Sunteți pe pagina 1din 2

TEXTUL LITERAR TEXTUL NONLITERAR

- are caracter ficţional – este o plăsmuire a imaginaţiei - este rezultatul observării realităţii şi al transformării
autorului, care transfigurează realitatea, o modelează, acesteia în informaţie
transformând-o într-un univers imaginar propriu - are un caracter nonficţional – este bazat pe aspecte
- în logica ficţiunii, textul literar nu poate fi considerat adevărate, controlabile, concrete ale realităţii cotidiene
nici adevărat, nici fals - are drept scop informarea cititorului, dar şi transmiterea
- nu are ca scop transmiterea de informaţii exacte către unor convingeri, încercarea de a-l determina pe acesta
cititor, ci provocarea fanteziei şi a emoţiei acestuia, să facă / să creadă un anumit lucru
printr-o unitate deplină a conţinutului cu forma (scop - în general, este lipsit de expresivitate, dar unele specii,
estetic) cum ar fi reclamele, mizează pe jocuri de cuvinte, figuri
- expresivitatea este o trăsătură fundamentală a textului de stil, cuvinte polisemantice
literar, în funcţie de sensibilitatea şi imaginaţia - este folosit aspectul corect, îngrijit al limbii
autorului; este obţinută prin diferite procedee artistice/ - obiectivitate, claritate, accesibilitate relativă, în funcţie
figuri de stil de domeniu
- vehiculează valori general – umane prin diverse teme şi - sunt prezente uneori clişee de limbaj (formule fixe
motive literare (iubirea, adevărul, dreptatea, folosite în diverse acte oficiale, scrisori etc)
sinceritatea, emoţia, nostalgia, creativitatea, jocul, - în textele ştiinţifice sunt prezenţi termeni specifici unui
războiul, tradiţia, oraşul, natura etc) anumit domeniu de cercetare
- pune în mişcare personaje – existenţe fictive integrate - se referă la persoane reale, din punct de vedere
în sistemul de interacţiuni al operei literare individual, comunitar, etnic, naţional
- prezintă o mare varietate de forme: opere lirice, epice, - prezintă o mare varietate de forme: texte de lege, reţete,
dramatice, aparţinând diverselor specii literare prospecte de medicamente, instrucţiuni de
montare/utilizare a aparatelor, ghiduri turistice,
reclame, articole de ziar sau de revistă, ştiri, interviuri,
anunţuri de mică publicitate, lucrări ştiinţifice
! Textul publicitar ! Anunţul publicitar
- discursul publicitar reprezintă un tip de discurs public care - scop informativ, formula astfel încât să convingă
prezintă într-un mod concis şi atrăgător un produs - discurs scurt, fiind precizate datele importante
(comercial, cultural, politic) pentru a convinge publicul de - structură simplă
importanţa şi unitatea sa - cuvintele sunt folosite cu sensul de bază
- are o difuzare socială pe scară largă
- codul cultural este cunoscut de toată lumea (familia,
petrecerea timpului liber, sănătate, relaţii sociale, cuplu, ! Ştirea
ecologie, eternul feminin) - este o informaţie care îndeplineşte mai multe condiţii:
- publicitatea propune o imagine standard a bunăstării, a └> trebuie să fie de actualitate, nouă şi autentică
idealului în viaţa de zi cu zi (informaţie reală şi verificată)
- publicitatea pune în mişcare conţinuturi puternic marcate de └> evenimentul prezentat să fie important, să aibă un
norme culturale caracter semnificativ ori neobişnuit
- publicitatea este o construcţie unitară în care sloganul, textul └> indică impactul pe care faptele, evenimentele
şi imaginea sunt dimensiuni inseparabile ale unui sens global prezentate îl au sau îl pot avea asupra oamenilor
- sloganul trebuie să fie frapant şi uşor de ţinut minte: se poate └> trebuie să intereseze un mare număr de oameni
baza pe jocuri de cuvinte, repetiţii, aliteraţii, hiperbole - vizează teme majore precum: politica, economia, relaţiile
internaţionale, probleme naţionale (sociale, culturale),
evenimente ocazionale (fenomene naturale, dezastre), sport
! Articolul de ziar / de revistă - este adusă la cunoştinţa publicului larg prin mijloacele de
- expunere scrisă (de proporţii reduse) cu caracter publicistic, informare în masă (mass-media)
pe o temă politică, socială, economică, sportivă, artistică, - răspunde următoarelor întrebări: cine? Ce? Unde? Când? De
ştiinţifică ce?
- temele abordate în articole interesează, de obicei, un public - Se distinge prin utilizarea unui limbaj standard, în care
destul de numeros cuvintele apar cu sens propriu, plasate, de regulă, în expresii
- articolul de fond al unui ziar sau al unei reviste este articolul consacrate în mediul jurnalistic
care exprimă punctul de vedere al redacţiei unei publicaţii - Vocabularul este accesibil, adecvat mesajului şi publicului-
periodice în cele mai importante probleme ale actualităţii ţintă
- comentariile sau impresiile personale ale jurnalistului se - Aşezarea în pagină se face în funcţie de importanţa ştirii;
organizează adesea într-o argumentaţie ideile principale sunt marcate prin paragrafe diferite, acestea
- limbajul este foarte variat, în funcţie de tematică şi de putând fi dispuse pe coloane
personalitatea autorilor - Este redactată în mod obiectiv, fără implicare afectivă din
- apar forme de captare a atenţiei cititorilor, cum ar fi titlurile partea jurnalistului
sau construcţiile surprinzătoare, limbajul familiar, figurile de - Are un titlu sugestiv, pentru a-l determina pe receptor s-o
stil, jocurile de cuvinte citească; titlul poate fi urmat şi de un subtitlu
- folosirea limbii literare este obligatorie - Uneori este însoţită de imagini, fotografii, grafice, tabele etc