Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar


Disciplina: Practică pedagogică - predare - învățământ primar

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI

Numele şi prenumele studentului/studentei .........................


Data ................
Clasa………….
Tema lecţiei…………………..
Punctaj
Analiză Aspecte evaluate: criterii
Maxim Realizat
Aspecte formale (documente, documentaţie, materiale
1  
didactice disponibile)
Proiectare - motivare (relaţionarea intra- şi interdisciplinară,
intra şi cross-curriculară, perspectiva în raport cu unitatea de 1  
învăţare, relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor)
Lecţie Conţinut ştiinţifico-aplicativ (obiectivizare, structurare,
1  
sistematizare, coerenţă, consistenţă)
Metode şi mijloace didactice (varietate, oportunitate,
1  
originalitate, eficienţă)
Climat psihopedagogie
1  
Ambient specific disciplinei, motivaţie pentru lecţie
Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate,
1  
cantitate, relaţionare, operaţionalizare)
Deprinderi de activitate intelectuală individuală şi în echipă
(operaţii logice, mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de
Elevii - dominante
inteligenţe, consecvenţă, seriozitate, ambiţia autodepăşirii, 1  
vizate
colegialitate, responsabilitate şi răspundere, flexibilitate în
asumarea rolurilor)
Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la oră (pozitivă -
1  
colaborator, indiferentă - spectator)
Profesorul - Competenţe profesionale şi metodice (de cunoaştere - gradul 1  
dominante vizate de stăpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei, de
execuţie - rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea
atenţiei, de comunicare - fluiditatea, concizia şi acurateţea
discursului, captarea şi păstrarea interesului elevilor,
abilitatea pentru activitate diferenţiată)
Competenţe sociale şi de personalitate (sociabilitate,
degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj,
echilibru emoţional, rezistenţă la stres, ingeniozitate, 1  
flexibilitate, fermitate, toleranţă, rigurozitate, obiectivitate,
disponibilitate pentru autoperfecţionare)
TOTAL 10  

MENTOR ............................
SEMNĂTURA .........................