Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Data:

Profesor: ierom. Vasilisc Donica

Clasa :

Disciplina: Religie

Subiectul lecţiei: Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

Tipul lecţiei: mixtă

Scopul lecţiei: dobândirea , consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre Sfânta Liturghie şi a


comportamentului moral-religios

Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1 – să definească Sfânta Liturghie;

O2 – să prezinte date generale despre Sfânta Liturghie , precizând momentul instituirii, săvârşitorii şi
participanţii la Sfânta Liturghie, locul şi timpul săvârşirii Sfintei Liturghii;

O3 – să descrie modul de pregătire a unui bun creştin pentru Sfânta Liturghie;

O4 – să enumere Sfintele Liturghii ale Bisericii Ortodoxe, precizând autorii acestora;

O5 – să argumenteze importanţa şi necesitatea Sfintei Liturghii pentru un creştin.

Strategia didactică

1. Metode şi procedee: conversaţia, argumentarea, explicaţia, demonstraţia, lectura.


2. Mijloace de învăţământ: icoana Cina cea de Taină, Sfânta Scriptură, fişa de lucru,
calculatorul - imagini Power Point, Liturghia Sfântului Ioan.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală ,în
grup.

1
Scenariul didactic

Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului


lecţiei
Momentul • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea
• Notarea absenţelor • Anunţarea absenţelor
• Pregătirea pentru începerea orei • Pregătirea pentru începerea orei
Verificarea • Se verifică tema pe care E au avut-o de • E răspund.
cunoştinţelor rezolvat acasă.
însuşite
Pregătirea • Se adresează E următoarele întrebări: • E răspund:
elevilor „- Ce este Biserica, privită ca locaş de „ - … locaşul sfânt în care se adună
pentru rugăciune?” credincioşii pentru a-L preamări pe
receptarea Dumnezeu.”
noilor „- Care este fapta şi dovada cea mai înaltă prin „-…sacrificiul sau jertfa.”
cunoştinţe care omul cinsteşte şi preamăreşte pe
Dumnezeu?”
„- Ce este jertfa?” „-…dăruirea plină de iubire şi
evlavie în cinstea lui Dumnezeu…”
Precizare:
Hristos S-a adus pe Sine jertfă pentru
mântuirea noastră.
„- Cum se numeşte slujba prin care se „- … Sfânta Liturghie.”
reactualizează, în chip nesângeros, jertfa lui
Hristos?”

Anunţarea • Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul • E notează în caiete.


titlului şi a lecţiei: Sfânta Liturghie – întâlnirea cu
obiectivelor Hristos.
lecţiei • Se precizează obiectivele lecţiei.
Comunicarea/ • Se adresează E următoarele întrebări: • E răspund.
însuşirea „- Cine a săvârşit prima Sfântă Liturghie?” „-…Mântuitorul.”
noilor „- Când a săvârşit-o? Relataţi acel moment.” „-…înainte de Patima Sa, la Cina
cunoştinţe cea de Taină. Serbând atunci Paştile
cu ucenicii Săi, Iisus luând pâinea
şi binecuvântând a dat ucenicilor
Săi, zicând: « Luaţi, mâncaţi,
Acesta este Trupul Meu.» Luând
apoi paharul şi mulţumind, le-a dat
lor, zicând: « Acesta este Sângele
Meu al Legii celei noi, care pentru
mulţi se varsă spre iertarea
păcatelor. »(Matei 26, 26-28)”
• Se prezintă icoana Cina cea de taină.
Precizare:
Mântuitorul le-a dat Sfinţilor Săi Apostoli, la
Cină, sub forma nesângeroasă a pâinii şi a
vinului, această jertfă pe care trebuiau să o
aducă de atunci înainte Ucenicii săi, după
porunca Sa: « Aceasta să faceţi,întru pomenirea
Mea!»(Luca 22,19)
Urmând porunca Învăţătorului lor iubit,Sfinţii

2
Apostoli şi mai apoi ucenicii lor comemorau
zilnic Jertfa Mântuitorului. Ei se adunau pentru
rugăciune, mulţumeau şi se rugau îndelung,ca
Domnul să prefacă pâinea şi vinul de pe masa
lor în Însuşi Sfântul Său Trup şi Sfântul Său
Sânge, cu care apoi se împărtăşeau. Acelaşi
lucru l-au făcut mai târziu şi urmaşii sfinţiţi ai
Sfinţilor Apostoli, adică arhiereii şi preoţii,
cărora ei le-au împărtăşit harul dumnezeiesc de
a săvârşi această Sfântă Taină.
Astfel a luat naştere slujba numită Sfânta
Liturghie.
• Pe baza celor explicate mai înainte, se cere E
să precizeze ce este Sfânta Liturghie.
• În funcţie de răspunsurile E, P intervine, • E notează în caiete.
formulează şi notează pe tablă:
„ Sfânta Liturghie este slujba cea mai
importantă a cultului ortodox, prin care pâinea
şi vinul care se aduc lui Dumnezeu ca jertfă
nesângeroasă se prefac în Trupul şi Sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin
pogorârea Sfântului Duh asupra lor şi se oferă
credincioşilor pentru împărtăşire spre iertarea
păcatelor şi viaţa de veci.”
• Se notează pe tablă cine şi când a instituit • E notează în caiete.
Sfânta Liturghie, chiar dacă acest lucru este
cunoscut de E, pentru că în finalul lecţiei E vor
avea pe caiete o schemă cu date importante
despre Sfânta Liturghie. Această schemă îi va
ajuta să-şi însuşească mai uşor noile cunoştinţe
şi să le sistematizeze pe cele deja existente.
• Se adresează E următoarele întrebări: • E răspund.
„- Cine poate săvârşi slujba Sfintei Liturghii?” „-…arhiereii, preoţii.”
Precizare:
Numai arhiereii şi preoţii sfinţiţi după rânduiala
canonică a Bisericii pot săvârşi Sfânta
Liturghie. În afară de preotul săvârşitor al
Sfintei Jertfe, pentru săvârşirea Sfintei
Liturghii mai este nevoie de cel puţin un
cântăreţ care să dea răspunsurile la strană şi să
ajute pe preot în anumite momente ale slujbei.
• Se notează pe tablă săvârşitorii Sfintei • E notează în caiete.
Liturghii.
„- Cine mai poate să participe la Sfânta „-…orice membru al Bisericii şi
Liturghie?” oricine doreşte să devină membru al
Bisericii.”
• Se notează pe tablă participanţii la Sfânta • E notează în caiete.
Liturghie.
„- Unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie?” „-…în biserică sau în paraclis şi în
capele sfinţite.”
Precizare:
Sfânta Liturghie se poate săvârşi şi afară,
numai în cazuri cu totul excepţionale, ca de
exemplu, pe câmpul de luptă, şi numai cu
binecuvântarea episcopului locului.

3
• Se notează pe tablă locul săvârşirii Sfintei • E notează în caiete.
Liturghii.
„- Când se săvârşeşte Sfânta Liturghie?” „…în mânăstiri, zilnic, iar în
bisericile de mir duminicile şi în
sărbători; dimineaţa.”

Precizare:
Există în anul bisericesc câteva zile în care nu
se săvârşeşte Sfânta Liturghie, nici chiar în
mânăstiri. Aceste zile se numesc zile aliturgice
şi sunt notate şi în calendar. O astfel de zi este
Vinerea Patimilor.
• Se notează pe tablă timpul săvârşirii Sfintei • E notează în caiete.
Liturghii.
„- Voi participaţi, de obicei, la Sfânta „…”
Liturghie?”
„- Cum vă pregătiţi pentru participarea la „…”
Sfânta Liturghie?”
• Se propune lectura unor texte scripturistice, • E citesc textele din fişa de lucru.
pentru a ilustra cum trebuie să ne pregătim
pentru a merge „în casa lui Dumnezeu”.
• Se discută textele şi se completează sau se
reformulează răspunsurile la întrebarea pusă
mai înainte:
„ Pregătirea pentru participarea la Sfânta
Liturghie se face având în vedere atât sufletul,
cât şi trupul. Ne curăţim sufletul prin
rugăciune, cu înfrânare de la păcate şi cu
împăcarea inimii, alungând din ea orice ură. Ne
spălăm trupul, ne îmbrăcăm cu haine curate şi
decente, de sărbătoare.
Dacă vrem să ne împărtăşim, trebuie să postim
şi să ne spovedim înainte.
Dacă putem, pregătim un dar pentru altar:
lumânări, tămâie, prinoase din rodurile
pământului. Nu trebuie să uităm nici prescura,
vinul şi pomelnicul cu numele celor vii şi ale
celor adormiţi.”
• Se precizează că în Biserica Ortodoxă există
trei liturghii şi anume: Liturghia Sfântului Ioan
Gură de Aur, Liturghia Sfântului Vasile cel
Mare, Liturghia darurilor mai înainte sfinţite
sau a Sfântului Grigorie Dialogul.
• Se notează pe tablă cele trei Liturghii. • E notează în caiete.
• Se explică E că rânduiala acestor Liturghii se • E ascultă explicaţiile.
găseşte într-o carte numită Liturghier, care se
află totdeauna în altar, la îndemâna preotului
liturghisitor. Cele trei Liturghii se săvârşesc în
anumite perioade ale anului. De cele mai multe
ori, în cursul anului bisericesc se săvârşeşte
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.

Fixarea şi • Se adresează E următoarele întrebări: • E răspund.


sistematizarea „- Ce este Sfânta Liturghie?”

4
cunoştinţelor „- Cine a instituit Sfânta Liturghie?”
„- Când a fost instituită Sfânta Liturghie?”
„- Cine poate săvârşi Sfânta Liturghie?”
„- Cine poate participa la Sfânta Liturghie?”
„- Unde se poate săvârşi Sfânta Liturghie?”
„- În ce zile şi în ce parte a zilei se săvârşeşte
Sfânta Liturghie?”
„- Cum trebuie să se pregătească un bun creştin
pentru a participa la Sfânta Liturghie?
„- Care sunt Liturghiile care se săvârşesc în
Biserica Ortodoxă?”

Asocierea, • Se citeşte minunea Eliberat prin Sfânta • E argumentează.


generalizarea Liturghie şi se cere E să argumenteze
şi aplicarea importanţa şi necesitatea Sfintei Liturghii
pentru viaţa unui creştin.
Aprecierea • Se fac aprecieri generale şi individuale, • E ascultă.
activităţii privind atât pregătirea E pentru lecţie, cât şi
elevilor implicarea în predarea noilor cunoştinţe.

Precizarea şi • Se anunţă şi se dau explicaţii pentru tema de • E ascultă.


explicarea acasă.(citatele de argumentat unul la alegere)
temei pentru „ Încercaţi împreună cu familiile voastre să
acasă participaţi cât mai des la Sfânta Liturghie.”
Încheierea • Rugăciunea. • Rugăciunea.
activităţii • Salutul. • Salutul.

5
OGLINDA TABLEI ( CAIETULUI)

Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

1. Definiţie: Sfânta Liturghie este slujba cea mai importantă a cultului ortodox,
prin care pâinea şi vinul ce se duc lui Dumnezeu ca jertfă nesângeroasă se
prefac în Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin pogorârea
Sfântului Duh asupra lor şi se oferă credincioşilor pentru împărtăşire spre
iertarea păcatelor şi viaţă veşnică.
2. Instituire: la Cina cea de Taină, de către Domnul nostru Iisus Hristos.
3. Săvârşitorii Sfintei Liturghii: arhiereii, preoţii.
4. Participanţii la Sfânta Liturghie: membrii Bisericii; cei care doresc să
devină membri ai Bisericii.
5. Locul săvârşirii Sfintei Liturghii: în biserică; afară, în cazuri excepţionale,
numai cu binecuvântarea episcopului locului.
6. Timpul săvârşirii Sfintei Liturghii: în mânăstiri , zilnic; în bisericile de mir,
duminicile şi la sărbători.
7. Liturghii ale Bisericii Ortodoxe: Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur;
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare; Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul.

6
LECTURĂ

ELIBERAT PRIN SFÂNTA LITURGHIE

Un ostaş, frate cu un preot, stătea rănit pe câmpul de luptă. După


câteva ore în care s-a zbătut între viaţă şi moarte, acesta şi-a venit în fire, şi-a
legat singur rănile sale, dar, încercând să se întoarcă spre casa sa, a fost prins de
duşmani.

Fiind luat prizonier şi având oarece îngrijire acolo, şi-a văzut rănile
vindecate. Preotul, fratele lui, îl căută printre trupurile celor morţi în război şi
aflând pe alt ostaş care semăna cu el, l-a îngropat cu cinste şi i-a făcut pomenire,
slujind pentru el Sfânta Liturghie. Şi a arătat Domnul Dumnezeu o minune:
fratele preotului, ostaşul,fiind în robie, ca să nu fugă, a fost legat şi pus în fiare,
dar toate legăturile şi fiarele acelea au căzut de pe el. Stăpânul său l-a întrebat ce
înseamnă toate acestea şi cu ce farmece umblă. Iar ostaşul a răspuns: « Mi se
pare că fratele meu, fiind preot şi socotind că sunt mort, face pentru mine Sfânta
Liturghie şi, de-aş fi fost eu acum în lumea cealaltă, aş fi fost eliberat de
chinuri».

După un timp, l-a vândut stăpânul său pe ostaş în alt oraş, dar şi acolo,
orice legătură şi fiare se puneau pe el, toate se dezlegau şi cădeau. Cel de-al
doilea stăpân, văzând că ostaşul nu poate fi legat cu nici un fel de legătură, i-a
dat drumul în ţara lui, ca să-i trimită de acolo preţul răscumpărării sale.

Ajuns acasă, ostaşul a povestit fratelui său, preotul care se ruga pentru
el, apoi celorlalţi membri ai familiei toată întâmplarea. Toţi au înţeles că
pomenirile Sfintelor Liturghii pot să ajute mult spre mântuirea sufletului şi a
trupului.

7
FIŞĂ DE LUCRU

Tema pentru acasă

TEXTE DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ

• « Să ne apropiem cu inima curată, întru plinătatea credinţei,


curăţindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău, şi apoi spălându-ne trupul
în apă curată.» (Evrei 10, 22)

• « Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce
aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea
altarului, şi mergi întâi şi te împacă cu fratele tău şi apoi venind, adu Darul tău.»
(Matei 5, 23-24)

• « Vreau deci ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini


sfinte, fără de mânie şi fără şovăire. Asemenea şi femeile, în îmbrăcăminte
cuviincioasă, făcându-şi lor podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr
împletit şi din aur, sau din mărgăritare, sau din veşminte de mult preţ.”

(I Timotei 2, 8-9)

S-ar putea să vă placă și