Sunteți pe pagina 1din 4

Tactica ascultării părţii vătămate, părţii civile şi părţii

responsabile civilmente
Partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente
au calitatea de părţi în procesul penal. Declaraţiile acestora pot servi
la aflarea adevărului, ajutând organul judiciar în desfăşurarea
anchetei. De multe ori, victima poate da cele mai multe detalii cu
privire la făptuitor, obiectul infracţiunii şi modul de săvârşire a
acesteia, fiind persoana împotriva căreia a fost săvârşită infracţiunea.
În funcţie de natura infracţiunii, natura prejudiciului
suferit, natura percepţiei infracţiunii şi repercursiunile fizice, psihice
sau materiale pe care săvârşirea infracţiunii le-a avut asupra victimei,
persoana vătămată poate avea calitate de parte vătămată sau calitatea
de parte civilă ori poate să reunească ambele calităţi.
Persoana vătămată poate avea şi calitatea de martor dacă nu este
constituită parte civilă sau nu participă în proces ca parte vătămată.
Dacă persoana care a suferit un prejudiciu de pe urma infracţiunii de
natură fizică, morală sau materială îşi manifestă dorinţa de a participa
la procesul penal în legătură cu tragerea la răspundere penală a
făptuitorului, acesta dobândeşte calitatea de parte vătămată.
Dacă persoana prejudiciată în urma săvârşirii infracţiunii, îşi
manifestă voinţa de a participa la procesul penal în legătură cu
tragerea la răspundere civilă a făptuitorului, atunci acea persoană va
dobândi calitatea de parte civilă.
Persoana responsabilă civilmente este persoana chemată
în procesul penal să răspundă alături de suspect sau de inculpat pentru
pagubele produse prin fapta sau faptele acestuia.
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are obligaţia
să cheme, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o vătămare prin
infracţiune, precum şi persoana responsabilă civilmente. Neaudierea
acestor persoane poate conduce la desfiinţarea sentinţei.
În faza de judecată, ascultarea părţii vătămate, a părţii civile şi a
părţii responsabile civilmente şi consemnarea declaraţiilor lor, poate
avea loc numai la prima instanţă şi la instanţa de apel.
Înainte de ascultare, persoanei vătămate i se pune în vedere că
poate participa în proces ca parte vătămată, iar dacă a suferit o pagubă
materială sau o daună morală, că se poate constitui parte civilă. De
asemenea, i se atrage atenţia că declaraţia de participare în proces ca
parte vătămată sau de constituire ca parte civilă se poate face în tot
cursul urmăririi penale, iar în faţa primei instanţe de judecată, până la
citirea actului de sesizare.
Persoana vătămată se poate constitui parte civilă în contra
suspectului sau inculpatului şi a persoanei responsabile civilmente.
Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin
infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în
calitate de parte vătămată în aceeaşi cauză.
Persoana responsabilă civilmente poate fi introdusă în procesul
penal la cerere sau din oficiu, fie în cursul urmăririi penale, fie în faţa
instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare. Persoana
responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la
terminarea cercetării judecătoreşti la primă instanţă, luând procedura
din stadiul în care se află în momentul intervenţiei. Partea
responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate
drepturile pe care legea le prevede pentru suspect sau inculpat.
În cazul în care persoana vătămată este o persoană lipsită de
capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă,
acţiunea civilă din cadrul procesului penal se porneşte şi se exercită
din oficiu. În acest scop, organul de urmărire penală sau instanţa de
judecată va cere persoanei vătămate ca, prin reprezentantul său legal
ori, după caz, persoanei care îi încuviinţează actele, să prezinte
situaţia cu privire la întinderea pagubei materiale şi a daunelor
morale, precum şi date cu privire la faptele prin care acestea au fost
pricinuite. În asemenea situaţii, instanţa este obligată să se pronunţe
din oficiu asupra reparării pagubei şi a daunelor morale, chiar dacă
persoana vătămată nu este constituită parte civilă, iar procurorul, când
participă la judecată, este obligat să susţină interesele civile ale
persoanei vătămate lipsite de capacitate de exerciţiu.
Ascultarea părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile
civilmente se face potrivit dispoziţiilor privitoare la ascultarea
suspectului sau inculpatului.
Aşadar, mai înainte de a fi asculată propriu-zis persoana
vătămată trebuie să aleagă dacă doreşte să fie ascultată în proces ca
martor sau ca parte vătămată, respectiv parte civilă.
Partea vătămată, partea civilă sau partea responsabilă
civilmente, înainte de a fi ascultată, este întrebată cu privire la nume,
prenume, poreclă, data şi locul naşterii, numele şi prenumele
părinţilor, cetăţenie, studii, situaţia militară, loc de muncă, ocupaţie,
adresă, antecedente penale şi alte date pentru stabilirea situaţiei sale
personale.
Partea vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente
va fi lăsată să spună tot ceea ce ştie cu privire la faptă, la persoana
suspectului, la vătămarea sau paguba suferită şi la legăturile sale cu
suspectului. Nici una dintre părţi nu va putea citi o declaraţie
concepută înainte, însă se pot servi de însemnări asupra amănuntelor
greu de reţinut. Organul judiciar poate pune întrebări părţii pentru
precizări sau completări. Aceste întrebări trebuie sa reflecte detalierea
faptei, varietatea locului faptei, condiţiile meteorologice, distanţa la
care s-a aflat de făptuitor, zgomotul de la faţa locului, precizia
împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta.
Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile sau părţii responsabile
civilmente, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată
se consemnează în scris, iar după ce o citeşte, dacă este de acord cu
conţinutul ei, partea o va semna pe fiecare pagină şi la sfârşit. Când
partea vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu
poate sau refuză să semneze declaraţia, se va face menţiune despre
aceasta în declaraţia scrisă. Declaraţia scrisă este semnată şi de
organul de urmărire penală care a procedat la ascultarea părţii sau de
preşedintele completului de judecată şi de grefier, precum şi de
interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret. Dacă partea
revine asupra vreuneia dintre declaraţiile sale are de făcut completări,
rectificări sau precizări, acestea fiind consemnate conform aceloraşi
reguli arătate mai sus.
Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile
civilmente date în cursul procesului penal, pot servi la aflarea
adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi
împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.
Organul judiciar trebuie să aibă în vedere că partea vătămată,
parte civilă sau partea responsabilă civilmente au fiecare câte un
interes în cauză, aşa încât declaraţiile acestora pot fi subiective,
adevărul poate fi denaturat de către acestea conştient sau inconştient.

S-ar putea să vă placă și