Sunteți pe pagina 1din 8

FIŞA DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBŢINEREA GRADAŢIEI DE MERIT

CADRE DIDACTICE din ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR


ANUL 2021

NUMELE ŞI PRENUMELE: _______________________________________________________________


ÎNCADRAT LA UNITATEA ŞCOLARĂ: ____________________________________________________
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ___________________________________________________________

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT:


- calificativul „Foarte Bine” obţinut în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării;
- vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 5 ani;
Perioada evaluată: 1 septembrie 2015– 31 august 2020
Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un
singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare (nu se înregistrează același document la mai
multe criterii/subcriterii).

Nr. Criteriile generale/subcriterii Punctaj Punctaj Punctaj


crt. maxim autoevaluare evaluare
1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv- 90
educativă
a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor, 10
materializate în progresul copiilor pe domenii de
dezvoltare, înregistrate în Fişa de apreciere a progresului
elevilor, ca o confirmare a parcurgerii coerente şi cu
consecvenţă a curriculumului în vigoare şi a atingerii
obiectivelor/elementelor de competenţă menţionate în
acesta, rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor
materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate
ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de 2 p/an
sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi individual la
disciplinele de specialitate din învăţământul tehnologic şi
vocaţional, pe baza datelor statistice de la nivelul unităţii
de învăţământ, ca o confirmare a atingerii
obiectivelor/competenţelor specifice impuse de
curriculumul şcolar în vigoare, respectiv rezultate deosebite
in activităţi specifice de consiliere psihopedagogică şi de
management al vieţii personale şi al carierei în scopul
îmbunătăţirii performanţelor şcolare, de reducere a
abandonului şcolar şi de creştere a frecvenţei elevilor la
cursuri, în activităţi de facilitare a procesului de incluziune
şcolară şi în remedierea limbajului si comunicării cu
impact în integrarea şcolară şi socială a copilului (adeverinţă
şcoală, cu date concrete pe baza situaţiilor şcolare și a statisticilor din
fiecare an)
b) Rezultate deosebite obținute în pregătirea 12
preșcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate (preșcolari
sau elevi cu cerințe educaționale speciale din învățământul 3 p/an/copil
special, integrați în învățământul de masă, copii din familii CES sau HIV
monoparentale, copii în plasament, copii crescuți de rude, sau spitalizat
copii din comunități sărace/comunități izolate, părinți sau școlarizat
plecați în străinătate, copii școlarizați Ia domiciliu sau în la domiciliu
spital, copii cu HIV etc.)
(Se va depune adeverință care certifică activitatea 1 p/an/copil
desfășurată cu elevul/elevii din categorii dezavantajate din familii
eliberată de directorul unității de învățământ. În monoparental
adeverință se precizează numărul de elevi, anii în care a e, copii în
lucrat și numerele certificatelor elevilor cu CES. Numele plasament,
elevilor și celelalte date rămân confidențiale.) copii crescuți
de rude, copii
din
comunități
sărace/comun
ități izolate,
părinți plecați
în străinătate
c) Inițierea și/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, 10
procedee și tehnici de abordare a predării-învățării-
evaluării inovative, preluate din cercetarea educațională de
profil, promovate în cadrul unor proiecte cu finanțare
externă (inclusiv schimburi de experiență sau mobilități), al 2p/an
unor proiecte la nivel județean (în parteneriat cu instituții
de învățământ superior de profil sau organizații
neguvemamentale cu experiență relevantă în domeniu) Lecție
și/sau promovate de Ministerul Educației la nivel național, platforma
prin scrisorile metodice, respectiv în activitatea de ISMB 3 p
consiliere psihopedagogică/de intervenție logopedică a
unor metode, procedee și tehnici inovative
( adeverințe justificative)
d) Performanțe dovedite în pregătirea preșcolarilor și 7
elevilor distinși la olimpiade școlare și/sau concursuri de
profil corelat cu disciplina predată, materializate prin
obținerea premiilor I, II, III, mențiunilor/premiilor și
mențiunilor speciale la etapa județeană și a municipiului
București/sector/ interjudețeană/națională/internațională,
incluse în programul de activități și în calendarul
inspectoratului școlar/Ministerul Educației și/sau pregătirea
loturilor olimpice de elevi (Se depune copie a diplomei
obținute din care să reiasă numele candidatului. În cazul în
care numele candidatului nu este menționat pe diplomă se
depune adeverință din partea conducerii unității de
învățământ din care sa rezulte ca elevul a fost îndrumat de
către candidat.)
Faza internaţională I: N* 7 p
Locul I/ locul II/ locul III/menţiune/premiu special II: N* 6 p
III: N* 5 p
PS: N*4 p
M/MS:N*4 p
Faza naţională
Locul I/ locul II/ locul III/menţiune/premiu special I, excelență:
N*4
II, merit: N*
3
III: N* 2
PS: N*1
M/MS:N*1
I/ calificare
in lot N* 5
Fază municipală/interjudeţeană
Locul I/ locul II/ locul III/ menţiune/ premiu special I: N* 1
II: N* 0,8
III: N* 0,7
PS: N* 0,6
M/MS:N*0,5
Fază locală (sector)
Locul I/ locul II/ locul III/ premiu special I: N* 0,5 p
II: N* 0,4 p
III: N* 0,3 p
M/MS: N*
0,2 p
e) Rezultate deosebite obținute în centrele de excelență, în
centrele de resurse pentru educație și dezvoltare, în centrele 10
multifuncționale pentru educație timpurie, certificate de
inspectorul de specialitate/organizația coordonatoare, și/sau
rezultate deosebite obținute cu preșcolarii sau elevii cu
cerințe educaționale speciale și/sau tulburări de învățare, 2 p/elev
certificate de directorul unității de învățământ/inspectorul calificat CEX
de specialitate sau directorul centrului județean de resurse
și asistență educațională/Centrului Municipiului București
de Resurse și Asistență Educațională 0,5 p/diplomă
(Pentru rezultate obținute în centrele de excelență, în
centrele de resurse pentru educație și dezvoltare, în
centrele multifuncționale pentru educație timpurie se
depune adeverinţă eliberată de conducerea unității de
învățământ, justificativa, avizata de inspector scolar și/sau
de organizația coordonatoare)
În cazul rezultatelor obținute de elevii cu CES/tulburări de
învățare se depune diploma însotiță de adeverinta prin
care directorul certifică faptul că elevul este înregistrat cu
CES/tulburări de invatare în unitatea de învățământ)
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de 8
evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile de
profil, etapele pe sector, județene, interjudețene, naționale
și internaționale incluse în programul de activități și în
calendarul inspectoratului școlar/Ministerul Educației
Participarea în calitate de
președinte/vicepreședinte/evaluator/asistent/secretar al
comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și
concursurile școlare
Faze locale N* 0,2 p
Faze judeţene N* 0,3 p
Faze interjudeţene N* 0,4 p
Faze naţionale N* 0,5 p
Faze internaţionale N* 1 p
În cadrul examenelor naționale (bacalaureat, titularizare,
definitivat, evaluare națională, testare națională, teze unice,
simulările naționale, evaluarea 2,4,6, examen de certificare
a competențelor profesionale); punctajul se acordă în baza
adeverințelor, diplomelor, deciziilor sau anexelor acestora
eliberate de inspectoratele școlare sau minister N*0,3 p
Calitatea de supraveghetor/asistent/membru, Administrator
de test (EN 2/4/6)
N* 0,5 p
evaluator, secretar/informatician/persoană de contact
N* 0,8 p
Vicepreședinte / Președinte
g) Implicare în activitatea de tratare diferențiată a
preșcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim 12
simultan/alternative educaționale și/sau în implementarea
activităților de învățare remedială 3 p/an
(adeverințe unitate)
h) Implementarea unor proiecte educaționale inovatoare, 10
recunoscute și aprobate la nivel 2
local/județean/interjudețean/național/internațional (în p/proiect/pro
domenii precum: educație parentală, educație ecologică, gram
educație pentru sănătate, educație financiară, educație la nivel local
emoțională, educație incluzivă, educație remedială - (sector)
inclusiv prin elaborarea și operaționalizarea planurilor 3
individualizate de învățare, educație interculturală, educație p/proiect/pro
pentru mișcare etc.) și/sau implicarea în implementarea gram la nivel
programului "Școala după școală" ca activitate municipal
neremunerată, respectiv a programului "A doua șansă" 5
(adeverință de la organizatorul proiectului – ONG, p/proiect/pro
asociație, organizație sindicală etc.; adeverință de la gram la nivel
unitate pentru SDS și ADS) național
7
p/proiect/pro
gram
la nivel
internațional
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de
manuale școlare aprobate de M.E. sau la traducerea de 11
manuale școlare din limba română într-o limbă a
minorității naționale, care are învățământ cu predare în
limba maternă, sau la conceperea unor resurse educaționale
deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu/
mijloace de învățământ, oferite gratuit pentru a asigura
accesul elevilor, profesorilor și părinților la materiale
educaționale de calitate*
i.l) Autor/coautor, la elaborarea de manuale școlare 9 p/manual
aprobate M.E.
i.2) Autor/coautor un proiect de manual școlar OM 9 p/proiect de
5645/2017 manual
i.3) Traducerea de manuale școlare din limba română 6 p/manual
într-o limbă a minorității naționale
i.4) Elaborarea de auxiliare curriculare 8 p/auxiliar
i.5) Resursă educațională publicată în format electronic
pe platforme educaționale destinate elevilor/ 4
mijloace de învățământ
(se punctează doar resursele educaţionale publicate 1 p/resursă
pe platforme educaţionale agreate de MEN /proiecte
Performanțe deosebite în inovarea didactică/
40
2. management educațional
a) Contribuție la implementarea reformei curriculare la 5
nivel național, prin elaborarea/participarea la elaborarea de 2p/programă
programe școlare, regulamente, metodologii, proceduri, ME
studii/cercetări în domeniu, la nivel național. Se anexează 1
copie a regulamentelor, metodologiilor, procedurilor, p/procedura,
studiilor/cercetarilor etc si adeverintă din care reiasă regulament
numele candidatului
b) Elaborarea/participarea la elaborarea de programe 2
școlare (inclusiv cele pentru discipline opționale noi), 2 p/programă
proceduri, studii/cercetări în domeniu, la nivel județean și ME
local 0,4
(copii după pagina/-ile programelor școlare, p/an/program
regulamentelor, metodologiilor, procedurilor, ă CDȘ/CDL
studiilor/cercetărilor care conțin informații relevante 0,5
pentru acest criteriu; adeverință, eliberată de ISMB, ME p/procedură,
sau instituția sub egida căreia s-a derulat regulament
studiul/cercetarea; pentru programele CDS avizate de
inspectorul de specialitate se anexează copia fişei de
evaluare corespunzătoare fiecărui an în care a fost
aplicată programa respectivă ; adeverință metodist sau
membru consiliul consultativ prin care se atestă că a făcut
parte din grupul de lucru
c) Elaborarea/participarea la elaborarea de 5
îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de 3 p/
inspectoratul școlar sau de M.E., articole în îndrumătoare,
reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN ghiduri,
( copii după pagina/-ile din care să reiasă autorul și/sau 1 p/suporturi
ISBN-ul/ISSN-ul; copie după adeverinţa/avizul ISMB, curs
CCD sau ME (pentru suporturile de curs);copie după 1 p / articol
avizul ME (pentru auxiliare didactice) 1p/an
- copii decizie comisie elaborare subiecte concurs pentru coordonator
ocuparea posturilor in specialitate revistă
școlară cu
ISSN/ISBN
d) Realizarea/participarea la realizarea de softuri 4
educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru 4
susținerea progresului școlar, avizate de M.E. p/soft/platfor
(documente doveditoare) mă
e) Activitatea de mentorat, de formator în formarea 5
continuă a personalului din învățământ, activitatea 1 p/an
susținută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea îndrumător
promovării accesului la o educație de calitate pentru toți (se practică
punctează programele de formare și mentorat care răspund pedagogica
cerinței) 1 p/an
adeverință care să ateste activitatea de mentorat, de activitate
formator în formarea continuă a personalului din formator
învăţământ, în vederea promovării accesului la o educație 1 p/pentru
de calitate pentru toți (se puncteaza programele de fiecare
formare și mentorat care răspund cerinței); activitate
Adeverință care să ateste activitate în cadrul Comisiei susţinută la
Naționale de Specialitate/a grupurilor de lucru la nivel cercul
național/județean pedagogic/w
ork-shop
f) Activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii
paritare/de dialog social, comisii de evaluare și asigurare a
calității în educație, comisii de sănătate și securitate în
muncă, comisii PSI și situații de urgență, activitate în
calitate de membru în comisiile de ocupare a posturilor 4
didactice vacante la nivel județean/al municipiului
București, activitatea de coordonator al centrului județean
de asistență psihopedagogică (CJAP)/ centrul logopedic 0,8 p/an
interșcolar (CLI), activitate în organismele de conducere
ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă
la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar,
precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local/județean/național/internaționa.
Se anexează adeverințe justificative a activității
desfășurate
g) Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ 4
de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, 0,8p/an/
coordonator de cerc pedagogic, certificată, după caz, de fiecare
inspectorul de specialitate și de inspectorul școlar general activitate
sau de director (comisie)
h) Activitate desfășurată, la solicitarea Ministerul
Educației, în cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, al 10
unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea
unor acte normative/administrative sau al unor comisii de
evaluare constituite la nivel național/al Ministerului 10 p/comisie
Educației, în calitate de reprezentant desemnat de către
comisiile naționale de organizare și desfășurare a
examenelor naționale, activitatea de evaluator de manuale
școlare/auxiliare didactice/mijloace de învățământ/resurse
educaționale deschise/portofolii pentru Corpul Național de
Experți în Management Educațional, activitate în calitate
de membru al Corpului de Experți al Corpului de Control
din Ministerul Educației
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe 1
zonale, județene, naționale și/sau internaționale, cursuri de
perfecționare în domeniu sau în management educațional, 0,2
dovedite prin documente oficiale ale manifestării și care p/simpozion
demonstrează performanțele deosebite ale cadrului didactic internațional
în inovarea didactică 0,1
p/simpozion
național/zona
l/județean
0,5 p/curs
fără credite
0,2
p/conferință
3. Activități extracurriculare și implicarea în proiecte
(inclusiv proiecte cu finanțare europeană
nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, 15
transfrontaliere, Banca Mondială și altele
similare)/programe de formare profesională
a) Implementare/coordonare/participare la 5
proiecte/programe de formare profesională**
(copii contracte/ copii diplome conform cu originalul
/adeverinţe)
a.1) Implementare/coordonare proiecte/programe de 5
formare profesională 2,5 p/proiect
a.2) Participare la proiecte/programe de formare 3
profesională 1 p/proiect
sau program
formare
1 p curs
credite
3 p master
b) Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale,
județene, naționale sau internaționale care vizează 5
domeniul activităților extrașcolare și care sunt relevante din
perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și a
părăsirii timpurii a școlii sau pentru dezvoltarea personală a
preșcolarilor/elevilor profesională***
(copii contracte/ copii diplome conform cu originalul /
adeverinţe)
b.l) Implementare/coordonare proiecte 5
b.2) Participare la proiecte 3
c) Participarea la activități de voluntariat, inclusiv 3
participarea la activitățile din cadrul Strategiei naționale de 0,3
acțiune comunitară, îndrumarea de formațiuni/ansambluri p/adeverință
de elevi cu activități în domeniul de voluntariat
artistic/programare/modelare/robotică, performanțe
dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural- 0,3 p /
artistice, tehnico-științifice și sportive etc. activitate
(copii contracte/ copii diplome conform cu originalul /
adeverinţe)
d) Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de 2
experiență cu alte unități de învățământ, rețele sau proiecte 1 p/activitate
interșcolare pentru
( copii contracte/ copii diplome conform cu originalul / iniţiere
adeverinţe) (organizare)
0,5
p/activitate
pentru
participare
4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea
5
instituțională
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu
finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, 2
POCU, transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare), 2 p/ membru
de alte finanțări extrabugetare pentru unitatea de în echipa de
învățământ, centre de documentare și informare, elaborare a
laboratoare etc., având ca efect creșterea calității activității proiectului
instituționale și a procesului de predare-învățare-evaluare, european
încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de 0,5
finanțare p/activitate
(copii contracte si adeverinţe) de atragere
fonduri
bănești alta
decât proiect
european
b) Existența unui progres semnificativ în privința dotării 2
spațiilor unității de învățământ, a mijloacelor de învățământ 1
și a altor resurse educaționale, conform nevoilor p/document
comunității școlare (beneficiari ai educației, cadre didactice care atesta
și personal administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite dotarea
prin proiectul de dezvoltare instituțională materială
(adeverinţe eliberate de unitatea şcolară)
c) Participare și implicare în activitatea comisiilor și 1
consiliilor la nivel de unitate/ instituție/ local/județean/ 0,2 p/comisie
național, precum și/sau în realizarea de parteneriate pe şcoală/an
instituționale în concordanță cu nevoile comunității școlare 0,5 p/comisie
și cu țintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul municipală/a
incluziunii sociale și dezvoltării durabile, inclusiv în n
calitate de observator 1p /comisie
(copii decizii sau adeverinţe) naţională/an

* La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 11 puncte, se acordă
punctajul maxim de 11 puncte.
** La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă
punctajul maxim de 5 puncte.
*** La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă
punctajul maxim de 5 puncte.

PUNCTAJ EVALUARE
CRITERIUL 1 CRITERIUL 2 CRITERIUL 3 CRITERIUL 4 TOTAL
maximum 90 puncte maximum 40 puncte maximum 15 puncte maximum 5 puncte maximum 150 puncte

IMPORTANT: Pentru acordarea gradației de merit este necesar un punctaj de minimum 75 puncte

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art. 5 (4) din OME nr. 3749/2021, ”Personalul didactic încadrat pe
două sau mai multe domenii/discipline/specializări/ funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul
de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre domenii/discipline/specializări/funcţii, exprimându-şi
opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost încadrate pe două sau mai
multe domenii/discipline/specializări/ funcţii sunt evaluate pentru întreaga activitate metodică şi ştiinţifică
desfăşurată la fiecare domeniu/disciplină/ specializare/funcţie.”
EVALUATORI: REPREZENTANŢI SINDICALI:

_____________________________ FSE Spiru Haret:____________________________________________

_____________________________ ____________________________________________

_____________________________ FSLI: ____________________________________________________

____________________________________________________

S-ar putea să vă placă și