Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Subiecte pentru Etapa națională a Concursurilor pe meserii

Concursul pe meserii
Etapa națională - 23 aprilie 2019

Domeniul de pregătire: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE


Calificarea profesională: CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE
Clasa a XI- a, învățământ profesional

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte

I.1 Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10 p

1. Unul dintre parametrii tratamentului umidotermic este:


a. aburirea
b. descălcarea cusăturilor
c. temperatura
d. modelarea

2. Cusătura Uberdec se formează din:


a. 3 fire (două la ace și unul la apucător)
b. 3 fire (unul la ac și două la apucătoare)
c. 2 fire (unul la ac și unul la suveică)
d. 2 fire (unul la ac și unul la apucător)

3. Găicile sunt detalii:


a. principale
b. de bază
c. auxiliare
d. secundare

4. Secționarea șpanului reprezintă:


a. operația de divizare a șpanului în porțiuni mai mici accesibile transportului
b. separarea reperelor unui produs din șpan prin tăierea pe contur
c. așezarea materialelor în straturi suprapuse cu lungimi și lățimi egale
d. transformarea materiei prime în semifabricate

5. Apucătorul inferior al mașinii Triploc este montat:


a. în partea dreaptă sub placa acului
b. în partea stângă sub placa acului
c. lângă suveică
d. deasupra plăcii acului

I.2. Transcrieți pe foaia de concurs, numărul corespunzător fiecărui enunț și


notați în dreptul lui, litera A, dacă enunțul este adevărat și litera F, dacă apreciați că
enunțul este fals.
5p
1. Căptușelile sunt materiale de bază, cu rolul de a dubla detaliile produselor de
îmbrăcăminte.
Domeniul de pregătire: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 1
Calificarea profesională: CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE
Ministerul Educaţiei Naționale
Subiecte pentru Etapa națională a Concursurilor pe meserii

2. La șpănuire materialele se depun fără a fi tensionate sau cutate.


3. La mașina de cusut Triploc tăierea marginii materialului se realizează în timpul
coaserii.
4. Recepția are ca scop controlul calitativ și cantitativ al materialelor textile destinate
confecționării.
5. Transportorul mașinii Triploc este de tip diferențial.

I.3 În coloana A sunt enumerate dereglările și defectele de coasere la mașina Triploc, iar
în coloana B modalitățile de remediere. Scrieți pe foaia de concurs, asocierile dintre cifrele din
coloana A și literele corespunzătoare din coloana B.
5p

A. DEREGLĂRILE ȘI DEFECTELE
B. MODALITĂȚI DE REMEDIERE
DE COASERE
1. ruperea acului a. recondiționarea/schimbarea transportorului
2. materialul nu se taie uniform b. reglarea tensiunii firelor
3. materialul alunecă pe transportor c. curățarea și ungerea mașinii
4. cusătura este înșirată d. înlocuirea acului
5. mersul greoi al mașinii e. înlocuirea suveicii
f. montarea corectă a cuțitelor

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

II.1 Rezolvați cerințele de mai jos:


a. Definiți cusăturile mecanice. 4p
b. Precizați rolul și mișcarea apucătoarelor de la mașina Triploc. 12 p
c. Enumerați parametrii tratamentului umidotermic. 4p

II.2 Completaţi termenii lipsă din enunţurile de mai jos: 10 p

a. Rezistența cusăturilor mecanice este ………(1)………. cusăturilor manuale.


b. Tighelul simplu este caracterizat prin elasticitate …… (2)………
c. Pasul cusăturii este distanța dintre două împunsături …… (3)……… ale acului.
d. Întăriturile, căptușelile și furniturile sunt materiale …… (4)……… utilizate la
confecționarea produselor de îmbrăcăminte.
e. Operația de așezare și conturare a șabloanelor reperelor unui produs pe suprafața
materialului de croit se numește…… (5)…...

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. Realizați un eseu cu titlul ”Organele de lucru ale mașinii simple de cusut”, cu


următoarea structură:
18 p
a. Enumerați organele de lucru ale mașinii simple de cusut.
b. Precizați rolul și mișcarea în timpul coaserii pentru trei dintre organele de lucru
enumerate anterior.

2. Produsele de îmbrăcăminte sunt alcătuite din detalii (repere) prelucrate și asamblate prin
cusături. 22 p
Pentru produsul din imaginea de mai jos, răspundeți următoarelor cerințe:

Domeniul de pregătire: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 2


Calificarea profesională: CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE
Ministerul Educaţiei Naționale
Subiecte pentru Etapa națională a Concursurilor pe meserii

a. Identificați produsul.
b. Denumiți fiecare detaliu (reper) din componența produsului.
c. Enumerați materialele de bază și auxiliare utilizate la confecționarea produsului.
d. Identificați liniile de asamblare a produsului.
e. Precizați 3 cusături mecanice utilizate la confecționarea produsului.

Domeniul de pregătire: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 3


Calificarea profesională: CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE