Sunteți pe pagina 1din 12

Raport de evaluare sumativă grupa mică

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă,
fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte și ale grupei în
ansamblu . Pe lîngă funcţiile de măsurare și de diagnosticare și de prognozare un rol important al
evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din perioada următoare și care
urmărește în primul rînd socializarea copiilor . Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale,
scrise , practice, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât și individuale și
frontal. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul anului de învățământ 2019-2020
unui număr de 29 de copii și comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.

Evaluarea finală pe care am realizat-o la sfârşitul anului 2019-2020 , a avut drept scop evaluarea
cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor dobândite. Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de
dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă unde am desfășurat cu copiii activități cu temele
globale: Eu ca personalitate, Eu și lumea înconjurătoare. Prin evaluarea interdisciplinară , preșcolarul are
posibilitatea de a se folosi de cât mai multe domenii , exersându-şi capacităţile de transfer.
Evaluarea sumativă am realizat-o de la data de 15.05.20-15.06.20 în baza observărilor rezultatelor
copiilor cu care am lucrat de la distanță.

Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premizele citirii și scrierii


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât
şi exprimarea.
Am atins câteva obiective împreună cu copiii:
-să audieze cu atenție un fragment dintr-o poveste
-să recunoscă o poveste după citirea unui fragment din aceasta
-să recunoască personajele din povești.

În urma evaluării am constat un progres, atât în ceea ce privește volumul vocal cât și exprimarea.
S-au remarcat și copii care prezintă deficiențe de vorbire cu diferite grade de dificultate.

Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi în activaţi într-un program de recupertare
şi exersare a comunicării orale, în activităţile alese de repovestire după imagini pentru reactualizarea
conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri .

Domeniul: Dezvoltarea cognitivă ( FREM)


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice .
Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără corect în limitele 1 – 10 .
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale
ale obiectelor.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la acest domeniu şi în activităţile recuperatorii .

Domeniul: Dezvoltarea cognitivă (Cunoașterea mediului)


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul
înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale , obiecte
ș.a.), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate ; toţi denumesc corect anotimpurile ,
asociază corect imaginea cu anotimpul cerut ; respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina
didactică, participă la îngrijirea și protecția mediului, reciclarea materialelor.

Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile comune cât şi la
jocurile desfăşurate . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele
referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora .

Domeniul: Dezvoltarea personală, emoțională și socială


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup , însă , toți copiii dovedesc
un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup pentru realizarea unei
sarcini , iar alții preferă lucrul (jocul) individual.
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au iniţiativă, dar
răspund bine provocărilor.
În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor
de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite
utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceea ce privește aranjarea și încadrarea în pagină, respectarea proporțiilor,
rigiditatea mâinilor.

Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua
iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe
grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

Domeniul: Educația muzicală


Am constatat că majoritatea copiilor respectă linia melodică și textul cântecului, audiază cu atenție un
fragment dintr-un cântec cunoscut.
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului, nu execută mișcările în concordanță cu textul, nu cântă
toți deodată la unison.

Măsuri ameliorative
Vom învăța și vom repeta în cadrul activităților (de joc, alese), unele cântece ritmate la care se folosesc
bătă-i din palme, observații sonore.

Domeniul: Dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice
învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită
orientare spaţială şi temporală. Copii cu ușurință coordonează părțile propriului corp în realizarea unor
mișcări, participă în mod regulat la activități fizice de alergare, dans, jocuri.

Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea individuală pentru a-şi
însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi
sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul
de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului de învățământ.
INTERPRETAREA REZULTATELOR:

În urma probelor de evaluare aplicate la grupa mică, s-au obținut următoarele


rezultate:
copii au obținut calificative de “Foarte bine”(obiective atinse)= 83%
și
copii au obținut calificativ “ Bine”(obiective în dezvoltare)= 17 %
Fișă de lucru
Grupa mică
Priviți imaginile. Numiți fenomenele care au loc în natură.
Fișă de lucru
Centrul Știința
Domeniul de activitate: Dezvoltarea personală
Nume, prenume__________________
Încercuiți animalele ce viețuiesc în pădure. Descrieți un animal la alegere.
Fișă de lucru
Centrul Arta
Domeniul de activitate: Dezvoltarea personală
Nume, prenume___________________
Colorați arborele cel mai înalt din pădure.
Fișă de lucru
Centrul Arta
Domeniul de activitate: Educația pentru mediu
Nume, prenume_________________
Colorați elicopterul uriaș.
Fișă de lucru
Centrul Știința
Domeniul de activitate: Educatia pentru mediu
Nume, prenume______________
Încercuiți elicopterul dintre celelalte transporturi .
Fișă de lucru
Centrul Știința
Domeniul de activitate: Limbaj comunicare
Nume, prenume_______________
Descrieți modul de răsădire a florilor de către micii grădinari.
Fișă de lucru
Centrul Arta
Domeniul de activitate: Limbaj comunicare
Nume, prenume______________________
Numiți acțiunile efectuate de grădinărese. Colorați grădina.