Sunteți pe pagina 1din 4

Dreptul familiei

I. Căsătoria s-a încheiat la data de 15 mai 2020 în municipiul Galați.


1.Precizați care este data la care s-a depus declarația de căsătorie de către viitorii soți la sediul serviciului
de stare civilă și care sunt actele care însoțesc declarația de căsătorie.
Data la care s-a depus declarația de căsătorie de către viitorii soți la sediul serviciului de stare civilă este
05 mai 2020.
O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
a) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după
caz, pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie
firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege;
b) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor
impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, cu respectarea prevederilor Codului familiei.
Odată cu documentele, viitorii soţi depun, în mod obligatoriu, o declaraţie pe propria răspundere că nu
cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.
Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia
căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ- teritoriale unde se află temporar, care o
transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după
caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria.
Alte acte necesare :
a) actul de identitate, în original şi copie xerox ( trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea
actelor cât şi la încheierea căsătoriei);
b) pentru cetăţenii străini şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor prezenta paşapoarte în
original şi xerocopie cu termen de valabilitate atât la depunerea dosarului cât şi la încheierea căsătoriei.
c) certificatul de naştere, în original şi în copie;
d) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data
emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
e) acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să
rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.
2.Dacă viitoarea soție nu are împlinită vârsta de 18 ani la data de 15 mai 2020, în ce condiții se poate
încheia căsătoria?
Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz
medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a
cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze
căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al
copilului.
3. La încheierea căsătoriei, care sunt opțiunile legale în ce privește numele de familie al viitorilor soți, dacă
pe femeie o cheamă ”Popa”, iar pe bărbat ”Caraiman”?
Viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau
numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt
să poarte numele lor reunite.
II. Dacă din căsătoria încheiată la data de 15 mai 2020 s-a născut un copil pe data de 12 decembrie
2020, răspundeți la următoarele întrebări:
1. Este posibil ca pe data de 15 martie 2021 soții să divorțeze pe cale administrativă? Justificați răspunsul.
Nu, nu este posibil. Ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale
administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau
adoptați.
2. Care sunt cererile accesorii acțiunii de divorț pe baza acordului de voință? Redactați o asemenea cerere,
plecând de la o situație de fapt imaginară.
Cererile accesorii acțiunii de divorț pe baza acordului de voință sunt:
a) exercitarea autoritatii parintesti, contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a
copiilor, locuinta copilului si dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu acesta;
e) obligatia de intretinere sau prestatia compensatorie intre fostii soti;
f) incetarea regimului matrimonial si, dupa caz, lichidarea comunitatii de bunuri si partajul acestora.

3. Care sunt cererile accesorii divorțului din cuprinsul cererii de chemare în judecată în cazul divortului din
culpa exclusivă a soțului pârât? Redactați o asemenea cerere, plecând de la o situație de fapt imaginară.
Cererile accesorii acțiunii de divorț în cazul divortului din culpa exclusivă a soțului pârât sunt:
a) exercitarea autorității părintești, contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare a
copiilor, locuința copilului și dreptul părintelui de a avea legături personale cu acesta;
d) despăgubirea pretinsă pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca urmare a desfacerii
căsătoriei;
e) obligația de întreținere sau prestația compensatorie între foștii soți;
f) încetarea regimului matrimonial și, după caz, lichidarea comunității de bunuri și partajul
acestora.

Cerere actiune de divort


Către
Judecătoria Galati
Str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4

Domnule/Doamnă Preşedinte,

Subsemnata POPA IASMINA, cu domiciliul în mun. Galati, la adresa Str.Unirii, Nr.64, având
CNP.2860211170012 posesoare a CI seria ZL, nr.265785 eliberat de SPCLEP Galati la data de
15.03.2005 având adresa electronică iasmi@popa.ro, tel. nr.074624584, fax nr.-, în nume personal,
în calitate de reclamantă, precum şi în calitate de reprezentant legal al minorei POPA MARIA,
născută la data de 22.07.1999.

Reprezentată prin avocet Marcu Mariana, în baza împuternicirii avocaţiale nr.250/20.08.2020,


eliberată de Cabinet de Avocat Marcu Mariana,
Cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocat_, cu sediul în mun.Galati, la adresa Str.Brailei,
Nr.211, jud. Galati, e-mail office@avocat_Marcu_Mariana.ro, înaintez prezenta

ACŢIUNE DE DIVORŢ

DIN CULPA PÂRÂTULUI, PENTRU MOTIVE TEMEINICE


împotriva pârâtului POPA PETRIŞOR, cu domiciliul în mun.Galati, la adresa Str.Unirii, Nr.64
Pentru ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi:
1. Desfacerea căsătoriei noastre, încheiate la data de 02.07.2010, înregistrată în Registrul stării
civile a mun. Galati sub nr.6548 conform certificatului de căsătorie seria GX. nr.82168 eliberat la
data de 03.07.2010, din culpa exclusivă a pârâtului, întrucât raporturile dintre noi sunt grav
vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
2. Păstrarea numelui dobândit de către subsemnata prin căsătorie, şi anume acela de POPA;
3. Să dispuneţi Serviciului de stare civilă din cadrul SPCLEP mun.Galati să efectueze cuvenitele
menţiuni în registrul stării civile;
4. Obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin desfacerea căsătoriei,
în cuantum de 2500 lei;
5. Obligarea pârâtului la plata unei prestaţii compensatorii în favoarea mea, constând într-o rentă
viageră în cotă de 1/4 din veniturile nete ale debitorului;
6. Obligarea pârâtului la constituirea unei garanţii reale pentru asigurarea plăţii rentei viagere în
favoarea mea, constând în instituirea unei ipoteci imobiliare asupra imobilului pârâtului situat în
Galati înscris în Cartea Funciară nr.103563 nr. topo.125 pentru o sumă de 30000 euro;
7. Stabilirea exercitării în comun a autorităţii părinteşti asupra minorei POPA MARIA, născută la
data de 22.07.1999 conform certificatului de naştere seria ZX, nr.5468, eliberat la data de
24.07.1999, rezultată din căsătoria noastră, de către ambii părinţi;
8. Stabilirea locuinţei minorei după divorţ la subsemnata la adresa Str.Unirii, Nr.64jud.Galati;
9. Stabilirea dreptului pârâtului de a avea legături personale cu minora, cu precizarea limitelor
exercitării acestui drept şi a programului de păstrare a acestor legături, conform propunerii făcute în
conţinutul prezentei cereri;
10. Obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei POPA MARIA, în
cuantum de 1/4 din venitul net lunar al acestuia, de la data introducerii prezentei acţiuni până la
majoratul acesteia;
11. Să constataţi încetarea regimului nostru matrimonial de la momentul introducerii prezentei
acţiuni şi să dispuneţi lichidarea comunităţii de bunuri şi partajul acestora, conform înţelegerii
dintre noi menţionate în conţinutul tranzacţiei anexate;
12. Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată conform art. 453 C.proc. Civ.

4. Dacă soțul s-a mutat în municipiul Bacău, iar soția a plecat la părinții săi din Constanța,indicați instanța
competentă să soluționeze acțiunea de divorț, dacă:
a) soția este reclamantă – instanta competenta este cea de la domiciliul sotului: Bacau
b) soțul este reclamant - instanta competenta este cea de la domiciliul sotiei: Constanta
c) la data depunerii cererii de divorț, ambii soți sunt plecați în străinătate (Italia, de exemplu).
Daca acestia se inteleg cu privire la o anumita instanta, pot depune la orice intsanta din tara.
Daca acestia nu se inteleg cu privire la o anumita instanta, va fi de competenta Judecatoriei
Sectorului 5.

S-ar putea să vă placă și