Sunteți pe pagina 1din 20

BAZELE PRACTICE

ALE SUDĂRII PRIN TOPIRE ȘI


TĂIERII TERMICE A
MATERIALELOR METALICE
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
(CDL)
CLASA A XI-A

Învățământ profesional de 3 ani


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
Calificarea profesională: Sudor

2018-2019
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

Date de identificare a CDL

1. Instituția de învățământ: Liceul Tehnologic ’’Aurel Vlaicu” Arad


2. Denumirea instituției publice partenere: Asociația Economică germano - română DRW Arad
3. Titlul CDL: Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice
4. Tipul CDL-ului: de aprofundare
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: Tehnic/Mecanică
6. Calificarea profesională: Sudor
7. Clasa: a Xl-a
8. Număr ore: 300 de ore
9. Autorii
• Unitatea de învățământ:
Ing. prof. Cornea Maria - Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Arad
Ing. prof. Angelica Sabău - Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Arad

COORDONARE I.S.J. ARAD:


Ing. prof. Vasile Borza - Inspector școlar pentru Învățământ profesional și tehnic

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-


ani a
Sudor -1 -
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

1. NOTĂ DE PREZENTARE

Modulul CDL - Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor
metalice, face parte din stagiile de pregătire practică aferente domeniului de pregătire profesio-
nală Mecanică, calificarea profesională Sudor, clasa a Xl-a, învățământ profesional de 3 ani și
are alocat un număr de 300 ore/an, conform planului de învățământ aprobat prin OMEN
3500/29.03.2018, din care:
• 10 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi = 300 ore/an - instruire practică

Modulul este centrat pe rezultate ale învățării și vizează dobândirea de cunoștințe, abilități
și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile co-
respunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională Me -
canică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” Arad face parte, alături de Asociația Economică Germano -
Română D.R.W. Arad, din proiectul “Implementarea și susținerea învățământului profesional
după model german”. Acest CDL este realizat în parteneriat cu operatorul economic și asigură
cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a elevilor la cerințele agentului partener. Are
menirea de a veni în întâmpinarea nevoilor locale și a intereselor elevilor, în scopul de a diversi -
fica și personaliza parcursurile de formare pentru calificarea profesională Sudor. Elevii au posi-
bilitatea, la finalizarea pregătirii profesionale, de a deveni angajați ai companiei în care și-au
efectuat stagiile de practică, facilitându-li-se astfel intrarea pe piață muncii într-un mediu profe-
sional deja cunoscut.
Coerența colaborării între școală și agenții economici parteneri, care vizează toate aspec-
tele educației și formării, conexiunea dintre instruirea teoretică și cea practică, constituie baza
unei pregătiri care sporește considerabil șansa integrării pe piață muncii.

Curriculum-ul Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor
metalice este parte a planurilor de învățământ și a programelor școlare ale învățământului pro-
fesional, conform reglementărilor în vigoare:
• Standardele de Pregătire Profesională aprobate prin OMENCS 4121/13.06.2016
• planuri de învățământ și CRR impuse de OMEN 3500/29.03.2018, OMEN
3502/29.03.2018
• repere metodologice privind proiectarea CDL impuse de OMEN 3502/29.03.2018
Învățământ profesional de 3 ani Clasa a Xl-a
Sudor
-2-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

• necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerințelor sociale


• noua structură a sistemului de învățământ din România
• analiza documentelor de planificare educațională pe termen scurt și mediu PLAI Arad,
PAS - Liceul Tehnologic ’’Aurel Vlaicu” Arad
• cerințele agentului economic partener
• identificarea nevoilor agentului economic partener.

Parcurgerea temelor ce intră în componența acestei discipline are ca scop:


❖ stimularea cooperării școală - agent economic
❖ stimularea interesului pentru instruirea practică în meserie
❖ orientarea instruirii tehnice și tehnologice spre latura aplicativ-formativă a acesteia
❖ percepția viitorului angajator (actualul agent economic partener) cu privire la nevoile
de formare
❖ dezvoltarea aptitudinilor și competențelor favorabile integrării profesionale
❖ crearea unei forțe de muncă bine calificate, competitive pe piața muncii
❖ promovarea valorilor democratice în curriculum care să le permită viitorilor absolvenți
să devină cetățeni responsabili ai unei societăți deschise.

Avantajele/beneficiile CDL- ului sunt:


> facilitează tranziția elevilor de la școală la viața activă, prin adaptarea pregătirii lor
profesionale la nevoile/cerințele agentului economic
> permite aprofundarea competențelor cheie, alături de unitățile de rezultate ale în-
vățării tehnice generale și specializate, în contexte reale de muncă
> creează oportunități pentru dezvoltarea relației școală - agent economic.

Programa școlară, componentă a CDL- ului respectă programele școlare incluse în curri-
culumul național. Rezultatele învățării propuse sunt în concordanță cu specificul domeniului de
formare, respectiv ale calificării profesionale Sudor care poate fi dobândită la finalizarea studiilor,
conform ofertei unității de învățare, cu nivelul anului de studiu și corelate cu curriculumul di-
ferențiat.

Lista URÎ din SPP atribuite curriculumului Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii
termice a materialelor metalice, cărora le sunt integrate rezultate ale învățării propuse spre
aprofundare:
URÎ 7 - Realizarea de îmbinări sudate
URÎ 8 - Realizarea operațiilor de tăiere termică
Învățământ profesional de 3 ani Clasa a Xl-a
Sudor
-3-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

2. TABELUL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ȘI CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

URÎ 7 - Realizarea de îmbinări


sudate
URÎ 8 - Realizarea operațiilor
de tăiere termică Conținuturile învățării Situații de învățare
Rezultate ale învățării
(codificate conform SPP)
Cunoștinț Deprinder
Abilități
e i
1. Sănătatea și siguranța muncii în atelierul de fabricație Diferențierea cunoștințelor
7.2.9. 1.1. Situații periculoase din atelierul de fabricație a structurilor
elevilor prin:
7.2.10. sudate
7.3.5. 1.2. Accidente ale ochilor, arsuri abordarea tuturor stilurilor de
7.2.11.
7.3.6. 1.3. Accidente de respirație, accidente cauzate de zgomot, fum, in- învățare (auditiv, vizual, practic
7.2.12.
7.3.8. cendii, electrocutare sau prin contact direct), forma-
7.1.3. 7.2.13.
7.3.10. 1.4. Echipamente și haine de protecție rea de echipe de elevi care se
7.2.15.
7.3.11. 1.5. Sticle negre pentru protecția ochilor conform EN 169 pot ajuta reciproc cu aptitudini
7.2.16.
7.3.12. 1.6. Reguli specifice și reglementări diferite
7.2.104
1.7. Semnale pentru căile de evacuare Diferențierea sarcinilor și
. 1.8. Măsuri de siguranță în cazul accidentelor personale timpului alocat, prin:
1.9. Reguli de manipulare a buteliilor de gaze prezentarea temelor în mai
7.2.24. 2. Practica de sudare multe moduri, fixarea de
7.2.25. 2.1. Specificația procedurii de sudare-ISO 15609-1: informații sarcini în funcție de abilități,
7.2.26. 7.3.2. referitoare la executant, îmbinarea sudată, procedeu de sudare, fixarea sarcinilor de la ușor la
7.2.27. 7.3.3. parametrii de sudare greu
7.1.7. 7.2.28. 7.3.5. 2.2. Poziții de sudare conform ISO 6947 Diferențierea răspunsului
7.2.104 7.3.11. 2.3. Tipuri de îmbinări sudate; rosturi de sudare conform EN 29692 prin:
. 7.3.12. 2.4. Simboluri la sudare conform ISO 2553 utilizarea autoevaluării și solici-
2.5. Parametrii regimului de sudare tarea elevilor de a-și impune
7.2.105
2.6. Reglarea și controlul parametrilor de sudare obiective
. 2.7. Influența parametrilor de sudare asupra geometriei sudurii

-4-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

7.2.56. 3. Sudarea cu electrod învelit (111)


7.2.57. 7.3.1. 3.1. Principiul procedeului
7.2.58. 7.3.2. 3.2. Echipamente pentru sudare
7.2.59. 7.3.4. 3.3. Transformatoare de sudare
7.2.60. 7.3.5. 3.4. Surse de putere pentru sudarea în c.c.: redresoare, invertoare
7.2.61. 7.3.6. 3.5. Întreținerea echipamentelor de sudare Diferențierea cunoștințelor
7.2.62. 7.3.7. 3.6. Electrozi înveliți. Clasificare. Tipuri de electrozi, indicații de ma- elevilor prin:
7.1.15.
7.2.63. 7.3.8. abordarea tuturor stilurilor de
nevrare și utilizare
7.2.64. 7.3.9. învățare (auditiv, vizual, practic
3.7. Tehnologia de sudare: parametrii regimului de sudare, influența
7.2.65. 7.3.10.
lor asupra geometriei sudurii, modul operator sau prin contact direct), forma-
7.2.66. 7.3.11.
3.8. Imperfecțiuni tipice la sudare, modalități de rea de echipe de elevi care se
7.2.67. 7.3.12.
7.3.13.
prevenire/remediere pot ajuta reciproc cu aptitudini
7.2.104. 3.9. Sănătate și siguranță la sudarea cu electrod învelit diferite
4. Sudarea în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil
7.2.68 Diferențierea sarcinilor și
MIG/MAG (135/136)
7.2.69. 4.1. Principiul procedeului timpului alocat, prin:
7.2.70. 7.3.1. prezentarea temelor în mai
7.3.2. 4.2. Tipuri de arce specifice sudării MIG/MAG
7.2.71. 4.3. Surse de putere de c.c.: Redresoare multe moduri, fixarea de
7.2.72. 7.3.4. sarcini în funcție de abilități,
4.4. Reglarea, controlul și întreținerea echipamentelor de sudare
7.2.73. 7.3.5. 4.5. Verificarea metrologică și calibrarea echipamentului de sudare, fixarea sarcinilor de la ușor la
7.2.74. 7.3.6. conform ISO 17662 greu
7.2.75. 7.3.7. 4.6. Consumabile specifice procedeelor: sârme pline/tubulare de
7.1.16.
7.2.76. 7.3.8. sudare, gaze de protecție, gaze de rădăcină Diferențierea răspunsului
7.2.77. 7.3.9. 4.7. Parametrii regimului de sudare, influența lor asupra geometriei prin:
7.2.78. 7.3.10. sudurii utilizarea autoevaluării și solici-
7.2.79. 7.3.11. 4.8. Modul operator: tehnica sudării: push/pull tarea elevilor de a-și impune
7.2.80. 7.3.12. 4.9. Imperfecțiuni tipice la sudare, modalități de evitare/remediere obiective
7.2.81. 7.3.13. 4.10. Sănătate și siguranță la sudarea în mediu de gaz protector
7.2.82. cu electrod fuzibil
7.2.104.

Învățământ profesional de 3 ani Sudor Clasa a XI-a

-5-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

7.2.83. 5. Sudarea în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil WIG


7.2.84. 7.3.1. (141)
7.2.85. 7.3.2. 5.1. Principiul procedeului
7.2.86. 7.3.4. 5.2. Transformatorul de c.a. Diferenfierea
7.2.87. 7.3.5. 5.3. Redresoare, invertoare pentru sudarea în c.c.
5.4. Reglarea, controlul și întreținerea echipamentelor de sudare cunoștințelor
7.2.88. 7.3.6.
5.5. Verificarea metrologică și calibrarea echipamentului de sudare, elevilor prin:
7.2.89. 7.3.7.
7.1.17 conform ISO 17662 abordarea tuturor stilurilor de
7.2.90. 7.3.8. 5.6. Consumabile specifice procedeului: gaze de protecție, gaze de
7.2.91. 7.3.9. învățare (auditiv, vizual, practic
protecție a rădăcinii sudurii, electrozii de wolfram
7.2.92. 7.3.10. sau prin contact direct), forma-
5.7. Tehnologia de sudare: parametrii regimului de sudare,
7.2.93. 7.3.11. rea de echipe de elevi care se
influența lor asupra geometriei sudurii, modul operator
7.2.94. 7.3.12. 5.8. Imperfecțiuni tipice la sudare, modalități de evitare/remediere pot ajuta reciproc cu aptitudini
7.2.104. 7.3.13. 5.9. Sănătate și siguranță la sudarea în mediu de gaz protector cu diferite
7.2.105. electrod nefuzibil
Diferențierea sarcinilor și
8.2.4 6. Tăierea oxigaz timpului alocat, prin:
8.2.5 6.1. Principiul procedeului prezentarea temelor în mai
8.3.1.
8.2.6 6.2. Materiale posibile de tăiat (tipuri și grosimi) multe moduri, fixarea de
8.2.7 8.3.2. 6.3. Variante de taiere oxigaz: tăierea manuală, tăierea mecanizată sarcini în funcție de abilități,
8.2.9 8.3.3. 6.4. Echipamentul de tăiere fixarea sarcinilor de la ușor la
8.2.10 8.3.5. 6.5. Parametrii regimului de tăiere oxigaz, influența lor asupra cali- greu
8.1.3. 8.2.11 8.3.6. tății tăieturii, regimuri de tăiere
8.1.6. 8.2.12 8.3.7. 6.6. Imperfecțiuni la tăiere: evitarea și remedierea lor Diferențierea răspunsului
8.2.13 8.3.8. 6.7. Calitatea suprafețelor tăiate: clase de calitate conform EN ISO prin:
8.2.14 8.3.9. 9013 utilizarea autoevaluării și solici-
8.2.15 8.3.10. 6.8. Sănătate și siguranță la tăierea termică
8.2.16 tarea elevilor de a-și impune
8.3.11. 6.9. Protecția mediului specifică lucrărilor de tăiere termică a mate- obiective
8.2.17. rialelor metalice
8.2.18.
8.2.4. 8.3.1. 7. Tăierea cu jet de plasmă
8.2.5. 8.3.2. 7.1. Principiul procedeului
8.1.4. 8.2.6 8.3.3. 7.2. Echipamentul de tăiere: generatoare de plasmă, dispozitive
8.1.6. 8.2.7 8.3.5. purtătoare
8.2.9 8.3.6. 7.3. Regimuri de tăiere
8.2.10 8.3.7. 7.4. Imperfecțiuni la tăierea cu plasmă, evitarea și remedierea lor
Învățământ profesional de 3 ani Clasa a Xl-a
Sudor
-6-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

8.2.11
8.2.12
8.2.13 8.3.8.
8.2.14 8.3.9. 7.5. Calitatea suprafețelor tăiate cu plasmă conform EN ISO 9013
8.2.15 8.3.10. 7.6. Sănătate și siguranță la tăierea termică cu plasmă
8.2.16 8.3.11.
8.2.17.
8.2.18.

Învățământ profesional de 3 ani Sudor Clasa a XI-a

-7-
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

3. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte și


instrumente, machete, materii prime și materiale, documentații
tehnice, economice, juridice etc.) NECESARE DOBÂNDIRII
REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul
economic)

❖ Manuale, auxiliare curriculare, fișe de lucru, fișe de documentare, documentație tehnică


(cărți tehnice, normative specifice, fise de instructaj S.S.M. și P.S.I.)
❖ Standard de pregătire profesională pentru calificarea Sudor, aprobat conform OMEJ
nr.4121 din 13.06.2016
❖ Colecția de standarde de sudare
❖ Specificațiile procedurilor de sudare pentru îmbinări sudate realizate prin diverse procedee
❖ Materiale metalice feroase/materiale de bază: oțeluri carbon, oțeluri slab aliate
❖ Materiale de adaos: electrozi de diferite tipuri și dimensiuni, gaze pentru sudare: oxigen,
acetilenă,argon, bioxid de carbon, vergele metalice, sârmă de sudare de diferite tipuri și diame-
tre
❖ Gaze de tăiere: oxigen, acetilena/metan/propan;
❖ Echipamente de sudare: transformatoare/convertizoare/redresoare/invertoare, aparat de
sudare în mediu de gaz protector MIG/MAG/WIG, aparat de sudare cu flacără de gaze, cu ac-
cesoriile aferente, portelectrozi, pistolete de sudură
❖ Utilaje pentru tăiere termică: echipamente de tăiere oxigaz
❖ SDV-uri pentru sudarea prin topire și tăiere termică: cleme de fixare, dispozitive de
poziționat piese/material metalic, scule pentru curățarea îmbinărilor sudate, menghine, perii de
sârmă, dălți, polizoare, creioane termice, termometre de contact, poansoane
❖ Instrumente și mijloace de verificare specifice: ruletă, șublere, șabloane
❖ Echipament de protecție: șorț, mănuși, jambiere, bocanci, mască de protecție
❖ Mijloace și echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum)
❖ Trusă de prim ajutor
❖ Containere / coșuri pentru colectarea selectiva a deșeurilor
4. SUGESTII METODOLOGICE

Conținuturile programei CDL- ului Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice
a materialelor metalicetrebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferențiată, ținând cont de
particularitățile colectivului cu care se lucrează și de nivelul inițial de pregătire.

Noțiunile teoretice necesare aplicațiilor practice vor fi incluse (în materialele de învățare) în
cadrul orelor de instruire practică, înainte de efectuarea lucrărilor propriu-zise.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea coordonatorului de practică /


agentului economic, în funcție de dificultatea temelor, de nivelul de cunoștințe anterioare ale co-
lectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică și
Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a
ani - 8-
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

de ritmul de asimilare a cunoștințelor de către colectivul instruit. Se recomandă ca pregătirea


practică să se desfășoare în atelierele de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor
din SPP.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev, prin proiectarea unor activități de în-
vățare variate prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învățare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.

Aceste activități de învățare vizează:


❖ aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive și operatorii ale elevilor,
exersarea potențialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire și educație
❖ îmbinarea și alternarea sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului
❖ folosirea unor metode care să favorizeze relația nemijlocită a elevului cu obiectele cunoașterii,
prin recurgere la modele concrete
❖ însușirea unor metode de informare și de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigația științifică, studiul de caz etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre
învățare continuă.

Considerând lista minimă de resurse materiale necesare dobândirii rezultatelor învățării


(existente la agentul economic partener), pentru lucrările practice de efectuat, se prezintă o listă
orientativă:
Nr.
crt. Tema lucrării
1. Realizarea de îmbinări sudate prin procedeul de sudare cu arc electric cu elec-
trod învelit în colț la tablă
2. Îmbinarea prin sudarea cap la cap a două table poziționate în plan vertical, prin
procedeul de sudare manuala cu electrozi înveliți
3. Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliți a două table poziționate în T prin
aplicarea de suduri intermitente, în poziția de sudare PB
4. Realizarea de îmbinări sudate a tablelor cap la cap prin procedeul de sudare în
mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG)
5. Realizarea îmbinărilor cap la cap în poziția PF prin procedeul de sudare în me-
diu de gaz protector activ cu electrod fuzibil (MAG)
6. Realizarea unei îmbinări sudate în colț prin procedeul de sudare în mediu de
gaz protector cu electrod nefuzibil (WIG)
7. Realizarea unui ansamblu sudat prin procedeul de sudare cu arc electric cu
electrozi înveliți
8. Sudură în găuri rotunde a două table suprapuse prin procedeul de sudare în
mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG)
9. Tăierea materialelor corespunzător procedurii de tăiere impuse în
10. documentație
Tăierea oxigaz a tablelor conform cerințelor impuse de documentația tehnică

Pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și aptitudini-


Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a
ani - 9-
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

lor/competențelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi folosite următoarele metode de preda-


re-învățare:
• metode de comunicare orală: expozitive, interogative (conversative sau dialogate), dis-
cuțiile și dezbaterile, problematizarea
• metode de explorare a realității: observarea sistematică și independentă; experimentul;
metode demonstrative
• metode bazate pe acțiune - lucrările practice, simularea, metoda "Atelier"
• metode care stimulează creativitatea: brainstorming, jocul didactic, studiul de caz, meto da
mozaicului, matricea conceptuală etc.

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a


ani - 10-
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

METODA ’’Atelier”
Această metodă face parte din cadrul metodelor bazate pe acțiune ce poate fi integrată în
activitățile de învățare-predare-evaluare.

Prin atelier se înțelege o întâlnire sau o serie de întâlniri, în care se adună mai mulți pentru a
lucra împreună, în grupuri, împreună cu un cadru didactic, în vederea dezvoltării de deprinderi sau
idei, relevante nevoilor fiecărui elev.
Etapele activității didactice „Atelier":
• Așezați elevii în grupuri de patru până la șase elevi;
• Prezentați sarcina ce trebuie executată;
• Verificați dacă fiecare grup înțelege sarcina;
• Acordați timp grupurilor pentru discuție; aceasta nu trebuie să necesite implicarea profe-
sorului, cu excepția cazului în care elevii au întrebări;
• Cereți unei persoane din fiecare grup să prezinte rezumatul rezultatelor grupului (rezultatul
poate fi o soluție la o problemă, răspunsuri la niște întrebări sau un rezumat de idei);
• Identificați aspectele comune prezentărilor grupurilor;
• Întrebați elevii ce au învățat din exercițiu;
• Întrebați-i cum pot folosi ceea ce au învățat.

Rezultatele învățării vizate a fi dobândite de elevi prin participarea activă la activitatea di-
dactică ce utilizează metoda „Atelier" aferentă temei „Sudarea în mediu de gaz protector cu
electrod fuzibil MAG" sunt:
CUNOȘTINȚE:
7.1.16. Sudarea în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil MIG/MAG (135/136)

ABILITĂȚI:
7.2.68. Organizarea locului de muncă la sudarea MIG/MAG în funcție de sarcina de lucru
primită
7.2.69. Exploatarea echipamentelor de sudare, pentru realizarea de îmbinări sudate în colț
și cap la cap conform SPS, prin procedeul MIG/MAG
7.2.72. Reglarea și controlul echipamentului de sudare MIG/MAG
7.2.73. Utilizarea diferitelor tipuri de sârme și a gazelor de protecție adecvate tipului de
îmbinare sudată realizată
7.2.75. Stabilirea și verificarea parametrilor de sudare MIG/MAG, conform SPS

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a


ani - 11 -
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

7.2.76. Identificarea influenței parametrilor regimului de sudare specifici procedeului


MIG/MAG asupra calității îmbinării sudate
7.2.78. Realizarea îmbinărilor sudate cap la cap din table în pozițiile PA, prin procedeul
MIG/MAG
7.2.81. Respectarea mijloacelor de protejare a sudorului împotriva posibilelor accidente la
sudarea MIG/MAG
7.2.82. Respectarea cerințelor privind siguranța la sudarea MIG/MAG
7.2.104. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
7.2.105. Comunicarea rezultatelor activităților profesionale desfășurate

ATITUDINI:
7.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor privind
realizarea de îmbinări sudate prin procedee de sudare prin topire și prin presiune;
7.3.2. Respectarea instrucțiunilor din specificația procedurii de sudare conform ISO 15609-
1;
7.3.4. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă a responsabilităților pentru sarcina
primită;
7.3.6. Asumarea responsabilității privind integritatea și funcționalitatea echipamentelor ne-
cesare realizării de îmbinări sudate;
7.3.8. Interesul continuu pentru realizarea de lucrări în condiții de sănătate și siguranță, prin
procedee de sudare prin topire și prin presiune;

Etape de lucru:
1. Elevii aflați în atelierul de sudură se împart în grupe de 2, 4 sau 6 elevi în funcție de
numărul de posturi de sudare existente în atelier.
2. Elevii primesc WPS-ul de la profesorul coordonator de IP și analizează în cadrul fiecărei
grupe indicațiile din WPS privind sarcina de lucru
3. Elevii execută toate operațiile indicate în WPS în vederea realizării unei îmbinări sudate
în poziția PA. Fiecare elev din fiecare grupă va executa îmbinarea sudată conform indicațiilor din
WPS.
4. După realizarea îmbinării sudate elevii completează tabelul cu datele și valorile parame-
trilor tehnologici de sudare utilizați (vezi modele tabel)

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a


ani - 12-
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

SPECIFICAȚIA PROCEDURII DE SUDARE NR.


(WPS) - pentru exercițiu

Localitatea:.................................... Examinator sau organism de verificare


Nr. de referință a tehnologiei de sudare a producătorului
Metoda de pregătire și curățire: polizare.
Nr. WPAR..............................................................................
Numele sudorului: ................................................... Specificația materialului de bază:
MB1-S700MC EN10204-3.1
Producător: ........................................................... MB 2 - S700MC EN10204-3.1......
Procedeu de sudare: 135......................................... Grosimea materialului (mm).8 mm + 8 mm..
Tipul îmbinării: 8Y BW............................. Diametrul exterior (mm)...
Detalii de pregătire a îmbinării: prin frezare...... Poziția de sudare: PA..........................

Schema de pregătire a îmbinării Succesiunea operațiilor de sudare

rând Procedeu Diam. Intensitatea Tensiunea Tip curent Vit.av Vit.de Energia
met. de curentului (A) arcului (V) /polaritate sârmă sudare liniară J/cm
adaos (m/min) (m/min)
1 PA 135 01,2 120±3 17±0,2 c.c.(+) 2,9 29,7 3296
2 PA 135 01,2 190±3 18,5±0,2 c.c. (+) 4,3 30,1 5605
3 PA 135 01,2 220±3 22±0,2 c.c. (+) 4,8 25 9292

Detalii de sudare
Oscilație:amplitudine, frecvență, temporizare:

Flux:

(nume,
de data, semnătura)
protecție: M21 (80%Ar+20%CO2) (nume, data, semnătura)
-EN ISO 14175.15l/min la rădăcină.-
de protecție.-................................... Detalii pentru sudarea în impuls:
la rădăcină..-.....................................
,Metal de adaos,
Învățământ codificare
profesional deși3marca de fabricație: Informații suplimentare Clasa a XI-a
FILCORD
ani 100 G69 4M Mn3Ni1CrMo Pendulare (lățimea max. a rândului)...<4 mm
El.de wolfram, tip/diametru.-............................ Lungimea liberă a sârmei:.15-20 mm- 13-
EN ISO 16834-A
Sudor
Detalii pentru scobire/suport la rădăcină:........ Detalii pentru sudare cu plasmă:...
Prescripții speciale de uscare.............................
Gaz:
Temperatura de preîncălzire ................ Unghiul de înclinare a capului de sudare........................
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

Tabele model
Rând Procedeul Materialul de Diametrul Marca sârmei Gazul de protecție Debitul
de sudare adaos cf. EN ISO cf. EN ISO 14175 (1/min)
16834-A
1 135

Rând Polaritatea Curentul Viteza de Lungimea Tensiunea Viteza de Energia Inductanța


curentului de avans a capătului arcului sudare liniară
sudare sârmei liber
- - (A) (m/min) (mm) (V) (m/min) (kJ/cm) -
1 CC+

5. Un elev din fiecare grupă va prezenta rezultatul activității grupei respective. Se vor evi-
denția aspectele comune fiecărei grupe și probleme întâlnite la realizarea activității.
6. Profesorul poate evalua pe baza unei Fișe de observare atitudinea elevilor pe parcursul
derulării activității de tip atelier.

FIȘĂ DE OBSERVARE A ATITUDINII ELEVULUI


Criteriul de observare DA NU
1. A realizat sarcina de lucru în totalitate
2. A lucrat în mod independent
3. A cerut explicații suplimentare sau ajutor profesorului
4. A înlăturat nesiguranța în alegerea consumabilelor, SDV-
urilor
5. S-a adaptat condițiilor de lucru din atelierul de sudură
- viteză de lucru
6. A demonstrat deprinderi
- siguranța în mânuirea echi-
tehnice:
pamentelor de sudare

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a


ani - 14-
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

5. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA


Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul di-
dactic măsoară eficiența întregului proces instructiv-educativ și urmărește măsura în care elevii
și-au format competențele propuse în standardele de pregătire profesională.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare. În cazul unei
încercări nereușite, este esențială transmiterea unui feedback clar și constructiv. Acesta trebuie
să includă discuții cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces, identificarea unei
noi ocazii pentru reevaluare, precum și sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie.

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesorul de instruire practică pe


baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanță și la condițiile de aplicabilitate
ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională
pentru fiecare rezultat al învățării. În funcție de specificul modulului și de metoda de evaluare,
instrumentele de evaluare pot fi probe orale sau practice. Planificarea evaluării trebuie să aibă
loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeași
perioadă de timp.

Se prezintă orientativ o listă cu instrumente de evaluare continuă.


■ fișe de observație
■ fișe test
■ fișe de lucru
■ fișe de documentare
■ fișe de autoevaluare/inter-evaluare
■ activități practice
■ teste docimologice
■ lucrări practice

Ca metode de evaluare recomandăm.


- analiza și interpretarea WPS - urilor (Specificația procedurii de sudare)
- metoda aplicațiilor practice
- observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea
conceptelor, capacităților și a atitudinilor față de o sarcină dată
- autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele și standar-
dele educaționale și își poate impune / modifică programul propriu de învățare.

- 15-
Învățământ profesional de 3 ani Clasa a Xl-a
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

Evaluarea finală se realizează printr-o probă caracter practic și integrat la sfârșitul proce-
sului de predare/învățare și care informează asupra îndeplinirii nivelului de realizare a cu-
noștințelor, abilităților și atitudinilor/competențelor. Aprecierea lucrării se va realiza pe baza cri -
teriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizate în standardul de pregătire
profesională al calificării.

Se prezintă orientativ o listă cu instrumente de evaluare finală.


■ studiu de caz
■ probe practice
■ proiectul
■ realizarea practică a unor repere care permit evaluarea metodelor de lucru, utiliza-
rea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor și echipamentelor, acuratețea teh-
nică, deprinderile dobândite.
Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ,
cât și de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învățării. Elevii vor fi evaluați în ceea
ce privește atingerea rezultatelor învățării specificate în cadrul modulului.

Reevaluarea trebuie să utilizeze același instrument ca și cel al evaluării, deși locul de des-
fășurare a evaluării poate fi modificat.

Exemplu de EVALUARE PROBĂ PRACTICĂ

Tema probei practice: Sudarea îmbinărilor în colț în poziția PB prin procedeul de sudare în
mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG)

Enunțul temei pentru proba practică:


Să se execute îmbinarea sudată în colț, în poziția PB, orizontală cu perete vertical, conform
schiței de mai jos prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG).
Proba este formată din două table din oțel S235JR, sau echivalent, conform EN10025, cu
grosimea de 5-12 mm. Lungimea îmbinării sudate este de 300 mm.
Pentru proba orală veți prezenta modul cum s-au pregătit tablele în vederea sudării, cum s-au
stabilit parametrii regimului de sudare, transferul de metal, poziția sârmei electrod, verificarea
îmbinării sudate și normele de sănătate și securitate în muncă.

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a


ani - 16-
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

Sarcini de lucru:
1. Pregătirea metalului de bază în vederea sudării
2. Prinderea provizorie a tablelor
3. Alegerea sârmei electrod conform SR EN ISO 14341 și a gazului de protecție conform SR
EN ISO 14175
4. Stabilirea parametrilor regimului de sudare
5. Reglarea echipamentului de sudare
6. Realizarea îmbinării sudate
7. Controlul îmbinării sudate prin examinare vizuală
8. Respectarea normelor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, prevenirea și stin-
gerea incendiilor specifice sudării

Timp de lucru: 3 ore

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a


ani - 17-
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

GRILĂ DE EVALUARE
Criterii de evaluare Indicatori de evaluare Punctaj
Alegerea echipamentelor de sudare și de pro- 15 puncte
1. Primirea și planificarea tecție
sarcinii de lucru (30 puncte) Alegerea materialelor de adaos funcție de îm-
binările sudate de realizat 15 puncte

Pregătirea metalelor de bază în vederea sudării 10 puncte


2. Realizarea sarcinii de
lucru Realizarea îmbinării sudate conform indicațiilor 20 puncte
(40 puncte)
Identificarea tipurilor de imperfecțiuni la îmbina-
rea sudată realizată 10 puncte
1. Utilizarea corectă a limbajului tehnic de spe-
cialitate în comunicare cu privire la sarcinile de 15 puncte
3. Prezentarea sarcinii de lucru realizate
lucru 2. Prezentarea succesiunii operațiilor executate
(30 puncte) pentru rezolvarea sarcinilor de lucru primite, 15 puncte
justificarea alegerii SDV-urilor utilizate și a
alegerii parametrilor regimului de așchiere

Model de fișă de observare în cadrul evaluării prin proba practică:

FIȘĂ DE OBSERVARE A ATITUDINII ELEVULUI


CRITERIUL DE OBSERVARE DA NU
1. A realizat sarcina de lucru în totalitate
2. A lucrat în mod independent
3. A cerut explicații suplimentare sau ajutor profesorului
4. A înlăturat nesiguranța în alegerea consumabilelor, SDV-urilor
5. S-a adaptat condițiilor de lucru din atelierul de sudură/tăiere
6. A demonstrat deprinderi - viteză de lucru
tehnice:
- siguranța în mânuirea
echipamentelor de tăiere
6. BIBLIOGRAFIE

1. Burcă, M., Negoițescu, S. - Sudarea MIG/MAG, Editura Sudura, Timișoara, 2002


2. Dehelean, D. - Sudarea prin topire, Editura Sudura, Timișoara, 1997
3. Miloș, L. - Bazele prelucrării prin sudare, Editura Politehnica, Timișoara, 2003
4. Miloș, L. - Procese de sudare, Editura Politehnica, Timișoara, 2006

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a


ani - 18-
Sudor
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
Bazele practice ale sudării prin topire și tăierii termice a materialelor metalice - CDL

5. Miloș, L. - Curs practic de sudare cu electrozi înveliți, Editura TEMPUS, Timișoara, 2007
6. Miloș, L. - Burca, M.: Curs practic de sudare MAG, Editura Politehnica, Timișoara, 2006
7. Miloș, L. - Tăierea termică, Editura Sedona, Timișoara, 1996
8. Popovici, V., Miloș, L. - Ghidul lucrărilor de sudare, tăiere, lipire, Editura Scrisul Româ -
nesc, Craiova 1984
9. Safta, V.I. - Defectoscopie nedistructiva industriala, Editura SUDURA, Timișoara, 2001
10. ***: Procedee de tăiere termică, Editura DVS, 1994
11. Auxiliare curriculare elaborate sub coordonarea Centrului Național de Dezvoltare a în-
vățământului Profesional și Tehnic: Salai, M. - Sudarea în mediu de gaz protector
http://www.tvet.rO/Anexe/4.Anexe/Aux Phare/Aux 2005/Mecanica/
12. ***: Standard de pregătire profesională, nivel 3 calificarea „Sudor"- Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, CNDIPT, 2016
13. ***: Colecția de standarde comentate în domeniul sudării și tehnicilor conexe, voi. I, voi.
IV, Ed. Sudura, Timișoara, 2002
14. *** - Surse internet

Învățământ profesional de 3 Clasa a XI-a


ani - 19-
Sudor