Sunteți pe pagina 1din 3

 

Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel
putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in
diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte
normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca
temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea
platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale
salariatului;
n) durata perioadei de proba.

identificati cate un element suplimentar din cim pe durata determinata


cu munca la domiciliu sau telemunca
Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara
elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi
modalitatea concretă de realizare a controlului;
c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al
materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe
care le realizează.

 În cazul activității de telemuncă, contractul individual de muncă conține, în afara


elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, următoarele:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;


b) perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de
muncă organizat de angajator;
c) locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;Reviste (2)
d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea
telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;Reviste (1)
e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
f) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării
activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în
activitatea sa, după caz;

În rândul asemănărilor între cele două modalități de prestare a muncii


putem enumera:
 locul de muncă unde se defășoară activitatea salarială nu aparține
angajatorului, ci el este organizat de salariat;
 munca poate fi prestată la domiciliul salariatului;
 obligația angajatorului de asigura transportul la și de la locul
defășurării activității salariale a materialelor;
 programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze
activitatea salariatului;
 salariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin
regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile
celorlalți salariați.

Alte deosebiri se referă la calitatea salariaților și specificul activității lor,


astfel:
 în cazul telemuncii, salariatul este calificat de lege ca fiind un
telesalariat, calificare neîntâlnită în cazul salariatului cu munca la
domiciliu;
 telesalariatul utilizează tehnologia informației și a
telecomunicațiilor, pe când salariatul cu munca la domiciliu
utilizează, ca regulă, mașini, utilaje, instalații mecanice, electrice,
clasice etc.;
 specificul activității telemuncii este dat de procesarea,
transformarea, manipularea și difuzarea informației (analiști,
programatori, informaticieni etc.), iar munca la domiciliu are în
vedere o activitate salariată ce poate fi desfășurată de o sferă mai
largă de angajați (de ex. Contabili, economiști, ingineri, croitori,
strungari etc.);
 munca la domiciliu este posibilă doar la domiciliul salariatului, pe
când telemunca poate fi desfășurată și în alte locuri decât cele
aparținând angajatorului;
 salariatul care prestează muncă la domiciliu își stabilește singur
programul de lucru, în timp ce telesariatul trebuie să respecte
intervalul orar convenit cu angajatorul;
 în timp ce munca la domiciliu are caracter permanent, telemunca e
doar pentru o anumită perioadă (cel puțin o zi pe lună, dar perioada
poate fi prelungită cu acordul ambelor părți).
 ssm

S-ar putea să vă placă și