Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa

Metodologia de preselecție a potențialilor participanți direcți si indirecți la Proiectul


Important de Interes Comun European în Microelectronică și Tehnologia
Comunicațiilor (IPCEI ME/CT)

Art. 1 - Obiectiv
Prezenta metodologie stabilește condițiile de participare a potențialilor participanți direcți și
indirecți la Proiectul Important de Interes Comun European în Microelectronică și
Tehnologia Comunicațiilor, denumit în continuare IPCEI ME/CT.
Art. 2 - Definiții
În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. Aplicație - documentele stabilite prin metodologia de participare pe care un aplicant le
depune în vederea participării în cadrul IPCEI ME/CT;
2. Organizație de cercetare - o entitate, precum universitățile sau institutele de cercetare,
agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice
sau virtuale orientate spre cercetare, indiferent de statutul său juridic, respectiv organizație de
drept public sau privat, sau de modalitatea de finanțare şi al cărei obiectiv principal este de a
efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare
experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin
predare, publicare sau transfer de cunoștințe.
3. Proiect - o succesiune logică de activităţi coordonate şi controlate, de natură diferită,
realizată într-o manieră organizată metodic şi progresiv, având constrângeri de timp, resurse
şi cost, destinat obţinerii de noi rezultate, necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar
definite.
4. Prima utilizare industrială - se referă la extinderea la o scară mai largă a instalațiilor-pilot,
a instalațiilor demonstrative sau a echipamentelor și instalațiilor care reprezintă o premieră în
domeniul respectiv și care corespund etapelor ulterioare fazei-pilot, incluzând faza de testare
și adaptarea la producția de serie, dar nu producția de masă sau activitățile comerciale.
Sfârșitul primei utilizări industriale este determinat luând în considerare, printre altele,
indicatorii de performanță relevanți privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea, care arată
capacitatea de a începe producția de masă.
5. Participant direct – este liderul de proiect care trebuie sa facă parte din lanțul valoric al
microelectronicii, de la cercetare la materii prime, procesare, reciclare, astfel:
a. Întreprinderi mari;
b. IMM-uri;
c. Întreprinderi nou-inființate
6. Participant indirect – este acel participant în cadul unui proiect, care face parte din lanțul
valoric al microelectronicii, de la cercetare la materii prime, procesare, reciclare:
a. Întreprinderi mari
b. IMM-uri
c. Întreprinderi nou înființate
d. Organizații de cercetare (institute de cercetare, universități)
Art. 3 - Obiectul ajutoarelor acordate
Ulterior parcurgerii tuturor etapelor indicate la art. 10 alin (1). , se va acorda sprijin financiar
proiectelor cu o puternică componentă inovatoare avansând stadiul de dezvoltate al
tehnologiei (cercetare-dezvoltare-inovare, prescurtat în engleză RDI), care pot include și
investiții necesare pentru realizarea primei aplicări industriale (în engleză, First Industrial
Deployment, prescurtat FID) care se integrează în obiectivele definite la nivel european
pentru IPCEI ME/CT și pot fi incluse într-una din cele patru teme ale acestuia, Workstreams
(WS), și anume Sense, Think, Act, Communicate după cum urmează:
1. WS Sense: senzori inteligenți pentru consolidarea poziției Europene prin proiecte care
depășesc performanțele curente sau umplu goluri de competență;
2. WS Think: procesoare eficiente energetic și memorii permițând și aplicarea
Inteligenței Artificiale, a tehnicilor de „machine and deep learning” etc.;
3. WS Act: actuatorii, inclusiv electronica de putere, consolidând poziția Europei prin
inovații inclusiv în domeniul materialor, cu aplicații în energetică, mobilitate electrică etc.;
4. WS Communicate: soluții de conectivitate între persoane și lucruri cu performanțe
sporite, asigurând debitul, securitatea cibernetică și eficiența energetică.
Nu vor fi acceptate propuneri de ameliorare a soluțiilor existente care nu duc la avansarea
capabilităților de vârf și care nu contribuie la consolidarea poziției competitive a Europei.
Art. 4 -Procedura de aplicare
(1) Aplicațiile participanților se redactează în limba engleză și se transmit completate
integral, în perioada 17 ianuarie - 07 februarie 2022, către Ministerul Economiei, la adresa de
e-mail: politici_industriale@economie.gov.ro.
(2) Termenul limita de transmitere a aplicțiilor este 7 februarie 2022, ora: 10:00. Urmare
transmiterii, fiecare solicitare primește un număr unic de înregistrare. Aplicațiile transmise
după termenul limită nu sunt eligibile.
(3) Aplicațiile se vor transmite asumate prin semnatură digitală precum și în format editabil,
în 2 arhive distincte.
Art. 5 - Aplicația unui participant direct
(1) Participanții direcți vor transmite următoarele formulare:
1. Portofoliu de proiect - „Project Portfolio” – Anexa nr. 1. – nu va depăși 60 de pagini;
2. Analiză financiară - „Funding Gap” – Anexa nr. 2
3. Fisa PRODCOM – Anexa nr. 3
4. Fişa Individuală a Proiectului - „Project Fact Sheet – Direct participant” – care cuprinde în
mod obligatoriu şi beneficiarii indirecți – Anexa nr. 4;
5. Declarație pe propria răspundere privind: (Anexa 5)
- eligibilitatea întreprinderii/organizației de cercetare;
- respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în sensul articolului
17 din Regulamentul (UE) 2020/852 sau cu alte metodologii comparabile;
- întreprinderea nu este în dificultate;
6. Declarație GDPR – Anexa 6
(2) Nu se admit ca aplicanți direcți acele întreprinderi aflate în dificultate definite conform
prevederilor art. 2, pct. 18 din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea
articolelor 107 și 108 din tratat.

2
Art. 6 - Aplicația unui participant indirect
(1) Participanții indirecți vor transmite următoarele formulare:
1. Fişa Individuală a Proiectului - „Project Fact Sheet – Indirect Participant” – Anexa nr. 7
În cuprinsul acesteia este indicat şi beneficiarul direct. În absența acestei informații, aplicația
nu este eligibilă. Conținutul formularului participantului indirect se corelează şi verifică cu
formularul participantului direct. Necorelarea dintre fişa aplicantului direct şi fisa aplicantului
indirect este motiv de neeligibilitate. În situaţia în care un participant indirect este indicat în
aplicatiile mai multor beneficiari directi, acesta va transmite cate un formular corelat cu
fiecare participant direct;
2. Declarație pe propria răspundere privind: (Anexa 5)
- eligibilitatea întreprinderii/organizatiei de cercetare;
- respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în sensul articolului
17 din Regulamentul (UE) 2020/852 sau cu alte metodologii comparabile;
- întreprinderea nu este în dificultate.
3. Declarație GDPR – Anexa 6
(2) Nu se admit ca aplicanți indirecți acele întreprinderi aflate în dificultate definite conform
prevederilor art. 2, pc.t 18 din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea
articolelor 107 și 108 din tratat.

Art. 7- Condiții de eligibilitate ale proiectelor


(1) Criterii generale de eligibilitate ale proiectelor propuse de către participanții direcți sunt
următoarele:
1. Fiecare aplicație trebuie să se încadreze într-unul din cele patru WS; dacă se va face
referință la mai mult de un WS, se va indica în care WS se află centrul de greutate al
proiectului.
2. Proiectul reprezintă o contribuție importantă concretă, clară și identificabilă la îndeplinirea
obiectivelor sau a strategiilor Uniunii și trebuie să aibă un impact semnificativ asupra
creșterii durabile, de exemplu prin faptul că are o importanță majoră pentru: Pactul verde
european, Strategia digitală și deceniul digital, Noua strategie industrială pentru Europa și
actualizarea sa, Next Generation EU, uniunea europeană a sănătății, noul Spațiu european de
cercetare pentru cercetare și inovare, noul Plan de acțiune pentru economia circulară sau
îndeplinirea obiectivului Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în
2050, printre altele.
3. Proiectul demonstrează că este conceput pentru a depăși disfuncționalitățile importante ale
pieței sau deficiențele sistemice, împiedicând desfășurarea proiectului în aceeași măsură sau
în același mod în absența ajutorului, sau provocările societale, care altfel nu ar fi abordate sau
remediate în mod corespunzător.
4. Proiectul prezintă o relevanță mai largă și să se aplică economiei sau societății Uniunii prin
efecte de propagare pozitive , cum ar fi existența unor efecte sistemice la multiple niveluri ale
lanțului valoric sau pe piețele din aval sau din amonte ori existența unor utilizări alternative
în alte sectoare sau a unui transfer modal, care să fie definite clar, într-o manieră concretă și
identificabilă. Simplul fapt că un proiect este realizat de întreprinderi din țări diferite sau că o
infrastructură de cercetare este utilizată ulterior de întreprinderi cu sediul în state membre
diferite nu este suficient pentru ca un proiect să fie considerat IPCEI.

3
5. Beneficiile proiectului nu trebuie să se limiteze la statele membre din cadrul IPCEI, ci să se
extindă la o mai mare parte a Uniunii. Beneficiile proiectului trebuie să fie clar definite, într-o
manieră concretă și identificabilă.
6. Proiectul beneficiază de cofinaţare din partea participantului direct.
7. Întreprinderea trebuie să furnizeze dovezi cu privire la conformitatea proiectului cu
principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” în sensul articolului 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 sau cu alte metodologii comparabile.
(3) Nu sunt acceptate ca proiecte eligibile propuneri de ameliorare a soluțiilor existente care
nu duc la avansarea capabilităților de vârf și care nu contribuie la consolidarea poziției
competitive a Europei.
(4) Criteriile specifice de eligibilitate ale proiectelor propuse de către participanții direcți sunt
următoarele:
1. Proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare trebuie să aibă un caracter inovator major sau
să genereze o valoare adăugată semnificativă în materie de cercetare, dezvoltare și inovare,
ținând cont de stadiul atins de tehnologie în sectorul în cauză;
2. Proiectele presupun o primă utilizare industrială si trebuie să permită elaborarea unui nou
produs sau a unui nou serviciu cu un conținut de cercetare și inovare ridicat sau punerea în
practică a unui proces de producție care este inovator într-un mod fundamental.
Modernizările periodice ale instalațiilor existente care nu prezintă o dimensiune inovatoare,
precum și dezvoltarea de versiuni noi ale unor produse existente nu presupun o primă
utilizare industrială;
3. Proiectul trebuie să conțină activități inovatoare până la prima aplicare industrială
demonstrând că autorul propunerii are capacitatea să o execute; dacă propunerea nu include o
primă aplicare industrială, va trebui să se precizeze cine în Europa va executa prima aplicație
industrială a rezultatelor;
4. Propunerile vor trebui să demonstreze contribuția lor la obiectivele evidențiate în PNRR,
respectiv:
a. structurarea şi dezvoltarea competenţelor de concepţie, fabricaţie şi aplicare a
componentelor şi sistemelor microelectronice într-un ecosistem naţional coerent;
b. securizarea proprietătăţii intelectuale şi accelerarea aplicării tehnologiilor avansate în
domenii esenţiale ale economiei naţionale cum sunt industria automobilului, sănătatea sau
agricultura de precizie, spațiul, apărarea, sectorul aeronautic;
c. coordonarea cu capabilitățile și nevoile de la nivel european, inclusiv prin participarea sau
asocierea la ecosistemul național la un proiect multinațional, prevăzut a fi implementat în
principal ca proiect important de interes european comun (IPCEI).
5. Proiectul propus creează posibilitatea de a atinge o rată interna de rentabilitate care să
corespundă valorii de referință sau pragului minim acceptabil specific sectorului sau
întreprinderii.

Art. 8 - Costuri eligibile


(1) La depunerea aplicației, participantul va avea în vedere tipul de costuri eligibile stabilite
potrivit Anexei la Comunicarea Comisiei 2021/8481:
1. Studii de fezabilitate, inclusiv studiile tehnice pregătitoare, precum și costul obținerii
autorizațiilor necesare pentru realizarea proiectului.
2. Costul instrumentelor și al echipamentelor (inclusiv al instalațiilor și al vehiculelor de
transport) în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. Dacă
astfel de instrumente și echipamente nu se folosesc pe întreaga lor durată de viață pentru

4
proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei
proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile.
3. Costurile cu achiziția (sau construcția) clădirilor, a infrastructurii și a terenurilor, în măsura
utilizării acestora în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. Dacă aceste costuri sunt
stabilite prin raportare la valoarea de transfer comercial sau la costurile de capital suportate
efectiv, și nu la costurile de amortizare, atunci valoarea reziduală a terenurilor, a clădirilor și
a infrastructurii trebuie scăzută din deficitul de finanțare, fie ex ante, fie ex post.
4. Costurile cu alte materiale, consumabile și produse similare necesare pentru proiect.
5. Costurile de obținere, validare și apărare a brevetelor și a altor active necorporale.
Costurile cu cercetarea contractuală, cunoștințele și brevetele cumpărate sau obținute cu
licență din surse externe în condiții de concurență deplină, precum și costurile consultanței și
ale serviciilor echivalente utilizate exclusiv pentru proiect.
6. Costurile de personal și alte costuri administrative (inclusiv cheltuielile de regie) suportate
în mod direct pentru activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv pentru activitățile
de cercetare, dezvoltare și inovare care au legătură cu prima utilizare industrială sau, în cazul
unui proiect de infrastructură, care sunt suportate în cursul construcției infrastructurii.
(2) În cazul ajutoarelor acordate pentru un proiect care implică o primă utilizare industrială,
cheltuielile de capital și cele operaționale, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului și
pe durata acestei utilizări, cu condiția ca utilizarea industrială să decurgă dintr-o activitate de
cercetare, dezvoltare și inovare și să conțină o componentă importantă de cercetare,
dezvoltare și inovare, care reprezintă un element integrant și necesar pentru implementarea cu
succes a proiectului. Cheltuielile operaționale trebuie să se refere la această componentă a
proiectului.
(3) Pot fi acceptate și alte costuri dacă sunt justificate și dacă au o legătură indisolubilă cu
realizarea proiectului, cu excepția costurilor de exploatare care nu fac obiectul punctului 6.
(4) Contribuțiile constând în active corporale și necorporale, precum și în terenuri, trebuie
contabilizate la prețul pieței.
(5) În cazul unui proiect integrat, costurile eligibile trebuie detaliate la nivelul fiecărui proiect
individual.
(6) Finanțarea unui proiect se poate face atât din surse proprii, cât şi din surse externe, iar una
dintre sursele externe poate fi finanțarea nerambursabilă din fonduri europene.
(7) Finanțarea acordată de Uniune, gestionată centralizat de către instituțiile, agențiile,
întreprinderile comune sau alte organisme ale UE care nu este directă sau indirectă sub
controlul statului membru, nu constituie ajutor de stat. Ajutorul de stat poate fi cumulat cu
finanțarea dintr-un fond al Uniunii, cu condiția respectării condiției ca ajutorul de stat destinat
să promoveze realizarea IPCEI poate fi cumulat cu finanțarea din partea Uniunii sau cu alte
ajutoare de stat, cu condiția ca valoarea totală a finanțării publice acordate în legătură cu
aceleași costuri eligibile să nu depășească rata de finanțare cea mai favorabilă prevăzută în
normele aplicabile ale dreptului Uniunii.
(8) Ajutoarele nu trebuie să subvenționeze costurile unui proiect pe care o întreprindere le-ar
fi suportat oricum și nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activități
economice. Realizarea proiectului ar trebui să fie imposibilă în absența ajutoarelor sau ar
trebui să fie posibilă numai la o anvergură mai redusă, cu un domeniu de aplicare mai
restrâns, ori fără viteză suficientă sau într-o manieră diferită, care ar restrânge în mod
semnificativ beneficiile preconizate ale acestuia. Ajutorul este considerat proporțional numai
în cazul în care același rezultat nu ar putea fi obținut cu un ajutor mai redus.
Art. 9 - Procedura de evaluare
(1) Activitatea de evaluare se realizează de către Ministerul Economiei prin experți proprii
şi/sau experți externi, în condițiile legii.

5
(2) Evaluarea aplicațiilor se realizează conform criteriilor prevăzute în prezenta metodologie.
(3) Aplicarea şi interepretarea prevederilor prezentei metodologii se face în sensul celor
statuate în cuprinsul Comuncării Comisiei C (2021) 8481 final - Criterii pentru analiza
compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor
proiecte importante de interes european comun, a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat,
a finanțării publice a proiectelor importante de interes european comun (IPCEI), precum şi a
reglementărilor naţionale privind ajutoarele de stat.
(4) Formularele din cadrul fiecărei aplicații se completează integral. În cazul constatării unor
informații lipsă sau neclarități în cadrul aplicației depuse de către aplicant se pot solicita
clarificări. La fiecare dintre solicitările de clarificări, solicitantul trebuie să răspundă în
termenul indicat de expert.
(5) Rezultatul evaluării poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată doar în fața instanțelor judecătorești
competente, în condițiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.
Art. 10 - Dispoziții finale
(1) Decizia de a desemna participantul direct și/ sau indirect are caracter provizoriu. Decizia
finală se emite potrivit deciziei Comisiei Europene privind IPCEI ME/CT si ulterior, potrivit
prevederilor Hotărârii de Guvern privind participarea României în IPCEI ME/CT precum și
alocarea fondurilor rezervate în Planul Național de Redresare și Reziliență, ținând seama de
mijloacele financiare disponibile, de obiectivele politicii de ajutor de stat și de reglementările
în vigoare aplicabile.
(2) Anexele de la 1 la 7 fac parte integrantă din prezenta medodologie.