Sunteți pe pagina 1din 3

1. Definiţia dreptului procesual civil . Izvoarele dreptului procesual civil.

Jurisprudenţa
2. Normele dreptului procesual civil
3. Clasificarea normelor de procedură civilă în funcţie de obiectul lor
4. Normele de jurisdicţie. Norme de organizare judecătorească
5. Normele de competenţă și Normele de procedură propriu-zise
6. Clasificarea normelor de procedură civilă după gradul de aplicabilitate şi sancţiunea
aplicabilă
7. Aplicarea legilor de procedură civilă în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor
8. Îndatorirea de a primi şi de a soluţiona orice cerere de competenţa instanţelor
judecătoreşti potrivit legii
9. Principiul dreptului la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil
10. Legalitatea
11. Egalitatea. Principiul egalităţii părţilor în procesul civil şi al liberului accesla procesul
civil
12. Dreptul de dispoziţie al părţilor. Principiul disponibilităţii
13. Buna-credinţă principiu al procesului civil
14. Dreptul la apărare. Principiul dreptului la apărare
15. Contradictorialitatea. Principiul contradictorialităţii
16. Oralitatea. Principiul caracterului oral al procesului civil
17. Nemijlocirea. Principiul nemijlocirii
18. Publicitatea. Principiul publicităţii dezbaterilor . Limba desfăşurării procesului
19. Continuitatea. Principiul continuităţii
20. Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului. Principiul realizării justiţiei de către
instanţele de judecată. Principiul independenţei judecătorilor . Rolul judecătorului în
aflarea adevărului
21. Competenţa instanţelor de judecatăşi a organelor cu atribuţii jurisdicţionale
22. Competenţa instanţelor judecătoreşti Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti
23. Competenţa materială. Întinderea competenţei instanţei sesizate. Competenţa în privinţa
apărărilor pârâtului
24. Competenţa în privinţa incidentelor de procedură .
25. Prorogarea de competenţă, legală, judecătorească și convențională.
26. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei
27. Necompetenţa si conflictele de competenţă. Mijloacele procedurale de invocare a
necompetenţei .
28. Conflictele de competenţă.Litispendenţa şi conexitatea
29. Strămutarea pricinii. Delegarea instanţei
30. Competenţa materială a judecătoriei
31. Competenţa materială a tribunalului
32. Competenţa materială a curţilor de apel
33. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
34. Competenţa materială a instanţelor după valoarea obiectului cererii introductive de
instanţă
35. Competenţa teritorială Competenţa teritorială alternativă
36. Competenţa teritorială exclusivă
1
37. Dispoziţii speciale cu privire la competenţa teritorială
38. Consideraţii generale asupra acţiunii civile. Noţiunea de acţiune civilăşi trăsăturile
acesteia
39. Acţiuni în realizarea dreptului, în constatarea dreptului şi acţiuni în constituire de
drepturi. Raportul dintre acţiunea în realizarea dreptului şi acţiunea în constatarea
dreptului .
40. Acţiuni personale, acţiuni reale şi acţiuni mixte. Acţiuni mobiliare şi acţiuni imobiliare
41. Acţiuni petitorii şi acţiuni posesorii
42. Dreptul subiectiv şi acţiunea civilă.. Acţiunea în sens material şi acţiunea în sens
procesual.Dreptul la acţiune în sens material şi în sens procesual
43. Acţiunea civilăşi cererea de chemare în judecată . Elementele acţiunii civile
44. Reprezentarea în justiţie Reprezentarea legală a părţilor în judecată. Reprezentarea
judiciară convenţională. Reprezentarea judiciară. Asistenţa judiciară
45. Obiectul acţiunii civile. Cauza acţiunii civile
46. Caracterele acţiunii civile. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile.
47. Interesul.
48. Dreptul.
49. Calitatea procesuală.
50. Capacitatea procesuală de folosinţă în cazul persoanelor fizice şi juridice.
51. Capacitatea procesuală de exerciţiu în cazul persoanelor fizice şi juridice
52. Instanţa de judecată. Compunerea instanţei de judecată. Incidente cu privire la
compunerea instanţei. Incompatibilitatea. Abţinerea.Recuzarea. Greşita compunere a
instanţei
53. Participanţii la judecată. Părţile procesului civil.Reclamantul şi pârâtul. Litisconsorţiul
54. Intervenţia voluntară
55. Intervenţia în interes propriu (intervenţia principală)
56. Intervenţia în interesul altei persoane (intervenţia accesorie)
57. Intervenţia forţată
58. Rolul şi poziţia procurorului în procesul civil
59. Reprezentarea părţilor în judecată. Rolul şi poziţia avocatului în procesul civil.
Contractul de asistenţă juridică. Rolul şi poziţia consilierului juridic în procesul civil .
Reprezentarea convenţională.Limitele reprezentării
60. Cereri principale, accesorii, adiţionale şi incidentale Cererea de chemare în judecată.
Cerinţe legale, timbrare, efecte
61. Cuprinsul cererii de chemare în judecată.
62. Înregistrarea cererii de chemare în judecată. Regularizarea cererii de chemare în judecată.
Completarea şi modificarea cererii de chemare în judecată. Fixarea primului termen de
judecatăşi măsuri pentru pregătirea judecăţii. Efectele introducerii cererii de chemare în
judecată
63. Apărările pârâtului faţă de cererea de chemare în judecată prin întâmpinare . Apărările de
fond şi excepţiile procesuale. Excepţiile ca mijloace de apărare în procesul civil
.Excepţiile de fond.
64. Repoziţionarea pârâtului în procesul civil prin formularea propriilor pretenţii. Cererea
reconvenţională
65. Drepturile şi obligaţiile procesuale comune ale părţilor. Drepturile şi obligaţiile
procesuale specifice ale părţilor.
66. Contestaţia privind tergiversarea procesului
67. Acordarea ajutorului public judiciar părţilor procesului civil.
2
68. Actele de procedură. Forma cererilor.. Citarea şi comunicarea actelor de procedură
69. Actele de procedură. Zilele de comunicare. Îndeplinirea comunicării actelor de
procedură. Imposibilitatea comunicării actelor deprocedură
70. Actele de procedură. Nulitatea actelor de procedură. Definiţie şi forme . Regimul juridic
al nulităţii actelor de procedură
71. Efectele nulităţii actelor de procedură
72. Drepturile şi obligaţiile instanţei de judecată Drepturile şi obligaţiile persoanelor care iau
parte la şedinţă
73. Dispoziţii privind derularea procesului în timp. Amânarea cauzei. Termenul în cunoştinţă
74. Cercetarea procesului. Dispoziţii comune. Excepţiile procesuale. Prevederi generale
75. Cercetarea procesului. Probele. Probele şi probaţiunea. Definirea şi clasificarea probelor
76. Subiectul, obiectul şi sarcina probei. Dispoziţii generale privitoare la probe. Reguli
comune privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor .
77. Propunerea probelor. Admisibilitatea probelor.Administrarea probelor .Convenții asupra
probelor. Probele care pot fi administrate în procesul civil
78. Înscrisurile. Proba prin înscrisuri
79. Martorii
80. Prezumțiile
81. Expertiza
82. Mijloacele materiale de probă. Cercetarea la faţa locului.. Mărturisirea
83. . Proceduri speciale de administrare a probelor
84. Incidente procedurale derivate din acte procedurale de dispoziţie ale părţilor .
85. Incidente în judecată
86. Suspendarea judecăţii. Formele suspendării.
87. Efectele suspendării . Măsuri procesuale obligatorii în cazul suspendării cauzei
88. Perimarea.
89. Termenele procedurale
90. Decăderea, nulitatea, repunerea în termen
91. Sancţiuni procedurale. Amenzi judiciare şi despăgubiri
92. Hotărârea judecătorească
93. Deliberarea,pronunţarea şi redactarea minutei , Elaborarea hotărârii. Structura hotărârii
Comunicarea hotărârii
94. Despăgubiri şi cheltuieli de judecată
95. Executarea provizorie de drept. Executarea provizorie judecătorească.Suspendarea
executării provizorii .
96. Efectele hotărârii judecătoreşti
97. Procedura necontencioasă.

S-ar putea să vă placă și