Sunteți pe pagina 1din 3

Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa poveştilor”

400148, Str. București, Nr.22, Cluj-Napoca


Tel/fax 0264/433007, CUI 17965600
Email: grad_casutapovestilor@yahoo.com
grad.casutapovestilor@gmail.com
www.gradinita-casuta-povestilor.ro
Nr. _________din ____________________

Caracterizarea grupei
(după realizarea evaluarii iniţiale)
GRUPA MICĂ - ,,FLUTURAŞILOR”
An școlar 2020-2021
Grupa mică ,,Fluturaşilor’’ are în anul şcolar 2020-2021, un efectiv de 25 de copii
înscrişi, dintre care 16 fete şi 9 băieţi cu vârste curpinse între 3 ani şi 1 lună-4 ani şi 2 luni. În
momentul evaluării au fost prezenţi un efectiv de 19 preşcolari, restul dorind să frecventeze
grădiniţa din primăvară.
În contextul actual, privind desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă privind
prevenirea îmbolnăvirii cu virusului SarsCov2, evaluarea iniţială la grupa mică s-a realizat
pe un interval de 3 săptămâni. În această perioadă s-a urmărit acomodarea copiilor la noile
cerinţe privind igiena personală şi distanţarea socială, dar şi observarea capacităţii de
integrare în grup, de relaţionare cu educatoarea, ceilalţi copii, precum şi observarea
comportamentului copiilor la primul contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă. În acelaşi
timp s-au observant capacităţile, cunştinţele, deprinderile şi dezvoltarea limbajului până la această
dată.
Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de vârstă
mică şi de condiţiile actuale la fiecare domeniu de activitate. De aceea s-a urmărit cunoaşterea
mediului din care provin copiii pentru a stabili gradul de dezvoltare la care s-a ajuns în familie şi
pentru a crea acea legătură atât de importantă (mai ales în acest moment de debut) între grădiniţă
şi familie.
Probe aplicate copiilor la primul contact cu grădiniţa au fost probe orale, practice,
observarea comportamentului în timpul activităţilor, dialogul cu copiii, şi mai puţin utilizate au
fost probele scrise şi studiul produselor activităţii.

Obiectivele stabilite pentru evaluarea initială au urmărit nivelul la care se află copiii la
intrarea în grădiniţă, în ceea ce privesc cele cinci domenii de dezvoltare.
1. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE
S-a urmărit modul în care copiii își coordonează destul de bine mușchii în desfășurarea
unor activități diverse, specifice vârstei, manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale și a
felului în care se orientează în spațiu pe baza simțurilor. Din punct de vedere fizic copiii sunt
bine dezvoltați, îşi coordonează suficient de bine mişcările pentru nivelul lor de vârstă (8 de
copii- au un comportament atins, 6 copii- au un comportament în dezvoltare, iar 5 copii necesită
sprijin în a respecta comenzile date de educatoare, în a merge sau alerga în direcția indicată,
precum şi de a participa la activitate).
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea aşezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi; exersarea individuală
pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi
antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi să-şi perfecţioneze deprinderile mortice.
2. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
S-a constatat ca există copii care demonstrează abilități de solicitare și de primire a
ajutorului în situaţii problematice specifice, însă nu toți inițiază interacţiuni pozitive cu copii de
vârstă apropiată. Unii copiii demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din
mediul apropiat, în timp ce alții sunt centrați doar pe propria persoană, refuzând să participle la
activitățile și jocurile de grup. În această perioadă s-a constatat că preşcolarii răspund destul de
bine noilor cerinţe privind distanţarea şi jocul paralel, neavând comportamente negative în acest
sens.
Majoritatea copiilor au acceptat modul de interacţiune cu copii de aceeaşi vârstă sau de
vârstă apropiată în diferite contexte, cer ajutorul educatoarelor când au nevoie.
Măsuri ameliorative
Prin jocuri de socializare și participând activ la toate activitățile desfășurate, copiii vor
dobândi mai multă toleranţă şi compasiune faţă de alţi colegi de grupă, vor învăţa să respecte
regulile de igienă personal şi colectivă în grupul din care fac parte.
3. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
Preşcolarii demontrează curiozitate în faţă unei situaţii noi şi solicită informaţii noi despre
ceea ce îl interesează.
Copiii manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi și
inițiează activități de învățare și interacțiuni alături de colegi sau cu adulții din mediul apropiat.
Majoritatea copiilor demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și
practice, în conversații și povestiri creative.
Măsuri ameliorative
Prin activitățile desfășurate copiii vor fi încurajați să finalizeze sarcinile de lucru cu
consecvență și să integreze ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină
dificultăți. Vom încuraja copiii să utilizeze cele însuşite în situaţii noi: să formeze obiecte variate
din formele geometrice cunoscute, să utilizeze acţiuni de aplicaţie şi modelare în jocul liber, să
compună un cântecel pentru versurile memorizate, să transfere materiale dintr-un centru într-altul
pentru a îmbogăţi produsul final.
4. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI
SCRIERII
Majoritatea copiilor exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea
înțelegerii și receptării lui, demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării
ideilor, emoțiilor, semnificațiilor.
În ceea ce priveste limbajul şi comunicarea 35% dintre copii au o exprimare şi o
pronunţie corectă, unii întâmpină greutăţi la pronunţarea unor sunete sau în exprimare, iar alți
copii au nevoie de sprijin când se exprimă, au dificultăţi în pronunţie, vocabular sărac şi
inhibiţie în ceea ce priveşte vorbirea.
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activităţi într-un program de
exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru reactualizarea
conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri. Ceilalţi copii vor
fi antrenaţi în activităţi precum dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale , fiind solicitaţi în
rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad de dificultate mai mare .
5. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
Rezultatele obţinute la dezvoltarea cognitivă arată că unii dintre copii sunt capabili să
înţeleagă şi chiar să găsescă soluţii pentru o ,,situatie-problema", alții întampină dificultati,
dar sunt capabili să înţeleagă şi să execute o acţiune simplă, iar unii poseda cunoştinţe
minime şi au nevoie de sprijin pentru a cunoaşte lumea înconjurătoare.
Puţini copii (8-40%) manifeste capacităţi şi atitudini de învăţare, 30% întâmpină
greutăţi în trasarea liniilor sau colorare, iar 30% nu participă la activităţile de învăţare sau la
cele de joc, nu au deprinderea de a ţine creionul în mână şi necesită sprijin.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat alături de copiii care au întâmpinat probleme, atât în activităţile
comune cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul “Ştiinţă”. Fiecare copil va fi ajutat că prin joc
să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile
acestora. Vom implica mai mult copiii în continuarea unor povestiri fantastice şi vom discuta
dacă este real sau nu, ceea ce se întâmplă în poveste .
Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile, elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de
datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor
priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea educaţională din
învatăţământul preşcolar.
La sfârşitul perioadei de evaluate iniţială se constată că 50% dintre copii evaluaţi au un
comportament atins în ceea ce priveşte adaptarea la noul regim de viaţă al grădiniţei şi îţi
ajustează comportamentui şi reacţiile la circumstantele sociale, (30%) manifestă un
comportament în dezvoltare, iar 20% au nevoie de sprijin pentru a reuşi să se adapteze şi să
capete autocontrol şi stabilitate emoţională.
Educatoare:
Prof. Marina Anca-Daniela

S-ar putea să vă placă și