Sunteți pe pagina 1din 2

Asigurarea de răspundere civilă profesională a medicilor,

farmaciştilor şi a altor persoane din domeniul asistenţei medicale


– DAUNE MORALE
CONDIŢII SUPLIMENTARE DE ASIGURARE

Anexă la Poliţa de Asigurare seria nr. _________________________

Prezentele condiţii suplimentare de asigurare se încheie numai


împreună cu „Condiţiile de asigurare privind asigurarea de III. EXCLUDERI
răspundere civilă profesională a medicilor, farmaciştilor şi a altor 5. Suplimentar faţă de cele prevăzute la cap.IV, pct.7 din „Condiţiile
persoane din domeniul asistenţei medicale. privind asigurarea de răspundere civilă profesională a medicilor,
farmaciştilor şi a altor persoane din domeniul asistenţei medicale”, nu
I. DEFINIŢII sunt cuprinse în asigurare şi, deci, Asigurătorul nu acordă despăgubiri,
1. În aplicarea prezentelor condiţii suplimentare de asigurare, nici pentru:
termenii următori sunt definiţi astfel: - sumele corespunzătoare daunelor morale, consecința vătămărilor
1.1. Daune morale corporale/decesului, ce depășesc sublimita pentru care a fost încheiat
Prejudicii fără caracter patrimonial, constând în atingeri aduse contractul, sublimită prevăzută în polița de asigurare pentru astfel de
personalității fizice, psihice, afective și sociale, prin lezarea unui daune;
drept sau interes nepatrimonial, consecințe fără conținut economic, - sumele corespunzătoare daunelor morale in lipsa existentei unor
care nu au valoare pecuniară. prejudicii materiale produse prin vatamari corporale/deces.
1.2. Prejudiciul material 6. Nu sunt cuprinse in asigurare și deci nu se acordă despăgubiri
Prejudiciu cu caracter patrimonial, care are conținut economic, pentru prejudiciile care au fost notificate Asigurătorului după expirarea
poate fi evaluat pecuniar și este rezultatul direct al vătămării perioadei extinse de raportare.
corporale / decesului.
IV. SUBLIMITA RĂSPUNDERII ASIGURATORUILUI PENTRU
II. OBIECTUL ASIGURĂRII / RISCURI ASIGURATE DAUNE MORALE
2. În baza prezentelor condiţii suplimentare, prin derogare de la 7. Valoarea până la care se acordă despăgubiri:
prevederile pct.7, lit.a de la cap.IV se extinde acoperirea prevăzută a) Sublimita răspunderii asigurătorului pe intreaga perioada de
de ”CONDITIILE DE ASIGURARE privind asigurarea de asigurare pentru daune morale:
răspundere civilă profesională a medicilor, farmaciştilor şi a altor 7.1. În cazul în care contractul de asigurare este încheiat cu stabilirea
persoane din domeniul asistenţei medicale” și pentru prejudiciile unei sublimite pentru daunele morale, despăgubirile acordate de
fără caracter patrimonial (daune morale) care sunt consecința unor Asigurător pentru aceste daune nu vor depăşi pe întreaga perioadă de
prejudicii materiale produse prin vătămări corporale sau deces, în asigurare, în total, valoarea menționată în polița de asigurare la rubrica
desfășurarea activităţii profesionale menţionată în Sublimita răspunderii asigurătorului pentru daune morale pe
cererea/declaraţia de asigurare. intreaga perioada de asigurare.
3. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru: 7.2. Această sublimită nu extinde Limita răspunderii asigurătorului
a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească pacienţilor pe intreaga perioada de asigurare stabilită pentru întreaga perioadă
sau moştenitorilor acestora pentru daune morale consecința de asigurare si mentionata pe polita.
prejudiciilor materiale; 7.3. Despagubirile acordate de Asigurator pentru prejudiciile materiale
b) cheltuielile de judecată făcute de cei prejudiciaţi în scopul acoperite si prejudiciile fara caracter patrimonial consecinta acestora,
obligării Asiguratului la plata despăgubirilor pentru daune morale, pentru 1 an de asigurare, nu vor depăşi pe întreaga perioadă de
dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească asigurare, în total, Limita răspunderii asigurătorului pe intreaga
definitivă la plata acestora; perioada de asigurare mentionata pe polita.
c) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil dacă
a fost obligat la desdăunare pentru daune morale. b) Sublimita răspunderii asigurătorului pentru daune morale pe
4. În situaţiile prevăzute la pct.3 de mai sus se acordă despăgubiri cererea de despagubire (eveniment) :
numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 7.4. În cazul în care contractul de asigurare este încheiat cu stabilirea
- pretenţia de despăgubire a pacientului sau moștenitorilor unei sublimite pentru daunele morale pe cererea de despagubire
pacientului să fie formulată pentru prima oară în scris, împotriva (eveniment), despăgubirile acordate de Asigurător pentru aceste
Asiguratului, în timpul perioadei de asigurare; daune nu vor depăşi, pentru o cerere de despagubire (eveniment),
- actul de malpraxis să fi fost săvârșit în perioada de asigurare sau valoarea menționată în polița de asigurare la rubrica Sublimita
după data retroactivă menţionată în polița de asigurare; răspunderii asigurătorului pentru daune morale pe cererea de
- pretenţia de despăgubire formulată de pacient/moștenitorii despagubire.
pacientului să fie notificată de către Asigurat Asigurătorului în 7.5. Această sublimită nu extinde Limita răspunderii asigurătorului
perioada de asigurare sau în perioada extinsă de raportare; pe cererea de despagubire mentionata pe polita.
- prejudiciul material să fie cert în ceea ce privește existența sa, 7.6. Despagubirile acordate de Asigurator pentru prejudiciile materiale
cuantificabil la data formulării cererii de despăgubire, personal și acoperite si prejudiciile fara caracter patrimonial consecinta acestora,
direct; nu vor depăşi pentru o cerere de despagubire (eveniment), în total,
- între actul de malpraxis și prejudiciul material produs persoanei Limita răspunderii asigurătorului pe cererea de despagubire
păgubite să existe un raport de cauzalitate. mentionata pe polita.

AG / MALPRAXIS / revizia 2 /30.11.2017 1/2


Asigurarea de răspundere civilă profesională a medicilor, farmaciştilor şi a altor persoane din domeniul asistenţei medicale – CONDIŢII SUPLIMENTARE
DAUNE MORALE D DE ASIGURARE

V. OBLIGATIILE ASIGURATORULUI / CONSTATAREA, IV. DISPOZITII FINALE


EVALUAREA ŞI STABILIREA DESPĂGUBIRII 11. Toate celelalte prevederi din ”Condiţiile privind asigurarea de
8. Despăgubirile ce pot fi acordate pentru daune morale nu pot răspundere civilă profesională a medicilor, farmaciştilor şi a altor
depăși valoarea sublimitei răspunderii asiguratorului menționată pe persoane din domeniul asistenţei medicale” se aplică, în măsura în
polița de asigurare, în cazul în care contractul s-a încheiat cu care nu contravin prezentelor condiţii suplimentare de asigurare.
sublimită pentru acest fel de daune. 12. Cererea/Declarația de asigurare, Condiţiile privind asigurarea de
9. Despăgubirile ce pot fi acordate pentru prejudicii materiale și răspundere civilă profesională a medicilor, farmaciştilor şi a altor
daune morale nu vor depăşi, în total, pe perioada asigurată, limita persoane din domeniul asistenţei medicale, prezentele Condiţii
răspunderii stabilită prin contractul de asigurare, dacă contractul suplimentare de asigurare, Specificaţia, Suplimentele, Clauzele
este încheiat cu extinderea acoperirii și pentru daune morale dar adiţionale, alte anexe şi orice declaraţii făcute în scris de Asigurat
fără stabilirea unei sublimite pentru aceste daune. constituie şi fac parte integrantă din Contractul de asigurare.
10. Despăgubirile ce pot fi acordate pentru cheltuielile prevăzute la 13. Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea de către
pct.3, lit.b și c de la cap.II de mai sus, în procesul civil introdus Asigurător a Poliţei de Asigurare şi încasarea primelor de asigurare.
exclusiv pentru obținerea unor daune morale, nu pot depăși 14. Contractul de asigurare este redactat în două exemplare, câte un
valoarea sublimitei răspunderii asiguratorului menționată pe polița exemplar pentru fiecare parte semnatară.
de asigurare, în cazul în care contractul s-a încheiat cu sublimită
pentru acest fel de daune.

* * *

CONTRACTANT / ASIGURAT, A S I G U R Ă T O R,
Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
(Nume şi prenume) Inspector/broker/agent _____________________________ Cod ______
Semnătura _____________________________
(Semnătura)

Anexă la Poliţa de Asigurare seria nr. _________________________

AG / MALPRAXIS / revizia 2 /30.11.2017


2/2

S-ar putea să vă placă și