Sunteți pe pagina 1din 8

Parteneriat educaţional

GRĂDINIŢĂ- FAMILIE
Anul şcolar 2011- 2012

“SĂ FII PĂRINTE E UN LUCRU SERIOS,


NIMIC PE LUME NU E MAI FRUMOS”

Parteneri :

GRUPA MARE “FLUTURAŞII” PĂRINŢII PREŞCOLARILOR

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 19 “BOBOCEII”, BRAŞOV


PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
TEMA
“SĂ FII PĂRINTE E UN LUCRU SERIOS, NIMIC PE LUME NU E MAI FRUMOS”

INIŢIATORII PROIECTULUI:
- ROBU LILIANA- profesor în învăţământul preşcolar, Grădiniţa cu P.P. nr. 19
“Boboceii”, Braşov
- DOBRE IONELA- profesor în învăţământul preşcolar, Grădiniţa cu P.P. nr. 19
“Boboceii”, Braşov
- Părinţii copiilor de la grupa mare “Fluturaşii”
COORDONATOR PROIECT:
- Profesor în învăţământul preşcolar Robu Liliana
DURATA: un an şcolar
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Grădiniţa cu P.P. nr. 19 “Boboceii”, Braşov.
Alte spaţii impuse de calendarul acţiunilor.

ARGUMENT
Una din abordările moderne privind instituţia şcolară este cea a şcolii deschise,
prietenoase în care copilul se simte bine, este atras de activităţile preşcolare, îi sunt valorificate
înclinaţiile şi talentele. Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale,
nevoile lui de dezvoltare şi în acest scop participă numeroşi factori, între care cei cu o importanţă
semnificativă sunt grădiniţa şi familia. Dar poate şi mai importantă pentru dezvoltarea
armonioasă a copilului este colaborarea între cei doi agenţi educogeni- familia şi instituţia
educaţională.
În majoritatea situaţiilor, familia şi grădiniţa colaborează foarte strâns pentru a asigura
prin eforturi comune o educaţie de bună calitate. Sunt numeroase însă şi cazurile în care familia
acţionează uneori contrar direcţiilor conturate de grădiniţă, uneori din lipsă de informare, alteori
din nepricepere ori din dezinteres. De aceea se impune o comunicare continuă şi de calitate între
cadrele didactice şi părinţi privind progresele sau dificultăţile întâmpinate de copii, precum şi
necesitatea sprijinirii părinţilor pentru a se alinia scopurilor educative în favoarea formării
personalităţii copiilor.
Sprijinul acordat părinţilor vizează trei direcţii de acţiune:
- Sprijinul emoţional (a le da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor, fără critică sau
condamnare),
- Sprijinul informaţional (a le da părinţilor ocazia de a înţelege propria situaţie şi cea a
educaţiei copilului lor),
- Sprijinul instrumental (a le oferii mijloace, tehnici de rezolvare a problemelor care ţin de
educaţia copilului).
În acest scop am iniţiat un parteneriat cu părinţii în cadrul unui Proiect intitulat “Să fii părinte e
un lucru serios, nimic pe lume nu e mai frumos”.
Proiectul a prins contur prin dorinţa şi nevoia comună a cadrelor didactice şi a părinţilor de a
comunica eficient tot ceea ce priveşte copilul, aflat jumătate din timpul său în grădiniţă şi
cealaltă jumătate în mijlocul familiei. Ambele părţi şi-au manifestat interesul pentru încheierea
unui parteneriat real între grădiniţă şi familie, care să conducă la preluarea de către părinţi a unor
practici corecte de cunoaştere şi educaţie a copilului. Atât educatoarele cât şi părinţii au dorit un
parteneriat dinamic care să depăşească formalismul şi inerţia. Activităţile s-au desfăşurat sub
forme diverse, proiectul a fost relevant pentru nevoile părinţilor legate de educaţia propriilor
copii, abordând atât aspecte teoretice, cât şi practice.

SCOPUL PROIECTULUI:
 Sprijinirea copilului şi a familiei în vederea dezvoltării plenare a preşcolarilor.
 Asigurarea cât mai adecvată a accesului şi participării părinţilor la educaţia propriilor
copii.
OBIECTIVELE GENERALE:
 Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între preşcolari,
părinţi şi educatoare.
 Dezvoltarea unor atitudini pozitive şi a unor percepţii sociale corecte faţă de problematica
creşterii, dezvoltării şi educării copiilor, precum şi eliminarea discriminărilor de orice
natură.
OBIECTIVELE SPECIFICE:
 Identificarea rolurilor parentale şi responsabilizarea părinţilor.
 Dezvoltarea deprinderilor educative ale părinţilor.
 Identificarea şi derularea unor activităţi de sprijinire a parteneriatului educaţional între
grădiniţă şi familie, familie şi preşcolar, educatoare- preşcolar şi părinte- educatoare.

GRUP ŢINTĂ:
- părinţi
- bunici
- preşcolari
- educatoare
RESURSE:
 Umane: părinţi, bunici, preşcolari, educatoare
 Materiale: reviste, DVD, materiale didactice, aparat de fotografiat
 Financiare: sponsorizări, donaţii ale părinţilor

MODALITĂŢI DE REALIZARE:
- Şedinţe cu părinţii;
- Lectorate pe diverse teme;
- Vizite, concursuri tematice;
- Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
- Serbările realizate în diferite momente ale anului;
- Concursuri locale.

REZULTATELE AŞTEPTATE:
 O mai bună cunoaştere a copiilor de către părinţi.
 Observarea copiilor în activităţile de zi cu zi în grădiniţă.
 Îmbunătăţirea relaţiilor educatoare- părinţi, părinţi- copii, copii- educatoare.
 Însuşirea unor aspecte teoretice privind educaţia copiilor (managementul conflictelor,
activitatea de relaxare şi recreere a copiilor, tipuri de recompense).
 Implicarea directă a părinţilor în activitatea instructiv-educativă (activităţi curente, jocuri,
activităţi extracurriculare, manifestări cultural-artistice şi sportive).
 Creşterea interesului faţă de copii (criterii de apreciere a activităţii copiilor).

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE:


Nr. Data Tema Participanţ Modalităţi de realizare
crt i
1 Octombrie Prezentare Educatoare  Prezentarea generală a proiectului
a Părinţi  Chestionar
proiectului  Discuţii
2 Noiembrie Să facem Cofetar  Activitate gospodărească
prăjituri Educatoare
Preşcolari
Părinţi
3 Decembri Felicitări Preşcolari  Activitate practică
e pentru cei Părinţi  Discuţii
dragi Bunici
Educatoare
4 Ianuarie Micii Preşcolari  Activitate muzicală
muzicieni Părinţi
Educatoare
5 Februarie Cine se Preşcolari  Carnaval
ascunde Părinţi
sub această Bunici
mască Educatoare
6 Martie Cum îţi Psiholog  Prezentare referat
educi Părinţi  Joc de rol
copilul? Educatoare  Dezbateri tip masă rotundă pe teme de
corectare a comportamentelor negative
7 Aprilie Încondeiere Preşcolari  Activitate practică
de ouă Părinţi
Bunici
Educatoare
8 Mai Mişcarea- Părinţi  Concurs “Meci de fotbal”
pentru Preşcolari
sănătate Educatoare

9 Iunie Evaluarea Părinţi  Prezentarea evaluării


proiectului Educatoare  Discuţii

EVALUAREA PROIECTULUI:
Scopurile şi obiectivele propuse în cadrul proiectului au fost realizate în totalitate; copiii
şi familiile acestora au fost sprijiniţi pe întregul parcurs al anului şcolar, percepţia părinţilor faţă
de problematica creşterii şi educării copiilor fiind vizibil modificată pozitiv, fapt confirmat direct
de către părinţii participanţi.
Impactul proiectului chiar a depăşit aşteptările, deoarece iniţial am reuşit să cooptăm un
număr de 16 părinţi, iar la final numărul participanţilor a ajuns la 40, printre aceştia
numărându-se şi mulţi bunici. Dorinţa de participare a celorlalţi a venit firesc, fie din curiozitate
şi interes pentru temele abordate, fie datorită popularizării verbale făcută de părinţii paricipanţi.
Feedback-ul constant relevă atât interesul părinţilor faţă de educaţia copiilor, cât şi implicarea
acestora în punerea în practică a informaţiilor acumulate în cadrul şedinţelor desfăşurate.
Proiectul, în forma sa actuală, poate fi reaplicat şi transpus pentru o altă serie de părinţi.

CONCLUZII:

Răspunzând cerinţelor unei educaţii psihopedagogice complete, parteneriatul grădiniţă-


familie rămâne un deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea lui dovedeşte practic
că oferă avantaje tuturor părţilor implicate în procesul educaţional:

- părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în cadrul
microgrupului;
- părinţii înţeleg mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee pe care să le aplice în
educaţia copiilor lor;
- se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare şi părinţi, iar părinţii,
cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora mai uşor în luarea unor decizii importante
în activitatea grădiniţei, astfel constituindu-se în factori de sprijin reali în procesul
instuctiv-educativ al acestei instituţii.

BIBLIOGRAFIE:

1 Băran-Pescaru, A., (2004), Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, Bucureşti


2 Bunescu, Ghe.,( 2002), Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, Ed. Polirom,
Iaşi,
3 Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca
4 Druţă, F., (1997), Psihologie şi educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
5 Voiculescu, E., (2004), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti
6 Vrăşmaş, E. A., (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti.
7 Vrăşmaş, E. A., (2010) Educaţia copilului preşcolar, Ed. Aramis, Bucureşti.

S-ar putea să vă placă și