Sunteți pe pagina 1din 6

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

CATEDRA SISTEME INFORMAȚIONALE

LUCRARE PRACTICĂ №2 (2 ore)


Tema: Calculul impozitelor şi taxelor plătite de către angajat /angajator și a
contribuţiilor de asigurare socială și medicală
Unitatea de curs: Bazele antreprenoriatului
Specialitatea: 61230 Rețele de calculatoare

Realizat:
Eleva /ul Tabureanu Marian grupa RC-0217
Data 28.09.2020
Verificat:
Profesori discipline economice,
Grad didactic superior
Rodica Bodean ___________________ apreciat cu _________________________

CHIȘINĂU 2020
CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII

Scopul actvității: Formarea abilităţilor de calcul a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale plătite de
angajat/angajator!
Resurse: fișa de documentare, exemple , fișa cu instrucțiuni.
Obiective:
 identificarea tipurilor de impozite și taxe, alte plăți obligatorii din RM;
 Determinarea cotelor conform art. 15 din Codul fiscal 2019;
 Explicarea noțiunilor de bază;
 Calculul impozitelor, taxelor, contribuțiilor la asigurarea socială!

Notă informativă
Ce ascult, uit.
Ce văd, îmi amintesc.
Ce practic, ştiu să fac.“
Confucius
___________________________________________________________________________________________
 Extras din Codul fiscal al RM pentru anul 2019
Articolul 15. Cotele de impozit
Suma totală a impozitului pe venit se determină:
a) pentru persoane fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate
profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil;
b) pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil;
c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% din venitul impozabil;
Impozitarea venitului operațional al întreprinderilor mici și mijlocii
Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor
ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.
Obiect al impunerii este venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală de declarare.

Extras articolul 54 din


CF 2019
31) Agenţii
economici menţionaţi
la alin.(1) care,
conform situaţiei din
data de 31 decembrie
a perioadei fiscale
precedente perioadei
fiscale de declarare,
au obţinut venit din
activitatea operaţională din livrări scutite de
T.V.A. în mărime ce depăşeşte 1,2 milioane
de lei, aplică regimul de impozitare în modul
general stabilit.
(5) Agenţii economici care, pe
parcursul perioadei fiscale declarate, au
încetat a fi plătitori de T.V.A. vor aplica
regimul de impozitare prevăzut de prezentul
capitol din momentul menţionat la art.113
alin.(4)(4%).
Legea nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997
_______________________________________________________________________________________________________

Sarcini de realizat:

1. Argumentați afirmația că „impozitul este o plată obligatore cu titlu gratuit”, cum se explică?
Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate
sau concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia
pentru/sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată
Contribuabilul are anumite drepturi. Din lista prezentată în CF identificați 3 din ele pe care le-ați evalua ca
fiind mai importante:
Conform prevederilor Codului Fiscal al Republicii Moldova contribuabilul are dreptul:
 să obţină pe gratis de la organele fiscale, la locul de evidenţă, informaţii despre impozitele şi
taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de
achitare a acestora
 să beneficieze de facilităţile fiscale stabilite;
 să-şi reprezinte interesele în organele fiscale personal sau prin intermediul reprezentantului său;

2. Prezentați o schemă de clasificare a impozitelor din RM(6 categorii de fiecare):


Impozite şi taxe generale de stat Impozite şi taxe generale locale
- Impozitul pe venit - Impozitul pe bunurile imobiliare
- Taxa pe valoarea adăugată(TVA) - Taxa de piaţă
- Accizele - Taxa pentru dreptul de a vinde în zona vamală
- Impozitul privat - Taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale
şi loterii

-Taxa vamală -Taxa pentru salubrizarea teritoriului, utilizarea


ambalajului, deşeurilor menajere solide şi de producţie

-Taxele percepute în fondul rutier - Taxa pentru dreptul de a presta servicii de


transportare a călătorilor

3. Sarcina : Calculaţi suma impozitului pe venit în dependenţă de forma organizatorico-juridică a afacerii şi


venitul anual al acesteia.
Mărimea
(cota)
Forma Suma Calcularea sumei impozitului pe venit
impozitului
№ organizator venitului
plătite de (defalcărilor), în lei
ico-juridică anual (lei)
antreprenor
(%)
1)Venit impozitabil=V.anual-Scutire anuala
7% 29 600-24 000= 5 600 lei
Gospodăria 2)Impozitul pe venit
țărănească Scutire de
1. 29 600 lv(7%)=5 600*0,07= 392 lei
impozit
24000lei/an
1)Venit impozitabil=V.anual+Scutire anuala
12% 97 200-24 000= 73 200 lei
Scutire de 2)Impozitul pe venit
97200 lv(12%)=73 200*0,12= 8 784 lei
Întreprindere impozit
individuală 24000lei/an

2. Societate cu 1)Venit impozitabil=Venitul anual


răspundere 12% 2) Impozitul pe venit
limitată Venit anual lv(12%)=2 345 720*0,12=281 486,40 lei
(S.R.L.) 2 345 este m/m ca
720 1,2mln
lei/an

4. Sarcină: Calculaţi defalcările privind contribuţii de asigurare socială obligatorie şi contribuţii la asigurări
medicale pentru un fond lunar de salarizare concret de 130 000 lei pe care l-a achitat un antreprenor
angajaţilor săi.
№ Tipul de Mărimea contribuţiilor Calcularea sumei contribuţiilor (defalcărilor)
contribuţii plătite de antreprenor
1. Contribuţii 18% CAS=130 000*0,18=23 400 lei
de asigurare CAS= fond de salariu*cota
socială
2. Contribuţii 4,5% CAM=130 000*0,045= 5 850 lei
de asigurare CAM=fond de salariu*cota
medicală
3. Total ------------------------------ 23 400+5 850= 29 250 lei
defalcări

5. Sarcină. Calculaţi salariul net care urmează să-l primească angajatul, dacă un antreprenor doreşte să ofere un salariul
brut de 17 800 lei.

Tipul impozit
№ Cota % Calcularea sumei impozitului şi a contribuţiilor (defalcărilor)
şi contribuţii
1 Contribuţii 6% CAS=17 800*0,06= 1 068 lei
de asigurare CAS = salariu brut*cota
socială
2 Contribuţii 4,5% CAM=17 800*0,045= 801 lei
de asigurare CAM = salariu brut*cota
medicală
24 000:12= 2 000 lei
Scutirea
3 -------------
personală
Salariu impozitabil=salariu brut–scutire personala–CAS–CAM
Salariul 17 800-1 068-801-2 000= 13 931 lei
impozabil ---------------
4

Is(12%)=13 931*0,12= 1 671,72 lei


Impozitul pe
12%
5 salariu

Total defalcări 1 068+801+1 671,72= 3 540,72 lei


Salariul net 17 800- 1 671,72= 16 128,28 lei
Notă: Formula de calcul al salariului impozabil:
Salariuimpozabil=Salariul brut −Scutirea personală −CAM −CAS
Formua de calcul Impozit pe salariu
Impozit salariu =Salariu impozabil∗cota%
6. Rezolvați studiul de caz 1 (SRL)
Ați fondat împreuna cu prietenul un SRL activitatea principală a căruia este confecționarea mobilierului. Atelierul
este amenajat într-o cladire separată în ograda DVS. Compania DVS confectioneaza și comercializează
aproximativ 5 seturi de mobilă de bucătărie pe lună la pretul de 17 000 lei.
Cheltuielile pentru materia primă pentru un set de mobilă constituie 4250 lei
Sunteți 2 angajați în total și fiecare are un salariu brut de 10 000 lei pe lună.
Alte cheltuieli (uzura echipamentului, transport, electricitate, servicii comunale) constituie 18 000 lei pe luna.
Calculați impozitele și taxele anuale platite de compania DVS(completați tabelul).
№ Indicatorul economic Valoarea indicatorului, lei(indicați și modalitatea de calcul)
1) Venitul anual Van=Vlunar*12= 85000*12= 1020000 lei
Vlunar=5*17000=85000 lei
2) Fondul total de salarii (anual) cu Salariu anual = Salariul lunar*12 luni = 2*10 000*12= 240 000 lei
contribuții sociale și medicale CASanual = salariul anual * cota = 240 000*0,18 = 43 200 lei
CAManual = salariul anual * cota = 240 000*0,045 = 10 800 lei
Fondul total de salarii anual = Salariul anual + CASanual + CAManual
Fond total de salarii anuale = 294 000 lei
3) Cheltuieli anuale (inclusiv Cheltuieli anuale= Fond total de salarii anual+cheltuieli anuale pentru
fondul de salarii) materia prima+alte cheltuieli anuale
Cheltuieli anuale pentru materia prima= 5seturi*4250 lei*12 luni =
255 000 lei
Alte cheltiueli anuale=18 000 lei*12 luni= 216 000 lei
Cheltiueli anuale=294 000+255 000+216 000 = 765 000 lei
4) Venitul brut Vbrut=Van–cheltuieli anuale=1 020 000–765 000= 255 000 lei
5) Impozit Iv(4%) =Vbrut*cota=255 000*0,04= 10 200 lei

6) Profit net Pnet=Vbrut–Iv= 255 000–10 200= 244 800 lei

Concluzie: Atelierul va avea un venit anual în suma de 1 020 000. Venitul brut de 255 000 lei şi profitul net de
244 800 lei.

7. Rezolvați Studiul de caz 2 (Întreprinzător individual)


Ați fondat o întreprindere individuală care prestează servicii de croitorie. DVS confectionați și comercializați
aproximativ 20 rochii de mireasă pe lună la pretul de 1 500 lei unitatea la un antreprenor din orașul Bălți. Absolut
toate materialele pentru rochiile de mireasă sînt aduse de antreprenor, DVS aveți doar cheltuieli de uzură a
echipamentului și menținere a spațiului care constituie aproximativ 2000 lei pe lună. În afară de rochii de mireasă
DVS mai prestați servicii de croitorie pentru oamenii din sat care constituie aproximativ 5000 lei pe lună.
DVS ați angajat o prietenă din sat cu un salariu brut de 7000 lei pe lună.
№ Indicatorul economic Valoarea indicatorului, lei(indicați și modalitatea de calcul)
1. Venitul anual Van=Vlunar*12luni=5000+30 000*12= 420 000 lei

2. Fondul total de salarii (anual) cu Salariu anual= Salariul lunar*12 luni=7 000*12 luni= 84 000 lei
contribuții sociale și medicale CASanual = salariul anual*cota=84 000*0,18 =15 120 lei
CAManual = salariul anual*cota=84 000*0,045 =3 780 lei
Fondul total de salariu anual=Salariul anual+CASanual+CAManual
Fond total de salariu anual = 102 900 lei
3. Cheltuieli anuale (inclusiv Cheltuieli anuale=Fond total de salarii anual+menţinerea spaţiului+ uzura
fondul de salarii) echipamentului
Cheltuieli anuale=102 900+2 000*12= 126 900 lei
4. Venitul brut Vbrut=Van–Cheltuieli anuale= 420 000 – 126 900= 293 100 lei
5. Impozit Vimpozabil=293 100–24 000= 269 100 lei
Iv(12%)=Vimpozabil*cota=269 100*0,12= 32 292 lei

6. Profit net Pnet=Vbrut–Iv=293 100–32 292= 260 808 lei

Concluzie: Întreprindere individuală va avea un venit anual în suma de 420 000 lei. Venitul brut de 293 100 lei şi
profitul net de 260 808 lei.
Formulați concluziile finale: Efectuînd această lucrare practică am utilizat diferite formule pentru pregătirea şi
formarea abilităţilor de calcul a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale plătite de angajat/angajator. Am calculat şi
veniturile anuale, veniturile brute si profiturile a unei întreprinderi.

S-ar putea să vă placă și