Sunteți pe pagina 1din 39

Dosarul meu

ID 61237
Titlul proiectului \"Centrele de Incluziune Sociala\"- oportunitate pentru
facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

Profilul meu

ID 3045
Denumire organizaţie Institutul pentru Politici Sociale
Adresă poştă electronică ips.romania@gmail.com
Cod de înregistrare fiscală 20876448
Număr de înregistrare în registrul
comerţului
Anul înfiinţării 2007
Adresa poştală Str Ion Cimpineanu nr 33 bl 3 sc B et 5 ap 51 sector 1,
Bucuresti
Cod

Localitate Bucuresti
Judeţele Bucureşti
Regiune Bucureşti-Ilfov
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi
174/09.01.2007
Fundaţiilor

TIPUL SOLICITANTULUI

Tipul solicitantului Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

REPREZENTANTUL LEGAL

Prenume şi Nume Mihaela CAZAN


Funcţie Presedinte
Număr de telefon 0723313216
Număr de fax 0318157513
Adresă poştă electronică ips.romania@gmail.com
Document de identitate CI seria RT nr.438918
Emis de SPCEP S1
La data de 25-10-2006

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Sunt de acord ca datele cuprinse DA


în prezenta înregistrare şi în
formularele referitoare la aplicant
şi la proiect să fie utilizate în
conformitate cu Legea nr.
677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a
acestor date cu modificările şi
completările ulterioare

ALTE INFORMAŢII

Anul n*-2

Număr mediu de angajaţi 0


Cifra de afaceri/venituri din
17 255
activităţi fără scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar / excedent
+2.219
reportat pe anul următor
(conform bilanţ)
Anul n*-1

Număr mediu de angajaţi 0


Cifra de afaceri/venituri din
21117
activităţi fără scop patrimonial
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar / excedent
+3702
reportat pe anul următor
(conform bilanţ)

Partenerii

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se
DA
face în parteneriat?

ID Partener 25958
Denumire organizaţie Asociatia Glasul Romilor Pro-Europa
Număr înregistrare 4225/ 15.01.2008
Adresa poştală Jud. Teleorman, Mun. Alexandria, Str. Ion Creanga Nr. 65,
Bl. F, Sc. A, Ap.21.
Persoana de contact Mielu Lixandru
Descrierea activităţii partenerului, Asociatia are ca scop pastrarea, exprimarea si dezvoltarea
relevantă pentru acest proiect identitatii minoritatii rome, in special a invatamantului in
limba minoritatii rome, a culturii minoritatii rome, a
mijloacelor de informare in masa in limba materna si in cea
oficiala, cat si a convingerilor religioase a cetatenilor romani
apartinand romilor, in conformitate cu principiile de egalitate
si nediscriminare in raport cu ceilalti cetateni, consacrate de
Consitutia Romaniei. Asociatia militeaza pentru apararea
drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani
de etnie roma prevazute de Constitutia Romaniei, de
legislatia in vigoare precum si de pactele si tratatele
internationale la care Romania este parte. Principalele directii
de actionare ale Asociatiei “Glasul Romilor Pro Europa ” sunt:
-apararea ferma a intereselor legitime ale romilor;
-promovarea unui cadru social adecvat de buna convietuire si
de coeziune sociala intre romi si populatia majoritara;
-prevenirea si combaterea tutror formelor de descriminare;
-promovarea echitatii sociale si sprijinirea comunitatilor de
romi defavorizate; -informarea comunitatilor de romi cu
privire la drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale
prevazute in Constitutia Romaniei de legislatia in vigoare,
precum si de pactele si tratatele internationale la care
Romania este parte; -exercitarea dreptului de exprimare
libera de invatare in limba romani, cat si pentru a beneficia
de educatie si invatamant in unitati si institutii de stat cu
predare in limba materna la toate nivelurile, formle si tipurile
de invatamant a persoanelor apartinand minoritatii romilor in
conditiile legii; -organizarea de programe proprii de formare
socio-profesionale.
Experienta relevanta a 1. Partener al Inspectoratului Scolar Judetean in Proiectul de
partenerului pentru domeniul Formare a Mediatorilor Scolari finantat de Phare in anul 2008
proiectului care a avut ca grup tinta minoritatea roma, avand ca scop
prevenirea abandonului scolar. 2. Partener al Partidei Romilor
Pro Europa si a Consiliului Judetean Teleorman in cadrul
proiectului „Dreptul la proprietate si incluziune sociala a
comunitatilor de romi din judetul Teleorman”, avand drept
scop sprijinirea persoanelor care nu au instructia necesara
pentru a-si rezolva singure problema actelor de identitate si
nici veniturile necesare pentru a urma procedurile de
obtinere a documentelor de proprietate.
Activitatea/activităţile din cadrul 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta
proiectului în care este implicat implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa
programului, participa la organizarea activităţilor specifice de
promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care
il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2,
alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea,
dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7.
Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din
regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile
3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de
implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul
principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9
„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica
(spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala
regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea
proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere
psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera,
grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane
dependente, alte activitati de servicii sociale, formare
profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse
umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1
asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2
formatori si 15 voluntari.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Sud-Muntenia
Anul n*-2

Număr mediu de angajaţi 0


Cifra de afaceri 0
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 0
bilanţ)
Anul n*-1

Număr mediu de angajaţi 0


Cifra de afaceri 0
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 0
bilanţ)

ID Partener 25961
Denumire organizaţie Parohia Reformată Bistriţa
Număr înregistrare 5125595
Adresa poştală Str. George Coşbuc nr. 37,420042-Bistriţa, jud. Bistriţa-
Năsăud.
Persoana de contact Pr. Andras Petru
Descrierea activităţii partenerului, Biserica Reformată din România şi organele acesteia cu drept
relevantă pentru acest proiect de autoguvernare, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin,
pot înfiinţa: a) instituţii de învăţământ: institut teologic de
grad universitar, universitate cu facultăţi pentru pregătirea
profesorilor de religie, a diaconilor, cantorilor; facultăţi cu
alte profiluri şi specializări; şcoli medii, şcoli profesionale,
şcoli primare, şcoli generale şi alte şcoli; grădiniţe, respectiv
cămine şi colegii pentru acestea. Aceste instituţii de
învăţământ funcţionează conform regulamentelor elaborate şi
aprobate de Sinod şi conform legislaţiei de stat în domeniu;
b) instituţii de caritate: unităţi caritative şi spitale pentru
îngrijirea şi tratamentul bolnavilor, persoanelor vârstnice,
orfanilor, copiilor abandonaţi, a persoanelor cu dizabilităţi,
precum şi alte unităţi caritative speciale; c) fundaţii, asociaţii,
edituri de cărţi şi reviste, emiţătoare şi emisiuni de radio şi
televiziune; d) federaţii, conferinţe, colegii profesionale; e)
casă de pensii şi ajutor reciproc, care funcţionează conform
regulamentului aprobat de Sinod. Statutele instituţiilor
enumerate la literele b)-d) sunt aprobate de forurile
bisericeşti competente. Funcţionarea tuturor instituţiilor
înfiinţate în scopul îndeplinirii sarcinilor bisericii este în
concordanţă cu dreptul de liberă practică a credinţei
religioase. Ele sunt instrumentele primite de la Domnul Isus
Hristos pentru slujirea Bisericii, care, ca atare, se supun
guvernării, organizării şi supravegherii forurilor bisericeşti
competente.
Experienta relevanta a 1.Programul de ajutor umanitar în colaborare cu biserica
partenerului pentru domeniul evanghelică Kreuzlingen ELVEŢIA . În cadrul acestui program
proiectului am venit în ajutorul -Penitenciarului Bistriţa; -Şcolii
Ajutătoare ”Sf. Maria” Bistriţa; -Persoanelor vârstnice ,
familiilor cu multi copii; -persoanelor cu dizabilităţi. 2.
Participare la programul de formare profesională (psihologie
pastorală) în colaborare cu Protopopiatul Dej şi preoţi din
OLANDA. 3. În cadrul ajutorării familiilor sărace, a bătrânilor
şi copiilor, inpărţim pachete cu alimente de bază la 60-70 de
familii de mai multe ori pe an si pachete cu dulciuri la 150
copii.
Activitatea/activităţile din cadrul 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta
proiectului în care este implicat implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa
programului, participa la organizarea activităţilor specifice de
promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care
il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2,
alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea,
dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7.
Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din
regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile
3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de
implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul
principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9
„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica
(spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala
regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea
proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere
psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera,
grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane
dependente, alte activitati de servicii sociale, formare
profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse
umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1
asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2
formatori si 15 voluntari.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Nord-Vest
Anul n*-2

Număr mediu de angajaţi 5


Cifra de afaceri 209005
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +65997
bilanţ)
Anul n*-1

Număr mediu de angajaţi 5


Cifra de afaceri 155441
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +30580
bilanţ)

3
ID Partener 25965
Denumire organizaţie Fundaţia Solidaritate şi Speranţă
Număr înregistrare 14/F/26.08.2002
Adresa poştală Iasi, Str. Costache Negri nr. 48, cod 700071
Persoana de contact Pr. Narcis Constantin Axinte
Descrierea activităţii partenerului, Specificul activităţii este în strânsă legătură cu domeniile
relevantă pentru acest proiect social, medical, educaţional, cultural, ecologic şi cu
programele de voluntariat. a. Lupta împotriva marginalizării
sociale, sărăciei şi suferinţei si împotriva discriminării sociale
şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii; b. Încurajează
dezvoltarea persoanei umane în comunitate prin solidaritate
şi implicare socială si promovarea drepturile omului şi
valorilor democraţiei în spiritul dialogului şi a parteneriatului.
Asistenţa socială este bazata pe două principii derivate din
învăţătura Bisericii si focalizate pe demnitatea persoanei
umane: - Educaţia pentru urmarea ideii creştine că viaţa este
un dar de la Dumnezeu care trebuie apărat şi cultivat în
comuniunea iubirii; - Promovarea fraternităţii şi solidarităţii
creştine prin promovarea legăturii dintre viaţa spirituală şi
caritate. Cantina socială „Sf. Sava” – acreditare nr.
6241/2006; Centrul de asistenţă social-medicală şi îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice - acreditare nr.
6241/2006; Centrul de prevenţie, consiliere, reabilitare şi
terapie ocupaţională pentru persoane dependente de alcool şi
droguri - acreditare nr. 6241/2006; Centrul de consiliere şi
asistenţă pentru persoane cu deficienţă de auz şi vorbire -
acreditare nr. 6241/2006; Centrul de prevenţie, consiliere,
suport şi asistenţă în sfera sănătăţii reproducerii şi a relaţiilor
de cuplu pentru tineri „InfoAdolescent” - acreditare nr.
6241/2006; Centrul de zi pentru copii „Sf. Marina” – în curs
de acreditare; Filiale in Botoşani, Pascani, Harlau, Saveni,
Piatra neamt, Tg. Neamt, Roznov Savinesti, Darabani;
Grădiniţa „Buna Vestire” – autorizaţie nr. 5349/2006; Şcoala
postliceală pentru pedagogi de recuperare „Principesa Olga
Sturdza” autorizaţie nr. 03/2006 (ARACIP); Centrul de Studii
Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă; Centru de agroecologie.
Experienta relevanta a Phare Ricop Project 036: Înfiinţarea unei cantine sociala -
partenerului pentru domeniul hrană la domiciliu pentru persoanele cu probleme sociale şi
proiectului consiliere socială pentru persoanele dezavantajate social
Buget: 85.000 Euro; Beneficiari: 314 persoane Proiect:
Cursuri practice pentru preoţii de parohii şi asistenţii sociali în
alcătuirea şi managementul proiectelor Buget: 913 USD;
Beneficiari: 51 persoane Fonduri: World Vision Romania
Proiect: Masa zilnică pentru copii şi alţi membri dezavantajaţi
ai comunităţii Buget: 12.000 Euro; Beneficiari: 450 persoane
Fonduri: Consiliul Judeţean Iaşi şi Arhiepiscopia Iaşi Proiect:
Centru de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice Buget: 55.500 Euro; Beneficiari: 156
persoane Fonduri: Consiliul Judeţean şi ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familie, BIRD Proiect: Consiliere
socială şi reabilitare pentru persoanele dependente de alcool
şi droguri Buget: 54.000 Euro; Beneficiari: 1717 persoane
Fonduri: Consiliul Judeţean, Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familie, BIRD Proiect: Ajută-I să înveţe! Ajută-I să
se integreze! Buget: 2000 USD; Beneficiari: 200 persoane cu
handicap de auz şi vorbire din Iaşi Fonduri: World Vision
Romania Proiect: Dragoste şi responsabilitate Buget annual:
5.300 Euro; Beneficiari: 2117 adolescenţi din mediul rural
Fonduri: Church Mission Society, United Kingdom PHARE
2003 Sistem Integrat de asistenţă şi recuperare pentru
vârstnici marginalizaţi din Iaşi Buget: 65,500 Euro;
Beneficiari: 95 persoane Consolidare, amenajare şi dotare a
Casei “Diaconia sediul Fundaţiei “Solidaritate şi Speranţă” ca
centru multifuncţional de asistenţă socială şi educaţie 2.000
m2 pe trei nivele cu facilităţi în domeniu, bucătărie
profesională, lift pentru 6 persoane, rampă pentru personae
cu dizabilitati, bibliotecă, sală de informatică, facilităţi pentru
organizate de conferinţe (50 persoane).
Activitatea/activităţile din cadrul 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta
proiectului în care este implicat implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa
programului, participa la organizarea activităţilor specifice de
promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care
il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2,
alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea,
dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7.
Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din
regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile
3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de
implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul
principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9
„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica
(spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala
regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea
proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere
psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera,
grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane
dependente, alte activitati de servicii sociale, formare
profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse
umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1
asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2
formatori si 15 voluntari.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Nord-Est
Anul n*-2

Număr mediu de angajaţi 60


Cifra de afaceri 1206182
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +1000
bilanţ)
Anul n*-1

Număr mediu de angajaţi 70


Cifra de afaceri 1650301
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +1500
bilanţ)
4

ID Partener 25969
Denumire organizaţie ASOCIATIA VASILIADA
Număr înregistrare 45/14 iunie 2001
Adresa poştală Str. Fratii Buzesti, nr. 20, cod 200381, Craiova, judetul Dolj
Persoana de contact Stanulica Albert Adrian
Descrierea activităţii partenerului, Asociatia Vasiliada este o organizatie nonguvernamentala, cu
relevantă pentru acest proiect caracter social, infiintata in anul 2001, avand filiale in
judetele Dolj, Gorj si Mehedinti. Misiunea Asociatiei este
oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor
sociale si comunitatilor aflate in situatii de dificultate sau
generatoare de marginalizare/excluziune sociala. De la
infiintare si pana in prezent, a oferit servicii sociale unor
grupuri tinta numeroase, printre care copii si tineri HIV+,
copii abandonato sau cu risc de abandon (scolar, familial,
social), tineri postinstitutionalizati, copii si tineri de etnie
rroma, persoane cu dizabilitati, persoane aflate in cautarea
unui loc de munca si persoane varstnice. Pentru a
implementa programe sociale de calitate, Asociatia Vasiliada
si-a acreditat serviciile sociale furnizate si a devenit membru
activ al comunitatiilocale in domeniul social, prin aderarea la
organismele si comisiile locale, judetene si nationale cu
responsabilitati in domeniu.
Experienta relevanta a Accesul pe piata fortei de munca a persoanelor din categorii
partenerului pentru domeniul sociale vulnerabile a devenit in ultimii ani o directie
proiectului strategica de actiune pentru Asociatia Vasiliada. In acest
sens, Asociatia a implementat mai multe proiecte cu
fiantarea europeana, dintre care mentionam : - Proiectul
Centrul social \"Rromano Kher – Casa Rromilor” Suma:
60.785 de EURO Anul: 2003 Linia de finantare: Programul
PHARE – Componenta 4: ACCES – Social – 2002. - Proiectul:
Asistenţa Sociala în mediul rural Linia bugetara: Componenta
PHARE 2003/005-551.01.05/05 ACCESS SOCIAL Suma:
84.355 EURO Anul obtinerii: 2005 - Proiectul: Trans-formare
Socio-profesionala pentru detinuti Linia bugetara:
Phare/2006/018-147.04.02 Masuri de Incluziune Sociala
Suma: 80.874 Euro Anul obtinerii: 2008 - Proiectul: Centrul
de informare si consiliere pentru persoane cu dizabilitati „SF.
Ecaterina” Linia bugetara: Phare/2006/018-147.04.02 Masuri
de Incluziune Sociala Suma: 73.879,31 euro Anul obtinerii:
2008
Activitatea/activităţile din cadrul 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta
proiectului în care este implicat implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa
programului, participa la organizarea activităţilor specifice de
promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care
il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2,
alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea,
dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7.
Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din
regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile
3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de
implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul
principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9
„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica
(spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala
regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea
proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere
psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera,
grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane
dependente, alte activitati de servicii sociale, formare
profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse
umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1
asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2
formatori si 15 voluntari.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Sud-Vest Oltenia
Anul n*-2

Număr mediu de angajaţi 24


Cifra de afaceri 695097
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +65997
bilanţ)
Anul n*-1

Număr mediu de angajaţi 26


Cifra de afaceri 1120611
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +234527
bilanţ)

ID Partener 25975
Denumire organizaţie Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia
Număr înregistrare 4671/176/2008
Adresa poştală Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 16, jud. Alba.
Persoana de contact Pr. Florin Spiridon Croitoru
Descrierea activităţii partenerului, Scopul Asociaţiei este stimularea implicării oamenilor şi în
relevantă pentru acest proiect special a tinerilor în viaţa comunităţilor teritoriale prin
participarea activă la acţiunile acesteia, susţinerea şi
promovarea capitalului uman, economic, cultural, turistic şi
de mediu. Domeniile de activitate sunt : 1. Educaţie şi
cercetare interdisciplinară 2. Cultură 3. Turism 4. Voluntariat
5. Dezvoltare organizaţională 6. Tineret 7. Mediu 8.
Economie Obiectivele Asociaţiei sunt 1. Implicarea în viaţa
comunităţii prin participarea la acţiunile acesteia. 2.
Susţinerea şi promovarea activităţilor inovatoare. 3.
Comunicarea şi responsabilizarea socială prin promovarea
voluntariatului. 4. Promovarea drepturilor fundamentale ale
omului şi a principiilor non-discriminării şi democraţiei. 5.
Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor şi
asigurarea de programe de pregătire profesională continuă a
adulţilor. 6. Realizarea de bănci de date cu informaţii şi
exemple de bună practică în domeniul dezvoltării durabile a
comunităţilor teritoriale. 7. Promovarea parteneriatelor cu
autorităţi, instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate în
vederea schimbului de idei, informaţii şi bune practici.
Experienta relevanta a În anul 2009 am derulat următoarele proiecte: - “8 martie în
partenerului pentru domeniul penitenciare” (organizarea zilei de 8 martie pentru femeile
proiectului din Penitenciarele de la Aiud şi Târgu Mureş), acţiune
organizată din fonduri proprii. Participanţi 38 de voluntari din
Univ. “1 Decembrie 1918” Alba Iulia - 3 întâlniri de tineret cu
tinerii liceeni din oraşele Alba, Sebeş şi Ocna Mureş –
participanţi aprox 120 liceeni/întâlnire. Acţiunile au fost
susţinute de primării şi liceele din localitate - „Aprinde o
lumânare pentru copiii avortaţi” (acţiunea a urmărit
responsabilizarea albaiulienilor în legătură cu dar
extraordinar al vieţii, tocmai în ziua de serbare a copilului – 1
iunie, când întreaga lume este mai sensibilă şi mai atentă
decât de obicei la problemele copiilor şi la drepturile lor,
inclusiv dreptul la viaţă). La acţiune au participat 680 de
persoane din Alba Iulia. - “Fii verde în felul tău” – acţiune
organizată cu ocazia zilei mediului – 5 iunie. Au participat
aprox 380 de tineri din Alba Iulia, care îmbracaţi în tricouri
verzi, inscripţionate, oferite de organizatori, au colindat
oraşul pe biciclete, role şi skateboard-uri pentru a mărturisi
împortanţa unui mediu curat şi sănătos. Co-finanţare de la
Primăria Alba Iulia (2000 lei) - “Cea mai frumoasă tabără de
vară” - 10 tabere de tineret, organizate în perioada 20 iunie
– 30 august, proiect co-finanţat de Consiliul Judeţean Alba
(15000 lei). Participanţi – 312 tineri din jud. Alba
Activitatea/activităţile din cadrul 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta
proiectului în care este implicat implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa
programului, participa la organizarea activităţilor specifice de
promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care
il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2,
alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea,
dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7.
Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din
regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile
3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de
implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul
principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9
„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica
(spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala
regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea
proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere
psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera,
grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane
dependente, alte activitati de servicii sociale, formare
profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse
umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1
asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2
formatori si 15 voluntari.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Centru
Anul n*-2

Număr mediu de angajaţi 0


Cifra de afaceri 0
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 0
bilanţ)
Anul n*-1

Număr mediu de angajaţi 0


Cifra de afaceri 0
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform 0
bilanţ)

ID Partener 25978
Denumire organizaţie FUNDAŢIA FILANTROPIA TIMIŞOARA
Număr înregistrare 4/6.01.2006
Adresa poştală Timişoara B.dul C.D.Loga nr 7
Persoana de contact IPS Nicolae Corneanu
Descrierea activităţii partenerului, Este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară,
relevantă pentru acest proiect filantropică, non-guvernamentală fără scopuri politice şi
nediscriminatorie confesional, Aceasta va funcţionează
potrivit propriului statut cât şi a legislaţiei în vigoare. Prin
serviciile sale acreditate, Fundaţia Filantropia Timişoara oferă
demersuri de acompaniere socială pentru diferite categorii de
persoane aflate în dificultate. Prin CENTRUL PENTRU
INTEGRAREA SOCIALA ECONOMICA SI FAMILIALA A
PERSOANELOR TRAFICATE, Fundaţia Filantropia vine în
sprijinul victimelor traficului de persoane şi le oferă o gamă
variată de servicii sociale menită să reducă simţitor riscul
retraficării. Activitatile de asistenţă ale beneficiarilor din
grupul ţintă sunt variate şi în raport de contextul personal al
fiecărei persoane asistate în parte. La nivel teoretic aceste
nevoi pot fi ierarhizate în felul următor, insa in redactarea
Planului de reintegrare sociala (PRS) se tine cont de nevoile
si necesitatile relevante ale fiecarei persoane in parte.
Experienta relevanta a Încă din anul 2006 Fundaţia Filantropia Timişoara şi-a
partenerului pentru domeniul îndreptat atenţia către această categorie de beneficiari. În
proiectului acest sens Filantropia Beneficiază de o facilitate de cazare
proprie de 8 locuri, şi de personal calificat. În anii 2007,
2008 şi 2009, Filantropia Timişoara a primit sprijin constant
din partea Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România,
AID ROM, pentru această categorie de beneficiari. În anul
2008, Filantropia Timişoara a implementat Proiectul de
Interes Naţional PIN 1-2008, finanţat de Ministerul de
Interne prin Agenţia Naţională Împotriva Traficului de
Persoane. În anul 2009, Filantropia Timişoara beneficiază de
Subvenţia acordată în baza Legii 34 din 1998, de către
Ministarul Muncii, pentru această categorie de beneficiari.
Filantropia a asistat în decursul activităţilor sale un număr de
peste 150 de victime ale traficului de persoane, în colaborare
cu instituţii ale statului şi nonguvernamentale.
Activitatea/activităţile din cadrul 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta
proiectului în care este implicat implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa
programului, participa la organizarea activităţilor specifice de
promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care
il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2,
alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea,
dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7.
Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din
regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile
3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de
implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul
principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9
„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica
(spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala
regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea
proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere
psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera,
grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane
dependente, alte activitati de servicii sociale, formare
profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse
umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1
asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2
formatori si 15 voluntari.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Vest
Anul n*-2

Număr mediu de angajaţi 8


Cifra de afaceri 274300
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +18775
bilanţ)
Anul n*-1

Număr mediu de angajaţi 10


Cifra de afaceri 580597
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +25507
bilanţ)

ID Partener 25982
Denumire organizaţie Asociatia Partida Romilor \"PRO-EUROPA\"
Număr înregistrare 1111/03.04.1990
Adresa poştală Bucuresti, sector 1, str.Victor Eftimiu nr. 1-3 sc. 5, apt. 386.
Persoana de contact Nicolae Paun
Descrierea activităţii partenerului, Partida Romilor, organizatie constituita pentru apararea si
relevantă pentru acest proiect reprezentarea minoritatii romilor din România militeaza
pentru: •exercitarea tuturor drepturilor si libertatilor
fundamantale ale omului prevazute de Constitutia Romaniei
si de pactele si tratatele internationale la care România a
aderat; •protectia identitatii entice, cu deosebire, de limba,
religie, cultura, traditiile si valorile materiala si spirituale
proprii; •ocrotirea asezamintelor si a lacaselor de cult proprii;
•crearea unui sistem de protectie sociala a membrilor sai,
precum si dezvoltarea unor programe de asestenta sociala
corespunzatoare; •dezvoltarea de relatii de colaborare si
conlucrare cu autoritatile publice, precum si cu celelalte
organizaţii non-guveramentale; •asigurarea unei eficiente
mai mari îndomeniul educational; •consultarea reciproca în
elaborarea de programe în domenii fundamentale cum sunt
educatia, cultura, protectia sociala, protectia drepturilor
minoritatilor nationale; •consultarea si sustinerea reciproca
asupra proiectelor legislative initiate de una dintre parti.
Experienta relevanta a • Coorganizator al campaniei de informare „Sănătatea ta,
partenerului pentru domeniul grija noastră” în parteneriat cu Casa de Asigurări de Sănătate
proiectului a Municipiului Bucureşti. Campania s-a desfaşurat la nivelul
celor 6 sectoare ale capitalei; • Organizator al campaniei
educationale la nivel national „A venit vremea sa fii inalt la
minte”-cu privire la ocuparea locurilor distincte alocate
minoritatii rome in invatamantul preuniversitar (Scoli de Arte
si Meserii, licee), cat si in invatamantul superior(facultati,
colegii); • Curs de pregatire in domeniul drepturilor omului -
prevenirea si negocierea conflictelor, comunicare in
comunitati multiculturale, combaterea stereotipurilor si a
prejudecatilor negative fata de minoritatea roma. Beneficiarii
acestui curs desfasurat timp de 6 zile au fost 240 de politisti
din toate structurile Ministerului Internelor si Reformei
Administrative. • Contributie in elaborarea Metodologiei
pentru solutionarea problemei lipsei actelor de stare civila,de
identitate si locative pentru Programul Phare RO:2004/016-
772.01.01.01 • Emisiune TV – Caravana Romilor • august-
octombrie 2006- elaborarea Planului de acţiune pentru
Municipiul Bucuresti în baza H.G. 430/2001, Strategia
Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor din
România modificată şi completată de H.G.522/2006, „Romii
2006-2008”; Acest document a fost trimis catre Institutia
Prefectului in cele 41 de judete ale tarii ca si model de
interventie sectoriala. • In anul 2004 Solicitantul a fost
initiatorul infiintarii Agentiei Nationale pentru Romi (A.N.R),
structura guvernamentala de reprezentare a romilor in plan
national. • 21 martie (2005,2006,2007,2008,2009): “Stop
Discriminare” -Ziua Internaţională a Eliminării Discriminării
Rasiale;
Activitatea/activităţile din cadrul 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta
proiectului în care este implicat implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa
programului, participa la organizarea activităţilor specifice de
promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care
il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2,
alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea,
dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7.
Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din
regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile
5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare;
Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru
infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional
(activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea
proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere
psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera,
grupuri de sprijin. Partenerul va asigura urmatoarele resurse
umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1
asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, si 15
voluntari.
Tipul partenerului Partener naţional
Regiune/Ţara Sud-Est
Anul n*-2

Număr mediu de angajaţi 100


Cifra de afaceri 3685175
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +111939
bilanţ)
Anul n*-1

Număr mediu de angajaţi 95


Cifra de afaceri 7010941
Profitul sau pierderea net(ă) a
exerciţiului financiar (conform +657846
bilanţ)

INFORMAţII PROIECT

ID 61237
Titlul proiectului \"Centrele de Incluziune Sociala\"- oportunitate pentru
facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile
DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL
PROIECTULUI
Prenume şi Nume CAZAN MIHAELA
Funcţie PRESEDINTE
Număr de telefon 0723313216
Număr de fax 0318157513
Adresă poştă electronică ips.romania@gmail.com

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

Domeniul major de intervenţie 6.2

TIPUL PROIECTULUI

Tipul proiectului Naţional


CLASIFICAREA DOMENIILOR

Clasificarea domeniilor Rural şi urban

LOCAŢIA PROIECTULUI

Ţara Romania
Regiunile Bucureşti-Ilfov Centru Nord-Est Nord-Vest Sud-Est Sud-
Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest
Judeţele Alba Bistriţa-Năsăud Bucureşti Buzău Dolj Iaşi Teleorman
Timiş
Altele

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Obiective orizontale ale POS DRU

Egalitate de şanse

Dezvoltare durabilă

Inovaţie şi TIC

DURATA PROIECTULUI

Durata 36 (în luni)


Exerienţa relevantă a 1. 2009 Partener pe linia de buget POSDRU 2007-2013, AP
solicitantului pentru domeniul 3.2. Titlu proiect “ActivLearning -Program integrat de
proiectului calificare şi perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sud-
Muntenia” 2. 2007 Partener pe Linia de buget
Phare/2005/017-553.04.02 Referinta 01, Coeziune
Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane -
“Program de calificare şi specializare a personalului operativ
şi a managerilor din industria alimentară din judeţul
Teleorman” – PRO-ALIM Solicitant Camera de Comert,
Industrie si Agricultura Teleorman 3. 2008 – proiectul
“Descopera MiniEuropa: unitate in diversitate!” cu sprijinul
Reprezentanţei Comisiei Europene in Romania, un proiect
educativ, special conceput pentru cei mici, in 2 gradinite din
Bucuresti si una din Calarasi. 4. 2008 - IPS a redactat ai
raportului Shadow Romania 2007 – Racism in Romania, ce a
fost publicat sub egida ENAR. (European Network Against
Racism). E.N.A.R. – European Network Against Racism – este
un corp consultativ al Comisiei Europene, care deţine un
punct de vedere cheie în dezbaterile pe marginea protecţiei
împotriva discriminării, dar şi în punerea în practică a
experienţelor noastre vizavi de implementarea directivei E.U.
referitoare la egalitatea raselor, vizând acţiuni pozitive,
compensaţii, sancţiuni etc. 5. Din septembrie 2008, in cadrul
Institutului functioneaza editura cu acelasi nume, unde s-au
publicat pana in acest moment 7 manuale de operare PC.

PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Descrieţi parteneriatul pentru Toti partenerii au fost implicati in dezvoltarea ideii de proiect
proiect si a pre-selectiei grupurilor tinta. Partenerul principal a
redactat cererea de finantare, in baza datelor statistice si a
informatiilor furnizate de catre parteneri. Parteneriatul
include cate un partener pentru fiecare regiune de
implementare, respectiv cele 8 regiuni de dezvoltare ale
Romaniei. Tinand cont de complexitatea proiectului, ce se va
derula la nivel national, fiecare partener are drept
responsabilitate principala coordonarea infrastructurii
regionale, ale carei baze se pune prin proiect, respectiv
Centrele de Incluziune Sociala. Luand in considerare
caracteristicile si domeniile de activitate ale fiecarui partener,
au fost stabilite responsabilitati si sarcini pentru fiecare
dintre parteneri, in acord cu domeniile lor de expertiza si
resursele umane ce vor fi implicate. Toti partenerii asigura
transparenţa programului, participa la organizarea
activităţilor specifice de promovare. Toti partenerii vor
asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui
Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2), ce va fi
mentinut si dupa incheierea proiectului, unde se vor derula
activitati de consiliere psihologica, consiliere profesionala,
orientare in cariera, grupuri de sprijin, servicii de
acompaniere persoane dependente, alte activitati de servicii
sociale, formare profesionala. Partenerul 7 va derula doar
activitati de consiliere psihologica, consiliere profesionala,
orientare in cariera, grupuri de sprijin si anumite cursuri de
formare profesionala, ce vor fi sub-contractate catre
organisme autorizate. Partenerul principal asigura
coordonarea si managementul proiectului, iar partenerii
asigura coordonarea centrelor regionale pe care le vor
gestiona (Activitatea 2). Partenerii asigura 1 consilier
orientare profesionala, 1 psiholog, 1 asistent social, 2
lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2 formatori (mai putin
partenerul 7) si 15 voluntari. Sunt responsabili cu activitatea
2, respectiv „Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor
de Incluziune Socială”; Sunt responsabili cu activitatile ce se
vor derula in regiunile lor de implementare, si detaliate in
acordul de parteneriat. Sunt coorganizatori (mai putin
partenerul 7), alaturi de Partenerul principal la realizarea
activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea
diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a
persoanelor cu dizabilităţi”. Activitatea partenerilor va fi
coordonata de managerul de proiect. Pentru realizarea
eficienta a activitatilor, toti parteneri vor beneficia de
informari periodice din partea coordonatorului de proiect.
Partenerul principal va furniza expertii pentru echipa de
management, expertii formatori, personal administrativ,
experti din echipa de implementare, centrele de formare, si
va fi responsabil cu managementul proiectului. De asemenea
va asigura co-finantarea proiectului, in valoare de 2% din
valoarea eligibila. Toti partenerii inclusi in proiect contribuie
individual cu o cofinantare de 3000 lei, si pun la dispozitie
spatiile necesare derularii activitatilor din proiect. Valoarea
totala a confinantarii este de 2,10%.

DESCRIERE PROIECT 1

Obiectivul proiectului Obiectivul general “Promovarea de masuri specifice pentru


facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 4210 de
persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate,
voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Sociala), din
cele 8 regiuni de dezvoltare”, urmareste corelarea ofertei de
consiliere si formare profesionala personalizata functie de
nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile in raport cu
dinamica pietei muncii din cele 8 regiuni de dezvoltare.
Masurile integrate propuse pentru a sustine participarea
grupurilor vulnerabile la formare profesionala si stimularea
ocuparii, contribuie la realizarea obiectivul A.P. 6: “facilitarea
accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi
promovarea unei societăţi inclusive şi coezive”. Concura si la
atingerea obiectivelor cererii de proiecte nr. 96, prin
facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care
aparţin grupurilor vulnerabile si care au nevoie de o atenţie
specială pentru a evita excluziunea si marginalizarea sociala.
Obiectivele specifice (O.S.) O.S.1Facilitarea accesului la
instruire-acces pe piata muncii, formare profesionala şi
integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa
muncii prin derularea de programe specifice integrate
(inclusiv servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate),
pentru un numar de 4210 persoane din grupuri vulnerabile,
respectiv familii monoparentale, persoane cu disabilitati,
persoane de etnie roma, tineri peste 18 ani ce parasesc
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane
victime ale traficului de persoane, familii cu mai mult de 2
copii, detinuti, persoane afectate de HIV, persoane foste
dependente de droguri, personalul centrelor de incluziune
sociala, persoane dependente membrii de familie din alte
grupuri vulnerabile, voluntari. O.S.2Furnizarea serviciilor
speciale de consiliere, informare şi orientare dedicate atât
sprijinului psihologic cât şi profesional, pentru grupurile tinta
in vederea asigurarii participării acestora la activităţile de
formare profesională si ulterior la integrarea pe piata muncii;
O.S.3Dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor si imbunatatirea
abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii pentru
2600 de participanti, din Bistrita, Alba, Timis, Buzau,
Teleorman, Dolj, Bucuresti, Iasi, prin furnizarea de cursuri de
calificare/recalificare profesionala prin planuri individualizate,
in scopul integrării sau reintegrării persoanelor vulnerabile pe
piaţa muncii. O.S.4Infiintarea a 8 Centre de Incluziune
Socială regionale pentru grupurile vulnerabile, care să
desfăşoare activităţi pentru dezvoltarea competenţelor,
usurand asumarea de roluri sociale, dobândirea de
competenţe profesionale şi formare profesională în vederea
ocupării, recalificarii sau formarii profesionale ulterioare.
O.S.5Promovarea procesului egalităţii de şanse şi a
incluziunii profesionale şi sociale a grupurilor dezavantajate.
Activităţile eligibile ale proiectului 1. Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind
nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi
forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de
lucru cu persoanele vulnerabile (L3-L7; L30-L35); A1.1 -
elaborarea metodologiei pentru
culegerea/prelucrarea/interpretarea datelor; A1.2 -
culegerea/prelucrarea/interpretarea datelor pentru studiile de
teren, cate unul pentru fiecare regiune de implementare
A.1.3 – identificarea modalităţilor prin care poate fi
dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu
dizabilităţi, care din cauza deficienţelor lor pot avea dificultăţi
în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii. Evaluarea
rolului noilor tehnologii pentru implementarea lor (ex:
utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului). A1.4 -
evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor
suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune
socială A1.5 - elaborarea/publicarea rapoartelor de cercetare
2. Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de
Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de
marginalizare şi excluziune socială. Aceste centre vor
desfăşura activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care
să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice,
dobândirea de competenţe profesionale şi formare
profesională în vederea ocupării, recalificarii sau formarii
profesionale ulterioare.. (L2-L36). A 2.1 - crearea
infrastructurii fizice si tehnice necesare derularii ulterioare a
Activitatilor 3,4,5,6,7,8 A 2.2 - derularea de cursuri de
formare profesionala pentru personalul Centrelor de
Incluziune Socială (inclusiv pentru voluntari); A 2.3
acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie
pentru grupurile tinta. A 2.4 - crearea unei platforme
virtuale, de promovare a activitatilor si rezultatelor
proiectului, facilitand comunicarea si informarea responsabila
intre parteneri. Platforma se va dezvolta ca si un centru de
resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din
grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile
pe piata muncii, atat pentru cei implicati in proiect, cat si
pentru alte structuri ale societatii civile. 3. Furnizarea de
măsuri de acompaniere, precum sprijin pentru membrii de
familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi
asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe
piaţa muncii; (L3-L34) - asigurarea de insotitori pt persoane
adulte si cele peste 75 ani, ce sunt in incapacitate de a se
ingriji singure. 4. Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de
îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru a
susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta; (L3-
L34) - asigurarea de servicii de ingrijire (inclusiv copii). 5.
Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a
voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa
muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
(L3-L5, L13-L15, L25-L27) - identificarea si crearea soluţiilor
care să încurajeze comunităţile locale şi angajatorii sa se
implice în activităţi comune în scopul combaterii
marginalizării şi efectelor acesteia. 6. Dezvoltarea şi
implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare
dedicate atât sprijinului psihologic, cât şi social pentru
persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i
motiva în vederea participării la programele de integrare pe
piaţa muncii. (L3-L34) - identificarea de metode eficiente
pentru dezvoltarea stimei de sine a grupurilor vulnerabile
pentru a participa la programele de integrare pe piata
muncii, inclusiv formare profesionala continua - derularea de
măsuri active care să le permită persoanelor din grupurile
tinta să îşi dezvolte auto stima, încredere în propria lor
putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice. - activităţi
de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se
integra/reintegra pe piaţa muncii - organizarea de sesiuni de
dezvoltare personala 7. Furnizarea serviciilor de informare şi
consiliere profesională, consiliere în carieră, acordarea de
asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de
servicii de sprijin, in vederea facilitarii accesului pe piata
muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. (L3-L34) -
Organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin
reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi
consiliere profesională - organizarea de activitati pentru
orientare in cariera; - organizarea de activitati privind
deprinderea tehnicilor de ocupare (completare CV, scrisoare
de intentie, modul de prezentare la un interviu etc.);
-monitorizarea si evaluarea participantilor, pe parcursul
procesului; - initierea unei campanii de informare pentru
promovarea oportunitatilor oferite de proiect; - organizarea
de activitati de informare privind posibilitatile de ocupare 8.
Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare
profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor
vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi
certificarea acestora. Scopul este integrarea sau reintegrarea
persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (inclusiv utilizare
TIC, module de limbi străine). (L8-L33) Se vor organiza si
derula 420 cursuri de formare profesionala identificate ca
fiind necesare si sustenabile pe piata muncii pentru grupurile
tinta, cursuri identificate in urma rezultatelor cercetarilor de
la Activitatea A1, ce vor fi folosite pentru a elabora si furniza
oferte de formare profesionala, functie de specificul zonelor,
pentru care solicitantul si partenerii se vor autoriza in cadrul
proiectului. Tinand cont de nevoile speciale ale grupurilor
tinta, grupele de lucru vor include maxim 10 persoane. A8.1-
selectia grupurilor tinta; A8.2- stabilirea graficului de
derulare al cursurilor A8.3- organizarea sesiunilor de formare
si furnizarea propriu-zisa a acestora; acestea vor fi derulate
in raport cu necesitatile fiecarei grupe de lucru; A8.4-
derularea sesiunilor de examinare si certificare a cursanţilor;
A8.5-sub-contractarea anumitor cursuri de formare, 9.
Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilităţi. (L10-L12,L22-L24, 32-L34) - promovarea si
diseminarea de informatii in cadrul potentialilor angajatori in
ceea ce priveste dezvoltarea unor noi locuri de muncă
protejate în întreprinderi; - promovarea diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilităţi, - promovarea modalităţilor prin care poate fi
dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu
dizabilităţi, care din cauza deficienţelor lor ar putea avea
dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii
(în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului).
Activităţile neeligibile care Din resurse proprii, cel putin 2 centre ce nu sunt deja
contribuie la îndeplinirea acreditate ca furnizori de servicii sociale, se vor
obiectivului proiectului acredita/autoriza, sau vor infiinta structuri in subordinea lor,
ce vor functiona ca furnizori de servicii sociale, conform
legislatiei in vigoare.
Rezultate anticipate Vom utiliza o codificare de forma: Rezultat anticipat, cu
numarul.... (Ra)(n), Indicator de output, cu numarul....(IO)
(n); corespunde activitatii n; Ra 1: O activitate de cercetare,
concretizata in 8 studii de teren, cate unul pentru fiecare
regiune de implementare; corespunde activitatii 1; IO1.:Nr.
studii de teren regionale=8; Indicator rezultat 1: Nr.raport
cercetare publicat =2 Ra 2. 4210 de persoane care au
beneficiat de masuri pentru imbunătăţirea accesului şi
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii si
promovarea incluziunii sociale; corespunde obiectivului
general al proiectului IO 2. nr platforma virtuala=1 IO3. nr.
familii monoparentale=600 IO4. nr. persoane cu dizabilităţi=
500 IO5. nr. persoane de etnie roma= 400 IO6. nr. tineri
peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de
protecţie a copilului= 400 IO7. nr. victime ale traficului de
persoane=150 IO8. nr. familii care au mai mult de 2 copii=
300 IO9. nr. voluntari=120 IO10. nr. personal al Centrelor
de Incluziune Socială=50 IO11. nr. persoane
acompaniate/asistate social (inclusiv alte grupuri vulnerabile)
= 1440 IO12 nr persoane afectate de boli care le
influenţează viaţa profesională şi socială (ex.
HIV/SIDA,cancer)=100 IO13 nr persoane aflate în
detenţie=50 IO14 nr persoane foste dependente de
droguri=100 IO15 nr. participanti la programe de consiliere
profesionala si psihologica=2600 Indicator Rezultat 2:
Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere
profesionala si consiliere psihologica= 100 Ra3 : 1440
persoane care au beneficiat de masuri de acompaniere
(inclusiv alte grupuri vulnerabile) IO16: nr. persoane
acompaniate = 1440 Ra 4: 1000 persoane care au beneficiat
de servicii de ingrijire/asistenta (alte grupuri vulnerabile,
familii monoparentale, familii care au mai mult de 2 copii,
persoane cu dizabilitati). Corespunzator activitatii 3 Ra5
1440 persoane ce au beneficiat de servicii de acompaniere;
corespunzator activitatii 4 IO17: Nr. persoane dependente
benficiare servicii de acompaniere/ingrijire/asistenta = 1440
corespunzator activitatilor 3 si 4. Indicator Rezultat 3:
ponderea persoanelor dependente asistate = 100
(corespunzator RA 4 si RA 5) Ra 6: 3 campanii nationale
pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate
integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de
excluziune socială derulate (corespunzator activitatii 5) IO 18
atragerea a 120 voluntari activi Ra 7: Servicii speciale de
consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic, cât
şi social furnizate persoanelor cu risc de excluziune socială cu
scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de
integrare pe piaţa muncii; corespunde activitatii 6; IO 19: nr.
persoane consiliate psihologic si social =2600 Ra 8: Servicii
de informare şi consiliere profesională, consiliere în carieră,
acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte
tipuri de servicii de sprijin, in vederea facilitarii accesului pe
piata muncii furnizate persoanelor din grupurile tinta;
corespunde activitatii 7 IO 20. Nr. persoane informate si
consiliate = 2600 Indicator Rezultat 4:. ponderea
persoanelor dependente consiliate si informate = 100
(corespunzator Ra 7 si RA 8) Ra 9: stimularea participarii la
programe de calificare profesională (corespunzator
activitatilor 6 si 7) Ra 10: Programe de formare profesionala
pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare
pe piata muncii, derulate, prin 260 cursuri, pentru 2600
cursanti corespunde activitatii 8; Indicator rezultat 5: nr
cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri
vulnerabile=260, Indicator rezultat 6; nr cursuri de formare
profesionala derulate pentru personalul centrelor de
incluziune sociala si voluntari=17 IO 21: Numărul
participanţilor la programele de calificare/recalificare
destinate grupurilor vulnerabile =2600 Ra 11: campanii
derulate pentru promovarea diferitelor forme alternative şi
flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi
(corespunzator activitatii 9) IO 22: nr campanii derulate
pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de
angajare a persoanelor cu dizabilităţi =8 IO 23: nr campanii
derulate pentru promovarea incluziunii sociale si
imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile
pe piaţa muncii =24
Contextul proiectului Proiectul subscrie dezideratului Strategiei Europeane de
Ocupare de identificare a unor solutii care sa sprijine crearea
de locuri de munca, mai multe si mai bune, prin masurile ce
vor fi intreprinse: facilitarea atragerea şi reţinerea mai
multor persoane pe piaţa muncii, creşterea ofertei de muncă
şi modernizarea sistemelor de asistenta socială, asigurandu-
se astfel cresterea ratei generale de ocupare. Proiectul
raspunde dezideratelor Strategiei Nationale de Ocupare a
Fortei de Munca 2004-2010 prin: implementarea celui de-al
treilea obiectiv (coeziune şi incluziune socială pe piaţa
muncii), ce se va realiza prin promovarea de programe
specifice pe piaţa muncii pentru grupurile considerate
vulnerabile, prin mobilizarea şi implicarea activă a factorilor
de natură organizaţională şi instituţională, în special a
partenerilor sociali, ONG-urilor şi a autorităţilor administraţiei
publice locale. In acest sens, proiectul raspunde obiectivelor
de mai sus, prin promovarea coeziunii şi incluziunii sociale
pentru grupurile vulnerabile. Proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor A.P. 6, D.M.I.6.2 si Cererii de propuneri de
proiecte nr. 96 prin: facilitarea integrarii pe piata muncii a
grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de masuri de
acompaniere în vederea identificării şi menţinerii unui loc de
muncă (sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire,
servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit
individului să participe pe piaţa muncii,si prin furnizarea de
consiliere psihologica si profesionala pentru persoanele aflate
in cautarea unui loc de munca; implementarea de masuri
active care să le permită să îşi dezvolte autostima, încredere
în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi
psihologice, şi, ca rezultat, să crească nivelul de calificare
profesională şi experienţa profesională dobândită Grupurile
tinta vizate sunt: 4210 persoane, dintre care 600 familii
monoparentale, 500 persoane cu disabilitati, 400 persoane
de etnie roma, 400 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul
de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului,150
persoane victime ale traficului de persoane, 300 de familii
care au mai mult de 2 copii, 50 detinuti, 100 persoane
afectate de HIV/cancer, 100 persoane foste dependente de
droguri, 50 persoane din personalul centrelor de incluziune
sociala, 1440 persoane, inclusiv din alte grupuri vulnerabile
si 120 de voluntari. Nevoile grupurilor tinta au fost
identificate ca urmare a studiilor efectuate la nivel
national/comunitar ce releva rate ridicate ale somajului in
Romania, ca urmare a efectelor crizei economice globale si ca
urmare a restructurarii economice. Conform datelor PND
2007-2013, referitor la persoanele cu disabilităţi, in anul
2004 numărul angajaţilor era de 13.031 persoane, ceea ce
reprezintă un deficit de 19% de personal angajat la un
beneficiar. Ponderea personalului cu disabilitati angajat/un
beneficiar este nesatisfăcătoare - 0,65%. Numărul locurilor
de muncă oferite a fost de 10.696, din care s-au ocupat 294
- ceea ce arata ca in majoritate cazurilor oferta de locuri de
muncă nu este în concordanţă cu calificările şi posibilităţile
persoanei cu disabilităţi. La sfârşitul anului 2004, ponderea
numărului de persoane cu disabilităţi angajate din totalul
persoanelor adulte neinstituţionalizate cu disabilităţi era de
3,3%, iar ponderea persoanelor cu disabilităţi angajate în
total populaţie 15-64 ani era de 0,1%. În ceea ce priveşte
ocuparea cu program parţial, comparativ cu indicatorii UE,
diferenţele sunt accentuate. Ponderea populaţiei feminine
ocupate cu program parţial în totalul populaţiei feminine
ocupate era în România de numai 11,2% la nivelul anului
2004, faţă de 31,4% în UE-25, ceea ce arată o pondere
scăzută a femeilor care lucrează cu program parţial. Cele mai
afectate de aceasta inflexibilitate a programului de lucru
devin femeile din familii monoparentale, sau cu mai mult de
doi copii. In ceea ce priveste tinerii peste 18 ani ce parasesc
sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
si persoanele de etnie roma, acestia se confrunta cu
integrare redusa pe piata muncii in special datorita lipsei de
calificari profesionale adecvate, conform Strategiei Integrate
de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 – 2020. Pentru
identificarea necesitatile reale de formare ale grupurilor tinta
la nivel regional/local vor fi realizate un numar de 8 analize
regionale de nevoi, iar programele de formare vor fi corelate
cu cerintele actuale la nivel regional si vor asigura
oportunitati sporite pentru accesul si participarea persoanelor
din grupurile tinta pe piata fortei de munca si cresterea
ratelor de ocupare. Prin aceasta abordare se va crea
oportunitatea calificarii si recalificarii persoanelor vulnerabile
si va sprijini dezvoltarea personala a acestora.
Justificarea necesităţii Prin obiectivul general, precum si prin obiectivele specifice,
implementării proiectului proiectul va sprijini combaterea marginalizării sociale, va
acţiona în vederea îmbunătăţirii accesului la măsuri active de
integrare pe piaţa muncii. Se ajunge astfel la cresterea
posibilitatii de calificare a fortei de munca in raport cu
necesitatile regionale si cu cerintele actuale. Furnizarea
serviciilor de consiliere si formare profesionala de tip “fata-
in-fata” este necesara pentru toate grupurile vulnerabile
implicate, in special in cazul celor care locuiesc in comunitati
rurale sau al celor cu mobilitate mai restransa. Proiectul va
contribui la reducerea decalajelor în ceea ce priveşte rata
ocuparii peresoanelor vulnerabile si la diminuarea efectelor
sociale negative generate de formele de discriminare de pe
piaţa muncii a grupurilor declarate vulnerabile, si va conduce
la atingerea obiectivelor Strategiei Nationale de Ocupare a
Fortei de Munca 2004-2010. Performantele atinse de
Romania in ceea ce priveste formarea profesionala,
prezentate in cel mai recent raport privind progresul
Strategiei Lisabona, reclama masuri urgente în vederea
cresterii participarii, în special a adultilor din grupuri
vulnerabile, la programe de educatie si formare. Formarea
profesionala ce va fi furnizata va raspunde nevoilor grupurilor
tinta si va viza dobandirea de aptitudini si competente
profesionale si sociale, armonizand sistemul de formare
profesionala cu cerintele pietei muncii si dezvoltarii viitoare a
societatii. Desi o serie de programe nationale de orientare si
ocupare a persoanelor vulnerabile s-au lansat in ultimii 5 ani,
există nevoia acuta de a găsi modalităţi mai eficiente de
abordare şi de implicare a persoanelor vulnerabile, într-o
manieră care să reflecte contextul specific sociodemografic în
care aceştia trăiesc. De aceea proiectul va utiliza 2 abordari
structurale pentru a realiza obiectivele propuse pentru
persoanele vulnerabile in Strategia Integrata de Dezvoltare a
Resurselor Umane 2009 – 2020: a) Consilierea, ce are loc pe
mai multe planuri: reabilitarea capacităţilor de funcţionare
socială, reinserţia în sistemul de activităţi economice,
dezvoltarea capacităţilor şi a implicării în construcţia propriei
vieţi. b) Formare profesionala, prin planuri individualizate
pentru dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor, în scopul
integrării sau reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa
muncii. Contributia proiectului la diminuarea complexitatii
vulnerabilitatii pe piata muncii se realizeaza printr-o serie de
interventii dinamice si multidimensionale in cele 8 regiuni
vizate, in special prin crearea Centrelor de Incluziune Sociala,
ca instrumente eficente de formare si integrare socio-
profesionala, cu atributii de furnizare de servicii speciale de
consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât
şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu
scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de
integrare pe piaţa muncii. Prin pachetul „activitati de
cercetare, mediere si consiliere+ servicii de asistenta
+masuri de acompaniere” raspunde nevoilor si directiilor de
actiune identificate in PND 2007-2012 si in Planul National
Antisaracie si de Promovare a Incluziunii Sociale(PNAINC)
2002-2012. Valoarea adaugata a proiectului este sustinuta
prin insasi infiintarea si funcitionarea Centrelor de Incluziune
Sociala, ce vor furniza sistematic servicii de asistenta ,
consiliere pentru persoanele vulnerabile si membrii de familie
dependenti, orientare si formare profesionala. - prin
facilitarea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile,
proiectul va contribui la cresterea ratei generale de ocuparesi
la asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea
viitoare pe piata muncii; - prin desfasurarea campaniilor de
promovare a incluziunii sociale si informare/sensibilizare a
angajatorilor vor fi inlaturate o parte din probleme de
reinsertie pe piata muncii si vor contribui la
reducerea/prevenirea somajului de lunga durata; - prin
crearea platformei virtuale de incluziune sociala se va
dezvolta un centru de resurse/informare eficient privind noi
metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si
facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii,
atat pentru cei implicati in proiect, cat si pentru alte structuri
ale societatii civile; - in ceea ce priveste cursurile de formare
profesionala, vor fi introduse metode moderne de
predare/invatare a limbii engleze si a operarii cu PC-ul.
Deprinderea utilizarii TIC va furniza persoanelor din grupurile
tinta abilitati si competente suplimentare necesare dezvoltarii
personale si integrarii pe piata muncii
Resursele alocate şi achiziţii de Toate spatiile pentru cursuri si seminarii vor fi puse la
bunuri, servicii şi lucrări necesare dispozitie atat de solicitant cat si de parteneri . Pentru
pentru implementarea proiectului activitatile sub-contractate, spatiile vor fi asigurate de sub-
contractori, conform cerintelor din caietele de sarcini.
Solicitantul va asigura 2 laptop-uri, 1 locatie ce va fi
achizitionata in cadrul proiectului, ce va fi
amenajata/modernizata, 1 imprimanta, 2 autoturisme,
personal administrativ si experti pe termen mediu si lung,
atat pentru echipa de management, cat si pentru cea de
implementare Toti partenerii vor asigura individual cate o
locatie pentru Centrele de Incluziune Sociala, cu minim 40
mp, ce vor fi amenajate in cadrul proiectului, si dotate
fiecare cu cate 5 PC-uri, 1 multifunctionala, si mobilier
adecvate, ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului. Toti
partenerii vor asigura 8 experti pe termen scurt si lung,
personal administrativ unde este cazul, 15 voluntari. Se are
în vedere achiziţionarea si de catre solicitant a 5
calculatoare, 1 multifunctionale/copiatoare, materiale
consumabile,, mobilier, 1 camera foto. Se vor achizitiona de
asemenea serviciile de audit, de contabilitate, de catering,
inchiriere spatii si echipamente pentru derularea activitatilor,
anumite serviciil de furnizare de formare profesionala si
servicii de furnizare de expertiza pentru corelarea si
dezvoltarea competentelor resursei umane in raport cu
cerintele pietei muncii, servicii pentru realizarea aplicatiei
web-based.
Managementul proiectului Managementul proiectului se va derula în baza tehnicilor
specifice de project management în domeniul resurselor
umane, a tehnicilor de management pentru atingerea
obiectivelor specifice stabilite, a tehnicilor de management
pentru încadrarea în bugete. Managementul proiectului va fi
asigurat de catre Echipa de management (EM), care va
coordona activitatile Echipei de implementare(EI), cu
urmatoarele componente: Manager de proiect - absolvent
studii superioare, bune abilitati de comunicare si coordonare
de echipe, experienta relevanta in managementul de proiect.
Asigura functia de reprezentare si relationare cu partenerii si
alte institutii, coordoneaza resursele umane si financiare,
coordoneaza echipa de management si de implementare,
asigura implementarea unui sistem de management de
proiect eficient. Asistent manager - absolvent de studii
superioare, bune abilitati de comunicare; asigura aplicarea
metodologiilor si procedurilor, standardizarea activitatilor
proiectului, . Coordonator proiect - absolvent studii
superioare, experienta în implementarea de proiecte,
realizarea si transmiterea rapoartelor, asigura relatiile cu
partenerii si cu cei 3 coordonatori regionali; Membrii EI:
Expert financiar - absolvent studii superioare, expert contabil
autorizat, cu experienta minim 2 ani in gestionarea de
bugete. Raspunde din punct de vedere financiar si raspunde
de alocatiile financiare si de executia financiara a proiectului;
Contabil - absolvent studii medii, avand certificat de calificare
pentru ocupatia contabilitate si experienta in intocmirea
ordinelor de plata, a statelor de plata, a declaratiilor
aferente, a platilor pentru bugetul de stat si bugetele
speciale. Consilier juridic - consilier juridic definitiv. Acorda
consiliere juridica privind aspectele legale ce tin de
implementarea proiectului si raspunde pentru efectele
juridice si procedurile aplicate - 3 Coordonatori regionali
echipa de implementare: absolvent de studii superioare.
Experienta in implementarea de proiecte, a gestionarii HR,
coordoneaza inclusiv activitatea de selectie a grupului tinta,
inclusiv competente administrative; 3 Responsabili
coordonatori PR/comunicare - experienta in domeniu minim 2
ani, gestioneaza evenimentele, bugetele si HR, excelente
abilitati de comunicare cu mass-media scrisa si audio-
vizuala; -8 responsabili centre regionale- absolventi studii
medii, bune abilitati de comunicare, experienta in domeniul
HR, competente administrative; -9 asistenti sociali- ofera
consultatii in probleme sociale si conexe, in scopul valorificari
resurselor si depasirii dificultatilor personale sau sociale;
culeg informatii necesare acordarii de consultatii privind
drepturile si obligatiile asistatilor; analizeaza situatia
persoanelor asistate si a handicapatilor si propun masuri de
ajutorare sau recuperare a acestora. -16 lucratori sociali-
acorda consultatii asupra problematicii sociale; initiaza
actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru
readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic
sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare
sociala a acestora; initiaza actiuni pentru readaptarea
persoanelor dependente, acorda consultatii pentru prevenirea
si diminuarea efectelor dependentei. -Consultant tehnic:
absolvent studii superioare; experienta 3 ani in domeniul
gestiunii fondurilor nerambursabile, sau in
implemntareatehnica a proiectelor; sprijina stabilirea
mecanismelor de gestionare a diferitelor faze/activitati din
proiect si dezvoltarea/adaptarea instrumentelor folosite in
implementare. - 16 Formatori - absolventi studii superioare,
experienta minim 3 ani in predarea cursurilor de formare
profesionala; - 8 consilieri orientare profesionala- absolvent
studii superioare de specialitate, experienta in domeniu,
implementeaza sesiunile de consiliere -8 psihologi- studiaza
comportamente umane, individuale si colective si aplica
cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor
umane pe plan profesional, social, educativ; testeaza si
determina caracteristicile mentale si aptitudinile si acorda
consultatii; Managementul proiectului(L1-L36), cu
subactivitatile specifice: -Monitorizarea interna si externa a
activitatilor si rezultatelor; -Evaluarea intermediara/finala a
stadiului de implementare; -Asigurarea auditului extern (cu
fiecare cerere de rambursare si anual); -Organizarea a 2
conferinte de promovare, initiala pentru lansarea oficiala a
proiectului si finala pentru inchiderea proiectului; -Elaborarea
materialelor de informare si publicitate; Documentele suport
justificative elaborate în acest scop vor insoti Cererile de
Rambursare si Rapoartele tehnico-financiare. Achizitionarea
echipamentelor, materialelor si serviciilor, se va realiza pe
toata perioada de derulare a proiectului, si conform descrierii
din „resurse alocate pentru implementarea proiectului”, cu
respectarea conditiilor din contractul de finantare si a
instructiunilor emise de AM/OI. Activitatea A1 si
subactivitatea A2.4 vor fi subcontractate unui/unor
organizatii cu domenii de activitate specifice. Pachetele de
formare profesionala, complementare pachetelor de formare
autorizate prin proiect, de la activitatea de formare A8.5, vor
fi subcontractate catre furnizori de formare profesionala,
autorizati, in conditiile legii. Managementul financiar al
proiectului este asigurat prin: - conformitatea cu cheltuielile
bugetare – in baza bugetului aprobat şi a documentelor de
plata; - verificarea periodica a evidentei documentelor
contabile; - verificarea periodică a înregistrărilor contabile şi
a efectuarii platilor - rapoarte financiare; Pentru gestiunea
financiara adecvata, fiecare subcontractor, pe baza
activitatilor/subactivitatilor desfasurate si conform timpului
alocat de fiecare in parte, va emite o factura/decont catre
Solicitant in termen de 10 de zile de la data
recepţionarii/acceptarii de catre acesta a
produselor/rezultatelor activitatilor realizate de catre
subcontractor/partener, aflate in responsabilitatea sa si
pentru care a fost emisa respectiva factura/decont.
Activitatile de informare/publicitate(L1-L36) Informarea si
publicitatea va fi asigurata prin conferintele de lansare si
inchidere a proiectului, prin achizitionarea resurselor de
informare si publicitate si diseminarea informatiilor in cadrul
tuturor intrunirilor din proiect (seminarii, conferinte, ateliere
de lucru). Cu ocazia acestor evenimente, in kit-urile de
conferinta, Solicitantul va include brosuri, mape
personalizate, specifice proiectului si obiecte promotionale.
Evenimentele proiectului vor beneficia si de participarea
reprezentantilor mass-media, pentru ca impreuna cu
comunicatele de presa, sa existe si o vizibilitate suficienta a
proiectului si a sprijinului FSE. Realizările concrete : • 16
conferinte de presa organizate pentru informare si
publicitatea proiectului: pentru prezentarea oportunitatilor
proiectului, precum si a rezultatelor obtinute in fiecare an de
implementare; • 1 pliant de prezentare al proiectului, în
15000 de exemplare, destinate mediatizarii proiectului,
respectiv a obiectivelor urmarite, prezentarea rolului sau,
precum si a activitatilor care vor fi desfasurate prin proiect;
•144 anunturi /articole publicate in mass-media locala si
centrala pentru a mediatiza desfasurarea activitatilor din
cadrul proiectului si pentru a evidentia rezultatele; •30
bannere şi 300 afise realizate; •24 campanii de informare cu
tema „Promovarea incluziunii sociale si imbunătăţirea
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa
muncii”,; •8 seminarii organizate privind promovarea
respectarii principiului egalitatii de sanse, gen si
nediscriminarea in accesul si participarea pe piata muncii a
grupurilor vulnerabile.
Metodologia de implementare Modalitatile de organizare generala a proiectului au fost
(inclusiv calendarul monitorizării) stabilite astfel incat fiecare activitate sa realizeze obiectivul
specific careia i se adreseaza. Activitatile se coreleaza
coerent si cronologic cu obiectivele, astfel: O.S.1 va fi
realizat prin organizarea si derularea activitatii 2, respectiv
infiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune
Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de
marginalizare şi excluziune socială (respectiv grupurile tinta),
care să desfăşoare activităţi precum: dezvoltarea
competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi
economice, dobândirea de competenţe profesionale şi
formare profesională în vederea ocupării, recalificarii sau
formarii profesionale ulterioare O.S.2 se va realiza prin
furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala,
consiliere in cariera (A7) si consiliere psihologica pentru
dezvoltarea personala (A6). O.S.3 se va realiza prin
elaborarea si implementarea programelor de formare pentru
imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata
muncii (inclusiv utilizare TIC, module de limbi straine) (A1),
in sectoarele unde exista oportunitati pe piata muncii locala
sau regionala pentru grupurile tinta, si unde se pot dezvolta
abilitati si competente pentru grupurile tinta (A1.3).
Programele de formare profesionala vor cuprinde totodata
module privind sanatatea si securitatea la locul de munca.
Oferta de formare profesionala va fi formata din
recomandarile obtinute prin sub-activitatea 1.4. O.S4 va fi
atins prin infiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de
Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de
marginalizare şi excluziune socială (respectiv grupurile tinta),
care să desfăşoare activităţi precum: dezvoltarea
competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi
economice, dobândirea de competenţe profesionale şi
formare profesională în vederea ocupării, recalificarii sau
formarii profesionale ulterioare (A2.). Tot pentru realizarea
OS4 concura si: a) sub-activitatile A 2.2, A2.3 -derularea de
cursuri de formare profesionala pentru personalul Centrelor
de Incluziune Socială, (inclusiv pentru voluntari) pentru a
putea derula conform legilor in vigoare si
acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie
pentru grupurile tinta; b) activitatile de acompaniere pentru
membrii de familie aflaţi în îngrijire, serviciile de asistenţă şi
alte activităţi asociate (A3) si/sau a serviciilor de
îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente in scopul
susţinerii participarii pe piaţa muncii a persoanelor cu risc de
excluziune socială (A4); In plus, centrul solicitantului va avea
ca atributii suplimentare coordonarea, consilierea si
informarea tuturor centrelor din tara, dar si a potentialilor
parteneri ce vor sa dezvolte astfel de centre in viitor. In
cadrul acestui centru se vor derula activitati de sprijin tehnic
si expertiza pentru buna functionare a centrelor din tara si
atingerea rezultatelor stabilite in proiect. In final, O.S.5 se va
realiza prin activitatile de promovare a voluntariatului (A5) si
prin derularea de campanii pentru promovarea diferitelor
forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu
dizabilitati (A9), precum si sub-activitatea A2.4- crearea
platformei virtuale de promovare a incluziuni sociale a
grupurilor vulnerabile. Platforma se va dezvolta ca si un
centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele
din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor
vulnerabile pe piata muncii, atat pentru cei implicati in
proiect, cat si pentru alte structuri ale societatii civile.
Selectia/recrutarea grupului tinta, precum si implicarea si
mentinerea in proiect a persoanelor din grupul tinta: Nevoile
specifice de formare ale grupurilor tinta vizate de proiect vor
fi identificate, pe de o parte, cu ajutorul datelor statistice din
studiile de profil deja realizate si publicate dar, tinand cont ca
acestea sunt foarte putine si nu acopera toate regiunile si
domeniile de interes, vor fi completate prin cercetarile si
studiile ce se vor realiza la activitatea A1. Subcontractorul va
identifica si evalua nevoile de formare profesionala ale
grupurilor tinta, pentru fiecare regiune de implementare.
Acestea vor fi translatate in cerinte specifice de formare, pe
baza carora se va contura oferta de formare profesionala a
fiecarui centru regional de incluziune sociala, completata cu
formari ce pot fi subcontractate. Cele 4210 de persoane din
grupul tinta (dintre care 600 familii monoparentale, 500
persoane cu disabilitati, 400 persoane de etnie roma, 400
tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul
instituţionalizat de protecţie a copilului,150 persoane victime
ale traficului de persoane, 300 de familii care au mai mult de
2 copii, 50 detinuti, 100 persoane afectate de HIV/cancer,
100 persoane foste dependente de droguri, 50 persoane din
personalul centrelor de incluziune sociala, 1440 persoane din
alte grupuri vulnerabile si 120 de voluntari.) vor fi selectate
din bazele de date ale partenerilor si/sau in urma campaniilor
de informare. In urma acestor campanii de informare,
constientizare, persoanele care vor face parte din grupurile
tinta potentiale ale proiectului, vor fi invitate sa se inscrie in
activitati din acesta. Se vor aplica criterii de selectie, care vor
tine cont de competentele profesionale de baza ale
persoanei, de nevoile de formare profesionala zonale/pentru
fiecare regiune de implementare. In cadrul activitatii A6 si
A7, prin organizarea sub-activitatilor pentru consiliere pentru
dezvoltarea personala si consiliere profesionala, unul din
rezultate va fi realizarea unei fise de evaluare pentru
participanti, ce va contine un portofoliu de competente
existent si nevoiile de completare a acestora, cu competente
necesare pe plan regional, prin “matching”. Acestor
persoane, selectate anterior, le vor fi furnizate formarile
profesionale in cadrul activitati A8, si/sau sprijin personalizat
in cadrul activitatilor A6 si A7. METODOLOGIA PENTRU
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI a fost
stabilită în baza procedurilor de evaluare interna, ce
urmaresc stabilirea indicatorilor de performanta, determina
monitorizarea pe parcursul diverselor stadii ale proiectului.
Expertii din echipa de management vor depune rapoarte de
activitate trimestriale, iar expertii pe termen lung si scurt din
echipa de implementare vor depune rapoarte de activitate la
finalul fiecarei activitati la care participa, nu mai putin de
unul anual. Documentele justificative, de monitorizare
tehnica a proiectului, vor fi depuse impreuna cu documentele
financiar-contabile, de monitorizare financiara, odata cu
Cererile de Rambursare si Rapoartele tehnico-financiare, la
OI/AMPOSDRU, in conformitate cu Graficul Estimativ de
depunere a cererilor de rambursare. Procedurile de evaluare
externa vor verifica frecventa şi importanta cu care acest
proiect va fi tratat în media, precum şi de numărul de cereri
primite pentru continuarea acestor cursuri. Evaluarea globală
a proiectului va fi realizată la finalul proiectului de către
echipa de management, în baza metodologiei specifice de
project management. Metodologia activitatii de cercetare, ce
va fi sub-contractata, va identifica: nevoile specifice ale
diferitelor grupuri vulnerabile în domenii precum noi forme şi
condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu
persoanele vulnerabile etc.; modalităţile prin care poate fi
dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor vulnerabile,
care din cauza vulnerabilitatii lor ar putea avea dificultăţi în
adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (A1.3).
Componenta de cercetare va asigura de asemenea studii şi
expertiză care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii
măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor
vulnerabile supuse riscului de excluziune socială. (A1.4)
Proiect generator de venit NU

DESCRIERE PROIECT 2
Sustenabilitatea proiectului Ca urmare a infiintarii si mentinerii Centrelor de incluziune
sociala, la nivelul celor 8 regiuni de implementare, vor fi
create pe termen mediu si lung premisele pentru dezvoltarea
activitatilor lucrative si integrarea pe piata muncii a
grupurilor vulnerabile. Centrele de Incluziune Sociala din
teritoriu vor actiona ca o sursa veridica de furnizare de
informatii privind nevoile reale de asistenta sociala, consiliere
psihologica, orientare si formare profesionala ale grupurilor
tinta. Se vor dezvolta ca promotori ai diferitelor forme
alternative şi flexibile de angajare a persoanelor din grupurile
tinta, si ca mediatori privind relatiile cu potentialii angajatori
din propriile regiuni. Centrul solicitantului va avea ca atributii
suplimentare consilierea si informarea tuturor centrelor din
tara, dar si a potentialilor parteneri ce vor sa dezvolte astfel
de centre in viitor. In cadrul acestui centru se va acorda
sprijin tehnic si expertiza pentru sustenabilitatea centrelor
din tara, inclusiv pentru identificarea de noi metode de
atragere de fonduri publice sau private, formarea ulterioara a
personalului acestor centre, informarea privind sursele de
finantare, campanii pentru promovarea incluziunii sociale a
grupurilor vulnerabile (impreuna cu CIS-urile din tara),
realizarea de studii, rapoarte privind noi metode de lucru cu
persoanele din grupurile tinta si facilitare a incluziunii
grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Astfel, o sub-activitate
esentiala va fi crearea unei platforme web-Centrul Virtual de
Incluziune Sociala, activitatile si rezultatele proiectului,
facilitand comunicarea si informarea responsabila intre
parteneri. In acelasi timp, platforma se va dezvolta si ca un
centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele
din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor
vulnerabile pe piata muncii, atat pentru cei implicati in
proiect, cat si pentru alte structuri ale societatii civile.
Centrele de incluziune sociala vor fi mentinute dupa
incheierea proiectului si vor functiona ca structuri de resurse
si expertiza in domeniu pentru ONGurile si institutiile locale si
regionale. Pe termen scurt, dupa incetarea finantarii
nerambursabile, sustinerea financiara a acestora va fi
acoperita din: fondurile viitoarelor programe europene si
guvernamentale (ministeriale, la nivel local-regional in baza
Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile
din fonduri publice si/sau unui Protocol de Cooperare in
domeniul Incluziunii Sociale intre Guvern si partenerii
implicati in proiect, fondurile institutionale proprii ale
partenerilor de proiect; initierea de parteneriate cu autoritati
locale si judetene (Primarii, AJOFM, Consilii Judetene, alte
institutii de interes). Pe termen lung sustinerea financiara a
activitatilor va fi acoperita si prin programe de autofinantare.
Infrastructura astfel creata, la nivel national, asigura baza
sustenabilitatii ulterioare a activitatilor derulate prin acest
proiect, precum si baza informationala si de expertiza tehnica
pentru infiintarea altor centre, mai ales in zonele rurale.
Proiectul este conceput pentru a sustine coerent
implementarea la scara larga a masurilor de integrare pe
piata muncii... Vor putea fi identificate la nivel regional,
lipsurile informaţionale privind necesităţile de sprijinire ale
grupulurilor ţintă. Prin valorificarea experienţei gestionării
fondurilor nerambursabile, solicitantul si partenerii vor
continua sa fie participanti activ la procesul de absorţie a
altor fonduri comunitare, şi îşi dezvolta capacitatea de
implementare a programelor integrate adresate grupurilor
vulnerabile din fonduri de la bugetul de stat . Echipa de
proiect presupune crearea a minim 15 locuri de muncă
permanente. Modul de organizare al activităţilor va rămăne
în principiu acelaşi, experienţa acumulată contribuind însă la
îmbunătăţirea acestora.
Egalitate de şanse La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii
de sanse, sustinut de reglementarile legislative specifice in
context romanesc: Constitutia României, Strategia nationala
pentru egalitatea de şanse intre femei si barbati pentru
perioada 2006-2009, Legea nr. 202/2002 republicata in
2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.
Solicitantul promovează egalitatea si tratamentul egal dintre
femei si barbati. Proiectul propus de catre solicitant a
integrat principiul egalitatii de sanse atat in elaborarea, cat si
in implementarea obiectivelor si activitatilor sale.Proiectul
sustine dezvoltarea si implementarea unor masuri in vederea
facilitarii integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. In
primul rand, grupurile tinta vizate in cadrul proiectului vor fi
constituite astfel incat sa se faciliteze accesul si participarea
la acest proiect in mod egal, atat pentru femei cat si pentru
barbati, fiind promovat principiul tratamentului egal intre
sexe. In al doilea rand, principiul egalitati de sanse este
evidentiat in structura grupurilor tinta, care sunt formate din
10 categorii apartinand grupurilor vulnerabile. Proiectul
propune o abordare integratoare a perspectivei de gen,
pornind de la: a) selectarea grupului tinta, in sensul sprijinirii
accesului egal al grupurilor vulnerabile la programele si
activitatile desfasurate in cadrul proiectului; b) introducerea
componentei de egalitate de gen in programele de formare;
c) abordarea in ghidurile de consiliere si orientare a
aspectelor legate de cariera femeilor si egalitatea de gen.
Astfel, in toate activitatile incluse in proiect se va lua in
considerare si se va promova participarea egala a femeilor si
a barbatilor la acestea. si nediscriminarea pe criterii de
varsta, religie, etnie etc. Acest fapt va conduce la facilitarea
participarii active a femeilor in domenii care le erau mai putin
accesibile si la cresterea nivelului lor de bunastare. In pus, va
determina diminuarea diferentelor salariale si de alta natura
existente pe piata muncii intre barbati si femei si
imbunatatirea ratei de ocupare a femeilor pe piata muncii.
Mentionam ca la selectia responsabililor de mediere din
cadrul centrelor se va urmari in special respectarea
principiului egalitatii de sanse si gen si a nediscriminarii. In
realizarea ofertei de cursuri de formare se va avea in vedere
introducerea unor module specifice, pe temele egalitatii de
sanse, nediscriminarii si educatiei interculturale. In
constituirea echipei de implementare a proiectului se va avea
in vedere ca membrii acesteia, femei si barbati deopotriva,
sa fie egal implicati in derularea activitatilor si
managementului proiectului, tinandu-se cont de
competentele profesionale ale acestora, fara nicio restrictie
legata de gen, varsta, categorie sociala, convingeri politice
sau religioase etc., fiind tratati egal in functie de munca
depusa si drepturile salariale ce le revin.
Alte obiective orizontale Dezvoltare durabila Proiectul vizeaza si factori stimulativi ai
dezvoltarii durabile, prin: facilitarea integrarii pe piata muncii
a persoanelor vulnerabile (se indeplineste o conditie
principala pentru imbunatatirea calitatii vietii grupurilor
tinta); imbunatatirea si corelarea ofertei de consiliere si
formare profesionala pentru grupurile vulnerabile in raport cu
dinamica pietei muncii, prin valorificarea potentialului zonelor
de implementare; furnizarea programelor de formare
profesionala in vederea dezvoltarii competentelor persoanelor
din grupurile tinta si stimularea/facilitarea accesului pe piata
muncii a acestor grupuri. Activitatile ce vor fi realizate in
cadrul proiectului, in domeniul dezvoltarii resurselor umane
vor conduce la promovarea unor conditii de munca
nepericuloase si sanatoase si vor contribui la asigurarea
sanatatii fizice si psihice a acestora Prin furnizarea
programelor de formare profesionala pentru imbunatatirea
abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii,
respectiv utilizarea TIC, se vor imbunatatii performantele
profesionale ale persoanelor din grupurile tinta si se va
facilita accesul si participarea pe piata muncii. Inovare si TIC
In implementarea proiectului se va promova utilizarea
tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) in contextul
furnizarii serviciilor de informare/consiliere si a celor de
formare profesionala, prin: includerea in cadrul ofertei de
formare a unor cursuri de utilizare a calculatoarelor;
promovarea unor solutii inovative TIC pentru promovarea
activitatilor si rezultatelor (portal virtual). In cadrul
activitatilor de promovarea a diferitelor forme alternative şi
flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi se vor
promova modalităţi prin care poate fi dezvoltată capacitatea
de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi, care din cauza
deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la
organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea
tehnologiei informaţiei şi a internetului).
Complementaritatea cu alte Proiectul „\"Centrele de Incluziune Sociala\"- oportunitate
strategii/programe/proiecte pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor
vulnerabile” se integrează obiectivului general al Fondului
European de Dezvoltare Regională (FEDR), acela de a
consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea
Europeană prin diminuarea dezechilibrelor regionale. In acest
sens, acţiunile întreprinse în cadrul proiectului sunt
complementare cu acţiunile FEDR, ce susţin atenuarea
problemelor sociale cu care se confruntă regiunile de
dezvoltare ale statelor membre U.E., respectiv imbunatatirea
accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Activităţile
din acest proiect se concentrează asupra promovarii
economiei sociale, dezvoltarea de reţele integrate pentru
servicii sociale, îmbunătăţirea accesului şi participării
grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii, şi sunt
complementare Programului National de Reforme 2007-2013.
În acest sens, acţiunile întreprinse în cadrul proiectului sunt
complementare cu acţiunile PNR 2007-2013, ce susţin
insertia şi reinserţia pe piaţa muncii pentru o serie de
categorii sociale: tineri, femei, persoane în vârstă, precum şi
persoane considerate defavorizate. Actiunile pe termen lung
care vor viza facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe
piata muncii vor urmari extinderea iniţiativelor de încurajare
a angajării tinerilor pe piata fortei de munca. În plus,
proiectul se integrează priorităţilor generale şi specifice
stabilite în Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea
Resurselor Umane” 2007 – 2013 de furnizare de formare
profesională pentru dezvoltarea competenţelor forţei de
muncă, precum şi a obiectivelor stabilite prin Strategiile şi
Politicile Naţionale de Dezvoltare, ce subscriu la politicile şi
Strategia Europeană de Ocupare, ce a fost integrată la rândul
ei în Strategia Lisabona. Solicitantul a actionat ca si promotor
si partener in proiecte regionale de formare profesională a
adultilor, atat intr-un proiect finantate din fonduri de pre-
aderare, cat si intr-un proiect finantat prin Fondul Social
European Acest proiect este complementar cu alte proiect
unde solicitantul a actionat ca si partener cu granturi pre-
aderare, în domeniul dezvoltării competentelor profesionale
pentru angajaţii din întreprinderile din jud. Teleorman. În
2009, solicitantul este partener pe un proiect de grant din
Fondul Social European, pentru cresterea adaptabilitatii si
flexibilitatii fortei de munca din diverse ramuri economice. In
acest sens, acest proiect este complementar cu toate aceste
proiecte de formare profesionala initiate de solicitant,
incheiate cu succes sau inca in delurare, si continua actiunile
eficiente si coerente de formare profesionala pentru adulti, in
sectoarele pietei muncii ce necesita aceste actiuni si pe care
solicitantul le-a identificat cu succes in ultimii 2 ani. În urma
implementării proiectelor menţionate mai sus, solicitantul a
acumulat experienţă relevantă în domeniul derulării de
proiecte co-finanţate din fonduri publice, şi a dezvoltat
capacitatea internă organizatorică, de evaluare şi raportare
necesară implementării eficiente a acestor tip de programe.
În acelaşi timp solicitantul şi-a perfecţionat capacitatea
organizatorică de derulare a activităţilor de formare,
organzand doua cursuri de formare profesionala pentru
institutii ale administratiei publice locale. In ceea ce priveste
promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, acest
proiect este complementar cu activitatea de cercetare si
publicare a unui raport alternativ de tara privind stituatia
grupurilor vulnerabile din Romania in anul 2007. În baza
experienţei acumulate, solicitantul continua să promoveze cu
eficienţă sporită programele pentru calificarea, specializarea
şi perfecţionarea forţei de muncă.
Alte informaţii relevante Activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile
şi familiile acestora impune imbunatatirea competentelor
profesionale si modalitatea de abordare personalului
centrelor de incluziune sociala. Se impune deci
perfectionarea continua a personalului social bazata pe
metode si tehnici specializate de intelegere, comunicare. De
aceea realizarea cursurilor de formare pentru personalul
angajat si voluntari va permite dobandirea abilitatilor practice
de a comunica si lucra cu persoanele, respectiv grupurile
aflate in dificultate. Centrele de Incluziune Sociala vor furniza
sistematic si comprehensiv servicii de acompaniere si/sau
asistenta sociala membrilor de familie dependenti, imbinand
eficient dimensiunile generale si specializate ale interventiilor
de asistenta Măsurile de acompaniere si/sau asistenta sociala
membrilor de familie dependenti, intaresc serviciile integrate
de asistenta livrate direct catre beneficiari si permit acestora
să participe pe piaţa muncii în vederea identificării şi
menţinerii unui loc de muncă, prin furnizarea de sprijin
pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de
asistenţă şi alte activităţi asociate. Furnizarea serviciilor de
informare şi consiliere profesională, consiliere în carieră,
consiliere pentru dezvoltarea personală, acordarea de
asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de
servicii de sprijin vor dezvolta potenţialul profesional al
persoanelor vulnerabile. Vor fi identificate oportunităţile
profesionale sustinute de dezvoltarea capacitatilor de
ocupare si adaptabilitate pentru persoanele slab calificate,
persoanele cu dizabilităţi şi persoanele supuse riscului de
excluziune socială. In acest sens vor fi implementate planuri
individualizate de formare profesională pentru dezvoltarea
aptitudinilor şi calificărilor de bază, care pot schimba situaţia
dezavantajată a grupurilor vulnerabile. Serviciile de consiliere
profesionala evalueaza posibilitatile de calificare/recalificare
in functiile de nevoile pietei si de caractericile personale.
Rezultatele proiectului vor fi promovate la nivel regional şi
naţional prin activităţi specifice, subliniind experienţa,
capacitatea şi disponibilitatea solicitantului de a le transfera
si la alte niveluri regionale si sectoriale. Rezultatele obtinute
in urma analizelor nevoilor specifice ale grupurilor tinta la
nivel regional vor fi puse la dispozitia institutiilor cu atributii
privind ocuparea si piata muncii si vor constitui un punct de
referinta statistic pentru alte proiecte, iar metodologia va
putea fi adaptata/actualizata si utilizata in functie de scopul
cercetarilor si analizelor viitoare. Activităţile de promovare şi
publicitate reprezintă o modalitate esenţială pentru creşterea
credibilităţii şi a gradului de atractivitate al solicitantului si a
patenerilor, atat în faţa altor finanţatori si/sau parteneri
ulteriori, cat si a viitorilor cursanti. Expertiza tehnica pentru
componenta formare profesionala, acolo unde va fi necesara,
va fi sub-contractata. Toate centrele vor dispune de o sala de
curs, formatori, dotari, certicare, costuri de autorizare, unde
e necesar. Partenerii vor angaja formatori autorizaţi, cat si de
experti sociologi/psihologi/juristi, implicati pe termen scurt
si/sau lung in activitatile proiectului. În procesul de instruire
din cadrul proiectului, se utilizează mijloace şi metode
moderne de pregatire: prezentări, dezbateri, discuţii active,
exemplificări şi studii de caz. Numărul de participanţi va fi
dimensionat astfel încât să se poata crea o atmosferă
adecvată întelegerii rapide şi eficiente a informaţiilor oferite.
Dimensiunile, dotările şi organizarea spaţiilor de pregătire,
raportate la numărul participanţilor la programul de formare
profesională, precum şi desfăşurarea procesului de instruire
va respecta normele specifice de protecţia muncii.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Activitatea (*) Durată Organizaţia care


implementează
proiectul (*)
Anul - 1
1 Organizarea si ... Solicitantului ...

2 Înfiinţarea... Solicitantului ...


3 Furnizarea de m... Solicitantului ...

4 Activităţi pe... Solicitantului ...

5 Organizarea si ... Solicitantului ...

6 Dezvoltarea �... Solicitantului ...

7 Furnizarea se... Solicitantului ...

8 Dezvoltarea şi... Solicitantului ...

9 Derularea de ... Solicitantului ...

Anul - 2
1 Furnizarea de m... Solicitantului ...

2 Activităţi pe... Solicitantului ...

3 Organizarea si ... Solicitantului ...

4 Dezvoltarea şi... Solicitantului ...

5 Furnizarea serv... Solicitantului ...

6 Dezvoltarea şi... Solicitantului ...

7 Derularea de ca... Solicitantului ...

8 Înfiinţarea... Solicitantului ...

Anul - 3
1 Înfiinţarea... Solicitantului ...

2 Furnizarea de m... Solicitantului ...

3 Activităţi pe... Solicitantului ...

4 Organizarea si ... Solicitantului ...

5 Dezvoltarea şi... Solicitantului ...

6 Furnizarea serv... Solicitantului ...

7 Dezvoltarea �... Solicitantului ...

8 Organizarea si ... Solicitantului ...

9 Derularea de ... Solicitantului ...

Activitatea (*) Organizaţia care implementează


proiectul (*)
Anul - 1
1 Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind Solicitantului
nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii
precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională
şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile
2 Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Solicitantului Partener naţional 1
Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse Partener naţional 2 Partener naţional 3
riscului de marginalizare şi excluziune socială. Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6 Partener naţional 7
3 Furnizarea de măsuri de acompaniere, precum sprijin Solicitantului Partener naţional 1
pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de Partener naţional 2 Partener naţional 3
asistenţă şi alte activităţi asociate care permit Partener naţional 4 Partener naţional 5
persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Partener naţional 6
4 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1
îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3
a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6
5 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare Solicitantului Partener naţional 1
a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe Partener naţional 2 Partener naţional 3
piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune Partener naţional 4 Partener naţional 5
socială Partener naţional 6 Partener naţional 7
6 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de Solicitantului Partener naţional 1
consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului Partener naţional 2 Partener naţional 3
psihologic, cât şi social pentru persoanele cu risc de Partener naţional 4 Partener naţional 5
excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea Partener naţional 6 Partener naţional 7
participării la programele de integrare pe piaţa muncii
7 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere Solicitantului Partener naţional 1
profesională, consiliere în carieră, acordarea de Partener naţional 2 Partener naţional 3
asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de Partener naţional 4 Partener naţional 5
servicii de sprijin, in vederea facilitarii accesului pe piata Partener naţional 6 Partener naţional 7
muncii adresate persoanelor din grupurile tinta
8 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de Solicitantului Partener naţional 1
formare profesională care vizează nevoile specifice ale Partener naţional 2 Partener naţional 3
grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea Partener naţional 4 Partener naţional 5
competenţelor de bază şi certificarea acestora. Partener naţional 6 Partener naţional 7
9 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor Solicitantului Partener naţional 1
forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor Partener naţional 2 Partener naţional 3
cu dizabilităţi Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6
Anul - 2
1 Furnizarea de măsuri de acompaniere, precum sprijin Solicitantului Partener naţional 1
pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de Partener naţional 2 Partener naţional 3
asistenţă şi alte activităţi asociate care permit Partener naţional 4 Partener naţional 5
persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Partener naţional 6
2 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1
îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3
a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6
3 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare Solicitantului Partener naţional 1
a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe Partener naţional 2 Partener naţional 3
piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune Partener naţional 4 Partener naţional 5
socială Partener naţional 6 Partener naţional 7
4 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de Solicitantului Partener naţional 1
consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului Partener naţional 2 Partener naţional 3
psihologic, cât şi social pentru persoanele cu risc de Partener naţional 4 Partener naţional 5
excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea Partener naţional 6 Partener naţional 7
participării la programele de integrare pe piaţa muncii.
5 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere Solicitantului Partener naţional 1
profesională, consiliere în carieră, acordarea de Partener naţional 2 Partener naţional 3
asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de Partener naţional 4 Partener naţional 5
servicii de sprijin, in vederea facilitarii accesului pe piata Partener naţional 6 Partener naţional 7
muncii adresate persoanelor din grupurile tinta.
6 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de Solicitantului Partener naţional 1
formare profesională care vizează nevoile specifice ale Partener naţional 2 Partener naţional 3
grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea Partener naţional 4 Partener naţional 5
competenţelor de bază şi certificarea acestora. Partener naţional 6 Partener naţional 7
7 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor Solicitantului Partener naţional 1
forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor Partener naţional 2 Partener naţional 3
cu dizabilităţi. Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6
8 Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Solicitantului Partener naţional 1
Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse Partener naţional 2 Partener naţional 3
riscului de marginalizare şi excluziune socială. Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6 Partener naţional 7
Anul - 3
1 Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Solicitantului Partener naţional 1
Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse Partener naţional 2 Partener naţional 3
riscului de marginalizare şi excluziune socială. Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6 Partener naţional 7
2 Furnizarea de măsuri de acompaniere, precum sprijin Solicitantului Partener naţional 1
pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de Partener naţional 2 Partener naţional 3
asistenţă şi alte activităţi asociate care permit Partener naţional 4 Partener naţional 5
persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Partener naţional 6
3 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1
îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3
a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta. Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6
4 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare Solicitantului Partener naţional 1
a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe Partener naţional 2 Partener naţional 3
piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune Partener naţional 4 Partener naţional 5
socială Partener naţional 6 Partener naţional 7
5 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de Solicitantului Partener naţional 1
consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului Partener naţional 2 Partener naţional 3
psihologic, cât şi social pentru persoanele cu risc de Partener naţional 4 Partener naţional 5
excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea Partener naţional 6 Partener naţional 7
participării la programele de integrare pe piaţa muncii
6 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere Solicitantului Partener naţional 1
profesională, consiliere în carieră, acordarea de Partener naţional 2 Partener naţional 3
asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de Partener naţional 4 Partener naţional 5
servicii de sprijin, in vederea facilitarii accesului pe piata Partener naţional 6 Partener naţional 7
muncii adresate persoanelor din grupurile tinta.
7 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de Solicitantului Partener naţional 1
formare profesională care vizează nevoile specifice ale Partener naţional 2 Partener naţional 3
grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea Partener naţional 4 Partener naţional 5
competenţelor de bază şi certificarea acestora. Partener naţional 6 Partener naţional 7
8 Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind Solicitantului
nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii
precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională
şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile .
9 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor Solicitantului Partener naţional 1
forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor Partener naţional 2 Partener naţional 3
cu dizabilităţi. Partener naţional 4 Partener naţional 5
Partener naţional 6

Indicatori

Indicatori

ID Indicatori [1 output] Valoare


Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor
397 2600
vulnerabile
Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor
398 400
vulnerabile, din care: persoane de etnie romă
Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor
399 500
vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi
Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor
400 400
vulnerabile, din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului
401 Numărul de persoane dependente sprijinite 1440

406 Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 170


Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa
407 2500
muncii
408 Număr de participanţi FSE – femei 0

409 Număr de participanţi FSE - persoane cu dizabilităţi 500

410 Număr de participanţi FSE – persoane de etnie roma 150

411 Numărul de locuri de muncă nou create – acces pe piaţa muncii 15

ID Indicatori [2 result] Valoare


Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile
402 80
vulnerabile care obţin certificare
Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile
403 90
vulnerabile care obţin certificare, din care: persoane de etnie romă
Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile
404 80
vulnerabile care obţin certificare, din care: persoane cu dizabilităţi
Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile
405 vulnerabile care obţin certificare, din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de 80
protecţie
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe
412 20
integrate şi-au găsit un loc de muncă (%)
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe
413 10
integrate urmează o altă formă de pregătire
414 Număr de participanţi la instruire care au găsit un loc de muncă în termen de 6 10
luni - acces pe piaţa muncii
Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – acces
415 0
pe piaţa muncii
416 Număr de participanţi la instruire certificaţi - acces pe piaţa muncii 170

417 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - acces pe piaţa muncii 0

ID Indicatori adiţionali [output] Valoare


Numar participanti la programe de calificare profesionala, persoane afectate de boli
1 100
care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. HIV/SIDA,cancer
Numar participanti la programe de calificare profesionala, persoane aflate in
2 50
detentie
Numar participanti la programe de calificare profesionala, familii cu mai mult de 2
3 300
copii
4 Numar participanti la programe de calificare profesionala familii monoparentale 600
Numărul participanţilor la programele de calificare, victime ale traficului de
5 250
persoane si persoane foste dependente de droguri

ID Indicatori adiţionali [result] Valoare


6 nr cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri vulnerabile 260
nr cursuri de formare profesionala derulate pentru personalul centrelor de
7 17
incluziune sociala si voluntari
8 Nr.raport cercetare publicat 2

9 Ponderea persoanelor dependente asistate 100


Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere profesionala si
10 100
consiliere psihologica

Grup ţintă

GRUP ŢINTĂ

ID Grup ţintă Valoare


3 Alte grupuri vulnerabile 1440

4 Angajaţi 0

21 Delincvenţi juvenili 0

32 Familii monoparentale 600

33 Femei 0

37 Imigranţi 0

41 Manageri 0
Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex.
58 100
HIV/SIDA, cancer etc.)
59 Persoane afectate de boli ocupaţionale 0
60 Persoane aflate anterior în detenţie 0

61 Persoane aflate în detenţie 50

66 Persoane care solicită azil 0

68 Persoane cu dizabilităţi 500

69 Persoane de etnie roma 400

70 Persoane dependente de alcool 0

71 Persoane dependente de droguri 0

72 Persoane fără adăpost 0

74 Persoane foste dependente de droguri 100

86 Personal al Centrelor de Incluziune Socială 50

94 Personal al organizaţiilor societăţii civile 0

121 Refugiaţi 0

131 Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului 400

133 Victime ale traficului de persoane 150

134 Victime ale violenţei în familie 0

135 Voluntari 120

162 Familii care au mai mult de 2 copii 300

184 Angajati ai administraţiei publice locale 0


Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare
185 0
grupurilor vulnerabile

S-ar putea să vă placă și