Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

GHID DE ELABORARE A LUCRĂRILOR DE


LICENŢĂ

 ETAPELE FINALIZĂRII STUDIILOR PRIN SUSŢINEREA LUCRĂRII DE


LICENŢĂ

1. Alegerea temei / domeniului de cercetare

2. Depunerea cererii (model cuprins în arhiva primită pe cont)

3. Stabilirea titlului lucrării împreună cu cadrul didactic coordonator

4. Prezentarea schiţei lucrării de licenţă cadrului didactic coordonator (cuprins)

5. Documentarea necesară în vederea realizării lucrării de licenţă

6. Elaborarea lucrării de licenţă

7. Realizarea prezentării Power Point în vederea susţinerii lucrării şi discutarea acesteia cu


cadrul didactic coordonator

Atenţie!!!

Este obligatoriu ca termenele fixate de către cadrul didactic coordonator să fie


respectate.

 REALIZAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

1. Coperta lucrării de licenţă (vezi Template)

2. Prima pagină a lucrării de licenţă (vezi Template)

3. Conţinutul lucrării

1
Vă rugăm să respectaţi următoarea structură a lucrării de licenţă:

Declaraţie privind originalitatea (1 pagină)

Referat de apreciere a lucrării de licență (1 pagină)

Cuprins (1 pagină)

Introducere ..................................................................................................................... pag.


(1 – 2 pagini)
Capitolul 1. Noțiuni teoretice utilizate în elaborarea lucrării …………………..… pag.
(10 – 15 pagini)
Capitolul 2. Studiu de caz privind ……………………...………………………..….. pag.
2.1. Subcapitolul 1 – Prezentarea enității …….………………………………….……. pag.
(2 – 4 pagini)
2.2. Subcapitolul 2 – Activitatea realizată, analizele efectuate, rezultatele
estimate, evoluția unor indicatori economici etc. ………….………………….…. pag.
(30 – 35 pagini)
Concluzii şi propuneri …………………………………………………….…………. pag.
(2 – 3 pagini)
Bibliografie ………………………………………………….……………….............. pag.
(1 – 2 pagini)
Anexe (dacă este cazul) – nu sunt incluse în numărul de pagini ………..….………... pag.

4. Reguli de tehnoredactare a lucrării

 Declaraţie privind asumarea conţinutului lucrării


Este o declaraţie prin care vă asumaţi conţinutul lucrării şi originalitatea acesteia (are
drept scop evitarea plagiatului).

 Introducerea lucrării
În introducerea lucrării va trebui:
 să precizaţi scopul lucrării;
 să motivaţi alegerea temei reliefând importanţa cercetării pe care aţi derulat-o;
 să prezentaţi stadiul actual al cunoaşterii în domeniul abordat;
 să precizaţi metodologia utilizată în elaborarea lucrării

 Tehnoredactarea lucrării

Recomandăm următoarele reguli de tehnoredactare a capitolelor lucrării de licenţă:

Capitolul 1. Titlul capitolului (14pt, bold, center, majuscule)


1.1. Titlul subcapitolului 1 (13pt, bold, italic, left, majuscule)
1.1.1. Titlul paragrafului (12pt, bold, italic, left)

2
Recomandări:
1. Este de preferat o structură cât mai compactă a capitolelor, se recomandă evitarea divizării
excesive a subcapitolelor în paragrafe de numai câteva rânduri.
2. Formatul paginii:
Formatul paginii: A4;
Margini: Top 2,00 cm, Bottom 2,00 cm, Left 3,00 cm, Right 2,00cm,
Gutter – left 0,0 cm, Header 1,27 cm, Footer 1,27 cm;
Aliniat nou: Tab stop: 1,27 cm;
Font: Times New Roman 12 pt, line space 1,5 lines, justified.
3. Este obligatorie folosirea diacriticelor.
4. Pentru a face trimitere la anumite lucrări în cadrul textului se vor utiliza notele de subsol cu
numerotare de la 1, font Times New Roman 10 pt, line space 1,5 lines, justified.
1
Nume, inițială prenume pentru fiecare autor sau coautor, (anul), Titlul, Editura AAA, oraşul, pagina/paginile.
5. Graficele şi tabelele vor fi centrate şi numerotate după cum urmează:
Tabelul 1.1.Evoluţia……………., Tabelul 1.2, etc, Fig.1.1., Fig. 1.2, etc.)
6. Numerotarea paginilor trebuie să fie continuă începând cu prima pagină din Introducere.

Concluzii şi propuneri
Această ultimă parte a lucrării se recomandă a fi alocată concluziilor finale ce se desprind
din cercetarea întreprinsă precum şi propunerilor pe care le consideraţi oportune şi care derivă, în
fapt, din concluziile asumate.

Opiniile voastre personale asupra fenomenului studiat şi propunerile pe care le puteţi


face vor avea un rol determinant în evaluarea lucrării.

 Bibliografia

1. Titlurile bibliografice vor fi trecute numerotat, în ordinea alfabetică a autorilor respectând


următoarele tehnici de redactare:
Cărţi:
1. Nume, inițială prenume pentru fiecare autor sau coautor (anul), Titlul, Editura AAA, oraşul.
Articole de specialitate:
2. Nume, inițială prenume pentru fiecare autor sau coautor (anul), Titlul, Publicația, vol. număr,
pagină/pagini
Articole sau documente descărcate de pe Internet:
3. Nume, inițială prenume pentru fiecare autor sau coautor (anul), Titlul, disponibil on-line la
www……………… (adresa exactă), Accesat în data de …………..

Pagini web:
4. *** http://www............ (indicații exacte de identificare, accesat la data de ……..)
Documente interne:
5. *** Denumire document
Alte documente (Legi, HG, alte acte normative, documente elaborate de organism
naţionale/internaţionale, anuare statistice etc.).
6. Publicații ale unor organisme de specialitate naționale și internaționale
Notă: Se recomandă trecerea la bibliografie cu prioritate a titlurilor și referințelor
bibliografice la care se face trimitere în textul lucrării.

3
5. Recomandări finale
a) Lucrările de licenţă se vor axa pe latura practică a cercetării întreprinse.
b) Se recomandă ca lucrarea de licenţă să fie de 50 – 60 de pagini.
c) Lucrarea se tipăreşte doar faţă, pe coli format A4 şi va fi legată în copertă cartonată (NU
spiralată).
d) Un exemplar al lucrării, precum şi formatul electronic al acesteia (pe CD) se vor preda la
secretariatul facultăţii odată cu depunerea dosarului de înscriere la licenţă.

 PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII

a) Prezentarea va fi realizată în PowerPoint.

b) Se recomandă următoarea structură a prezentării:


Slide 1: coincide cu prima pagină a lucrării;
Slide 2: Obiectivele lucrării;
Slide 3: Metodologia cercetării;
Slide 4: Prezentarea rezultatelor cercetării;
………………………………………………….
Penultimul slide va conţine concluziile cercetării;
Ultimul slide va conţine propunerile.

Nu se folosesc efecte de animaţie şi de tranziţie a slide-urilor

c) Timpul alocat prezentării lucrării este de 10 minute, urmat de 5-7 minute de discuţii.

d) Se recomandă susţinerea liberă a lucrării fără a citi de pe slide-uri, precum şi o ţinută şi o


atitudine corespunzătoare momentului.

S-ar putea să vă placă și