Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de donatie a imobilului

Republica Moldova, mun. Chisinau.


Anul doua mii zece, luna martie ziua a douazeci si doua.

Subsemnatii, Lupu Leontii Timofeevici, nascut la data de 10.08.1930,


titular a pasapotrului seria X-BM nr 120258, numarul de identificare
2001725462588, Lupu Evghenia Panteleimonova nascuta la data de 28.06.1934,
titulara a pasaportului seria X-BM nr. 125635, eliberat de SAI a Comitetului
executiv raional Sovitic or. Chisinau la 05.04.1980, numarul de identificare
2001547896254, domiciliati in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Gheorghe
Asachi, nr. 30/1, denumiti in continuare “Donatori” si
Cretu Vasile, nascut la data de 03.08.1980, titular al buletinului de identitate A
12345678, eliberat de oficiul 42 la data de 24.04.2009, numarul de identificare
1234567891012, Mocanu Svetlana, nascuta la data de 03.09.1984, titulara a
buletinului de identitate A 87456123 eliberat de oficiul 42 la data de 11.01.2008,
numarul de identitate 5235478968712, domiciliati in Republica Moldova, mun.
Chisinau, str. Gheorghe Asachi, nr. 30/1, denumiti “Donatari” am incheiat
prezentul contract privind urmatoarele:
1. Noi, Lupu Leontii Timofeevici si Lupu Evghenia Panteleimonova,

donam fara nici o conditie nepotilor Cretu Vasile si Mocanu Svetlana, cite ½
(una doime) cota parte fiecaruia din casa de locuit cu suprafata totala 80,2
(optzeci si 2/10) m.p. cu nr. cadastral 0100108.715.03 si terenul pentru
constructie cu suprafata de 0.066 ha, cu nr. cadastral 0100108715 situate pe
Gheorghe Asachi, nr. 30/1, mun. Chisinau.
2. In proprietate cet. Cretu Vasile si Mocanu Svetlana trece cite ½ (una
doime) cota parte fiecaruia din casa de locuit, cu suprafata totala 80,2 (optzeci
si 2/10) m.p. cu nr. cadastral 0100108.715.03 si terenul pentru constructie cu
suprafata de 0.066 ha, cu nr. cadastral 0100108715 situate pe Gheorghe
Asachi, nr. 30/1, mun. Chisinau.
3. Casa de locuit si terenul aferent casei sus indicate le aprtin cet. Lupu

Leontii Timofeevici si Lupu Evghenia Panteleimonova cu drept de


proprietate privata in baza Hotarirei Sovietului Raional Sovietic de deputati ai
oamenilor muncii din or.Chisinau nr. 16/4-3, din 24.10.1975, inregistrat la
O.C.T. mun. Chisinau cu numarul cadastral 0100108715 la 01.08.2000 si
Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren nr. 0100108715
eliberat de Primaria mun. Chisinau, la 07.05.2004, inregistrat la O.C.T mun.
Chisinau cu numar cadastral 0100108715 la 01.08.2000.
4. Noi, Cretu Vasile si Mocanu Svetlana, acceptam donatia fara nici o
conditie de la buneii nostri. Lupu Leontii Timofeevici si Lupu Evghenia
Panteleimonova, in beneficiul nostru imobilul sus indicat cite ½ (una doime)
cota parte fiecare.
5. Imobilul sus nominalizat ce se inregistreaza este evaluat in marime de

800000(optsute mii ) lei.


5. Proprietarii Lupu Leontii Timofeevici si Lupu Evghenia
Panteleimonova, garanteaza, ca la data incheierii prezentului contract imobilul
sus mentionat nu este scos din circuitul civil nu face obiectul vreunui litigiu, nu
este sechestrat, vindut, donat sau ipotecat vreunei persoane fizice sau juridice,
nu este grevat de sarcini are impozitele si taxele catre stat achitate la zi, fapt
confirmat prin Certificatul fiscal nr.01-24/715, eliberad de Oficiul Fiscal
Botanica al IFS Chisinau la data de 10.03.2010 si Extrasul din Registrul
bunurilor imobile, eliberat de Oficiul Teritorial Cadastral mun. Chisinau la data
de 28.01.2010
6. Rasunderea pentru tainuirea faptului aflarii bunului instrainat sub interdictie
(sechestru,arest,gaj), comunicarea pretului nereal a bunului, altor date eronate
sau prezentarea de documente false (nevalabile), in procesul incheierii actului
juridic, o poarta partea vinovata.
7. Noi, partile contractante, garantam sub sanctiunea legii penale cu privire la

fals in declaratii, ca situatia de fapt si de drept pe care se intemeiaza donatia


este cea rezultata din actele prezentate notarului, noi fiind singurii responsabili
de eventualele neconcordante intre acestea si realitate, si sustinem ca toate
clauzele, astfel cum au fost inserate in contract, reprezinta vointa noastra reala.
8. Pina la autentificarea prezentului contract, persoana care instraineaza, este

obligata sa-i comunice celeilalte parti, locul aflarii bunului instrainat, existenta
sau lipsa restantelor la impozit si alte plati obligatorii la bugetul de stat.
9. Raspunderea pentru comunicarea informatiei false sau incomplete privind
restanta, o poarta persoana care instraineaza bunul imobil.
Notarul ne-a explicat continutul art. art. 827-838 al Codul Civil R.Moldova, art.
35 al (1 lit. a)si art. 50-51 din Legea R. Moldova cu Privire la notariat nr. 1453-
XV din 08.11.2002.
10. Taxele si onorariile privind perfectarea prezentului contract ne privesc pe

noi Cretu Vasile si Mocanu Svetlana.


11. Cretu Vasile si Mocanu Svetlana intra in stapinirea de fapt asupra
imobilului incepind de azi, data autentificarii prezentului contract.
12.Contractul este intocmit in patru exemplare, din care unul se va pastra in
arhiva notarului privat Antoci Elena, cu sediul: mun. Chisinau, str. Cuza Voda,
nr.55, ap.42, iar cate un exemplar sunt eliberate partilor.
Semnaturile:
a.
b.
c.
d.