Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

inspecţie la clasă – titularizare

Data: 07.06.2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 27 “Anatol Ghermanschi”,
Braşov
Cadru didactic: Radu C. Mariana-Roxana, căs. Haidei
Disciplina: Comunicare în limba română
Clasa: a II-a A
Unitatea de învăţare: Unitatea 8
Subiectul lecţiei: “Boierul şi Păcală”, după Ioan Slavici
Tipul lecţiei: consolidare de cunoştinţe
Competenţe specifice:
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite
cu claritate;
2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic;
3.2. Identificarea mesajului unui text, în care se relatează întâmplări, fenomene din
universul cunoscut;
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
Obiective operaţionale:
Cognitive- la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
 Să înţeleagă mesajul oral al textului şi să-şi dezvolte capacitatea de
receptare orală;
 Să găsescă sinonime şi antonime pentru anumiţi termeni din text;
 Să identifice personajele din text;
 Să răspundă oral la întrebările adresate;
 Să alcătuiască propoziţii logice cu cuvintele şi expresiile noi;
Afective – în timpul orei, elevii vor fi capabili:
Să participe activ şi cu interes la lecţie;
Să manifeste un comportament adecvat lucrului în echipă.
Psiho-motorii – pe parcursul orei, elevii vor fi capabili:
 Să utilizeze corect instrumentele de scris;
 Să adopte o poziţie corectă a corpului în bănci.
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, metoda
ciorchinelui;
 Mijloace de învăţământ: manualul, caiete, table, cretă, fişe de lucru,
instrumente de scris, laptop
 Forme de organizare: frontal, individual, pe perechi
 Resurse temporale: 50 min.
 Resurse umane: 31 elevi
Bibliografie:
o Manualul de Comunicare în limba română, clasa a II-a, Ed. CD Press
o Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română- clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, OMEN 3418/19.03.2013
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Ob. Strategia didactică


crt. Etapele lecţiei op. Timp Conţinut instructiv-educativ Evaluare
Metode şi Mijloace Forme de
procedee de organizare
învăţamâ
nt
Pregătirea elevilor pentru lecţie şi
Momentul crearea atmosferei necesare pentru Observarea
1.
organizatoric 2’ desfăşurarea activităţii. Conversaţia Frontală sistematică a
Pregătirea materialului didactic. comportamentului
elevilor
2. Reactualizarea 3’ Voi întreba copii dacă îşi mai Conversaţia Tabla, Frontală Răspunsurile
cunoştinţelor amintesc vocalele pe care le-au Cântecel cretă elevilor şi
dobândite învăţat. interpretarea
anterior Facem câteva vocalize cu vocalele cântecelului.
cunoscute: a, e, i, o, u şi cântăm
cântecelul vocalelor (prescurtat):
„A, a, a, acum e toamnă, da!
E, e, e, plăcută vreme e.
I, i, i, veniţi copii la vii.
O, o, o, se duc cocorii-n stol.
U, u, u, ce bine e acum!”
3. Captarea 3’ Elevii vor audia povestirea „Boierul şi Audiţia laptop frontală Observarea
atenţiei Păcală” (Anexa nr. 1) sistematică a
elevilor
4. Anunţarea 2’ Voi nota pe tablă data şi titlul lecţiei : Conversaţia Tabla, Frontală
temei şi a „Boierul şi Păcală”. Explicaţia cretă,
obiectivelor Le voi spune elevilor că în cadrul instrument
acestei activităţi, vom discuta despre e de scris,
personajele acestei povestiri, vom caiete
explica cuvintele necunoscute, vom
găsi cuvinte cu sens asemănător şi cu
sens diferit, vom face un concurs şi
vor lucra individual şi în perechi.
5. Dirijarea 20’ Pornesc o mică discuţie pe marginea Conversaţia, Manual, Frontal, Observarea
învăţării textului, cu privire la autorul textului Explicaţia, caiete, individual sistematică
(Ioan Slavici), personajele pe care le Exerciţiul instrument
întâlnim în această povestire (Păcală, e de scris,
boierul, cucoana, vizitiul, tablă,
trecătorul), locul desfăşurării acţiunii cretă
(la marginea unei păduri). Învăţarea prin
„De unde vine numele de <Păcală>?” descoperire
„Ce află Păcală din discuţia cu
boierul?”
„Ce spune Păcală că a uitat acasă?”
„Ce le propune Păcală boierului şi
cucoanei?”
„Ce se întâmplă după plecarea lui
Păcală?”
„E bine cum a procedat Păcală? De
ce? Voi aţi păcălit vreodată pe
cineva?”
Vom explica apoi cuvintele
necunoscute din text (boier, păcălitor,
cucoană, hodinească, ista, olecuţă, se
învoi)
Vom trece apoi la rezolvarea orală a
exerciţiului nr. 2 din manual
(Adevărat sau fals?):
- Un boier a venit să ia lemne
din pădure...........
- Păcală a plecat acasă cu
trăsura boierului.............
- Boierul a rămas fără trăsură şi
cai.......
6. Obţinerea 5’ Joc/concurs: Cine găseşte mai repede Activitate Fişe de Individual Observarea
performanţei cuvinte cu sens asemănător şi cuvinte independentă, lucru, sistematică
cu sens opus pentru cuvintele de pe concurs instrument
fişa de lucru şi încercuieşte toate e de scris,
vocalele- devine „Expertul emoticoan
cuvintelor” (Anexa nr. 2) e
7. Asigurarea 10’ Se va realiza prin întocmirea unui Explicaţia, Fişa de În perechi Observarea
retenţiei şi a ciorchine, din care să reiasă trăsăturile Conversaţia. lucru cu Frontal sistemantică
transferului boierului şi ale lui Păcală, iar la final Metoda ciorchinel
vor scrie învăţătura care se desprinde ciorchinelui e,
din text (morala). instrument
După completarea fişei de către e de scris,
fiecare pereche în parte, voi solicita tabla,
ajutorul copiilor pentru a completa cretă
ciorchinele si pe tablă, spunându-mi
fiecare pereche câte o trăsătură a
personajelor.
8. Evaluarea şi 2’ Se fac aprecieri asupra modului în Conversaţia, Recompen Frontal Aprecieri verbale
încheierea care au participat la lecţie şi cum au Explicaţia se
activităţii rezolvat sarcinile de lucru.
Temă: găsiţi cel puţin încă o poveste
asemănătoare¸în care un personaj
păcăleşte şi altul este păcălit. (titlul şi
autorul)
Anexa nr. 1

Boierul şi Păcală – de Ioan Slavici

Odată, Păcală stătea la marginea unei păduri. Deodată vede o trăsură venind spre el.
Repede se scoală, ia un trunchi mare de copac, şi-l ridică drept în sus. În trăsură era
boierul, cucoana şi vizitiul, care mâna caii. Boierul, văzând pe Păcală, spuse
vizitiului să oprească trăsura:
        – Bună ziua!
        Păcală răspunde:
        - Mulţămim!
        - Dar ce faci aici?
        – D-apoi, cucoane, ia, am pus şi eu lemnul ista să se hodinească olecuţă, că
apoi îl duc acasă. Da’ dumneavoastră unde vă duceţi?
        – Eu am auzit de unul Păcală, care păcăleşte oamenii, şi mă duc să-l găsesc, să
mă păcălească şi pe mine. Păcală îi zice boierului:
        – Nu te mai duce, cucoane, că eu sunt Păcală. Dar acum nu pot să vă păcălesc,
că am uitat păcălitorul acasă. Daţi-vă jos din trăsură, să-mi aduc păcălitorul.
Dumneavoastră, cucoane, ţineţi lemnul ista bine, să nu se clatine, că eu vin îndată.
        Când boierul ţinea cât putea trunchiul să nu se clatine, Păcală se sui în trăsură
şi plecă. Se face noapte, şi Păcală nu mai vine. Stau aşa toată noaptea şi a doua zi
după-amiaza.
        Numai ce trece un om.
        – Bună ziua! zice omul.
        – Bună ziua! îi răspunde boierul.
        – Dar de ce staţi dumneavoastră acolea?
        – Aşteptăm să vină Păcală de-acasă cu păcălitorul, să ne păcălească. Mi-a spus
că vine degrabă cu trăsura, şi nu mai vine.
        Atunci omul spune boierului:
        – D-apoi, cucoane, nu-i destulă păcăleală asta, că s-a dus cu trăsură şi cu cai
cu tot?
Anexa nr. 2
FIŞA DE LUCRU

1. Scrie cuvinte cu sens asemănător:

Odată=
Pădure=
Trunchi=
A păcăli=
Îndată=
A se clătina=

2. Scrie cuvinte cu sens opus:

repede≠
aici≠
odihnit≠
mare≠
departe≠
a sta≠

3. Încercuiţi/coloraţi toate vocalele găsite.


Anexa nr. 3
FiŞA de LUCRU

1. Notează în casete trăsăturile boierului şi ale lui Păcală:

personaje
2. Scrie învăţătura (morala) care se desprinde din text.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și