Sunteți pe pagina 1din 10

uTema 2.

EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII LA NIVEL MACROECONOMIC (2 ore)

A. Selectaţi răspunsul corect:

1. Indicatorii macroeconomici pot releva rezultatele activităţii economice ale:


a) economiei mondiale;
b) agenţilor economici privaţi;
c) economiei naţionale; *
d) statului;
e) unui anumit domeniu de activitate economică.
2. Produsul Intern Brut constituie:
a. totalitatea bunurilor şi serviciilor finite produse într-o economie timp de 1 an;
b. valoarea bunurilor şi serviciilor finite produse într-o economie timp de 1 an; *
c. valoarea bunurilor acumulate de o ţară pe parcursul întregii existenţe;
d. valoarea activelor financiare vândute-cumpărate pe parcursul 1 an.
3. Care din următoarele nu se include în P.I.B ?
a. plata taximetristului; ******
b. cheltuielile întreprinderii „Lapte " SA pentru laptele achiziţionat de la fermieri; ****
c. lucrările domestice îndeplinite de stăpâna gospodăriei;******
d. lucrările domestice îndeplinite de servitoarea angajată.
4. Evaluarea Produsului Intern Net poate fi efectuată în felul următor:
a. PIB plus amortizarea;
b. PIB minus amortizarea; -***********
c. Consumul plus investiţiile;
d. VN plus impozitele indirecte.
5. Venitul Naţional Brut reprezintă:
a. totalitatea produselor şi serviciilor finite produse şi a amortizării plătite timp de 1 an;
b. valoarea produselor şi serviciilor finite care pot fi produse pe teritoriul ţării timp de 1
an;
c. veniturile obţinute de agenţii naţionali în interiorul şi exteriorul ţării pe parcursul 1 an;
d. nici un răspuns corect.
6. Evaluarea Venitului Naţional Net poate fi efectuată în felul următor:
a. VNB la preţul factorilor de producţie minus amortizarea;
b. VNN la preţurile pieţei plus amortizarea;
c. suma cheltuielilor de consum şi a economiilor;
d. suma veniturilor obţinute de posesorii factorilor de producţie.
7. Venitul naţional reprezintă:
a) veniturile totale ale proprietarilor factorilor de producţie implicaţi in activitatea
economică;
b) produsul naţional net la preţurile factorilor;
c) produsul naţional net la preţurile pieţei;
d) produsul naţional brut la preţurile factorilor minus amortizarea.
e) Alegeţi combinaţia corectă: A(a,c,d); B(a,b,d); C(a).
8. Care din indicatorii de mai jos nu sunt incluse în Venitul Naţional ?
a. transferurile sociale;
b. profiturile;
c. salariile;
d. dobânzile.
9. Venitul Personal reprezintă:
a. venituri obţinute din moşteniri;
b. venituri obţinute din activitate şi transferuri;
1
c. venituri destinate consumului;
d. venituri destinate economisirii.
10. Venitul Personal Disponibil reprezintă:
a. venitul personal rămas după plătirea impozitelor directe şi a taxelor;
b. suma salariilor, rentei şi a dobânzii;
c. venitul obţinut din moştenire;
d. transferurile sociale.
11. Dacă veniturile nete în raport cu străinătatea sunt pozitive:
a) P.I.B. < P.N.B.;
b) P.I.B. > P.N.B.; ?
c) P.I.B. = P.N.B.;
d) P.I.B. = P.N.B. + Exp – Imp;
e) indicatorii nu sunt comparabili.
12. Exportul este mai mic decat importul cu 5 puncte procentuale din produsul intern brut. Dacă
investiţiile brute reprezintă 25% din produsul intern brut, iar consumul guvernamental 10% atunci
consumul populaţiei este de:
a) 25% din produsul intern brut;
b) 35% din produsul intern brut;
c) 70% din produsul intern brut;
d) 75% din produsul intern brut;
e) 90% din produsul intern brut.
13. P.I.B potenţial este definit prin:
a. valoarea producţiei finite calculată la preţuri curente;
b. valoarea producţiei finite în cazul utilizării depline a resurselor economice;
c. valoarea producţiei finite, eliberată de influenţa inflaţiei;
d. toate răspunsurile sunt corecte.
14. Diferenţa dintre PIB în preţurile pieţei şi PIB în preţurile factorilor o reprezintă:
a) impozitele indirecte nete;
b) amortizarea;
c) impozitele pe produs;
d) subvenţiile.
15. In ce indicatori macroeconomici este inclus consumul intermediar?
a) PGB;
b) PIB;
c) PIN;
d) VN.
16. Ce indicatori macroeconomici includ amortizarea?
a) PIN;
b) VN;
c) PNB;
d) toţi;
e) nici unul.
17. Impozitele indirecte nete nu pot fi niciodată incluse in:
a) VN;
b) PIB;
c) PIN;
d) PNN;
e) PNB.
18. Consumul de capital fix (amortizarea) se poate calcula ca diferenţă intre:
a) PIB şi PIN;
b) investiţiile brute şi cele nete;
c) PNB şi PNN;
2
d) PIBpp şi PIBpf;
e) formarea brută de capital fix şi investiţia brută.
Alegeţi combinaţia corectă: A(a,b,c); B(e); C(b,d).
19. Valoarea transferurilor către menaje (pensii, ajutoare umanitare, burse, alocaţii) este
inclusă in:
a) venitul naţional;
b) venitul naţional disponibil;
c) venitul personal;
d) PNN.
20. Transferurile:
a. sunt incluse în PIB, deoarece reprezintă venituri;
b. nu sunt incluse în PIB, deoarece nu reprezintă contravaloarea unor bunuri sau
servicii;
c. sunt incluse în PIB, deoarece reprezintă o parte a procesului de redistribuire a
veniturilor;
d. sunt incluse în PIB, deoarece reprezintă plata unor produse vândute sau servicii
efectuate.
21. Formarea brută de capital reprezintă:
a) investiţia netă plus amortizarea;
b) investiţia netă plus variaţia stocurilor;
c) investiţia netă plus amortizarea şi variaţia stocurilor;
d) investiţia brută plus variaţia stocurilor;
e) investiţia brută.
Alegeţi combinaţia corectă: A(a,b,c); B(c,d); C(a,e).
22. Consumul final cuprinde:
a) consumul privat;
b) consumul privat şi consumul public;
c)consumul statului;
d)consumul populaţiei şi variaţia stocurilor.
23. Calculul produsului intern brut după metoda cheltuielilor nu ia în considerare:
a) indemnizaţiile de şomaj;
b) exportul net;
c) consumul guvernamental;
d) consumul final al populaţiei;
e) investiţiile brute.
24. Care din componentele de mai jos nu se includ în PIB calculat după metoda
cheltuielilor?
a. investiţiile private brute;
b. achiziţiile guvernamentale;
c. cheltuielile de consum;
d. exportul net de bunuri şi servicii;
e. salariile lucrătorilor.
25. P.I.B va creşte, ceteris paribus, dacă:
a. vor creşte importurile;
b. se vor reduce exporturile;
c. vor creşte cheltuielile de consum;
d. se vor reduce cheltuielile cu caracter militar.
26. În anul 2010, consumul populaţiei a reprezentat 80% din produsul intern brut,
consumul guvernamental 6%, iar investiţiile 22%. În aceste condiţii:
a) exportul a fost mai mare decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul
intern brut;

3
b) exportul a fost mai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern
brut;
c) exportul net a fost pozitiv, reprezentând 8% din produsul intern brut;
d) exportul net a fost nul;
e) balanţa comercială şi balanţa serviciilor au fost, cumulat, excedentare.
27. Exprimarea indicatorilor macroeconomici in termeni reali:
a) face abstracţie de sectorul monetar al economiei;
b) inseamnă corectarea mărimii nominale a acestora cu indicele general al preţurilor din
economia naţională;
c) se obţine prin inmulţirea valorilor nominale cu rata inflaţiei;
d) se obţine prin diferenţa dintre valorile nominale şi rata inflaţiei;
e) ţine cont doar de valoarea producţiei materiale.
28. Care din afirmaţii denotă deosebirea dintre PIB nominal şi PIB real ?
a. PIB real include doar produse, iar PIB nominal - produse şi servicii;
b. PIB real este evaluat în preţurile unui an de referinţă, iar PIB nominal - în preţurile
curente;
c. PIB real este egal cu PIB nominal minus amortizarea capitalului fix;
d. PIB real este egal cu PIB nominal multiplicat la indicele preţurilor de consum.
29. Dacă volumul produsului naţional rămâne constant, iar preţurile se dublează:
a. PIB real şi PIB nominal rămân constante;
b. PIB real rămâne constant;
c. PIB real rămâne constant, iar PIB nominal se dublează;
d. PIB real se dublează, iar PIB nominal rămâne constant.
30. Deflatorul reprezintă raportul dintre:
a. PIB şi PIN;
b. PIB nominal şi PIB real;
c. VNBşiVNN;
d. VNB şi rata inflaţiei.
31. În perioadele în care se înregistrează o reducere generalizată a preţurilor:
a) PIB real va creşte mai încet decât PIB nominal;
b) PIB real va creşte mai repede decât PIB nominal;
c) PIB real va creşte în acelaşi ritm cu PIB nominal;
d) PIB real va fi egal cu PIB nominal;
e) nu se poate face o generalizare corectă privind evoluţia PIB real şi PIB nominal.
32. Dacă PIB nominal a crescut de la 27823,5 mii. MLD până la 32056,8 mii. MLD, iar
deflatorul PIB a diminuat de la 114,5 până la 108,3 PIB real:
a. a crescut; cu 53 mii MDL
b. s-a redus;
c. nu s-a modificat;
d. nu poate fi calculat.
33. Dacă PIB nominal a crescut de la 500 mii. u.m. la 600mii u.m., iar deflatorul PIB s-a
majorat de Ia 125 la 150, PIB real:
a. va creşte;
b. se va reduce;
c. va rămâne neschimbat; (4 mii )
d. nu poate fi calculat.
34. In perioadele in care se inregistrează o reducere generalizată a preţurilor:
a) PIB real va creşte mai incet decat PIB nominal;
b) PIB real va creşte mai repede decat PIB nominal;
c) PIB real va creşte in acelaşi ritm cu PIB nominal;
d) PIB real va fi egal cu PIB nominal;
e) nu se poate face o generalizare corectă privind evoluţia PIB real şi PIB nominal.
4
B. Rezolvaţi problemele:

35. În baza datelor din tabel determinaţi PIB prin metoda valorii adăugate:
Stadiile producţiei Venitul în urma vânzării Valoarea
adăugată
1. Gospodărie agricolă producătoare de 50000
grâu
2.Întreprindere de prelucrare (moara) 100000
3. Întreprinderea producătoare de pâine 200000
5. Întreprindere comercială cu amănuntul 300000

36. Fabrica de ţesături a achiziţionat lână în valoare de 300 mii u.m.; a confecţionat din lâna
achiziţionată tesături în valoare de 400 u.m. Fabrica de confecţii a produs din tesătura cumpărată
costume în valoare de 650 u.m. Determinaţi valoare adăugată şi sporul PIB.

37. Intr-o economie a fost creat un PIB în valoare de 9000 mln.u.m.. Cheltuielile de consum au
constituit 4600 mln.u.m., cheltuielile guvernamentale 2100 mln.u.m., exportul net 125 mln.
u.m., exportul 570 mln.u.m., amortizarea 270 mln.u.m.
Determinaţi:
1. Mărimea investiţiilor;
2. Volumul importului;
3. PIN.

38. O economie închisă se caracterizează prin următoarele date: cheltuielile de consum 1500
u.m., investiţii private brute 400 u.m., impozite colectate 400 u.m., cheltuieli publice 420 u.m.,
din ele 80 u.m. fiind îndreptate la plătirea pensiilor şi burselor. Să se calculeze valoarea P.I.B.

39. Se cunosc următoarele date cu referinţă la menaje: salarii 1600 u.m.; plăţi de transfer 300
u.m.; impozite personale directe 200 u.m.; cheltuieli de consum 1200 u.m. Să se calculeze
mărimea economiilor menajelor.

40. Se dau următoarele informaţii:


• cheltuieli personale pentru consum = 600 mld.;
• amortizarea = 50 mld.;
• salarii nete = 800 mld.;
• impozite reținute din salarii = 100;
• venit din rente = 25 mld.;
• investiţia brută = 150 mld.;
• profitul firmelor = 30 mld.;
• exporturi nete = 5 mld.;
• achiziţii publice de bunuri şi servicii = 200 mld.;
• plăţi sub formă de transfer de la guvern = 50 mld.
Calculaţi PIB

41. PIB = 5000 mln. $. Cheltuieli de consum = 3200 mln. $., Achizitii guvernamentale
= 900 mln. $, Exportul net = 80 mln. $
Calculati :
а) Volumul investitiilor.
5
б) Volumul importului in conditiile in care exportul este 350 mln. $
в) VN in conditiile in care amortizatia capitalului fix constituie 150 mln. $, impozitele
indirecte nete sunt 250 mln. $, soldul veniturilor factoriale obtinute de peste hotare este 100
mln. $

42. Utilizând datele de mai jos calculaţi PIB prin metoda veniturilor şi metoda
cheltuielilor:
1. Cheltuieli personale de consum 24
5
2. Plăţi de transfer 13
3. Plăţi de arendă (renta) 14
4. Amortizarea capitalului fix 27
5. Contribuţiile firmelor în fondurile de asigurarea socială 20
6. Dobânzi 13
7. Venituri din proprietate a antreprenorilor 31
8. Exportul net 3
9. Dividende 16
10. Salarii 20
1
11. Impozitele indirecte platite de corporaţii 18
12. Profitul nerapartizat al corporaţiilor 21
13. Impozite directe personale 26
14. Impozite directe pe venitul corporaţiilor 19
15. Cheltuieli guvernamentale (fără transferuri) 72
16. Investiţii private nete 33
17. Economii personale 16

43. Completati tabelul :


Indicatori mln. $
PIB 4862
Amortizatia capitalului fix 505
Impozite indirecte 393
Soldul veniturilor factoriale obtinute de peste -50
hotare
Contributiile la fondul de asigurare sociala 445
Impozitul din profitul corporatiilor 145
Profitul nerepartizat al corporatiilor 79
Transferurile 768
Impozite personale 590
Venitul national
Venitul personal
Venitul personal disponibil

44. Copletaţi tabelul:


Indicatori Mlrd. $
1. Amortizatia capitalului fix 36852

2. Cheltuieli de consum 293600

3. Venituri sub forma de renta 27500

6
4. Impozite indirecte 69200

5. Dobânzi 100000

6. Soldul veniturilor factoriale obtinute de - 5600


peste hotare
7. Contribitii la fondurile sociale 51948

8. Salarii 192400

9. Subventii 5800

10 Achizitii guvernamentale 91000


.

11 Profitul corporatiilor 77400


.

12 Investitii 193100
.

13 Exportul 108600
.

14 Importul 125200
.

15 Impozite pe profitul corporatiilor 10060


.

16 Profitul nerapartizat al corporatiilor 37000


.

17 Transferuri sociale 1200


.

18 Impozite şi contribuţii personale 59500


.

19 PIB
.

20 VNB
.

21 VN
.

22 Venitul personal
.

7
23 Venitul personal disponibil
.

45. Fie că o economie produce numai 4 bunuri. În tabel sunt prezentate cantitatea şi preţul
fiecăruia din ele pentru 2 perioade de timp:
Bunurile Anul „n-1” Anul „n”
Cantitate Preţul Cantitate Preţul
a a
A 15 1 20 1
B 5 1 8 2
C 10 2 11 4
D 1 10 2 10

Determinaţi:
1. PIB nominal pentru ambele perioade;
2. PIB real pentru anul „n”;
3. Indicele de deflaţie .
46. PIB este in prezent de 1500 miliarde lei, inregistrand o creştere de 450 miliarde lei faţă de
anul precedent. Dacă rata inflaţiei a fost de 40%, PIB real a crescut cu:
a) 2%;
b) 43%;
c) 40%.
47. Dacă venitul naţional este de 1200 mii miliarde lei, consumul de capital fix (amortizarea) de
120 mii miliarde lei, impozitele indirecte 240 mii miliarde lei, iar subvenţiile de exploatare de 40
mii miliarde lei, cat este PNB la preţurile pieţei?
a) 1120 mii miliarde lei;
b) 1000 mii miliarde lei;
c) 1320 mii miliarde lei;
d) 1500 mii miliarde lei.

48. Completati tabelul:


Utilizand datele statistice pentru R. Moldova (prezentate în tabel) determinaţi dinamica PIB real
în preţurile anului precedent pentru perioada 1997 - 2009. (în marimi absolute şi relative).

Indicatorii 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB, preţuri
curente
(mln. lei) 8 916 9 122 12 321 16 019 19 051 22 555 27 618 32 031 37 651 44 754 53 429 62 921 60429
Indicele 112 118 143 118 106 104 115 112 110 114 113 107
preţurilor de
consum la
mărfuri şi
servicii (în
medie pe an;
anul
precedent =

8
100,4
100)
Produsul
intern brut
(PIB) real:
mil. lei (în
preţurile
anului
precedent)
PIB real în %
faţă de anul
precedent
(preţuri
comparabile)

Reprezentaţi dinamica PIBnominal și PIBreal 1997-2009 prin intermediul diagramelor.

49. În tabelul de mai jos sunt prezentate date statistice oferite de Biroul Național de Statistică al
RM. Utilizând datele din tabel:
1. Analizați datele din table și determinați ce metode de calcul a PIB pot fi aplicate pentru
a determina PIB în baza tabelului.
2. Realizați o analiză structurală a PIB (determinați cota fiecărui element prezentat în table
în structura PIB).
3. Explicați diferența dintre cifrele expuse în colonițele 2 și 3 ale tabelului.
RESURSELE ŞI UTILIZĂRILE PRODUSULUI INTERN BRUT, anul 2009 (mii lei)

RESURSE
preţuri indici de volum
preţuri curente comparabile 2009/2008

Volumul producţiei 127 666 362 125 326 706 87,6


Consumul intermediar 76 857 170 76 854 807 84,2
Valoarea adăugată brută 50 809 192 48 471 899 93,6
Impozite nete pe produse 9 620 611 10 680 905 95,8

PRODUSUL INTERN BRUT 60 429 803 59 152 804 94,0

UTILIZĂRI
Consumul final al gospodăriilor populaţiei 53 352 626 53 117 367 91,9

Consumul final al administraţiei publice 14 360 462 12 582 968 98,0


Consumul final al instituţiilor fără scop
lucrativ în serviciul gospodăriilor
populaţiei 860 951 794 360 99,0
Formarea brută de capital fix 13 654 952 14 790 015 69,1
Variaţia stocurilor 329 651 312 563 9,5
1)
Exportul net de bunuri şi servicii -22 128 839 -22 444 469
exportul de bunuri şi servicii 22 281 751 22 577 493 87,9
importul de bunuri şi servicii (-) 44 410 590 45 021 962 76,4
* preţurile anului precedent

9
50. Folosind resursele http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=191& efectuați o
analiză comparativă a structurii PIB în anii 2007, 2009 și 2010 (ian.-sept.). Analiza presupune
selectarea informației statistice pentru anii 2007 și 2010 similar celei din tabelul prezentat în
sarcina 49 cât și prezentarea informației în dinamică. Pentru a obține o imagine mai bună a
tendințelor înregistrate în structura PIB, transformați datele statistice absolute în valori relative.

10