Sunteți pe pagina 1din 2

I. Precizaţi care dintre variantele de afirmaţii prezentate mai jos este corectă.

1. Potrivit OUG nr. 195/2005, poluarea constituie:


a) orice introducere de către om în mediu a unor substanţe sau energii cu efecte vătămătoare;
b) substanţa sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie
radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu,
modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor
materiale;
c) introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii sănătăţii umane
şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a
utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime.

2. Principiile dreptului mediului sunt:


a) principiul „poluatorul plăteşte”;
b) principiul subsidiarităţii;
c) principiul responsabilităţii.

3. Principiul precauţiei:
a) presupune asigurarea unei protecţii mărite a mediului, a sănătăţii populaţiei, a plantelor
şi a animalelor şi prevenirea adoptării unor măsuri sau întreprinderii unor acţiuni atunci
când datele ştiinţifice nu permit o evaluare completă a riscului.;
b) presupune existenţa unei ordini publice ecologice;
c) constituie un instrument juridic care îi obligă pe cei responsabili să-şi asume consecinţele
actelor lor.

4. Dreptul la un mediu sănătos este:


a) un obiectiv al politicilor publice;
b) un drept fundamental, recunoscut prin Constituţie;
c) un instrument juridic.
5. La nivel european, dreptul la un mediu sănătos:
a) este reglementat pe cale jurisprudenţială, de către Curtea Europeană a Drepturilor
Omului;
b) este prevăzut de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
c) este reglementat pe cale convenţională.

II. Completaţi definiţiile:

Acordul de mediu reprezintă actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia
mediului, prin care sunt stabilite conditiile şi, după caz, măsurile pentru protectia mediului, care
trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia


mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi
existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la
punerea în funcţiune.

Prin deşeu se înţelege orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de
legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are
obligaţia de a-l arunca.

III. Identificaţi cuvintele cheie din următoarele definiţii:

Dezvoltare durabilă este dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a


compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.

Poluarea reprezintă introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii
sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o
împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime.

Cuvintele cheie: dezvoltare durabila, necesitate, poluare, mediu.