are your financial estimations for this year?
Profitul net previzionat pe anul 2010 este în valoare de 146.314,29 The estimated net profit for this year is 146.314,29 lei, according to
mii lei, în conformitate cu Hotărârea 726/2010, pentru modificarea the Resolution 726/2010 for the modification of the Govern Resoluti-
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetu- on no.114/2010 regarding the budget revenues and spending appro-
lui de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale „Loteria val of the year 2010 of the National Company Romanian Lottery.
Română” .
As we have understood, the extractions on Sunday are now
Am înţeles că tragerile loto de duminică se desfășoară într-un presented on a new formula. What can you tell us about the new
nou format de emisiune. Ce ne puteţi spune despre „noua haină” tv format?
a acestora? It is about a coproduction of The Romanian Lottery and TVR 1. The
Este vorba de o coproducţie Loteria Română-TVR 1. Jucătorii la loto, players, as well as the viewers, can watch each Sunday the extractions
precum și telespectatorii TVR 1 vor putea urmări, duminică de duminică, within an attractive and interactive tv format. The attractive awards,
tragerile loto, într-un nou format de emisiune interactiv și atractiv. Premi- music, special guests, surpises, all these each Sunday on “The lucky
ile atractive puse în joc de Loteria Română, muzica, invitaţii speciali, sur- ticket”
prizele, toate acestea în emisiunea-spectacol “LOZUL CEL MARE”. On November 21 it was the first edition of the tv show. The hosts of
Duminică, 21 noiembrie, a avut loc deja prima ediţie a emisiunii “Lozul the 30 minutes show are Liza Sabau and Leonard Miron. They will ha-
cel Mare”. ve special guests each Sunday.
Gazdele emisiunii, pe durata celor 30 de minute de emisie, sunt Liza
Sabău și Leonard Miron, care vor avea de fiecare dată, în platou, invitaţi How many agencies do you have?
surpriză. The Romanian Lottery has the largest sales network in the entire
country, on the rural as well as on the urban areas. We work with our
Câte puncte de vânzare deţine Loteria Română în prezent? own agencies, but also with mandatory agencies. Now, the sales ne-
Loteria Română deţine cea mai mare reţea de vânzare în întreaga ţa- twork of the Romanian Lottery has 1912 agencies. We are willing to
ră, atât în mediul rural, cât și în cel urban. Lucrăm cu agenţii proprii dar şi develop the network, since in Romania we have a number of 12.000
cu agenţii mandatare. În prezent, reţeaua de vânzare a Loteriei Române residents per agency, compared to the European average of 1100 re-
numără 1912 agenţii. De asemenea, ne propunem să continuăm politi- sidents per agency. For this purpose, we wish for introducing at least
ca de mărire a numărului de puncte de vânzare, în condiţiile în care, în one sales point for each village and to increase the number within the
prezent, în România media de locuitori pe punct de vânzare este de cir- urban areas.
ca 12.000, comparativ cu media europeană de 1.100 de locuitori pe

22 CASINO INSIDE NR. 10


LOTERIA ROMANA
punct de vânzare. În
acest sens, intenţio-
năm să introducem cel
puţin un punct de vân-
zare în fiecare comună
şi să creștem numărul
acestora în mediul ur-
ban.

În ce orașe/zone
se joacă cel mai
mult la jocurile loto?
Puteţi face un por-
tret al jucătorului la
loto?
Noi încercăm să ne
diversificăm gama de
produse astfel încât să
răspundem nevoilor
tuturor celor care do-
resc să joace, atât
pentru premii cât și
pentru plăcerea jocu-
lui în sine. Profilul ju-
cătorului fidel la loto
arată astfel: este de
sex masculin, cu vâr-
sta între 30 de ani și
49 de ani, din mediul
urban și are studii me-
dii. Îmbucurător pentru
noi este că a început
să crească numărul
tinerilor care joacă la
loto.
Din estimările din
ultima perioadă, pri-
mele trei poziţii, în pri-
vinţa participării la joc,
sunt ocupate de
București, judeţul Constanta și judeţul Suceava. What city or area has the largest number of players? Can you
make a portret of the lotto player?
Cum vedeti anul 2011 pentru Loteria Română? We are trying to diversify the products, in order to satisfy all the cli-
Cu siguranţă, anul 2011 va fi unul plin de evenimente pentru jucătorii ents’ demands. The profile of the loyal lottery player is: male, 30- 49
noștri. years old, urban area, medium studies. It is a joy for us to see the num-
Pentru anul viitor dorim foarte mult să îi aducem pe jucătorii români în ber of the young people increasing.
zona euro, iar aici mă refer la introducerea unui nou joc de tip euroloto, According to the estimations of the last period, the first three positi-
care le permite jucătorilor noștri să se alăture jocurilor loteristice din sta- ons belong to Bucharest, Constanta and Suceava.
tele membre UE.
Un alt obiectiv pe care ni-l propunem este creșterea numărului de How do you see the year 2011 for the Romanian Lottery?
puncte de vânzare. Până la finalul lui 2012 trebuie să ajungem la media Next year will certainly have a lot of surprises for our players.
europeană din prezent, de 1.100 de persoane per punct de vânzare. În We want to bring the Romanians to the euro area, by introducing a
România media actuală este de 11.240 de persoane per punct de vân- new euroloto game that allows the players to play the lotto games wi-
zare. thin the European area.
Cum Loteria Română a pus întotdeauna pe primul loc dorinţele și as- Another objective is to increase the number of the sales agencies.
teptările jucătorilor săi, în anul 2011 vom continua procesul de îmbună- Until the end of 2011 we must reach the European media, to have
tăţire și diversificare a jocurilor și, totodată, a premiilor, precum și conti- 1100 residents per agency. In Romania we have a number of 11.240
nuarea procesului de rebranduire a agenţiilor loto și a asigurării residents per agency.
securităţii acestora. The Romanian Lottery has always focused on the demands and ex-
pectations of the players. In 2011 we will continue to improve and di-
Ce mesaj puteţi transmite cititorilor revistei ”Casino Inside”? versify the games and awards, as well as to continue rebranding the
Jocurile de noroc sunt o modalitate incitantă de petrecere a timpului lotto agencies and security.
liber pentru adulţi. Îmi doresc ca toţi operatorii de jocuri de noroc să fie
tot mai conștienţi de importanţa furnizării unor servicii eficiente, sigure, What is your message for the readers of “Casino inside” ma-
cu alte cuvinte jocuri responsabile. gazine?
Și, pentru că se apropie sărbătorile de Iarnă, le doresc tuturor un Cră- Gambling is an exciting manner for spending spare time for adults. I
ciun fericit, plin de liniște sufletească în mijlocul celor dragi, precum și wish all the operators to be aware of the importance of offering safe,
un An Nou fericit, plin de realizări! De asemenea, le doresc mult noroc în efficient and responsible gaming services.
activitatea pe care o desfășoară! Since the winter holidays are coming, I would like to wish you all
Merry Christmas, have a peaceful and happy New Year next to the be-
loved ones, and lots of achievments! I wish them all the luck they need
for their future activities!

NR. 10 CASINO INSIDE 23


GRanD Casino La MaMounia,
LoCuL unDE PaRiuRiLE sE PLasEaZĂ ÎnTR-o
aTMosFERĂ DE BasM
24 CASINO INSIDE NR. 10
Casino La MaMounia

Grand casino La Mamounia,


the place where the bets
are places in a fairy atmosphere

NR. 10 CASINO INSIDE 25


Casino La Mamounia
Rolled on Atlas’s feet, close to the desert,
Marrakesh oasis- city placed on the Central-
West side of Morocco, also known as „The
Pearl of South”- hosts the biggest casino in the
country. Grand casino La Mamounia invites all
its clients to discover the fabulous set up of the
magical and fairy universe. A large green oa-
sis, at the bottom of the snowy peak of the Hi-
gh Atlas, Marrakesh, the red city, has a special
charm. The old city still keeps alive the traditi-
ons, the living style, the architecture, the hospi-
tality of the people, kept for centuries. Due to
its history, hidden behind the red walls, the port
of the city is one of the well known locations in
Morocco. Marrakesh, the second old imperial ci-
ty has been established by the Almoravides dy-
nasty at the end of the XI th century. On the list
of the most important attractions of the city
there is also Grand Casino La Mamounia, next
to Menara Gardens, Saadian tombs, Bahia Pa-
lace, Koutoubia Moschee and Dar Si said Mu-
seum, as well as the famous Djemâa El Fna
Square.
The largest gambling operator in Morocco, a
country with amazing colors, is Grand casino La
Mamounia in Marrakech. This gambling opera-
tor attracts the clients within a magnificent ga-
ming room that brings the flavor and splendor
of the old times casinos.
The special cuisine and exotic drinks can be
served after 9 pm within the restaurant that
provides high standard looks, with a smooth
Ghemuită la picioarele lui Atlas, în apropierea deșertului, oaza de la Marrakesh - oraș aristocratic touch.
situat în partea central-vestică a Marocului, cunoscut și sub denumirea de “Perla Sudului”- The live gaming area of the casino is opened
găzduiește cel mai mare cazinou din ţară. Grand Casino La Mamounia îi invită pe clienţi să only 7 hours a day, from Sunday to Thursday,
descopere decorul fabulous în universul său plin de farmec și magie. from 9 pm to 4 am; On Fridays and Saturdays
O imensă oază verde, aflată la poalele piscurilor inzăpezite ale Atlasului Înalt, Marrakech, the players can try their chance between 9 pm
orașul arămiu, are un farmec deosebit. În acest oraș de o mie de ani tradiţiile au rămas vii, and 5 am.
atât în arhitectură, cât și în stilul de viaţă al locuitorilor, unde de secole, ospitalitatea face The gaming offer is large and suitable for all
parte din viaţa de zi cu zi. Datorită bogatei sale istorii, ascuns în spatele zidurilor roșiatice, the clients and their needs. The players can
portul orașului este una din locaţile cele mai renumite din Maroc. Marrakech, al doilea oraș play on the 20 live roulette tables, Blackjack,
imperial ca vechime, a fost fondat de dinastia Almoravides la sfârșitul secolului al XI-lea. În Punto Banco, Three Card Poker or Texas
lista atracţiilor semnificative ar putea fi inclus și Grand Casino La Mamounia, alături de Hold’em. Relying on the many poker demands
Grădinile Menara, Mormântul Sultanilor Saadieni, Palatul Bahia, Moscheea Koutoubia și of the last period, the operators of the casino
Muzeul Dar Si Said și celebra Piaţă Djemâa El Fna. created Poker Room that can host up to 60 cli-
Cel mai mare operator de jocuri de noroc din Maroc, ţară cu o paletă coloristică uimitoa- ents, who can enjoy playing Texas Hold’em,
re, este Grand Casino La Mamounia din Marrakech. Acest operator de jocuri de noroc îi Omaha Poker, Stud Poker or Rami Poker. The
atrage pe clienţi într-o sală de joc magnifică, ce dezvăluie luminozitatea și splendoarea ca- casino is also on the list of the operators that
zinourilor de pe vremuri. organize international pro poker tournaments
Bucatele alese și băuturile exotice pot fi servite de jucători după ora 21:00 la restauran- The clients who enjoy the electronic gaming
tul amenajat la cele mai înalte standarde, cu un ușor iz aristocratic. have their special offer provided by the mana-
Zona de live game a cazinoului funcţionează doar șapte ore pe zi, de duminică până joi, gers of the casino. They have almost 200 slot
de la ora 21:00 până la 4:00 dimineaţa, în timp ce vinerea și sâmbăta jucătorii își pot încer- machines, where they can play poker, roulette,
ca norocul în intervalul orar 21:00 - 5:00. Blackjack or keno. They are opened between 3
Oferta de jocuri vine în întâmpinarea celor mai variate gusturi. Astfel, jucătorii pot paria pm and 4 am from Monday to Thursday, and
la 20 de mese de joc live la ruletă, Blackjack, Punto Banco, Three Card Poker sau Texas from 3 pm to 5 am on Fridays, while on Satur-
Hold’em. Mizând pe avalanșa pokerului din ultima perioadă, operatorii acestui cazinou au days and Sundays they can play from 2 pm to 5
creat Poker Room, care poate găzdui până la 60 de clienţi, ce pot juca aici, pe lângă renu- am and respectively 4am. During this schedule,
mitul Texas Hold’em, și Omaha Poker, Stud Poker sau Rami Poker. Cazinoul se înscrie ade- the players are welcome to try their chance and
sea în lista operatorilor care organizează turnee internaţionale de poker profesionist. become the winners of a fabulous jackpot.
Nici amatorii jocurilor electronice nu au fost uitaţi de managerii cazinoului, care le pun la As any other gambling operator that respects
dispoziţie clienţilor peste 200 de slot machines, unde se poate juca poker, ruletă, Black- its activity, the clients can participate to the
jack sau Keno. Accesul jucătorilor este permis în intervalul orar 15:00 - 4:00 de luni până tombola organized within the live game or slot
joi, vinerea de la 15:00 la 5:00 dimineaţa, în timp ce sâmbăta și duminica pariurile se fac machine area. At the same time, the parties or-
de la ora 14:00 până la 5:00 și, respectiv, până la 4:00. Pe parcursul programului de func- ganized and seasoned with themes menus, ta-
ţionare, clienţii sunt așteptaţi să-și provoace norocul și să devină câștigătorii unui fabulos ke place once a month at Grand Casino La Ma-
jackpot. mounia.
Ca la orice operator de jocuri de noroc care se respectă, clienţii pot participa la tombole- The atmosphere is created especially for gi-
le din zona live game sau de la slot machines. De asemenea, petrecerile organizate, asezo- ving the clients the impression of being on the
nate cu meniuri tematice au o frecvenţă lunară la Grand Casino La Mamounia. land of one thousand and one nights, where the
Toată ambianţa este special creată pentru a le imprima clienţilor senzaţia că sunt pe tă- lucky chance is everywhere, surrendered by
râmul celor 1.001 de nopţi, unde norocul poate surâde oricui, într-o atmosferă magică. magic.

26 CASINO INSIDE NR. 10


CUM POŢI OBŢINE CÂŞTIGURI
MAI MARI LA POKER

How to get bigger winnings


in poker
Jucător profesionist sau doar unul amator? Crezi că știi totul despre Are you a pro or just an amateur? Do you think you know all about
pokerul profesionist? Ai învăţat să joci Texas Hold’em de la prieteni sau the pro poker? Have you learnt playing Hold’em from your friends or
de la cei mai buni jucători? Știi care sunt principalele mutări pe care tre- from the best players? Do you know the main moves you need to ta-
buie să le faci ca să câștigi cele mai mari poturi? Te invităm să faci o ke for winning the best pots? We invite you take a trip within the the-
incursiune în teoria pokerului profesionist ca să-ţi consolidezi ory of the pro poker and to strengthen your knowledge about the
cunoștinţele despre sportul minţii. David Sklansky, considerat autorita- mind sport. David Stlansky, considered no. one authority of the pro
tea numărul 1 în lume în pokerul profesionist, a pus bazele ”Teoriei po- poker settled the bases of “The theory of poker” presents, step by
kerului” și prezintă pas cu pas cele mai bune mișcări pentru fiecare mâ- step, the best step of each hand. The pro player Greg ”Fossilman”
nă jucată. Jucătorul profesionist de poker Greg ”Fossilman” Raymer i-a Raymer thanked Stlansky, his colleague many times for the best ad-
mulţumit în nenumărate rânduri lui Sklansky, colegul său de breaslă, vice that helped him win the World Series of Poker Championship
pentru cele mai bune sfaturi, fără de care acesta n-ar fi câștigat brăţara 2004 bracelet. feel the emotion on each hand and make sure you
de la World Series of Poker Championship 2004. Trăiește emoţia din have all the information necessary not to fail! Learn thinking like a
plin la fiecare mână și asigură-te că ești la punct cu toate informaţiile real Texas Hold’ em pro player!

28 CASINO INSIDE NR. 10


THEORY OF POKER
necesare ca să nu dai greș! În- Misguiding the opponent, part of an efficient gaming strate-
vaţă să gândești ca un adevărat gy
jucător profesionist de Texas The well known theoretician says that misguiding the opponents
Hold’em! has an essential role in poker game. As many players focus on the
psychological side of the mind sport and try to expose each step of
Inducerea în eroare, parte the opponent, the hocus pocus is the ace in the sleeve of the player
a unei strategii de joc efici- who wishes to win bigger pots. Skalnsky explains this by focusing on
ente the situation when the player continues the game keeping the best
Renumitul teoretician susţine cards and giving away the worst. He supports the fact that such a
că inducerea în eroare a celor strategy will not generate bigger winnings, since the other players
de la masă are un rol esenţial în are aware of the fact that the player based his raise on the best
jocul de poker. Cum tot mai cards and, most of the cases, they will all stand aside.
mulţi jucători se axează și pe Even if more players are looking to enlarging their winning chan-
latura psihologică a sportului ces, the author of “the theory of poker” motivates the necessity of
minţii și încearcă să deconspire approaching cheating or bluffing, through the Basic Theory of Poker,
fiecare pas făcut de adversar, according to which “each time the opponents are playing a hand di-
păcăleala este asul din mânecă fferently than they would usually play it if they saw your cards, you
pe care trebuie să se bazeze win, yet, each time your opponents are playing a hand the same way
cineva pentru a câștiga poturi they would usually play if they saw your cards you lose”
mult mai mari. Sklansky exem- This way, the Basic theory of poker shows that when a player gi-
plifică în argumentarea sa situ- ves the opponents the impression of having good cards, this could
aţia în care jucătorul merge mai make him lose a lot. If an opponent knows the cards of the other pla-
departe numai cu cele mai bu- yer, the first will never go wrong if he has to make a fast mathemati-
ne cărţi și le aruncă pe cele mai cal decision. For avoiding this situation, the theoretician says the goal
slabe. El susţine că o astfel de of the game is misguiding.
strategie de joc nu va genera
câștiguri mari pentru că ceilalţi How can you misguide the opponents?
sunt conștienţi că jucătorul a David Sklansky suggests the players to raise during the last two
plusat doar pentru că are cărţi betting rounds, even if they had a good starting hand, in order to at-
foarte bune și, în majoritatea tract the others in the game and determine them to bet more. He al-
cazurilor, toţi se vor retrage din so sustains that if the player doesn’t raise with a good hand it is a
acea rundă. mistake. In no Limit Hold’em a correct action is to bet on a lower le-
Deși toţi mai mulţi caută să vel, even with two aces or two kings, leaving the aggressive game at
își maximizeze rata de câștig și the end, as a surprise for the final round.
să o ducă la limita inferioară pe
cea a pierderilor, autorul ”Teori-
ei pokerului” motivează necesi-
tatea abordării înșelătoriei sau
bluffului, cum mai este numit în
limbajul de specialitate, prin Te-
orema Fundamentală a Pokeru-
lui. Conform acesteia, de fiecare
dată când adversarii joacă o
mână diferit de modul în care ar
face-o dacă ar putea vedea căr-
ţile tale, tu câștigi, însă, de fie-
care dată când oponenţii joacă
o mână în același stil ca atunci
când ar putea vedea cărţile tale,
tu pierzi. Astfel, Teorema Fun-
damentală a Pokerului arată că
atunci când jucătorul le dă impresia celorlalţi că are cărţi bune în mână
ar putea suporta pierderi foarte mari. Dacă un adversar știe ce cărţi are
celălalt jucător, primul nu va greși niciodată în situaţia în care are de lu-
at o decizie matematică imediată. Pentru evitarea unor astfel de cazuri
teoreticianul spune că obiectivul jocului îl constituie tocmai inducerea în
eroare într-un anumit sens.

Cum pot fi păcăliţi adversarii?


David Sklansky le sugerează jucătorilor să pluseze în ultimele runde
de pariere, chiar dacă au o mână bună de la început, pentru a-i capta pe
ceilalţi în joc și pentru a-i determina să parieze mai mult. De asemenea,
el susţine și că dacă jucătorul nu plusează niciodată cu o mână bună fa-
ce o mișcare greșită. În Hold’em-ul no-limit o măsură corectă este ca
iniţial să se parieze la un nivel mai scăzut, chiar și cu doi ași sau doi po-
pi, lăsând jocul agresiv ca o surpriză pentru finalul rundei.

Concentrează-ţi atenţia pe tot ce se întâmplă la masă!


Teoreticianul consideră că un jucător poate merge mai departe nu-
mai cu mâini bune sau poate încerca să îi inducă în eroare pe ceilalţi, în
funcţiile de competenţele adversarilor. Astfel, cu cât sunt mai puternici,
cu atât mai mult trebuie să încerce să îi elimine jucând cu mâini mai pu-

NR. 10 CASINO INSIDE 29


THEORY OF POKER

ţin bune, însă, dacă aceștia sunt mai slabi ca jucători, atunci trebuie să Concentrate on the table!
se continue pariurile pe cărţile cele mai bune. Dacă mâna este bună The theoretician considers that one player can move on only with
încă de pe flop nu trebuie pus ultimul pariu în acest stadiu împotriva ju- good hands, or he might try to misguide the others, according to the
cătorilor buni, însă cu cărţi mediocre se poate da raise pentru a-i face skills of the opponents. Thus, as stronger they are, as greter is the
pe ceilalţi să creadă că mâna este mult mai bună. struggle to eliminate them playing less good hands. But if the oppo-
Un alt deazvantaj al utlizării înșelătoriei este evidenţiat atunci când nents are weaker, then the bets must be placed on the best cards. If
adversarii sunt nătângi sau mediocri, situaţie în care costurile nu sunt the hand is good on the flop, the bet must not be placed now against
motivate de câștiguri. Împotriva unor astfel de oponenţi, Sklansky consi- the best players, but the mediocre cards can be raised in order to
deră că doar cărţile bune trebuie să meargă mai departe, cu raise-uri make them think the hand is better that it is.
tot mai mari, în timp ce cărţile mai slabe ar trebui aruncate pentru că Another disadvantage of using misguiding is opened when the op-
acești jucători nu vor renunţa la pariurile lor și există posibilitatea pier- ponents are clumsy or mediocre, and the costs are not motivated by
derii unor sume importante. winnings. Sklansky considers that only the good cards must go on
Valoarea potului este un alt criteriu care stă la baza stilului de joc the game, with higher raises, and the worst cards should be thrown
abordat. Cu cât crește mai mult valoarea potului, cu atât devine din ce since the players will not give up their bets and there is the possibili-
în ce mai puţin importantă inducerea în eroare asupra mâinii, întrucât ty to lose important amounts.
jucătorii buni, ca și cei slabi, nu au de gând să renunţe. Dacă un jucător The value of the pot is another criterion of the gaming style. As the
le dă posibilitatea celorlalţi mai buni să intuiască ce cărţi deţine și să value of the pot increases, the misguiding becomes less important,
decidă dacă e cazul să blufeze sau nu, cu cât crește mai mult potul, cu since the good players, as the weak ones, will not give up. If a player
atât mai mult este indicat să se renunţe la înșelătorie. gives the others the possibility to instinct the cards he owns, and de-
Dacă pariurile iniţiale sunt mai mici decât cele de pe urmă, teoreticia- cides to bluff or not, as the pot rises, it is advisable for him to stop
nul le recomandă jucătorilor să nu intervină cu pariuri mult mai mari la the cheating.
început pentru că o asemenea atitudine îi determină pe ceilalţi să re- If the initial bets are lower than the ones that follow, the theoretici-
nunţe înainte de showdown. Astfel, este indicat să se dea check sau an recommends the players not to interfere with larger bets at the
call în primele runde de pariere cu cărţi bune și să se mizeze mai mult beginning, since such an attitude determines the others to give up
atunci când cărţile sunt mai slabe, în încercarea de a obţine o carte fără before the showdown. It is indicated to check or call on the first
miză la turn sau river. În aceste condiţii jucătorul poate obţine câștiguri betting rounds with good cards, and to stake more when the cards
mari cu cărţi bune, fiind plătit mai mult la ultimele runde de pariere. are low valued, in the attempt of obtaining a card without stake on a
Cu adversari slabi, cu un pot mare și cu mize mari la rundele iniţiale turn or river. Under these circumstances, the player may obtain better
de pariere, jucătorul nu trebuie să-și pună problema inducerii în eroare winnings on good cards, being paid more on the last betting rounds.
asupra mâinii pe care o are. Un corolar la teorema pokerului arată că cu With weak opponents, with a big pot and high stakes on the initial
cât sunt mai mulţi jucători implicaţi în pot, cu atât mai mult scad șansele betting rounds, the player must not think about misguiding. As many
unui câștig prin inducere în eroare. Posibilităţile ca toţi să dea fold players involved in the pot, as less chances to win by misguiding. The
atunci când se continuă jocul cu o mână slabă sunt foarte mici și costă possibility for all the players to fold on a weak hand are low and cost
prea mult, sume ce ar putea fi folosite la raise-uri în cazul cărţilor foarte too much, the amounts can be used on raise when the cards are very
bune pentru că altfel dacă adversarilor li se dă ocazia să joace ieftin, good, otherwise if the opponents have the possibility to play cheap,
cresc șansele ca jucătorul să fie eliminat din acea mână. the chances for the player to be excluded are increasing.
O regulă generală în această strategie de joc este aceea ca actunci A general rule of this gaming strategy id when the opponents are
când oponenţii sunt mai buni și pariul este mai mic, cu atât mai mult se better and the bet is low, it is recommended to misguide. The chan-
recomandă inducerea în eroare. Șansele unui câștig prin această meto- ces of winning by this method are inversely proportional with the
dă sunt invers proporţionale cu ponderea jucătorilor slabi și cu valoarea number of the weak players and the value of the pot.
potului.

30 CASINO INSIDE NR. 10


ChuCk-A-luCk,
JOCul lA CArE NOrOCul StĂ ÎN CElE
trEI ZArurI dIN CuŞCĂ

32 CASINO INSIDE NR. 10


CASINO GAME

Chuck-a-luck,
Chuck-a-luck, the game where the chances depend on the
dices in the box. Inspired by Grand Hazard, Chuck-a-luck is a
variant of the well known casino game sic Bo. Along the years,
the game had many names, as Bird Cage, Chuck Luck, Chuck-

the game where the luck


er Luck, Sweat Cloth and Chuck, depending on the region it
was played in. an identical variant, Crown Anchor, very popular
in Australia, the presumed origin country of the game, attrac-

depends on the three


ted the members of the British Marine and became well known
during World War I. Chuck-a-luck is also used in the funds rai-
sing campaigns.

dice in the box How does it play?


Chuck-a-luck is played with three dices, placed in a box looking
like a clepsydra. Before the dealer starts to shake the box, the pla-
yers place their bets on a layout with numbers from 1 to 6.
Chuck-a-luck, jocul la care șansele atârnă de zarurile din If the player guesses one of the numbers on the three dices, the
cușcă. Insipirat de Grand Hazard, Chuck-a-luck este o variantă payment is made 1:1. When the player guesses two of the three
a renumitului joc de cazinou Sic Bo. Jocul a cunoscut de-a lun- numbers on the winning dices, the client receives twice the amount
gul timpului, dar și în funcţie de regiune, mai multe denumiri, bet. When the bet coincides with all the winning numbers on the di-
precum Bird Cage, Chuck Luck, Chucker Luck, Sweat Cloth și ces, the client is paid three times or 10:1. At the same time, the bet
Chuck. De asemenea, o variantă identică cu a acestuia, Crown can also be placed on the amount of the numbers on the three dices,
Anchor, foarte populară în Australia, presupusa ţară de origine when the player receives the bet amount once more.
a jocului, i-a atras și pe membrii marinei britanice și a devenit The bets are places according to the possible combinations on the
cunoscut prin intermediul armatei, în Primul Război Mondial. three dices. As the stakes are usually less than the possible ones in
Chuck-a-luck este folosit uneori și în campaniile de strângere Sic Bo, Chuck-a-luck can be considered an easy game. It seems ac-
de fonduri. cessible, but it can also be tricky. The chances are favorable to the
gaming operator. The balance between losses and winnings can
Cum se joacă? bend towards the casino and most of the times the client can find
Chuck-a-luck se joacă cu trei zaruri, amplasate într-o cușcă, a cărei out that the winnings are less than the losses.
formă seamănă cu o clepsidră. Înainte ca dealerul să învârtă cușca cu The casinos that include Chuck-a-luck in their gaming offer can
zarurile, jucătorii își plasează pariurile pe un layout cu numere de la 1 obtain, according to the statistics, large profits.
la 6. An identical variant of Chuck-a-luck is also played on the Vietna-
Dacă jucătorul ghicește unul dintre numerele de pe cele trei zaruri, mese lands and it is known as Bau cua ca cop.
plata se face 1:1. Atunci când sunt
ghicite două numere din cele trei
de pe zarurile câștigătoare, clientul
primește dublul sumei pariate. În
cel mai fericit caz, când pariul coin-
cide cu toate cele trei numere
câștigătoare de pe zaruri, clientul
este plătit de trei ori sau 10:1, în
funcţie de cazinou. Dacă se paria-
ză că va ieși același număr pe toa-
te cele trei zaruri, plata se face
30:1. Totodată, se mai poate miza
și pe suma numerelor de pe cele
trei zaruri, situaţie în care jucătorul
primește încă o dată suma pariată.
Pariurile sunt puse în funcţie de
combinaţiile posibile care pot apă-
rea pe cele trei zaruri. Cum mizele
sunt, de obicei, mai puţine decât
cele posibile la Sic Bo, Chuck-a-
luck poate fi considerat un joc sim-
plu. Dar, pe cât este de accesibil,
pe atât de înșelător poate fi.
Șansele sunt iluzorii și favorabile
operatorului de jocuri de noroc.
Balanţa dintre pierderi și câștiguri
poate înclina mai mult în avantajul
cazinoului, iar clientul poate desco-
peri, de cele mai multe ori, că a
pierdut mai mult decât a câștigat.
Cazinourile care includ Chuck-a-
luck în oferta lor de jocuri pot obţi-
ne, potrivit statisticilor, unele dintre
cele mai mari profituri de pe urma
acestui joc.
O variantă identică cu Chuck-a-
luck se joacă și pe tărâmul vietna-
mez și se numește Bau cua ca
cop.

NR. 10 CASINO INSIDE 33


Limbajul jocurilor de noroc
Ai avut vreodată ocazia să intri într-un
cazinou şi să îţi treacă pe la urechi tot
felul de termeni pe care nu îi înţelegi?
Te-ai aşezat la o masă de joc şi ai auzit
o abordare precum ”ochi de şarpe”, pe
care ai luat-o drept insultă? Referitor la
sistemul de joc online, cunoşti
terminologia pe care o folosesc ceilalţi
utilizatori? Dacă nu, este timpul pentru
un curs de termeni specifici! Mai jos
găseşti termenii pe care trebuie să îi
cunoşti. Aceasta este o listă care te ajută
să înţelegi mai bine limbajul jocurilor de
noroc, fie că eşti începător, fie că eşti un
veteran al jocurilor de noroc. Gambling language
Do you ever go to a casino and hear a whole
bunch of lingo you don’t understand? Do you
join a craps table and hear something about
snake eyes and think you have just been
insulted? What about online, do you know the
chat terminology other players are using? If not,
it’s time for a crash course in casino terminology!
Following are terms you need to know. This is
another list from a more comprehensive and
complete range that will help newcomers and
even old pro players learn the language of
gambling

Nailing Nailing
Tehnică a unui trişor de a însemna cărţile cu unghia sau cu un alt instru- The technique of a cheater to mark the cards with his fingernail or any
ment. other instrument
Nasa Nasa
Zonă de pe ruletă, inclusă în Voisin (n.red - Vecinii lui 0), care cuprinde nu- An area on the roulette, included within Voisin (the numbers next to 0)
merele 0, 3, 12, 15, 19, 26, 32, 35. Miza pe această zonă mai poartă numele that has the following numbers: 0,3,12,15, 19,26,32, 53. The stake on this
şi de pariu european. area is also named European bet.
Natural(ă) Natural
1. O mână fără wild cards. 1. A hand without wild cards.
2. Mâna originală de la Baccarat, în cadrul căreia primele două cărţi totali- 2. The original Baccarat hand, where the first two cards register 8 or 9.
zează 8 sau 9. 3. The combination where the two cards form 21 or Blackjack, within the
3. Combinaţia în care cele două cărţi formează 21 sau Blackjack, în jocul homonym game.
omonim. Natural Jacks
Natural Jacks Poker played without ante or blinds.
Poker jucat fără ante sau blind-uri. Ndas (No double after split)
Ndas (No double after split) Abbreviation for the rules of certain casinos that don’t allow the players to
Abreviere pentru regulile unor cazinouri care nu permit jucătorilor să du- double after a split (deal the cards) on Blackjack.
bleze după ce au făcut split (n.red - au împărţit cărţile) la Blackjack. Negative Progression
Negative Progression Betting system that provides rising up the stake after each loss.
Sistem de pariere, care prevede mărirea mizei după fiecare pierdere. Neocheater
Neocheater A player who wins by Neocheating
Un jucător care câştigă prin Neocheating. Neocheating
Neocheating Simple cheating techniques, invisible, but efficacious.
Tehnici de trişare simple, invizibile, de efect. New Guinea Stud
New Guinea Stud Seven Card Stud Poker with seven cards- starting with four cards fol-
Seven Card Stud Poker cu şapte cărţi care începe cu patru cărţi proprii, lowed by rotation or roll two unspecified cards.
urmate de etalarea sau rularea a oricare două cărţi. New York Stud
New York Stud Seven Card Stud Poker with five cards- where a suit of four cards wins
Seven Card Stud Poker cu cinci cărţi în care o culoare formată din patru over a pair.
cărţi învinge o pereche. New-Breed Player
New-Breed Player Player promoted to the poker game in public or casino.
Jucător avansat în pokerul jucat în public sau în cazinou. Nickel
Nickel Five dollars tally.
Jeton de cinci dolari. Nickel-Dime

34 CASINO INSIDE NR. 10


DICTIONAR
Nickel-Dime Low stake game.
O partidă cu miză mică. Nits and Lice
Nits and Lice 1. Two pairs or a full of two and three. (Mites and Lice).
1. Două perechi sau un full de doiari şi treiari. (Mites and Lice). 2. Two and three as wild cards.
2. Doiari şi treiari ca wild cards. No-Brainer
No-Brainer The expression describes a hand so good that can be played correctly
Expresia descrie o mână atât de bună, care poate fi jucată corect chiar şi even by someone who cannot think.
de cineva care nu poate gândi. No Hole Card
No Hole Card The expression describes any Black jack game where the dealer does not
Expresia descrie orice joc de Blackjack în care dealerul nu trage a doua deal the second card before the players finish their hands. In other Blackjack
carte decât după terminarea mâinilor tuturor jucătorilor. Dacă la celelalte ti- games, the player who doubled or split loses only the original bet. In this ca-
puri de Blackjack jucătorul care a dublat sau a făcut split pierde doar pariul se, the player loses all the bets on the cards lower than the cards of the dea-
original, în acest caz se pierd toate pariurile puse pe cărţile mai mici decât ler. The game is generally named”European no hole card”.
cele ale dealerului. Jocul este numit în general ”European no hole card”. No-Limit
No-Limit A poker version where a player can bet any amount available before star-
O versiune de poker în care un jucător poate paria orice sumă pe care o ting the hand. It is a different version of the limit poker. One of the best no
are disponibilă înainte de începerea mâinii. Este o variantă foarte diferită de limit cards is Super System of Doyle Brunson.
limit poker. Una dintre cele mai bune cărţi de no limit este Super System a lui No Limit Hold’em Table St
Doyle Brunson. This gaming system allows the players to bet all the tallies at any moment.
No Limit Hold’em Table St No Peek
În acest sistem de joc, în orice moment, orice jucător poate paria toate je- Poker styles where the players can see their cards before placing the
toanele sale. bets. These rules are applied to five cards poker or seven cards stud poker.
No Peek Initially, the players receive their cards face down and cannot look at them.
Stiluri de poker în care jucătorii nu îşi pot vedea cărţile înainte de plasarea The first player on the left side of the dealer turns a cards and the first
pariurilor. Aceste reguli se aplică fie pokerului cu cinci cărţi, fie seven card betting round begins. The next one must turn one or more cards in order to
stud pokerului. Iniţial jucătorii primesc cărţile cu faţa în jos şi nu se pot uita la beat the card of the first player, and a new betting round begins. The game
ele. Primul jucător din stânga dealerului întoarce o carte cu faţa în sus şi în- continues and when one of the players turns five cards and cannot beat the
cepe o rundă de pariere. Următorul de la masă trebuie să întoarcă una sau cards of the opponent on his right exists the game. This poker style is also
mai multe cărţi astfel încât să bată ce a întors primul jucător şi astfel se înce- known as “defeating your opponent” and rarely plays in public. The game is
pe o nouă rundă de pariere. Jocul continuă în acest stil, iar atunci când unul often played within private rooms or between friends.
dintre jucători întoarce cinci cărţi şi nu poate bate cărţile expuse de adversa- Northern Flight
rul din dreapta lui iese din joc. Acest stil de poker mai este numit şi ”Învinge-ţi Seven Card Stud Poker with seven cards with all the cups as wild cards, if
aproapele/ vecinul” şi se joacă rareori în public, eventual în sălile private, sau there is no spade.
între prieteni. Nucleus Players
Northern Flight Usual players you depend on.
Seven Card Stud Poker cu şapte cărţi cu toate cupele ca wild cards, dacă Nursing
nu există o pică în mână. The term describes the game on a conservative manner when the player
Nucleus Players loses and has only few tallies.
Jucătorii obişnuiţi, de care depinzi. Nut
Nursing 1. Necessary winnings for being considered a pro player.
Termenul descrie jocul în mod conservator atunci când jucătorul pierde şi 2. The bankroll of the player.
nu mai are decât câteva jetoane. 3. The management spending of the casino or of the player.
Nut 4. The best hand on a poker round, considering the table. A hand that
1. Câştigurile necesare pentru a fi considerat în continuare profesionist. cannot be defeated.
2. Bankroll-ul jucătorului. Nut Flush
3. Cheltuielile de regie ale cazinoului sau ale jucătorului. As “Nut” means the best possible hand, “nut flush” is the best available
4. Cea mai bună mână posibilă la o rundă de poker, luând în considerare suit on each hand.
masa. O mână care nu poate fi învinsă. Nut Flush Draw
Nut Flush The term used when a card provides the player the best possible suit.
Din moment ce ”nut” înseamnă cea mai bună mână posibilă, ”nut flush”
este cea mai bună culoare disponibilă la fiecare mână. Odds
Nut Flush Draw The probability of making a hand against the probability of not making a
Termen folosit când o carte îi oferă jucătorului cea mai bună culoare posi- hand.
bilă. Odds Against
The number of failures related to the number of successes.
Odds Odds For
Probabilitatea de a face o mână versus probabilitatea de a nu face o mâ- The number of expectations related to the number of successes.
nă. Odds On
Odds Against Odds at less than even money.
Numărul de eşecuri raportate la succes. Offsuit
Odds For Cards of a different suit.
Numărul de aşteptări raportate la succes. Omaha
Odds On A game where each player is dealt four cards with five common cards. In
Odds la mai puţin chiar şi decât bani. order to make a hand, you must play with two cards in your hand and three
Offsuit on the table.
Cărţi de culoare diferită. On the Button
Omaha The last player operating within a betting round. Dealer’s position.
Un joc în care fiecare jucător primeşte patru cărţi proprii cu cinci cărţi co- On The Come
mune. Pentru a face mâna, trebuie să joci cu două cărţi din mână şi trei de pe A situation where a player has not a complete hand yet.
masă. On Tilt
On the Button Playing low (usually more aggressively) than normal because the player is
Ultimul care acţionează într-o rundă de pariere. Dealer’s Position. disturbed.

NR. 10 CASINO INSIDE 35


DICTIONAR
On The Come
O situaţie în care un jucător nu are
încă o mână completă.
On Tilt
A juca mai slab, de obicei, mai
agresiv, decât în mod normal pentru
că jucătorul este tulburat.
One-End
Sau One-Way Straight. O chintă de
patru cărţi cu deschidere doar la un capăt, cu valet, damă, popă, as. One-End
One-Gap Or One- Way Straight. A four cards flush with one end, such as jack, que-
O mână de început la Hold’em în care cele două cărţi au valoare diferită. en, king, ace.
One-Way Straight One-Gap
Sau One-End. O chintă de patru cărţi cu deschidere doar la un capăt, cu A hold’em starting hand where the two cards have different ranks.
valet, damă, popă, as. One-Way Straight
Open Or One-End. A four-card straight with one end, such as jack, queen, king,
A plasa primul pariu. ace.
Open at Both Ends Open
O succesiune de patru cărţi care poate fi chintă prin două cărţi diferite ca To make the first bet.
valoare. Se mai numeşte şi Open End. Open at Both Ends
Open End A four-card sequence that can become a straight by two different value
O succesiune de patru cărţi care poate fi chintă prin două cărţi diferite ca cards. It is also called Also Open End.
valoare. Open End
Open Game A four-card sequence that can become a straight by two different value
O partidă în care oricine poate juca. cards.
Open Pair Open Game
O pereche care a fost împărţită cu faţa. A game opened for any player.
Open Poker Open Pair
Partide de poker în care unele cărţi se împart pe faţă. A pair dealt face-up.
Open Seat Open Poker
Un scaun disponibil pentru alt jucător. Poker games that require some of the cards to be dealt face up.
Open-ended Straight Open Seat
Patru cărţi consecutive care au nevoie de încă una (consecutivă) la orice A chair available for another player.
capăt pentru a forma o chintă. Open-ended Straight
Open-Handed Four consecutive cards where another (consecutive) card is required at
O categorie de jocuri caracterizate prin faptul că o parte din cărţile din mâ- any end to make a straight.
na fiecărui jucător sunt expuse. Open-Handed
Opener A gaming category where some of the cards on each player’s hand is ex-
Jucătorul care a făcut primul pariu voluntar. posed.
Opener Button Opener
Un button folosit pentru a indica jucătorul care a deschis un anumit pot The player who made the first voluntary bet.
într-o partidă de draw. Opener Button
Openers A button used to indicate the player who opened a certain pot within a
La jacks-or-better draw, cărţile deţinute de jucătorul care deschide potul, draw game.
care arată că mâna se califică pentru deschidere. Openers
Option On jacks or better draw, the cards owned by the player who opens the pot
Un option este un Live Blind plasat ”in the dark” înainte de împărţirea cărţi- that indicate the hand is qualified for opening.
lor. Dacă nimeni nu face raise, option-ul poate face raise la pot. Option
Out Button An option is a Live Blind placed “In the dark” before dealing the cards. If
Un disc plasat în faţa unui jucător care doreşte să stea deoparte la o mână nobody raises, the option can raise the pot.
(sau mai multe) dar să rămână în joc. Out Button
Out of Line A disc placed in front of a player who wishes to stay apart one or more
Expresie cunoscută și ca ”of a bet” indică o acţiune realizată la o mână hands but remains in the game.
slabă în încercarea de a-i determina pe ceilalţi jucători să facă fold. Out of Line
Outdraw Expression also known as “of a bet”, indicating the attempt of making the
Termenul se folosește când o persoană învinge adversarul cu o mână mai others to fold on a weak hand.
bună la draw. Outdraw
Outs The term is used to indicate a person who defeats the opponent by
Numărul de cărţi rămase în pachet, care pot îmbunătăţi mâna. drawing a better hand. .
Overblind Outs
Se mai numeşte şi oversize blind și reprezintă un blind folosit la unele po- The number of cards in the deck that can improve the hand.
turi, mai mare decât big blind-ul obişnuit, şi care de obicei măreşte proporţio- Overblind
nal miza. Also known as oversize blind. Represents a blind used on certain pots,
Overcall bigger than the regular blind that can usually raises the stake proportionally.
A face call după ce mai mulţi jucători au făcut deja call. Overcall
Overcard To call a bet after one or more others players have already called.
O carte mai mare decât oricare carte de pe masă. Overcard
Overcards A card higher than any other card on the table.
Cărţi care valorează mai mult decât o pereche. Overcards
Overpair Cards ranking higher than a pair.
O pereche proprie mai mare decât orice carte de pe masă. Overpair
A pair higher than any of the cards on the table.

36 CASINO INSIDE NR. 10


Ionuţ Iftimoaie:
“Honesty on the poker
table is a mistake”

38 CASINO INSIDE NR. 10


IONUT IFTIMOAIE

Ionuţ Iftimoaie:
”Sinceritatea la masa de
poker este un mare defect”
Cum vezi tu peisajul local al jocurilor de What do you think about the local
noroc? gambling?
Noi suntem un popor de oameni reticenţi din From many points of view, we are quite reti-
mai multe puncte de vedere. Cred că principa- cent people. I think the main reason for the
lul motiv al denigrării jocului de poker îl consti- denigration of poker is the fear that is all abo-
tuie teama că acesta ţine strict de noroc, iar pe ut the lucky chance… I would like to contra-
această cale ţin să-i contrazic pe cei care au o dict those having such an opinion, since I have
asemenea părere pentru că eu am constatat learnt poker is not about hazard. At the same
că nu ţine neapărat de hazard. Totodată, cred time, I think religion has an important role in
că și religia a avut un rol important în crearea creating the preconceived idea upon the ga-
ideilor preconcepute asupra jocului de poker, me, since it has been connected to the demo-
pentru că acesta a fost asociat cu latura demo- nic side. Thus, the person with limited thinking
nică. Astfel, omul care nu are o viziune deschi- and no vision sees the poker as a negative
să și este limitat în gândire nu poate cataloga activity. I think this attitude can be changed by
jocul de poker decât ca pe o activitate negati- increasing the communication. All the media
vă. Cred că această atitudine poate fi schimba- channels should educate people within this
tă odată cu amplificarea comunicării pe toate spirit, even the most reticent can understand
canalele de mediatizare pentru a-i educa pe that the mind sport is such a great game,
oameni, chiar și pe cei mai reticenţi, și să-i de- especially if you keep the balance.
termine să înţeleagă faptul că acest sport al
minţii este foarte frumos, mai ales dacă What do you like most about poker?
reușești, ca în orice activitate, de altfel, să-ţi I like playing live poker, on stake, to be
păstrezi echilibrul. there, at the table, to watch your opponents, to
“read’ them, to feel them, to interpret their
Ce anume îţi place cel mai mult la po- gesture, to see them playing, since all these
ker? are helping a lot. When playing on line, you
Din punctul meu de vedere, este mult mai don’t get to know your opponent, it’s not the
plăcut să joci live, pe miză, să fii acolo la masa same. I think the real game is “on the green
de joc, să-ţi poţi urmări adversarii, să încerci table”
să-i ”citești” după gesturi, să-i simţi, să-i vezi
cum joacă pentru că toate aceste aspecte te What the similarities between the sport
ajută foarte mult. În mediul online, însă, nu ști you’re practicing and poker?
cu cine joci, nu mai e același lucru. Eu cred că I have found many similarities. For example,
jocul adevărat este ”la masa verde”. both are based on strategy. If you don’t have a
good strategy, different from your opponent,
Ce asemănări ai descoperit între sportul you have no chances, you have to adapt to
pe care-l practici și pokerul? your opponents. You can have an aggressive
Am găsit foarte multe asemănări și asta opponent like Toni Judet or you can find an
pentru că strategia este foarte importantă, atât opponent less aggressive, very prudent, as
în joc, cât și în ring. Dacă tu nu ai o bună stra- Alin Caraman. You have to be capable to ba-
tegie, diferită de cea a adversarului, nu ai șanse lance your steps. In the ring, if you don’t calcu-
să învingi, pentru că trebuie să te pliezi în func- late your energy and give it all on the first ro-
ţie de cei cu care concurezi. Astfel, poţi avea und, and if your opponent meets you in the
un adversar agresiv ca Toni Judeţ sau poţi gă- second round, you might have no force left to
si un concurent mai puţin agresiv, foarte calcu- continue the struggle. This happens in poker
lat, precum Alin Caraman. Trebuie să fii capabil when the first two hands have been very
să-ţi dozezi foarte bine forţele pentru că dacă aggressive, and there is no force left for rai-
tu nu îţi dozezi bine energia în ring și dai totul în sing your bets during the following hands,
prima repriză, este posibil ca, dacă adversarul even if your cards are good.
trece și în a doua repriză, tu să nu mai ai forţa This way you get to lose very easy. Another
necesară să continui lupta. Acest lucru se în- similarity is the psychological training. On both
tâmplă și la poker pentru că dacă în primele there is a good chance to get fanatic. Many
mâini ai jucat foarte agresiv și nu ai fost capabil sportsmen wish to be there, on the top, even if
să îi elimini pe ceilalţi jucători vei rămâne cu un they are not as strong as they used to be;
stack foarte mic și nu vei mai avea forţa nece- what the sport gave you once starts to take
sară să plusezi la următoarele mâini, chiar dacă back, since the physical state is not helping

NR. 10 CASINO INSIDE 39


te ajută cărţile. În acest ritm vei ajunge ușor, ușor la pierzanie. Un alt ele- any more. This is quite difficult because when you are in the ring it is
ment asemănător este pregătirea psihologică. Desigur, și de o parte și better to stop when you feel like it, don’t let others convince you to. It’s
de cealaltă, intervine patima și sunt unii sportivi care, deși nu mai sunt the same with the poker game. If you feel like having a bad day, it’s
puternici, încearcă pe cât posibil să fie tot acolo sus, unde au fost în tre- better to fold. Self control is the most important aspect on both sides.
cut, dar acest lucru nu se mai poate împlini din cauza fizicului și atunci, When you lose, there is this certain issue I like to call limitation of the
ușor, ușor, dacă sportul ţi-a dat până la un moment dat, apoi începe să-ţi damage.
ia. Asta este destul de grav pentru că în ring e mai bine să te oprești tu You also have to admit the possibility of losing and to reserve a maxi-
când consideri că e cazul să faci asta, decât să te convingă alţii. Același mum budget that can keep you balanced on the game. Actually, we ne-
lucru aș putea spune și despre poker. Dacă simţi că ai o zi proastă, cel ed balance in everything we do. I have never agreed upon a very strict
mai bine e să spui fold. Autocontrolul este cel mai important aspect de diet, or an excessive life style, because we don’t have a contract signed
ambele părţi. În momentul în care pierzi intervine o chestiune, pe care with our life on this earth (he laughs) and, as an American used to say,
mie îmi place să o numesc limitarea daunelor. Trebuie să admiţi și faptul only death and taxes are certain (laughs again).
că există posibilitatea să pierzi și să îţi rezervi un buget maxim ca să te
poţi menţine în echilibru. De fapt, în toate trebuie să avem un echilibru. What do you think about the fact that most of the times, the
Nu am fost niciodată de acord cu un regim alimentar foarte strict, cu o Romanian player doesn’t think about gambling as amusement,
viaţă plină de excese, tocmai pentru că nu avem un contract semnat să but winning?
știm cât trăim pe pământ (râde) și, cum spunea și un american, doar The lake of culture regarding gambling and the fact they we have
moartea și taxele sunt sigure (râde din nou). been kept away from the everyday reality and we didn’t have access to
the information until 1989, determined a restrained vision upon certain
Cum motivezi faptul că jucătorul român nu privește, în majorita- activity areas. After the revolution privatization started; those who un-
tea cazurilor, gambling-ul ca pe o activitate distractivă, ci vrea derstood the phenomenon earned large amounts, then other steps ap-
doar să câștige? peared, but I really think it’s poker time now… the commercials, the in-
Lipsa unei culturi în materie de jocuri de noroc și faptul că noi am fost vestments made for the tournaments lately, but also the tournament we
ţinuţi departe de ceea ce însemna realitatea de zi cu zi și ni s-a porţionat have organized, have been the instruments that stimulated the promoti-
accesul la informaţii, până în ’89, ne-au restricţionat viziunea asupra anu- on of poker. One of the main goals of the Poker Club is to prove that
mitor domenii de activitate. După Revoluţie a început privatizarea, care anyone can learn the mind sport and anyone can win or lose, as it hap-
le-a adus celor care au înţeles-o foarte mulţi bani, urmată de boom-ul pens within any other activity. For example, when I lose a game I watch
din imobiliare, un alt segment care a generat venituri foarte mari, și mai it more times than a winning one, I want to understand where and why I
târziu au apărut multe etape, însă cred că a venit vremea pokerului. Re- lost, what If you lose is definitely your fault. During the last Poker Club
clama, investiţiile în turneele din România din ultima perioadă, dar și tur- tournament I chose the best hands, but yet I lost, because this is just a
neul organizat de noi, au fost instrumente care au stimulat promovarea game. It is nice to win towards an opponent who bets all his money on
pokerului. Una dintre ţintele emisiunii Clubul de Poker este de a demon- two aces and to get the pot… not only the highest card is a winner. I
stra că oricine poate învăţa acest sport al minţii și că poţi câștiga sau think the tournament we have started and the ones that follow – I wish
poţi pierde, ca de altfel în orice activitate. Spre exemplu, atunci când pi- this series to continue, to be just the start- will promote the image of
erd un meci mă uit la el de mult mai multe ori decât la un meci pe care îl the poker among people. The competitors will certainly come and pro-
câștig pentru că vreau să înţeleg de ce am pierdut, unde am greșit. Dacă mote their tournaments, and this will make people understand, to figure
pierzi, cu siguranţă problema este la tine. E adevărat că mi s-a întâmplat out if he must or must not play poker, but not looking at it like a sin or
în timpul turneului de la Clubul de Poker să aleg mâini bune pentru joc și dark side, to keep him informed. People must learn and decide if he
totuși să pierd, asta pentru că, una peste alta, rămâne totuși un joc. E wants to feel the adrenaline on the table, what’s the amount he is wil-
plăcut să câștigi în faţa cuiva care își pune toţi banii all in cu o pereche ling to bet, and if he wants to stop or not, determined by his knowledge,
de ași și tu să iei potul cu trei bucăţi, indiferent care. Astfel, cartea puter- due to the ability of perceiving the game as it really is and to consider
nică nu este neapărat cea care învinge. Cred că turneul pe care noi l-am this activity as a hobby or amusement. I want to focus on the fact that
început și celelalte emisiuni care vor mai fi realizate, pentru că îmi doresc the ambassadors of poker can have great influence on the viewers. Of
ca aceasta să nu fie doar singura emisiune de acest gen, vor promova o course, if a poker champion like Daniel Negreanu is present on a tour-
imaginea pokerului în rândul publicului. Cu siguranţă va veni și concu- nament, it is great. But for most of those who never played poker, Ne-
renţa care să-și promoveze propriul turneu, iar asta nu face decât să-l greanu is just a rich guy and they will probably think of him as a lucky
informeze pe omul de rând, să-l facă să înţeleagă și să fie în măsura de player, but they don’t know the fact that it takes a lot of thinking to ma-
a alege dacă să joace sau nu, dar în cunoștinţă de cauză și nu din cauza ke a strategy, you need intelligence, nights when he lost or nights when
temerilor că ar putea pierde, sau invocând teama de păcat. Omul de rând he won.
trebuie să se informeze și să decidă singur dacă vrea să simtă adrenali-
na de la masa de joc, câţi bani să joace și dacă vrea să se oprească sau What did you think about the proposal made by PokerStars?
nu, prin prisma cunoștinţelor sale, datorită abilităţii de a percepe jocul ca What was the atmosphere within the Poker Club tv show?
atare și să ia această activitate ca pe un hobby sau ca pe o metodă de Inever has any contact with poker until this tv show. When I was 12-
distracţie. Vreau să menţionez faptul că ambasadorii pokerului pot fi oa- 13 years old, the electronic machines were introduced… I was lucky
menii care au o însemnătate mare pentru comunitatea de români care several times… coming from a family with small incomes, money really
se uită la televizor. Desigur, dacă într-un turneu apare un campion în po- counted, and the winning brought a lot of joy… we used to play our
ker, cum este Daniel Negreanu, asta este extraordinar. Dar, pentru majo- bread money on these games, and returned home with bread and so-
ritatea celor care nu joacă poker Negreanu este un om care a făcut mething extra. Otherwise, it would have been bad. Everything went well;
foarte mulţi bani din acest domeniu și se vor gândi, probabil, că este un until one day , when I was not lucky at all and I asked a friend to give
om norocos, dar nu știu că, de fapt, este vorba de foarte multă strategie, me some coins, convinced I would get lucky in the end… I didn’t, and I
de inteligenţă în joc, de seri în care el a pierdut sau de multe seri în care had to return the money. When I returned home, I took all the money
a câștigat. that my brother kept for his weeding shoes and I went to play again.
Well, I did not respect the rule of limiting the damage and I continued
Cum ţi s-a părut propunerea celor de la PokerStars? Cum ţi s-a doing others. Of course, the scandal started and I promised not to play
părut atmosfera din cadrul emisiunii Clubul de Poker? again… I have worked the entire summer to buy the shoes… (he lau-
Eu nu am avut niciodată contact cu pokerul până la această emisiune, ghs). I have promised that day not to gamble again. I have to mention
dar când aveam în jur de 12-13 ani au fost introduse în ţară mașinile de the fact that I didn’t know how the machines worked, they were set to
joc electronice și mi-a mers bine de multe ori. Provenind dintr-o familie return a part of the revenues. I have ended the episode, until this year,
cu venituri mici, orice ban în plus conta, iar câștigurile m-au bucurat foar- when the PokerStars made the offer. At first I wanted to know who my
te mult, de multe ori jucam banii de pâine la ”păcănele”, cum mai sunt ele opponents were; for me it is very important to know who I’m gathering
cunoscute de jucători, și ajungeam și cu pâine acasă, dar și cu ceva în with around the table. Regarding the sport, I am my own manager, and I
plus, că altfel era grav. Dar toate au mers bine până într-o zi când mi s-a always wanted to know about the competition, opponent, the risks, ad-

40 CASINO INSIDE NR. 10


IONUT IFTIMOAIE
înfundat și ca să câștig bani l-
am rugat pe un amic de la jocu-
rile electronice să îmi mai acor-
de câteva fise, convins fiind că
voi reuși să o scot la capăt, dar
n-am reușit și am rămas și dator
la acel coleg. Când am ajuns
acasă am luat banii puși deo-
parte de fratele meu să-și ia
pantofi de mire și, bineînţeles,
i-am jucat la păcănele ca să-mi
scot pierderea. Ei bine, nu am
respectat acea regulă de a-mi
limita daunele și m-am dus și
am făcut altele. A urmat un în-
treg scandal pentru că nu
aveam cum să ascund așa ceva
și mi-am promis că nu mai joc,
dar am muncit o vară întreagă
ca să-i cumpăr fratelui meu
pantofi la loc (râde). De atunci
am spus că nu mă voi mai impli-
ca în jocurile de noroc. Ţin să
precizez că eu nu știam atunci
ce se întâmplă la jocurile elec-
tronice și că acestea erau seta-
te să dea înapoi o marjă din în-
casări. Am încheiat atunci cu
acest capitol, iar anul acesta au
venit cei de la PokerStars cu
această propunere. Iniţial am
vrut să știu cine sunt ceilalţi
concurenţi pentru că pentru mi-
ne este foarte important să știu
cu cine mă așez la masă. Eu
sunt propriul meu manager pe
plan sportiv de câţiva ani și în-
totdeauna am vrut să știu ce am
de câștigat dintr-o luptă din mai
multe puncte de vedere. Apoi
mă interesam despre competi-
ţie, adversar, riscurile implicate,
avantaje, canalele de mediatiza-
re a luptei. Cântăream toate
aceste aspecte și abia apoi lu-
am o decizie cu privire la partici-
parea la competiţie. De altfel, și
atunci când sunt invitat la o
emisiune analizez toate circum-
stanţele. Astfel, contează foarte
mult și ce beneficii îmi poate
aduce emisiunea respectivă.
Trebuie să știu că atunci când
particip la o asemenea emisiu-
ne am ceva de luat, fie din
punct de vedere financiar, fie pe
partea de imagine sau din prie-
tenie. Atunci când i-am întrebat pe cei de la PokerStars care sunt invita- vantages, and the publicity of the competition. I used to consider all the-
ţii am vrut să văd care este publicul target-at de companie. Pentru mine se aspects and then decide upon participating or not. When I am invited
a contat foarte mult faptul că mi s-a dat posibilitatea de a reprezenta within a tv show, I consider all the aspects. It is important to know about
imaginea sportului românesc la masa de poker. Din câte am observat, au the benefits of the show. When I decide to participate, I have to take
fost aleși principalii reprezentanţi ai fiecărui sector, care aveau populari- something – financial, image or friendship. When I asked PokerStars
tate și care puteau să transmită ceva publicului. Mie îmi pare foarte rău about the guests, I wanted to know about the target public of the cam-
pentru că pe micul ecran s-a văzut foarte puţin din distracţia noastră, că paign. It was very important for me to have the possibility to represent
ne-am simţit foarte bine și am legat prietenii. the image of the sport on a poker table. As I have noticed, the repre-
sentatives of each domain were chosen on popularity considerations,
Pokerul a legat prietenii? people who could penetrate and transmit the message to the audience.
Da, din punctul meu de vedere s-a întâmplat asta, chiar și cu jucătorii I feel sorry the viewers could not see how much fun we had; we beca-
din mediul online care au venit la emisiune. Am păstrat legătura cu ei pe me friends and had a great time together.
email, pe messenger, ne mai întâlnim și la masa de joc virtuală, iar ăsta e
un sentiment foarte plăcut și colaborarea cu PokerStars a contat pentru Poker made friends?
mine foarte mult. Eu am rămas prieten și cu mulţi dintre cei cu care m- Yes, from my point of view, it really did, even with the players online

NR. 10 CASINO INSIDE 41


IONUT IFTIMOAIE
am luptat. Pentru mine Cotabiţă a fost o mare surpriză pentru că l-am who joined the show. We still talk on the internet, on messenger, get
văzut înainte doar ca pe un artist desăvârșit, însă nu ca prieten. În together to the virtual table, and this is quite a nice feeling. The collabo-
schimb, la masa de joc, înainte și după filmare a fost extraordinar și mi-a ration with PokerStars was very important for me. I remained friends
plăcut mult ca om. Am descoperit o persoană pe care nu o cunoșteam with many opponents. For me Cotabita was a great surprise. I used to
decât de pe micul ecran și mi-a făcut o mare plăcere să descopăr că e watch him only as a great artist, not as a friend. On the table, though,
un tip deosebit cu care am petrecut împreună timpul într-un mod foarte before and after the shootings, he proved to be an exceptional person. I
plăcut. De altfel, el e un tip foarte echilibrat, a și zis la un moment dat have discovered a person I didn’t know face to face, I only saw him on
”Băieţi, e târziu pentru mine, eu mă retrag! Nu mai joc” (râde). the tv, and I enjoyed discovering him, he is a special guy, we have spent
Atunci când am aflat că vom fi la masă și cu Toni Judeţ i-am spus că a lot of time together. He is a balanced guy; he told us once “Guys, for
nu îl înţeleg de ce face asta, indiferent de bani, el trebuia să joace trei me it’s late! I’ll stop playing” (he laughs)
mâini, ceea ce echivalează cu un loz în plic. Spun asta pentru că, jucând When I learnt about Toni Judet, I told him it was hard for me to un-
atât de puţin, ar fi fost șansele egale ca un novice să învingă un campion derstand his decision. He has to play three hands, piece of cake.
de poker și totul ţinea numai de noroc. Playing just three hands, the chances for a novice to win towards a
champion would have been huge. And it was all about luck.
Ţi-ai descoperit în
timpul jocului vreo During the game,
slăbiciune pe care have you discove-
nu o știai până red a weakness you
acum? never knew about
Slăbiciunea mea în it?
viaţa de zi cu zi este My weakness is
sinceritatea, dar la ma- honesty, but when you
sa de poker este un are on the poker ta-
mare defect și am în- ble, honesty becomes
cercat să ascund a mistake. I have tried
acest lucru. Apoi am to hide that. Then I
încercat să le transmit tried to transmit the
oamenilor cât mai pu- people as less infor-
ţine informaţii legate mation as I could abo-
de ceea ce am avut în ut the cards I had at
mână de la început, the beginning, before
înainte de flop. O ase- the flop. The strategy
menea strategie m-a helped me win. The
ajutat să-i înving pe opponents had the
ceilalţi care aveau im- impression I had good
presia că au cărţi bu- cards…
ne.
Which is your fa-
Ai vreun jucător vorite player? Why?
de poker preferat? I don’t have a favo-
De ce te atrage rite player. I was fasci-
acesta? nated about Negrea-
Nu am un jucător nu… about the
preferat, dar la Ne- impression he makes
greanu m-a fascinat on the poker table. I
foarte mult impresia think he feels the
pe care o lasă el la energy of the others
masa de joc. Cred că and can gather the
el poate să simtă foar- information, especially
te mult energia celor- since he is such a
lalţi jucători și poate strong player. At the
să-și adune astfel in- same time, even if he
formaţiile, mai ales fi- has a small card, I
indcă este un adversar think he keeps
foarte puternic. Toto- playing when he feels
dată, cred că el merge the weakness of the
mai departe și cu o carte mai mică dacă simte slăbiciunea adversarului. opponent. We should see Negreanu playing within a Romanian tourna-
Ar trebui să-l vedem pe Negreanu înscris la un turneu în România și să-l ment in order to see him in action and to learn about what he transmits
vedem în acţiune pentru a ne lămuri asupra a ceea ce transmite el la on the poker table.
masa de joc.
Tell us about the impressions after participating to the Poker
Ce impresii ai acum după participarea la ”Clubul de Poker”? Club
”Clubul de Poker” a fost o experienţă extraordinară pentru mine, pe The Poker Club has been an extraordinary experience for me, I wo-
care aș repeta-o de foarte multe ori. Am rămas cu „sechele” în urma par- uld do it again many times from now on. I still have my mind on that, I
ticpării la această emisiune (râde) pentru că acum îmi pierd foarte mult am now playing on line (he laughs), I also participate to tournaments,
timp jucând online, dar mai particip și la turnee, unde mă înscriu cu mize but register with small stakes. I have recently won a tournament with
mici. Am câștigat de curând un turneu la care au participat 1.800 de ju- 18000 players and even if I have played the entire night, I have been
cători și, chiar dacă am jucat toată noaptea, am rămas plăcut impresio- impressed by my performance.
nat de această performanţă. I am not attracted to the cash games. I love tournaments because
Partea de cash games nu prea mă atrage. Îmi plac mai mult turneele they are active, you have many possibilities. At the same time, the orga-
pentru că sunt mai antrenante și apar mai multe posibiltăţi. Totodată, la nization is more interesting.
turneu organizarea e mult mai interesantă.

42 CASINO INSIDE NR. 10


Cu bet-at-home.com viaţa e un joc

WITH BET-AT-HOME.COM LIFE IS A GAME!


De peste 10 ani viaţa a fost „un joc” pentru ofertantul de pariuri onli- In over 10 years, life has been a „game” for the online betting bidder,
ne, bet-at-home.com. Amuzamentul este garantat la bet-at-home.com, bet-at-home.com. bet-at-home.com. guarantees amusement 24/7.
24 de ore din 24! Cote de pariuri atractive, un portal live modern care Attractive betting quotas, a modern live portal that includes casino,
include, cazinou, pariuri și transmisiuni live, numeroase jocuri de cazi- live betting and broadcasting, many casino games and exciting poker
nou și turnee de poker incitante, toate acestea sunt puse la dispoziţia tournaments, provided for the clients 24/7. Not incidentally, bet-at-
clienţilor în permanenţă. Nu întâmplător, bet-at-home.com se bucură home.com. has the success. Over 2 million users have already regis-
de un asemenea succes. Peste două milioane de utilizatori s-au înre- tered on www.bet-at-home.com and the number is increasing every
gistrat deja pe www.bet-at-home.com, iar numărul acestora crește de day!
la o zi la alta!
World scale success
Succesul pe plan internaţional Jochen Dickinger, Executive manager of bet-at-home.com thinks the
Jochen Dickinger, directorul executiv al bet-at-home.com, este de pă- public relations service is a key element in reaching the success and
rere că serviciul de relaţii cu clienţii este un element cheie al succesu- an absolute priority for the company. Thus, the portal has been alrea-
lui și o prioritate absolută pentru companie. Astfel, portalul bet-at-ho- dy recommended in several occasions due to the public relations
me.com a fost deja recomandat în
numeroase ocazii pentru serviciul
de relaţii cu clienţii, datorită încre-
derii și rapidităţii cu care își
desfășoară activitatea. “Pariurile
sunt calculate imediat după sfâr-
șitul meciurilor, iar la solicitările
clienţilor se răspunde într-un timp
record de către o echipă compe-
tentă de relaţii cu clienţii, cunos-
cătoare a nu mai puţin de 20 de
limbi străine. Acest serviciu de ca-
litate nu este comun în industria
pariurilor, ceea ce a și atras apre-
cierea clienţilor noștri”, a explicat
Dickinger.

bet-at-home.com, partenerul
unor competiţii sportive presti-
gioase
În 2010, bet-at-home.com a fost
și este sponsorul oficial în mai
multe competiţii sportive renumi-
te, de la echipe de fotbal și hochei
pe gheaţă, la turnee prestigioase
precum ATP și WTA, dar și la
Campionatul European de Hand-
bal, Liga Campionilor și Liga Spa-
niolă ASOBAL, cea mai bună ligă
de handbal din lume. Totodată,
bet-at-home.com este şi spon-
sorul oficial al clubului de fot-
bal RCD Mallorca din Spania.

Un tânăr grec, milionar în euro


cu o miză de 2,5 euro, care i-a
adus Jackpot-ul bet-at-home.
com
Luna trecută norocul i-a surâs
service that gain the trust of the clients. “the
bets are calculated right after the game ends,
and the demands of the clients must be an-
swered within a very short while by a compe-
titive team that knows 20 foreign languages.
This quality service is not common within the
betting industry, and this is the reason that
made the clients appreciate our services”, Jo-
chen Dickinger explained.

bet-at-home.com, partner for prestigious


sports competitions
In 2010, bet-at-home.com has been and still
is the official sponsor of many well known
sports competitions, from football teams and
ice hockey, to the prestigious tournaments as
ATP and WTA, but also The European Hand-
ball Championship, Champions League and
ASOBAL Spanish League, the best handball
league in the world.
At the same time, bet-at-home.com is the
official sponsor of the RCD Mallorca foot-
ball club in Spain.

A young Greek, millionaire with a 2.5 eu-


ros stake that brought the jackpot.
Several days ago, a Greek citizen found his
lucky chance playing on bet-at-home.com. a
small 2.5 stake has been more than enough
for Georgios A., age 28, to win the “Mega-
luck Jackpot” with a value of 3.015.906,28
euros.

“At first, I couldn’t believe my eyes”, declares


the new member of the millionaires’ club in
Greece. “All I could do was to watch the moni-
tor without believing. It took a while to realize
what was happening, but now I am happy. I
am not sure about what I’ll do with all that ca-
sh. Maybe I will buy a house and a new car. I
also want to help my family”, declares the luc-
ky winner.
“3 million Euros!” Georgios A. became the
biggest winner in the history of bet-at-home.
com and probably, in the history of the inter-
net. “To be honest, I don’t remember anyone
winning such an amount in Europe!”, declared
the president bet-at-home.com International
LTD, Jochen Dickinger.

unui cetăţean grec, care a jucat la cazinoul online bet-at-home.com. O A large number of games provided for the clients 24/7
miză de numai 2,5 euro a fost suficientă pentru ca Georgios A. în văr- The online casino bet-at-home.com is offering 74 different games.
stă de 28 de ani să câștige “Jackpotul Meganorocului”, în valoare de Besides the classic games (roulette, baccarat and blackjack), the cli-
3.015.906,28 euro. ent can win the jackpot by playing to virtual slots that have competiti-
ve design and sound in order to provide a closer atmosphere to the
“La început, nu mi-a venit să cred că am câștigat jackpot-ul”, a zis noul one in a real casino.
membru al clubului milionarilor din Grecia. “Tot ce puteam face era să Bet-at-home.com has offered sports bets, alternative bets right from
privesc la monitor fără să cred. Mi-a luat un pic să-mi dau seama, dar the beginning. The large number of products has been extended up
acum sunt fericit. Nu sunt prea sigur ce voi face cu banii. Poate îmi voi to dog races, gaming, online casino, but also online poker. The com-
cumpăra o casă și o mașină noua. Vreau sa îmi ajut și familia”, a spus pany has an innovative politic of extending its activity. The online ca-
norocosul câștigător. sino offers, besides the traditional table games, a large number of
“3 milioane de euro! Georgios A. a devenit cel mai mare câștigător din cards games and Video Poker. At the same time, the mechanical ga-
istoria bet-at-home.com și, probabil, din istoria internetului. Sincer, nu mes guarantee the entertainment of every costumer. The fascinating
îmi amintesc când a mai câștigat cineva atâţia bani în Europa!” a decla- arena of the most popular cards games welcome the clients on bet-
rat președintele bet-at-home.com International Ltd., Jochen Dickinger. at-home.com where seven different poker variants and dozens of to-
urnaments are waiting for the clients within the next period.
O paletă largă de jocuri, pusă non-stop la dispoziţia clienţilor
În prezent, cazinoul online bet-at-home.com oferă 74 de jocuri diferite. The profile of a successful on line gambling company
În afară de jocurile clasice (ruletă, baccarat și blackjack), clientul poa- Bet-at-home.com International Ltd. In Malta is a part of Mangas ga-
te câștiga jackpot-uri jucând la sloturi virtuale, care beneficiază de ming, an important group within gambling and online sports betting.
grafică și sunet extraordinare, pentru a oferi o atmosferă cât mai With 1.8 million users registered in Europe, the company- listed on
apropiată de cea reală dintr-un cazinou. the Frankfurt and Vienne stock markets is one of the most popular
bet-at-home.com a oferit pariuri sportive şi pariuri alternative încă de on the continent. AG hold properties in Germany, Austria and Malta
la înfiinţarea sa. Varietatea de produse a fost extinsă pâna la include- and offers sports betting, casino games, as well as poker on www.
rea curselor de câini, a jocurilor, a unui cazinou online, dar şi a pokeru- bet-at-home.com.
lui online. De asemenea, compania
are o politică inovativă de expansi-
une în viitor. Cazinoul online oferă
nu numai tradiţionalele jocuri de
masă, dar și o varietate de jocuri
de cărţi şi un Video Poker. Totoda-
tă, o paletă largă de jocuri mecani-
ce garantează enterainment pen-
tru toţi. Și fascinanta arenă a celor
mai populare jocuri de cărţi își
așteaptă clienţii pe bet-at-home.
com, unde șapte variante diferite
de poker şi duzini de turnee le
stau la dispoziţie clienţilor în peri-
oada următoare.

Profilul unei companii de suc-


ces în gambling-ul online
bet-at-home.com International Ltd.,
din Malta, face parte din Mangas
Gaming, un grup de marcă în do-
meniul jocurilor și pariurilor sportive
online. Cu 1,8 milioane de utilizatori
înregistraţi din toată Europa, com-
pania – listată la bursele din Frank-
furt și Viena – este printre cele mai
populare de pe continent. bet-at-
home.com AG deţine proprietăţi în
Germania, Austria și Malta și oferă
pariuri sportive, jocuri de cazinou și
poker pe www.bet-at-home.com.
Entertainment
Arena Expo
a atras 4.000
de vizitatori
Entartainment Arena Expo, eveniment expoziţional internaţional ce
reunește marii jucători din industria de divertisment, a atras circa 4.000
de vizitatori de-a lungul celor trei zile în care a fost deschis publicului.
Distribuitori și producători de jocuri mecanice, jocuri de noroc, jocuri de
casino, distribuitori de jocuri video, rulete, biliard, flipers, dotari pentru
săli de joc, dar și alţi lideri din entertainment-ul local și mondial au fost
prezenţi la cea de-a patra ediţie a Entartainment Arena Expo pentru a
prezenta publicului autohton cele mai recente produse de pe segmente-
le lor de activitate.
Desfășurat în perioada 1-3 noiembrie la Romexpo, evenimentul a reu- Entertainment Arena expo, international event that reunites the
nit 42 de expozanţi din întreaga lume. Printre companiile de profil de la greatest players of the entertainment industry, attracted around
nivel local, prezente la Earena 2010, se numără Dgl Pro, Smart Exim, 4000 visitors along the three days opened to the public. Equipment,
Alfastreet România, Innogate, Casino Technology, EGT, BaumGames, gambling, casino, roulette, billiard, flippers, games producers and
NOVOMATIC România, Intermatix, E-service și Gamex. Jucătorii din vendors, as well as other leaders of the local and international enter-
gambling-ul mondial prezenţi la acest eveniment au fost SYNOT, Kajot, tainment area have attended the fourth edition of the Entertainment

50 CASINO INSIDE NR. 10


Entertainment Arena

Entertainment
Arena Expo
attracted
4.000 visitors

NR. 10 CASINO INSIDE 51


Entertainment Arena

JAKAR, Game Studio, One Touch, Han Sen Electric, Novo Ga-
mes, Feiloli și mulţi alţii. Suprafaţa expoziţională destinată nu-
mai părţii de gaming și fun a fost de 5.000 de metri pătraţi.
Cea de-a patra ediţie a Entartainment Arena Expo a venit cu
o noutate în acest an, prin introducerea secţiunii de vending.
Companii precum Alcor Holding, CashCode, General Vending,
Strauss Group, Dair și Satro și-au prezentat produsele pe o su-
prafaţă de 1.200 metri pătraţi.
Entertainment Arena Expo, eveniment organizat de Expo 24,
conceput ca o expoziţie adresată specialiștilor din domeniul
divertismentului, atrage atenţia a numeroși curioși. Reprezen-
tanţii industriei de gambling au vrut să capteze publicul larg,
invitat să viziteze expoziţia din cea de-a doua zi de desfășurare,
printr-o serie de concursuri cu premii, la secţiunea Amusement.
La finalul acestui eveniment organizatorii au declarat că En-
tertainment Arena Expo a avut un real succes, datorită faptului
că o mare parte din participanţi și-au văzut expuse produsele
din prima zi a expoziţiei.

Arena expo to present the most recent products on their activity seg-
ments.
The event took place between November 1st and 3rd to Romexpo,
and reunited 42 exhibitors all over the world. Among the local com-
panies present to the event we must focus on Dgl Pro, Smart Exim,
Alfastreet Romania, Innogate, Casino Technology, EGT, BaumGames,
NOVOMATIC Romania, Intermatix, E-service and Gamex. The inter-
national gamblers who attended the event have been SYNOT, Kajot,
JAKAR, Game Studio, One Touch, Han Sen Electric, Novo Games,
Feiloli and many others. The space for the exhibition dedicated to
gaming and amusement has been 5000 square meters.
The fourth edition of Entertainment Arena Expo introduced this
year the vending section. Companies as Alcor Holding, Cash-
Code, General Vending, Strauss Group, Dair and Satro pre-
sented their products on a 1200 square meteres space.
Entertainment Arena Expo, event organized by Expo 24,
conceived as an exhibition addressed to the specialists of
the entertainment area, attracts many curious visitors. The
representatives of the gambling industry wanted to impress
the public invited to visit the exhibition with a lot of contests
and awards.
At the end of the event, the organizers considered Enter-
tainment Arena Expo a real success due to the fact that a
large number of participants have seen their products exhibi-
ted on the first day of the event.

52 CASINO INSIDE NR. 10


LA FINELE LUNII NOIEMBRIE
S-A DAT STARTUL MARILOR
CÂȘTIGURI LA MAXBET!
JOIN THE START OF THE
BIG WINNINGS ON MAXBET
AT THE END OF NOVEMBER!

54 CASINO INSIDE NR. 10


EVENT

Prima mare extragere din seria celor două concursuri


din cadrul campaniei ”Cursa învingătorilor” a adus premii
de până la 110.000 de lei precum și 10 jackpot-uri în
valoare de 1.000 de lei fiecare. Aceste premii au fost
câștigate rând pe rând în seara zilei de vineri, 26 noiem-
brie, când s-a dat startul pentru cursa învingătorilor.
Cei peste 650 de invitaţi prezenţi la eveniment au ve-
nit să-și încerce norocul și să petreacă o seară plină de
distracţie în sala MaxBet Lujerului. Clienţii au beneficiat
de-a lungul întregului eveniment de un tratament marca
MaxBet și s-au distrat pe cinste în compania frumoasei
cântăreţe Lavinia, care a făcut un show incendiar. Toto-
dată, prezentarea de lenjerie intimă, momentele de iluzi-
onism, fetele frumoase, meniurile alese și multă voie bu-
nă au fost ingredientele unei seri spectaculoase.
Echipa MaxBet îi așteaptă pe clienţi să-și încerce no-
rocul și la următoarea extragere destinată Cursei învin-
gătorilor, ce va avea loc pe data de 10 decembrie 2010,
în sala MaxBet Lujerului.

The first big extraction of the contests within


the campaign “The race of the winners” brought
awards on a total value of 110.000 lei as well
as 10 jackpots of 10.000 lei each. These prizes
were awarded on by one, on November, Friday
26, when the race of the winners started.
Over 650 guests were present; they all came
to try their chance and to spend a lovely and
amusing night at MaxBet Lujerului. The clients
were provided with special treatment Maxbet
label. They enjoyed the beautiful singer Lavinia,
who offered a great show. At the same time,
the lingerie presentation, gorgeous girls, speci-
al cuisine and entertainment were the ingredi-
ents of a spectacular evening.
MaxBet team welcomes the clients to try
their chance on the next extraction dedicated
to the race of the winners on December 10,
2010, at Maxbet Lujerului.

NR. 10 CASINO INSIDE 55


CASINO TECHNOLOGY
What kind of new products you are de-
monstrating this year at the show?
The accent this year was put on our latest
multi-game range Absolute Games, which now
have a Type Approval for Romania. Each one of
the latest models Gamopolis 3 +, 4 + and 5 +
consists of 10 different games featuring selec-
tion of either proven games on the market, su-
ch as Aztec Gold, Queen of Fruits, Cuba Libre,
Jade Bird, along with brand new games: Lord
of White Spell, Desert Tales, Magician Drea-
ming, Wonders of Taj Mahal and many more.
They are selected in the way to offer to the cli-
ents a maximum variety of themes and math
models within the same gaming unit. This is ai-
med to give the operators more value for the
price they pay, enabling them to offer to players

Casino Technology
the biggest choice of games, hold within smal-
ler number of machines.
Another advantage of the latest multi-game

la Entertainment Arena 2010


range is that it is based on the latest gaming
platform Tough Ryder, providing higher techni-
cal performance of the products and higher le-
vel of security and stability.

Casino Technology at What about the new jackpot system Al-


chemic Fusion, which is presented at you

Entertainment Arena 2010


stand?
Alchemic Fusion is a product one of a kind,
allowing linking to the system slot machines
from other manufacturers but not only Casino
Ce produse noi aţi expus anul acesta la eveniment? Technology. The jackpot wins are transformed
În ediţia din acest an am pus accentul pe cele mai recente produse multi-game din gama into credits in the machine where the jackpot is
Absolute Games, care au fost acum autentificate în România. Fiecare dintre cele mai noi mo- hit, no matter if it is a Casino Technology ma-
dele Gamopolis 3+, 4+ și 5+ este format dintr-o selecţie de 10 jocuri diferite, care au avut chine or other brand. This is a great facilitation
un succes dovedit pe piaţă, precum Aztec Gold, Queen of Fruits, Cuba Libre, Jade Bird, îm- for the operators because the role of the hu-
preună cu noi mărci de jocuri, cum ar fi Lord of White Spell, Desert Tales, Magician Dreaming, man factor is reduced to minimum.
Wonders of Taj Mahal și multe altele. Acestea sunt selectate pentru a le oferi clienţilor o vari-
etate maximă de teme și modele matematice în aceeași unitate de jocuri de noroc. Acestea What were your expectations from the
sunt menite să le ofere și operatorilor mai multă valoare pentru preţul pe care îl plătesc, care exhibition and how they were justified?
să le permită să le ofere clienţilor cea mai mare alternativă de jocuri, încorporate într-un nu- Based on the current situation on the market,
măr mai mic de slot machines. the results exceeded well our expectations. We
Un alt avantaj al celei mai recente game multi-game este că se bazează pe cea mai nouă received a lot of orders for our Alchemic Fusion
platformă de jocuri Tough Ryder, oferind produselor performanţe tehnice superioare și un ni- multi-level jackpot and the customers intend to
vel mai ridicat de securitate și stabilitate, a declarat pentru “Casino Inside” Martin Ivanov, di- link to the product all machines within the same
rectorul general al Casino Technology în România. location. The new multi-games attracted a lot of
attention from the visitors as well and a good
Ce ne puteţi spune despre noul sistem de jackpot Alchemic Fusion, care a fost range of installations are planned as a result. In
prezentat la standul dumneavoastră? conclusion I should say that after 4 years of
Alchemic Fusion este un produs unic, care permite conectarea și la sistemul de slot machi- operation on Romanian market Casino Techno-
nes al altor producători, nu numai la cel de la Casino Technology. Câștigurile jackpot-ului sunt logy has been established as a one of the most
transformate în credite în aparatul la care se câștigă potul cel mare, fie că este vorba despre reliable gaming equipment suppliers.
un slot machine al Casino Technology sau al altei
mărci. Aceasta este o mare facilitate pentru opera-
tori, întrucât intervenţia factorului uman este redusă
la minim.

Care au fost așteptările dumneavoastră de la


această expoziţie și cum au fost ele justificate?
În contextul actual al pieţei, rezultatele ne-au de-
pășit așteptările. Am primit foarte multe comenzi
pentru sistemul nostru multi-level de jackpot Alche-
mic Fusion, iar clienţii ne-au spus că intenţionează
să conecteze la acest sistem toate mașinile din ace-
eași locaţie. Noua gamă multi-games a atras atenţia
multor vizitatori și, totodată, ca un rezultat venit în
urma acestui eveniment, o serie de clienţi și-au pro-
pus să instaleze mai multe aparate din această ga-
mă. În concluzie, ar trebui să spun că, după patru ani
de operare pe piaţa românească, compania Casino
Technology s-a impus printre cei mai importanţi fur-
nizori ai celor mai solide echipamente de joc.

56 CASINO INSIDE NR. 10


Obrazul subţire, cu cheltuială se
ţine. Locuinţele luxoase, dovada
incontestabilă a opulenţei

Luxurious houses, the undisputable


prove of opulence
58 CASINO INSIDE NR. 10
TOYS FOR GAMBLERS
Un cămin primitor, locul care se poate numi A pleasant and welcoming home, a place that can be called
”acasă” depășește imaginaţia conceptului de loc “at home” go beyond imaging the concept of a familiar place.
familiar în unele cazuri. Tot mai mulţi magnaţi ai More and more magnates of the world compete by purchasing
lumii fac concurenţă în achiziţionarea celor mai the most luxurious and expensive houses.
luxoase locuinţe, a căror valoare depășește cote The wealthiest business man in India, Mukesh Ambani, number
impresionante. four on the top of the wealthiest people according to Forbes maga-
Cel mai înstărit om de afaceri din India, Mukesh Am- zine, decided to build a house. His wish was to offer his family, wife
bani, clasat pe locul patru în topul celor mai bogaţi oa- and three children, a house that can host even a battalion. His ho-
meni din lume realizat de revista ”Forbes”, și-a propus me is actually a skyscraper with 27 floors, named Antilla, inspired
să construiască o casă pe măsură. Dorinţa lui Ambani by the antic island in the Atlantic. The tower, with an estimated va-
a fost aceea de a oferi familiei sale, soţiei și celor trei lue of 2 million dollars, includes a 50 seat cinema, SPA, theatre,
copii, o casă ce poate găzdui chiar și un batalion. Că- ballroom, with a ceiling covered by crystal chandeliers, garages, ni-
minul său este de fapt un zgârie-nori cu 27 de etaje, ne elevators, three heliports, a wellness club, 168 parking places
cu numele Antilla, inspirat de cel al insulei mitice din and a terrace covered with splendid gardens that absorb the sun
Oceanul Atlantic. Turnul, a cărui valoare a fost estima- light and warm up the interior. The house keeping and comfort of
tă și la 2 miliarde de dolari, include
o sală de cinema cu 50 de locuri,
SPA, sală de teatru, sală de bal, al
cărei tavan este acoperit cu cande-
labre din cristale, garaj, nouă lifturi,
trei heliporturi, un club de sănătate,
parcare cu 168 de locuri și o terasă
acoperită cu grădini splendide, care
absorb lumina sorelui pentru a în-
călzi interiorul. Pentru întreţinerea
casei și asigurarea confortului fami-
liei Ambani, 600 de angajaţi, care
vor ocupa două etaje ale turnului,
vor fi la dispoziţia locatarilor. Mag-
natul vrea să își ţină și mama aproa-
pe, căreia i-a rezervat un loc VIP în
cea mai scumpă casă din lume.
Construcţia acestui ”cămin” a durat
șapte ani.
Miliardarul David Siegel a vrut să
aducă Palatul Versailles mai aproa-
pe de americani. Astfel, el a con-
struit în zona Orlando din Florida un
cămin primitor, a cărui intrare este
identică cu cea a palatului francez.
Casa, cu o suprafaţă de 90.000 de
metri pătraţi, a necesitat o investiţie
de 75 de milioane de dolari și este
dotată, potrivit presei internaţionale,
cu 13 dormitoare, 10 bucătării, 23
de băi complete, trei piscine, un ga-
raj pentru 20 de mașini și pivniţă de
vinuri cu două etaje, pentru colecţi-
onari. Cei care vor să-și lărgească
portofoliul cu această locuinţă lu-
xoasă trebuie să plătească 100 de
milioane de dolari pentru împlinirea
acestui vis.
Manaplan, o casă pentru adevă-
raţii jucători. Reședinţa exclusivistă
unde briza Oceanului Atlantic se
simte din plin are un cazinou, 14
dormitoare, 24 de băi, garaj pentru
18 mașini, un cinematograf și o sa-
lă de teatru, un club cu acvariu, sa-
lon de înfrumuseţare, două lifturi, o
alee de bowling, teren de tenis și o
pistă de carting. Cu asemenea do-
tări, acest ”cămin” a fost evaluat la
135 de milioane de dolari.
Londonezii se pot lauda cu cel
mai scump apartament din lume,
făcut pentru cei care vor siguranţă
și confort la cele mai înalte standar-
de. Situat pe acoperișul unui bloc
cu 82 de apartamente din renumitul
cartier rezidenţial Number One Hy-

NR. 10 CASINO INSIDE 59


TOYS FOR GAMBLERS
the family needs 600 emplo-
yees who will occupy two flo-
or; they will provide 24/7 ser-
vice for the tenants. The
magnate wants to take care
of his mother and keep her
close to him, and therefore,
he reserved a VIP place wi-
thin the most expensive buil-
ding in the entire world. The
construction of this “home”
took 7 years.
Billionaire David Siegel
wanted to bring Versailles Pa-
lace closer to the Americans.
He decided to build a welco-
me house in Orlando, Florida,
with an identical entrance.
The house, 90.000 square
meters, values75 million dol-
lars; according to the interna-
tional media, the house is
provided with 13 bedrooms,
10 kitchens, 23 bathrooms,
three pools, 20 parking pla-
ces and a wine cellar with
two floors for collectors. Tho-
se who wish to enlarge their
portfolio with this exclusivist
home must pay 100 million
dollars for making this dream
come true.
Manaplan, a house for the
real players. The exclusivist
residence where you can feel
the breeze of the Atlantic has
a casino, 14 bedrooms, 24
bathrooms, 18 parking pla-
ces, a cinema and theatre, a
club with aquarium, beauty
salon, two elevators, a
bowling alley, tennis field, and
a carting runway. With such
facilities, this “home” has be-
en evaluated to 135 million
dollars.
In London, there is the
most expensive apartment in
the entire world, designed
especially for those who want
comfort and security. Placed
on the roof of a 82 apart-
ments block in the well
known residential district
de Park din Londra, cel mai scump apartament din lume valorează Number One Hyde Park in London, the most expensive apartment
23.500 de euro pe metru pătrat. Acesta beneficiază și de cel mai înalt in the world values 23.500 Euros per square meter. It has the most
nivel de siguranţă, fiind păzit de Special Air Service (SAS). De aseme- performant security system, with Special Air Service (SAS) protecti-
nea, casa este prevăzută cu camere de siguranţă, geamuri antiglonţ, on. The house is provided with safety rooms, bullet proof windows,
aparate de scanare a retinei și are chiar și un tunel secret către apropia- retina scanning system, and a secret tunnel to Hotel Mandarin. Insi-
tul Hotel Mandarin. În apartament se regăsesc centre SPA, terenuri de de the apartment there are SPA centers, squash rooms, and even
squash și chiar camere pentru degustarea de vinuri. Somptuoasa locuin- rooms for wine testing. The sumptuous house has 24/7 room ser-
ţă beneficiază de room-service 24 de ore din 24, chiar dacă în mai mul- vice, even if most of the rooms have extremely large refrigerators.
te camere sunt frigidere înalte de la podea până în tavan. The adhesion to the eco movement becomes a stronger trend
Adeziunea la mișcarea eco devine un trend tot mai în vogă în zilele these days, and the tendencies have been implemented within the
noastre, iar tendinţele au fost implementate și în piaţa imobiliară. Aqua real estate market. Aqua Liana, the most expensive eco house in
Liana, cea mai scumpă casă eco din lume, și-a găsit de curând proprie- the world, recently has found its owner. It‘s value- almost 23 million
tarul, care a cumpărat-o cu aproape 23 de milioane de dolari. Vila, inspi- dollars. The villa, inspired by Frank McKinney’s journeys in Bali, Fiji,
rată din călătoriile lui Frank McKinney prin Bali, Fiji, Tahiti și Hawaii, are Tahiti and Hawaii has 3 floors, seven bedrooms, 11 bathrooms, a
trei etaje, șapte dormitoare, 11 băi, un SPA cu cascadă și cu foc și un SPA with waterfall and fire, as well as an aquarium bar. The house
bar ”acvariu”. De asemenea, locuinţa beneficiază de o mulţime de pano- is also provided with many solar panels, large as a basket field, and
uri solare, cât un teren de baschet, și o luminare inteligentă, care reduce smart enlightening system that reduces the energy consumption up
consumul de energie cu 70%. to 70%

60 CASINO INSIDE NR. 10


62 CASINO INSIDE NR. 10
BET CAFE ARENA

NR. 10 CASINO INSIDE 63


CAZINOUL BLINGBET ANIVERSEAZĂ
PRIMUL AN ȘI INAUGUREAZĂ
UN NOU PLAYER CLUB
Cazinoul BlingBet din incinta AFI Cotroceni aniversează pri- BlingBet Casino at AFI Cotroceni mall is celebrating a very
mul an de existenţă și inaugurează un nou player club. successful first year with the launch of a new player club.
Am stat de vorbă cu Shimon Acad, directorul general și co-partener We sat down to talk with Shimon Acad, the managing director and
la conducerea cazinoului BlingBet cu privire la acest eveniment. co-partner of BlingBet.
Cazinoul BlingBet din incinta Mallului Cotroceni a fost deschis în BlingBet casino at AFI Cotroceni mall was opened exactly a year
urmă cu exact un an. De atunci, în foarte scurt timp, BlingBet s-a do- ago. Since then it quickly proved to be one of the most successful ca-
vedit a fi cel mai de succes cazinou din București. Acesta este consi- sinos in Bucharest. Already now it is considered by many a landmark
derat de mulţi un brand și o recomandare pentru toţi jucătorii, precum that is mandatory for all players to visit and a market leader that other
și un lider pe piaţa cazinourilor. casinos follow.

Cum aţi sărbătorit primul an de BlingBet? How did you celebrate the first year of BlingBet?
Am decis să sărbătorim primul an cu o petrecere în stil turcesc, și, We have decided to celebrate the first year with a Turkish party and
desigur, cu premii de peste 60.000 de lei, acordate prin noua noastră of course with prizes over 60,000 lei through our well renowned CASH
promoţie Cash or Car (Cash sau mașină). A fost un eveniment de un OR CAR special promotion. We had an extremely successful event and
real succes și suntem foarte bucuroși că am primit un feedback pozi- we were very happy to receive from our clients positive feedbacks. On

66 CASINO INSIDE NR. 10


event

BLINGBET CASINO
CELEBRATING FIRST YEAR
AND A NEW PLAYER CLUB
the business side I can add that we broke a few new records that night.

Out of the many actions you take, what do you consider the single one
action that has the most positive effect on the clients?
Our success is due to several factors. The most important would be our non
stop tombolas, jackpots and parties, there is no other casino in town that offers
the same prizes we offer.
In addition to that, we have an excellent and professional team work that al-
lows BlingBet to offer high quality service to each client.

A year into the operation, do you feel that BlingBet has performed
well?
How do you manage in the Bucharest competitive market?
We never cease to think what else we can do for our clients. We constantly
thrive to improve, I always think what I can do more and what can be done better.
And results are soon to follow as our client attendance is constantly growing,
which gives us a lot of joy and pride in our work

How do you summarize the first year of operation, especially given the
hard period of the market?
We have finished integrating a casino management system for all of the casi-
no.
We can now offer our clients an exclusive player club. It is a privilege of our
clients. The club has currently three levels of silver, gold and platinum.
Members of our privileged player club can enjoy special tombolas. Such as on
23rd of December we give away over 35,000 lei only for our club members.
In addition we hold special jackpots, prizes, tombolas and so much more.
On top of it all we have launched a new unique and powerful jackpot. We
boast it to be the best jackpot in Bucharest.

tiv din partea clienţilor. Pot să spun că în ceea ce privește


latura de business, am depășit câteva recorduri în acea sea-
ră...

Dintre toate lucrurile pe care le faceţi pentru clienţi,


care credeţi că are cel mai mare impact pozitiv asupra
clienţilor?
Succesul nostru se datorează câtorva factori. Cele mai im-
portante sunt tombolele nonstop, jackpot-uri și petreceri. Nu
există un alt cazinou în oraș care să pună la bătaie premiile
pe care noi le oferim.
Alături de acestea, avem o echipă de profesioniști care
oferă servicii de calitate maximă pentru fiecare client.

Aveţi un an în sectorul de operare. Credeţi că Bling-


Bet s-a descurcat bine? Cum faceţi faţă competiţiei de
pe piaţa din București?
Nu am încetat niciodată să ne gândim la ceea ce le putem
oferi clienţilor. Încercăm să ne perfecţionăm. Eu mă gândesc
tot timpul la ce aș putea face mai departe și la ce aș putea
să îmbunătăţesc.
Rezultatele nu se lasă așteptate și iată că frecvenţa clien-
ţilor crește, ceea ce ne dă multă putere de muncă și ne adu-
ce, desigur, satisfacţie.
Cum vedeţi rezumatul primului an, mai ales că a fost

NR. 10 CASINO INSIDE 67


event
What are your plans for the future?
Our future plans include further investments in the casi-
no. We have already ordered more and new slot machines
to enrich our floor mix. In addition we will redesign some of
the space and add special elements. We invite everyone
and come back and visit us to see it all.

What would you say to other operators that look up


to your success?
Recently I have learned that someone is copying our CA-
SH OR CAR unique tombola that was our main element in
the past months. It gives me great pride to see others copy
my ideas, it was certainly a successful one that moved our
casino forward a lot. We have an abundance of colleagues
asking to see how we operate since we have become a
market leader.

How do you see the Romanian gaming market in


2011?
The beginning of 2011 will be tough, but, as long as the
world does not slide into a secondary economic crisis, I ex-
pect the second half of 2011 to see the market start to ta-
ke some more improvement. This improvement can be seen
in other eastern European markets already today but unfor-
o perioadă grea? tunately not yet in Romania.
Am reușit să finalizăm integrarea unui sistem de management pen-
tru toate cazinourile. Acum le putem oferi clienţilor noștri un player Any last comments?
club exclusivist. Este un privilegiu pentru clienţii noștri. Clubul are trei In the last year we have been known to give endless prizes and be-
nivele: silver, gold și platinum. nefits to our clients. In the months of November and December alone
De asemenea, membrii clubului nostru exclusivist pot să se bucure we gave total cash prizes of over 275,000 lei. This is an incredible
de tombole speciale. Una dintre acestea va avea loc chiar în 23 de- amount that very few casinos, if at all, can match.
cembrie și în cadrul tombolei vom oferi peste 35.000 de lei pentru We wish this year to surpass the first year and give even more bene-
membrii clubului. fits to our clients with our powerful PLAYER CLUB. I therefore invite
De asemenea, ei se pot bucura de jackpot-uri, premii, tombole și everyone to come and be a member in our PLAYER CLUB and start to
multe alte surprize. enjoy the famous and huge benefits of BlingBet.
Mai mult decât atât, am lansat un jackpot foarte mare și unic. Spe- Finally I wish happy holidays to all of our clients and to our colleagu-
răm să fie cel mai mare jackpot din București. es in the industry.

Care sunt planurile companiei dumneavoastră pe termen


scurt?
Planurile noastre includ investiţii în cazinou. Am comandat deja slot
machines pentru îmbunătăţirea sălii de joc. De asemenea, vom lucra
la reamenajarea spaţiului și vom adăuga elemente noi. Vă invităm să
ne vizitaţi și să reveniţi oricând pentru a vedea aceste schimbări!

Ce i-aţi sfătui pe ceilalţi operatori care sunt martorii succesu-


lui dumneavoastră?
De curând am aflat că cineva a copiat tombola noastra unică, Cash
or Car, singurul nostru element al ultimelor patru luni. Este înălţător să
vezi că oamenii îţi copiază ideile, a fost un succes care a ajutat mult
cazinoul să ajungă foarte departe.
Avem mulţi colegi care ne întreabă care este stragegia care ne-a
adus pe poziţia numărul 1 în piaţă.

Cum vedeţi piaţa jocurilor de noroc din România în 2011?


Începutul anului 2011 va fi greu, dar atâta timp cât nu ne vom cu-
funda într-o altă criză economică, mă aștept ca cea de-a doua jumăta-
te a anului să aducă îmbunătăţiri pe piaţa jocurilor de noroc, evoluţii
pe care le vedem deja la nivelul Europei de Est, dar din păcate, nu și
în România.

Ce ne puteţi spune în încheiere?


În ultimul an am oferit o mulţime de premii, am avut o mulţime de
beneficii pentru clienţii noștri. În noiembrie și decembrie am oferit pre-
mii în valoare totală de 275.000 de lei. Aceasta este o sumă impresio-
nantă, pe care puţine cazinouri, ori chiar niciunul, o pot oferi. Ne dorim
că anul acesta suma să fie mai mare și să oferim și mai multe benefi-
cii prin Player Club. De aceea, vă invit pe toţi să deveniţi membrii ai
Player Clubului nostru și să vă bucuraţi de beneficiile mari și faimoase
ale BlingBet.
Vreau să le urez sărbători frumoase tuturor clienţilor și colegilor
noștri din breaslă.

68 CASINO INSIDE NR. 10


CUBA ÎNAINTE DE REVOLUŢIA COMUNISTĂ,
UN PARADIS AL JOCURILOR
DE NOROC

Cuba
before
the revolution, the
paradise of gambling
70 CASINO INSIDE NR. 10
ANALIZA
Cazinourile și jocurile de noroc au ocupat, de-a lun- Along the years, the casinos and gambling had an important place in the his-
gul timpului, un loc important în istoria Cubei. Înainte tory of Cuba. Before the revolution, Havana had an important place within the
de revoluţia comunistă, Havana deţinea un loc aparte world map of gambling, just like Las Vegas for the wealthy personalities of the
pe harta mondială a jocurilor de noroc, asemenea Las time.
Vegasului pentru bogaţii și personalităţile acelor vre- Here, gambling started within the back rooms of the night clubs. The owners
muri. used to rent these rooms to any person who offered to finance and operate
Aici, jocurile de noroc au debutat în camerele din spatele gambling. The Cuban govern didn’t pay attention to such activities, and therefo-
cluburilor de noapte. Patronii cluburilor închiriau aceste ca- re the organizers began asking the dealers to operate the games on their ad-
mere oricăror persoane care se ofereau să finanţeze și să vantage.
opereze gambling-ul. În tot acest timp Guvernul cubanez nu In the 30th, the capital of the Cuban state started to prosper, evolution that
acorda o mare importanţă acestor activităţi, ceea ce-i deter- was reflected by the large number of constructions. The luxury hotels, casinos
mina pe organizatori să le ceară dealerilor să manipuleze and night clubs were expanding in order to support the tourism development,
jocurile în avantajul casei. becoming a strong opponent for Miami. Sans Souci, Hotel Habana Riviers that
În anii ’30 capitala statului cubanez a început să prospe- was planned to become the biggest casino in the world, and Hotel Nacional
re, evoluţie reflectată și în volumul construcţiilor. Hotelurile Casino have been the first hosts of the gambling operators in Cuba.
de lux, cazinourile și cluburile de noapte se înmulţeau în Within this development period, Havana became the city with the largest
acea perioadă pentru a sprijini și mai mult dezvoltarea turis- number of middle class people, backed up by gambling, but also by the evoluti-
mului, rivalizând puternic cu faimosul Miami. Sans Souci, on of corruption. The capital of Cuba outmatched Las Vegas according to the
Hotel Habana Riviera, cel care s-a vrut a fi cel mai mare ho- revenues of those two years.
tel-cazinou din lume, și Hotel Nacional Casino au fost pri- Meyer Lansky, an important member of the mafia family Genovese, was the
mele gazde ale operatorilor de jocuri de noroc din Cuba. force behind the first Cuban casinos. He started his activity in Las Vegas and
În această perioadă de creștere, Havana a ajuns să fie was the person who proposed the former dictator Fulgencio Batista a business
orașul cu cea mai mare pondere a populaţiei din clasa de plan in order to make Havana the competitor of Las Vegas and Monte Carlo.
mijloc, însoţită simultan de jocurile de noroc, dar și de evolu- Counting on revenues increases, he obtained easily the agreement of the pre-
ţia corupţiei. Capitala Cubei a devansat în acești ani de glo- sident. In 1953, Batista, helped by Lansky, started a new movement for elimina-
rie Las Vegasul după veniturile înregistrate. ting the fix poker games in Cuba. In the winter of 1954-1955, Lansky establi-
Americanul Meyer Lansky, membru de rang înalt al famili- shed equitable policies for gambling. In the spring of 1955, the golden age of
ei mafiote Genovese, a fost forţa motrice din spatele prime- gambling started in Cuba.
lor cazinouri cubaneze. El și-a început activitatea în Las Ve- The state started promoting the development of the casinos inside the terri-
gas și a fost cel care i-a propus fostului dictator Fulgencio tory. There have been awarded many subsidized loans to the casinos inaugura-
Batista un plan de afaceri prin care Havana să concureze ted at the time. Lansky proposed to transform Riviera Hotel into a luxurious
de la egal la egal cu Las Vegasul și Monte Carlo. Mizând pe Mecca for gambling. In December 1957 the dream came true and he started to
creșterea veniturilor, el a obţinut cu ușurinţă acordul șefului make a lot of money. The most important political personalities of the world tur-
statului. În 1953, Batista, cu ajutorul lui Lansky, a dat startul ned their attention to the new Las Vegas, the latino-american formula. Havana
unei mișcări prin care să elimine jocurile de poker fixe din became synonym with extravagance and opulence. Hundreds of thousands of
Cuba. În iarna dintre anii ‘54- ‘55, Lansky a instituit politici dollars were circulating within the Cuban gambling environment every day. Lan-
echitabile la nivelul gambling-ului. Din primăvara lui 1955 a sky and Batista saw their dreams come true, and their plan became well known
început epoca de aur a jocurilor de noroc în Cuba. all over the world. For all that, the entire industry crashed.
Statul a început să promoveze creșterea cazinourilor în In December 1958, the communist insurgents planned the subversion of the
interiorul graniţelor. Atunci s-au acordat multe credite sub- Baptista govern. On the first day of 1959, Baptista left the country, together
venţionate de stat cazinourilor nou inaugurate. Lansky și-a with his family and staff. One of the first wishes of Fidel Castro, the leader of
propus să transforme Hotelul Riviera într-un Mecca de lux the communist forces, was to close down all the casinos in the country as well
pentru jocurile de noroc. În decembrie 1957 el și-a văzut as the national lottery. Later, the casinos have been reopened under the control
visul împlinit și a început să facă bani imediat. Oameni cu of the Govern. For all that, the industry never returned to the good old days.
funcţii importante din întreaga lume și-au îndreptat rapid The main cash flow source disappeared when the interdiction imposed to the
atenţia către noul Las Vegas, în variantă latino-americană. Americans to enter the casinos. Fidel Castro determined the Americans to play
Astfel, Havana a devenit sinonimul extravaganţei și al deca- in the casinos in Las Vegas.
denţei. Sute de mii de dolari se rulau în gambling-ul cuba- The photos that are still hanging on the walls of the bar within National Hotel
nez în fiecare zi în această perioadă. Lansky și Batista și-au show personalities as Frank Sinatra, Ava Gardner, Marlene Dietrich or Gary Co-
îndeplinit viziunile, care au căpătat un renume mondial. Cu oper who were attracted by the mirage of Havana. In 1958, around 300.000
toate acestea, într-un an, toată industria s-a prăbușit. American tourists visited the city. The capital of the Cuban state had 135 cine-
În decembrie 1958, insurgenţii comuniști au răsturnat mas, more than Paris or new Yotk. The American author Ernest Hemingway
guvernul lui Batista. În prima zi a anului 1959 Baptista a fu- spent his last days in Cuba, declared the beauty of Havana could only be de-
git din ţară, împreună cu familia sa și a personalului. Una feated by Paris and Venice.
dintre primele dorinţe ale lui Fidel Castro, liderul forţelor co-
muniste, a fost să închidă toate cazinourile ţării și loteria na-
ţională. Mai târziu cazinourile au fost redeschise sub contro-
lul guvernului. Cu toate acestea, industria nu și-a mai revenit
niciodată. Principala sursă de flux numerar a dispărut odată
cu interdicţia impusă americanilor de a intra în Cuba. Astfel,
Fidel Castro i-a determinat pe americani să joace în cazino-
urile din Las Vegas.
Fotografiile care mai împodobesc și astăzi pereţii barului
Hotelului National arată că personalităţi ca Frank Sinatra,
Ava Gardner, Marlene Dietrich sau Gary Cooper au fost
atrase de mirajul Havanei. Numai în 1958 circa 300.000 de
turiști americani au vizitat orașul. În acea perioadă capitala
statului cubanez avea 135 de cinematografe, un număr mai
mare decât cele de la Paris sau New York. Autorul ameri-
can Ernest Hemingway, cel care și-a petrecut ultima parte a
vieţii în Cuba, declara că frumuseţea Havanei era depășită
doar de Paris și Veneţia.

NR. 10 CASINO INSIDE 71


Badugi, jocul la care
buturuga mică răstoarnă
carul mare

Badugi, the game where


the smallest wins
72 CASINO INSIDE NR. 10
BADUGI POKER
Badugi, cunoscut și ca Badougi, Paduki or Padooki, este jocul Badugi, also known as Badougi, Paduki or Padooki, is the ga-
la care, deși pare haotic, doar cărţile mici pot aduce potul cel me where, even if it looks chaotic, only the small cards can win
mare. Jocul a luat naștere în Asia și este o formă unică de draw the big pot. The game started in Asia and it is a unique draw po-
poker, la care se folosesc doar patru cărţi proprii. Badugi se ker formula that uses only four personal cards. On a certain man-
aseamănă din anumite privinţe cu Lowball-ul pentru că mâna ner, Badugi looks like lowball since the winning hand is the one
câștigătoare este cea cu valoarea ierarhică cea mai mică. Cu with the smallest value. The game is different towards the other
toate acestea, jocul diferă mult faţă de majoritatea variantelor poker formulas, since the scoring system is different. Along the
de poker, pentru că sistemul de scor este diferit. De-a lungul three rounds, the player must obtain a small hand, using four di-
celor trei runde jucătorul trebuie să obţină o mână mică, folo- fferent cards, and different suits. The strongest hands, made of
sind patru cărţi diferite, de culori diferite. Cele mai puternice four small cards, all different suits and no pair, are called Badugi.
mâini, formate din patru cărţi mici, toate de culori diferite între
ele, și care nu conţin nici o pereche, poartă denumirea de Ba- How do you play?
dugi Badugi uses forced bets- blinds, the player on the left of the button
is the one placing the small blind, and the one on the left side of the
Cum se joacă? blind places the big blind. Small blind is usually equal with half of the
Badugi se joacă folosind pariuri forţate - blind-uri, jucătorul din big blind. The bets are placed from the left to the right.
stânga butonului este cel care pune small blind-ul, iar cel de la stânga Each player receives four cards face down and the first betting round
small blind-ului va pune big blind-ul. Small blind-ul este, de obicei, begins, pre draw, where you can bet, call, raise or fold. Those still glorio-
egal cu jumătate din big blind. Pariurile se fac în sensul acelor de cea- us after this round, have the option to draw. The idea is to allow the pla-
sornic. yer to chose the cards he wishes to change; the cards changed are re-
Fiecare jucător primește patru cărţi pe spate și începe prima rundă placed with other cards from the deck, in the attempt of making a
de pariere, pre-draw, la care se pot face bet-uri, call-uri, raise-uri sau better hand. The player can chose not to replace the cards or to chan-
fold-uri. Cei care au rămas încă în mână după această rundă au opţiu- ge all the four cards. After this move, the second betting round begins.
nea de a schimba cărţi (n.r - draw). Ideea unui draw este că jucătorul After placing the bets, there is a new draw followed by another betting
poate alege ce cărţi să schimbe dintre cele proprii, acestea fiind apoi round. At the end there will be a final draw, followed by the last betting
înlocuite cu alte cărţi din pachet, în încercarea de a alcătui o mână round and showdown, if necessary. The player with the best Badugi
mai bună. În funcţie de opţiuni jucătorul poate să nu înlocuiască nimic hand wins the pot.
sau să schimbe toate cele patru cărţi. După această mișcare începe o The cards changed by the players are mixed and reintroduced on the
a doua rundă de pariere. După plasarea mizelor, urmează un nou draw game when there are no more cards from the deck left for those wis-
și apoi o altă rundă de pariere. Iar la final va avea loc draw-ul final, ur- hing to change their own cards and increase their winning chances.
mat de o ultimă rundă de pariere și de showdown, dacă este necesar.
Jucătorul cu cea mai bună mână Badugi câștigă potul. Basic strategy
Cărţile schimbate de cei de la masă sunt amestecate și repuse în The goal of the game is to obtain a Badugi, a hand made of four
joc atunci când nu mai rămân suficiente cărţi din pachet pentru a fi small different suits cards and no pair. The best possible hand is 4-3-2-
oferite celor care vor să le înlocuiască pe cele din mână și să-și mă- A, different suits. The worst possible hand appears when the player has
rească astfel șansele. four different suits kings
Badugi hands are compared according to the highest component
Strategia de bază card; the aces have minimum value and the flushes are ignored. A pla-
Obiectivul jocului este obţinerea unui Badugi, o mână alcătuită din yer with 9-8-4-3 different suits cards (Badugi 9) will lose in front of an
patru cărţi mici de culori diferite și care să nu conţină nici o pereche. opponent owing 8-7-3-2 different suits card (Badugi 8). When the hi-
Cea mai bună mână posibilă este 4-3-2-A, de culori diferite. Cea mai ghest cards of the players involved in showdown are equal, the next
proastă mână posibilă apare în situaţia în care jucătorul are patru popi cards on the rank will be considered and the game continues until the
de culori diferite. smallest hand is decided. Thus, 6-5-4-A (Badugi 6-5) will lose in front
Mâinile în Badugi se compară după cea mai mare carte componen- of 6-4-3-2 (Badugi 6-4).
tă, iar așii au întotdeauna valoare minimă și chintele sunt ignorate. Un If the game ends with a showdown and no player has a Badugi, the
jucător având 9-8-4-3 de culori diferite (mână care poartă denumirea player with the best Badugi three cards or two cards combination wins
de Badugi 9) va pierde în faţa unui oponent care are 8-7-3-2 de cu- the pot. For example, if a player has two senior cards, the highest will
lori diferite (Badugi 8). În cazul în care cărţile de rang maxim ale jucă- be ignored, and the hand is reduced to three cards. Such a hand is cal-
torilor implicaţi la showdown sunt egale, următoarele după rang se vor led “4 from three cards” and will lose towards any Badugi hand, but it
lua în considerare și se continuă în acest mod până când se decide will win against another combination of similar suits cards and a higher
cea mai mică mână. Astfel, 6-5-4-A (Badugi 6-5) va pierde la 6-4-3- card. All the three hands cards are better than the two cards hands. If
2 (Badugi 6-4). the four cards make two pair, an exemplar of each pair is reduced and
Dacă se ajunge la showdown și nici un jucător nu are un Badugi, the hand becomes “2 from 2 cards”. There is also the possibility to form
jucătorul cu cea mai bună combinaţie Badugi de trei cărţi sau de două a one card hand, when the cards have similar suits, situation where the
cărţi câștigă potul. De exemplu, dacă un jucător are în mână două highest cards are ignored and the game is continued accordingly to the
cărţi de cupă, cea mai mare dintre acestea va fi ignorată, iar mâna se smallest card. This combination is called “4 from one card”
reduce la trei cărţi. O astfel de mână poartă denumirea de ”4 din 3 The strategy of this game focuses on maintaining the position during
cărţi” și va pierde în faţa oricărei mâini Badugi, dar va câștiga împotri- the game, since the last active player can obtain information on the
va unei alte combinaţii în care există două cărţi de aceeași culoare și cards of the opponents, based on the changed cards. If a player who
o altă carte mai mare. Tot în acest stil, toate mâinile de trei cărţi sunt acts before changing a card, it is certain to have a very strong hand.
mai bune decât mâinile de două cărţi. Dacă cele patru cărţi formează
două perechi se reduce câte un exemplar din fiecare pereche și mâna
devine ”2 din 2 cărţi”. Există și posibilitatea unei mâini formate dintr-o
singură carte, atunci când toate cărţile sunt de aceeași culoare, situa-
ţie în care cele de valoare mare sunt ignorate și se raportează totul la
cartea cu cea mai mică valoare. Această combinaţie poartă numele de
”4 dintr-o carte”.
FOTO KEVIN ZOLLMAN

O strategie în Badugi prevede menţinerea poziţiei în timpul jocului,


pentru că ultimul jucător activ poate obţine informaţii despre ce au
ceilalţi adversari, bazându-se pe câte cărţi au schimbat. Dacă un jucă-
tor care acţionează înainte nu schimbă nici o carte, e foarte probabil
ca acesta să aibă o mână foarte puternică.

NR. 10 CASINO INSIDE 73


REVOLUŢIA POKER
În doar un deceniu, pokerul a reuşit să depăşească limita casinourilor şi a micilor cluburi
şi să devină unul dintre cele mai populare jocuri din lume. Trei mari schimbări au
contribuit la acest lucru: modul în care pokerul este transmis la TV, atitudinea
jucătorilor de poker şi modul în care se joacă poker.

The Poker Revolution


During only a decade poker has left the casinos and small clubs and became one of the
world’s most popular games. Three important changes had their impact on this, that
is: the way poker is televised, poker players’ attitude and the way the game is played.

ACADEMIA DE POKER POKER ACADEMY


Full Tilt Poker este o școală online de poker gratuită. Este de ase- FullTiltPoker.net is a free online academy of poker. It is also the
mena singura platformă care oferă posibilitatea de a juca (și a only one service that allows to play (and talk) with the world’s
discuta) cu cei mai buni jucători de poker din lume, gratis. Poţi best poker players completely for free. You can professional ad-
primi sfaturi și ponturi de la jucători de poker recunoscuţi. Echipa vice and hints from the most recognized and accomplished po-

74 CASINO INSIDE NR. 10


REVOLUTIA POKER
ker players. The FullTiltPoker.net Team is an elite group that ga-
thers the best poker pros such as Chris Ferguson, Phil Ivey,
Howard Ledered, Jennifer Harman, Erick Lidgren, Erik Seidel, An-
dy Bloch, Phil Gordon, John Juanda, Mike Matusow, Gus Hansen,
Allen Cunningham, Patrik Antonius and Tom Dwan. They have 38
World’s Champions titles in total.

• The first step towards the poker revolution was a change in the
way poker was transmitted in television. Reports from the biggest to-
urnaments were present on the sports channels such as ESPN for a
long time, but still their audience was insignificant. The viewer appeal
was low because both TV-audience and the commentators didn’t have
an insight into the players’ cards. All they were able to see were com-
mon cards. It is easy to imagine, that it was as dull as ditch water for
everybody who didn’t have an expert knowledge about the game. The
breakthrough occurred in 1999, when the Late Night Poker program-
me aired on British Channel 4, started to use the so called hole-card
cameras, that is small cameras installed in the tilt and on the sides of
the poker table. During the next few years this technology was intro-
duced to the biggest tournaments. From the moment, when in the
2002 the hole-card cameras appeared in the World Series of Poker –
one of the oldest and biggest in the world- the way how tournaments
are being shown on TV has changed, and poker has become a spec-
tacular discipline, that eventually could attract not only the experts, but
also the amateurs and hobbyists.

• The second breakthrough occurred in 2003, and was caused by


the success of the 27-year-old accountant an poker amateur – Chris
Moneymaker - in the main event of the WOSP. The entrance fee – 10
thousand dollars – Chris won through online qualification satellites,
where he had started with just a 39 dollar buy-in. The win in the inter-

FullTiltPoker.net este un grup de elită care îi grupează pe cei mai


buni jucători, printre care Chris Ferguson, Phil Ivey, Howard Lede-
red, Jennifer Harman, Erick Lidgren, Erik Seidel, Andy Bloch, Phil
Gordon, John Juanda, Mike Matusow, Gus Hansen, Allen Cunnin-
gham, Patrik Antonius și Tom Dwan. Ei au 38 titluri de Campioni
Mondial în total.

• Un prim pas către această revoluţie a pokerului a fost modul în care


jocul era prezentat de către televiziuni. Materiale despre marile turnee de
poker erau transmise de mult timp pe canale de sport precum ESPN, în-
să audienţa nu era semnificativă. Interesul privitorului era scăzut întrucât
nici telespectatorii, nici comentatorii, nu putea vedea cărţile jucătorilor.
Tot ceea ce vedeau erau simple cărţi de joc. Nici nu e greu de imaginat
cât de plictisitor era pentru cei ce nu aveau cunoştiinţe puternice în ma-
terie de poker. In 1999 lucrurile s-au schimbat când programul Late Ni-
ght Poker transmis de British Channel 4 a folosit aşa numitele hole-card

NR. 10 CASINO INSIDE 75


REVOLUTIA POKER
net gave him an op-
portunity to play in a
main qualification to-
urnament, where he
also won. The whole
world saw the ordina-
ry guy winning throu-
gh a field of 838
other players, inclu-
ding many professio-
nals and former win-
ners, to the main prize
of 2,5 million dollars.
Chris Moneymaker, in
just few days, had be-
come an international
star, and for many pe-
ople, who had seen
him playing – an in-
spiration. They reali-
zed that if he won,
they also had a chan-
ce. That breakthrou-
gh is informally called
“the Moneymaker
effect”, and it’s results
are easily seen – in
the growing numbers
of entrants participa-
ting in the consecuti-
cameras, camere mici ce erau instalate la masa sau pe marginea mesei ve editions of the WSOP, and the prizes pools that have grown bigger
de poker. In următorii ani această tehnologie a ajuns să fie folosită de and bigger each year because of them. In 2004 there were 2576 par-
cele mai mari turnee de poker. Din acel moment, şi mai ales din 2002, ticipants, and the main prize amounted to 5 million dollars, in 2005
când aceste camere de filmat au fost utilizate în cadrul World Series of there were already 5619 players and the winner got 7,5 million dol-
Poker (WSOP) – unul dintre cele mai mari şi cu tradiţie competiţii de po- lars. The record year was 2006 when Jamie Gold had beaten 8772
ker din lume – modul în care turneele de poker erau transmise la TV s-a rivals and won 12 million dollars.
schimbat , iar pokerul a devenit o disciplină spectaculoasă, capabilă să
atragă nu doar profesionişti dar şi amatori şi persoane pasionate de • The third factor that made the poker revolution possible was the
acest joc. appearance of poker in the internet. The possibility to play on one’s
own computers, in one’s own home, at any time of day, or night al-
• Cea de-a doua schimbare a avut loc în 2003 şi s-a datorat unui ju- lowed millions players from all over the world to join the game. Easy
cător amator, contabil de meserie, în vârstă de 27 de ani – Chris Mone- access to opponents and many types of poker at all stakes has made
ymaker – în cadrul marelui eveniment de la WSOP. Chris a câştigat taxa the internet the biggest poker room in the world, where both amateurs
de participare – în valoare de 10 mii de dolari – în urma unei calificări and professionals known from the television come and play. Poker
online, de unde a început cu un buy-in de doar 39 de dolari. Câştigul din websites, such as Full Tilt Poker, have become large and respected
online i-a oferit şansa să joace într-un turneu de calificare în care de international businesses, that organize not only online games, but also
asemenea a câştigat. O lume întreagă l-a putut vedea pe acest tip obiş- poker schools and academies all over the world and live tournaments,
nuit câştigând, în faţa a 838 de adversari, printre care se aflau mulţi pro- giving their fans a possibility to face the legends of poker.
fesionişti şi foşti campioni, marele premiu de 2,5 milioane de dolari. Chris
Moneymaker a devenit, în doar câteva zile, o vedetă internaţională şi
pentru cei care l-au văzut – un model. Mulţi şi-au dat seama că dacă el a
câştigat şi ei pot avea şansa lui. Această schimbare de perspectivă poar-
tă, neoficial, numele de “efectul Moneymaker” iar rezultatele pot fi uşor
semnalate – în numărul crescând de înscrişi la ediţiile WSOP şi în premi-
ile tot mai mari care cresc de la an la an datorită lor. In 2004 erau înscrişi
2576 de participanţi iar marele premiu estimat la 5 milioane de dolari. In
2005 erau deja 5619 înscrişi iar câştigătorul a plecat acasă cu 7,5 mili-
oane de dolari. 2006 a fost anul în care recordul a fost doborât de către
Jamie Gold, care a reuşit să doboare 8772 adversari şi să câştige 12 mi-
lioane de dolari.

• Cel de-al treilea factor care a făcut posibilă revoluţia poker a fost vi-
zibilitatea jocului pe internet. Posibilitatea de a juca de pe calculatorul
personal, din propria casă, la orice oră din zi sau din noapte a permis mi-
lioanelor de jucători din întreaga lume să se alăture jocului. Accesul uşor
la adversar şi multiple posibilităţi de a juca poker la orice miză au făcut
din internet cea mai mare cameră de poker din lume, unde atât amatori
cât şi profesionişti cunoscuţi de la TV se întâlnesc şi joacă. Website-uri
de poker, precum Full Tilt Poker, au devenit mari şi respectate afaceri,
care organizează nu numai jocuri online dar şi şcoli de poker în întreaga
lume precum şi turnee live, oferindu-le fanilor posibilitatea de se con-
frunta cu legendele pokerului.

76 CASINO INSIDE NR. 10


MiCii OPERATORi DE JOCURi
DE nOROC, PUŞi lA ziD
DE lEGiSlAŢiE Şi DE SCĂDEREA
VEniTURilOR

The small operators, disarmed


by the legislation and revenues decrease
78 CASINO INSIDE NR. 10
AnAlizA
Gambling-ul local a fost afectat major de criza economică, poate Local gambling has been severely affected by the economi-
chiar mai mult decât celelalte industrii, pentru că românii au încer- cal crisis, perhaps more than the other industries, because the
cat să reducă mai întâi cheltuielile din activităţile de entertainment Romanians tried to reduce the spending on the entertainment
și apoi să-și reducă bugetul alocat altor aspecte ale vieţii persona- activities first and then the budget for other aspects of their
le. Peste toate acestea, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului personal life. Moreover, the Govern Emergency Ordinance no.
nr.77/2009 (OUG 77) le-a dat operatorilor de jocuri de noroc lovitu- 77/2009 disarmed the gambling operators. Many representati-
ra de graţie. Mulţi reprezentanţi ai industriei au tras obloanele pes- ves of the industry had to close the business because of the
te afacerile lor din cauza taxelor și a regulilor draconice, impuse de taxes and the very severe rules imposed by the new legislation.
noul act normativ în plină criză economică. Consecinţele s-au re- The consequences were pretty bad on the local gambling, sin-
simţit dur la nivelul gambling-ului local, întrucât mulţi jucători im- ce many important players on the market dropped like Domino.
portanţi din piaţă au căzut asemenea pieselor de la Domino. Nici The operators were unlucky too, and those who resisted the si-
operatorilor mici de jocuri de noroc nu le-a surâs șansa, iar cei ca- tuation are making great efforts to keep their head above.
re au rezistat fac eforturi foarte mari pentru a se menţine pe linia
de plutire. The decline of the industry on the G U O 77 call
Cristian Pascu, the executive president of the Association of
Declinul industriei, sub semnul OUG 77 Gambling Producers and Operators in Romania focus on the fact
Cristian Pascu, președintele executiv al Asociaţiei Organizatorilor și that the situation in 2010 has been very difficult on the Ordinance
Producătorilor de Jocuri de Noroc din România (AOPJNR), susţine că no. 77 call, towards 2009, when the operators had a smooth period,
situaţia din 2010 a fost mult mai aspră pentru că anul a fost dominat de for the first 9 months, even under the conditions of the economical
efectul OUG 77, spre deosebire de 2009, când operatorii au mai avut o crisis, because the former law was in force. The representative of the
perioadă de respiro, în primele nouă luni, chiar și în contextul crizei, pentru Association says that increasing the tax for license almost 5 times,
că au funcţionat pe vechea lege. Reprezentantul AOPJNR spune că mări- and the reduction of the amounts bet by the players, really put the
rea taxei de autorizare de circa cinci ori, coroborată cu scăderea sumelor representatives to proof. In 2010, they learnt leave the profit aside,
pariate de jucători, i-a pus pe reprezentanţii industriei la grea încercare. and to be thankful another semester passed and the taxes were
Astfel, în 2010 aceștia au învăţat să renunţe la profit, să se mulţumească paid. Adrian Patru, the representative of Magic Games includes on
cu faptul că au reușit să-și mai continue activitatea, chiar și cu motoarele the list of the problems the diminished number of locations and the
mult reduse, și să se bucure că a mai trecut un trimestru în care au reușit small number of the machines, unlike 2009, but also the executive
să-și achite taxele. Pe lângă aceste aspecte, Adrian Pătru, reprezentantul conditions more severe imposed by the legislation adopted in 2009.
firmei Magic Games, mai include în lista problemelor diminuarea număru- If the member of the Association proposed the license tax to rea-
lui de locaţii și a mașinilor exploatate faţă de anul precedent, dar și condi- ch, in the long run, 6000 lei for each slot machine, the representati-
ţiile administrative mult mai restrictive impuse de legislaţia adoptată în ves of the Ministry of Public Finance, supported by some big opera-
2009. tors, according to the statements made by Pascu, brought the tax to
Dacă membrii AOPJNR au propus ca taxa de autorizare să ajungă, în an impossible level of 8000 lei. “The restrictive and aberrant level of
ultimă instanţă, la 6.000 de lei pe an pentru fiecare slot machine, respon- 20 machines per space” is not useful for the operators, since they
sabilii Ministerului Finanţelor Publice, susţinuţi de unii operatori mari, con- used to operate with 8-12 machines per space. “All we have left to
form afirmaţiilor lui Pascu, au dus taxa la un nivel greu de suportat, de do is to operate within bars or to cooperate with the betting agenci-
8.000 de lei. De asemenea, ”bariera aberantă și restrictivă de 20 de es- according to the new law project that would probably be sent to
mașini pe spaţiu” nu le asigură organizatorilor rentabilitate, în condiţiile în the Chambers of Deputies, but both variants restrict the number of
care clasa medie opera în mod tradiţional cu 8-12 mașini pe spaţiu, potri- the machines to 5, most of the times an unnecessary number for
vit oficialului AOPJNR. ”A mai rămas să ne refugiem în baruri sau să coo- profitability”, declares Pascu
perăm cu agenţiile de pariuri, dar ambele variante conform proiectului de
lege care poate intra curând în Camera Deputaţilor, restricţionează numă- With empty pockets, the Romanians don’t want to try their
rul la maximum cinci mașini, de cele mai multe ori insuficient pentru ren- chance any more
tabilizare”, punctează Pascu. Adrian Patru says the clients have less money and the consequen-
ces can be seen in their attitude. The specific part of the personal
Cu buzunarele tot mai goale, românii nu mai vor să-şi încerce budget dedicated to gambling was the first amount they decided to
norocul keep. The representative of Magic Games says the competitors
Adrian Pătru spune că acum clienţii au din ce în ce mai puţini bani, iar affected their revenues, since the most important clients migrated to
consecinţele se reflectă în atitudinea lor. Astfel, acea parte din bugetul the subsidiaries of the large companies with a strong brand and with
personal, utilizată în trecut pentru jocurile de noroc, s-a numărat printre large financial resources, leaving the rooms of the small and medium
primele sume sacrificate din bugetul mai restrâns al clienţilor. Reprezen- operators. He also points out the fact that the companies that opera-
tantul Magic Games susţine că și concurenţa le-a afectat veniturile, întru- te unauthorized machines are simply suffocating the economical
cât cei mai importanţi clienţi au migrat către subsidiarele companiilor mari agents that use a large part of their revenues to pay the taxes. “Un-
cu brand puternic și cu rezerve financiare pe măsură, în detrimentul sălilor fortunately most of the times the institutions of the state can’t con-
de joc ale operatorilor mici și mijlocii. El mai arată că și firmele care ex- trol the situation. The main problem was not and it is not the econo-
ploatează tot mai multe mașini neautorizate îi sufocă pe agenţii economici mical crisis, but our own crisis, the Romanian crisis, generated
care-și folosesc majoritatea încasărilor pentru a-și plăti taxele. ”Din păca- artificially by the authorities, by imposing a large number of financial
te, de cele mai multe ori instituţiile statului nu pot, în cazul optimist, să and administrative criteria provided by the legislation adopted during
controleze acest fenomen. Evident însă, problema principală nu a fost și 2009”
nu este criza economică, ci propria noastră criză, cea tipic românească,
generată inoportun, artificial și, în mare parte, arbitrar de catre autorităţi,
prin ponderea mare a criteriilor fiscale și administrative prevăzute de le- Strong negotiations for saving the local gambling
gislaţia adoptată în cursul anului 2009”, a explicat Pătru. The representatives of the industry say the gambling sector can be
saved if the authorities might accept, at least for the areas outside
Negocieri ”la sânge” pentru salvarea gambling-ului local Bucharest, before it is too late, the proposal of reducing the minimum
Reprezentanţii industriei de profil spun că sectorul jocurilor de noroc ar number of machines at 10-12 per space, instead of 20, as the legis-
putea fi salvat dacă autorităţile ar accepta, cel puţin în provincie, chiar și lation in force imposes at the time, or minimum 15 gaming equip-
”în ceasul al 13-lea”, propunerea de reducere a numărului minim de ments, as the law project provides. “Another solution would be the
mașini la 10-12 unităţi pe sala de joc, faţă de 20 de slot machines, cât modification of the tax on players’ winnings, according to the financi-
impune OUG 77 în vigoare, sau minimul de 15 aparate de joc, potrivit al code, with maintaining the obligation to be paid where possible-
proiectului de lege aflat în dezbatere. ”O altă soluţie ar fi modificarea obli- jackpot awards, as the legislation in 2008 provided. We are now ne-
gaţiei de impozitare a câștigurilor jucătorilor, conform codului fiscal, cu gotiating to obtain a tax from the operators in order to agree upon an

NR. 10 CASINO INSIDE 79


Analiza
menţinerea obligativităţii plăţii doar acolo unde se poate aplica, la premiile amount that would be paid each year as a compensation for the
de tip jackpot, așa cum prevedea codul fiscal până în 2008. În prezent amount we would be obliges to collect from the players. We gave up
purtăm negocieri dureroase pentru noi în vederea obţinerii unei taxe de la our request for tax reduction; it is a solidarity effort for us all, those
operatori prin care să convenim o sumă pe aparat pe an pe care să o plă- facing the effects of the crisis and the amounts that have to support
tim ca o compensare a ceea ce a fost pus pe seama noastră să colectăm the budget of the country”, declared Pascu.
de la jucători. Am renunţat la cererea de reducere a taxei, într-un efort de
solidaritate cu toţi cei care suportă efectele crizei și a necesarului de bani The taxing made it impossible for the small operators to ke-
la buget”, a declarat pentru ”Casino Inside” Cristian Pascu. ep their head above
Patru considers the authorities should be interested in all the pro-
Taxele împovărătoare pun beţe-n roate menţinerii pe linia de blems that most of the operators in Romania are facing and to be
plutire a micilor operatori more flexible and balanced in taking the decisions. “Most of the reve-
Pătru consideră că autorităţile ar trebui să manifeste interes pentru nues of a company in the industry go to taxes- license and authoriza-
problemele cu care se confruntă majoritatea operatorilor de jocuri de no- tions-, but this was and will never be a point to be considered. The
roc din România și să denote flexibilitate și echilibru în luarea deciziilor. taxes may reach, in certain cases, as the situation of our company, to
”Nu a contat și, cu siguranţă, nu va conta nici pe viitor ca în ponderea 90%. There is no question about investments or new locations, or
cheltuielilor unei companii din domeniu cea mai mare parte o reprezintă new and performant equipments. The multinationals are the only
taxele de autorizare și de licenţiere, care ajung, în multe cazuri, inclusiv cel companies able to do that, since they are not necessarily conditioned
al companiei noastre, până la 90%. Nici vorbă de bani rămași pentru in- by revenues or profit in order to make some investments or to extend
vestiţii în locaţii sau în echipamente mai noi și mai performante. Singurele their activity; we cannot compete with them”, says the representative
care pot face asta sunt companiile multinaţionale, care nu sunt neapărat of Magic games. In his opinion this is how the statements of the lar-
condiţionate de încasări sau de profit pentru a putea face investiţii și a se ge companies, according to which the new legislative framework is
extinde, și cu care noi nu putem concura”, spune reprezentantul Magic very good, imposes stability and improves the market, explain. This
Games. In opinia lui, astfel se explică și declaraţiile companiilor mari, po- “”legislative framework is suitable for them, but becomes a surviving
trivit cărora noul cadru legislativ es- test for the small operators, when
te unul foarte bun și impune stabili- they are all trying to “Play their
tate și clarifică piaţa. Astfel, ”acest cards better”.
cadru legislativ le vine ca o mănușă”
și devine un test de supravieţuire Strict decisions for suppor-
pentru operatorii mici, atunci când ting the business
fiecare încearcă să ”joace cât mai Under the circumstances whe-
bine cărţile” pe care le are la un mo- re survival is the only goal of the
ment dat. small businesses within the local
gambling, the representatives of
Măsuri draconice pentru sus- the industry made efforts for rea-
ţinerea businessurilor ching “the target”. The main lines
In condiţiile în care supravieţuirea that led the businesses have be-
este singura ţintă a businessurilor en to reduce to the maximum the
mai mici din gambling-ul local re- spending, to fire the employees,
prezentanţii industriei au încercat să to relocate the machines, to ma-
facă eforturi tot mai mari pentru a-și intain only the machines that pro-
atinge ”target-ul”. Principalele linii duce more than the minimal level
care au gestionat afacerile de profil of profitability. This measure
au fost reducerea la maxim a chel- equated to reducing the number
tuielilor, diponibilizarea unor anga- of the authorized machines up to
jaţi, relocarea mașinilor din spaţiile 60% within the companies ope-
nerentabile, menţinerea în funcţiune rated by Cristian PAscu. At the
doar a mașinilor care produc peste same time, the services offered
minimul necesar al pragului de rentabilitate - măsură ce a echivalat cu to the players and the atmosphere within the gaming room created
reducerea cu 60% a numărului de mașini autorizate în cadrul firmelor by the relation between the operator and the player, important details
operate de Cristian Pascu. Totodată, serviciile oferite jucătorilor și atmo- for the business, have been reevaluated. Along these measures that
sfera din sală creată de relaţia operator - jucător, detalii importante în would improve the costs, Patru says some of the representatives of
aceste businessuri, au fost reevaluate. Pe lângă aceste măsuri de eficien- the market are closing down the inefficient locations; they reduce or
tizare a costurilor, Pătru spune că unii reprezentanţi ai pieţei închid locaţii- stop the spending for investments and renegotiate the collaboration
le ineficiente, reduc sau chiar sistează, în multe cazuri, cheltuielile pentru or renting contracts
investiţii și renegociază diverse contracte de închiriere sau de colaborare.
The balance at the end of the year: to the edge of profitabili-
Bilanţul la final de an: la limita rentabilităţii ty
Dacă Pascu spune că businessul său va încheia anul 2010 la limita If Pascu says at the end of the year the balance will be on the ed-
rentabilităţii, cu un mic profit, insuficient încât să asigure resursele de ge of profitability, with a small profit, not enough for assuring the de-
dezvoltare, precum închirierea și amenajarea de noi spaţii sau achiziţiona- velopment resources, as renting or rearranging new spaces or even
rea de noi mașini, oficialul Magic Games spune că bilanţul finalului de an purchasing new cars, the representative of Magic Games says the
va fi marcat de perspectiva sumbră că afacerea se duce din ce în ce mai balance sheet will not be underlined by the dark perspective of a bu-
jos. siness that goes down.
Părerile sunt împărţite atunci când vine vorba de evoluţia pe care o vor There are different opinions on the evolution of the companies in
înregistra companiile de profil în 2011. Astfel, Adrian Pătru susţine că va 2011. Adrian Patru says he will try to stay strong on the market; he
încerca să reziste pe piaţă, punându-și speranţa într-un viitor apropiat mai believes the future will be brighter, but Pascu is counting on the con-
bun, însă, Pascu mizează pe conexiunile din lumea gambling-ului, create nections within the gambling area, created along the 20 years of ac-
în cei 20 de ani de activitate în domeniu la nivel local. Posibilitatea unei tivity on the local level. The possibility of collaborating with a foreign
colaborări cu unele companii străine care vor să intre pe piaţă în 2011 îl company will appear in 2011; the representative of AOPJNR is more
determină pe președintele executiv al AOPJNR să fie mai încrezător în confident and hopes to get over the economical crisis that market
viitorul apropiat și să spere la depașirea anului de criză economică, după this year and apparently the following year.
cum se anunţă a fi și cel care vine.

80 CASINO INSIDE NR. 10


prima eChipĂ
De poker
profesionisT
Din romÂnia

Pokerul profesionist din România are parte de o premieră. In Romania, pro poker is a premiere. For the first time, Cipri-
Pentru prima dată în peisajul pokerului românesc, Ciprian an Hrisca settled the bases of a poker team, Proz AK, together
Hrișcă a pus bazele unei echipe de poker, Proz AK, alături de with three experienced players- Cristian Dumitrescu, Iulian Lu-
alţi trei jucători cu experienţă în acest domeniu, Cristian Dumi- cian alexoi and Cristian Rajala.
trescu, Iulian Lucian Alexoi și Cristian Răjală. Friendship and passion for poker are gathering the three and de-
Prietenia și pasiunea pentru poker îi unește și îi determină să încer- termine them to try becoming invincible together. “The organization
ce să devină invincibili împreună. ”Se impunea organizarea unei echi- of a team was necessary, and since we are friends, we found many
pe de jucători și, cum suntem prieteni, am găsit foarte multe puncte common ideas that made us take this step. We chose to enter the
comune care ne-au determinat să facem acest pas. Am ales să intrăm team in order to improve our gaming skills. Now we are more calcula-
în această echipă din dorinţa de a ne îmbunătăţi jocul. Astfel, suntem ted, we communicate more about the situations we have to deal with,
mai calculaţi, comunicăm mai mult despre situaţiile întâlnite, încercăm we try to approach the game on each one’s perspective, defensive or
să abordăm jocul din perspectiva fiecăruia, mai defensiv sau tight tight aggressive”, motivates the four player the decision of being
aggressive”, așa motivează cei patru jucători, în mod unanim, decizia members of the first pro poker team in Romania, organized and re-
lor de fi membrii primei echipe de poker profesionist din România, or- cognized by the gambling environment.
ganizată și recunoscută în domeniu. The continuous improvement is the main goal; this is how they ex-
Perfecţionarea continuă este principalul lor ţel, iar așa se explică plain the desire of assimilating all the good things from the other
dorinţa de a asimila tot ce e mai bun de la ceilalţi coechipieri. Mai teammates. More, they all say that within this team they will be able
mult, toţi spun că în echipă vor putea manageria mai bine jocul. Astfel, to administrate the game better. As Keke has a very good Heads Up
cum Keke are un joc de Heads Up foarte bun, ceilalţi trei vor să îl stă- game, the other three members try to learn the tactics. Mosulica has
pânească mai bine și să înveţe de la el toate tacticile în acest sens. a very good start game, and in their view, they all should adapt to this
De asemenea, Moșulică are un joc de start foarte bun, și, în opinia lor, style. Ciprica si Cristi Biut are very good on the second round of the
toţi trebuie să se adapteze la acest stil. Ciprică și Cristi Biut se des- game, when they raise up the blinds. The idea of this initiative endor-
curcă foarte bine în faza a doua a concursului, atunci când cresc ses, up to each one’s situation, by chips, position, the common decisi-

82 CASINO INSIDE NR. 10


romanian poker

The first
pro poker
team in
Romania
ons, mentioning that the common gambling strategy can bring them
as high as possible. By this association, they wish to find the formula
to support each other.
The plans of the four players don’t stop here. They want to enlarge
the team, to bring new young players within, to teach them, to intro-
duce them to the tournament circuit, and at the same time, they want
to attract sponsors in order to increase their revenues. The team spi-
rit determines them to say that, no matter what formula will participa-
te in tournaments, together or individually, they are convinced that
each one will represent the team and at the same time, each one of
them will make their image more popular.
The four players say that others will follow their example and they
want to provoke them to a team tournament, making the first step
towards organizing the first Romanian team poker tournament. Ano-
ther goal is to obtain an European Poker Tour title.

Who are the members of the first poker team in Romania?


Ciprian Hrișcă alias Ciprică or Schizzy
Ciprian Hrisca also known on the online environment under the

blind-urile. Ideea acestei iniţiative vizează, în funcţie de situaţia fiecă-


ruia, de chip-uri, de poziţie, luarea deciziilor de comun acord, menţio-
nând că stategia de joc comună îi poate propulsa pe fiecare dintre cei
patru jucători cât mai sus. Ei vor ca prin această asociere să găsească
o formulă prin care să se sprijine reciproc.
Planurile celor patru jucători nu se opresc aici. Aceștia vor să-și
mărească echipa, aducând alături de ei jucători tineri pe care să-i for-
meze, să-i introducă în circuitul turneelor și, totodată, își doresc să
atragă și sponsori pentru a-și mări veniturile. Spiritul de echipă îi de-
termină să spună că, indiferent de formula în care vor participa la tur-
nee, împreună sau individual, sunt convinși că fiecare dintre ei va re-
prezenta echipa și, totodată, îi va aduce un plus de imagine.
Cei patru jucători susţin că și alţii le vor urma exemplul și vor să-i
provoace pe aceștia la un turneu între echipe, iniţiind astfel un campi-
onat românesc de poker pe echipe. Un alt ţel pe care și l-au propus
este obţinerea unui titlu European Poker Tour (EPT).

Cine sunt membrii primei echipe de poker din România?


Ciprian Hrișcă alias Ciprică sau Schizzy
Ciprian Hrișcă, cunoscut în mediul online și sub pseudonimele Ci-
prică sau Skizzi, unul dintre cei mai buni jucători de poker profesionist,
este primul român care a ajuns la masa finală într-un turneu EPT, în
2008, la Budapesta. Un tip echilibrat, acesta spune că pokerul are

NR. 10 CASINO INSIDE 83


romanian poker
doar rolul de divertisment în viaţa sa. Născut în 1973, în Buzău, Hrișcă name of Ciprica or Skizzi, one of the best pro poker players, is the
a fost pasionat de această latură a divertismentului încă din copilărie, first Romanian who played the finals within an EPT tournament, in
pe vremea când juca în familie poker cu cinci cărţi pe scobitori, beţe 2008, in Budapest. A balanced guy who says that poker is just enter-
de chibrit şi pedepse. A descoperit Texas Hold’em-ul în 2007-2008 și tainment for him. He was born in 1973, in Buzau; since he was just a
l-a jucat pentru prima dată împreună cu colegii de serviciu. I-au plăcut kid, he discovered the passion for the game, when he used to play
foarte mult matematica, probabilităţile și statisticile, iar abilităţile sale five cards poker on toothpicks, matches and kicks. He discovered Te-
se reflectă în cele mai bune performanţe obţinute, precum locul II la xas Hold’em in 2007-2008 and he played for the first time together
Budapesta în 2008 și titlul de lider la World Poker Tours la Side Event with his mates. He loved mathematics, probability and statistics, and
la București. Hrișcă preferă jocul live în detrimentul celui online, pen- his skills are now reflected in the best performances obtained along
tru că, din punctul lui de vedere, pokerul reprezintă un mod de a des- the years, as No. 2 within the tournament in Budapest, 2008 and the
coperi lumea, de a comunica, ceea ce nu se pot face în faţa unui com- leader title for World Poker Tours at Side Event in Bucharest. He pre-
puter. fers live gaming towards the on line game, because, on his view, po-
ker represents a way to discover the world, to communicate, things
Cristian Jale alias Keke that cannot be done in front of the computer.
Cristian a început să joace poker în urmă cu șase ani, iar în prezent
este anul doi la facultate. S-a născut în Slatina, pe data de 12 februa- Cristian Jale alias Keke
rie 1983 și este cunoscut în mediul online cu id-ul Keke. L-a atras po- Cristian started playing poker six years ago, and he is now on the
kerul profesionist pentru că este un joc de strategie, dar implică și o second year of studies. He was born in Slatina, on February 12,
doză de noroc. Joacă foarte mult și online și, doar ocazional, în cazino- 1983 and he is known on the on line environment under the name
urile de live games. Cel mai bun rezultat pe care l-a obţinut până Keke. He was attracted by the pro poker because is a strategy game,
acum la turneele internaţionale a fost la Budapesta, în cadrul unui Si- but also involves a bit of luck. He plays on line much, and only occa-
de Event în noiembrie 2008, unde s-a clasat pe locul I. El a mai fost sionally in live games casinos. The best result he obtained until now
lider și în Caraibe la un turneu mai mic de circa 40 de persoane. Deși, on the international tournaments has been in Budapest, within a side
în general, nu este genul de event in November 2008,
om căruia să-i placă riscurile, where he got the first position.
el spune că la masa de poker, He has also been the leader
unde preferă să joace cu mulţi within a small tournament of
adversari, mai face mișcări 40 persons in Caribbean. Even
nebunești pentru a-și asigura if in general, he is not the man
mai multe șanse de câștig. Se take risks, he says that at the
consideră un jucător tight poker table, where he preffers
aggressive, calculat și cu o playing with many opponents,
strategie bine definită de la he takes crazy steps in order
început, ce se axează pe stilul to increase his winning chan-
Heads Up. Îi place să călăto- ces. He thinks he is a tight
rească și consideră că pokerul aggressive player, calculated
i-a oferit această șansă prin and with a very well defined
participarea la turneele inter- strategy even from the start.
naţionale. He bases on Heads Up style.
He loves to travel and consi-
Iulian Lucian Alexoi alias ders poker offered this chan-
Moșulică ce by participating to internati-
Iulian Lucian Alexoi s-a năs- onal tournaments.
cut în 24 ianuarie 1965 în ju-
deţul Argeș. Primul său con- Iulian Lucian Alexoi alias
tact cu lumea pokerului a fost Moșulică
încă din copilărie prin interme- Iulian Lucian Alexoi was
diul renumitului Five Cards Po- born on January 24, 1965 in
ker. A început să joace poker Arges. His first contact with
online în urmă cu patru ani și, the poker environment happe-
de circa doi ani, joacă și live. ned when he was a child,
Cele mai bune performanţe ale when he learnt about Five
sale la Cash Games au fost Cards Poker. He started
clasarea pe locul 12 la Euro- playing on line poker four
pean City Poker Tour Barcelo- years ago and live poker two
na în primăvara acestui an și un loc II la Side Event la Vilamoura. years ago. The best performances were no. 12 on the European City
Poker Tour Barcelona this year and second position of Side Event in
Cristian Dumitrescu alias Cristibiut Vilamoura.
Cristian Dumitrescu s-a născut în București, are 30 de ani, și a fost
campion naţional anul trecut la Romanian Poker Championship. De-a Cristian Dumitrescu alias Cristibiut
lungul carierei sale, cele mai bune rezultate pe care le-a obţinut au Cristian Dumitrescu was born in Bucharest, he is 30, and was the
fost locul II la Cupa Regent și locul IV la un Side Event la EPT Vilamo- national champion on Romanian Poker Championship last year.
ura. Cunoscut în mediul online cu pesudonimul Cristi Biut, el a obţinut Along his career, the best results were second position on Regent
cele mai bune rezultate jucând live. Susţine că îi place foarte mult să Cup and no. 4 on a Side Event EPT in Vilamoura. Known as Cristi
joace poker live pentru că preferă să-și vadă adversarii și joacă mai Biut he obtained the best results playing live. He says that he loves
puţin pe online. Se caracterizează ca fiind un jucător agresiv, uneori live poker, since he enjoys seeing his opponents. He doesn’t play on
peste măsură, nu foarte disciplinat, motiv pentru care consideră că line much. He thinks he is an aggressive player, sometimes too
trebuie să îi urmeze mai mult exemplul lui Moșulică. Îl motivează blind- aggressive, not very disciplined, reason to follow Mosulica’s example.
urile mari și vrea să se bucure de acţiunea intensă de la masă, pe ca- He is motivated by blinds, and wants to enjoy the great action at the
re nu o poate obţine la începutul turneelor, atunci când sunt blind-uri- table, that he cannot obtain at the beginning of the tournaments,
le mici. El mai joacă și Omaha când îi permite timpul. Printre pasiunile when the blinds are small. He also plays Omaha when he has time.
sale se mai numără și cititul, plimbările, ping pongul și fotbalul. He also enjoys reading, taking walks, ping pong and football.

84 CASINO INSIDE NR. 10


Angelo Barbato,
Casino Vesuvius:
”Dacă ne menținem clienții satisfăcuți,
cu siguranță mai bine de jumătate din
problemă este ca și rezolvată, chiar
și în această perioadă dificilă”

86 CASINO INSIDE NR. 10


CASINO JOBS

Angelo Barbato,
Casino Vesuvius:
“If we keep on complying with the needs of
the clients, we will certainly solve at least half
of the problem, even if this period is difficult”

Antreprenorii Casino Vesu- The entrepreneurs of Casi-


vius au avut o idee revoluţiona- no Vesuvius had a revolutio-
ră pentru România. Aplicând nary idea for Romania. Ap-
modelul jucătorilor mari din in- plying the model of the
dustria mondială de profil, greatest international gam-
aceștia și-au propus în 2003 blers, in 2003, they have de-
să deschidă și la Brașov un cided to open in Brasov a to-
complex turistic, destinat jocu- uristic resort dedicated to
rilor de noroc. Până acum pro- gambling. Until now the pro-
iectul a fost finalizat în propor- ject have been 66,6% finali-
ţie de 66,6%, urmând a fi zed, continuing with the in-
completat cu inaugurarea ho- auguration of the hotel, in
telului, pentru a le asigura tu- order to provide the tourists
turor turiștilor, din toate colţuri- all over the country all the
le ţării, toate facilităţile. Într-un facilities. In an interview for
interviu acordat revistei ”Casi- “casino inside”, Angelo Bar-
no Inside”, Angelo bato, the GM of casino Vesu-
Barbato,general manager al vius described the evolution
Casino Vesuvius ne-a descris of the company along the fo-
cum a evoluat compania de-a ur years of activity, the facili-
lungul celor patru ani de activi- ties of the casino, but also
tate, cu ce facilităţi îi întâmpi- the manner of handling the
nă cazinoul pe clienţi, dar și challenges of the unstable
cum a făcut faţă noilor provo- economical context.
cări, impuse de contextul eco-
nomic instabil. How did the story of Casi-
no Vesuvius begin in Roma-
Cum a început povestea Ca- nia?
sino Vesuvius în România? It all started with an entre-
Totul a pornit de la o idee an- preneurial idea in 2003, when
treprenorială în 2003, cand piaţa the market was still available
era încă propice investiţiilor și am for investments. At that time I
decis că ar fi ideal să dezvolt un decided to develop a touristic
complex turistic format din hotel, resort involving a hotel, restau-
restaurant și cazinou. Deocamda- rant and casino. For the time
tă această structură este realizată being, this structure is 66,6%
în proporţie de 66,6%, întrucât achieved, since the hotel is not
hotelul nu este construit deocam- yet built.
dată.
What is the difference be-
Prin ce se diferenţiază cazi- tween Vesuvius and the
noul dumneavoastră de cele- other casinos in Romania?
lalte cazinouri din România? Which are the main trumps
Care sunt principalele atuuri of Casino Vesuvius?
ale lui Casino Vesuvius? We are convinced that Vesu-
Noi suntem convinși că Vesu- vius makes the difference
vius se diferenţiază de toate cele- among the casinos in Europe,
lalte cazinouri din Europa tocmai due to the structure of the buil-
datorită structurii clădirii, care a ding designed especially for
fost construită în special pentru a supporting a casino. It all has
susţine un cazinou. Totul este rea- been designed for creating a
lizat întocmai pentru a crea un good environment for gaming.
mediu propice jocului. Atmosfera The special atmosphere is also
specială este susţinută și de echi- supported by the architects
pa de arhitecţi și tehnicieni team and technicians who wor-
specialiști, care au lucrat împreu- ked together in order to make
nă pentru a da forma acestui con- this concept come true. In casi-
cept. De asemenea, totul în Casi- no Vesuvius everything is high

NR. 10 CASINO INSIDE 87


quality, and when I
say everything, I
mean absolutely
everything.

How would you


describe the team
of Casino Vesu-
vius?
The team of the
casino has been ga-
thered along the
years. On December
16 we celebrate our
fourth anniversary.
We have chosen to
work with professio-
nals; therefore, our
policy is supported
by quality and love
for the game.

Which are the


game you provide
to the clients? Ple-
ase speak about
that.
Our gaming offer
is large and we can
surely meet all the
demands of our cli-
ents, even if they are
American Roulette,
Black Jack, Texas
Hold’em players,
where the buy in is
400 lei. We also ha-
ve 50 last generati-
on slots machines
for electronic games
players, as Dracula,
IGT, Baum. We also
have a series of per-
sonalized games as
Vesuvius Stud, a ver-
sion of the Three
Cards Poker with ad-
ditional bets and Ve-
suvius Poker, a new
exciting game, co-
ming from Russia
that offers the possi-
bility to change up to
five cards and buy
additional cards, ba-
sing on the chance
to make a good
hand and payment
guarantee.
no Vesuvius este de cea mai înaltă calitate... absolut totul!
What was the impact of the economical crisis on your busi-
Cum aţi descrie echipa de la Casino Vesuvius? ness?
Echipa Casino Vesuvius este fundamentată în timp, este sudată prin The economical crisis was destructive on the international scale,
trecerea anilor, pe 16 decembrie împlinim patru ani de la înfiinţare, și not only for us. We have felt it, yes, but we are not the only ones.
este formată doar din profesioniști în arta jocului de cazinou. Politica We are struggling, together with the others, every single day.
noastră este susţinută de profesionalism, calitate și dragoste pentru joc.
Which are the main obstacles you have to face every day
Care este paleta de jocuri pe care o puneţi la dispoziţia clienţi- during your activity?
lor? Vă rog să detaliaţi. The obstacles are determined by the crisis. It is true; we would
Oferta noastră de jocuri este diversificată și putem răspunde cerinţe- have been thrilled to receive a governmental support, since we re-
lor clienţilor noștri, fie că sunt jucători de American Roulette, Black ally want to keep this touristic resort we have created up to this
Jack, Texas Hold’em, joc la care buy-in-ul este 400 de lei, 50 de slot moment. More, a casino in any city it is very important, considering

88 CASINO INSIDE NR. 10


CASINO JOBS
machines de ultimă generaţie, pentru amatorii de jocuri electronice, the statistics that indicate the fact that 0.3% of the tourists choose
printre care se regăsesc și Dracula, IGT, Baum. De asemenea, avem o their destination based on a casino in the area.
serie de jocuri personalizate, precum Vesuvius Stud, o variaţie a Ultima-
te Texas, Vesuvius Bonus Poker, o variantă derivată din Three Card Po- Which are the solutions and the strategy of Casino Vesu-
ker cu pariuri adiţionale, și Vesuvius Poker, un nou joc incitant, originar vius applied for defeating the effect of the revenues decrea-
din Rusia, care îţi oferă posibilitatea să schimbi de la una până la cinci se in the business?
cărţi și să cumperi cărţi adiţionale, mizând pe șansa de a-ţi asigura o There are not many solutions. As a strategy, we follow the needs
mână buna și de a-ţi garanta plata. of the clients. If we keep on complying with the needs of our cli-
ents, we will certainly solve at least half of the problem. The rest
Ce impact a avut criza economică asupra businessului dum- concerns minimizing the costs and avoiding the excesses.
neavoastră?
Criza nu ne-a lovit doar pe noi, ci s-a resimţit la nivel mondial, e drept Which is the profit of the clients in Brasov, compared with
că am fost și noi afectaţi, dar nu suntem singurii. Luptăm și noi, împreu- the players in Bucharest and the rest of the country?
nă cu toţi ceilalţi, în fiecare zi. We don’t find significant differences between the profits of the
players, or at least they don’t concern the location of a casino, ei-
Care sunt cele mai mari obstacole pe care le întâmpinaţi în ther in Bucharest, Brasov or Constanta. We like to believe that the
prezent în desfăşurarea activităţii? players, regardless the location, are guided only by the pleasure of
Obstacolele apar tot din cauza crizei. Ce-i drept, am fi fost încântaţi gambling.
dacă primeam o mai mare susţinere guvernamentală în acest sens,
pentru că ne dorim să păstrăm acest complex turistic pe care l-am cre- Which are the main achievements of Casino Vesuvius up to
at până acum. Mai mult decât atât, existenţa unui cazinou în orice oraș this moment? What about your personal achievments?
are o importanţă maximă dacă ţinem cont de statistici, care arată că With high quality marketing, adapted to the European policy, we
0,3% dintre turiști aleg destinaţiile în funcţie de existenţa unui cazinou have created a warm and pleasant atmosphere necessary for
în zona respectivă. gambling, not only for the players, but also for those who wish to
spend an evening with good taste and entertainment. We have cre-
Care sunt soluţiile şi strategia Casino Vesuvius aplicate pentru ated the mixture to help us keep the high standard and at the same
combaterea efectelor scăderii veniturilor din business? time, to be accessible to all the entertainment lovers. We have a re-
Soluţii nu sunt foarte multe, dar din punct de vedere strategic, urmă- staurant with hot food available for all the clients, quality services,
rim satisfacţia clienţilor. Dacă ne menţinem clienţii satisfăcuţi, cu sigu- and the high standard professionalism of the entire staff.
ranţă mai bine de jumătate din problemă este ca și rezolvată. Restul ţi-
ne de minimizarea costurilor și de evitarea exceselor. Which are your plans, considering the realities of the Ro-
manian gambling market?
Care este profilul clienţilor din Braşov, comparativ cu cei din Regarding the next period, we have decided to develop the slot
Bucureşti şi din restul ţării? machines area, by purchasing last generation equipments, but we
Nu credem că sunt diferenţe semnificative în profilurile jucătorilor also consider the finalization of the entire Vesuvius project, by ope-
sau, cel puţin, nu sunt diferenţe care să rezulte din locaţia unui cazinou, ning the hotel that will complete the entire structure of the resort.
fie el în București, Brașov sau Constanţa. Nouă ne place să credem că
jucătorii, indiferent de locaţia unde
joacă, sunt ghidaţi doar de plăcerea
jocurilor de casino.

Care sunt cele mai importante


realizări ale dumneavoastră şi ale
Casino Vesuvius de la înfiinţare
până în prezent?
Cu un marketing de calitate, adap-
tat politicilor europene, am reușit să
creăm o atmosfera caldă, primitoare,
propice jocului, nu doar pentru jucă-
tori, ci și pentru cei care vor să pe-
treacă o seara de distracţii și de bun
gust. Am creat un cumul care să ne
ajute să menţinem standardul înalt și,
în același timp, accesibil tuturor dori-
torilor de divertisment. Astfel avem
un restaurant cu un bufet cald, ce stă
la dispoziţia tuturor, servicii de calita-
te, profesionalism de un înalt nivel al
întregului staff.

Care sunt planurile dumnea-


voastră, luând în calcul şi realităţi-
le pieţei de gambling din Româ-
nia?
Pe agenda viitorului apropiat se
numară dezvoltarea slot machines-
urilor prin achiziţionarea unor aparate
electronice de ultimă generaţie, dar și
continuarea finalizării proiectului
complextului Vesuvius, prin inaugura-
rea hotelului ce va completa întreaga
structură.

NR. 10 CASINO INSIDE 89


PETRECEREA ȘI TOMBOLA
MIRAGE GAMES
The party and tombola
Mirage games
Cu puţin timp în urmă, Casino Mirage a trecut la varianta de Casino de slot și cu fiecare zi ce
trece Mirage Games aduce noi surprize și organizează evenimente speciale pentru a-și surprin-
de cât mai plăcut clienţii.
De opt ani de zile Mirage Games își desfășoară activitatea pe bulevardul Magheru. În data de
27noiembrie, Mirage Games le-a oferit clienţilor o seară excepţională. Începând cu ora 22.00 la
Mirage Games a fost o ploaie de premii, întrucât s-au acordat la fiecare oră premii de zeci de mii
de lei, iar distracţia a fost la cele mai înalte cote.
Cazinoul a devenit neîncăpător pentru numărul mare de clienţi și invitaţi, veniţi să se bucure
de distracţie la maxim, să asculte concertul Laviniei și să le vadă pe cele mai frumoase mane-
chine ale României la o paradă de lenjerie intimă, care a încins atmosfera.
În timp ce oaspeţii urmăreau cu mare plăcere Fashion Showul de lenjerie intimă, cântecele
Laviniei au întreţinut atmosfera de neuitat.
Totodată, slot machines-urile au fost ocupate în intregime de clienţii dornici să-și încerce
șansele de câștig, iar adrenalina a crescut la un nivel maxim, în trend cu cel al Jackpot-urilor. De
asemenea, șansa de a se număra printre câștigătorii uneia dintre extragerile loteriei i-a pus pe
jar pe clienţi.
Pe tot parcursul serii s-au oferit premii speciale, astfel că, la orele 22.00, 23.00 și 24.00, trei
clienţi au fost mai bogaţi cu 10.000 de lei, iar marea extragere de la ora 01.00 i-a adus unui alt

90 CASINO INSIDE NR. 10


EVENT
“All for our clients” and “we never say no
to the clients’ desire”, declared the general
manager of Mirage games, Mr. Mehmet
Akin.
“It was an exceptional night. It was a
real pleasure for us to spend this evening
with our clients. While the clients enjoyed
the awards, we offered the chance to ha-
ve a great time, but also to have a lovely
evening. We will continue offering our cli-
ents this type of lottery and exciting eve-
nings and entertainment.
“The entertainment and news will never
stop at Mirage Casino. Out future project
has daily and weekly lotteries and in Fe-
bruary we will organize a special lottery, on
high standards”, declared Mehmet Akin at
the end of the event.
The staff of Mirage Casino is oriented
towards every client, but also the high
standard services guarantee a pleasant
atmosphere for winnings. The clients and
guests have been satisfied and apprecia-
ted the services offered by Mirage Casino.
The open bar and buffet were meant to
stimulate the taste of the most sophistica-
ted clients.

A short while ago, Casino Mira-


ge became Slot Casino. Every
day, Mirage casino has new surprises and organizes special events jucător norocos suma de 50.000 de lei.
for entertaining the clients. Evenimentul a fost asezonat cu meniuri speciale, pline de savoare,
For the last eight years, Mirage Casino develops its activity on Ma- dar și cu cocteiluri exotice, puse la dispoziţia clienţilor toată noaptea.
gheru Boulevard. On November 27, Mirage Games offered the cli- ”Totul pentru clienţii nostri” și ”Nu spunem niciodată NU dorinţelor
ents an exceptional night. Starting with 10 pm, Mirage Games star- clienţilor noștri”, cu aceste declaraţii a inaugurat petrecerea managerul
ted offering a lot of awards, from hour to hour and the fun reached general al Mirage Games, domnul Mehmet Akin.
high limits. “A fost o noapte extraordinară. Totodată, am avut parte de o reală
The casino was not enough for the large number of clients and gu- plăcere, petrecându-mi această seară specială alături de clienţii noștri.
ests who came there to have fun, to listen to Lavinia on her live per- În timp ce clienţii s-au bucurat de premiile obţinute, noi le-am oferit
formance and see the most beautiful catwalk Romanian girls on a șansa de a se distra pe cinste, dar și de a petrece o seară de neuitat.
great lingerie presentation that turned the heat on… Vom continua să le oferim clienţilor noștri acest gen de loterii cu premii
While the guests were enjoying the Fashion Show, the music ac- și seri pline de distracţie și de adrenalină. La Mirage Games entertain-
companied the atmosphere. ment-ul și noutăţile nu se vor opri niciodată! Următorul nostru proiect
At the same time, the slot machines have been busy all the time. cuprinde loterii zilnice și săptămânale și, cu excepţia acestora, în fe-
The clients tried their chances, and the adrenaline reached the maxi- bruarie vom avea o mare loterie specială într-o seară organizată la cele
mum level, as well the jackpots. The chance to become a winner on mai înalte standarde”, a declarat la încheierea evenimentului domnul
lottery made the clients enthusiastic. Mehmet Akin.
Special prizes were offered during the entire evening, thus, at 10 Atenţia personalului Mirage Games, orientată către fiecare client în
pm, 11 pm and midnight, three clients enlarged their budget with parte, dar și serviciile oferite la cele mai înalte standarde îi asigură pe
10.000 lei each, and the big extraction at 1 pm made another one clienţi că pot juca și pot câștiga bani într-o atmosferă foarte plăcută.
happy by winning the 50.000 lei award. La Mirage Games clienţii și invitaţii au fost foarte mulţumiţi și au
The entire night, the clients could enjoy special cuisine and exotic apreciat serviciile oferite, care includeau bufet suedez și open bar, me-
cocktails. nite să stimuleze simţurile, chiar și pe cele ale celor mai pretenţioși.

NR. 10 CASINO INSIDE 91


Novotel Bucharest City Centre Bd. Iancu de Hunedoara NR. 84, 011745 București,
Calea Victoriei 37B România.
Tel: +4021 308 85 00 T: +40 372080080;
Fax: +4021 308 85 01 M: +40 733200209;
Mail: h5558@accor.com F: +40 372080081;
Web: www.accorhotels.com E: guest@capitalplaza.ro
www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București


Bucharest, Romania Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88;
Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 0040 740.00.00.99;
Fax: +40 31 106 11 19 Fax: 0040 21- 311.16.45
E-mail: reservations@rinhotels.ro www.casinopalace.ro
Webpage: www.rinhotels.ro

CASINO BUCHAREST Regent Casino


HOTEL INTERCONTINENTAL Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
Blv. Nicolae Balcescu, NR. 8 , București, sect.1 Tel.: +40 21 405 00 20
Tel. 0213122600 Tel.: +4 0733 33 2003
www.casinobucharest.ro Fax: +40 21 405 00 34
www.regentcasino.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti,


Calea 13 Septembrie 90, București, România
CASINO VESUVIUS Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Calea București 229A, Brașov marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com
www.casinovesuvius.com Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel,
0268/301.425 Str. Episcopiei 1-3, București, România.
info@casinovesuvius.com Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

92 CASINO INSIDE NR. 10


OUR FRIENDS

CHIOS CASINO CASINO VALORO


Adresa: Cluj-Napoca, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 5, demisol,
Str. Cardinal Iuliu Hosu nr. 5 incinta Hotel Continental, Timișoara
www.chioscasino.ro www.valoro.ro
E-mail: office@casinochios.ro 0256/49.00.68
Telefon: +40 364 730 015 bradea@valoro.ro

METROPOLIS GRUP
Havana Casino UNIREA SHOPPING CENTER, etj. 4, Aripa Călărași,
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, București
sector 3, București. www.metropolis.com.ro
Telefon: 021.313.98.23 0263/233.861
ionbradea@metropolisgrup.ro

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628;


+40 745 384 855
Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Fax: + 40 374 159 020
Plaza România, Sector 6 E-mail: intertop@admiral.ro
Tel: 021 317 50 05 Adresa: Calea Bucureștilor, nr. 275-277,
Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Otopeni, Jud. Ilfov, RO-075100
Tel.: 031 425 73 30

S.C. Max Bet S.R.L.


Str. Foișorului, NR. 86-58 ,Sector 3,
București , România Bd. Regina Elisabeta, nr. 23,
Tel: +4 031 405 29 49 sector 5 , București
Fax: +4 021 323 21 74
E-mail: office@maxbetromania.com

NR. 10 CASINO INSIDE 93


PLAZA GAMING
B-du Vasile Milea, nr.4, sector 6, București B-dul. Magheru no. 9, sec. 1, bl. Eva, sc. 1, apt. 1
incinta Afi Palace Cotroceni, et. 1, MegaFun Area Bucharest, Romania 010323
tel: 0314329140 Tel: +40.21.317.08.34. Fax: +40.21.317.08.62
office@blingbet.ro E-mail: Office@plazagaming.ro
www.blingbet.ro

City Slot Moșilor


GameWorld București Mall Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București
Adresa: City Slot Drumul Taberei
Complex București Mall, Calea Vitan, NR. 85-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București
etaj 2, sect. 3, București City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

Str. Ghe. Dem Teodorescu 11-13, sector 3, București


Tel: +4021 320 32 92
Fax: +4021 320 32 93
www.innogate.ro

Synot W, a.s.
www.atronic.com Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště
www.synotloterie.cz

94 CASINO INSIDE NR. 10


OUR FRIENDS

S.C. BAUM S.R.L.


Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Dragomirești Deal, Aleea Crizantemelor, nr 1, Ilfov
Sibiu, România www.casinosystems.ro
Tel./Fax: +40 269 865379 E-mmail: office@casinosystems.ro
E-mail: baum@baumnet.com, david@baumgames.ro phone: +4 0722 434 982
Web: www.baumgames.ro fax: +4 021 610 76 89

EURO GAMES TECHNOLOGY (EGT) Str. Gheorghe Dem Teodorescu Nr. 11-13
Calea Dudesti, Nr.135, Sector 3, Bucuresti Sector 3 , Bucuresti
Telefon: 0743.107.602/ 0748.210.519 +4 0733.33.23.40
aura.luta@egt-bg.com office@alfastreet.ro
plamen.valkanov@egt-bg.com www.alfastreet.ro

Play Star Europe S.R.L.


S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. www.cashcode.ro
București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 Str. Grigore Alexandrescu nr. 32, Sector 1,
Telefon/Fax 031 805 16 14 București, România
Mobil 0728528988 Tel: 021 3107372
Fax: 021 2314639

București, Str. ELIZEU, Nr. 24, Et.1,Ap. 2, Sector 1 Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România
Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 Romanian Bookmakers
GSM: 0744 244 604 Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5
E-mail: aopjnr@yahoo.com Office Center sector 2
Website: www.aopjnr.ro

NR. 10 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București


78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental,
district 3, Bucharest Blvd. N. Bălcescu 4,
Tel: 0721.172.387 Bucharest 010051, România
Fax: 021 - 320.41.70 Tel: +40 (0)742 227466
E-mail: andutza7@yahoo.com Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

HYPOBET SC Bet Cafe Arena SRL


Pariuri hipice live Bulevardul Mircea Eliade, Nr 2, București, Sector 1
Tel: 021 210.41.40 Tel: 021.455.04.50
Fax: 021 410.41.16 E-mail: office@1x2betcafearena.ro
www.hipobet.ro www.1x2betcafearena.ro

Laurenţiu Iordan Tel: (021) 300.13.50


Director Marketing Fax: (021) 300.13.54
www.stanleybet.ro
Strada Virtutii numarul 9
Phone: +40 372 922 422
Email: laurentiu.iordan@powerclub.ro

Game Time International Expo 24 Romania


Strada Cornelia Nr. 10
2F, No. 17 PaoChing St., Taipei City 10585, Taiwan Bucuresti, Romania
Tel: +886-2-27607407 ext. 207 Fax: +886-2-27420522 T: 021 335 6681
www.taiwanslot.com.tw F: 021 335 6680
www.gtiexpo.com.tw M: 0788 00 81 00
contact@expo24.ro

96 CASINO INSIDE NR. 10