Sunteți pe pagina 1din 2

Buget financiar, buget de timp, disciplina bugetului

necesar realizarii unui produs

Orice produs se ob?ine pornind de la anumite materii prime sau materiale asupra
carora oamenii ac?ioneaza cu
anumite ma?ini ?i utilaje, transform�ndu-le caracteristicile �n cele ale obiectului
propus. Deci, pentru realizarea unui
produs este nevoie de urmatoarele resurse:
? materiale � materiile prime ?i materialele, consumul de energie, de apa, ma?
inile, instrumentele, uneltele cu care
se prelucreaza materiile prime ?i materialele;
? umane � oamenii care executa produsul, prin munca depusa de ei.
Costul reprezinta cheltuiala �n bani, realizata prin achizi?ia resurselor ce
vizeaza ob?inerea unui produs.
Bugetul financiar (Bf) pentru realizarea unui produs este dat de cheltuielile
estimate a se produce cu resursele
necesare ob?inerii acestuia, adica este costul produsului.
Deci: Bf = M + U, unde M sunt cheltuielile cu resursele materiale; U � cheltuielile
cu resursa umana.

�n cazul �n care producatorul �?i propune sa comercializeze (v�nda) produsele


realizate, este important sa se
stabileasca beneficiul ob?inut prin v�nzare, care poate fi apoi folosit
(reinvestit) pentru achizi?ionarea de materii prime
?i materiale necesare executarii de noi produse.
Pentru v�nzarea unui produs se stabile?te pre?ul acestuia.
Pre?ul de v�nzare (P), adica venitul ob?inut prin v�nzarea produsului, este dat de
suma dintre cheltuielile aferente
pentru realizarea produsului (adica bugetul financiar, notat Bf) ?i beneficiu
(profitul, notat Pr).
P = Bf + Pr

Oric�t de simplu ar fi, un produs nu se poate ob?ine dintr-odata, instantaneu.


Pentru realizarea unui produs se
estimeaza o perioada de timp, deci i se aloca un buget de timp; acesta depinde de
mai mul?i factori:
� modul de ob?inere (manual sau mecanizat);
� gradul de complexitate al produsului (complexitatea sa);
� materialul din care se confec?ioneaza (proprieta?ile de rezisten?a, duritate
etc.).

A?a cum �n via?a de zi cu zi �a fi disciplinat� �nseamna a respecta regulile care ?


in de comportament, disciplina
bugetului este reprezentata de totalitatea normelor privind respectarea bugetului
financiar ?i a bugetului de timp, stabilite
pentru realizarea produsului respectiv.
At�t bugetul financiar, c�t ?i cel de timp, estimate sau calculate, pot fi mic?
orate. La nivel industrial, tot mai mult
se pune problema reducerii cheltuielilor necesare pentru ob?inerea produselor, fara
a afecta negativ calitatea acestora;
posibilita?i importante de realizare a acestor reduceri sunt:
� �nlocuirea materiilor prime cu altele mai ieftine, cu caracteristici asemanatoare
(de exemplu, �nlocuirea
aluminiului cu o?elul);
� scaderea cheltuielilor cu ma?inile ?i utilajele prin utilizarea lor la �ntreaga
capacitate ?i efectuarea repara?iilor la
termenele planificate;
� marirea cantita?ii de produse executate �ntr-o perioada de timp prin cre?terea
nivelului de automatizare,
introducerea unor tehnologii noi etc.