Sunteți pe pagina 1din 6

6.

TOAMNA
Cuvinte-cheie:
• toamn[
AMINTE+TE-|I! • septembrie
• octombrie
1. Ce anotimp urmeaz[ dup[ var[?
• noiembrie
2. Compar[ toamna cu vara.
• hibernare
3. Care sunt lunile de toamn[? • lucr[ri de toamn[

Ghici Descoper[ singur!


Pas[rea se duce,
Strugurul e dulce, • Observ[ imaginile.
Cade frunza, moare – 1. Ce anotimp reprezint[?
Ce-anotimp e oare? 2. Ce semne ale toamnei desprinzi din imagini?
Mai cuno=ti =i altele?
Grigore Vieru
(Toamna) 3. Care sunt ocupa\iile oamenilor toamna?

2 3

Informeaz{-te!
Afl[ mai mult!
1 Dup[ var[ vine toamna. }ncepe =coala.
Este cel mai viu colorat =i cel mai bogat ano- • 22 sau 23 septembrie –
timp. Spre sfâr=it ]ns[ timpul devine poso- ziua este egal[ cu noap-
tea.
morât =i ploios. Este vremea preg[tirii pentru
• }n popor, lunilor de toam-
iarn[. Lunile de toamn[ sunt: septembrie, n[ li se mai spune:
octombrie, noiembrie. Se cunosc trei pe- septembrie – r[pciune,
rioade ale toamnei: timpurie, aurie =i târzie. octombrie – brum[rel,
– Cum arat[ localitatea ta toamna? noiembrie – brumar.
Toamn[ este atunci când:
2
ziua scade, noaptea cre=te;
zilele sunt din ce ]n ce mai r[coroase;
cad ploi ciob[ne=ti, se a=terne brum[, se
las[ cea\[;
frunzele se ]ng[lbenesc =i cad;
se coc multe fructe – mere, nuci, gutui, pere,
struguri; legume – varz[, morcovi, sfecl[, ViticultorViticultor
ardei etc.;
p[s[rile c[l[toare pleac[ ]n \[ri mai calde – cucii, rândunelele,
cocostârcii, gâ=tele =i ra\ele s[lbatice;
animalele se preg[tesc pentru iernat: adun[ semin\e, ciuperci,
pomu=oare, nuci – veveri\a, =oarecele de
câmp etc.; Viezure
unele animale acumuleaz[ rezerve de gr[-
sime =i hibernează (somn de iarn[) –
ariciul, ursul, viezurele, marmota etc.
– Completeaz[ informa\iile date ]n baza
propriilor observ[ri.

3 Toamna, oamenii au mult de lucru: recolteaz[ =i depoziteaz[ po-


rumbul, floarea-soarelui, fasolea, sfecla, cartofii, strugurii, fructele. Ei
mai ar[ p[mântul, seam[n[ grâu, secar[, orz, planteaz[ pomi etc.
– Ce lucr[ri de toamn[ desf[=oar[ familia ta?

Exerseaz[! reflecteaz[! ac|ioneaz[!


Formuleaz[ ]ntreb[ri ]n a) Formeaz[ perechi de cuvinte.
baza informa\iilor lec\iei.
tractorul viezurele
Ce...? frunze albe
Câ nd...? c[l[toare ploi crizanteme
ruginii cheam[ clopo\elul
ar[
p[s[ri brum[ hiberneaz[
ciob[ne=ti
Care...? Cum...?
b) Construie=te propozi\ii cu perechile de
De ce...? cuvinte formate.
c) Ce este bruma?
Recunoa=te lunile de toamn[ ]n urm[toarele imagini:
C

A B

Ce lucr[ri de toamn[ se efectueaz[ cu: grebla, hârle\ul,


secera? D a) Ce flori recuno=ti ]n imaginea (D)?
b) Formeaz[ (imaginar) un buchet din diferite flori
de toamn[. Cui l-ai d[rui? Argumenteaz[.
a) Completeaz[ un calendar al naturii de toamn[.
b) Folose=te datele, informa\iile la alc[tuirea
propozi\ iilor, compozi\iilor la rom`n[, la crearea
problemelor de matematic[ etc.
Compar[ anotimpul toamna cu prim[vara.
Cum ]n\elegi proverbul: Toamna se num[r[
bobocii?
Lucru ]n echip[
bucuria crea|iei • Forma\i 3 echipe.
• Alege\i una dintre perioadele
„Hambarul toamnei” toamnei: timpurie, aurie, târzie.
• Aduna\i ]n „Hambarul toamnei” • Realiza\i postere.
poezii, descrieri, ghicitori, proverbe, • Prezenta\i-le ]n fa\a colegilor.
desene despre toamn[ etc.
• Modela\i din fructe, legume, frun-
ze diverse personaje, compozi\ii. aC|IONEAZ{!
Organiza\i o expozi\ie.
• Toamna e anotimpul iarmaroace- • Care este mesajul catrenului?
lor. Organiza\i ]n scop caritabil Frunzele-am adunat
un iarmaroc ]n Ca s[ fie-n drum curat.
cadrul =colii, Trec[torii trec =i spun:
al clasei. „Ce-a\i f[cut, e lucru bun!”
• }ndeamn[-\i colegii la ac\iuni
de ] ngrijire a spa\iilor verzi!
7. IARNA Cuvinte-cheie:
• iarn[
• p[s[ri sedentare
AMINTE+TE-|I! • vacan\[ de iarn[
1. Care anotimp este cel mai rece?
? • decembrie
2. Care sunt lunile de iarn[? • ianuarie
• februarie

Ghici Descoper[ singur!


Doarme albinu\a,
Zboar[ s[niu\a, • Observ[ imaginile.
Noaptea este mare – 1. Ce reprezint[ acestea?
Ce-anotimp e oare? 2. Ce semne ale iernii sunt ilustrate?
3. Ce ]\i place s[ faci cel mai mult ]n acest anotimp?
Grigore Vieru
(Iarna) 4. Prin ce se deosebe=te iarna de celelalte ano-
timpuri?

1
2

Afl[ mai mult!


• 21 sau 22 decembrie –
Informeaz{-te! noaptea cea mai lung[.
1 Iarna este cea mai friguroas[ perioad[ a • La Polul Nord =i la Polul
anului. Cerul e posomorât, acoperit de Sud este numai iarn[.
nori grei. Soarele r[sare t]rziu =i ]nc[lze=te • }n popor, lunilor de iarn[
f[r[ putere (soare cu din\i). Iarna, nop\ile li se mai spune:
decembrie – undrea,
sunt mai lungi. Totul ] n jur ]nghea\[ =i se
ianuarie – gerar,
acoper[ cu z[pad[. Lunile de iarn[ sunt: februarie – f[urar.
decembrie, ianuarie, februarie.
– Cum arat[ localitatea ta iarna?
2 Urm[re=te =i alte semne ale iernii:
natura pare ]ncremenit[ (f[r[ via\[);
]nghea\[ b[l\ile, iazurile =i râurile;
unele animale – iepurii, veveri\ ele – ]=i
schimb[ bl[ni\a, pentru a se ap[ra de frig
=i de animalele de prad[;
vie\uitoarele ca ursul, viezurele, ariciul hi-
berneaz[ ]n ad[posturi preg[tite chiar de ele ]nse=i;
cele mai active animale – vulpile, lupii, iepurii, veveri\ele, vr[biu\ele,
cioc[nitorile, co\ofenele, porumbeii, sticle\ii –
sunt rezistente la frig =i ]=i pot g[si hran[.
– Ce schimbi ]n via\a ta iarna?
(}mbr[c[mintea, alimenta\ia.) De ce?
3 Activit[\ile oamenilor continu[ =i iarna. Ei
repar[ tractoarele, sem[n[torile, combinele.
} n sere cultiv[ ro=ii, castrave\i, cresc r[saduri.
Preg[tesc semin\e pentru sem[nat. Cur[\[ str[zile de z[pad[. Oamenii
mai au grij[ de animalele domestice. Nu uit[ nici de cele s[lbatice.
– Cum pot fi ajutate animalele s[lbatice pe timp de iarn[?
4 Copiii se bucur[ enorm de venirea iernii. Acum ei pot s[ patineze,
s[ schieze, s[ se dea cu sania, s[ fac[ figuri de z[pad[.
– Ce bucurii ]\i mai ofer[ iarna?

Exerseaz[! reflecteaz[! ac|ioneaz[!


Alege varianta/variantele corecte.
Iarna… a) cerul: este de cele mai multe ori senin / este acoperit cu nori
grei / este de cele mai multe ori f[r[ soare.
b) hiberneaz[: lupul / ursul / marmota.
c) oamenii: cresc r[sad / seam[n[ grâu / repar[ combine.
a) G[se=te intrusul.
b) C[rui tip de sport i
se potrive=te fiecare
dintre obiecte?
a) Ce fenomen reprezint[
imaginile A =i B ?
b) Descrie iepurele. A B

Lucru ]n pereche
Aplic{!
• Care dintre afirma\ii este
a) Demonstreaz[, ]n baza
adev[rat[? De ce?
propriilor observa\ii,
 E bine s[ st[m iarna ]n cas[, pentru
c[ z[pada =i ghea\a sunt ap[.
a nu r[ci.
b) Ce ]nsu=iri au z[pada =i ghea-
 Jocurile de iarn[ c[lesc organismul!
\a? Scrie datele ]ntr-un tabel
asem[n[tor celui dat.
zăpadă gheață ™ Comenteaz[ proverbele:
culoare • Cump[r[ vara sanie =i iarna c[ru\[.
• Z[pad[ pe ogoare ™ pâine ]n hambare.
gust
miros
Re\ine!
tare/moale
EVIT{:
rece/caldă
• s[ patinezi ]n locurile interzise!
• s[ arunci cu bulg[ri de z[pad[ tari!
• s[ te dai cu sania lâng[ strad[!

bucuria crea|iei
La gura sobei
• Cum v[ preg[ti\i de s[rb[tori?
• Selecta\i poezii, proverbe, de-
scrieri, imagini, curiozit[\i despre
iarn[. Organiza\i o =ez[toare.

aC|IONEAZ{!
a) Care este mesajul b) F[ o ferestruic[ ]ntr-o
versurilor? sticlă de plastic. Pu-
Iarna este rea din fire. ne ]n interior firi mituri,
De-ajutor =i de iubire semin\e.Agaț[ butelia ]ntr-
Au nevoie viet[\ile pl[pânde. un loc unde p[s[rile pot
Dup[ Elena Drago= veni f[r[ team[.