Sunteți pe pagina 1din 8

Grădinița P.P. nr.

5 Reghin
Grupa Mare 3

2013

An școlar 2012-2013

Prof. Ghircău Adriana – tura I

Ed. Moldovan Alina Maria – tura II


OBIECTIVE:
să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât
şi in calitate de auditor;
să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, pe baza experienţei personale şi/sau a relaţiilor
cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori, obiecte, forme geometrice
etc;
să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
să pronunţe corect sunetele limbii române;
să intuiască sensul/semnificaţia unui cuvânt/expresii în diferite contexte;
să se exprime corect în propoziţii şi fraze respectând acordul dintre părţile de propoziţie;
să recunoască anumite poveşti cu ajutorul imaginilor;
să folosească corect forma de singular/plural a substantivelor şi adjectivelor.

FORME DE EVALUARE: conversaţia, povestirea, repovestirea, dramatizarea.


MATERIAL DIDACTIC planşe poveşti, calculator+pps cu poveste, cd interactiv „Povesti
încurcate”, fişă de lucru. flipchart, siluete cu personaje ce aparţin poveştilor, softuri educaţionale,
păpuşa Domnişoara Drăguţica, creioane colorate, fişe.
TEMELE ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE:
1. Formularea unor propoziții simple și dezvoltate înlănțuite logic / ”Vara” – povestirea
copiilor
2. Poezii și povești / ”Hai la concurs!” – joc didactic
3. Propoziții, cuvinte, silabe, sunete / ”Răspunde repede și bine!” – joc didactic
4. Sunete și litere / ”Să facem alfabetul” – joc didactic
ITEMI:
a. recunoaşte poveştile, alege planşele potrivite poveştii indicate;
b. recunoaşte personajele din poveştile învăţate;
c. precizează însuşirile specifice, identificând valenţele pozitive-negative ale personajelor;
d. povesteşte un fragment din poveştile cunoscute;
e. recunoaşte poveştile prezentate în imagini, personajele precum şi principalele momente
ale subiectului;
f. recită/povesteşte clar şi expresiv, fără ajutor din partea educatoarei, poezii/poveşti
învăţate anterior;
g. reprezintă grafic atât numărul de silabe cât şi cel al cuvintelor ce alcătuiesc propoziţia
formată;
h. desenează în casetă tot atâtea liniuţe câte silabe are cuvântul;
i. uneşte punctele şi află ce imagine este reprezentată;
j. formează propoziţii cu un cuvânt dat;
k. se exprimă corect din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic în propoziţii şi fraze;
l. folosește corect formele de singular şi plural a substantivelor şi adjectivelor.
NUMĂR DE CA CPA CD
COPII
EVALUAŢI

CA- COMPORTAMENT ATINS


CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE

OBIECTIVE:
să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date:
apreciere a cantităţii, punere în corespondenţă, etc;
să efectueze operaţii şi deducţii logice în cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte
integrantă a mediului;
să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare precum şi interdependenţa dintre ele;
să recunoască şi să descrie verbal şi sau grafic anumite schimbări din mediul apropiat;
să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat,
dreptunghi, triunghi în jocuri.
să numere crescător şi descrescător de la 1 la 10.
să clasifice obiecte pe care există simboluri.
să compună probleme simple în limitele 1-10 prin adăugarea/extragerea unui element.
să identifice şi să clasifice animale şi mijloace de transport.

FORME DE EVALUARE: conversaţia, povestirea, jocul didactic, fișe de lucru.


MATERIAL DIDACTIC: fişe de lucru, calculator, planşe, jetoane, cd- interactiv, cântec: „Hai
să zicem una!”.

TEMELE ACTIVITĂȚILOR EVALUATE:


 ”În lumea plantelor și animalelor” – joc didactic
 Numerația în limitele 1-10 / exerciții-joc ”Lumea animalelor”
 Operații de adunări și scăderi cu o unitate, doua sau trei / ”Magicienii” – joc didactic
 Despre cum comunicăm / ”Spune când se întâmplă!” – joc didactic
 Rezolvarea și compunerea unor probleme simple / ”Micii matematicieni” -joc didactic
 Figuri geometrice / ”Ce ştii despre mine?” - joc exerciţiu

ITEMI
numără corect crescător şi descrescător în limitele 1-10.
recunoaşte şi denumeşte corect figurile geometrice învăţate.
formează grupe de elemente după diferite criterii si le compară prin corespondenţă de unu la
unu raportând cifra la număr.
recunoaşte anotimpul reprezentat de imagine şi enumeră câteva caracteristici.
recunoaşte şi clasifică animalele şi mijloace de transport.
respectă reguli de igienă individuală şi colectivă.
realizează sarcina prin punerea în corespondentă a elementelor,
raportează numărul la cantitate şi invers.
completează numărul de elemente, prin desenare, pentru a obţine nr de elemente indicat
recunoaşte şi utilizează corect numeralul ordinal.

Tip de activitate NUMĂR DE CA CPA CD


COPII
EVALUAŢI
DŞ 2
Cunoaşterea
mediului
DŞ 1 Activitate
matematică
CA- COMPORTAMENT ATINS
CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE

OBIECTIVE:
Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de
alte fiinţe şi obiecte.
să-şi exprime opinia cu privire la consecinţele pozitive sau negative ale unor comportamente.
să cunoască şi să aplice principalele formule de adresare civilizată în cadrul unui dialog.
să lipească hârtia/obiecte din natură pe suprafeţe diferite realizând colaje
să finalizeze lucrarea începută.
să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

FORME DE EVALUARE: lipire, colaj, decupare, înnodare, impletire, convorbire


MATERIAL DIDACTIC: Carton colorat, hârtie autocolantă colorată, lipici, paiete, glitere, siluete
decupate, nasturi, foarfece

TEMA ACTIVITĂȚILOE EVALUATE:


 Înnodarea și împletirea / ”Măști de animale” – confecționare
 Evenimente / ”Tabloul sărbătorilor” - convorbire
 Decupare, lipire / ”Semne de carte” – colaj din hârtie
 Comportamente pozitive în societate / ”Ce e bine, ce e rău?” - convorbire

ITEMI
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale comportamentului său asupra celor din jur.
cunoaşte şi aplică principalele formule de adresare civilizată în cadrul unui dialog.
Creează o lucrare corect din punct de vedere al compoziţiei.
întinde corect pasta de lipit
lipeşte elementele într-o succesiune logică, denumind sugestiv lucrarea realizată.
să ştie să facă o invitaţie, să răspundă la o invitaţie şi cum să se comporte într-o vizită.

NUMĂR DE COPII CA CPA CD


EVALUAŢI

CA- COMPORTAMENT ATINS


CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE

.
OBIECTIVE:
să asculte şi să interpreteze cântece simple.
să interpreteze cântece respectând înălțimea sunetelor.
să execute mişcări ritmice sugerate de text.
să discrimineze culori după criterii asociate unor aspecte întâlnite în mediul înconjurător
să obţină efecte plastice prin îmbinarea culorilor de bază

TEMA ACTIVITAȚILOR EVALUATE:


Modelaj / tehnici combinate / Temă aleasă de copii
Deprinderea de a cânta în colectiv, grupuri, cu solist / ”Cântecul preferat” – concurs
Pictură – compunerea spațiului plastic sau Desen din imaginație – Temă la alegere
Deprinderi armonico-polifonice / Interpretarea cântecului cu acompaniament / ”Cântecul
preferat”

ITEMI:
trasează cu pensula linii, pete de culoare şi puncte pentru redarea temei propuse
reda prin tehnici specifice modelajului anumite elemente ale mediului înconjurător
redă prin desen elemente ale mediului înconjurător
interpretează o strofă dintr-un cântec cunoscut
execută corect mişcările sugerate de textul cântecului

NUMĂR DE COPII CA CPA CD


EVALUAŢI

CA- COMPORTAMENT ATINS


CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE

OBIECTIVE
să execute mişcări corecte de orientare în schema corporală
să execute exerciţii de mers şi alergare păstrând poziţia corectă
să execute corect şi rapid diferite mişcări la comandă, raportându-se la un reper dat.
să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, sărituri, rostogoliri, căţărări;
să-şi formeze o ţinută corporală corectă;
să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fairplay
să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

TEMA ACTIVITĂȚILOR EVALUATE:


mers în echilibru, târâre, cățărare / ”Iepurașii la concurs” – parcurs aplicativ
Tracțiune-împingere, transport de greutăți, escaladare / ”Cuvintele la concurs” – parcurs
aplicativ

ITEMI:
ridică braţele, sare ca mingea, stă într-un picior.
merge corect cu mâinile pe lângă corp
sare pe amândouă picioarele
execută relativ corect diferite tipuri de mers şi alergare.
acţionează corect la comenzile primite.
ocoleşte un obiect prin dreapta
aleargă în direcţia indicată

NUMĂR DE COPII CA CPA CD


EVALUAŢI

CA- COMPORTAMENT ATINS


CPA- COMPORTAMENT PARTIAL ATINS
CD- COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE
CONCLUZII ŞI MĂSURI AMELIORATIVE

GRUPA : MARE 3 ”CURIOȘII”


EDUCATOARE: prof. Ghircău Adriana și ed. Moldovan Alina Maria
SCOPUL EVALUĂRII : Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în vederea
stabilirii nivelului de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

CONCLUZII:
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
În cadrul activităţilor de educare a limbajului am observat o evoluţie pozitivă în ceea ce
priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii reuşesc să formuleze propoziţii simple
despre un obiect, reţin cu uşurinţă expresii ritmate, recită expresiv, repovestesc fragmente din poveştile
învăţare, utilizând în povestirea lor dialogul.
MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii care au dificultăţi de pronunţie (Rebeka, Ștefania, Cristi) - vor desfăşura mai multe
jocuri exerciţiu de corectare a vorbirii.
Copiii care sunt timizi (Miruna, Raoul) vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta
încredere în forţele proprii;
Se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea
vocabularului;
Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.

DOMENIUL ŞIINŢE
În cadrul activităţilor DŞ- Cunoaşterea mediului, copiii au demonstrat că sunt mari iubitori de
natură, şi-au reamintit cu uşurinţă cunoştinţele despre anotimpuri (aspecte, elemente specifice) .
MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul
activităţilor liber-alese prin diverse forme de activitate: colorare, citire de imagini, jocuri de
masa sau cele de rol.

În cadrul activităţilor DŞ- Matematică preşcolarii au demonstrat că recunosc formele


geometrice învăţate, au realizat diferite construcţii cu aceste forme, au utilizat calculatorul şi jocurile
interactive ce solicita recunoaştere, seriere, corespondenţă, cu succes, ştiu să plaseze obiectele în
poziţiile indicate, pe categorii de culoare, mic-mare, sus-jos., gros-subţire, folosind limbajul matematic
adecvat.
MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii care au întâmpinat greutăţi (Rebeka) vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul
activităţilor liber-alese, prin diverse forme de activitate: construcţii cu forme geometrice,
sortarea jucăriilor după criterii date, desfăşurarea unor jocuri „Ghici unde s-a ascuns ursuleţul”
„Aşează jucăria”, „Domnişoara Drăguţica s-a-ncurcat …” etc, pentru stabilirea relaţiilor
spaţiale, a formelor geometrice etc.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


În cadrul acestor activităţi s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte folosirea corectă a
culorilor pe care le-au asociat corespunzător temei date, s-au încadrat în spaţiul dat, lucrând cu plăcere
şi iniţiativă, dând dovadă de creativitate şi originalitate în compunerea spaţiului plastic.
MĂSURI AMELIORATIVE:
Se va insista pe încurajarea folosirii acestor componente, creativitatea şi originalitatea, în redarea
liberă a desenului lăsând copiii să elaboreze creaţii individuale, originale şi creative.
În cadrul activităţilor de educaţie muzicală, preşcolarii s-au dovedit foarte muzicali, învaţă şi
redau cu plăcere cântecele învăţate, folosesc în cadrul jocurilor iniţiate în cadrul activităţilor liber –
alese jocurile cu text şi cânt, execută mişcările sugerate de textul acestuia şi se acompaniază singuri
– vocal - în timpul activităţilor pe domenii experienţiale ce permit acest lucru.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
În cadrul activităţilor psihomotrice preşcolarii se manifestă cu plăcere pe parcursul derulării
activităţilor, îmbinând cu uşurinţă mişcările solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text-cânt-
mişcări, solicitând aceste activităţi ori de câte ori se poate. Și-au însuşit deprinderile de igienă
specifice, ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată .
MĂSURI AMELIORATIVE:
ţinuta corporală corectă însă trebuie urmărită şi corectată, prin jocuri ca „Mergi pe pod”,
„Voiniceii”.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
În cadrul acestor activităţi preşcolarii au dovedit că pot să efectueze operaţii simple de lucru cu
materiale din natură şi sintetice, cunosc şi utilizează unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice, şi-au însuşit norme de comportare civilizată, îşi manifestă sentimentele şi au căpătat
sentimentul „unitar”, ajutându-se reciproc.
MĂSURI AMELIORATIVE:
se va insista pe dezvoltarea acestor sentimente, punând copiii în situaţia de oferii ajutor
vor fi încurajaţi în folosirea şi altor instrumente de lucru specifice activităţilor practice
(foarfeca).

Întocmit,

Prof. Ghircău Adriana

S-ar putea să vă placă și