Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie la disciplina Economie

Propunâtor: Carp Loredana


Data: 11.03.2011
Clasa: a XII-a E
Disciplina: Economie
Tema: Profitul. Rentabilitatea şi rata profitului
Tipul lecţiei: predare-învăţare

Scop: elevii trebuie să definească corect profitul, să stabilească corect rentabilitatea unei
activităţi şi să calculeze ratat profitului.

Competenţe derivate: la finalul lecţiei, elevii vor fi capabili să:


C1 – definească corect profitul;
C2 – ştie formula profitului, ştiind în acelaşi timp să o explice;
C3 – definească rentabilitatea unei activităţi;
C4 – ştie formula rentabilităţii;
C5 – definească rata profitului;
C6 – ştie formula ratei profitului;
C7 – facă distincţia între profitul normal şi cel suplimentar;
C8 – enumere cel puţin trei factori ce influenţeză marimea profitului;
C9 – enumere principalele forme de venit.

Metode: explicaţia, expunerea, conversaţia, învăţarea prin descoperire.


Mijloace de învăţământ: manualul, fişa de lucru, table şi instrumentele de scris.
Desfăşurarea lecţiei
Nr. Momentul Compe- Activitatea de învăţare Timp Resurse Evaluare
Crt lecţiei tenţa
. atinsă
1 Organizato- Se efectuează prezenţa;
ric Se creează mediul propice începerii 3’ Activitate Formativă
lecţiei; frontală
Se precizează modul de lucru.
Reactualiza- Se reiau informaţiile anterior predate; Activitate
rea cunoş- Se verifică temele date pentru acasă; frontală
tinţelor şi Sunt oferite explicaţii suplimentare 5’ Formativă
verificarea pentru o mai bună înţelegere; Explicaţii
temei
Anunţarea Enunţarea temei; 2’ Activitate Formativă
temei noi Se explică importanţa temei; frontală
Predare-în- C1 Se defineşte conceptual de “profit”;
văţare C2 Se precizează formula de calcul a
propriu-zis profitului; Activitate
C3 Se defineşte “rentabilitatea”; frontală
C4 Se arată formula de calcul a
rentabilităţii; Explicaţii
Se fac anumite precizări cu privire la
rentabilitate şi la raportul dintre Expunere
încasări şi cheltuieli; 27’
Se defineşte rata profitului; Învăţare
C5
Se determină modalitatea de calcul a prin des-
C6
ratei profitului; coperire
Se precizează componenţa profitului
C7
total; se face diferenţierea între Conver-
profitul normal şi cel suplimentar; saţia
Se conturează factorii ce influenţează
C8 mărimea profitului;
Se numesc principalele forme de
C9 venit.

Evaluare Rezolvarea sarcinilor din fişă


10’ Fişa de Sumativă
lucru
Incheierea Explicarea sarcinilor pentru acasă. 3’
lecţiei Ex. 6, p. 53 Activitate
frontală Formativă

Schema tablei
Profitul. Rentabilitatea şi rata profitului

Def.1: Profitul = benficiul obţinut dintr-o activitate economică.


Pr = QP – CT, unde
(Pr – profit, Qp – valoarea producţiei realizate, CT – costuri totale)
Def.2: Rentabilitatea = capacitatea unui agent economic de a obţine profit.
a. QP = CT, Pr = QP – CT = 0; firma nu are nici profit, nici pierderi;
b. QP < CT, Pr = QP – CT < 0; firma este în pierdere;
c. QP > CT, Pr = Qp – CT > 0; firma înregistrează profit
Def.3: Rata profitului = exprimă eficienţa activităţii desfăşurate; gradul de rentabilitate se exprimă în
rata profitului.
1. Rpr = Pr / QP * 100 ; QP = CA (cifra de afaceri = totalul vânzărilor efectuate)
2. Rpr = Pr / K * 100
3. Rpr = Pr / CT * 100, unde
Rpr = rata profitului, Pr = profit, QP = încasări, K = capital utilizat total, CT = cost total
Def.4: Profitul normal =câştigul minim ce îl motivează pe agentul economic să-şi desfăşoare activitatea.
Def.5: Profitul suplimentar = cel obţinut de agenţii economici care reuşesc să producă cu costuri mai
mici decât ceilalţi producători pentru că dispun de condiţii tehnice şi organizatorice mai bune.
Pr total = Pr normal + Pr suplimentar
Factori ce influenţează mărimea profitului:
- Preţul de vânzare, costul de producţie;
- Volumul, structura şi calitatea producţiei;
- Viteza de rotaţie a capitalului;
- Mărimea salariilor, a rentei şi a dobânzii.
Principalele forme de venit:
a. Salariul;
b. Renta;
c. Dobânda;
d. Profitul.
Def. 1: Profitul = benficiul obţinut dintr-o activitate economică. Este un venit rezidual pe care îl obtin proprie-
tarii mijloacelor de productie (bunurilor de capital) ca recompensa pentru utilizarea eficientă a acestui factor. Este
venitul producătorului care investeşte capital. Pr = QP – CT
Agenţii economici îşi calculează Pr pt a determina rentabilitatea activităţii pe care o desfăşoară.
Def. 2: Rentabilitatea = capacitatea unei firme de a obţine profit.
a. Dacă QP=CT, atunci Pr = QP – CT = 0, îşi acoperă cheltuielile dar nu obţine profit;
b. Dacă QP<CT, atunci Pr = QP – CT < 0, firma are pierderi;
c. Dacă QP>CT, atunci Pr = QP – CT > 0, firma are profit.
Def. 3: Rata profitului = exprimă eficienţa activităţii desfăşurate; gradul de rentabilitate se exprimă în rata
profitului.Rpr poate acea valori diferite în funcţie de modul de calcul:
1. Rpr = Pr / QP * 100
2. Rpr = Pr / K * 100
3. Rpr = Pr / CT * 100, unde
Rpr = rata profitului, Pr = profit, QP = încasări, K = capital utilizat total, CT = cost total
Rpr exprimă eficienţa activităţii desfăşurate. Permite compararea activităţilor econommice din punctul de vedere
al rentabilităţii lor.
Profitul diferă de la un agent economic la altul în funcţie de mai mulţi factori:
- Preţul de vânzare, costul de producţie;
- Volumul, structura şi calitatea producţiei;
- Viteza de rotaţie a capitalului;
- Mărimea salariilor, a rentei şi a dobânzii.
Def.4: Profitul normal =câştigul minim ce îl motivează pe agentul economic să-şi desfăşoare activitatea.
Def.5: Profitul suplimentar = cel obţinut de agenţii economici care reuşesc să producă cu costuri mai mici decât
ceilalţi producători pentru că dispun de condiţii tehnice şi organizatorice mai bune.
- Pr total = Pr normal + Pr suplimentar
Pr este un venit, asemenea salariului, care îi revine producătorului ce îşi asumă riscul iniţierii unei afaceri.
Principalele forme de venit sunt:
a. Salariul – care îi revine celui ce posedă forţă de muncă; nominal şi real;
b. Renta – revine posesorului de teren agricol, construcţii, clădiri, etc.;
c. Dobânda – revine posesorului de disponibilităţi băneşti; simpla Dob/an = Creditul * d’(rata dobânzii) şi
compusă.
d. Profitul – revine posesorului de capital.
Profitul reprezintă raţiunea de a cumpăra, utiliza şi combina factori de producţie a producătorului.
Fişa de lucru în clasă

I. Completaţi tabelul si deteminaţi pragul minim de rentabilitate:

Cantitate Preţ Cost total Profit


produsă (încasări) de producţie
1 100 150 -50
2 100 200
3 100 220
4 100 250

Ex.1.Adică, trebuie să vindem produsul cu minim 150 de u.m. ori scădem costul de producţie cu 50 u.m.

II. Să se calculeze profitul ştiind că un atelier realizează 2500 piese, la un preţ de 18 lei.
Cheltuielile materiale sunt de 21000 lei, cheltuielile salariale sunt de 18000 lei, costul de
desfacere este de 1000 lei, iar alte cheltuieli 2500lei.

CT=21.000+18.000+1.000+2.500=42.500
QP=2.500*18 lei=45.000
Pr = QP – CT = 45.000 - 42.500 = 2.500 lei.

III. Firma Ana S.R.L obţine un profit total de 10 miliarde lei pe an, iar firma Dan S.R.L obţine 7
miliarde lei pe an. Dacă firma Ana a cheltuit 100 miliarde lei, iar Dan numai 21 miliarde lei,
care firmă este mai eficientă ?

Pr Ana = 10 mld. Lei, CT Ana = 100 mld. Lei


Pr Dan = 7 mld. Lei, CT Dan = 21 mld. Lei
Rpr = 10 mld / 100 mld. * 100 = 10% (Ana SRL)
Rpr = 7 mld. / 21 mld. * 100 = 33.33 % (Dan SRL) => firma Dan SRL este mai eficientă

S-ar putea să vă placă și